OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: moduł dodatkowy: Profilaktyka społeczna z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Humanistyczny/ Zakład Pedagogiki praktyczny polski kierunkowy wybieralny 05.7 PRE 443 Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Socjologia, Psychologia wychowawcza i społeczna, Pedagogika społeczna opanowanie w/w przedmiotów w stopniu pozwalającym na korzystanie z ich podstawowych treści Poznanie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczej, poszerzanie zakresu wiedzy pedagogicznej, przyczyn niedostosowania społecznego, metod oceny funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osób niedostosowanych społecznie. Omówienie głównych modeli postępowania resocjalizacyjnego, kształtowanie praktycznych

2 umiejętności studentów w zakresie wybranego działu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej. Efekty kształcenia: Wiedza: zna podstawową terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i pedagogice opiekuńczej, oraz dyscyplinach pokrewnych oraz w praktyce pedagogicznej (K_W43) ma uporządkowaną podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących ( K_W50) ma uporządkowaną wiedzę na temat nieprzystosowania społecznego jego przyczyn, form, objawów (K_W45) Umiejętności: umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych (K_U38) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności profesjonalne korzystając z różnych źródeł (w jęz. polskim i obcym) i sposobów (K_U39) Kompetencje społeczne: ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki (K_K26) Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Podstawowe definicje pedagogiki resocjalizacyjnej. Rozwój polskiej myśli resocjalizacyjnej w pedagogice. Cele i zasady wychowania resocjalizacyjnego, stadia oraz typologie. Teorie na których opiera się resocjalizacja. Uwarunkowania procesu niedostosowania społecznego. Diagnoza dla celów resocjalizacji. Problematyka zjawiska niedostosowania społecznego: problem agresji, alkoholizmu, narkomanii, subkultur, nieprawidłowej internalizacji wartości, norm, niskiego poczucia sensu życia, przestępczość. Metody i formy stosowane w pedagogice resocjalizacyjnej. Działania resocjalizacyjne podejmowane przez różne instytucje i osoby. Skuteczność procesu resocjalizacyjnego. - wykład z prezentacją multimedialną - ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z dyskusją praca w grupach Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Studia stacjonarne- godziny realizowane ze 1) konsultacje/konsultacje owe- 5 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 5 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne W AF/ W AF/ćw. ćw

3 tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 5 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 5 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 7 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Wykaz literatury : 2. Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3. Przygotowanie raportu, - prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla danej formy zajęć punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: wykład - egzamin ćwiczenia zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: Wykład: - egzamin pisemny (weryfikacja końcowa) Ćwiczenia: - kolokwium (weryfikacja końcowa) Podstawowe kryteria: 1. Wykłady: - obserwacja ciągła - kolokwium sprawdzające z części omawianego materiału - udział w zajęciach 2. Ćwiczenia: - obserwacja ciągła - uczestnictwo na zajęciach - aktywność na zajęciach - przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na zajęciach - prezentacja przygotowanego materiału Literatura podstawowa: Cekiera Cz Ryzyko uzależnień Lublin 1994 Pytka L Pedagogika resocjalizacyjna Warszawa 2001 Sawicka K Polska myśl resocjalizacyjna Warszawa 1993 Kozaczuk F, Radochoński M. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej Rzeszów 2000;

4 Pospiszyl K Resocjalizacja teoretyczne podstawy, oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa 1998 Bartkiewicz Z, Efektywność resocjalizacyjna nieletnich w zakładzie poprawczym i wychowawczym. Lublin 1997 Literatura uzupełniająca: Kalinowski M., Europejskie systemy resocjalizacyjne, Warszawa 1991 Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej, Bydgoszcz 2005 M. Dudek, Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny, Krasnystaw 2010 Dukaczewski E.J., Z historii instytucji i koncepcji resocjalizacyjnych w Europie i USA [w:] K. Pospiszyl (red.): Resocjalizacja nieletnich doświadczenia i koncepcje, Warszawa 1990, WSiP Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Dr P. Sobierajski Koordynator dr P. Sobierajski OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Praca wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej dla nieletnich (warsztaty metodyczne) Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: moduł dodatkowy: Profilaktyka społeczna z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Humanistyczny/ Zakład Pedagogiki Praktyczny Polski kierunkowy wybieralny 05.7 PWP 443

5 Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia Laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Resocjalizacja opanowanie w/w przedmiotu w stopniu pozwalającym na korzystanie z ich podstawowych treści Poznanie zasad, reguł i dyrektyw warunkujących efektywność pracy w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich, zapoznanie z klasycznymi oraz nowymi metodami i technikami pracy wychowawcy w poprawczym lub ośrodku szkolno-wychowawczym. Poznanie zasad oddziaływań resocjalizacyjnych, poznanie zakresu działania instytucji współuczestniczących w procesie społecznej readaptacji z placówkami resocjalizacyjnymi Wiedza: ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych ich specyfice i procesach w nich zachodzących (K_W50) ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach (K_W47) ma uporządkowaną wiedzę na temat norm i zasad etycznych obowiązujących w pracy wychowawczej (K_W53) Umiejętności: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu resocjalizacji oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu interpretacji oraz szczegółowego opisu i praktycznej analizy problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań (K_U37) ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z osobami nadzorowanymi oraz instytucjami zwierzchnimi (K_U41) potrafi sporządzać pisma i wnioski w zakresie działalności wychowawczej (K_U43) potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa w działalności zawodowej (K_U45)

6 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Kompetencje społeczne: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K24) odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych (K_K25) odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania wychowawcze (K_K26) Podstawy prawne prowadzenia pracy wychowawczej w zakładzie poprawczym lub ośrodku szkolnowychowawczym. Diagnoza i prognoza penitencjarna, społeczno - kryminologiczna. Metodologia pracy wychowawcy w ZP i OSW. Charakterystyka metod i strategii wychowania, warunki skutecznego ich stosowania. Projektowanie oddziaływań penitencjarnych. Profilaktyka i środki probacyjne. Czynniki utrudniające przebieg procesu socjalizacji, readaptacji. Rozpoznanie przyczyn wadliwej socjalizacji. Indywidualny Program Resocjalizacji założenia i zadania. - ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z dyskusją praca w grupach Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Studia stacjonarne- godziny realizowane ze 9) konsultacje/konsultacje owe- 5 10) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 11) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 5 12) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 5 13) praktyki- 0 14) egzamin dyplomowy- 0 15) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 16) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze 9) konsultacje/konsultacje owe- 5 10) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne W AF/ W AF/ćw. ćw. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2. Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla danej formy zajęć 3 3

7 11) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 5 12) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 5 13) praktyki- 0 14) egzamin dyplomowy- 0 15) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 16) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: ćwiczenia zaliczenie z oceną 3 3 Formy zaliczenia: Ćwiczenia: - kolokwium (weryfikacja końcowa) Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: 3. Ćwiczenia: - obserwacja ciągła - uczestnictwo na zajęciach - aktywność na zajęciach - przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na zajęciach - prezentacja przygotowanego materiału Literatura podstawowa: ST.Benedyczak, K.Jędrzejak, B.Nowak, P.Szczepaniak, I.Urbańska.-Wprowadzenie do Metodyki Pracy Penitencjarnej, Kalisz 1995 Anna Fidelus. W stronę społecznej readaptacji. Piotrków Trybunalski 2006 Górski S.: Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985 Literatura uzupełniająca: T.Bulenda, R. Musidłowski System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003 Paweł Szczepaniak Kara Pozbawienia wolności a wychowanie Kalisz Warszawa 2003 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: koordynator dr P. Sobierajski mgr Arkadiusz Padrak

8 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno resocjalizacyjnej Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: moduł dodatkowy: Profilaktyka społeczna z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Humanistyczny/ Zakład Pedagogiki Praktyczny Polski kierunkowy wybieralny 05.7 PPR 443 Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Ponadto studenci powinni wykazywać się znajomością zagadnień z zakresu problematyki procesu resocjalizacji osób wykazujących syndrom nieprzystosowania społecznego. Poznanie podstawowych pojęć z zakresu metodyki pracy profilaktyczno - resocjalizacyjnej, poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów, przyczyn niedostosowania społecznego, metod oceny funkcjonowania osób zdemoralizowanych i/lub zagrożonych demoralizacją. Omówienie głównych modeli

9 profilaktyki, kształtowanie praktycznych umiejętności studentów w zakresie profilaktyki. Efekty kształcenia: Wiedza: zna podstawową terminologię związaną z metodyką pracy profilaktyczno resocjalizacyjnej (K_W43) ma uporządkowaną wiedzę na temat norm i zasad etycznych obowiązujących w resocjalizacji (K_W51) ma podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu instytucji resocjalizacyjnych (K_W53) Umiejętności: potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień metodyki resocjalizacji (K_U40) ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych (K_U41) potrafi sporządzać pisma i wnioski w zakresie działalności resocjalizacyjnej (K_U43) potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji resocjalizacyjnych (K_U45) Kompetencje społeczne: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K24) Pełny opis przedmiotu/treści programowe Współczesne tendencje i kierunki w metodyce pracy resocjalizacyjnej.pozazakładowe formy oddziaływania resocjalizacyjnego dla nieletnich. Domy Terapeutyczne alternatywą dla polskiego systemu resocjalizacji. Idea sprawiedliwości naprawczej a proces destygmatyzacji nieletnich. Metody stosowane w resocjalizacji Metody twórczej resocjalizacji. Metody prowadzenia zajęć: - wykład z prezentacją multimedialną - ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z dyskusją praca w grupach Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Studia stacjonarne- godziny realizowane ze 17) konsultacje/konsultacje owe- 8 18) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 5 19) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne W AF/ W AF/ćw. ćw. Godziny kontaktowe z

10 terminach- 5 20) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 5 21) praktyki- 0 22) egzamin dyplomowy- 0 23) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 24) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze 17) konsultacje/konsultacje owe- 8 18) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 5 19) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 5 20) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 5 21) praktyki- 0 22) egzamin dyplomowy- 0 23) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 24) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2. Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla danej formy zajęć punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: wykład - egzamin ćwiczenia zaliczenie z oceną 1,4 2,6 1,8 2,2 4 4 Formy zaliczenia: Wykład: - egzamin pisemny (weryfikacja końcowa) Ćwiczenia: - kolokwium (weryfikacja końcowa) Podstawowe kryteria: 4. Wykłady: - obserwacja ciągła - kolokwium sprawdzające z części omawianego materiału - udział w zajęciach 5. Ćwiczenia: - obserwacja ciągła - uczestnictwo na zajęciach - aktywność na zajęciach - przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na zajęciach

11 - prezentacja przygotowanego materiału Wykaz literatury : Literatura podstawowa: Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania Kodeks, Warszawa Górski S., Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN-Pedagogium, Warszawa Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa Urban B., Stanik J.M., Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, PWN-Pedagogium, Warszawa Literatura uzupełniająca: Heckert D.M., Positive Deviance. W: P.A. Adler, P. Adler (red.), Constructions of Deviance. Social Power, Context and Interaction, Third Edition, Wadsworth Nader L., Combs-Schilling E., Restitution in Cross- Cultural Perspectives. W: J. Hudson, B. Galaway (red.), Restorative Justice, International Perspectives, Amsterdam Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Dr P. Sobierajski Koordynator dr P. Sobierajski OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Warsztaty terapeutyczne z treningiem interpersonalnym oraz terapią zajęciową Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot moduł dodatkowy: Profilaktyka społeczna z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Humanistyczny/ Zakład Pedagogiki 05.7 WTT 553

12 Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Praktyczny Polski kierunkowy wybieralny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Wymagania formalne: Zaliczenie z przedmiotu Pedagogika społeczna. Wymagania wstępne: Student posiada wiedzę dotyczącą wzorów ludzkich zachowań oraz komunikacji interpersonalnej, a także podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka. Cel kształcenia: Zapoznanie studenta z istotą warsztatów terapeutycznych, a także z możliwymi formami terapii zajęciowej. Przedstawienie treningu interpersonalnego jako możliwości samopoznania. Efekty kształcenia: Wiedza: zna podstawową terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i pedagogice opiekuńczej, oraz dyscyplinach pokrewnych oraz w praktyce pedagogicznej (K_W43)

13 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Umiejętności: potrafi właściwie analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, diagnozować sytuacje i prognozować skutki oraz organizować konkretne działania praktyczne w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej (K_U38) ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U41) Kompetencje społeczne: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (K_K24) ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K26) 2. Istota terapii zajęciowej oraz treningu interpersonalnego 3. Formy terapii zajęciowej: ergoterapia, arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, dogoterapia, aromaterapia, hipoterapia, terapia zabawą, światłem, ruchem i śmiechem 4. Sztuka nawiązywania kontaktu. wykład z prezentacją multimedialną gry symulacyjne praca w grupach dyskusja Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Studia stacjonarne- godziny realizowane ze 25) konsultacje/konsultacje owe- 5 26) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 27) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 5 Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne W AF/ W AF/ćw. ćw

14 28) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 5 29) praktyki- 0 30) egzamin dyplomowy- 0 31) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 32) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze 25) konsultacje/konsultacje owe- 6 26) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 27) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 6 28) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 8 29) praktyki- 0 30) egzamin dyplomowy- 0 31) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 32) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2. Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma punktów ECTS dla danej formy zajęć punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: ćwiczenia zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: Ćwiczenia: - kolokwium (weryfikacja końcowa) Wykaz literatury : Podstawowe kryteria: 6. Ćwiczenia: - obserwacja ciągła - uczestnictwo na zajęciach - aktywność na zajęciach - przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na zajęciach - prezentacja przygotowanego materiału Literatura podstawowa: Cialdini Robert, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP 2010.

15 Hogan K., Sztuka Porozumienia, Wyd. Jacek Santorski &CO Baum E., Terapia zajęciowa, Warszawa Stala J. (red.), Przestrzenie pracy socjalnej, Kraków Piszczek M., Terapia zabawą. Terapia przez sztukę wybrane zagadnienia i metody. Warszawa Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Przewodnik metodyczny, Katowice Literatura uzupełniająca: Szmidt Krzysztof, Trening kreatywności, Wydawnictwo HELION, 2008 Stala J. (red.), Socjalizacja-wyzwanie współczesności, Kraków Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: koordynator dr P. Sobierajski Mgr A. Padrak OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne mechanizmy niedostosowania społecznego Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: moduł dodatkowy: Profilaktyka społeczna z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Humanistyczny/ Zakład Pedagogiki Praktyczny Polski kierunkowy wybieralny 05.7 PMN 553 Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

16 RAZEM Wykład ćwiczenia Laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Zaliczenie przedmiotów: Psychologia ogólna Psychologia rozwoju i osobowości. Wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące psychologicznych uwarunkowań niedostosowania społecznego. Wytworzenie związku między zasobami informacji teoretycznych z psychologii, a praktyką resocjalizacyjną. Wiedza: Ma podstawowa wiedzę o rodzajach niedostosowania społecznego i rządzących nimi prawidłowościach. (K_W45) Ma uporządkowaną podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice, wpływie na zachowanie człowieka i mechanizmach prowadzących do trudności w przystosowaniu społecznym. (K_W50) Umiejętności: Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności resocjalizacyjnej. (K_U36) Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu interpretacji i praktycznej analizy problemów rodzinnych, grup społecznych, społeczności lokalnych w zakresie promowania (K_U37) Potrafi właściwie diagnozować zachowania patologiczne, analizować motywy i wzory ludzkich zachowań, prognozować skutki wychowawcze oraz organizować konkretne działania praktyczne w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej. (K_U38) Kompetencje społeczne: Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. (K_K24) Ma podstawowe przygotowanie do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących

17 działania pedagogiczne. (K_K27) Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Typy relacji społecznych. Pojęcie niedostosowania społecznego i geneza zjawiska. Wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Dehumanizacja stosunków interpersonalnych. Agresja - pojęcie, przyczyny, formy zachowań agresywnych. Autoagresja, samobójstwa mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw tych zachowań. Uzależnienia. Psychologiczne mechanizmy uzależnień. Antyspołeczne zaburzenia osobowości. Wpływ anonimowości i nadmiernego zagęszczenia na zachowania antyspołeczne. Dewiacyjne zachowania seksualne. Wykorzystywanie seksualne kazirodztwo, pedofilia. Przyczyny i przejawy uprzedzeń i dyskryminacji społecznej. Gwałty i morderstwa. Kradzieże jako przejaw patologii społecznej. - wykład z prezentacją multimedialną - ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z dyskusją praca w grupach Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Studia stacjonarne- godziny realizowane ze 33) konsultacje/konsultacje owe- 5 34) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 35) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 4 36) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 4 37) praktyki- 0 38) egzamin dyplomowy- 0 39) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 40) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne W AF/ W AF/ćw. ćw. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2. Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma

18 Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze 33) konsultacje/konsultacje owe- 8 34) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 35) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 6 36) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 37) praktyki- 0 38) egzamin dyplomowy- 0 39) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% danego rodzaju pracy dyplomowej 40) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Wykaz literatury : punktów ECTS dla danej formy zajęć punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: wykład - zaliczenie z oceną ćwiczenia zaliczenie z oceną 1 3 1,6 2,4 4 4 Formy zaliczenia: Wykład: - egzamin pisemny (weryfikacja końcowa) Ćwiczenia: - kolokwium (weryfikacja końcowa) Podstawowe kryteria: 7. Wykłady: - obserwacja ciągła - kolokwium sprawdzające z części omawianego materiału - udział w zajęciach 8. Ćwiczenia: - obserwacja ciągła - uczestnictwo na zajęciach - aktywność na zajęciach - przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na zajęciach - prezentacja przygotowanego materiału Literatura podstawowa: Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. Fromm E. (2005) Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Rebis Pospiszyl, I. ((1994) Przemoc w rodzinie. Warszawa, WSiP Pospiszyl, I. (2011) Patologie społeczne.. Warszawa, PWN Pospiszyl, K. (1985) Psychopatia. Istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjaliności. Warszawa, PWN. Pytka, L. (1995). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

19 Sęk, H. (1998) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa, PWN. Strelau, J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki (tom III). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Wojcieszke, B. (2006) Człowiek wśród ludzi. Wydawnictwo Scholar Literatura uzupełniająca: Aronson, E. (2000). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN Brzezińska, A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Brzezińska, A., Krzywicki, P. (2001). Właściwości samowiedzy na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Czasopismo Psychologiczne, 7 (1), Czapów Cz., Jedleński S. (2001). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa, PWN Kosslyn, S., Rosenberg, R. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Wydawnictwo Znak Krzywicki, P. (2003). Konteksty rozwoju człowieka. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku Rozprawy humanistyczne tom I, Krzywicki, P. (2005). Kształtowanie tożsamości jednostki. Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy humanistyczne tom IV, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Krzywicki Koordynator dr P. Krzywicki

20 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja w uzależnieniach Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: moduł dodatkowy: Profilaktyka społeczna z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej Instytut Humanistyczny/ Zakład Pedagogiki Praktyczny Polski kierunkowy wybieralny 05.7 RWU 663 Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Wymagania formalne: Zaliczenie przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej. Wymagania wstępne: Student zna zakres zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej. Student zostaje zapoznany z podstawową wiedzą na temat uzależnień, ich rodzajów, a także metod pracy z osoba uzależnioną.

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studia I Stopnia PIVOP5 Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: II Diagnostyka pedagogiczna. Pedagogic diagnostics testing. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo