PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY V. CELE SZCZEGÓŁOWE VI. EWALUACJA VII. ZADANIA DO OBOWIĄZKOWEJ REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH 2

3 I. WPROWADZENIE Adresatami Programu Profilaktycznego są: uczniowie, którym pragniemy wskazywać normy postępowania zgodnego z oczekiwaniami społeczeństwa w celu ustrzeżenia ich przed zagrożeniami współczesnego świata oraz nauczyciele wspierający rozwój osobisty ucznia i rodzice, którzy dostrzegają problem dziecka i konsultują się z wychowawcami poszczególnych przedmiotów. Program profilaktyczny szkoły powstał w oparciu o: Uchwałę nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 08 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014/2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Rok bezpiecznej szkoły. Podstawę programową, Program wychowawczy szkoły, Statut szkoły, Konwencję o Prawach Dziecka- art3,19,33, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r, Nr 228, poz.1487 z późniejszymi zmianami- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U nr 0 poz. 532).. II. CELE PROGRAMU Zagadnienia profilaktyki zawarte w programie mają na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka i wspieranie jego rozwoju, kształtowanie postawy wartościowego stylu życia, postawy prospołeczne, kultury spożywania posiłków i propagowania różnorodnych form spędzania czasu wolnego, a w szczególności: 1. Przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w szkole, domu i środowisku lokalnym dla uzyskania przyjaznych więzi międzyludzkich w relacjach uczeń uczeń, nauczyciel uczeń, dziecko rodzic, kolega koleżanka itp. 2. Przeciwdziałanie i redukowanie przejawów wandalizmu i nieposzanowania mienia własnego, szkoły, społecznego. 3. Cyberprzemoc- przeciwdziałanie. 4. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów i projektów prozdrowotnych oraz profilaktycznych. 3

4 5. Dbanie o bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły(w szczególności wspieranie rozwoju dzieci 5-6 letnich w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego). 6. Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom powodowanym przez stres. 7. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym( wspieranie ucznia z dysleksją). 8. Promowanie życia bez nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i środków psychotropowych(profilaktyka uzależnień). III. IV. Sposoby realizacji: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wycieczki zajęcia pozalekcyjne zebrania apele spotkania z pielęgniarką szkolną prezentacje multimedialne zajęcia psychoedukacyjne zajęcia dramowe rysunki, plakaty, ulotki przedstawienia, teatrzyki Metody: aktywizujące pogadanki dyskusje wykłady informacyjne filmy gazetki 4

5 zajęcia warsztatowe konkursy gry dydaktyczne z użyciem komputera V. Cele szczegółowe nakierowane na pracę z uczniem i współpracę z rodzicami: Lp. Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Bezpieczeństwo dziecka w szkole eliminacja zagrożeń. Zapoznanie uczniów i rodziców z przepisami BHP, Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni, Tworzenie wraz z uczniami kodeksu bezpiecznych zachowań w szkole i na terenie świetlicy szkolnej, Opracowanie efektywnego systemu dyżurów nauczycieli w czasie przerw, Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną organizowanie przynajmniej raz w roku próby ewakuacyjnej, Lekcje warsztatowe dla uczniów klas I-III, dotyczących sposobu udzielania pierwszej pomocy, Monitorowanie bezpiecznego wyjścia dziecka ze szkoły: deklaracja rodziców (wychowawcy świetlicy), dzienniczek ucznia, wpis w dzienniczku, Uświadomienie dziecku jego praw i nietykalności osobistej Zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczek i wyjść szkolnych Diagnoza bezpieczeństwa dziecka w szkole Wychowawcy klas, pracownicy świetlicy Nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy świetlicy, nauczyciele klas nauczania zintegrowanego Wychowawcy klas, pracownicy świetlicy Wychowawcy klas, pracownicy świetlicy Dyrektor szkoły, pracownik BHP Wychowawcy świetlicy, Wszyscy pracownicy szkoły Programy: Zajęcia prowadzone przez Strażników Miejskich o tematyce: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpiecznie ze Strażą Pedagodzy i psycholodzy, wychowawcy 5

6 Miejską, fajerwerki a dobra zabawa, wiem co robić kiedy jestem sam, rowerowy ruch drogowy, jestem ostrożny. klas Wychowawcy klas 2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń, zabaw, gier i wycieczek 3. Przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym nawiązywanie poprawnych relacji uczeń uczeń, nauczyciel uczeń, dziecko rodzic, kolega koleżanka itp. Pogadanki na zajęciach zintegrowanych i na godzinach wychowawczych Cykl zajęć poświęcony bezpiecznym grom i zabawom, kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego miejsca zabaw i gier Regulamin sali gimnastycznej, zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach różnego typu Egzekwowanie od rodziców pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych w szkle i poza nią Filmy dydaktyczne Aktywny udział uczniów w przygotowaniu się do wycieczek (wspólnie wypracowany cel, formy i zasady zachowania) Omówienie Konwencji Praw Dziecka i jej interpretacja Jestem niepowtarzalny zajęcia warsztatowe Autoportret czy akceptuję siebie (praca plastyczna) Oferta informacyjna dla rodziców dotycząca placówek prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży umożliwiające rozwój zainteresowań Organizowanie pomocy koleżeńskiej Pogadanki na temat przyczyn używania wulgarnych słów (mobilizowanie uczniów do autorefleksji) Angażowanie uczniów do udziału w życiu szkoły (uroczystości szkolne, imprezy sportowe, koła zainteresowań, wolontariat) Nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy świetlicy szkolnej Wychowawcy Nauczyciele WF Wychowawcy świetlicy Bibliotekarz Pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy klas, Wychowawcy świetlicy, wychowawcy klas Wychowawcy świetlicy Wychowawcy klas, pedagog szkolny Pracownicy szkoły 6

7 4. Zapobieganie i eliminowanie zachowań niezgodnych z prawem Wyróżnianie uczniów z wysoką kulturą osobistą apele, spotkania z rodzicami Opracowanie systemu wspierania i pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych, uzupełnianie zaległości i pomoc osobom szczególnie zagrożonym Stosowanie atrakcyjnych metod aktywizujących Systematyczna kontrola frekwencji i diagnoza przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej Uczenie dzieci technik odreagowywania napięć zajęcia ruchowe i relaksacyjne Uczenie dzieci umiejętności rozstrzygania sporów Uczenie uczniów właściwych form grzecznościowych i troska o ich stosowanie, na co dzień Systematyczna praca wychowawcza nad eliminowaniem wulgaryzmów Uwrażliwienie uczniów na problem niepełnosprawności-zajęcia wychowawcze Programy: Zajęcia prowadzone przez Studio rozwojowe o tematyce: przeciwdziałanie agresji, przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie; rozwój umiejętności społecznych i kształtowanie właściwych postaw w relacjach z innymi. Rozwiązywanie konfliktów. Zajęcia prowadzone przez Strażników Miejskich: uczymy się bez przemocy. Pogadanki dla klas IV-VI z zakresu Prawa dla Nieletnich Informowanie policji o wszelkich przejawach przemocy i kradzieżach Informowanie Sądu Rodzinnego w przypadkach zaniedbań Wychowawcy klas Zespoły wychowawcze klas, opiekun samorządu, opiekun wolontariatu Opiekun samorządu, wychowawcy klas Zespoły wychowawcze Nauczyciele przedmiotowi Wychowawcy klas, pedagog szkolny Wychowawcy świetlicy szkolnej, nauczyciele WF Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, pedagodzy Policja, pedagog szkolny, wychowawcy Dyrektor szkoły, pedagog szkolny 7

8 5. Realizowanie programu wychowawczo profilaktycznego: Bezpieczny w sieci wychowawczych ze strony rodziców Pogadanki na temat zachowań aspołecznych, uwrażliwianie na krzywdę innych, uświadamianie uczniom ich wolnego wyboru Popularyzacja kursów e-learningowych Bezpieczna przygoda z Internetem dla klas I-III; Bezpieczne surfowanie w Internecie dla klas IV-VI Popularyzacja informacji o zagrożeniach w sieci i ochrony przed nimi, wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Przeprowadzanie lekcji wychowawczych o skutkach uzależniania się od Internet Pogadanki w ramach zebrań z rodzicami procedury postępowanie w przypadku ujawnienia cyberprzemocy w szkole Organizowanie konkursów tematycznych związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni Podejmowanie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy Nadzorowanie pracy uczniów w bibliotece szkolnej i pracowniach komputerowych kontrola odwiedzin stron internetowych Programy: Bezpieczny Internet, Dzieciaki sieciaki Zajęcia organizowane przez Studio rozwojowe : zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, gier komputerowych, telewizji. Zajęcia prowadzone przez Strażników Miejskich: bezpieczeństwo w sieci. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny Psycholog, pedagog, wychowawcy klas i świetlicy Nauczyciele informatyki, nauczyciele I-III Nauczyciele informatyki Wychowawcy klas Wychowawcy klas Koordynator programu p. T. Terlecka, nauczyciele informatyki Wszyscy nauczyciele Dyrektor szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem komputera, nauczyciele informatyki 8

9 6. Promowanie zdrowego stylu życia Realizacja programu Owoce i warzywa Realizacja programu Trzymaj formę Realizacja programu Wiem, co jem Realizacja programu W zdrowym ciele zdrowy duch Realizacja programu Zdrowy uczeń Zajęcia ekologiczne, organizowanie konkursów Organizowanie akcji ekologicznych,, Sprzątanie świata,,, Dzień Ziemi,,,Godzina dla Ziemi, Obchody Dnia Wody Promowanie Dnia dobrego jedzenia Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych Ukazywanie uczniom ciekawych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego Rozwijanie prawidłowej postawy i sprawności fizycznej poprzez udział w olimpiadach, zawodach w różnych dyscyplinach sportowych Realizacja programu Zdrowy uczeń : Programy zdrowotne. a. Profilaktyka i korekcja wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych, b. Profilaktyka zdrowotna w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych, c. Profilaktyka wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych, d. Badania przesiewowe słuchu dla uczniów klasy I i VI szkół podstawowych, e. Program 6-cio krotnego szczotkowania zębów preparatem z fluorem klasy I i VI Prezentacja artykułów i czasopism promujących zdrowe życie Wychowawcy świetlicy p. A. Matysiak, p. I. Idzikowska Wychowawcy świetlicy Nauczyciele WF, p. Dawid Kotus Nauczyciele przyrody Wychowawcy Nauczyciele WF Pielęgniarka szkolna 9

10 7. Nabywanie nawyków higienicznych 8. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły- szczególnie wspieranie uczniów 5-6 letnich 9. Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom powodowanym przez stres 10. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym Pokaz produktów sprzyjających zdrowiu zdrowa żywność Filmy edukacyjne Konkursy międzyklasowe Współpraca z rodzicami w zakresie kontroli właściwej postawy ucznia podczas pracy w domu Prowadzenie gimnastyki z elementami ćwiczeń korekcyjnych Stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych pomoc uczniom w rozluźnieniu się Pogadanki na temat bezpieczeństwa poruszania się po drodze Poznawanie znaków drogowych, zasad bezpiecznego rowerzysty i konsekwencji nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego Organizowanie testów i egzaminów na kartę rowerową Apele bądź bezpieczny Realizacja obowiązku doprowadzania dziecka do lat 7 pod opieką osoby upoważnionej Przystąpienie do programu,,bezpieczna droga do szkoły i przedszkola skierowana do 6 latków. Kształtowanie prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożeń poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych Pogadanki na temat sposobów radzenia sobie ze stresem Pogadanki, warsztaty na temat,,czynników warunkujących efektywne uczenie się Warsztaty dla rodziców stres związany z testem kompetencji Konsultacje w PPP i analiza opinii, stosowanie się do zaleceń Konsultacje psychologiczne na bieżąco informowanie Nauczyciele Pielęgniarka szkolna Nauczyciele WF Wychowawcy klas Nauczyciel techniki, wychowawcy świetlicy Nauczyciel techniki, nauczyciele WF, Komenda Policji Wychowawcy klas zintegrowanych Wychowawcy klas,,0 i 6 latków Wychowawcy Pedagog, psycholog szkolny Pedagog Wychowawcy 10

11 11. Profilaktyka uzależnień (zgodnie z potrzebami wynikającymi z diagnozy obecnej sytuacji środowiska szkolnego) rodziców Organizowanie pomocy w szkole w ramach zajęć rewalidacyjnych Spotkania rodziców z pedagogiem Współpraca z Policją, Sądem, Kuratorem w zakresie wspierania rodziny Realizacja programu: Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjnokompensacyjne Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dodatkowej pomocy w różnej formie zajęć świetlicowych, pomocy w nauce itp. Realizacja tematyki anty-alkoholowej na godzinach wychowawczych formy plastyczne, pogadanki, dyskusje Uświadomienie dzieciom wpływu palenia na zdrowie oraz wyniki w nauce i sporcie pogadanki, spotkania z psychologiem Uświadomienie uczniom zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających z zażywania narkotyków, dopalaczy i środków psychotropowych Wdrażanie strategii podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem. Programy: Nie pal przy mnie, proszę Program pierwotnej profilaktyki chorób od-tytoniowych ulotki. Żyj zdrowo i bezpiecznie Dyrektor Wychowawcy klas zintegrowanych Nauczyciele wspierający Specjaliści terapeuci Pedagog Psycholog Wychowawcy Pracownicy biblioteki Strona internetowa Szkoły, jako źródło niezbędnych informacji w dziedzinie profilaktyki. 11

12 VI. EWALUACJA Program Profilaktyczny będzie podlegał ewaluacji w zależności od sytuacji i potrzeb grup tworzących społeczność szkolną: uczniów, rodziców i nauczycieli. Metody wykorzystane w ewaluacji wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności, w których te działania będą realizowane. ankiety, przeprowadzone w czerwcu wśród całej społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice i nauczyciele), będące źródłem informacji o skuteczności prowadzonych oddziaływań oraz realizowanych programów profilaktycznych. rozmowy z adresatami programu, obserwacje, analiza zeszytu wychowawczego, konsultacje między nauczycielami, rodzicami i pozostałymi pracownikami szkoły VII. ZADANIA DO OBOWIĄZKOWEJ REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH Realizacja tematyki Programu Profilaktycznego odbywać się będzie w ciągu całego roku szkolnego w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto na każdym etapie kształcenia wychowawcy są zobowiązani do realizacji następujących zadań: KLASY 0 - III (w pierwszych tygodniach nauki) Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły. Zasady bezpiecznego pobytu na terenie obiektów szkolnych. Klasy IV Zasady i regulaminy obowiązujące w szkole. 12

13 Wiem, czym jest agresja i jak sobie z nią radzić. Klasy V Zasady bezpiecznego poruszania się w szkole i po drogach-przypomnienie. Jak się nie uzależnić od korzystania z komputera i Internetu. Klasy VI Sposoby rozwiązywania konfliktów. Uczenie asertywnej odmowy, przeciwstawienie się naciskom grupy rówieśniczej Sposoby radzenia sobie ze stresem 13

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ NIEPŁATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA ORAZ NIEPUBLICZNEGO NIEPŁATNEGO GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE 1. Wstęp Program profilaktyczny jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo