B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Zdany egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku grafika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Zdany egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku grafika"

Transkrypt

1 A. Informacje ogólne nazwa kursu Psychologia i socjologia reklamy Wydział Sztuk Wizualnych kierunek: Grafika Akademia Sztuki w Szczecinie specjalność: Grafika projektowa, grafika warsztatowa poziom: Studia II stopnia forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki KARTA KU RSU kod kursu (wypełnia spec. ds. JK) GW.II.A5 GP.II.A5 przynależność do bloku (wypełnia spec. ds. JK) Blok kursów misyjnych prowadzący Dr Sylwia Seul-Michałowska iasztuki.eu rok I semestr 1- punkty ECTS 1+1 typ kursu liczba godzin obowiązkowy język wykładowy polski wykłady ćwiczenia suma 60 B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Zdany egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku grafika C. Informacje dotyczące celów kursu C1 zapoznanie studentów z wpływem reklam poprzez wykorzystanie technik i mechanizmów wpływu społecznego, model AIDA (Attention - uwaga, Interest - zainteresowanie, Desire - pożądanie, Action - działanie), nadawca i adresat, reklama szeroka i wąska, jej cele, rodzaje i funkcje. C - student potrafi dokonać wskazania procesów funkcjonowania psychicznego w sferze poznawczej, emocjonalno motywacyjnej, osobowościowej i społecznej które warunkują skuteczność, rolę komunikacji społecznej i relacji społecznych oraz zastosować uzyskaną wiedzę w dalszym procesie edukacji własnej i twórczego rozwoju jako grafika przygotowującego materiały reklamowe. C3 - nabywa wiedzę z zakresu nauk kognitywistycznych. Analiza wybranych przykładów wykazujących rodzaj przetwarzanych informacji kluczowych. tworzenie reklamy, elementy komunikatu reklamowego, slogan, treść reklamy, rozwija świadomość i zrozumienie procesów percepcji przekazu reklamowego, z wykorzystaniem wiedzy o podstawach dobierania i przetwarzania bodźców wizualnych i związków z innymi (dotykowymi, węchowymi, smakowymi, słuchowymi), poznanie fizjologiczno- organizmu C zapoznanie z przykładami technik uruchamiających myślenie twórcze w procesie opracowywania nowych przekazów reklamowych z uwzględnieniem etapów: uwaga, zainteresowanie, pożądanie, działanie jako efektu działania reklamy D. kształcenia dla kursu (EK) (opis osiągnięć studenta po ukończeniu kursu) bloku (wyp. spec. ds. JK) (EKB) kierunkowe (w.sp.ds.jk) (EKK) obszarowe (w.sp.ds.jk) (EKO) Wiedza: EK_W01 zna techniki wpływu społecznego i wie jak je stosować A_W07 G_W10 AA_W11

2 w projektowaniu przekazu reklamowego EK_W0 Zna przykłady wykazujące rodzaj przetwarzanych informacji kluczowych w tworzeniu własnych oryginalnych koncepcji reklamy (elementów komunikatu reklamowego, slogany, treść reklamy, model AIDA (Attention - uwaga, Interest - zainteresowanie, Desire - pożądanie, Action - działanie), nadawca i adresat, reklama szeroka i wąska, jej cele, rodzaje i funkcje. EK_W03 zna zasady spostrzegania danych z mediów wizualnych (barwy, jasności, ruchu, kształtu i przestrzeni) i integracji z innymi procesami psychicznymi (poznawczymi, emocjonalnymi, motywacyjnymi) i rozwojowymi osobowościowymi i społecznymi, które warunkują skuteczność przekazu reklamowego oraz samodzielnie kreować nowe wpływy EK_W0 interpretuje relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy grafika wykorzystując zasady reagowania na pojawiające się nowości związane z zakresem tematycznym- twórczego praktycznego wykorzystywania wiedzy, w inicjowanych projektach Umiejętności: EK_U01 umie tworzyć, planować i realizować własne koncepcje artystyczne w przekazach reklamowych, oraz dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia korzystając i łącząc z uzyskaną wiedzą psychologiczną; opanowuje i rozwija własny język i techniki kreatywnego projektowania przekazów reklamowych EK_U0 osiąga biegłość w zakresie wzrokowego rozpoznawania i eksploatowania materiałów w kreowaniu reakcji człowieka na przekaz reklamowy, użytkując i wdrażając treści zajęć EK_U03 umie swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) i dokonywać interpretacji tworzonych swoich projektów reklamowych integrując wiedzę z różnych zajęć Kompetencje społeczne: EK_K01 umie samodzielne poszukiwać i integrować wiedzę rozszerzających prezentowane w trakcie zajęć zagadnienia, poprzez zbieranie, analizowanie i interpretowanie informacji, z wykorzystaniem dostępnych źródeł (publikacje, bazy danych w Internecie, ) w organizacji pracy w nowych projektach reklamowych. EK_K0 wykorzystuje techniki wpływu społecznego i wie jak je stosować w projektowaniu przekazu reklamowego EK_K03 wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się w zakresie negocjowania i organizowania pracy A_W0 G_W09 AA_W11 A_W05 G_W06 AA_W10 A_W0 G_W08 AA_W11 A_U05 G_U03 AA_U13 A_U0 G_U08 AA_U17 A_U01 G_U09 AA_U17 A_K0 G_K01 AA_K01 A_K06 G_K03 AA_K03 A_K03 G_K09 G_K06 AA_K05 E. Treści programowe wykład typ temat ilość Semestr I 1. Reklama jako przekaz społeczny. Wpływ społeczny Wd 3-5. Wybrane techniki wpływu Wykorzystanie mechanizmów wpływu. Obrona przed niechcianym wpływem 7. Podłoże skuteczności wpływu społecznego: komunikacja niewerbalna ćwiczenia typ temat ilość

3 Wd Wd 8 Rola procesów poznawczych wyobraźni, pamięci uczenia myślenia w odbiorze przekazu reklamowego: 9-10 Rola komunikatów wizualnych, barw, kształtów w odbiorze przekazu reklamowego, Wyzwalanie emocji wyrażanie i regulacja emocji, Wykorzystanie procesów emocjonalnych.( Np. lęku, nadziei) w reklamie 15. Zaliczenie zajęć Semestr II 1-. Wykorzystanie mechanizmów motywacyjnych, pobudzanie, przebieg 3. Odwołanie do potrzeb i aspiracji, postawa i wartości,.uprzedzeń i stereotypy -5 Wykorzystanie wiedzy o.procesach i potrzebach rozwojowych 6. Odwołanie do wizerunku własnej osoby, odwołanie do potrzeby autoprezentacja i kształtowanie własnego wizerunku 7. Odwołania do sensu życia czy narracji jako podstawowego kierunku dążeń człowieka 8..Odwołanie i kształtowanie postaw, osobowości i tożsamości.przekonanie o własnej skuteczności i sprawstwie i motywacyjne jako regulatory 9-10 Myślenie twórcze ja podstawa tworzenia przekazu reklamowego 11.Reklama w mediach 1.Reklama w Internecie 13. Reklama w blogach 1. Przykłady praktyczne reklam działania 15 zaliczenie zajęć typ ilość typ ilość Uwagi: F1. Literatura obowiązkowa 1. Doliński D., Psychologia reklamy, wyd. Aida, Wrocław D. Doliński: Technik wpływu społecznego. Warszawa H. Hamer: Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa 00. P. Łabuz, M. Urbański (03) Mistrz manipulacji Yans Cron Consulting Group sp. z.o.o. 5. Psychologia. Podręcznik akademicki. (008), (red.) J. Strelau, D. Doliński. Gdańsk: GWP 6. dostępne bazy danych (Artstor, Scopus, Web of Science, Web of Knowledge, i inne w Internecie do samodzielnego korzystania i rozszerzania wiedzy F. Literatura uzupełniająca 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M (wyd. jakiekolwiek) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: zysk i s- ka..ph. Zimbardo. (wyd. jakiekolwiek) Psychologia i życie, Warszawa, PWN: 3. S. Oliver: Strategia public relations. Warszawa 005. A. Maroń: Wizerunek w biznesie. Jak zbudować własną markę i wykreować indywidualny styl. Warszawa 006L. 5.de Chernatony: Marka Wizja i tworzenie marki, Gdańsk 006G. 6. Białopitrowicz: Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce. Warszawa 006B. 7. Rozwadowska: Public Relations teoria, praktyka, perspektywy. Warszawa 00

4 G. Dopasowanie form kształcenia do efektów kształcenia/metody kształcenia wykład konwencjonalny wykład konwersatoryjny wykład monograficzny/problemowy ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia klauzurowe ćwiczenia projektowe ćwiczenia laboratoryjne ćwiczenia studyjne ćwiczenia terenowe lektorat konwersatorium seminarium Wk Wd Wp Ćwa Ćwk Ćwp Ćwl Ćws Ćwt L K S Wa El kształcenia dla kursu Wk Wd Wp Ćwa Ćwk Ćwp Ćwl Ćws Ćwt L K S Wa El EK_W01 EK_W0 EK_W03 EK_W0 EK_U01 EK_U0 EK_U03 EK_K01 EK_K0 EK_K03 H. Dopasowanie metod oceniania do efektów kształcenia egzamin ustny standaryzowany Eus egzamin ustny niestandaryzowany Euns egzamin pisemny standaryzowany Eps egzamin pisemny niestandaryzowany Epns egzamin pisemny "z otwartą książką" Epok egzamin pisemny test otwarty Epto egzamin pisemny test zamknięty Eptz egzamin praktyczny Epr kolokwium ustne Ku kolokwium pisemne Kp sprawdzian ustny Su sprawdzian pisemny Sp klauzura Kl konsultacje Ko przegląd/przesłuchanie cząstkowe/robocze Pc przegląd/przesłuchanie semestralne Ps przegląd/przesłuchanie końcowo-roczne Pk ciągła Oc formatywna Of

5 sumatywna Os kształcenia dla kursu Oc Of Os Eus Euns Eps Epns Epok Epto Eptz Epr Ku Kp Su Sp Kl Ko Pc EK_W01 EK_W0 EK_W03 EK_W0 EK_U01 EK_U0 EK_U03 EK_K01 EK_K0 EK_K03 Ps Pk I. Forma i warunki zaliczenia kursu Warunki zaliczenia Aktywność na zajęciach i kolokwium pisemne Inne: celująca (5) bardzo dobry (1-) dobry plus (19-0) dobry (16-18) dostateczny plus (1-15) Warunki zaliczenia dostateczny (11-13) Ocena niedostateczny (10) J. Nakład pracy studenta Forma aktywności średnia liczba godzin godziny kontaktowe z nauczycielem przygotowanie do zajęć opracowanie materiału po zajęciach konsultacje/ egzamin/sprawdzian/przegląd/przesłuchanie przygotowanie do egzaminu/przeglądu/przesłuchania suma godzin liczba punktów ECTS Podpis Autora treści Kursu Podpis Osób odpowiedzialnych dydaktycznie... Podpis Przewodniczącego Rady Programowej... Data sporządzenia karty kursu

KARTA KURSU. piotr.klimek@akademi asztuki.eu rok II semestr 3-4 punkty ECTS 1+2. prowadzący dr Piotr Klimek e-mail

KARTA KURSU. piotr.klimek@akademi asztuki.eu rok II semestr 3-4 punkty ECTS 1+2. prowadzący dr Piotr Klimek e-mail Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Wydział Edukacji Muzycznej kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalność: Edukacja muzyczna poziom: Studia II stopnia forma: stacjonarne profil:

Bardziej szczegółowo

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji A. Informacje ogólne Wybrana pracownia uzupełniająca 1: nazwa kursu Projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych Wydział Sztuk Wizualnych kierunek: Grafika specjalność: Grafika warsztatowa poziom: II

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu ZJwOZ Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo