REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA - rok akademicki 2014/2015 -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA - rok akademicki 2014/2015 -"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA - rok akademicki 014/01 - (opracowany na podst. Opisu Modułu Kształcenia oraz Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/013 z dnia 4 kwietnia 013 Senatu SUM) Nazwa przedmiotu PSYCHOLOGIA Kierunek studiów Położnictwo I stopień, I rok, Wydział Nauk o Zdrowiu, SUM Profil kształcenia Praktyczny Poziom studiów jednolite studia licencjackie Specjalność - Forma studiów Stacjonarny Semestr studiów II Przedmiot do wyboru Tak Zaliczenie Sposób Tryb zaliczenia przedmiotu z oceną Liczba punktów ECTS ustalania po I semestrze oceny z Zajęcia przedmiotu Formy zajęć i Liczba godzin zajęć w semestrze Całkowita, 1, Zajęcia praktyczne - kontaktowe inne Pracy Zajęcia Całkowita studenta kontaktowe Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w ramach form zajęć Waga w % Wykłady 0-0 Seminaria Zaliczenie pisemne Obserwacja studenta Ćwiczenia praktyczne Samokształcenie - Obserwacja studenta 10% Razem: 70 4 Razem 100 % Organizacja i prowadzenie zajęć: Zakład Psychologii, Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Miejsce prowadzenia zajęć w roku 013/014: Seminarium- SUM Katowice, Centrum Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu 60% 30% 1. Zasady uczestnictwa w zajęciach: 1.1. Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych i wykładowych z przedmiotu Psychologia w terminach przewidzianych rozkładem zajęć. 1.. Program zajęć jest omawiany i udostępniany studentom w trakcie pierwszych zajęć oraz jest stale dostępny na stronie internetowej Zakładu Psychologii SUM Student jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich seminariach z przedmiotu Psychologia Minimalna obecność wymagana do zaliczenia przedmiotu, to 70% obecności na zajęciach (w przypadku zajęć -godzinnych to 4 seminaria). Nieobecność na więcej niż 1 zajęciach seminaryjnych wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu Psychologia lub obowiązkowym zaliczeniem nieobecności u prowadzącego.. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach:.1. Każdą nieobecność student musi zaliczyć u osoby prowadzącej seminaria.

2 .. Forma zaliczenia nieobecności zależy od prowadzącego seminarium..3. Zaliczenie nieobecności odbywa się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student może przystąpić do zaliczenia nieobecności w innym terminie wyłącznie za zgodą Dziekana. 3. Zasady, tryb, forma i terminarz zaliczania 3.1. Na ocenę końcową składają się następujące elementy: obowiązkowe zaliczenie pisemne (60% wagi), przygotowanie i prezentacja wybranego tematu podczas zajęć seminaryjnych (30% plus 10% wagi). 3.. Ocena końcowa z przedmiotu Psychologia może zostać podniesiona o pół stopnia w przypadku uczestnictwa we wszystkich wykładach Zaliczenie pisemne w formie otwartych pytań ustrukturyzowanych obejmuje treści programowe przedmiotu w zakresie wykładów i seminarium. Wymagane minimum do zaliczenia pisemnego to 60% O terminie zaliczenia pisemnego decyduje prowadzący zajęcia seminaryjne, uwzględniając harmonogram zajęć z przedmiotu i szczegółową organizację studiów w danym roku akademickim. 3.. Nieobecność na zaliczeniu pisemnym traktowana jest jak niezaliczenie w pierwszym terminie. Usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu pisemnym w pierwszym terminie może odbyć się jedynie w oparciu o zgodę Dziekana Studenci są informowani o terminie zaliczenia pisemnego z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem Brak zaliczenia pisemnego na co najmniej 60% wiąże się z koniecznością zaliczenia poprawkowego w terminie podanym przez prowadzącego zajęcia Zaliczenie poprawkowe nastąpi w terminie do 1 dni od ogłoszenia wyników.

3 3.9. W przypadku zaliczenia poprawkowego ostateczna liczba punktów za zaliczenie pisemne stanowi średnią arytmetyczną uzyskanych punktów ( z pierwszego oraz poprawkowego terminu) Zaliczenie prezentacji odbywa się na wybranych zajęciach seminaryjnych, zgodnie z podziałem i wyborem tematycznym dokonywanym podczas pierwszych zajęć seminaryjnych Brak zaliczenia prezentacji wiąże się z koniecznością zaliczenia jej w formie i terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą. 4. Zasady ustalania oceny przedmiotu 4.1. Student w trakcie trwania zajęć z przedmiotu Psychologia może uzyskać maksymalnie 0 pkt, w tym: 1 pkt za obowiązkowe zaliczenie pisemne 8 pkt za obowiązkową prezentację wybranego tematu na zajęciach seminaryjnych. 4.. Przy ustalaniu oceny z przedmiotu będzie brana pod uwagę następująca skala: liczba punktów ocena słownie 19-0,0 bardzo dobry 17, - 18, 4, ponad dobry ,0 dobry 14, - 1, 3, dość dobry ,0 dostateczny 11, - 1, 3,0 dostateczny 0-11,0 niedostateczny 4.3. Kryteria oceny prezentacji są następujące: wykazanie źródeł poprzez sporządzenie dokładnego opisu bibliograficznego dla studentów (do 1 pkt), przygotowanie notatki z treści zawartych w prezentacji z uwzględnieniem wyjaśnienia najistotniejszych pojęć zawartych w prezentacji (do 1 pkt), przygotowanie prezentacji multimedialnej, posteru, psychodramy, wywiadu oraz zadbanie walory estetyczne (do 1 pkt),

4 wykazanie w prezentacji merytorycznych treści zgodnych z tematem prezentacji (do 1pkt), nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami podczas prezentacji (do 1 pkt), przygotowanie ciekawostki naukowej lub ćwiczenia do prezentacji (do 1pkt ), rozumienie prezentowanych treści, poprzez wyjaśnianie pojęć, podawanie przykładów itp. mówienie, a nie tylko czytanie ze slajdów (do 1pkt), spełnienie kryterium minimalnego czasu prezentacji, wynoszącego 1 min. - 0 min. (do 1 pkt) Po zakończeniu prezentacji prowadzący wypełnia arkusz oceny prezentacji. Z sumowania punktacji z arkusza wynika końcowa liczba punktów za zaliczenie projektu.. Sposób informowania studentów o uzyskanych wynikach zaliczeń i ocenie.1. Informacja o wynikach zostanie przekazana pod koniec zajęć seminaryjnych. Informacja dostępna będzie również poprzez kontakt mailowy z prowadzącym zajęcia lub w trakcie dyżurów prowadzącego zajęcia seminaryjne. 6. Możliwość wglądu do prac pisemnych studenta 6.1. Student ma prawo wglądu do swojej pracy zaliczeniowej oraz wykazu zdobytych pkt podczas ostatnich zajęć seminaryjnych oraz podczas dyżurów osoby prowadzącej (do 14 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia pisemnego). 7. Sposób konsultacji z nauczycielem akademickim 7.1. Kontakt z osobą prowadzącą zajęcia jest możliwy podczas jej dyżurów osobistych wg harmonogramu dostępnego w Zakładzie Psychologii oraz poprzez kontakt mailowy i telefoniczny. 8. Informacje kontaktowe Osoby prowadzące zajęcia w roku 014/01: dr Alicja Michalak, mgr Barbara Szczyrba Maroń Zakład Psychologii, Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny Kierownik Zakładu Psychologii: dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska Kontakt: Zakład Psychologii, ul. Medyków 1 Katowice, Wydział Opieki Zdrowotnej SUM, pokój 1 (II piętro), tel. 3/ 08864; 3/ do prowadzącego zajęcia:

5 9. Tematyka zajęć 9.1. Tematyka zajęć z przedmiotu Psychologia obejmuje: Seminarium L.p. Tematyka zajęć 1. Procesy poznawcze: wrażenia i spostrzeżenia, myślenie, inteligencja, pamięć. Procesy emocjonalno-motywacyjne. Osobowość i temperament. Cechy osobowości a zdrowie. Liczba godzin. Relacje interpersonalne spostrzeganie, pierwsze wrażenie, nawiązywanie kontaktu. Komunikacja werbalna i pozawerbalna. Zasady efektywnego porozumiewania się Stres i metody radzenia sobie ze stresem. Zespół wypalenia zawodowego. Zespół zmęczenia współczuciem. Przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom pracy zawodowej. Świat jako system, rodzina jako system. Cechy rodziny funkcjonalnej i dysfunkcyjnej. Przemoc w rodzinie. Człowiek jako system: zależności psychosomatyczne, choroby psychosomatyczne. Ból jako zjawisko wielowymiarowe.. Choroba w życiu człowieka. Kobieta w sytuacji porodu, połogu. Specyficzne problemy dotyczące zdrowia kobiety. Wykłady L.p. Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do psychologii. Działy psychologii. Przedmiot i zadania psychologii. Liczba godzin. Podstawowe pojęcia psychologiczne: procesy poznawcze. 3. Podstawowe pojęcia psychologiczne: potrzeby, emocje, motywacja. Osobowość.

6 4. Funkcjonowanie człowieka w grupie. Uwarunkowania i konsekwencje postaw.. Teoria stresu psychologicznego Adaptacja pacjenta do choroby jako sytuacji trudnej. Etapy przystosowania do zagrażających wydarzeń i śmierci oraz proces żałoby rodziny. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem. Istota i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji. Modele i style komunikacji interpersonalnej. Podstawowe techniki skutecznej komunikacji. Sytuacje trudne związane z ciążą i macierzyństwem oraz ich wpływ na funkcjonowanie kobiety i całego systemu rodzinnego. Psychologia kobiety w aspekcie dojrzewania, ciąży, porodu, połogu i menopauzy. 10. Stres a choroba. Pojecie choroby psychosomatycznej Literatura Literatura podstawowa: Bętkowska- Korpała B. i Gierowski J. Psychologia lekarska w leczeniu chorych 1. somatycznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 007. Bishop G.D., Psychologia zdrowia, Astrum, Wrocław Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. World Health Organization,Wydawca: Vesalius 000r 4. Makara-Studzińska M., Komunikacja z pacjentem, Wydawnictwo Czelej, Lublin 01 Rollnick S., Miller W. R., Butler C.C., Wywiad motywujący w opiece zdrowotnej,. 6. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 010 Trzcieniecka-Green A. (red), Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Universitas, Kraków Gordon T. Pacjent jako partner. 8. Witkin G. Stres kobiecy, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Fengler J., Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej, GWP, Gdańsk 000 Gordon T., W. Sterling Edwards, Rozmawiać z pacjentem, Podręcznik doskonalenia. umiejętności komunikacyjnych i budowania partnerskich relacji, Wyd. SWPS

7 Academica, Warszawa 009 Grzesiak A., Myśl zdrowo. Jak umysł i ciało razem mogą zwalczać choroby, Wydawnictwo Helion, Gliwice 01 Heszen I. Psychologia stresu. Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. PWN Warszawa 013 Madanes C., Przemoc w rodzinie. Psychoterapia ofiar i sprawców przemocy, GWP, Gdańsk Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość stres a zdrowie, Difin, Warszawa W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a związanych z organizacją i przebiegiem prowadzenia przedmiotu: Psychologia, mają zastosowanie przepisy: regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/013 z dnia 4 kwietnia 013 Senatu SUM, karty opisu modułu kształcenia, zawierające realizowane efekty kształcenia, harmonogramu zajęć I roku studiów I stopnia dla kierunku położnictwo zatwierdzonego przez Dziekana w roku akademickim 014/01.

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo