Kuratorium Oświaty w Białymstoku 21 października 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuratorium Oświaty w Białymstoku 21 października 2009 r."

Transkrypt

1 NARADA DYREKTORÓW Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w województwie podlaskim Kuratorium Oświaty w Białymstoku 21 października 2009 r.

2 PROGRAM NARADY 1. Nowy nadzór pedagogiczny (wizytator K.O.) filozofia nadzoru i załoŝenia ogólne, nowe pojęcia terminologii, i definicje, wyjaśnienie ewaluacja (załączniki do rozporządzenia obszary i wskaźniki ewaluacji, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna), kontrola legalności, wspomaganie, zadania poradni (wizytator K.O.) 2

3 PROGRAM NARADY c.d. 2. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na sprawdzianie i egzaminie Przystąpienie ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu Pan Czesław Jarosz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ŁomŜy 3. Informacja ze szkolenia Doskonalenie funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznychpedagogicznych w zakresie orzecznictwa Pani Anna SmarŜewska PPP w Suwałkach 4. Dobre praktyki: Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w poradni Pani Anna SmarŜewska PPP w Suwałkach.

4 PROGRAM NARADY c.d. 5. Sprawy róŝne (wizytatorzy K.O.). wychowanie przedszkolne Rola poradni w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych? doskonalenia i inne) zawodowe (szkolenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna pedagogiczna w szkole debata z dyrektorami MEN

5 Zadania poradni Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 17 stycznia 2003 roku.)

6 Do zadań poradni naleŝy w szczególności: 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieŝy, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

7 Do zadań poradni naleŝy w szczególności: 2. profilaktyka uzaleŝnień i innych problemów dzieci i młodzieŝy, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagogicznej dzieciom i młodzieŝy z grup ryzyka;

8 Do zadań poradni naleŝy w szczególności: 3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych; 4. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;

9 Do zadań poradni naleŝy w szczególności: 5. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych moŝliwości oraz mocnych stron uczniów;

10 Do zadań poradni naleŝy w szczególności: 7. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; 8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

11 poradnia realizuje zadania w szczególności przez: diagnozę ; konsultację; terapię; psychoedukację; rehabilitację; doradztwo; mediację; interwencje w środowisku ucznia; działalność profilaktyczną; działalność informacyjną.

12 Realizacja zadań poradni w kontekście wspomagania i współpracy ze szkołami

13 Jak poprawić efektywność pracy poradni w kontekście tych zadań?

14 Nauczyciele wychowania przedszkolnego oczekują wsparcia w zakresie: konsultowania indywidualnych programów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

15 Nauczyciele wychowania przedszkolnego oczekują wsparcia w zakresie: konsultacji w zakresie realizacji wspomagania rozwoju dziecka; wczesnego nawiązania współpracy z poradnią w zakresie realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu;

16 Nauczyciele wychowania przedszkolnego oczekują wsparcia w zakresie: pedagogizacji rodziców;

17 Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego ustaliła, Ŝe 10 października jest obchodzony jako Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W bieŝącym, 2009 roku oficjalne hasło to: Mental heath In Primary Care: Enhancing Treatment and Promoting Mental Heath Zdrowie psychiczne w podstawowej opiece zdrowotnej: udział w leczeniu i promocji zdrowia psychicznego.

18 Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego Współczesne kierunki badań wskazują na konieczność wzmoŝenia opieki nad dziećmi i młodzieŝą z problemami psychicznymi. Raporty WHO wskazują, Ŝe do roku 2020 zaburzenia psychiczne znajdą się na drugim miejscu w rankingu obciąŝenia chorobami na świecie. Wg WHO jeden na pięcioro adolescentów ma zaburzenia poznawcze, emocjonalne i behawioralne a jeden na ośmioro cierpi z powodu diagnozowalnego schorzenia psychicznego.

19 Zwiększa się liczba dzieci i młodzieŝy z zaburzeniami psychicznymi, które rzadko ulegają samoistnym remisjom. Zaniedbania leczenia i profilaktyki w okresie dzieciństwa mogą zwiększać ryzyko występowania zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, mogą przyczyniać się do trudności w adaptacji społecznej, braku wykształcenia, uzaleŝnień, przemocy, samobójstw.

20 Skutki nie leczonych zaburzeń psychicznych mogą być bardzo kosztowne dla rodzin, społeczności i systemu opieki zdrowotnej. Istnieje pilna potrzeba poszerzania świadomości istnienia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieŝy oraz tworzenia programów profilaktycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i placówek oświatowo- wychowawczych.

21 W związku z powyŝszym licząc na zrozumienie skali zjawiska, zwracamy się z prośbą o wypracowanie odpowiednich form zapobiegania i pomocy dzieciom i młodzieŝy z zaburzeniami psychicznymi.

22 Szkolenia pracowników poradni w roku szkolnym 2008/2009

23 Szkolenia organizowane przez Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Pedagogicznej w Warszawie

24 II edycja szkolenia dla realizatorów programu Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji - przeszkolono pięć osób ( PPP nr1 w Białymstoku, PPP nr 2 w Białymstoku, PPP nr 1 w ŁomŜy, PPP w Hajnówce, PPP w Bielsku Podlaskim PPP w Suwałkach

25 Szkolenia dla przewodniczących Zespołów Orzekających: Doskonalenie funkcjonowania poradni psychologiczno- pedagogicznych w zakresie orzecznictwa przeszkolono sześć osób (PPP nr 1 w Białymstoku, PPPP w Białymstoku, PPP w Suwałkach, PPPP w Dąbrowie Białostockiej, PPP w Sejnach, PPP w Hajnówce).

26 Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole przeszkolono cztery osoby (PPPP w Białymstoku, PPP nr 2 w Białymstoku, PPP nr 2 w ŁomŜy, PPP w Suwałkach, PPP Siemiatycze).

27 Szkolenia organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: DoposaŜenie w sprzęt w ramach realizacji Programu opieki i terapii skierowanego na ucznia z niepłynnością mowy oraz przeszkolenie czterech osób w tym zakresie ( PPP nr 2 w Białymstoku, PPPP w Białymstoku, PPPP w Augustowie, PPP nr 2 w ŁomŜy).

28 narady dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych: pedagogicznych: zmiany w prawie oświatowym, realizacji Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła - kontynuacja pracy punktów konsultacyjnych oraz Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej...

Wprowadzenie... 3. Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4. Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... Wprowadzenie... 3 Czym jest profilaktyka uzależnień?... 4 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole i placówce oświatowej... 12 Co to znaczy kompetentny profilaktyk w szkole?... 15 Instytucje rządowe

Bardziej szczegółowo