KARTA KURSU IN.AG.II.P1 IN.F.II.P1 IN.P.II.P1 IN.SD.II.P1. kod kursu (wypełnia spec. ds. JK) prowadzący Dr Sylwia Seul-Michałowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA KURSU IN.AG.II.P1 IN.F.II.P1 IN.P.II.P1 IN.SD.II.P1. kod kursu (wypełnia spec. ds. JK) prowadzący Dr Sylwia Seul-Michałowska e-mail"

Transkrypt

1 Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Instrumentalny kierunek: instrumentalistyka specjalność: Wszystkie specjalności poziom: II stopień forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki KARTA KURSU A. Informacje ogólne nazwa kursu Psychologia muzyki kod kursu (wypełnia spec. ds. JK) IN.AG.II.P1 IN.F.II.P1 IN.P.II.P1 IN.SD.II.P1 przynależność do bloku (wypełnia spec. ds. JK) Blok kształcenia pedagogicznego prowadzący Dr Sylwia Seul-Michałowska miasztuki.eu rok I semestr 1- punkty ECTS 1+1 typ kursu liczba godzin obowiązkowy wykłady język wykładowy polski ćwiczenia suma 30 B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji Podstawowa wiedza z psychologii z psychologia muzyki w zakresie studiów I stopnia C. Informacje dotyczące celów kursu C1 pogłębienie wiedzy studentów o funkcjonowania psychicznym, w sferze poznawczej, emocjonalno motywacyjnej, osobowościowej i społecznej, radzenia ze stresem, komunikacji społecznej, wpływu społecznego, relacji społecznych, powiązanych zagadnień z psychologii muzyki oraz zastosowania w kontekście edukacji artystycznej i pracy artystycznej C - Student poszerza wybrane pojęcia psychologii, potrafi dokonać autodiagnozy własnych procesów psychicznych, przejąć kontrolę nad własnymi emocjami i wchodzić w adekwatne relacje społeczne, współdziałać oraz zastosować uzyskaną wiedzę w dalszym procesie edukacji własnej i twórczego rozwoju jako nauczyciela muzyki i lidera przedsięwzięć artystycznych C3- wskazanie studentom wybranych praktycznych wymiarów procesów poznawczych i emocjonalno motywacyjnych jako wspierających edukację muzyczną. Stworzenie podstaw do krytycznej refleksji nad problemami zachowania ucznia w trakcie prowadzenia zajęć. możliwości rozwojowych w kolejnych etapach życia C4 student poszerza wiedze i umiejętności dotyczące stresu tremy i zasadami sprzyjanymi radzeniu sobie z nimi w sytuacjach zawodowych i życiowych. D. kształcenia dla kursu (EK) (opis osiągnięć studenta po ukończeniu kursu) Wiedza: bloku (wyp. spec. ds. JK) (EKB) kierunkowe (w.sp.ds.jk) (EKK) obszarowe (w.sp.ds.jk) (EKO)

2 K_W01 wykazuje głębokim rozumieniem i opanowaniem teorii psychologicznych oraz umiejętnościami zastosowania w praktyce dającymi kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej umie objaśnić funkcjonowanie psychiczne w sferze poznawczej, emocjonalno motywacyjnej, osobowościowej i społecznej, radzenia ze stresem, komunikacji społecznej, wpływu społecznego, relacji społecznych, powiązanych zagadnień z psychologii muzyki oraz zastosowania w kontekście edukacji artystycznej, organizowania pracy ucznia, K_W0- zrozumienie relacji między teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów oraz zdolność do integrowania wiedzy w zakresie pojęcia psychologii,, przejąć kontrolę nad własnymi emocjami i wchodzić w adekwatne relacje społeczne, współdziałać oraz zastosować uzyskaną wiedzę w dalszym procesie edukacji własnej i twórczego rozwoju jako artysty i nauczyciela muzyki K_W03- zna praktyczny wymiar procesów poznawczych i emocjonalno motywacyjnych jako wspierających własny rozwój artystyczny i edukację muzyczną; ma podstawy do krytycznej refleksji nad problemami zachowania ucznia w trakcie prowadzenia zajęć, K_W04- charakteryzuje zjawisko stresu i tremy, potrafi dokonać autodiagnozy własnych doznań i zna zasady radzenia sobie z nimi w sytuacjach zawodowych i życiowych Umiejętności: K_U01 student łączy wiedzę z praktycznym wymiarem procesów poznawczych i emocjonalno motywacyjnych jako wspierających edukację muzyczną. Stworzenie podstaw do krytycznej refleksji nad problemami zachowania ucznia w trakcie prowadzenia zajęć i wyszukuje możliwości wpływu na ucznia K_U0 posługuje się podstawowymi pojęciami psychologii, psychologii muzyki, potrafi dokonać autodiagnozy własnych procesów psychicznych ich związków z muzyką, przejąć kontrolę nad własnymi emocjami jako nauczyciela muzyki K_U03 wykorzystuje zasady komunikacji i interakcji społecznej w relacji z uczniami na różnych poziomach edukacji muzycznej Kompetencje społeczne: K_K01 -umie podejmować samodzielne, niezależne prace, wykazując się przy tym: zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem informacji, rozwijaniem idei i formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i własną organizacją pracy. K_K0 zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności. Świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych umiejętności i wiedzy wykorzystując wiedze zdobytą w trakcie samokształcenia K_K03 wykorzystuje mechanizmy psychologiczne w zakresie wykonywania działań artystycznych integracji z innymi osobami w różnych przedsięwzięciach kulturalnych, zdolni do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań, BKP_W01 K_W10 AA_W07 K_W07 AA_W05 K_W07 AA_W05 K_W07 AA_W05 BKP_U01 K_U17 AA_U10 BKP_U01 K_U17 AA_U10 BKP_U01 K_U17 AA_U10 K_K01 AA_K01 BKP_K04 K_K07 AA_K03 BKP_K0 K_K05 AA_K0

3 E. Treści programowe wykład typ temat ilość Semestr 1 1. Muzyka medium komunikacji. Wyzwania stojące przed psychologią muzyki 3. Emocje u muzyka. Stres i trema 4. Czynniki wspierające rozwój zdolności muzycznych 5. Możliwości rozwojowe a kształcenie muzyczne, zdolności muzyczne a procesy poznawcze 6. Psychologia autodiagnozy głuchoty muzycznej. 7. Blokady rozwoju muzycznego. 3 ćwiczenia typ temat ilość Semestr 1. Motywacja w uczeniu muzyki.. Poznawanie ucznia. 3. Spostrzeganie siebie i innych 4. Komunikacja społeczna na lekcji. 5. Interakcja nauczyciel-uczeń. 6. Wpływ społeczny 7. Artysta pedagog warsztat- twórczość 3 typ ilość typ ilość Uwagi: F1. Literatura obowiązkowa 1. Psychologia. Podręcznik akademicki. (008), (red.) J. Strelau, D. Doliński. Gdańsk: GWP Ph. Zimbardo, (wydanie jakiekolwiek). Psychologia i życie. Warszawa: PWN. Sloboda J.A. (008). Wykłady z psychologii muzyki. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny im F. Chopina. Sloboda J.A. (005). Umysł muzyczny. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny im F. Chopina. Burowska Z., Głowacka E. (006). Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki. Kraków: Akademia Muzyczna Sacks O. Muzykofilia, opowieści o muzyce i mózgu 009, Poznań F. Literatura uzupełniająca 1. Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli (006) (red.) B. Kamińska, Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina. Mój warsztat artystyczny. Mój warsztat pedagogiczny, (007). (red.) Z. Konaszkiewicz. Warszawa: Akademia Muzyczna im. F. Chopina.Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M (wyd. jakiekolwiek) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: zysk i s- ka. Seul S. (009). Kontekst społeczny w późnym dzieciństwie a rola ucznia. Kraków: Impuls G. Dopasowanie form kształcenia do efektów kształcenia/metody kształcenia wykład konwencjonalny wykład konwersatoryjny wykład monograficzny/problemowy ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia klauzurowe ćwiczenia projektowe ćwiczenia laboratoryjne Wk Wp Ćwa Ćwk Ćwp Ćwl

4 ćwiczenia studyjne ćwiczenia terenowe lektorat konwersatorium seminarium Ćws Ćwt L K S Wa El kształcenia dla kursu Wk Wp Ćwa Ćwk Ćwp Ćwl Ćws Ćwt L K S Wa El K_W01 K_W0 K_W03 K_W04 K_U01 K_U0 K_U03 K_K01 K_K0 K_K03 H. Dopasowanie metod oceniania do efektów kształcenia egzamin ustny standaryzowany Eus egzamin ustny niestandaryzowany Euns egzamin pisemny standaryzowany Eps egzamin pisemny niestandaryzowany Epns egzamin pisemny "z otwartą książką" Epok egzamin pisemny test otwarty Epto egzamin pisemny test zamknięty Eptz egzamin praktyczny Epr kolokwium ustne Ku kolokwium pisemne Kp sprawdzian ustny Su sprawdzian pisemny Sp klauzura Kl konsultacje Ko przegląd/przesłuchanie cząstkowe/robocze Pc przegląd/przesłuchanie semestralne Ps przegląd/przesłuchanie końcowo-roczne Pk ciągła Oc formatywna Of sumatywna Os kształcenia dla kursu Oc Of Os Eus Euns Eps Epns Epok Epto Eptz Epr Ku Kp Su Sp Kl Ko Pc K_W01 K_W0 K_W03 Ps Pk

5 K_W04 K_U01 K_U0 K_U03 K_K01 K_K0 K_K03 I. Forma i warunki zaliczenia kursu Warunki zaliczenia Aktywność w semestrze, postępy w procesie kształcenia Inne: celująca (5) bardzo dobry (1-4) dobry plus (19-0) dobry (16-18) dostateczny plus (14-15) Warunki egzaminu dostateczny (11-13) niedostateczn y (10) J. Nakład pracy studenta Forma aktywności średnia liczba godzin godziny kontaktowe z nauczycielem przygotowanie do zajęć + opracowanie materiału po zajęciach 3+3 konsultacje/ egzamin/sprawdzian/przegląd/przesłuchanie 5+5 przygotowanie do egzaminu/przeglądu/przesłuchania 5+5 suma godzin liczba punktów ECTS Podpis Autora treści Kursu... Podpis Osób odpowiedzialnych dydaktycznie... Podpis Przewodniczącego Rady Programowej... Data sporządzenia karty kursu

KARTA KURSU. piotr.klimek@akademi asztuki.eu rok II semestr 3-4 punkty ECTS 1+2. prowadzący dr Piotr Klimek e-mail

KARTA KURSU. piotr.klimek@akademi asztuki.eu rok II semestr 3-4 punkty ECTS 1+2. prowadzący dr Piotr Klimek e-mail Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Wydział Edukacji Muzycznej kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalność: Edukacja muzyczna poziom: Studia II stopnia forma: stacjonarne profil:

Bardziej szczegółowo

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji

B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji A. Informacje ogólne Wybrana pracownia uzupełniająca 1: nazwa kursu Projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych Wydział Sztuk Wizualnych kierunek: Grafika specjalność: Grafika warsztatowa poziom: II

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu ZJwOZ Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo