DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 2020 GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"

Transkrypt

1 DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ROLA OHP W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY KONFERENCJA ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA REALIZACJA PRIORYTETU I WARSZAWA, r.

2 OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy realizują zadania państwa w stosunku do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i marginalizacją wobszarze: zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży bezrobotnej do 25 roku życia kształcenia i wychowania wobec młodzieży w wieku powyżej 15 roku życia, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół

3 CEL PROJEKTÓW EFS REALIZOWANYCH PRZEZ OHP Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej wśród młodzieży poprzez: przygotowanie do wejścia na rynek pracy, wyrównanie zaległości edukacyjnych, pomoc w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, zwiększenie subiektywnego poczucia własnej wartości. Wsparcie finansowe EFS umożliwia poszerzenie wsparcia edukacyjno wychowawczego oferowanego młodzieży w ramach struktur OHP

4 PROJEKTY ADRESOWANE DO MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Lp. Tytuł projektu Okres realizacji Planowana liczba uczestników Liczba uczestników objętych wsparciem Liczba uczestników, którzy ukończyli wydatki faktycznie poniesione 1. Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój 2. Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II edycja 3. OHP jako realizator usług rynku pracy 4. Nasza przyszłość 5. Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja 6. Nasza przyszłość 2 7. Młodzieżowa akademia umiejętności 8. Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja 9. Nasza przyszłość Nowe perspektywy 11. Młodzieżowa akademia umiejętności Nowe perspektywy Ginące zawody pomysłem na przyszłość 14. Identyfikacja potrzeb i oczekiwń młodzieży na rynku pracy 15. Szkolenie kadry OHP 16. Nowoczesne kompetencje kadry OHP 17. Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo -wychowawczej OHP , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 SUMA PO KL ,41

5 BENEFICJENCI PROJEKTÓW OHP Młodzież w wieku lat: wykazująca symptomy niedostosowania społecznego, mająca problemy z nauką, zagrożona wypadnięciem z systemu edukacji pochodząca się z rodzin zaniedbanych, dysfunkcyjnych i dotkniętych bezrobociem Młodzież w wieku lat: nie ucząca się i nie pracująca w tym absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, absolwenci liceów ogólnokształcących i profilowanych pochodząca z rodzin ubogich, niepełnych i wielodzietnych

6 FORMY WSPARCIA UDZIELANE BENEFICJENTOM PROJEKTU W WIEKU LAT Kursy językowe Kursy komputerowe Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych Warsztaty i zajęcia integracyjne (w tym indywidualne konsultacje z psychologiem) Zajęcia z lekarzem, prawnikiem, specjalistą od uzależnień

7 FORMY WSPARCIA UDZIELANE BENEFICJENTOM PROJEKTU W WIEKU LAT Szkolenia zawodowe Kursy językowe Kursy komputerowe (o standardzie ECDL) Kursy na prawo jazdy kat.b Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ABC Przedsiębiorczości Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

8 OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY

9 OHP jako realizator usług rynku pracy SIEĆ KOMPLEMENTARNYCH JEDNOSTEK Na przestrzeni 5 lat powstała sieć 322 jednostek, świadczących profesjonalne usługi rynku pracy dla młodzieży: Młodzieżowe Centra Kariery (MCK) Punkty Pośrednictwa Pracy (PPP) Ośrodki Szkolenia Zawodowego (OSZ) Elektroniczne Centrum Aktywizacji Zawodowej (ECAM)

10 Zatrudniono profesjonalną kadrę OHP jako realizator usług rynku pracy STANDARD FUNKCJONOWANIA SIECI Opracowano nowe zasoby metodyczne dla potrzeb kadry i klienta Zapewniono właściwe warunki organizacyjne i techniczne: pomieszczenia do obsługi klientów indywidualnie i grupowo oznakowania przeprowadzono adaptacje pomieszczeń dokonano zakupu wyposażenia meblowego, komputerowego i biurowego wyposażono jednostki w materiały biurowe i eksploatacyjne. Zapewniono utrzymanie pomieszczeń Prowadzona była promocja i upowszechnianie działań

11 OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI LOKALNYMI porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz poprawy jej startu zawodowego Formy deklarowanej współpracy: nieodpłatne udostępnianie lokali o odpowiednim standardzie na świadczenie młodzieży usług, wsparcie organizacyjne, gotowość współdziałania oraz lokalny patronat nad przedsięwzięciami typu targi pracy, imprezy edukacyjne.

12 ELEKTRONICZNE CENTRUM AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY (ECAM) Platforma kompleksowego wsparcia młodzieży w procesie edukacji oraz wejścia na rynek pracy

13

14 ADRESACI ECAM Młodzi ludzie poszukujący wsparcia w zakresie wejścia i funkcjonowania na rynku pracy, chcący skorzystać z usług poradnictwa i informacji zawodowej, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w zakresie uzupełnienia podstawowego wykształcenia ogólnego, zawodowego, przekwalifikowania, zdobycia kwalifikacji w drugim i kolejnym zawodzie, poszukującego pracy długo i krótkoterminowej, Opiekunowie młodego człowieka poszukujących dla niego miejsca, gdzie uzupełni wykształcenie, zdobędzie kwalifikacje zawodowe, znajdzie pracę, Instytucje i organizacje, które chcą realizować wspólnie z OHP przedsięwzięcia i programy dla młodzieży.

15 Kanały dystrybucji informacji w ECAM Infolinia ogólnopolski numer dostępowy Portal internetowy ECAM Poczta elektroniczna Portale społecznościowe Intranet sieć wewnętrzna

16 KOMPONENT REGIONALNY PO KL W latach jednostki organizacyjne OHP zrealizowały 49 projektów o łącznej wartości PLN Wsparcie w ramach projektów otrzymało 2810 osób, były to głównie osoby w wieku lata, zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym zarówno uczestnicy OHP jak i młodzież ze środowiska lokalnego. Jednostki OHP aplikowałyo środki oraz wdrażały projekty z następującychpriorytetów POKL: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; w tym głównie w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, w tym głównie w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wsparcie w ramach projektów z komponentu regionalnego POKL koncentrowało się przede wszystkim na: aktywizacjispołecznej i zawodowej, rozwoju systemu wsparcia środowiskowego, pracy z młodzieżą z głębokimi deficytami edukacyjnymi, udzielaniu pomocy i wsparcia absolwentom OHP.

17 Gwarancje dla młodzieży

18 Gwarancje dla młodzieży OKRES REALIZACJI r r. OSTATECZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW POMYSŁ NA SIEBIE YEI i EFS PLN RÓWNI NA RYNKU PRACY YEI i EFS PLN LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW POMYSŁ NA SIEBIE YEI i EFS osób RÓWNI NA RYNKU PRACY YEI i EFS osób

19 Gwarancje dla Młodzieży Program OPERACYJNY Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) I oś priorytetowa osoby młode na rynku pracy Priorytet Inwestycyjny 8.6. Trwała Integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży.

20 Beneficjenci Gwarancji dla Młodzieży Młodzież z grupy NEET młodzi ludzie w wieku od 15 do 24 r.ż., którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą wkształceniu lub szkoleniu. Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się zrodzinniepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.

21 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży OBSZAR I Aktywizacja społeczno zawodowa osób młodych w wieku lat zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się projekt Pomysł na siebie OBSZAR II Aktywizacja zawodowa osób młodychwwieku18 24 lata pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy igwarantujących udany start życiowy projekt Równi na rynku pracy

22 FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY pomorskie warmińsko-mazurskie zachodniopomorskie podlaskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubuskie wielkopolskie łódzkie lubelskie dolnośląskie świętokrzyskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie 10 województw (YEI): dolnośląskie, kujawsko pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko mazurskie, zachodniopomorskie 6 województw (EFS): mazowieckie, opolskie, pomorskie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie

23 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży OBSZAR I PROJEKT POMYSŁ NA SIEBIE Cel projektu: Objęcie młodych osób z grupy NEET wsparciem prowadzącym do podjęcia nauki lub szkolenia bądź nabycia kwalifikacji zawodowychpoprzezudział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz nabycia elementarnych kompetencji społecznych. Beneficjenci projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: lat (500 osób) efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie powrót do nauki bądź szkolenia, lat (1 000 osób) efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych.

24 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży Proponowane formy wsparcia: Dla osób w wieku lat: poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa), wsparcie pedagogiczno psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej), szkolenia warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe, wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.

25 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży Dla osób w wieku lat: poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa), wsparcie pedagogiczno psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej), szkolenia kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone zewnętrznym egzaminem (wraz ze stypendium dla uczestników kursów) przeznaczony dla młodzieży, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki, nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i.in.), wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW.

26 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży OBSZAR II PROJEKT RÓWNI NA RYNKU PRACY Cel projektu: Objęcie młodych osób dorosłych z grupy NEET zróżnicowanym wsparciem prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i pracodawcami, obejmującym działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej. Proponowane formy wsparcia: poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa), wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne (w formie indywidualnej), szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej), szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (wraz zkosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu zewnętrznego),

27 Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży staże zawodowe u pracodawców (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażyzzakładu pracy), wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy), nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp doinformacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i. in.), wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w czasie uczestnictwa w projekcie. Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości: indywidualne wsparcie opiekuna/tutora, wsparcie mobilności geograficznej, trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacjaitp.).

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014)

WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014) WARUNKI, TRYB I SPOSÓB PROWADZENIA USŁUG RYNKU PRACY (NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Z DNIA 27 MAJA 2014) Toruń, dnia 10 czerwca 2014 roku 1 CHARAKTERYSTYKA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo