SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2002/2003 z dnia r. Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2006/2007 z dnia r. WSTĘP Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku szkoły zostały zobowiązane do budowania szkolnych programów profilaktyki. Opracowany projekt powinien zostać zaopiniowany przez radę rodziców, samorząd uczniowski a następnie uchwalony przez radę pedagogiczną. Program szkolnej profilaktyki powinien: - uzupełniać program wychowawczy szkoły; - odpowiadać na realne problemy oraz zagrożenia pojawiające się w danej szkole i w środowisku; - ma mieć przemyślany cel; - formy i sposoby działań z zakresu profilaktyki muszą być dostosowane do wieku uczniów.

2 Do Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu uczęszcza 320 uczniów. Uczniowie wchodzą w skład 14 oddziałów klasowych, w tym 1 zespół edukacyjno - terapeutyczny ( klasa specjalna). Gimnazjum mieści się w odrębnym budynku, wyposażone jest w salę gimnastyczną, boisko szkolne, aulę szkolną, pracownię komputerową, bibliotekę, świetlicę wraz ze stołówką. Przed konstrukcją projektu szkolnego programu profilaktyki dokonano diagnozy potrzeb środowiska szkolnego i rozpoznano rzeczywiste problemy pojawiające się w naszej społeczności lokalnej. Zapoznano się z aktualnymi aktami prawnymi dającymi podstawę prawną do podejmowania działań profilaktycznych w szkole. Dokonano analizy następujących ustaw i rozporządzeń: 1. Ustawa o systemie oświaty ( zapis postulujący wprowadzenie programów profilaktyki), 2. Rozporządzenie MEN i S z dnia r. dotyczące ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, 3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia r., 4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia r. 5. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia r. 6. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia r. Zapoznano się z dostępnymi programami profilaktycznymi rekomendowanymi przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie i określono możliwości finansowe w zakresie ich zastosowania. Uwzględniono potrzebę stałej współpracy z pełnomocnikiem Rady Miejskiej ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Komisariatem Policji, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Cieszynie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą zdrowia, pracownikami świetlic oraz innymi osobami udzielającymi wsparcia uczniom. Dokonano przeglądu i wyboru literatury fachowej dotyczącej zagadnień profilaktyki oraz przeanalizowano istniejący program wychowawczy. Podczas opracowywania szkolnego programu profilaktyki kierowano się standardami jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych opracowanymi przez K. Wojcieszka i J, Szymańską. Szkolny program profilaktyki uwzględnia działania profilaktyczne wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

3 I. KONSTRUKCJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli, rodziców. pracowników świetlic, pracowników socjalnych MOPS oraz dzielnicowych Komisariatu Policji daje się wyodrębnić najważniejsze problemy nurtujące nasze środowisko: 1. palenie papierosów przez uczniów, 2. zachowania agresywne, bójki pomiędzy uczniami, 3. picie alkoholu, 4. wulgarny język, przekleństwa, 5. kłopoty z nauką, 6. brak motywacji do nauki. Głównym celem profilaktyki będzie ochrona młodzieży przed zagrożeniami, wzmacnianie pozytywnych zachowań i postaw oraz podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zakłóceń na drodze ich rozwoju. W związku ze zdiagnozowanymi problemami opracowano główne zadania programu w tym: 1. Tworzenie bezpiecznego klimatu w szkole. 2. Propagowanie zdrowego stylu życia. 3. Ukazywanie zagrożeń współczesnego świata. 4. Ograniczanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole

4 5. ZADANIE 1. Tworzenie bezpiecznego klimatu w szkole. TREŚCI ZADANIA DLA: ucznia nauczyciela rodzica 1. Integrowanie zespołów klasowych, - warsztaty integracyjno - warsztaty integracyjno - spotkanie rodziców budowanie zaufania. adaptacyjne dla kl. I. - wycieczki klasowe, - lekcje wychowawcze adaptacyjne z klasą i pedagogiem 2. Poznanie swoich mocnych stron, samoocena. - spotkanie z wychowawcą, pedagogiem, - udział w imprezach - samokształcenie, - warsztaty, - rozmowy z wychow pedagogiem, psycho szkolnych, 3. Zapobieganie i eliminowanie niepowodzeń szkolnych - zajęcia wyrównawcze, - pomoc koleżeńska, - rozmowy z rodzicami, - współpraca z pedagogiem, - rozmowy z wychow nauczycielami, - zajęcia w świetlicy szkolnej, psychologiem pedagogiem, psycho środowiskowej, - zajęcia indywidualne z pedagogiem, - konsultacje z PPP, - spotkanie ze specjalistą PPP, - WDN, - wywiadówki, - konsultacje u naucz 4. Rozwijanie zainteresowań u uczniów. - koła przedmiotowe, - zajęcia chóru szkolnego. SKS, sekcji szachowej, - spotkania tematyczne, - działalność w organizacjach LOP, LOK, PCK, - praca w Samorządzie - prowadzenie kół, organizacji, sekcji, - opieka nad SU, sklepikiem, - prowadzenie zajęć, warsztatów tematycznych, - samokształcenie, - informacja o oferci szkoły na wywiadów - prezentacja osiągni uczniów, - wystawy, gazetki ś - informacja w prasie lokalnej, uczniowskim, sklepiku - zajęcia biblioteczne, - zajęcia świetlicowe, 5. Wypracowanie sposobów efektywnej komunikacji. - zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem - sporządzenie umów, kontraktów, - warsztaty, WDN, - samokształcenie, - dzielenie się doświadczeniami, - wsparcie pedagoga, psychologa szkolnego, - pogadanki, - spotkania ze specja PPP, - porady indywidualn pedagoga, psycholog szkolnego, - imprezy szkolne,

5 6. Konstruktywne rozwiązywanie - dyskusja na lekcji - dzielenie się - porady pedagoga, problemów i konfliktów pojawiających u wychowawczej, doświadczeniami, psychologa szkolneg uczniów - sporządzanie umów, - spotkania Zespołu kontraktów, Wychowawczego, - wsparcie pedagoga, psychologa szkolnego, 7. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, przemocy wśród uczniów. - zajęcia z wychowawcą, pedagogiem - programy profilaktyczne, - spotkanie z policjantem prewencji, - samokształcenie, - warsztaty, konferencje, - szkolenia w ramach WDN, - spotkania Zespołu Wychowawczego, - wystąpienie poli na zebraniu rodz - kontakt z PPP, - porady pedagog psychologa szko

6 Zadanie 2. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole i poza nią. TREŚCI 1. Poznawanie i upowszechnianie czynników zdrowia. 2. Uświadamianie sobie roli własnych emocji. ZADANIA DLA: ucznia nauczyciela rodzica - pogadanki, - szkolenia, konferencje, - rozmowy, - filmy, programy - samokształcenie, - ulotki na zebran multimedialne, - spotkania z leka - konkursy, quizy, higienistką, - zawody sportowe, - zajęcia z psychologiem, - warsztaty umiejętności - rozmowy, pedagogiem, interpersonalnych, - porady psycholo 3. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresowych. - zajęcia warsztatowe z pedagogiem, psychologiem, wychowawcą, 4. Dbałość o bezpieczeństwo i higienę - poznanie przepisów BHP pracy w szkole. i ppoż na terenie szkoły, - spotkanie z policjantem BRD - badania okresowe, - pogadanki z udziałem higienistki szkolnej, - pokazy pomocy przedmedycznej, pracy staży pożarnej GOPR, itp. - konkursy, quizy, turnieje, 5. Promowanie zdrowego stylu życia. - zajęcia z wychowawcą, higienistką, biologiem, opiekunem świetlic, - udział w akcjach prozdrowotnych, ekologicznych, - zajęcia sportowe, turystyczne, - warsztaty, WDN, - wsparcie psychologiczne, - szkolenia BHP i ppoż, - szkolenie udzielania pierwszej pomocy, - pokazy pracy staży pożarnej, GOPR, - szkolenia, konferencje, - udział w akcjach prozdrowotnych, ekologicznych, - rozmowy, - wsparcie katech - pomoc ze strony dyrekcji, - zapoznanie z przepisami BHP ppoż na terenie - spotkanie z policjantem, - spotkanie z prelegentem, - ulotki na zebran

7 Zadanie 3. Ukazywanie zagrożeń współczesnego świata. TREŚCI ZADANIA DLA: TERMIN ucznia nauczyciela rodzica 1.Informacje dotyczące istoty i - zajęcia z pedagogiem, - spotkanie ze specjalistą. - spotkanie z policjantem rodzajów uzależnień. - spotkania ze specjalistą, policjantem prewencji, prewencji na zebraniu policjantem - szkolenia i rodziców, prewencji, konferencje, - ulotki, - filmy, programy multimedialne, - materiały informacyjne, materiały informacyjne - programy dla rodziców, profilaktyczne, - programy - udział w kampaniach ogólnopolskich, profilaktyczn e dla rodziców, 2. Wskazywanie na - zajęcia z - spotkanie ze - spotkanie z szkodliwość używek; pedagogiem, specjalistą. policjantem nikotyny. alkoholu biologiem, policjantem prewencji, prewencji na substancji - spotkania z - szkolenia i zebraniu psychoaktywnych. policjantem konferencje, rodziców, prewencji, materiały - ulotki, - filmy. programy informacyjne materiały multimedialne, informacyjne - programy dla rodziców, profilaktyczne programy dot. używek profilaktyczne dla - udział w rodziców, kampaniach ogólnopolskich, REALIZACJI Przez cały rok przez cały rok

8 3. Propagowanie sposobów trzeźwego spędzania wolnego czasu, kreowanie właściwych wzorców. 4. Radzenie sobie z presją grupy, umiejętności odmawiania, asertywne. - zajęcia sportowe, SKS, szachowe, - imprezy turystyczne, rajdy górskie, rowerowe, wycieczki klasowe, ogniska, - okolicznościowe imprezy szkolne, zabawy, - konkursy, kampanie zdrowotne, ekologiczne, - zajęcia warsztatowe z pedagogiem, psychologiem - wycieczki, - wyjazdy integracyjne, - rajdy rowerowe, - szkolna oferta zajęć pozalekcyjny ch, wrzesień, styczeń, maj / czerwiec - festyny, pikniki rodzinne, - warsztaty, szkolenia, na bieżąco 5. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. 6. Informacje dotyczące zaburzeń odżywiania, bulimia, anoreksja. 7. Zapobieganie wpływom negatywnych grup społecznych, sekt 8. Wpływ mediów na osobowość, poglądy i zdrowie człowieka - warsztaty z pedagogiem, psychologiem szkolnym - warsztaty, szkolenia, na bieżąco - pogadanki - szkolenia, - spotkanie ze na bieżąco specjalistą, - informacje o pkt. pomocy - pogadanki, - materiały - spotkanie z na bieżąco, - zajęcia z informacyjne, katechetą na czerwiec katechetą zebraniu - godziny - samokształcenie, - prelekcja na na bieżąco wychowawcze, - wymiana zebraniu - spotkania z pedagogiem poglądów w ramach zespołów przedmiotowych i wychowawczego, rodziców,

9 Działania profilaktyczne, ich treści są zintegrowane z programem wychowawczym, programem nauczania. i włączane do realizowanych programów w różnych przedmiotach. To samo zagadnienie może być omawiane lub stanowić temat ćwiczeń na lekcjach biologii, wychowania fizycznego, WOS-u, religii, godzinach wychowawczych czy lekcjach plastyki. Program szkolnej profilaktyki, jego elementy, realizowane są na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie wycieczek szkolnych, rajdów górskich, imprezach klasowych, szkolnych, zawodach sportowych Taki sposób realizacji działań profilaktycznych wydaje się najbardziej skuteczny, chociaż wymagający od realizatorów współpracy. II. NAUCZYCIEL REALIZATOREM PROGRAMU PROFILAKTYKI Znaczącą rolę w realizacji szkolnego programu profilaktyki zajmuje nauczyciel, dlatego ważne jest ich przygotowanie do tego niełatwego zadania. Przygotowanie to może być realizowane poprzez: - szkolenie nauczycieli ( warsztaty, kursy, szkolenia WDN, konferencje metodyczne), - konsultacje i współpraca z pedagogiem - współpraca z instytucjami : PPP, MOPS, służba zdrowia, policja, sąd rodzinny. - korzystanie z dostępnych materiałów, gromadzenie biblioteczki wychowawcy.

10 III. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Realizując szkolny program profilaktyki szkoła współpracuje z rodzicami - prawnymi opiekunami uczniów poprzez: - wywiadówki, - konsultacje rodziców z nauczycielami, pedagogiem psychologiem - prelekcje i spotkania ze specjalistami, - współudział rodziców we wszelakich imprezach szkolnych, - bieżące informowanie o pojawiających się problemach. IV. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W przypadkach, gdy uczeń na terenie szkoły: - ulegnie wypadkowi, - znajduje się pod wpływem środków odurzających ( alkoholu, narkotyków, leków), - posiada, rozprowadza środki odurzające - dopuści się czynów przestępczych ( agresja w stosunku do innego ucznia, rozbój, kradzież), - dokona zniszczeń mienia społecznego, należy: 1) powiadomić nauczyciela - opiekuna, 2) powiadomić dyrektora szkoły, 3) powiadomić rodziców, 4) w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy, wezwać pomoc medyczną, policję, 5) zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przedmioty. Rodziców powiadamia się telefonicznie, pisemnie lub przez informację w dzienniczku ucznia.

11 V. PRZEWIDYWANE EFEKTY I EWALUACJA PROGRAMU SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Zgodnie z celami, zadaniami i treściami szkolnego programu profilaktyki podejmowane działania powinny doprowadzić do: 1. zapewnienia bezpiecznych, przyjaznych warunków do nauki w szkole, 2. przygotowania uczniów do wyboru zdrowego stylu życia, 3. przygotowania młodzieży do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 4. przekazania uczniom wiedzy na temat środków uzależniających, 5.umiejętnego korzystania z różnorodnych form pomocy, w zależności od zaistniałego problemu, 6.przygotowania do funkcjonowania w zmieniającym się środowisku. Wskaźnikiem skuteczności profilaktyki szkolnej powinny być: 1/ zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu się uczniów, 2/ angażowanie się w działania alternatywne wobec patologii, 3/ pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkolnym uczniów, 4/ spadek symptomów patologii wśród uczniów, 5/ spadek wskaźników naruszania dyscypliny szkolnej. Przydatność proponowanego programu profilaktyki ocenić będzie można na podstawie ewaluacji, będącej podsumowaniem pracy osób tworzących program, jak i jego realizatorów i uczestników. Uczestnicy - uczniowie działań profilaktycznych, na bieżąco będą oceniali sposób realizacji i skuteczność programu profilaktyki. W ewaluacji biorą udział wszyscy uczestnicy programu: uczniowie, rodzice, nauczyciele ( również jako realizatorzy), dyrektor, dzielnicowi komisariatu policji, pracownicy socjalni i pracownicy świetlic poprzez wyrażenie opinii w ankietach ewaluacyjnych. Będzie to powtórna diagnoza i porównanie do sytuacji wyjściowej. Odwołanie się do tych samych źródeł informacji zwrotnych, zwiększy rzetelność uzyskanych wyników i da możliwość oceny przydatności programu.

12 LITERATURA. 1. Arendarska A,i in.: Sobą być dobrze żyć. Gimnazjalny Elementarz Profilaktyczny. Fundacja ETOH. Warszawa Bodanko A. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno - edukacyjnymi. Kraków Drugi Elementarz czyli program siedmiu kroków. Program profilaktyki dla młodzeży, nauczycieli i rodziców. PARPA. Warszawa Chomczyńska - Miliszkiewicz M.,Pankowska D.: Polubić szkołę. Ćwiczenia do pracy wychowawczej. Warszawa Covington M.Teel.K.M.: Motywacja do nauki. Gdańsk Ernest K.: Szkolne gry uczniów - jak sobie z nimi radzić. Warszawa Hamer H.: Klucz do efektywności nauczania. MEN Hamer H.: Bliżej siebie - lekcje wychowawcze. Warszawa Hamer H.: Oswoić nieśmiałość - lekcje wychowawcze. Warszawa Hamer H.: Rozwój umiejętności społecznych. Jak skuteczniej dyskutować i współpracować Warszawa Jachimska M.( opr.): Grupa bawi się i pracuje, cz. 1 i 2. Kielce Jachimska M. ( opr.): Scenariusze lekcji wychowawczych. Kielce Jak życ z ludźmi? ( Umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. MEN Knez R. Słonina W.: Saper - czyli jak rozminować agresję. Program profilaktyczno - wychowawczy dla gimnazjum. Kraków Kołodziejczyk A. Czemierowska E.: Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych dla gimnazjum. Starachowice Kołodziejczyk A. Czemierowska E.: Spójrz inaczej na agresję. Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjum. Starachowice Kosińska E. : Mądrze i skutecznie. Zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki. Kraków Nastuła L.( red.): Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie lokalnych systemów profilaktyczno - wychowawczych. materiały z regionalnej konferencji szkoleniowej. Szczyrk Obuchowska I. Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Warszawa 1996.

13 21. Olweus D.: Mobbning fala przemocy. Jak ją powstrzymać? Jacek Santorski Paziowie B.i G.: Szkoła która ochrania. szkolny program profilaktyki. Kraków Profilaktyka w środowisku lokalnym. Materiały Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa Portmann R.: Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce Profilaktyk. - dwumiesięcznik wydawany przez Zespół Psychoedukacji, profilaktyki i Terapii w Bielsku - Białej. 26. Sałasiński M. Badziukiewicz B.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa Simm M. Węgrzyn - Jonek E.: Budowanie szkolnego programu profilaktyki. Kraków Stryczkiewicz J.: Spotkania w klasie szkolnej. Propozycje scenariuszy lekcji wychowawczych. Kraków Szymańska J.: Programy profilaktyczne. podstawy profesjonalnej profilaktyki. Warszawa Wychowawca - miesięcznik dla nauczycieli i wychowawców katolickich. Nr 9/2002, 10/ Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. Światowa Organizacja Zdrowia. Polskie Towarzystwo Suiscydologiczne. Genewa - Warszawa 2003.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO:

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: ZAKRES PROFILAKTYKI: Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH l. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo