Copyright by Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010"

Transkrypt

1

2

3

4 Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Kapitał Ludzki Publikacja realizowana w ramach projektu systemowego nr WND-POKL /08 Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Socjologii prof. dr hab. Zbigniew Woźniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii Redakcja i korekta: Zofia Kozik, Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright by Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010 ISBN: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa tel./faks: , , dział handlowy: w. 219 lub jw. w. 105, Wydanie pierwsze Skład i łamanie: WN Scholar (Stanisław Beczek) Druk i oprawa: Paper & Tinta, Warszawa

5 Spis treści Wstęp Tomasz Chudobski Uregulowania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, z rzadkimi i sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności Wprowadzenie Regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych na gruncie krajowym Definicja osoby niepełnosprawnej, niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym, osoby niepełnosprawnej z rzadkimi i sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności Instrumenty prawne realizacji polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych i ich otoczenia Zakaz dyskryminacji Instytucje zaangażowane w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych Rehabilitacja społeczna i zawodowa Przykładowe regulacje z różnych gałęzi prawa Opłaty abonamentowe Szczególne regulacje dotyczące osób ze schorzeniami sprzężonymi i rzadko występującymi postaciami niepełnosprawności Regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych na gruncie europejskim Definicja i obszary regulacji sytuacji osób niepełnosprawnych na gruncie europejskim Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych w regulacjach prawnych UE Inne regulacje wspólnotowe dotyczące osób niepełnosprawnych Rekomendowane zmiany w ustawodawstwie Bibliografia Joanna Matejczuk, Piotr Matejczuk Problematyka niepełnosprawności rzadkich w Europie i w Polsce Wprowadzenie Niepełnosprawność rzadka zjawisko zmarginalizowane w systemie opieki zdrowotnej (orphan disease)? Programy skierowane do osób z niepełnosprawnością rzadką w Europie Realizacja założeń programowych w wybranych krajach europejskich między teorią a praktyką działania Organy odpowiedzialne za przygotowanie programów badawczych i pomocowych w Europie Grupa Zadaniowa do spraw Rzadkich Chorób Komitet Ekspertów UE do spraw Chorób Rzadkich Komitet do spraw Leków Sierocych Regulacje prawne jako przepustka do programów związanych z lekami sierocymi Działania wokół problemu chorób sierocych w Polsce Podsumowanie Bibliografia

6 6 Grzegorz Wiącek Problemy definiowania niepełnosprawności sprzężonej Wprowadzenie Analiza słownikowa terminu niepełnosprawność sprzężona Definicje medyczne i społeczne niepełnosprawności sprzężonej Określenie niepełnosprawności sprzężonej w kręgu nauk medycznych Ujęcia socjologiczne niepełnosprawności sprzężonej Definicje psychologiczno-pedagogiczne niepełnosprawności sprzężonej Dawne ujęcia niepełnosprawności sprzężonej w psychologii i pedagogice Aktualne określenia niepełnosprawności sprzężonej w psychologii i pedagogice Definicje prawne niepełnosprawności sprzężonej Definicja niepełnosprawności sprzężonej w prawie polskim Definicje niepełnosprawności sprzężonej w prawie innych krajów Dyskusja i wnioski Porównanie różnych ujęć niepełnosprawności sprzężonej Kontekst teoretyczny analizy W poszukiwaniu syntezy: potencjał klasyfikacji ICF w określaniu niepełnosprawności sprzężonej Podsumowanie Bibliografia Małgorzata M. Kulik, Grzegorz Wiącek Orzecznictwo w przypadku osób z rzadkimi i sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności porównanie Wprowadzenie Zasady orzecznictwa w kwestii niepełnosprawności Orzecznictwo skierowane do dorosłych Orzecznictwo skierowanie do dzieci i młodzieży Problemy orzekania o niepełnosprawności sprzężonej Problemy teoretyczne orzekania o niepełnosprawności sprzężonej Problemy praktyczne (formalnoprawne i organizacyjne) orzekania o niepełnosprawności sprzężonej Teoretyczne i praktyczne problemy orzekania o niepełnosprawności rzadkiej Podsumowanie: porównanie i wnioski praktyczne Bibliografia Joanna Matejczuk Potrzeby osób z rzadkimi ograniczeniami sprawności a koncepcja działań w ramach programów pomocowych Wprowadzenie Próba identyfikacji potrzeb osób z rzadkimi ograniczeniami sprawności Analiza problemów zgłaszanych przez podmioty zainteresowane chorobami rzadkimi Systemowe powiązania między obszarami problemowymi i potrzebami osób z rzadkim ograniczeniem sprawności Potrzeby osób z rzadkim ograniczeniem sprawności a koncepcja działań w ramach programów pomocowych

7 3.1. Uregulowanie kwestii formalnej klasyfikacji chorób rzadkich oraz leków sierocych Rozpowszechnianie wiedzy i dostępu do rzetelnych informacji Wypracowanie projektów wsparcia dla chorych i ich rodzin Koordynacja między jednostkami finansującymi i przeprowadzającymi projekty badawcze, medyczne i pomocowe na poziomie całej Europy i świata Podsumowanie Bibliografia Joanna Urbańska Zasady rehabilitacji wobec potrzeb osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności Wprowadzenie Zasady rehabilitacji i czynniki utrudniające ich realizację Powszechność rehabilitacji Wczesne wdrożenie rehabilitacji Kompleksowość Ciągłość procesu rehabilitacji Propozycje zmian sprzyjających realizacji zasad rehabilitacji Podsumowanie Załącznik Bibliografia Małgorzata Tomaszewska, Agnieszka Wolska Pomoc profesjonalna dla osób z rzadko występującymi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności Wprowadzenie Pomoc profesjonalna co to oznacza? Pomoc profesjonalna instytucji państwowych skierowana do osób z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych instytucji Działania sektora trzeciego na rzecz osób z ograniczeniami sprawności na przykładzie wybranych organizacji Formy współdziałania profesjonalistów z sektora państwowego i pozarządowego Pomoc profesjonalna główne problemy i kierunek rozwoju Bibliografia Małgorzata Tomaszewska, Agnieszka Wolska Sytuacja psychospołeczna opiekunów osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności Wprowadzenie Sytuacja rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym Postawy, potrzeby i obawy rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności Rodzice dzieci z niepełnosprawnością często występującą Rodzice dzieci z niepełnosprawnością rzadką i sprzężoną Uprawnienia opiekunów dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności Sytuacja obecna Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

8 8 5. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziców dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności wybrane przykłady Podsumowanie Bibliografia Dorota Wiszejko-Wierzbicka Analiza ofert organizacji samorządowych i pozarządowych na rzecz osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności Wprowadzenie Ogólna charakterystyka sektora trzeciego w Polsce Organizacje działające na rzecz rzadkich chorób Eurordis Organizacja do spraw Chorób Rzadkich Orphanet europejska baza danych Charakterystyka wybranych organizacji zajmujących się chorobami rzadko występującymi Mechanizmy i uwarunkowania powstawania organizacji dedykowanych rzadkim chorobom Oferta samorządów lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych Podsumowanie i wnioski Bibliografia Dorota Wiszejko-Wierzbicka, Łukasz Przybylski, Maciej Błaszak Europejska sieć informacyjna Orphanet: wyzwanie dla organizacji pozarządowych Wprowadzenie Polskie organizacje pozarządowe ogląd ogólny Polskie organizacje pozarządowe ukierunkowane na niepełnosprawność Orphanet europejska sieć informacyjna Obecność polskich organizacji w sieci Orphanet Podsumowanie Bibliografia Joanna Matejczuk Założenia polskich programów kierowanych do osób z rzadkimi i sprzężonymi ograniczeniami sprawności wzroku, słuchu i mowy Wprowadzenie Pozyskiwanie informacji o projektach oraz sposoby opracowywania danych Programy kierunkowe dla osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu oraz dla osób głuchoniemych i głuchoniewidomych Likwidacja barier architektonicznych i pomoc finansowa w zakupie sprzętów Edukacja oraz popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i mowy Aktywizacja zawodowa w projektach dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i mowy Podsumowanie Bibliografia

9 9 Maciej Wilski Dostosowana aktywność ruchowa w procesie usprawniania i wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością sprzężoną i rzadką Wprowadzenie Czym jest dostosowana aktywność ruchowa Dostosowana aktywność ruchowa jako stymulator rozwoju osób niepełnosprawnych Bariera fizyczna a dostosowana aktywność ruchowa Bariera psychiczna a dostosowana aktywność ruchowa Bariera społeczna a dostosowana aktywność ruchowa Dostosowanie aktywności ruchowej do możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością rzadką i sprzężoną Podsumowanie Bibliografia Maciej Wilski Dostosowana aktywność ruchowa osób głuchoniewidomych Wprowadzenie Możliwości uprawiania dostosowanej aktywności ruchowej przez osoby głuchoniewidome w Polsce i na świecie Adaptacja aktywności ruchowej ze względu na potrzeby i możliwości osób głuchoniewidomych Podstawowe zasady dostosowywania aktywności ruchowej do osób głuchoniewidomych Zbudowanie poczucia bezpieczeństwa Zaplanowanie procesu komunikacji Rozłożenie nauki w czasie Kompensacja za pomocą pozostałych zmysłów Podsumowanie Bibliografia Anna Nadolska, Maciej Wilski Dostosowana aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z innymi rodzajami niepełnosprawności Wprowadzenie Proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną a dostosowana aktywność ruchowa Zakres dostosowanej aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z innymi rodzajami niepełnosprawności Trudności i zasady aktywizacji ruchowej osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z innymi formami niepełnosprawności Podsumowanie Bibliografia Karolina Appelt, SławomirJabłoński, Julita Wojciechowska, Beata Ziółkowska Psychospołeczny kontekst projektowania pomocy dla osób z rzadkimi chorobami Wprowadzenie Ustalenia definicyjne: rzadka choroba i niepełnosprawność Klasyfikacja wybranych chorób rzadkich

10 10 4. Sytuacja psychologiczna osób cierpiących na rzadkie choroby Pomoc i wsparcie osób chorych na rzadkie choroby Podsumowanie Bibliografia Karolina Appelt, SławomirJabłoński, Julita Wojciechowska, Beata Ziółkowska Planowanie pomocy dla osób z rzadkimi schorzeniami i ich otoczenia Wprowadzenie Diagnoza wydolności i gotowości do zmian w środowisku Charakterystyka grupy docelowej Diagnoza grupy docelowej i jej środowiska Diagnoza funkcjonowania organizacji/instytucji Przegląd działań pomocowych z perspektywy systemów ekologicznych Poziom mikrosystemu Poziom mezosystemu Poziom egzosystemu Poziom makrosystemu Krytyczna analiza proponowanych form pomocy z perspektywy rozwojowej Poziom jednostkowy Poziom mikrośrodowisk Poziom instytucjonalny Poziom społeczności lokalnej i społeczeństwa Podsumowanie Spis projektów studenckich Bibliografia An e k s Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej nr WND-POKL /08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych The description of a systemic research project funded by the European Union N WND-POKL /08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland Noty o autorach Streszczenie Summary

11 Wstęp Osoby doświadczające ograniczeń sprawności nie tworzą jednorodnej grupy. Każda wada genetyczna, choroba, uszkodzenie czy uraz powodujące utratę lub ograniczenie takiej, a nie innej sprawności i to w zależności od momentu w procesie rozwoju, kiedy wydarzenie to miało miejsce prowadzą do odmiennych konsekwencji psychologicznych i społecznych oraz w inny sposób wpływają na dalszy rozwój i funkcjonowanie osoby w środowisku rodzinnym i zawodowym. Ograniczenia sprawności mogą być na tyle duże, że będą całkowicie lub znacznie blokować podejmowanie przez nią ról społecznych, wyłączać daną jednostkę z wielu obszarów działania typowych dla jej rówieśników, a także powodować takie ograniczenie jej samodzielności, że zaspokajanie podstawowych życiowych potrzeb wymaga nieustannej pomocy opiekuna. Problemy komplikują się znacznie, gdy dane ograniczenie sprawności jest nietypowe, zdarza się bardzo rzadko, a sama doświadczająca go osoba, jak i jej najbliższe otoczenie nie dysponują wiedzą na temat możliwych, a jednocześnie dostępnych, nie tylko finansowo, sposobów postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego oraz wsparcia psychologicznego i społecznego. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym codzienne funkcjonowanie zarówno osoby niepełnosprawnej, jak i jej bliskiego otoczenia bywa, i tak się zdarza najczęściej, nakładanie się jednych ograniczeń na drugie. Mogą to być sytuacje następujące: ta sama przyczyna ogranicza sprawność w wielu różnych obszarach jednocześnie, czyli jest od początku powodem wielu różnych ograniczeń sprawności; osoba doświadcza już ograniczenia sprawności w jakimś obszarze (np. jest niepełnosprawna ruchowo po wypadku), gdy na skutek nowego urazu bądź choroby (np. zaawansowanej, nieleczonej lub źle leczonej cukrzycy) albo procesów starzenia się zaczyna się pojawiać u niej ograniczenie sprawności w innym obszarze (zaczyna gorzej widzieć); osoba doświadcza już ograniczenia sprawności w jakimś obszarze (np. w znacznym stopniu nie słyszy lub nie widzi) i na skutek niewłaściwego postępowania leczniczego bądź rehabilitacyjnego stosowanego względem podstawowego problemu zaczyna doświadczać nowych problemów znacznie ograniczających jej funkcjonowanie, np. pojawiają się i nasilają lęki związane w opuszczaniem domu, staje się nadmiernie podejrzliwa wo-

12 12 Wstęp bec innych ludzi, ma trudności z kontrolowaniem silnych emocji w sytuacjach publicznych; w tym przypadku można powiedzieć, iż czynnik, który wywołał podstawowe ograniczenie sprawności, ma charakter pierwotny, a niewłaściwa procedura postępowania czy nieprawidłowe postawy osób najbliższych i specjalistów wobec osoby to przyczyny wtórne powodujące wtórne ograniczenia sprawności w nowych obszarach. Grupa osób niepełnosprawnych z nietypowymi, rzadko występującymi postaciami niepełnosprawności oraz z tzw. niepełnosprawnościami sprzężonymi czy wielorakimi bądź złożonymi (które również mogą występować w nietypowych i rzadko spotykanych postaciach) jest szczególnie zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Można wyróżnić kilka powodów tego, iż rzadkość i nietypowość bądź sprzężenie i złożenie ograniczeń sprawności w różnych obszarach stanowią poważny czynnik ryzyka zaburzeń funkcjonowaniu osoby i jej otoczenia. Nietypowość i rzadkość występowania określonego typu ograniczenia sprawności oznacza bardzo często to, iż niewielka albo niedostępna jest wiedza wśród samych tych osób, członków ich rodzin, specjalistów i społeczeństwa na temat przyczyn, objawów i konsek wencji doświadczanego problemu zdrowotnego i społecznego. Widzimy dużą potrzebę pogłębienia tej wiedzy i odniesienia jej do ustaleń, jakie zostały poczynione w wyniku badania grup osób z częściej występującymi typami niepełnosprawności 1 oraz do populacji osób zdrowych (Chodynicka, Rycielski, 2008), ale także jej zebrania, uporządkowania i udostępnienia. Dopiero takie porównania pozwolą w pełni wykorzystać zgromadzoną wiedzę do udzielenia odpowiedzi na pytanie o sposoby wspierania i rehabilitowania tych osób. Zakładamy, że a) właściwie skonstruowane, tj. stosownie do potrzeb osoby i jej otoczenia, oraz b) właściwie realizowane, tj. odpowiednio do poziomu gotowości do zmiany osoby i jej otoczenia programy pomocy powinny się opierać na rzetelnej diagnozie, która dostarczy wiedzy o specyficzności i nietypowości (rzadkości) bądź podobieństwie tych grup osób względem siebie i względem reszty populacji. W przypadku pewnych typów niepełnosprawności rzadkich w sposób widoczny zmienia się wygląd osoby niepełnosprawnej, może się ona spotykać z reakcjami wyraźnego unikania kontaktu ze strony innych, albo sama tych kontaktów się wystrzegać. Z tego powodu osoby z rzadko występującymi postaciami niepełnosprawności pozostają szczególnie zagrożone wykluczeniem, a jeszcze bardziej samowykluczeniem, bo nawet w grupie osób niepełnosprawnych są inne bywają tak traktowane, a i same traktują tak siebie. W wyniku prowadzonych badań i analiz należałoby zatem poszukiwać i wyodrębniać takie grupy osób, które do tej pory były nieznane szerszemu gronu 1 Projekt badawczy EFS/SWPS na lata nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

13 Wstęp 13 specjalistów i których problemy nie były ujmowane w oficjalnych statystykach. Wraz z postępem cywilizacyjnym zmianie ulegają bowiem obraz, symptomatologia i przyczyny powstawania niepełnosprawności. Przeobrażenia te postępują w dużym tempie, zatem uregulowania prawne oraz rozwiązania w polityce społecznej i zdrowotnej nie są w stanie objąć całości zjawiska nazywanego rzadko występującym typem niepełnosprawności. Pogłębiona diagnoza stwarza możliwość wypełnienia tej luki, ale daje również podstawy do budowania takiego systemu monitorowania i wsparcia, który w przyszłości będzie szybciej i precyzyjniej reagował na zmiany i pojawianie się nowych obszarów problemowych. Choć mówi się o rzadkim typie niepełnosprawności, a więc występującym u stosunkowo niedużej grupy osób, to w skali całego regionu, kraju czy Europy jednostki dotknięte przez różne rzadkie niepełnosprawności stanowią liczną rzeszę ludzi, o których nieczęsto możemy usłyszeć w radio lub w telewizji i o których jedynie sporadycznie pisze się w gazetach i popularnych tygodnikach. Wiąże się z tym również pytanie o to, na ile jednostki te są w stanie uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie w ramach obecnie funkcjonującego systemu i czy osoby i instytucje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych są przygotowane i wyposażone w odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, aby z nimi pracować i co ważniejsze współpracować. Problematyka chorób rzadkich i rzadko występujących ograniczeń sprawności stała się w ostatnich latach priorytetową płaszczyzną działań w dziedzinie zdrowia publicznego Unii Europejskiej. Zainteresowanie tą kwestią wynika głównie z faktu drastycznych zaniedbań w sferze badań, leczenia i rehabilitacji osób z rzadko występującymi schorzeniami, które często prowadzą do poważnych ograniczeń sprawności w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Przez wiele lat choroby rzadkie, szczególnie te o uwarunkowaniach genetycznych, były zepchnięte na margines zainteresowania służb ochrony zdrowia i systemu pomocy społecznej, pomijane podczas finansowania diagnostyki, badań klinicznych i farmakologicznych, produkcji leków, czy też podczas programowania jakiejkolwiek innej pomocy. Być może właśnie ze względu na to marginalizowanie określa się je również często mianem sierocych. Choroby rzadkie jako choroby specyficzne sieroce czy osierocone stały się przedmiotem dyskusji społecznych dopiero po wieloletnich staraniach stowarzyszeń zajmujących się udzielaniem pomocy dotkniętym nimi osobom. Dopiero w 1999 roku Unia Europejska wyraźnie opowiedziała się za koniecznością zaangażowania w taką pomoc, podkreślając jednocześnie, że choroby rzadkie

14 14 Wstęp są sierotami, jeżeli chodzi o tematy badań naukowych i zainteresowanie rynku, a także politykę ochrony zdrowia publicznego 2. W innym dokumencie unijnym przeczytać możemy: nie ma prawdopodobnie innego obszaru zdrowia publicznego, w którym 27 krajowych strategii byłoby tak nieefektywnych i nieskutecznych, jak w przypadku rzadkich chorób 3. W odniesieniu do chorób rzadkich (ang. rare deseases) używa się nie tylko zwyczajowo, lecz także w oficjalnych dokumentach terminu choroba sieroca (ang. orphan desease). Również w narodowych programach zdrowia poszczególnych państw członkowskich możemy znaleźć określenie sieroce 4. Mówi się również o sierocych produktach leczniczych (lekach sierocych) i o procedurze oznaczenia jako sierocego produktu leczniczego (odpowiednio: orphan medicinal product, orphan drugs, orphan designation). Choć w języku angielskim nazwy choroba sieroca czy choroby sieroce nie budzą większych kontrowersji i jednoznacznie kojarzą się z rzadkimi schorzeniami, to w języku polskim bezpośrednie tłumaczenie może budzić skojarzenie z zespołem braku matki (ang. maternal-deprivation syndrome), określanym przecież również jako choroba sieroca (Reber, 2000). Na prob lem związany z przekładem terminu odnoszącego się do tego pojęcia zwrócił uwagę m.in. W. Jędrzejczak (2006): Odizolowane od rodziców dziecko cierpi z tego powodu i zmienia się psychicznie, traci pewność siebie, poczucie wartości. Nazywa się to chorobą sierocą. Ale choroby sieroce to termin, który oznacza, że osierocone są nie dzieci, ale choroby. Dalej autor metaforycznie opisuje ten rodzaj osierocenia, wskazując jednocześnie na największe zaniedbania w odniesieniu do chorób rzadkich, takie jak brak wiedzy o chorobach oraz brak fundamentów do dobrej diagnostyki i skutecznego leczenia: Choroby sieroce to takie, które są rzadkie, a w związku z tym pozbawione z jednej strony matki, jaką jest wiedza lekarska dotycząca ich rozpoznawania i leczenia, i ojca, jakim jest organizacyjne zabezpieczenie leczenia, w tym finansowanie (ibidem). 2 Konsultacje Publiczne. Rzadkie Choroby: wyzwania stojące przed Europą. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna do spraw zdrowia i Ochrony Konsumentów: eu/health/ph_threats/non_com/docs/raredis_comm_pl.pdf, s Rzadkie choroby: wyzwania stojące przed Europą (2008). Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich. Bruksela, 4 Francuski Plan Narodowy w Sprawie Rzadkich Chorób , actor/europanews/2006/doc/french_national_plan.pdf (dostęp ); Rare Diseases Strategy of the Spanish National Heath System com/docs/rare_strategy_spain_en.pdf; Maßnahmen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen mit Seltenen Erkrankungen in Deutschland), actor/europanews/2009/doc/seltene-erkrankungen.pdf.

15 Wstęp 15 Określenie sieroce w stosunku do chorób rzadkich, trafnie uwypuklające zaniedbania w obszarze diagnostyki, leczenia i innych form wsparcia dla chorych, mocno się zakorzeniło w języku polskim. Nawet w dokumencie Polskiej Akademii Nauk można przeczytać, że dość powszechnie przyjęto nazywać choroby rzadkie i odpowiednie leki sierocymi 5. Określenie sieroce możemy znaleźć również na tematycznych stronach internetowych, a także w oficjalnych przekładach na język polski dokumentów unijnych, dotyczących chorób rzadkich 6. Dyskusje podejmowane obecnie w środowiskach medycznych, farmaceutycznych, naukowych i rządowych oraz na poziomie organów Unii Europejskiej są próbą odsierocenia chorób sierocych, przywrócenia właściwego zainteresowania osobami cierpiącymi na rzadkie choroby oraz rzadkie ograniczenia sprawności. Mają na celu wypracowanie wspólnej strategii działania i uregulowań prawnych zapewniających właściwe wsparcie dotkniętym nimi osobom. Również teksty zawarte w niniejszym tomie są w pewnym stopniu próbą oddania chorobom sierocym matki i ojca. Mają na celu przybliżenie społeczeństwu (w tym praktykom stykającym się na co dzień z problemami niepełnosprawności, m.in. lekarzom, rehabilitantom, psychologom, pracownikom socjalnym) wiedzy o różnych teoretycznych i praktycznych aspektach tych chorób. Rozpowszechnianie wiedzy i poszerzanie świadomości ludzi odnośnie do chorób rzadkich i rzadko występujących ograniczeń sprawności może się przyczynić do wypracowania spójnej strategii działań w tym zaniedbanym obszarze. W książce przedstawiamy zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób, przede wszystkim dorosłych, z rzadkimi/nietypowymi i sprzężonymi/złożonymi typami niepełnosprawności. Po analizie kwestii terminologicznych i definicyjnych (rozdziały 1 4) zgłębiamy wybrane przez nas zagadnienia odnoszące się do różnych sfer działania ludzi. Wszyscy autorzy napotkali na ten sam problem braku wiedzy, rozproszenia źródeł, niewielkiej liczby badań empirycznych zrealizowanych zgodnie ze standardami metodologicznymi. Prawie niemożliwe było porównanie danych dotyczących osób z różnymi ograniczeniami sprawności według kryterium ich nietypowości czy rzadkości oraz złożoności i występowania sprzężenia lub nie z wynikami badań odnoszących się do osób z bardziej typowymi i częściej występującymi postaciami niepełnosprawności. 5 Stanowisko Komitetu Rozwoju Człowieka PAN w sprawie opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami w Polsce. Strona Polskiej Akademii Nauk: 6 Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sierocych produktów leczniczych (Dz.U. UE L 18 z , s. 1 5).

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31)

Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) III. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich Informacja o realizacji ogólnych postanowień Konwencji (art. 1 4, 31) Poniżej przedstawiono najważniejsze uwagi w zakresie realizacji przez Polskę ogólnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r.

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-18(5)/11 Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

trener pracy dokument uwzględniający wiedzę zastaną na temat funkcjonowania trenera pracy, na podstawie polskich i zagranicznych opracowań

trener pracy dokument uwzględniający wiedzę zastaną na temat funkcjonowania trenera pracy, na podstawie polskich i zagranicznych opracowań trener pracy dokument uwzględniający wiedzę zastaną na temat funkcjonowania trenera pracy, na podstawie polskich i zagranicznych opracowań POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH trener pracy dokument uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

AUTYZM SYTUACJA DOROSŁYCH RAPORT 2013 MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE LUBUSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE

AUTYZM SYTUACJA DOROSŁYCH RAPORT 2013 MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE LUBUSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE RAPORT 2013 AUTYZM SYTUACJA DOROSŁYCH LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Publikacja powstała w ramach projektu Od wykluczenia do integracji w obronie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Spis treści Polska Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji... 3 Opinia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ

WSPIERANIE RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ WSPIERANIE RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM WYZWANIEM DLA PRACY SOCJALNEJ BADANIA RODZIN Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM - 1 - - 2 - Wojciech Otrębski Konrad Konefał Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Dr hab. Marcin Matczak Dr Tomasz Zalasioski Piotr Najbuk

Autorzy: Dr hab. Marcin Matczak Dr Tomasz Zalasioski Piotr Najbuk Raport z analizy systemu prawnego i zakresu możliwości wprowadzenia w nim zmian w kontekście mainstreamingu produktu w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej raport z badania ewaluacyjnego Część I Wstęp...3 Część II Metodologia badania ewaluacyjnego...4 CZĘŚĆ III. Zasada równości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna Niepełnosprawność intelektualna Między diagnozą a działaniem Remigiusz J. Kijak Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawnośd intelektualna między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Remigiusz J. Kijak

Niepełnosprawnośd intelektualna między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Remigiusz J. Kijak Niepełnosprawnośd intelektualna między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Remigiusz J. Kijak Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo