VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania"

Transkrypt

1 VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej Warszawa, ul. Czereśniowa Dział Świadczeń Warszawa, ul. Czereśniowa Dział Finansowo-Księgowy Warszawa, ul. Czereśniowa Dział Administracyjny Warszawa, ul. Czereśniowa Dział Pomocy Specjalistycznej Warszawa, ul. Czereśniowa Dzienny Dom Pomocy Warszawa, ul. Robotnicza Dzienny Dom Pomocy Warszawa, ul. Potrzebna Środowiskowy Dom Samopomocy Pod wierzbami Warszawa, ul. Astronautów Dział Pomocy Środowiskowej 1.1. Zadania Działu. Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należało organizowanie pomocy społecznej poprzez realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym w szczególności: 1) rozpoznanie i sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania pracowników socjalnych (analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz możliwości ich zaspokajania); 2) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji klientów (przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania) w oparciu o obowiązujące przepisy stanowiące podstawę do wydania rozstrzygnięcia przyznania bądź odmowy przyznania pomocy; 3) realizowanie pomocy w zakresie pracy socjalnej; 4) prowadzenie spraw dotyczących udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 51

2 5) współudział w opracowywaniu projektów i realizacji zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej obejmujących zakres realizowanych zadań oraz zakres zadań Działu; 6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełniała bądź wspierała formy udzielanych świadczeń, 7) prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wiadczeniobiorców, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 8) prowadzenie spraw dożywania dzieci; 9) współudział w tworzeniu i realizacji gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 10) prowadzenie spraw kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt; 11) prowadzenie spraw pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12) współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie integracji cudzoziemców oraz udzielanie cudzoziemcom pomocy społecznej w zakresie określonym w ustawie; 13) prowadzenie spraw w zakresie pobudzania aktywności społecznej i inspirowania działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, grup i środowisk społecznych; 14) współpraca z Warszawskim Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach; Dodatkowe zadania: 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych część II dla potrzeb innych jednostek pomocy społecznej dot. określenia pomocy materialnej i pozamaterialnej od najbliższej rodziny na rzecz osób ubiegających się o pomoc na terenie całego kraju; 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych część I dla potrzeb ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich w placówkach o charakterze stacjonarnym np. Domy Dziecka; 3. na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych przygotowywanie informacji dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programów Profilaktycznych i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu weryfikacji sytuacji dot. uzależnienia od 52

3 alkoholu, a w dalszym postępowaniu do podjęcia zobowiązania do leczenia odwykowego; 4. przygotowywanie projektów postanowień na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu określenia sytuacji materialno bytowej osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy pieniężnej z zasobów Urzędu; 5. udział w rekrutacji beneficjentów do projektu Czas na zmianę ; 6. realizacja procedur związanych z zadaniem jakim jest sprawienie pogrzebu - współpraca w tym zakresie z Prokuraturą, Policją, Urzędem Stanu Cywilnego oraz zakładem pogrzebowym. 7. udział w rekrutacji podopiecznych do ośrodków wsparcia tj. Dziennych Domów Pomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy; 8. w ramach prowadzonej pracy socjalnej, w celu trafnej diagnozy społecznej kierowanie osób do odpowiednich instytucji i placówek, w których osoby te mogły korzystać z szerokiego zakresu poradnictwa Analiza dysfunkcji problemów podopiecznych Tabela Nr 21 Zestawienie ilustrujące rodzaj problemów - dysfunkcji oraz liczbę reprezentowanych środowisk w latach Rodzaj dysfunkcji Liczba środowisk 2009 Liczba środowisk 2010 Ubóstwo Bezdomność Bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego Alkoholizm zdarzenie losowe 8 45 Na podstawie analizy danych można wnioskować, że najwyższy wskaźnik odnośnie trudności z jakimi zgłaszały się osoby i rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiła bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W porównaniu do 2009 r. liczba środowisk wzrosła o 59. Jednym z czołowych determinantów korzystania ze 53

4 świadczeń pomocy społecznej w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego była również długotrwała lub ciężka choroba wzrost o 16 środowisk. Przedstawione zestawienie obrazuje spadek kwalifikacji problemu niepełnosprawności na rzecz długotrwałej lub ciężkiej choroby spadek o 8 środowisk. Wskaźnik długotrwałej lub ciężkiej choroby był drugą liczbą, co do wartości wzrostu w porównaniu z rokiem W dużej mierze ten rodzaj dysfunkcjonalności rodziny był podstawowym kryterium przy przyznawaniu świadczeń ze środków pomocy społecznej. W roku 2010 r., podobnie jak w latach ubiegłych, znacząca liczba świadczeń pomocy społecznej przyznana została z powodu ubóstwa (nieznacznie zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa z 426 w 2009 r. do 419 w 2010 r.). Warto jednak podkreślić, że próg ubóstwa w ustawie o pomocy społecznej określa się poniżej kryterium dochodowego, tj. w wys. 477,00 zł dla osoby samotnej i 351,00 zł na osobę w rodzinie, które nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb gospodarstwa domowego potrzeb bytowo-konsumpcyjnych. W znacznej mierze osoby bądź rodziny, które znajdowały się poniżej kryterium dochodowego, bądź mieściły się w klasyfikacji do 101% określonego kryterium były postrzegane jako osoby wymagające szczególnego wsparcia w zakresie pomocy na zakup żywności, leków, opłat za użytkowanie lokalu, drobnych remontów podnoszących jakość i standard życia. W 2010r. nieznacznie zwiększyła się liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu bezrobocia. Był to jeden z czynników utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym. Utrzymujący się kryzys udaremnił pewnemu odsetkowi osób powrót na lokalny rynek pracy. Źródła tych problemów tkwiły m.in. w niskich kwalifikacjach osób bezrobotnych, rosnących wymaganiach pracodawców wobec przyszłych pracowników. Z drugiej strony na ww. problem należy spojrzeć przez pryzmat bezrobotnych, którzy nie posiadali motywacji wewnętrznej do zmiany, skupiali się na tu i teraz, często zauważalny był brak nawyku pracy, czerpania z tego zadowolenia, satysfakcji, braku chęci zmiany własnego statusu społecznego W trakcie przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania, Zainteresowani najchętniej utożsamiali się z tym rodzajem dysfunkcji. Jednakże warto mieć na uwadze, że problem bezrobocia rzadko występował w odosobnieniu, najczęściej obok niego, jako przyczyna lub skutek pojawiały się takie problemy jak: uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego itp. Nawarstwienie trudności było często nieodwracalne w skutkach, prowadziło bowiem do degradacji osób i rodzin, a nawet do marginalizacji. 54

5 Wskaźnik bezrobocia wśród klientów tut. Ośrodka był odzwierciedleniem braku dostępu do doradcy i pośrednika pracy na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Od maja 2010 r. jako alternatywa do Urzędu Pracy, na rzecz osób pozostających bez pracy powołany został Włochowski Punkt Aktywizacji Zawodowej, w ramach którego pracował zespół zadaniowy lokalny program Ośrodka aktywizujący osoby długotrwale bezrobotne. Jego głównym zadaniem było zminimalizowanie skali bezrobocia wśród klientów pomocy społecznej, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, kontakt z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, udostępnianie ofert zatrudnienia, prowadzenie indywidualnego planu pracy dostosowanego do kwalifikacji i potrzeb beneficjenta. W tym celu Ośrodek wszedł w partnerstwo z Ochotniczym Hufcem Pracy Młodzieżowym Klubem Pracy. Pracownicy punktu, w tym 3 pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej udzielali wskazówek w jaki sposób poszukiwać zatrudnienia na lokalnym rynku pracy w tym zgodności posiadanego wykształcenia, kwalifikacji do wymogów określonej oferty. Do głównych zadań pracowników oddelegowanych do świadczenia takiej formy wsparcia należało monitorowanie aktualnych ofert zatrudnienia, prowadzenie bazy danych osób wymagających wsparcia w tym zakresie, współpraca z Urzędem Pracy m. st. Warszawy. W 2010 r. z oferty Włochowskiego Punktu skorzystało 79 osób, z czego 39 osób podjęło zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, 10 osób podjęło pracę sezonową bez podpisywania umów o pracę prace dorywcze. W klasyfikacji na wyższym poziomie do roku poprzedniego znajdują się osoby, które skorzystały z proponowanych obligatoryjnych i fakultatywnych form pomocy z powodu alkoholizmu (z 61 do 69) większość z tych osób była w programie terapeutycznym, bądź po ukończeniu terapii. Często alkoholizm wśród beneficjentów był spowodowany różnymi okolicznościami życiowymi, często był źródłem bezrobocia. Zainteresowani niechętnie utożsamiali się z tym problemem, unikali konfrontacji, charakteryzowali się roszczeniową postawą. W przypadkach o których mowa wyżej, pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej weryfikowali systematycznie środowiska bazowali na mocnych stronach klientów w celu wzmacniania dobrych stron, propagowania zdrowego trybu życia. Na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego utrzymywała się ilość osób, która skorzystała z pomocy z powodu bezdomności. Pracownicy socjalni we współpracy ze Strażą Miejską (szczególnie w okresie jesienno zimowym) monitorowali obszary, gdzie mogły gromadzić się osoby bezdomne, w celu udzielania poradnictwa o ofercie pomocowej materialnej i pozamaterialnej, w tym przekazywania informacji na temat wolnych miejsc w noclegowniach, schroniskach. 55

6 Na terenie działań Ośrodka zlokalizowane jest Schronisko dla bezdomnych Betania. Większość wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej bezpośrednio kierowana była celem rozpatrzenia do Ośrodków właściwych na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej. Wskazać należy, iż reprezentowana liczba środowisk w tabeli może być wyższa od faktycznej liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Ww. sytuacja wynikała z faktu, że osoby bezdomne prowadzą wędrowny tryb życia i bardzo często zmieniają zagospodarowane pustostany, tereny ogródków działkowych z jednej Dzielnicy do drugiej. W Dziale Pomocy Środowiskowej Ośrodka w 2010r. zatrudnionych na pełny etat było 16 pracowników socjalnych. Pracownicy wykonywali powierzone zadania w następującej organizacji: 1) 14 pracowników socjalnych realizował szeroko rozumiane zadania pomocy społecznej bez względu na rodzaj dysfunkcji na terenie Dzielnicy Włochy, które podzielone zostały na rejony opiekuńcze z uwzględnieniem Okęcia i Włoch; 2) 2 pracowników socjalnych bezpośrednio prowadziło i realizowało świadczenia pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, a w tym: nadzór nad sposobem realizacji tych usług w przypadku zlecenia ich wykonania podmiotom zewnętrznym Agencji Służby Społecznej B. Kościelak. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż wśród pracowników socjalnych 1 osoba posługiwała się językiem migowym w celu ułatwienia osobom głuchoniemym i niedosłyszącym porozumiewanie się. Osoby zgłaszające się do Ośrodka po pomoc społeczną były informowane o zasadach i formach przyznawania pomocy przez pracowników socjalnych m.in. w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych poradnictwo, bądź w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania. 56

7 1.3. Rodzaj podejmowanych działań (bez pomocy finansowej). Poniżej przedstawiono zestawienie danych ilustrujące analizę porównawczą w kwestii liczby podopiecznych korzystających ze świadczeń, osób usamodzielnionych, monitorowaniu bezdomności, odmowy przyznania świadczeń w roku 2010 dla porównania z rokiem Ponadto rodzaj podejmowanych działań, metod i narzędzi tj. praca socjalna mająca na celu rozwinięcie, wzmocnienie aktywności klientów i ich samodzielności, zespoły interdyscyplinarne. Tabela Nr 22 L.p. Dane Beneficjenci Praca socjalna Praca socjalna bez pomocy materialnej, bez wydania decyzji administracyjnej Kontrakty socjalne Zespoły interdyscyplinarne Usamodzielnienie Monitoring bezdomności Odmowy przyznania pomocy W 2009 r. pracownicy socjalni Ośrodka zawarli 27 kontraktów socjalnych, natomiast wskaźnik zawarcia kontraktów socjalnych w 2010 r. wzrósł do 45. Jest to niezbędne narzędzie określające ramy czasowe działań pracownika i klienta sformalizowana umowa określająca cele strategiczne, szczegółowe możliwości, jak i bariery. Stanowi on czytelną i klarowną formę pracy z drugim człowiekiem. 57

8 W 2009 r. z pomocy w formie sensu stricto praca socjalna (bez pomocy materialnej) skorzystało 87 osób/rodzin, natomiast w 2010 r. wskaźnik wzrósł znacząco do 252. W szczególności praca socjalna miała charakter poradnictwa zarówno bezpośredniego, jak również w formie przekazu telefonicznego dot. uprawnień i możliwości, wskazania placówek i instytucji świadczących odpowiedni rodzaj pomocy. W celu opracowania planu bezpieczeństwa nad dzieckiem i rodziną, na wniosek pracownika socjalnego, bądź innego specjalisty korzystano z formy pracy zespołów interdyscyplinarnych. W spotkaniach udział brali psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy społeczni, pracownicy socjalni, dyrektorzy placówek/ kierownicy. Od 2009 taki scenariusz działań powoli nabiera na znaczeniu. Praca zespołów interdyscyplinarnych polegała na określeniu kto jest za co odpowiedzialny w pracy z rodziną, jakie stawiane są zadania poszczególnym członkom zespołów, kto monitoruje postępy ale również napotkane porażki. Istotne jest zwrócenie uwagi, że wspólne spotkanie pomagaczy powoduje, że na podstawie burzy mózgów można wspólnymi siłami znaleźć przyczyny trudnych życiowych sytuacji osób i rodzin, które na pozór są oczywiste, a w rzeczywistości głęboko tkwią w kliencie służy to również wymianie doświadczeń. Odmowy przyznania świadczeń pieniężnych ze środków pomocy społecznej były odnotowywane w momencie nie współdziałania osoby bądź rodziny w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej. W 2010 roku w procedurze odwoławczej klienci złożyli do organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego 10 odwołań od decyzji administracyjnych odmawiających przyznania świadczeń pieniężnych ze środków pomocy społecznej. W 5 przypadkach decyzje tut. Ośrodka zostały utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w 3 przypadkach decyzje zostały w całości uchylone, a sprawy na zasadzie art kodeksu postępowania administracyjnego przekazane do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (Ośrodek), w pozostałych przypadkach sprawy są w trakcie rozpatrywania. W 2010 r. Ośrodek rozpatrzył 52 wnioski o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 8, art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz art. 17, 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) tj. w przypadkach udzielania świadczeń w stanie nagłym stroną postępowania był Zakład Opieki Zdrowotnej lub bezpośrednio na wniosek - klient w momencie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia zdrowotnego; w 41 przypadkach Ośrodek potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 58

9 w 5 przypadkach umorzył postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; w 6 przypadkach wygasił decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W roku sprawozdawczym w ramach Działu Pomocy Środowiskowej pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniach tematycznych i specjalizowali się w pracy: - z repatriantami i osobami posiadającymi status uchodźcy w celu łatwiejszej integracji Ww. ze społeczeństwem; - z osobami doznającymi przemocy domowej - zadania skupione były na działaniach profilaktycznych krzywdzenia dzieci, jak również osób dorosłych, przeprowadzaniu interwencji w rodzinach zagrożonych problemem przemocy przy wsparciu terapeuty z Działu Pomocy Specjalistycznej. Pracownicy starali się pokazać jak radzić sobie ze stresem, promować godność drugiego człowieka, w jaki sposób brać odpowiedzialność za swoje decyzje, uczyli konstruktywnej (prawidłowej) komunikacji. W pracy z osobami doznającymi przemocy istotna była praca nad mobilizowaniem do skorzystania z terapii, pokazanie, że osoby doznające przemocy nie są same, szukanie alternatywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych praca z terapeutą miała na celu podniesienie samooceny, przedstawienie procedury i mechanizmów przemocy; - z osobami bezdomnymi Współpraca z innymi instytucjami. Pracownicy działu w obszarze polityki społecznej kontynuowali w 2010 r. współpracę m.in. z: 1. Fundacją Sławek Al. Solidarności 17 - pomoc dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu i ich rodzin; 2. Fundacją Ludzi Wykluczonych Przyjaciół Człowiek al. Waszyngtona 38/40 pomoc byłym więźniom; 3. Stowarzyszeniem Penitencjarnym Patronat, ul. Okólnik 11 m. 9 - pomoc więźniom i byłym więźniom i ich rodzinom; 4. Fundacją Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59 pomoc kierowana do rodzin w przypadkach krzywdzenia dzieci; 5. Polskim Związkiem Głuchych, ul. Białostocka 4 pomoc w celu integracji i wspólnego rozwiązywania problemów, propagowanie działań w kierunku wyrównywaniu szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych oraz społecznych; 6. Centrum Integracja ul. Dzielna 1- pomoc w zakresie poradnictwa i pośrednictwa pracy; 7. Komitetem Ochrony Praw Dziecka, ul. Hoża 27 ochrona praw i interesów dziecka, działania prowadzone w zakresie profilaktyki, interwencji; 8. Kościołami przy: ul Popularnej, Rybnickiej, róg Hynka/Sabały - Caritas pomoc w formie żywności; 9. Przychodniami Rejonowymi z terenu Dzielnicy Włochy współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi; 10. Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych PION - oferty pracy dla beneficjentów z orzeczeniem I i II grupy inwalidzkiej oraz z orzeczeniem o lekkim i umiarkowanym stopniu 59

10 niepełnosprawności profesjonalne doradztwo, opieka w trakcie zatrudnienia, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; 11. Stowarzyszeniem Pomocy Bezdomnym ul. Różańska 13 m. 5; 12. Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82 - programy dla osób zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego w wieku kursy komputerowe dla beneficjentów; 13. Stowarzyszeniem Troska, ul. Sękocińska 5 pomoc psychologiczna, prawna; 14. Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej al. 3 Maja bezpłatne porady prawne w kwestii adopcji, opieki zastępczej; 15. Stowarzyszeniem Alter Ego, ul. Jeździecka 20 pomoc w formie żywności; 16. Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym TPD, ul. Szpitalna 5 m 6 porady dla matek w przypadkach braku gotowości do macierzyństwa; 17. Okręgową Izba Radców Prawnych, ul. Żytnia 18 lok. 1 porady prawne dla beneficjentów; 18. Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych opinie w sprawie udzielenia świadczeń zgodnie z uprawnieniami ustawowymi; 19. Klubem Malucha, ul. Ciszewska 7 pomoc psychologiczna oraz grupa wsparcia; 20. Klubem Seniora, ul. Rybnicka 25; 21. Firmą Impel oferty pracy dla beneficjentów z orzeczeniem II grupy inwalidzkiej oraz z orzeczeniem o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 22. Zespołem Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego propagowanie oferty ogniska, finansowanie kolonii letnich ze środków pomocy społecznej dla uczestników aktywnie angażujących się w prace ogniska; 23. Biblioteką ul. Chrościckiego - propagowanie inicjatyw, np. wspólnego czytania bajek przez aktorów; 24. Szkołami z terenu Dzielnicy Włochy zapewnienie gorącego posiłku dzieciom - na podstawie porozumień w sprawie zapewnienia uczniom obiadów finansowanych ze środków pomocy społecznej; 25. Zarządem Dzielnicy Warszawa Ochota Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, w sprawie korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2009; 26. Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia interwencje w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia; 27. Sądami, kuratorami wzajemna wymiana informacji o środowiskach trudnych gdzie była niezbędna pomoc specjalistyczna długofalowa i wieloprofilowa z udziałem wielu specjalistów; 28. Urzędem Pracy w zakresie informowania o planowanych działaniach wobec osób bezrobotnych oraz w sprawie podjęcia niezbędnych działań w celu skierowania osoby bezrobotnej znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, będącej w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu maksymalnego okresu pobierania, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prowadził stałe współdziałanie w ramach pomocy rodzinom z: 1) Biurem Polityki Społecznej; 2) Urzędem Dzielnicy Włochy; 3) Policją; 4) Strażą Miejską; 5) Pogotowiem Ratunkowym; 6) ZGN-em; 60

11 7) RWE Polska; 8) PGNiG-em; 9) ZUS-em; 10) Biurem Rzecznika Praw Dziecka; 11) Przedszkolami; 12) Żłobkami; 13) Poradniami, w tym Poradniami Zdrowia Psychicznego; 14) Izbą Wytrzeźwień. Warto wskazać również nowe organizacje, z którymi Dział w 2010 rozpoczął wspólną pracę na rzecz osób i rodzin korzystających ze świadczeń, w tym m. in. z: - Domem Samotnej Matki Zielonka - Ośrodkiem Interwencyjno Diagnostycznym, przy ul. Dalibora 1 - Stowarzyszeniem Tęcza - Stowarzyszeniem Akademia Wilanowska - Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, przy ul. Równej 10/3 - Towarzystwem Przyjaciół Szalonego Wózkowicza - Fundacją Bez względu na niepogodę, przy ul. Piękna 3a. W 2010 r. w Dziale Pomocy Środowiskowej 10 studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyło praktyki studenckie pod okiem pracowników Działu. Dzięki kontaktom z beneficjentami pracownicy socjalni przybliżyli studentom problematykę pomocy społecznej. Głównym celem było wzbogacenie wiedzy w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, wyrobienie zamiłowania do pracy z osobami wymagającymi wsparcia oraz poczucia odpowiedzialności za losy klientów Pozostała działalność działu. Działania na rzecz rodziny i dzieci W ramach dodatkowych form wsparcia na rzecz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, Dział Pomocy Środowiskowej we współpracy z innymi działami w roku sprawozdawczym zorganizował: - Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych - dla 110 osób, którego celem była integracja osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, aby w tym dniu miały możliwość spotkania się i wspólnego przeżycia zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. - Dzień Dziecka - dla 125 dzieci w przedziale wiekowym 3 13 lat imprezę plenerową z niespodziankami, podzieloną na bloki tematyczne. - Dzień Seniora - dla 110 uczestników. - Mikołajki dla dzieci - dla 100 najmłodszych podopiecznych w wieku 3 12 lat. w Centrum Magic City w Blue City. - Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 108 podopiecznych. 61

12 1.6. Usługi opiekuńcze. Jednym z kluczowych zadań organu pomocy społecznej jest zapewnienie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w organizacji życia bez konieczności umieszczania ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej np. Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej. Realizacja usług z dookreślonym zakresem czynności miała na celu utrzymanie sprawności psychofizycznej podopiecznego, podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem oraz propagowanie działań integrujących ze środowiskiem. Zakres realizowanych usług był dostosowywany indywidualnie do danej osoby, ponieważ jednym z głównych czynników jakim kierował się Ośrodek była satysfakcja z jakości świadczenia usługi. Dla większości podopiecznych zaspokojenie potrzeb dnia codziennego było sprawą niezbędną. Osoby objęte ww. pomocą w dużej mierze korzystały ze wsparcia w zrobieniu zakupów, przygotowaniu oraz podaniu posiłków, zamówieniu wizyty lekarskiej oraz pomocy w dotarciu na konsultacje medyczne. W zakres realizowanych usług zaliczono również regulowanie opłat związanych z użytkowaniem lokalu, realizację recept, a także pomoc w utrzymaniu porządku sanitarnego w mieszkaniu. Ze względu na stan zdrowia klienci korzystali również z pomocy w formie pielęgnacji tj. pomocy w bieżącej toalecie, zmianie pampersów oraz podaniu leków czy edukowaniu w systematycznym przyjmowaniu leków. Całkowity koszt realizacji zadania w odniesieniu do specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wzrósł ze względu na wyższy koszt godziny usługi w 2009r. cena usługi wyniosła 13,50 zł., natomiast w 2010r. wzrosła do kwoty 14,00 zł. za godzinę. Cena usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w w porównaniu do 2009r. została utrzymana na tym samympoziomie tj.12,50 zł. za godzinę usług). Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze po pierwsze miały na celu poprawić funkcjonowanie osób wymagających świadczenia pomocy osób drugich, po drugie rozszerzyć ofertę pomocy. Widoczny był wzrost zapotrzebowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jest to wynik pogarszającego się stanu zdrowia, braku wsparcia ze strony najbliższych. Poniżej przedstawiono zestawienie obrazujące liczbę osób, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, liczbę realizowanych godzin, strukturę wieku osób z chorobą psychiczną, strukturę wieku osób z autyzmem, strukturę rodzin korzystających ze 62

13 specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem w 2010 r. w porównaniu z rokiem I. Liczba klientów: Usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze II. Liczba godzin usług faktycznie zrealizowanych: Usługi opiekuńcze , ,5 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 819, ,5 Tabela Nr 23 analiza STRUKTURA WIEKU OSÓB Z CHOROBĄ PSYCHICZNĄ WIEK LICZBA OSÓB 2009 LICZBA OSÓB 2010 Poniżej 15 lat lat lat lat lat Powyżej 60 lat RAZEM

14 Tabela Nr 24 STRUKTURA WIEKU OSÓB Z AUTYZMEM analiza WIEK LICZBA OSÓB 2009 LICZBA OSÓB 2010 Poniżej 5 lat 5 10 lat lat lat lat Powyżej 30 lat RAZEM Tabela Nr 25 STAN RODZINNY KLIENTA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE PRZEZ OSOBY ZE SPECJALISTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM W OKRESIE RODZAJ OSÓB LICZBA OSÓB 2009 LICZBA OSÓB ) samotnie gospodarujące 2) pozostające we wspólnym gospodarstwie RAZEM TABELA Nr 26 LICZBA GODZIN PRZYZNANYCH i ZREALIZOWANYCH SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009 LICZBA GODZIN LICZBA GODZIN KLIENCI PRZYZNANYCH PRZYZNANYCH ZREALIZOWANYCH ZREALIZOWANYCH osoby z chorobą psychiczną osoby niepełnosprawne intelektualnie osoby z autyzmem RAZEM:

15 Rozbieżność pomiędzy przyznaną liczbą godzin specjalistycznych usług opiekuńczych a faktycznie zrealizowaną liczbą godzin wynika m. in. z tego, iż klienci przebywali w szpitalach w związku z pogorszeniem stanu zdrowia. Koszt jednej godziny usługi wynosił 24,00 zł w 2010 r. oraz 23,00 zł w 2009 r. przeprowadzonego rozeznania cenowego. i został ustalony na podstawie TABELA Nr 27 RODZAJE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009 (wg rozporządzenia z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) OSOBY Z CHOROBĄ PSYCHICZNĄ 2009 OSOBY Z AUTYZMEM 2009 OSOBY Z CHOROBĄ PSYCHICZNĄ 2010 OSOBY Z AUTYZMEM 2010 Liczba osób ogółem liczba osób korzystających z pomocy w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia liczba osób korzystających z usług pielęgnacyjnych - jako wspieranie procesu leczenia liczba osób korzystających z pomocy w formie współpracy ze specjalistami w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego liczba osób korzystająca z pomocy mieszkaniowej liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych

16 2. Dział Pomocy Specjalistycznej Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Istotnym przy tym jest, że porada powinna być udzielona bez względu na posiadany dochód, w tym również w sytuacji przekraczania kryterium dochodowego. Poradnictwo może mieć formę poradnictwa prawnego, psychologicznego lub rodzinnego. Ośrodek Pomocy Społecznej od lat realizuje szeroką ofertę z zakresu tzw. pomocy specjalistycznej opartej na działaniach zmniejszających deficyt osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej i wzmacniających ich umiejętności społeczne w celu umożliwienia realizacji ról społecznych, usamodzielnienia się, podniesienia jakości życia. Realizacja zadań merytorycznych działu pomocy specjalistycznej w okresie sprawozdawczym była związana m.in. z : 1. udzielaniem specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom, w tym poradnictwa specjalistycznego w szczególności psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego i rodzinnego realizowanego m.in. poprzez: - specjalistyczną diagnozę środowisk rodzinnych - diagnozę, profilaktykę, terapię indywidualną i rodzinną, - udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej rodzinom dysfunkcyjnym, - poradnictwo obejmujące problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych, - pracę socjalną, 2. prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym, udzielaniem informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz innych o tematyce społeczno-prawnej, 3. koordynacją wolontariatu, 4. organizacją działań wsparciowych i integracyjnych dla rodzin zastępczych, 5. realizacją lokalnych programów społecznych, 6. koordynacją i współpracą w ramach zadań realizowanych we Włochowskim Klubie Aktywizacji Zawodowej, 7. działaniami promocyjnymi, 8. wspieraniem i animacją współpracy ze środowiskiem lokalnym, 9. organizacją spotkań szkoleniowych i tematycznych dla pracowników innych działów Ośrodka Pomocy Społecznej i odbiorców zewnętrznych 10. organizacją i prowadzeniem spotkań interdyscyplinarnych Udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom, w tym poradnictwa specjalistycznego w szczególności psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego i rodzinnego. Zadanie powyższe realizowane było przez psychologa i terapeutów. Pomoc psychologiczna W zakresie merytorycznym pomoc psychologiczna przyjmowała różnorodne formy uzależnione od rodzaju zgłaszanych problemów: - poradnictwo wychowawcze dla rodziców (problemy w relacjach rodzice-dziecko), - konsultacje diagnostyczne w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, 66

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2012 ROK Warszawa, luty 2013 r. 1 Spis treści I. CH ARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELAN Y... 4 1. Położenie i struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1.PO ŁO ŻEN IE I STRUK TU R A D Z IELN IC Y Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Bielany zajmują obszar 3234 ha tj.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY ZA 2014 r. SPIS TERŚCI: 1. WSTĘP str. 2 2. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 3 3. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA str. 9 4. INTERWENCJA

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo