VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania"

Transkrypt

1 VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej Warszawa, ul. Czereśniowa Dział Świadczeń Warszawa, ul. Czereśniowa Dział Finansowo-Księgowy Warszawa, ul. Czereśniowa Dział Administracyjny Warszawa, ul. Czereśniowa Dział Pomocy Specjalistycznej Warszawa, ul. Czereśniowa Dzienny Dom Pomocy Warszawa, ul. Robotnicza Dzienny Dom Pomocy Warszawa, ul. Potrzebna Środowiskowy Dom Samopomocy Pod wierzbami Warszawa, ul. Astronautów Dział Pomocy Środowiskowej 1.1. Zadania Działu. Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należało organizowanie pomocy społecznej poprzez realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym w szczególności: 1) rozpoznanie i sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania pracowników socjalnych (analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz możliwości ich zaspokajania); 2) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji klientów (przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania) w oparciu o obowiązujące przepisy stanowiące podstawę do wydania rozstrzygnięcia przyznania bądź odmowy przyznania pomocy; 3) realizowanie pomocy w zakresie pracy socjalnej; 4) prowadzenie spraw dotyczących udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 51

2 5) współudział w opracowywaniu projektów i realizacji zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej obejmujących zakres realizowanych zadań oraz zakres zadań Działu; 6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełniała bądź wspierała formy udzielanych świadczeń, 7) prowadzenie spraw w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wiadczeniobiorców, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 8) prowadzenie spraw dożywania dzieci; 9) współudział w tworzeniu i realizacji gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 10) prowadzenie spraw kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt; 11) prowadzenie spraw pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12) współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w zakresie integracji cudzoziemców oraz udzielanie cudzoziemcom pomocy społecznej w zakresie określonym w ustawie; 13) prowadzenie spraw w zakresie pobudzania aktywności społecznej i inspirowania działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, grup i środowisk społecznych; 14) współpraca z Warszawskim Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach; Dodatkowe zadania: 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych część II dla potrzeb innych jednostek pomocy społecznej dot. określenia pomocy materialnej i pozamaterialnej od najbliższej rodziny na rzecz osób ubiegających się o pomoc na terenie całego kraju; 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych część I dla potrzeb ustalenia odpłatności za pobyt małoletnich w placówkach o charakterze stacjonarnym np. Domy Dziecka; 3. na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych przygotowywanie informacji dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programów Profilaktycznych i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu weryfikacji sytuacji dot. uzależnienia od 52

3 alkoholu, a w dalszym postępowaniu do podjęcia zobowiązania do leczenia odwykowego; 4. przygotowywanie projektów postanowień na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu określenia sytuacji materialno bytowej osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy pieniężnej z zasobów Urzędu; 5. udział w rekrutacji beneficjentów do projektu Czas na zmianę ; 6. realizacja procedur związanych z zadaniem jakim jest sprawienie pogrzebu - współpraca w tym zakresie z Prokuraturą, Policją, Urzędem Stanu Cywilnego oraz zakładem pogrzebowym. 7. udział w rekrutacji podopiecznych do ośrodków wsparcia tj. Dziennych Domów Pomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy; 8. w ramach prowadzonej pracy socjalnej, w celu trafnej diagnozy społecznej kierowanie osób do odpowiednich instytucji i placówek, w których osoby te mogły korzystać z szerokiego zakresu poradnictwa Analiza dysfunkcji problemów podopiecznych Tabela Nr 21 Zestawienie ilustrujące rodzaj problemów - dysfunkcji oraz liczbę reprezentowanych środowisk w latach Rodzaj dysfunkcji Liczba środowisk 2009 Liczba środowisk 2010 Ubóstwo Bezdomność Bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego Alkoholizm zdarzenie losowe 8 45 Na podstawie analizy danych można wnioskować, że najwyższy wskaźnik odnośnie trudności z jakimi zgłaszały się osoby i rodziny do Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiła bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W porównaniu do 2009 r. liczba środowisk wzrosła o 59. Jednym z czołowych determinantów korzystania ze 53

4 świadczeń pomocy społecznej w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego była również długotrwała lub ciężka choroba wzrost o 16 środowisk. Przedstawione zestawienie obrazuje spadek kwalifikacji problemu niepełnosprawności na rzecz długotrwałej lub ciężkiej choroby spadek o 8 środowisk. Wskaźnik długotrwałej lub ciężkiej choroby był drugą liczbą, co do wartości wzrostu w porównaniu z rokiem W dużej mierze ten rodzaj dysfunkcjonalności rodziny był podstawowym kryterium przy przyznawaniu świadczeń ze środków pomocy społecznej. W roku 2010 r., podobnie jak w latach ubiegłych, znacząca liczba świadczeń pomocy społecznej przyznana została z powodu ubóstwa (nieznacznie zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa z 426 w 2009 r. do 419 w 2010 r.). Warto jednak podkreślić, że próg ubóstwa w ustawie o pomocy społecznej określa się poniżej kryterium dochodowego, tj. w wys. 477,00 zł dla osoby samotnej i 351,00 zł na osobę w rodzinie, które nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb gospodarstwa domowego potrzeb bytowo-konsumpcyjnych. W znacznej mierze osoby bądź rodziny, które znajdowały się poniżej kryterium dochodowego, bądź mieściły się w klasyfikacji do 101% określonego kryterium były postrzegane jako osoby wymagające szczególnego wsparcia w zakresie pomocy na zakup żywności, leków, opłat za użytkowanie lokalu, drobnych remontów podnoszących jakość i standard życia. W 2010r. nieznacznie zwiększyła się liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu bezrobocia. Był to jeden z czynników utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym. Utrzymujący się kryzys udaremnił pewnemu odsetkowi osób powrót na lokalny rynek pracy. Źródła tych problemów tkwiły m.in. w niskich kwalifikacjach osób bezrobotnych, rosnących wymaganiach pracodawców wobec przyszłych pracowników. Z drugiej strony na ww. problem należy spojrzeć przez pryzmat bezrobotnych, którzy nie posiadali motywacji wewnętrznej do zmiany, skupiali się na tu i teraz, często zauważalny był brak nawyku pracy, czerpania z tego zadowolenia, satysfakcji, braku chęci zmiany własnego statusu społecznego W trakcie przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania, Zainteresowani najchętniej utożsamiali się z tym rodzajem dysfunkcji. Jednakże warto mieć na uwadze, że problem bezrobocia rzadko występował w odosobnieniu, najczęściej obok niego, jako przyczyna lub skutek pojawiały się takie problemy jak: uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego itp. Nawarstwienie trudności było często nieodwracalne w skutkach, prowadziło bowiem do degradacji osób i rodzin, a nawet do marginalizacji. 54

5 Wskaźnik bezrobocia wśród klientów tut. Ośrodka był odzwierciedleniem braku dostępu do doradcy i pośrednika pracy na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Od maja 2010 r. jako alternatywa do Urzędu Pracy, na rzecz osób pozostających bez pracy powołany został Włochowski Punkt Aktywizacji Zawodowej, w ramach którego pracował zespół zadaniowy lokalny program Ośrodka aktywizujący osoby długotrwale bezrobotne. Jego głównym zadaniem było zminimalizowanie skali bezrobocia wśród klientów pomocy społecznej, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, kontakt z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, udostępnianie ofert zatrudnienia, prowadzenie indywidualnego planu pracy dostosowanego do kwalifikacji i potrzeb beneficjenta. W tym celu Ośrodek wszedł w partnerstwo z Ochotniczym Hufcem Pracy Młodzieżowym Klubem Pracy. Pracownicy punktu, w tym 3 pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej udzielali wskazówek w jaki sposób poszukiwać zatrudnienia na lokalnym rynku pracy w tym zgodności posiadanego wykształcenia, kwalifikacji do wymogów określonej oferty. Do głównych zadań pracowników oddelegowanych do świadczenia takiej formy wsparcia należało monitorowanie aktualnych ofert zatrudnienia, prowadzenie bazy danych osób wymagających wsparcia w tym zakresie, współpraca z Urzędem Pracy m. st. Warszawy. W 2010 r. z oferty Włochowskiego Punktu skorzystało 79 osób, z czego 39 osób podjęło zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, 10 osób podjęło pracę sezonową bez podpisywania umów o pracę prace dorywcze. W klasyfikacji na wyższym poziomie do roku poprzedniego znajdują się osoby, które skorzystały z proponowanych obligatoryjnych i fakultatywnych form pomocy z powodu alkoholizmu (z 61 do 69) większość z tych osób była w programie terapeutycznym, bądź po ukończeniu terapii. Często alkoholizm wśród beneficjentów był spowodowany różnymi okolicznościami życiowymi, często był źródłem bezrobocia. Zainteresowani niechętnie utożsamiali się z tym problemem, unikali konfrontacji, charakteryzowali się roszczeniową postawą. W przypadkach o których mowa wyżej, pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej weryfikowali systematycznie środowiska bazowali na mocnych stronach klientów w celu wzmacniania dobrych stron, propagowania zdrowego trybu życia. Na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego utrzymywała się ilość osób, która skorzystała z pomocy z powodu bezdomności. Pracownicy socjalni we współpracy ze Strażą Miejską (szczególnie w okresie jesienno zimowym) monitorowali obszary, gdzie mogły gromadzić się osoby bezdomne, w celu udzielania poradnictwa o ofercie pomocowej materialnej i pozamaterialnej, w tym przekazywania informacji na temat wolnych miejsc w noclegowniach, schroniskach. 55

6 Na terenie działań Ośrodka zlokalizowane jest Schronisko dla bezdomnych Betania. Większość wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej bezpośrednio kierowana była celem rozpatrzenia do Ośrodków właściwych na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej. Wskazać należy, iż reprezentowana liczba środowisk w tabeli może być wyższa od faktycznej liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Ww. sytuacja wynikała z faktu, że osoby bezdomne prowadzą wędrowny tryb życia i bardzo często zmieniają zagospodarowane pustostany, tereny ogródków działkowych z jednej Dzielnicy do drugiej. W Dziale Pomocy Środowiskowej Ośrodka w 2010r. zatrudnionych na pełny etat było 16 pracowników socjalnych. Pracownicy wykonywali powierzone zadania w następującej organizacji: 1) 14 pracowników socjalnych realizował szeroko rozumiane zadania pomocy społecznej bez względu na rodzaj dysfunkcji na terenie Dzielnicy Włochy, które podzielone zostały na rejony opiekuńcze z uwzględnieniem Okęcia i Włoch; 2) 2 pracowników socjalnych bezpośrednio prowadziło i realizowało świadczenia pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, a w tym: nadzór nad sposobem realizacji tych usług w przypadku zlecenia ich wykonania podmiotom zewnętrznym Agencji Służby Społecznej B. Kościelak. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż wśród pracowników socjalnych 1 osoba posługiwała się językiem migowym w celu ułatwienia osobom głuchoniemym i niedosłyszącym porozumiewanie się. Osoby zgłaszające się do Ośrodka po pomoc społeczną były informowane o zasadach i formach przyznawania pomocy przez pracowników socjalnych m.in. w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych poradnictwo, bądź w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania. 56

7 1.3. Rodzaj podejmowanych działań (bez pomocy finansowej). Poniżej przedstawiono zestawienie danych ilustrujące analizę porównawczą w kwestii liczby podopiecznych korzystających ze świadczeń, osób usamodzielnionych, monitorowaniu bezdomności, odmowy przyznania świadczeń w roku 2010 dla porównania z rokiem Ponadto rodzaj podejmowanych działań, metod i narzędzi tj. praca socjalna mająca na celu rozwinięcie, wzmocnienie aktywności klientów i ich samodzielności, zespoły interdyscyplinarne. Tabela Nr 22 L.p. Dane Beneficjenci Praca socjalna Praca socjalna bez pomocy materialnej, bez wydania decyzji administracyjnej Kontrakty socjalne Zespoły interdyscyplinarne Usamodzielnienie Monitoring bezdomności Odmowy przyznania pomocy W 2009 r. pracownicy socjalni Ośrodka zawarli 27 kontraktów socjalnych, natomiast wskaźnik zawarcia kontraktów socjalnych w 2010 r. wzrósł do 45. Jest to niezbędne narzędzie określające ramy czasowe działań pracownika i klienta sformalizowana umowa określająca cele strategiczne, szczegółowe możliwości, jak i bariery. Stanowi on czytelną i klarowną formę pracy z drugim człowiekiem. 57

8 W 2009 r. z pomocy w formie sensu stricto praca socjalna (bez pomocy materialnej) skorzystało 87 osób/rodzin, natomiast w 2010 r. wskaźnik wzrósł znacząco do 252. W szczególności praca socjalna miała charakter poradnictwa zarówno bezpośredniego, jak również w formie przekazu telefonicznego dot. uprawnień i możliwości, wskazania placówek i instytucji świadczących odpowiedni rodzaj pomocy. W celu opracowania planu bezpieczeństwa nad dzieckiem i rodziną, na wniosek pracownika socjalnego, bądź innego specjalisty korzystano z formy pracy zespołów interdyscyplinarnych. W spotkaniach udział brali psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy społeczni, pracownicy socjalni, dyrektorzy placówek/ kierownicy. Od 2009 taki scenariusz działań powoli nabiera na znaczeniu. Praca zespołów interdyscyplinarnych polegała na określeniu kto jest za co odpowiedzialny w pracy z rodziną, jakie stawiane są zadania poszczególnym członkom zespołów, kto monitoruje postępy ale również napotkane porażki. Istotne jest zwrócenie uwagi, że wspólne spotkanie pomagaczy powoduje, że na podstawie burzy mózgów można wspólnymi siłami znaleźć przyczyny trudnych życiowych sytuacji osób i rodzin, które na pozór są oczywiste, a w rzeczywistości głęboko tkwią w kliencie służy to również wymianie doświadczeń. Odmowy przyznania świadczeń pieniężnych ze środków pomocy społecznej były odnotowywane w momencie nie współdziałania osoby bądź rodziny w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej. W 2010 roku w procedurze odwoławczej klienci złożyli do organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego 10 odwołań od decyzji administracyjnych odmawiających przyznania świadczeń pieniężnych ze środków pomocy społecznej. W 5 przypadkach decyzje tut. Ośrodka zostały utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w 3 przypadkach decyzje zostały w całości uchylone, a sprawy na zasadzie art kodeksu postępowania administracyjnego przekazane do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (Ośrodek), w pozostałych przypadkach sprawy są w trakcie rozpatrywania. W 2010 r. Ośrodek rozpatrzył 52 wnioski o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 8, art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz art. 17, 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) tj. w przypadkach udzielania świadczeń w stanie nagłym stroną postępowania był Zakład Opieki Zdrowotnej lub bezpośrednio na wniosek - klient w momencie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia zdrowotnego; w 41 przypadkach Ośrodek potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 58

9 w 5 przypadkach umorzył postępowanie w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; w 6 przypadkach wygasił decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W roku sprawozdawczym w ramach Działu Pomocy Środowiskowej pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniach tematycznych i specjalizowali się w pracy: - z repatriantami i osobami posiadającymi status uchodźcy w celu łatwiejszej integracji Ww. ze społeczeństwem; - z osobami doznającymi przemocy domowej - zadania skupione były na działaniach profilaktycznych krzywdzenia dzieci, jak również osób dorosłych, przeprowadzaniu interwencji w rodzinach zagrożonych problemem przemocy przy wsparciu terapeuty z Działu Pomocy Specjalistycznej. Pracownicy starali się pokazać jak radzić sobie ze stresem, promować godność drugiego człowieka, w jaki sposób brać odpowiedzialność za swoje decyzje, uczyli konstruktywnej (prawidłowej) komunikacji. W pracy z osobami doznającymi przemocy istotna była praca nad mobilizowaniem do skorzystania z terapii, pokazanie, że osoby doznające przemocy nie są same, szukanie alternatywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych praca z terapeutą miała na celu podniesienie samooceny, przedstawienie procedury i mechanizmów przemocy; - z osobami bezdomnymi Współpraca z innymi instytucjami. Pracownicy działu w obszarze polityki społecznej kontynuowali w 2010 r. współpracę m.in. z: 1. Fundacją Sławek Al. Solidarności 17 - pomoc dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu i ich rodzin; 2. Fundacją Ludzi Wykluczonych Przyjaciół Człowiek al. Waszyngtona 38/40 pomoc byłym więźniom; 3. Stowarzyszeniem Penitencjarnym Patronat, ul. Okólnik 11 m. 9 - pomoc więźniom i byłym więźniom i ich rodzinom; 4. Fundacją Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59 pomoc kierowana do rodzin w przypadkach krzywdzenia dzieci; 5. Polskim Związkiem Głuchych, ul. Białostocka 4 pomoc w celu integracji i wspólnego rozwiązywania problemów, propagowanie działań w kierunku wyrównywaniu szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych oraz społecznych; 6. Centrum Integracja ul. Dzielna 1- pomoc w zakresie poradnictwa i pośrednictwa pracy; 7. Komitetem Ochrony Praw Dziecka, ul. Hoża 27 ochrona praw i interesów dziecka, działania prowadzone w zakresie profilaktyki, interwencji; 8. Kościołami przy: ul Popularnej, Rybnickiej, róg Hynka/Sabały - Caritas pomoc w formie żywności; 9. Przychodniami Rejonowymi z terenu Dzielnicy Włochy współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi; 10. Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych PION - oferty pracy dla beneficjentów z orzeczeniem I i II grupy inwalidzkiej oraz z orzeczeniem o lekkim i umiarkowanym stopniu 59

10 niepełnosprawności profesjonalne doradztwo, opieka w trakcie zatrudnienia, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; 11. Stowarzyszeniem Pomocy Bezdomnym ul. Różańska 13 m. 5; 12. Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82 - programy dla osób zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego w wieku kursy komputerowe dla beneficjentów; 13. Stowarzyszeniem Troska, ul. Sękocińska 5 pomoc psychologiczna, prawna; 14. Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej al. 3 Maja bezpłatne porady prawne w kwestii adopcji, opieki zastępczej; 15. Stowarzyszeniem Alter Ego, ul. Jeździecka 20 pomoc w formie żywności; 16. Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym TPD, ul. Szpitalna 5 m 6 porady dla matek w przypadkach braku gotowości do macierzyństwa; 17. Okręgową Izba Radców Prawnych, ul. Żytnia 18 lok. 1 porady prawne dla beneficjentów; 18. Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych opinie w sprawie udzielenia świadczeń zgodnie z uprawnieniami ustawowymi; 19. Klubem Malucha, ul. Ciszewska 7 pomoc psychologiczna oraz grupa wsparcia; 20. Klubem Seniora, ul. Rybnicka 25; 21. Firmą Impel oferty pracy dla beneficjentów z orzeczeniem II grupy inwalidzkiej oraz z orzeczeniem o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 22. Zespołem Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego propagowanie oferty ogniska, finansowanie kolonii letnich ze środków pomocy społecznej dla uczestników aktywnie angażujących się w prace ogniska; 23. Biblioteką ul. Chrościckiego - propagowanie inicjatyw, np. wspólnego czytania bajek przez aktorów; 24. Szkołami z terenu Dzielnicy Włochy zapewnienie gorącego posiłku dzieciom - na podstawie porozumień w sprawie zapewnienia uczniom obiadów finansowanych ze środków pomocy społecznej; 25. Zarządem Dzielnicy Warszawa Ochota Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, w sprawie korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2009; 26. Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w rodzinie Niebieska Linia interwencje w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia; 27. Sądami, kuratorami wzajemna wymiana informacji o środowiskach trudnych gdzie była niezbędna pomoc specjalistyczna długofalowa i wieloprofilowa z udziałem wielu specjalistów; 28. Urzędem Pracy w zakresie informowania o planowanych działaniach wobec osób bezrobotnych oraz w sprawie podjęcia niezbędnych działań w celu skierowania osoby bezrobotnej znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, będącej w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu maksymalnego okresu pobierania, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Prowadził stałe współdziałanie w ramach pomocy rodzinom z: 1) Biurem Polityki Społecznej; 2) Urzędem Dzielnicy Włochy; 3) Policją; 4) Strażą Miejską; 5) Pogotowiem Ratunkowym; 6) ZGN-em; 60

11 7) RWE Polska; 8) PGNiG-em; 9) ZUS-em; 10) Biurem Rzecznika Praw Dziecka; 11) Przedszkolami; 12) Żłobkami; 13) Poradniami, w tym Poradniami Zdrowia Psychicznego; 14) Izbą Wytrzeźwień. Warto wskazać również nowe organizacje, z którymi Dział w 2010 rozpoczął wspólną pracę na rzecz osób i rodzin korzystających ze świadczeń, w tym m. in. z: - Domem Samotnej Matki Zielonka - Ośrodkiem Interwencyjno Diagnostycznym, przy ul. Dalibora 1 - Stowarzyszeniem Tęcza - Stowarzyszeniem Akademia Wilanowska - Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, przy ul. Równej 10/3 - Towarzystwem Przyjaciół Szalonego Wózkowicza - Fundacją Bez względu na niepogodę, przy ul. Piękna 3a. W 2010 r. w Dziale Pomocy Środowiskowej 10 studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej odbyło praktyki studenckie pod okiem pracowników Działu. Dzięki kontaktom z beneficjentami pracownicy socjalni przybliżyli studentom problematykę pomocy społecznej. Głównym celem było wzbogacenie wiedzy w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, wyrobienie zamiłowania do pracy z osobami wymagającymi wsparcia oraz poczucia odpowiedzialności za losy klientów Pozostała działalność działu. Działania na rzecz rodziny i dzieci W ramach dodatkowych form wsparcia na rzecz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, Dział Pomocy Środowiskowej we współpracy z innymi działami w roku sprawozdawczym zorganizował: - Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych - dla 110 osób, którego celem była integracja osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, aby w tym dniu miały możliwość spotkania się i wspólnego przeżycia zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. - Dzień Dziecka - dla 125 dzieci w przedziale wiekowym 3 13 lat imprezę plenerową z niespodziankami, podzieloną na bloki tematyczne. - Dzień Seniora - dla 110 uczestników. - Mikołajki dla dzieci - dla 100 najmłodszych podopiecznych w wieku 3 12 lat. w Centrum Magic City w Blue City. - Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 108 podopiecznych. 61

12 1.6. Usługi opiekuńcze. Jednym z kluczowych zadań organu pomocy społecznej jest zapewnienie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w organizacji życia bez konieczności umieszczania ich w stacjonarnych placówkach pomocy społecznej np. Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej. Realizacja usług z dookreślonym zakresem czynności miała na celu utrzymanie sprawności psychofizycznej podopiecznego, podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem oraz propagowanie działań integrujących ze środowiskiem. Zakres realizowanych usług był dostosowywany indywidualnie do danej osoby, ponieważ jednym z głównych czynników jakim kierował się Ośrodek była satysfakcja z jakości świadczenia usługi. Dla większości podopiecznych zaspokojenie potrzeb dnia codziennego było sprawą niezbędną. Osoby objęte ww. pomocą w dużej mierze korzystały ze wsparcia w zrobieniu zakupów, przygotowaniu oraz podaniu posiłków, zamówieniu wizyty lekarskiej oraz pomocy w dotarciu na konsultacje medyczne. W zakres realizowanych usług zaliczono również regulowanie opłat związanych z użytkowaniem lokalu, realizację recept, a także pomoc w utrzymaniu porządku sanitarnego w mieszkaniu. Ze względu na stan zdrowia klienci korzystali również z pomocy w formie pielęgnacji tj. pomocy w bieżącej toalecie, zmianie pampersów oraz podaniu leków czy edukowaniu w systematycznym przyjmowaniu leków. Całkowity koszt realizacji zadania w odniesieniu do specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wzrósł ze względu na wyższy koszt godziny usługi w 2009r. cena usługi wyniosła 13,50 zł., natomiast w 2010r. wzrosła do kwoty 14,00 zł. za godzinę. Cena usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w w porównaniu do 2009r. została utrzymana na tym samympoziomie tj.12,50 zł. za godzinę usług). Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze po pierwsze miały na celu poprawić funkcjonowanie osób wymagających świadczenia pomocy osób drugich, po drugie rozszerzyć ofertę pomocy. Widoczny był wzrost zapotrzebowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jest to wynik pogarszającego się stanu zdrowia, braku wsparcia ze strony najbliższych. Poniżej przedstawiono zestawienie obrazujące liczbę osób, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, liczbę realizowanych godzin, strukturę wieku osób z chorobą psychiczną, strukturę wieku osób z autyzmem, strukturę rodzin korzystających ze 62

13 specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem w 2010 r. w porównaniu z rokiem I. Liczba klientów: Usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze II. Liczba godzin usług faktycznie zrealizowanych: Usługi opiekuńcze , ,5 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 819, ,5 Tabela Nr 23 analiza STRUKTURA WIEKU OSÓB Z CHOROBĄ PSYCHICZNĄ WIEK LICZBA OSÓB 2009 LICZBA OSÓB 2010 Poniżej 15 lat lat lat lat lat Powyżej 60 lat RAZEM

14 Tabela Nr 24 STRUKTURA WIEKU OSÓB Z AUTYZMEM analiza WIEK LICZBA OSÓB 2009 LICZBA OSÓB 2010 Poniżej 5 lat 5 10 lat lat lat lat Powyżej 30 lat RAZEM Tabela Nr 25 STAN RODZINNY KLIENTA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE PRZEZ OSOBY ZE SPECJALISTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM W OKRESIE RODZAJ OSÓB LICZBA OSÓB 2009 LICZBA OSÓB ) samotnie gospodarujące 2) pozostające we wspólnym gospodarstwie RAZEM TABELA Nr 26 LICZBA GODZIN PRZYZNANYCH i ZREALIZOWANYCH SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009 LICZBA GODZIN LICZBA GODZIN KLIENCI PRZYZNANYCH PRZYZNANYCH ZREALIZOWANYCH ZREALIZOWANYCH osoby z chorobą psychiczną osoby niepełnosprawne intelektualnie osoby z autyzmem RAZEM:

15 Rozbieżność pomiędzy przyznaną liczbą godzin specjalistycznych usług opiekuńczych a faktycznie zrealizowaną liczbą godzin wynika m. in. z tego, iż klienci przebywali w szpitalach w związku z pogorszeniem stanu zdrowia. Koszt jednej godziny usługi wynosił 24,00 zł w 2010 r. oraz 23,00 zł w 2009 r. przeprowadzonego rozeznania cenowego. i został ustalony na podstawie TABELA Nr 27 RODZAJE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009 (wg rozporządzenia z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych) OSOBY Z CHOROBĄ PSYCHICZNĄ 2009 OSOBY Z AUTYZMEM 2009 OSOBY Z CHOROBĄ PSYCHICZNĄ 2010 OSOBY Z AUTYZMEM 2010 Liczba osób ogółem liczba osób korzystających z pomocy w formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia liczba osób korzystających z usług pielęgnacyjnych - jako wspieranie procesu leczenia liczba osób korzystających z pomocy w formie współpracy ze specjalistami w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego liczba osób korzystająca z pomocy mieszkaniowej liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych

16 2. Dział Pomocy Specjalistycznej Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Istotnym przy tym jest, że porada powinna być udzielona bez względu na posiadany dochód, w tym również w sytuacji przekraczania kryterium dochodowego. Poradnictwo może mieć formę poradnictwa prawnego, psychologicznego lub rodzinnego. Ośrodek Pomocy Społecznej od lat realizuje szeroką ofertę z zakresu tzw. pomocy specjalistycznej opartej na działaniach zmniejszających deficyt osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej i wzmacniających ich umiejętności społeczne w celu umożliwienia realizacji ról społecznych, usamodzielnienia się, podniesienia jakości życia. Realizacja zadań merytorycznych działu pomocy specjalistycznej w okresie sprawozdawczym była związana m.in. z : 1. udzielaniem specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom, w tym poradnictwa specjalistycznego w szczególności psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego i rodzinnego realizowanego m.in. poprzez: - specjalistyczną diagnozę środowisk rodzinnych - diagnozę, profilaktykę, terapię indywidualną i rodzinną, - udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej rodzinom dysfunkcyjnym, - poradnictwo obejmujące problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych, - pracę socjalną, 2. prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym, udzielaniem informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz innych o tematyce społeczno-prawnej, 3. koordynacją wolontariatu, 4. organizacją działań wsparciowych i integracyjnych dla rodzin zastępczych, 5. realizacją lokalnych programów społecznych, 6. koordynacją i współpracą w ramach zadań realizowanych we Włochowskim Klubie Aktywizacji Zawodowej, 7. działaniami promocyjnymi, 8. wspieraniem i animacją współpracy ze środowiskiem lokalnym, 9. organizacją spotkań szkoleniowych i tematycznych dla pracowników innych działów Ośrodka Pomocy Społecznej i odbiorców zewnętrznych 10. organizacją i prowadzeniem spotkań interdyscyplinarnych Udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom i rodzinom, w tym poradnictwa specjalistycznego w szczególności psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego i rodzinnego. Zadanie powyższe realizowane było przez psychologa i terapeutów. Pomoc psychologiczna W zakresie merytorycznym pomoc psychologiczna przyjmowała różnorodne formy uzależnione od rodzaju zgłaszanych problemów: - poradnictwo wychowawcze dla rodziców (problemy w relacjach rodzice-dziecko), - konsultacje diagnostyczne w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, 66

17 - konsultacje wspierające dla osób w kryzysie życiowym, - psychoterapię indywidualną. Osoby korzystające z pomocy psychologicznej w Dziale Pomocy Specjalistycznej uczestniczyły w : - spotkaniach indywidualnych. - spotkaniach rodzinnych lub małżeńskich. W okresie sprawozdawczym z pomocy psychologicznej skorzystały 24 rodziny (w roku ), w tym 68 członków rodzin (w roku ), przeprowadzono 331 indywidualnych lub małżeńskich konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych (w roku ). Na indywidualne spotkania zgłaszały się osoby, które kierowane były przez pracowników socjalnych, pracowników innych służb, jak również osoby zgłaszające się samodzielnie. Najczęściej zgłaszane problemy w ramach spotkań indywidualnych i rodzinnych dotyczyły: - relacji małżeńskiej lub partnerskiej, - komunikacji interpersonalnej między członkami rodzin, - nieumiejętności poradzenia sobie w sytuacjach trudnych, jak np.; śmierć osoby bliskiej, trudności związanych z pracą, - kłopotów wychowawczych, problemów lub zaburzeń intrapsychicznych. W porównaniu do roku ubiegłego zaobserwowano zmianę, polegającą na zmniejszeniu liczby osób przyjętych oraz zwiększeniu liczby przeprowadzonych konsultacji. Oznacza to, że każda zgłaszająca się osoba korzystała (średnio) z ponad dwa razy większej ilości konsultacji niż w roku Zmianę powyższą można uzasadnić przejęciem przez Dział Pomocy Specjalistycznej większości spraw o charakterze krótkoterminowej interwencji. W wyniku tej zmiany, trafiało więcej osób z przewlekłymi problemami natury intrapsychicznej wymagających adekwatnej, dłużej trwającej pomocy. Wydawało się to zgodne z potrzebami klientów. Pomoc terapeutyczna W zakresie merytorycznym pomoc terapeutyczna przyjmowała formy: - terapii indywidualnej - terapii par - terapii psychopedagogicznej dla dzieci - terapii integracji sensorycznej - poradnictwa wychowawczego dla rodziców, w tym: - konsultacje rodzinne - konsultacje indywidualne dla osób w kryzysie życiowym, - terapię indywidualną krótkoterminową dla dorosłych 67

18 - terapię dla dzieci i młodzieży - terapię dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc. Osoby korzystające z pomocy terapeutycznej w Dziale Pomocy Specjalistycznej uczestniczyły w : - spotkaniach indywidualnych trwających 50 min. - spotkaniach rodzinnych, małżeoskich trwających 90 min. - konsultacjach diagnostycznych trwających 120 min. Pomoc terapeutyczna w szczególności dotyczyła indywidualnych spotkań z osobami przeżywającymi: - kryzysy związane z nieprawidłowymi relacjami w komunikacji rodzinnej, - problemy w relacjach partnerskich, - potrzebującymi wsparcia psychologicznego związanego z nagłą, nieprzewidzianą sytuacją losową np. pożarem, - problemy natury psychicznej jak min. depresje, stany lękowe, żałoba. Na tego typu spotkania trafiały osoby kierowane przez pracowników socjalnych lub inne instytucje użytku publicznego, z którymi pracownicy działu nawiązali współpracę np. szkoły, przychodnie lub osoby zgłaszające się samodzielnie, bądź kierowane z polecenia. Największe korzyści z oddziaływao terapeutycznych odnosiły osoby samodzielnie zgłaszające się na terapie lub konsultacje i osoby kierowane z polecenia lub placówek użytku społecznego, posiadające wysoki czynnik motywacyjny, które wybierały terapię jako drogę do rzeczywistej poprawy swojego stanu psychicznego i traktowały terapię jako drogę do własnego rozwoju. Sytuacja ta była jak najbardziej prawidłowa i zgodna w pracy z klientem i spełniała wszelkie kryteria pracy psychologa, terapeuty. Z pomocy terapeutycznej w roku sprawozdawczym skorzystało 105 rodzin(w tym 270 członków rodzin). W sumie odbyło się 491 konsultacji. Dużym powodzeniem cieszyły się konsultacje indywidualne i terapeutyczne dla dzieci z problemami edukacyjnymi, jak również konsultacje z zakresu terapii integracji sensorycznej. Poradnictwo z zakresu problemów dotyczących relacji rodzic dziecko, problemy typowo wychowawcze. Na powyższe spotkania terapeutyczne najchętniej zgłaszały się osoby kierowane przez szkoły lub zgłaszające się samodzielnie. Osoby z tej grupy utrzymywały systematyczny kontakt terapeutyczny. Średni okres terapii lub konsultacji dla danej grupy osób to od trzech miesięcy do półtora roku i dłużej. Spotkania indywidualne terapeutyczne z dziećmi odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie zegarowej. Jedno dziecko ze względu na poważne deficyty rozwojowe korzystało i nadal korzysta ze spotkań terapeutycznych, które odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut. 68

19 Z pomocy terapeutycznej i konsultacji specjalistycznej skorzystało 18 dzieci. Odbyło się 160 konsultacji z zakresu poradnictwa dla dzieci W minionym okresie pracy można było zauważyć usystematyzowanie pracy terapeutycznej, co było związane w dużym stopniu z procesem terapeutycznym prowadzonych terapii i konsultacji. Można powiedzieć, że stałość w ilości przyjmowanych pacjentów była wynikiem długoterminowej pracy terapeutycznej. W grupie osób przyjmowanych byli klienci kontynuujący spotkania terapeutyczne powyżej jednego roku, co było zgodne z metodologią pracy psychologa terapeuty. Ze względu na utrzymujące się powodzenie terapii dla dzieci, w dalszym ciągu kontynuowana będzie współpraca z placówkami takimi jak; przedszkola, szkoły. Jako powodzenie można uznać również kontynuowanie terapii dla par i utrzymanie klientów w terapii dłużej niż pół roku, co jest jednym z trudniejszych elementów pracy terapeutycznej. Dodad należy, że konsultacje jednorazowe dotyczyły głównie porad dla rodziców w sferze wychowawczej oraz dotyczyły porad dla osób uzależnionych od alkoholu, (po spotkaniu osoby te kierowane były do specjalistycznej poradni uzależnieo) lub porad diagnostycznych, dla osób skierowanych przez pracowników socjalnych. Duża częśd konsultacji dotyczyła pracy z dziedmi oraz ich rodzinami. Konsultacje środowiskowe, w tym konsultacje w ŚDS ul. Astronautów W ramach współpracy z Działem Pomocy Środowiskowej prowadzone były spotkania interwencyjne lub konsultacje terapeutyczne w środowisku tzn. w mieszkaniach klientów. W omawianym okresie przeprowadzono łącznie 67 konsultacji w środowisku. - W ramach współpracy pomiędzy Działem Pomocy Specjalistycznej, a Środowiskowym Domem Samopomocy świadczone były od lutego 2010r konsultacje wspierające oraz opiniujące, dotyczące dalszego pobytu podopiecznych ŚDS w placówce. Konsultacje odbywały się raz w miesiącu, przy ul. Astronautów 17. Ogółem odbyło się około 25 spotkań Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuoczego oraz innych o tematyce społeczno-prawnej. Zadanie powyższe realizowane było przez dwóch konsultantów i różniło się między sobą merytorycznie, ze względu na specyfikę udzielanych konsultacji. W ramach realizacji w/w 69

20 działań istniał podział na działania prawne i informacyjne oraz działania terapeutyczne, które wzajemnie się uzupełniały i były adekwatne do potrzeb klientów i specyfiki spraw. Konsultacje w zakresie realizacji działań prawnych i informacyjnych. W roku 2010 konsultant w Dziale Pomocy Specjalistycznej przyjął - 88 osób (w roku osób), ogółem osób w rodzinach (w roku osób), którym udzielił konsultacji o tematyce społeczno - prawnej (w roku konsultacji), w tym: w zakresie przemocy domowej - 9 osób (w roku osoby), osób w rodzinach - 30 (w roku osoby), którym udzielił - 27 konsultacji (w roku konsultacji) oraz pomocy w sporządzeniu: zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa - 5 (w roku ) w tym: z art kk (znęcanie się nad rodziną) - 3 z art kk (groźba karalna) - 1 z art kk (zmuszanie do określonego zachowania się) - 1 pozwu do sądu - 13 (w roku ) w tym: o rozwód i alimenty - 9 o podwyższenie wysokości świadczeń alimentacyjnych - 1 o ograniczenie władzy rodzicielskiej - 2 o eksmisję z lokalu mieszkalnego - 1 pisma procesowego do sądu - 9 (w roku ) w tym: odpowiedź na pozew rozwodowy - 3 o rozszerzenie powództwa w pozwie o rozwód - 2 o ustanowienie adwokata z urzędu - 1 o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076)

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 2015r. I. Wprowadzenie Wdrażanie modelowych rozwiązań pracy z rodziną wieloproblemową, w szczególności rozwój pracy socjalno-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa obowiązuje od 1.01.2012r. Ustawa określa : zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK 1 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Cel strategiczny nr 1... 4 III. Cel strategiczny nr 2... 5 IV. Cel strategiczny nr 3.......7 V. Cel strategiczny nr

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/395/2013r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Kozienice 2013 I WPROWADZENIE W

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy DA. 0321-10/14 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY za 2013 rok zgodnie z art.179 USTAWY z dnia 9 CZERWCA 2011r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art.1,8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej "centrum pomocy", z rodzinami zastępczymi;

1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie, zwanego dalej centrum pomocy, z rodzinami zastępczymi; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344, z 2007 r. Nr 201, poz. 1456) Na podstawie art. 78 ust. 11 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r.

UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r. UCHWAŁA Nr XIII/70/16 RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bisztynek na lata 2016 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY STOCZEK

PLAN DZIAŁANIA GMINY STOCZEK 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość STOCZEK Ulica KOSOWSKA Nr domu 5 Nr lokalu - Kod pocztowy 07-104 PLAN DZIAŁANIA GMINY STOCZEK 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, Kierownik: Dorota Ławniczak Dział Opieki i Wychowania mieści się w budynku MOPR w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, pokoje 18-20; telefony: (041) 331-72-58 lub (041) 331-00-13 bezpośrednie, (041) 331-25-24

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 ZA 2013 ROK I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

GOPS w Hażlachu. D~"b bg. Nr '; "... l ość zał... podp~.. "... "... r.

GOPS w Hażlachu. D~b bg. Nr '; ... l ość zał... podp~.. ... ... r. GOPS w Hażlachu URZĄD GMINY HAlLACH KA C -GAHIA OGÓLNA WpI. O7 03. Z016 D~"b bg. Nr '; ".... l ość zał.... podp~.. "... "... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 I. PROGRAM POMOCY OSOBOM I RODZINOM W ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie: Czym jest pomoc społeczna? Wnioski o przyznanie pomocy społecznej i zasiłku rodzinnego. POMOC SPOŁECZNA Czym jest Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Nadrzędnym celem pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

w Tomaszowie Mazowieckim Klub Integracji Społecznej

w Tomaszowie Mazowieckim Klub Integracji Społecznej Miejski Ośrodek O Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim Klub Integracji Społecznej HC Klub Integracji Społecznej Funkcjonuje od 2009r. w ramach wewnętrznej struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo