Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym"

Transkrypt

1 Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1

2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2013 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 tel , tel./fax Data rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Numer KRS: REGON: NIP: Cele: Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Od 24 stycznia 2007 r. zostało zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W roku sprawozdawczym Zarząd Koła w Warszawie działał w składzie: 1. Marciniak Krzysztof - Przewodniczący Zarządu 2. Psiurska Danuta - Wiceprzewodnicząca Zarządu 3. Paluch Katarzyna - Sekretarz Zarządu 4. Syller Stanisława - Skarbnik Zarządu 5. Gozdan Maria - Członek Zarządu 6. Kaczmarek Danuta - Członek Zarządu 7. Mirosław Zbigniew - Członek Zarządu 8. Pągowska Zofia - Członek Zarządu 9. Witwicka Kilar Grażyna - Członek Zarządu Obecnie Koło zrzesza 670 członków zapisanych na podstawie złożonej deklaracji, a ilość świadomych członków działających zgodnie ze statutem nie zwiększa się. Wynika to z faktu, iż niektórzy są jedynie klientami naszych działań. Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych II. Nowe projekty III. Pozostała działalność statutowa IV. Biuro Obsługi Placówek Warszawskiego Koła PSOUU 2

3 I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych Informacja o liczbie uczestników i zatrudnionych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych w 2013 roku przez Warszawskie Koło PSOUU Lp Rodzaj placówki Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy 5. Ośrodek Dzienny 6. Dom Rodzinny Zespół Rehabilitacyjny Mieszkanie Treningowe Adres do korespondencji ul. Wrzeciono 10c ul. Krasińskiego 38c ul. Wilcza 9 a, lok. 3 ul. Grochowska 259a ul. Górska 7 ul. Walecznych 25, lok. 10 ul. Mysłowicka 12 ul. Elektoralna 12/14 ul. Oszmiańska 10, lok. 3 telefon/fax. Tel./fax tel./fax Tel./fax Tel./fax Tel Tel./fax Liczba korzystających Ilość zatrudnionych pracowników ogółem Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty Ilość zatrudnionyc h pracowników w ramach umów cywilnoprawnych , , , , Mieszkanie Wspomagane Hoża Pełne sprawozdania z form działalności oznaczonych (*) na stronie Stowarzyszenia 1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW)* Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmował systematyczną, kompleksową edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzież z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z wadami sprzężonymi z niepełnosprawnością oraz deficytami neurologicznymi. W Ośrodku prowadzone były: - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma realizacji przez głęboko niepełnosprawne dzieci, obowiązku szkolnego 31 wychowanków, - zajęcia terapeutyczne w ramach kształcenia specjalnego 15 uczestników - zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 20 dzieci - oraz prowadzona w ramach N ZOZ - Ośrodka Rehabilitacyjnego i kontraktu z NFZ, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 300 pacjentów Głównym zadaniem podejmowanych w Ośrodku zabiegów było spowodowanie lepszego funkcjonowania dzieci i zapewnienie im szerszego udziału w życiu najbliższego otoczenia. Przez cały rok placówka zajmowała się również wspieraniem rodzin, udzielała szeroko pojętej pomocy psychologicznej, rzeczowej i prawnej. 3

4 W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzone były zajęcia usprawniające różne sfery aktywności: - muzykoterapia, zajęcia logopedyczne, usprawnianie małej motoryki, usprawnianie dużej motoryki, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, elementy z zakresu integracji sensorycznej. W ramach zajęć terapeutycznych dla najmłodszych dzieci prowadziliśmy: - ćwiczenia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, - stymulację polisensoryczną, - kształtowanie funkcji percepcyjno-motorycznych w oparciu o metodę Dobrego Startu, - trening umiejętności samoobsługowych oraz zajęcia z logopedyczne, muzykoterapię, usprawnianie funkcji poznawczych, kinezyterapię powoli przygotowując dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. W ramach zajęć z wczesnego wspomagania organizowane były ćwiczenia indywidualne ze specjalistami, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w opiniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Pion rehabilitacji działający w ramach N ZOZ - Ośrodka Rehabilitacyjnego prowadził: - kinezyterapię, system ćwiczeń ciężarkowo bloczkowych UGUL, ćwiczenia indywidualne i grupowe. W ramach fizjoterapii odbywały się: - masaże w urządzeniu do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, - hydroterapia w wannie do masażu podwodnego, - zabiegi laserowe dodatnio wpływające na gojenie ran, zadrapań i odleżyn, - również indywidualne zajęcia logopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej. Wszystkie zabiegi zostały ustalone w ścisłej współpracy z lekarzami: neurologiem, lekarzem rehabilitacji medycznej oraz pediatrą. Odbywały się również zajęcia dodatkowe dla młodzieży w formie warsztatów terapeutycznych. Głównym celem zajęć było rozwijanie autonomii ucznia, jego socjalizacja oraz wyposażenie w maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb: - młodzież uczyła się radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, - kształtowała umiejętności radzenia sobie w zespole, - rozwijała umiejętności korzystania z instytucji i placówek samoobsługowych, - brała udział w zawodach sportowych i turystycznych. Warsztaty terapeutyczne zorganizowane podczas zajęć: - wizyta grupy teatralnej Studnia O tradycje świąteczne, - zajęcia z wykorzystaniem bębnów i gongów muzyka afrykańska, - realizacja projektu Osobisty kalendarz uczestnika, - zajęcia manualne rozwijające umiejętności grafomotoryczne- styropian masą plastyczną - spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu ABC zdrowia, - sesja fotograficzna Mój czas wolny, - karaoke. Wszyscy nauczyciele i fizjoterapeuci brali czynny udział w szkoleniach mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań modyfikujących znane już sposoby pracy. Każdego roku pracownicy uczestniczą w tygodniowych zagranicznych wyjazdach edukacyjnych. Ostatnio Unia Europejskich Federalistów zorganizowała wyjazd do Włoch, podczas którego nauczyciele zapoznali się z systemem oświaty i szkolnictwa specjalnego obowiązującego na terenie tego kraju. 4

5 Placówka zadbała również o to, aby każde dziecko, które może już rozpocząć naukę szkolną, otrzymało pełną, rzetelnie przygotowaną dokumentację pozwalającą na lepszy start wychowanka OREW-u, w nowym środowisku. Kontynuowany był również wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Dobre praktyki - Dobrzy nauczyciele - Skuteczna szkoła. W trakcie trwania projektu obejmowano konsultacjami grupy lub indywidualnych studentów kształcących się na I lub II roku studiów i starano się przybliżyć im zadania związane z pracą zawodową pedagoga specjalnego. Osoby, które zaangażowały się w działalność projektową obowiązuje pełna dokumentacja potwierdzająca wykonanie zadań związanych z projektem oraz rozliczanie się z uczelnianym biurem praktyk. Niezależnie od bieżącej działalności merytorycznej podjęte zostały konkretne kroki w sprawie uzyskania nowego lokalu, ponieważ dotychczasowe pomieszczenia przestają spełniać normy placówek zdrowotnych i oświatowych oraz wymogi nałożone przez Unię Europejską. Starania zakończyły się sukcesem i w grudniu 2013 r. została podpisana umowa najmu lokalu wraz z umową o przeprowadzenie prac adaptacyjnych na lokal użytkowy przy ulicy Krasińskiego 41 b. Lokal musi być odpowiednio zaadaptowany do potrzeb niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Niewątpliwie jest to bardzo ważne zadanie, jednocześnie trudne i wymagające ogromnych nakładów czasu oraz zdobycia niezbędnych środków. 21 L A T od 1992 r. do 2000 r. funkcjonował jako Ośrodek Terapii Dziecięcej, a od roku OREW 2. Środowiskowy Dom Samopomocy - ul. Wilcza 9 a, lok. 3* Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul Wilczej 9a lok.3, czynny 5 dni w tygodniu od godz do Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W roku 2013 do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczało 25 osób w wieku od 26 do 64 lat z terenu Warszawy. Formy i efekty prowadzonej działalności Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym: - Trening higieniczny i samoobsługi, w ramach których uczestnicy uczyli się lub doskonalili umiejętności utrzymania właściwej higieny osobistej, samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych, ubierania się, samodzielnego spożywania posiłków. - Praktyczny trening przygotowania prostych posiłków, dbałości o wygląd zewnętrzny, trening samodzielnego poruszania się w najbliższej okolicy. - Trening właściwych zachowań społecznych w relacjach z rówieśnikami i osobami obcymi w szczególności w środkach komunikacji, miejscach publicznych, instytucjach i miejscach kultury. - Trening ekonomiczny, praktyczne posługiwanie się pieniędzmi, racjonalne gospodarowanie własnymi środkami finansowymi. 5

6 Największym efektem treningów funkcjonowania w życiu codziennym jest fakt zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym przy ul Hożej 27 jednego z naszych uczestników Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: Wzmocnienie poziomu samoakceptacji uczestników. - Wykształcenie umiejętności charakteryzowania siebie, ćwiczenie umiejętności zrównoważonej samooceny. - Ugruntowanie pożądanych wzorców zachowania. - Ćwiczenie umiejętności analizy i konstruktywnego rozwiązywania problemów dotyczących uczestników grupy. - Ćwiczenie umiejętności pisania i wypowiadania się. - Ćwiczenie właściwych zachowań w miejscach publicznych. - Ćwiczenie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego: Umiejętności spędzania wolnego czasu kształtowane są poprzez rozwijanie zainteresowań uczestników w ramach prowadzonych w placówce pracowni terapeutycznych (różnego rodzaju prace plastyczne, artystyczne, robótki ręczne, muzykoterapię i relaksację, zajęcia ruchowe) oraz przez wyjścia do placówek kulturalnych (muzea, kino, wystawy itp.). Uczestnictwo w imprezach integracyjnych, sportowych, jeżeli pozwala na to aura czas spędzany aktywnie na świeżym powietrzu. Poradnictwo psychologiczne W Środowiskowym Domu Samopomocy nie ma zatrudnionego psychologa, i dlatego jest możliwość korzystania z porad psychologa zatrudnianego przez stowarzyszenie w innych placówkach. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych Uczestnicy w miarę konieczności i potrzeb, mogą skorzystać z porad lekarzy specjalistów zatrudnianych przez Warszawskie Koło: neurologa i psychiatry Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych Indywidualna pomoc poszczególnym uczestnikom i ich rodzinom w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc związana z załatwianiem spraw związanych z decyzjami kierującymi do ŚDS. Realizacja niezbędnej opieki Środowiskowy Dom Samopomocy, od poniedziałku do piątku, w godzinach zapewnia pełną opiekę wszystkim uczestnikom. Realizacja terapii ruchowej Terapia ruchowa odbywa się 2 razy w tygodniu po 60 minut, są to zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem prostych urządzeń do ćwiczeń stacjonarnych. Realizacja wyżywienia Codzienny ciepły posiłek w ramach pracowni kulinarnej. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia zatrudnienia lub inne. Współpraca w projektach prowadzonych przez stowarzyszenie oraz z Centrum Dzwoni. 6

7 Charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej Uczestnicy placówki co roku biorą czynny udział w imprezach organizowanych poza placówką takich jak: wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i zabawy karnawałowe organizowane przez Warszawskie Koło PSOUU, a także w festynach integracyjnych, sportowych i artystycznych organizowanych przez różnego rodzaju organizacje i instytucje z którymi współpracujemy. W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy uczęszczają do muzeów: Wojska Polskiego, Narodowego, w Wilanowie, Plakatu, Etnograficznego, Kolejnictwa, Techniki, Motoryzacji, Powstania Warszawskiego, wystawy w Warszawskiej Zachęcie, wyjścia do kina, teatru, itp. Wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, nauka samodzielnego poruszania się komunikacją miejską, ćwiczą orientację w terenie. 15 LAT Rok założenia środowiskowego domu samopomocy r. 7

8 3. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grochowska 259a* Zakres działań placówki Oferta placówki skierowana jest do dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe i trudną sytuację na rynku pracy nie znalazły zatrudnienia po szkole specjalnej. Ograniczenia wypływające ze stanu zdrowia, niski poziom wykształcenia oraz brak adekwatnych dla pracownika niepełnosprawnego możliwości zatrudnienia ograniczają możliwości uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym: kształtowaniu życia rodzinnego, życia zawodowego, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych itp. Program placówki jest więc także odpowiedzią na potrzeby określenia tych osób w przynależności do grupy społecznej, potrzeby samorealizacji rozwoju zainteresowań. Realizowane zadania składają się na działania wspierające uczestników zajęć i ich rodziny w każdej dziedzinie życia, zapobiegając tym samym ich wykluczeniu społecznemu, które pogłębia istniejące już problemy zdrowia fizycznego, psychicznego i bierność społeczną. charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej

9 Cele pracy Środowiskowego Domu Samopomocy są podyktowane koniecznością odnalezienia się w rzeczywistości społecznej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Program rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowany w placówce jest nastawiony na wyposażenie jego odbiorców w takie umiejętności i sprawności, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie. Formy i efekty prowadzonej działalności Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym Trening higieniczny Cele szczegółowe treningu higienicznego to poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu wdrażania i utrzymania higieny osobistej, profilaktyka zdrowotna, kształcenie umiejętności z zakresu higieny: Trening kulinarny, trening budżetowy Pracowania kulinarna, w której rotacyjnie trening odbywa każda z grup raz na trzy tygodnie, ma na celu przygotowanie codziennego ciepłego posiłku dla uczestników ośrodka. Są to proste potrawy takie jak zupy, makaron, ryż, kasza z sosem, placki, naleśniki, a także sałatki, przystawki, desery na imprezy okolicznościowe. Trening umiejętności praktycznych i trening czystości Celem treningu jest nabywanie, rozwijanie i wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego (pranie, suszenie odzieży, prasowanie, segregowanie odzieży, mycie okien, ścieranie kurzów, korzystanie z urządzeń elektrycznych tj. odkurzacz, pralka, żelazko itd.) i tym samym pełniejszego zaspokajania potrzeb osoby niepełnosprawnej. Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: Trening społeczny Cele szczegółowe treningu zachowań społecznych to wzmocnienie poziomu samoakceptacji uczestników, wykształcenie umiejętności charakteryzowania siebie, ćwiczenie umiejętności zrównoważonej samooceny, ugruntowanie pożądanych wzorców zachowania, ćwiczenie umiejętności analizy i konstruktywnego rozwiązywania problemów dotyczących uczestników grupy, poprawa umiejętności komunikacji: ćwiczenie umiejętności pisania i wypowiadania się oraz niwelowanie negatywnych stereotypów dot. osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego: Muzykoterapia Cele szczegółowe zajęć muzykoterapeutycznych z elementami Ludo- i choreoterapii to aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego, przygotowanie występów na wydarzenia promujące aktywność placówki, uwrażliwienie muzyczne, umożliwienie ekspresji twórczej, relaksacja oraz zapoznanie z różnymi instrumentami i możliwościami muzykowania i śpiewu grupowego. Trening organizacji czasu wolnego, rekreacja W kolejne dni tygodnia prowadzone są ogólnoośrodkowe zajęcia grupowe: biblioterapia, oglądanie filmów i koncertów, relaksacja, trening autogenny (placówka wyposażona jest w projektor i duży ekran). 9

10 Trening kształtowania i rozwijania aktywności hobbystycznych Zajęcia w poszczególnych pracowniach terapii zajęciowej pozwalają na aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego, są pracą na rzecz ośrodka. Umacniają poczucie sprawczości i bycia użytecznym członkiem społeczności dzięki wykonywanej pracy. Uwrażliwiają estetycznie, umożliwiają ekspresję twórczą. Pracownia ceramiczna Wykonane prace takie jak ramy obrazów i luster, naczynia: kubki, wazony, misy, talerze, płaskorzeźby, maski, świeczniki, figurki, stojaki na płyty, przyciski do papieru, biżuteria, lampy i in., stanowią ozdobę dla ośrodka oraz są wystawiane na kiermaszach okolicznościowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Pracownię, wyposażoną w profesjonalny piec ceramiczny, prowadzi terapeuta, który ukończył dwustopniowy kurs w zakresie ceramiki. Pracownia robótek ręcznych Uczestnicy, realizując podobne cele jak pracownia plastyczna, opanowują i ćwiczą umiejętności wyszywania na materiale i kartonie, haftu, malowania na materiale, szycia ręcznego i na maszynie. Wykorzystując ścinki materiałów szyją worki, ściereczki, fartuchy, rękawice kuchenne niezbędne w wyposażeniu domu i pracowni kulinarnej. Przygotowują także bombki i karty świąteczne wykorzystując techniki papieroplastyki, wystawiane na kiermaszach. Pracownia stolarska W pracowni stolarskiej kształcone są umiejętności: podstawowej obróbki drewna, wypalania w drewnie, wycinania, rzeźbienia oraz wykończenia prac: lakierowania, malowania. Pracownie plastyczne (makrama, decoupage, filcowanie, biżuteria artystyczna, masy plastyczne, paverpol) W pracowniach wykonuje się prace o zróżnicowanej tematyce (kalendarz świąt, zmiany pór roku itp.) w różnych technikach: malowanie akwarelami, pastelami, akrylami, farbami plakatowymi, farbami do szkła i porcelany, wyklejanie bibułą i innymi materiałami, kształtowanie z mas plastycznych np. plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej, masy kukurydzianej, gipsu, rzeźby paverpol. Terapeuci, przeszkoleni w zakresie poszczególnych technik takich jak makrama, decoupage, filcowanie, paverpol tworzą wraz z uczestnikami proste rzeczy ozdobne oraz codziennego użytku takie jak podkładki, pojemniki, obrazki ozdabiające placówkę oraz biżuterię cieszącą się dużym zainteresowaniem gości i uczestników różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Pracownia komputerowa i papieru czerpanego Dzięki wyposażeniu placówki w trzy zestawy komputerowe uczestnicy poznają w podstawowym zakresie zagadnienia informatyczne. Uczą się podstawy obsługi komputera, poznają podstawowe oprogramowanie, uczą się pisać, rozwiązują proste zadania logiczne typu sudoku, oglądają zdjęcia i grają w gry zręcznościowe. Pracownia ma także za zadanie prowadzenie kroniki wydarzeń w ośrodku, redagowanie wpisywanych w niej notatek, wybór zdjęć z wydarzeń takich jak wspólne wycieczki, wyjazdy, imprezy okolicznościowe. Poradnictwo psychologiczne W ramach pracy ŚDS psycholog jest zatrudniany okresowo, w celu wykonania badań i wystawienia opinii psychologicznej, niezbędnej do dokumentacji personalnej uczestników. W sytuacjach tego wymagających jest możliwość korzystania z usług stowarzyszeń oferujących tego typu poradnictwo np. - stowarzyszenia Bardziej Kochani, bądź rodzice uczestników i uczestnicy korzystają z poradnictwa psychologicznego we własnym zakresie. 10

11 Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych Od wielu laty uczestnicy naszej placówki mają możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych u lekarza psychiatry raz w tygodniu oraz neurologa raz w miesiącu. Lekarz ci znają już bardzo dobrze uczestników zajęć i charakter ich problemów, dlatego konsultacje te cieszą się niesłabnącą popularnością. Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych Placówka świadczy pośrednictwo i pomoc w kontaktach beneficjentów placówki: osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin z placówkami pomocy społecznej i wsparcia osób niepełnosprawnych, m.in. w uzyskaniu dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne, w uzyskaniu dodatkowych usług specjalistycznych, w wypełnianiu wniosków i sporządzaniu podań, w poszukiwaniu innych placówek świadczących usługi aktywizujące bądź całodobowa opiekę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kadra placówki stara się wspierać rodziców pod względem merytorycznym w podejmowanych przez nich działaniach dotyczących rehabilitacji swoich dzieci. Staramy się ukierunkować i pokazać nowe możliwości pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez szkolenia, warsztaty i programy aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz konsultacje specjalistyczne w zakresie psychologicznego i farmakologicznego wsparcia osób niepełnosprawnych. Terapia indywidualna Mimo iż główną formą pracy w ŚDS są zajęcia grupowe, w miarę możliwości i zgodnie w potrzebami uczestników organizowane są także zajęcia indywidualne, przeznaczone dla uczestników o znacznym i głębokim stopniu upośledzenia intelektualnego oraz ze schorzeniami sprzężonymi. Realizacja terapii ruchowej Rehabilitacja fizyczna Cele szczegółowe terapii ruchem i rehabilitacji fizycznej to wyrównywanie deficytów w zakresie motoryki dużej i małej, poprawa kondycji fizycznej, poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, promocja zdrowego trybu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz promowanie ducha fair play i walki zespołowej. Realizacja wyżywienia Wyżywienie w placówce obejmuje 2 posiłki. Śniadania uczestnicy realizują we własnym zakresie, najczęściej przynoszą z domów suchy prowiant, owoce, czasem posiłek do podgrzania, do którego przygotowywane są ciepłe napoje. Natomiast drugi posiłek, z produktów zapewnionych przez placówkę, jest przygotowywany w ramach pracowni kulinarnej i prowadzonego tam treningu kulinarnego. Jest to ciepły posiłek jednodaniowy opisany powyżej. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia zatrudnienia lub inne. Aktywizacja zawodowa Program aktywizacji zawodowej realizowany jest w poszczególnych pracowniach poprzez wdrażanie nawyku sumiennej pracy, punktualności, wywiązywania się z podjętych zobowiązań, przestrzegania rytmu dnia. Praca w pracowniach w różnorodnych technikach rękodzielniczych przygotowuje do treningów realizowanych w warsztatach terapii zajęciowej, choć z naszego doświadczenia wynika, że z racji braku miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie to z WTZ uczestnicy przychodzą do ŚDS, gdzie mogą znaleźć swoje miejsce i odpowiednie wsparcie na dłuższy czas. 11

12 - 8 osób uczestniczyło w Projekcie Mieszkanie chronione-treningowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Oszmiańskiej osoba na stałe zamieszkała w pierwszym w Warszawie Mieszkaniu Wspomaganym przy ul. Hożej. - z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. - ze spotkań integracyjnych: choinkowe, pikniki, wspólna praca na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. - Współpraca z Centrum Dzwoni Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu Program wspierająco-rehabilitacyjny realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy w znaczący sposób wpływa na szereg kompetencji uczestników, które trudno jest zmierzyć wskaźnikami ilościowymi. Podejmowane w ramach indywidualnych programów terapeutycznych działania przynoszą wymierne efekty ujmowane w indywidualnych kartach obserwacji uczestników zajęć w kategoriach wyposażenia w nowe umiejętności bądź podtrzymania już istniejących kompetencji i przeciwdziałania regresowi. 1 4 L A T Rok utworzenia placówki Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Górska 7* Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 jest ośrodkiem środowiskowego wsparcia, placówką pobytu dziennego Typu B, do której na codzienne zajęcia z terapii społecznej uczęszcza 31 osób z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. W większości są to absolwenci szkół specjalnych i szkół życia. Placówka spełnia standardy określone w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej 12

13 stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej Formy i efekty prowadzonej działalności Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym: W ramach ŚDS prowadzone są następujące treningi z tego zakresu: trening porządkowy trening higieniczno-kosmetyczny trening kulinarno-ekonomiczny opiekuńczo-usprawniający Trening porządkowy CEL: Nabycie i kształtowanie umiejętności samodzielnego dbania o utrzymanie czystości i higieny swojego otoczenia. Trening higieniczno-kosmetyczny CEL: Kształtowanie nawyków i nauka codziennego dbania o higienę osobistą wygląd zewnętrzny. Trening kulinarno-ekonomiczny CEL: Wypracowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności przygotowania prostego i bardziej złożonego posiłku (nacisk położony na samodzielność) Trening opiekuńczo-usprawniający CEL: zajęcia dla grupy uczestników z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonymi niepełnosprawnościami Treningi zostały zaplanowane i realizowane przez rok Do tej pory treningi odbywały się w ramach pracy w grupach z poszczególnych pracowni. Ze względu na specyfikę pracy w pracowni komputerowej (konieczność codziennej realizacji zaplanowanych zadań przez okres 2 tygodni) 4 osoby, które są tam w treningu, nie biorą w tym czasie udziału w innych. Pozostali uczestnicy przydzieleni są wg. grafiku do poszczególnych grup treningowych. 13

14 Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmuje: 1. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych. 2. Aktywność i odpowiedzialność. 3. Motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości. 4. Kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności. 5. Aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego: Trening umiejętności spędzania wolnego czasu obejmuje: 1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań, lektura czasopism i książek, a także wybrane audycje radiowe, telewizyjne i filmowe. 2. Rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych, gry towarzyskie. 3. Motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu (kino, teatr, muzeum, basen). Poradnictwo psychologiczne W ramach ŚDS nie jest zatrudniony psycholog, z powodu braku na to środków w budżecie placówki. W sytuacjach tego wymagających jest możliwość skorzystania z usług psychologa zatrudnionego w innych placówkach Warszawskiego Koła PSOUU czy stowarzyszeń oferujących tego typu poradnictwo np., Stowarzyszenia Bardziej Kochani, poradni na APS. Kilkoro z naszych uczestników objętych jest pomocą psychologa w ramach NFOZ. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych Ośrodek we własnym zakresie nie udziela pomocy w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych. Nasi uczestnicy zajęć żyją w rodzinach, które zapewniają im wszelką pomoc w tym zakresie. Placówka działa w Warszawie gdzie dostęp do lekarzy wszystkich specjalności jest na miejscu. Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych W tym zakresie wspierane są tylko informacyjnie. Są to na ogół prośby i informacje dotyczące zmiany rodziny orzecznictwa, ubezwłasnowolnienia, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ZUS, kontaktów z WCPR o załatwienie miejsca w DPS, pomocy asystenta osób niepełnosprawnych itp. Porady takie udzielane są na bieżąco. Czasami wymaga to naszej osobistej interwencji, wsparcia w załatwieniu konkretnej sprawy. Realizacja niezbędnej opieki Wśród uczestników zajęć Ośrodka 5 osób wymaga pomocy i opieki pielęgnacyjnej (pampersowanie, pomoc w korzystaniu z toalety, mycie, pomoc w jedzeniu). Pomocy tej udzielają pracownicy placówki w ramach swoich obowiązków służbowych. Są też osoby chorujące na epilepsję, cukrzycę. W ośrodku prowadzone są raz w tygodniu zajęcia z ogólnego usprawniania na sali gimnastycznej lub w okresie wiosenno-letnim na terenie ogrodu. Uczestnicy zajęć mają też możliwość gry w ping-ponga, gra piłkarzyki, gry sprawnościowe w ramach zajęć popołudniowych lub czasu wolnego.. 14

15 W roku 2013 uczestnicy ośrodka brali udział następujących imprezach sportowych: IX Integracyjny Rajd pieszo-rowerowy w ŚDS w Łubcu Zawody sportowe organizowany przez WTZ Deotymy XIII Turnieju tenisa Stołowego ŚDS-ów w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia sportowe Kręgle w salach Hula kula lub Galerii Mokotów XII Spartakiada sportowa na Bemowie ul. Rozłogi 10 Dwóch organizowanych przez nas turniejach sportowych O rakietę Ośrodka i Piłkarzyków stołowych. Realizacja wyżywienia Wyżywienie w ramach ŚDS realizowane jest zgodnie z ustaleniami z rodzinami uczestników zajęć w formie dowożenia obiadów przez firmę SODEXO. Są one opłacane indywidualnie przez uczestników zajęć korzystających z tej formy posiłków. Obiady są wydawane przez pracowników na stołówce Ośrodka. Korzystają z tej formy 23 osoby. Pozostali uczestnicy ze względów zdrowotnych (konieczne diety) przynoszą posiłek we własnym zakresie i spożywają go w trakcie czasu obiadowego. W ramach pracowni kulinarnej przygotowywane są małe ilości produktów, które są konsumowane np. w trakcie organizowanej kawiarenki, lub w formie degustacji przez uczestników. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia zatrudnienia lub inne. W roku 2013 po raz kolejny kilku z uczestników zajęć w ramach aktywizacji społecznej uczestniczyło w Projekcie Mieszkanie chronione treningowe realizowanym przez nasze Stowarzyszenie. Projekt funkcjonuje już od 4 lat, a w tym roku z placówki wzięło udział 5 osób. W codzienne zajęcia Domu zostały włączone różne elementy pracy, które mogą być pomocne uczestnikom zajęć w dalszych treningach i jednocześnie będą utrwalały zdobyte przez nich umiejętności z zakresu codziennego samodzielnego funkcjonowania. W tym roku Dwóch uczestników ośrodka zamieszkało w 6 osobowym Mieszkaniu Wspomaganym przy ul. Hożej 27. Jest to pierwsze takie mieszkanie w Warszawie, gdzie osoby te zamieszkały za życia swoich rodziców, podejmując normalne, samodzielne życie wspierane jedynie przez trenera-asystenta. W ramach aktywizacji zawodowej utrzymywany jest kontakt z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum Dzwoni. W ramach projektu i współpracy, 3 osoby uzyskały zatrudnienie i utrzymują się już 5 lat na otwartym rynku pracy. Trzech uczestników brało udział w prowadzonych przez Centrum Dzwoni treningach, ale ze znikomym skutkiem. Jednak większość z uczestników zajęć nie jest na takim poziomie funkcjonowania, aby utrzymać się na otwartym rynku pracy. W ramach codziennej pracy, uczestnicy nabywają różnego rodzaju umiejętności, które byłyby przydatne gdyby uzyskali szanse w innych formach aktywizacji takich jak: ZAZ lub ZPCH. Niestety na rynku warszawskim nie ma w chwili obecnej takich form. Kierowanie ich do WTZ mijałoby się z celem, gdyż taką samą, a może niejednokrotnie lepszą formę terapii i aktywizacji wieloprofilowej dostają w ramach naszego ośrodka. 1 4 L A T Rok utworzenia placówki Ośrodek Dzienny ul. Walecznych 25 lok. 10* Działalność Ośrodka Dziennego kierowana jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanymi znacznym. Z oferty placówki korzystało 15 uczestników, w tym 4 kobiety i 11 mężczyzn, w wieku od 24 do 61 lat. 15

16 Charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej 1 1 stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej W ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego uczestnicy byli podawani intensywnej rehabilitacji fizycznej, muzycznej oraz terapii zajęciowej. Terapia oparta głównie na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników ma na celu wykorzystanie maksymalnych możliwości danej osoby. Terapeuci realizowali zadania określone w przyjętych zasadach pracy placówki opartych na indywidualnych planach terapeutycznych. Duży nacisk kładli się na rozwijanie samodzielności społecznej poprzez: - uczenie i utrwalanie umiejętności nawiązywania kontaktów, - funkcjonowania w grupie, - kształtowania równowagi emocjonalnej, - kształtowania umiejętności przestrzegania obowiązujących norm, - uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, - uczestnictwo w zorganizowanych imprezach np. wyjścia do kina, teatru, muzeum. Realizowany program znacząco wpływa na zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej oraz podtrzymywaniu zdobytych umiejętności. 16

17 PROGRAM Terapia zajęciowa w pracowniach: Technik różnych, hafciarskiej, plastycznej, stolarskiej Trening kulinarny- przygotowanie małego posiłku dla wszystkich uczestników Ośrodka pod kierunkiem terapeuty Trening umiejętności społecznych - wizyty w instytucjach publicznych, wyjścia do galerii, muzeum, restauracji, kina, teatru, spacery po okolicy Zajęcia plastyczne - malowanie, rysowanie, wykonywanie prac różnymi technikami Biblioterapia - czytanie, analiza i refleksje związane z tematem przeczytanej pozycji Zajęcia teatralne - proste układy taneczne, ćwiczenia oddechowe, drama, odgrywanie scenek Zajęcia relaksacyjne - różne techniki relaksu przy muzyce relaksacyjnej Zajęcia psychoedukacyjne - zajęcia psychologiczne wspierające sferę emocjonalną i społeczną Trening umiejętności praktycznych - zajęcia edukacyjne wspierające sferę poznawczą uczestników z naciskiem na wykorzystanie nabytych umiejętności w życiu codziennym Trening higieny osobistej - codziennie nauka dbania o czystość rąk, schludny wygląd Zajęcia w kręgu - wspólna pogadanka, trudne pytania i odpowiedzi, omawianie bieżących problemów Organizacja czasu wolnego - wspólne oglądanie filmów, słuchanie muzyki, gry planszowe, towarzyskie Muzykoterapia ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wokalne, taneczne Gimnastyka korekcyjna ćwiczenia ogólnorozwojowe Zajęcia ruchowo muzyczne z elementami jogi Przygotowywanie występów i różnego rodzaju imprez w zależności od potrzeb Warsztaty plastyczne w SCEK ul. Jezuicka 4 - zajęcia prowadzone przez J. Łabędzką w ramach Grupy aktywności twórczej W ramach rehabilitacji społecznej w Ośrodku organizowanie były imprezy okolicznościowe, w których wzięli udział uczestnicy wraz z rodzinami, opiekunami i przyjaciółmi. Podczas spotkania wigilijnego zaprezentowane zostało przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczestników i terapeutów. Było ono przygotowane w ramach zajęć muzycznych i teatralnych. W sezonie wiosenno-letnim odbywały się w zajęcia w ogrodzie, który jest do dyspozycji Ośrodka. Uczestnicy wraz z terapeutami wykonywali prace porządkowe, takie jak koszenie trawy, grabienie itp. Organizowane były wycieczki po bliższej i dalszej okolicy. 2 5 L A T Rok utworzenia ośrodka: Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej ul. Mysłowicka 12 Zamieszkuje w nim 9 osób (6 kobiet i 3 mężczyzn) ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, pełnych sierot w wieku lata. Nasza 20-letnia praktyka wskazuje na słuszność organizowania małych domów rodzinnych, bo tylko w takich małych dziewięcio-dziesięcioosobowych Domach, można zapewnić zachowanie pełnej indywidualności każdego mieszkańca. Wówczas każdy mieszkaniec takiego Domu ma swój własny kącik, własne rzeczy i drobiazgi, własne potrzeby. W celu zapewnienia pełnej,,normalności funkcjonowania, wskazanym jest, by jego mieszkańcy w ciągu dnia mogli pracować zawodowo bądź uczęszczać do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych. Przebywając poza Domem mają dodatkowo określone obowiązki, a także zawierają nowe znajomości, przyjaźnie. 17

18 wiek do 30 r.ż. ogółem kobiety mężczyźni i więcej Charakterystyka uczestników stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej Taką zasadę, chociaż z wielkim trudem, udaje się utrzymać w Domu na Mysłowickiej, każdy z mieszkańców wychodzi do, pracy bądź ośrodka, a po pracy wraca do,,swojego domu" witany przez pracownika i przez mieszkańców, którzy wcześniej wrócili. Taka sytuacja powoduje, że nie są znudzeni własnym towarzystwem. Pozytywem jest również to, że Dom jest koedukacyjny, dzięki czemu kobiety i mężczyźni uczą się wzajemnego obcowania, okazują sobie pomoc, uczą się form grzecznościowych. Wspólne zamieszkiwanie dopinguje kobiety do dużej dbałości o swój wygląd, a mężczyzn zmusza do czystości, porządku, dbałości o język i odpowiedniego zachowania. Zdarzają się również konflikty, jak w każdym innym domu i zadaniem personelu jest umiejętne łagodzenie takich napięć. W Domu nie są organizowane specjalistyczne zajęcia, są natomiast normalne domowe obowiązki, a poza tym mieszkaniec robi to co musi i to co chce. Rehabilitacją są czynności wynikające z funkcjonowania Domu i wykonywane przez mieszkańców na co dzień przy wsparciu instruktorów-asystentów. Mieszkając w otwartym środowisku, stają się odpowiedzialni za swoje postępowanie, samodzielni w wykonywaniu wielu czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. 18

19 Forma zamieszkania w takich Domach (mieszkaniach wspomaganych), będzie dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną alternatywną formą w stosunku do Domów Pomocy Społecznej. 7. ZESPÓŁ REHABILITACYJNY ul. Elektoralna 12/14* 21 L A T Rok utworzenia I. Wstęp W 2013 roku w Zespole Rehabilitacyjnym z kompleksowego wsparcia terapeutycznego korzystało 34 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami (epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, schorzenia metaboliczne) w wieku od 24 r.ż. do 61 r.ż. Uczestnicy Zespołu mieszkają na terenie Warszawy i okolic, w większości przyprowadzani są na zajęcia przez opiekunów, kilkoro dojeżdża samodzielnie. Każdy uczestnik pracuje wg opracowanego indywidualnego planu działań (IPD) przygotowanego przez terapeutów na podstawie przeprowadzonej diagnozy i zgodnie z zaleceniami lekarza i psychologa. Zespół Rehabilitacyjny mieści się na terenie szkoły specjalnej, uczestnicy korzystają ze wszystkich pracowni szkolnych wyposażonych w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 17:00. Uczestnicy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami podzieleni są na trzy grupy: Podejmowane działania przede wszystkim ukierunkowane były na aktywizację społeczną uczestników Zespołu. Wsparcie terapeutyczne oparte było na pobudzaniu ich aktywności społecznej, wdrażaniu do wypełniania różnych ról społecznych, na budowaniu poczucia własnej wartości, kompetencyjności, pozytywnego stosunku do siebie i wiary we własne siły. Charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej 1 1 stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych

20 Planowane działania realizowane były poprzez prowadzenie 6 bloków tematycznych, z których wynikały poszczególne formy wsparcia. Od września 2013, po analizie poziomu posiadanych umiejętności i dotychczasowych osiągnięć uczestników w poszczególnych sferach oddziaływań terapeutycznych, wprowadzono modyfikację w poszczególnych formach wsparcia. Stwierdzono, że wielu uczestników zajęć robi duże postępy, zwłaszcza osoby, które brały udział w formach wsparcia: wychowanie do pracy oraz zajęcia gospodarstwa domowego i zajęcia kulinarne. Wielu też uczestników potrzebuje większego wsparcia w sferze doskonalenia motoryki małej, np. poprzez zwiększenie liczby sesji przeznaczonych na zajęcia plastycznotechniczne. Stwierdzono także, że potrzebne jest większe wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej. Obecnie uczestnicy realizują formy wsparcia w następujących blokach tematycznych: 1. zajęcia sportowe z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego 2. zajęcia rehabilitacyjne (z rehabilitacji społecznej) podzielone na różne formy wsparcia. 3. przygotowanie do pracy zawodowej 4. plastyka i wychowanie estetyczne 5. ekologia i gospodarstwo domowe 6. utrwalanie zdobytych umiejętności poznawczych Podejmowane działania Podczas całego roku realizowano zadania przewidziane w formach wsparcia, podczas których wszyscy uczestnicy utrwalali swoje umiejętności i zdobywali nowe uczestnicząc w zajęciach praktycznych obejmujących następujące zagadnienia: - higiena życia codziennego oparta na założeniach ekologicznych - prowadzenie domu (warsztaty kulinarne, samodzielne dokonywanie zakupów, posługiwanie się pieniędzmi, przygotowanie posiłków, samodzielne korzystanie ze sprzętu niezbędnego w gospodarstwie domowym, pranie, prasowanie, drobne naprawy) - kształtowanie kompetencji społecznych (samodzielne podpisywanie się, samodzielny dojazd na zajęcia, umiejętność proszenia o pomoc, umiejętność zadawania pytań) - funkcjonowanie osobiste i społeczne - muzykoterapia i drama przygotowanie widowisk słowno-muzycznych, interpretacja tekstów - zajęcia rękodzielnicze - zajęcia techniczne - rehabilitacja ruchowa (wg wskazań lekarza), rekreacja ruchowa i sekcje sportowe (pływanie, koszykówka, bocce, siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, narty biegowe, rakiety śnieżne) - poczucie tożsamości narodowej aktywny udział w drużynie harcerskiej Nieprzetartego Szlaku i poznanie historii Polski - rozwijanie zainteresowań i indywidualnych zdolności poprzez udział w kołach zainteresowań - trening umiejętności społecznych i integracja ze środowiskiem szkolnym - integracja ze społecznością lokalną wycieczki, imprezy integracyjne Wycieczki tematyczne 1. Wycieczki po Warszawie - wycieczka do Kręgielni Saska - wyprawa do sklepu z cukierkami Cukrowa Sowa - wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego - wycieczka na Stadion Narodowy zwiedzanie Stadionu i wystaw okolicznościowych 20

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej Placówka specjalizuje się od wielu lat w wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 ul. Kazimierza Wielkiego 7a tel.: 62 74 20 161 www.pcpr-pleszew.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo