Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym"

Transkrypt

1 Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1

2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2013 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 tel , tel./fax Data rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Numer KRS: REGON: NIP: Cele: Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Od 24 stycznia 2007 r. zostało zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W roku sprawozdawczym Zarząd Koła w Warszawie działał w składzie: 1. Marciniak Krzysztof - Przewodniczący Zarządu 2. Psiurska Danuta - Wiceprzewodnicząca Zarządu 3. Paluch Katarzyna - Sekretarz Zarządu 4. Syller Stanisława - Skarbnik Zarządu 5. Gozdan Maria - Członek Zarządu 6. Kaczmarek Danuta - Członek Zarządu 7. Mirosław Zbigniew - Członek Zarządu 8. Pągowska Zofia - Członek Zarządu 9. Witwicka Kilar Grażyna - Członek Zarządu Obecnie Koło zrzesza 670 członków zapisanych na podstawie złożonej deklaracji, a ilość świadomych członków działających zgodnie ze statutem nie zwiększa się. Wynika to z faktu, iż niektórzy są jedynie klientami naszych działań. Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych II. Nowe projekty III. Pozostała działalność statutowa IV. Biuro Obsługi Placówek Warszawskiego Koła PSOUU 2

3 I. Funkcjonowanie stałych ośrodków rehabilitacyjnych Informacja o liczbie uczestników i zatrudnionych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych w 2013 roku przez Warszawskie Koło PSOUU Lp Rodzaj placówki Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy 5. Ośrodek Dzienny 6. Dom Rodzinny Zespół Rehabilitacyjny Mieszkanie Treningowe Adres do korespondencji ul. Wrzeciono 10c ul. Krasińskiego 38c ul. Wilcza 9 a, lok. 3 ul. Grochowska 259a ul. Górska 7 ul. Walecznych 25, lok. 10 ul. Mysłowicka 12 ul. Elektoralna 12/14 ul. Oszmiańska 10, lok. 3 telefon/fax. Tel./fax tel./fax Tel./fax Tel./fax Tel Tel./fax Liczba korzystających Ilość zatrudnionych pracowników ogółem Ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty Ilość zatrudnionyc h pracowników w ramach umów cywilnoprawnych , , , , Mieszkanie Wspomagane Hoża Pełne sprawozdania z form działalności oznaczonych (*) na stronie Stowarzyszenia 1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW)* Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy obejmował systematyczną, kompleksową edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzież z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z wadami sprzężonymi z niepełnosprawnością oraz deficytami neurologicznymi. W Ośrodku prowadzone były: - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze jako forma realizacji przez głęboko niepełnosprawne dzieci, obowiązku szkolnego 31 wychowanków, - zajęcia terapeutyczne w ramach kształcenia specjalnego 15 uczestników - zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 20 dzieci - oraz prowadzona w ramach N ZOZ - Ośrodka Rehabilitacyjnego i kontraktu z NFZ, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego 300 pacjentów Głównym zadaniem podejmowanych w Ośrodku zabiegów było spowodowanie lepszego funkcjonowania dzieci i zapewnienie im szerszego udziału w życiu najbliższego otoczenia. Przez cały rok placówka zajmowała się również wspieraniem rodzin, udzielała szeroko pojętej pomocy psychologicznej, rzeczowej i prawnej. 3

4 W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzone były zajęcia usprawniające różne sfery aktywności: - muzykoterapia, zajęcia logopedyczne, usprawnianie małej motoryki, usprawnianie dużej motoryki, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, elementy z zakresu integracji sensorycznej. W ramach zajęć terapeutycznych dla najmłodszych dzieci prowadziliśmy: - ćwiczenia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, - stymulację polisensoryczną, - kształtowanie funkcji percepcyjno-motorycznych w oparciu o metodę Dobrego Startu, - trening umiejętności samoobsługowych oraz zajęcia z logopedyczne, muzykoterapię, usprawnianie funkcji poznawczych, kinezyterapię powoli przygotowując dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. W ramach zajęć z wczesnego wspomagania organizowane były ćwiczenia indywidualne ze specjalistami, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w opiniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Pion rehabilitacji działający w ramach N ZOZ - Ośrodka Rehabilitacyjnego prowadził: - kinezyterapię, system ćwiczeń ciężarkowo bloczkowych UGUL, ćwiczenia indywidualne i grupowe. W ramach fizjoterapii odbywały się: - masaże w urządzeniu do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, - hydroterapia w wannie do masażu podwodnego, - zabiegi laserowe dodatnio wpływające na gojenie ran, zadrapań i odleżyn, - również indywidualne zajęcia logopedyczne, z zakresu integracji sensorycznej oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej. Wszystkie zabiegi zostały ustalone w ścisłej współpracy z lekarzami: neurologiem, lekarzem rehabilitacji medycznej oraz pediatrą. Odbywały się również zajęcia dodatkowe dla młodzieży w formie warsztatów terapeutycznych. Głównym celem zajęć było rozwijanie autonomii ucznia, jego socjalizacja oraz wyposażenie w maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb: - młodzież uczyła się radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, - kształtowała umiejętności radzenia sobie w zespole, - rozwijała umiejętności korzystania z instytucji i placówek samoobsługowych, - brała udział w zawodach sportowych i turystycznych. Warsztaty terapeutyczne zorganizowane podczas zajęć: - wizyta grupy teatralnej Studnia O tradycje świąteczne, - zajęcia z wykorzystaniem bębnów i gongów muzyka afrykańska, - realizacja projektu Osobisty kalendarz uczestnika, - zajęcia manualne rozwijające umiejętności grafomotoryczne- styropian masą plastyczną - spotkanie z lekarzem pierwszego kontaktu ABC zdrowia, - sesja fotograficzna Mój czas wolny, - karaoke. Wszyscy nauczyciele i fizjoterapeuci brali czynny udział w szkoleniach mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań modyfikujących znane już sposoby pracy. Każdego roku pracownicy uczestniczą w tygodniowych zagranicznych wyjazdach edukacyjnych. Ostatnio Unia Europejskich Federalistów zorganizowała wyjazd do Włoch, podczas którego nauczyciele zapoznali się z systemem oświaty i szkolnictwa specjalnego obowiązującego na terenie tego kraju. 4

5 Placówka zadbała również o to, aby każde dziecko, które może już rozpocząć naukę szkolną, otrzymało pełną, rzetelnie przygotowaną dokumentację pozwalającą na lepszy start wychowanka OREW-u, w nowym środowisku. Kontynuowany był również wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Dobre praktyki - Dobrzy nauczyciele - Skuteczna szkoła. W trakcie trwania projektu obejmowano konsultacjami grupy lub indywidualnych studentów kształcących się na I lub II roku studiów i starano się przybliżyć im zadania związane z pracą zawodową pedagoga specjalnego. Osoby, które zaangażowały się w działalność projektową obowiązuje pełna dokumentacja potwierdzająca wykonanie zadań związanych z projektem oraz rozliczanie się z uczelnianym biurem praktyk. Niezależnie od bieżącej działalności merytorycznej podjęte zostały konkretne kroki w sprawie uzyskania nowego lokalu, ponieważ dotychczasowe pomieszczenia przestają spełniać normy placówek zdrowotnych i oświatowych oraz wymogi nałożone przez Unię Europejską. Starania zakończyły się sukcesem i w grudniu 2013 r. została podpisana umowa najmu lokalu wraz z umową o przeprowadzenie prac adaptacyjnych na lokal użytkowy przy ulicy Krasińskiego 41 b. Lokal musi być odpowiednio zaadaptowany do potrzeb niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Niewątpliwie jest to bardzo ważne zadanie, jednocześnie trudne i wymagające ogromnych nakładów czasu oraz zdobycia niezbędnych środków. 21 L A T od 1992 r. do 2000 r. funkcjonował jako Ośrodek Terapii Dziecięcej, a od roku OREW 2. Środowiskowy Dom Samopomocy - ul. Wilcza 9 a, lok. 3* Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul Wilczej 9a lok.3, czynny 5 dni w tygodniu od godz do Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W roku 2013 do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczało 25 osób w wieku od 26 do 64 lat z terenu Warszawy. Formy i efekty prowadzonej działalności Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym: - Trening higieniczny i samoobsługi, w ramach których uczestnicy uczyli się lub doskonalili umiejętności utrzymania właściwej higieny osobistej, samodzielnego załatwiania potrzeb fizjologicznych, ubierania się, samodzielnego spożywania posiłków. - Praktyczny trening przygotowania prostych posiłków, dbałości o wygląd zewnętrzny, trening samodzielnego poruszania się w najbliższej okolicy. - Trening właściwych zachowań społecznych w relacjach z rówieśnikami i osobami obcymi w szczególności w środkach komunikacji, miejscach publicznych, instytucjach i miejscach kultury. - Trening ekonomiczny, praktyczne posługiwanie się pieniędzmi, racjonalne gospodarowanie własnymi środkami finansowymi. 5

6 Największym efektem treningów funkcjonowania w życiu codziennym jest fakt zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym przy ul Hożej 27 jednego z naszych uczestników Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: Wzmocnienie poziomu samoakceptacji uczestników. - Wykształcenie umiejętności charakteryzowania siebie, ćwiczenie umiejętności zrównoważonej samooceny. - Ugruntowanie pożądanych wzorców zachowania. - Ćwiczenie umiejętności analizy i konstruktywnego rozwiązywania problemów dotyczących uczestników grupy. - Ćwiczenie umiejętności pisania i wypowiadania się. - Ćwiczenie właściwych zachowań w miejscach publicznych. - Ćwiczenie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego: Umiejętności spędzania wolnego czasu kształtowane są poprzez rozwijanie zainteresowań uczestników w ramach prowadzonych w placówce pracowni terapeutycznych (różnego rodzaju prace plastyczne, artystyczne, robótki ręczne, muzykoterapię i relaksację, zajęcia ruchowe) oraz przez wyjścia do placówek kulturalnych (muzea, kino, wystawy itp.). Uczestnictwo w imprezach integracyjnych, sportowych, jeżeli pozwala na to aura czas spędzany aktywnie na świeżym powietrzu. Poradnictwo psychologiczne W Środowiskowym Domu Samopomocy nie ma zatrudnionego psychologa, i dlatego jest możliwość korzystania z porad psychologa zatrudnianego przez stowarzyszenie w innych placówkach. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych Uczestnicy w miarę konieczności i potrzeb, mogą skorzystać z porad lekarzy specjalistów zatrudnianych przez Warszawskie Koło: neurologa i psychiatry Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych Indywidualna pomoc poszczególnym uczestnikom i ich rodzinom w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc związana z załatwianiem spraw związanych z decyzjami kierującymi do ŚDS. Realizacja niezbędnej opieki Środowiskowy Dom Samopomocy, od poniedziałku do piątku, w godzinach zapewnia pełną opiekę wszystkim uczestnikom. Realizacja terapii ruchowej Terapia ruchowa odbywa się 2 razy w tygodniu po 60 minut, są to zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem prostych urządzeń do ćwiczeń stacjonarnych. Realizacja wyżywienia Codzienny ciepły posiłek w ramach pracowni kulinarnej. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia zatrudnienia lub inne. Współpraca w projektach prowadzonych przez stowarzyszenie oraz z Centrum Dzwoni. 6

7 Charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej Uczestnicy placówki co roku biorą czynny udział w imprezach organizowanych poza placówką takich jak: wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne i zabawy karnawałowe organizowane przez Warszawskie Koło PSOUU, a także w festynach integracyjnych, sportowych i artystycznych organizowanych przez różnego rodzaju organizacje i instytucje z którymi współpracujemy. W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy uczęszczają do muzeów: Wojska Polskiego, Narodowego, w Wilanowie, Plakatu, Etnograficznego, Kolejnictwa, Techniki, Motoryzacji, Powstania Warszawskiego, wystawy w Warszawskiej Zachęcie, wyjścia do kina, teatru, itp. Wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, nauka samodzielnego poruszania się komunikacją miejską, ćwiczą orientację w terenie. 15 LAT Rok założenia środowiskowego domu samopomocy r. 7

8 3. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grochowska 259a* Zakres działań placówki Oferta placówki skierowana jest do dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, które z uwagi na swoje deficyty rozwojowe i trudną sytuację na rynku pracy nie znalazły zatrudnienia po szkole specjalnej. Ograniczenia wypływające ze stanu zdrowia, niski poziom wykształcenia oraz brak adekwatnych dla pracownika niepełnosprawnego możliwości zatrudnienia ograniczają możliwości uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym: kształtowaniu życia rodzinnego, życia zawodowego, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych itp. Program placówki jest więc także odpowiedzią na potrzeby określenia tych osób w przynależności do grupy społecznej, potrzeby samorealizacji rozwoju zainteresowań. Realizowane zadania składają się na działania wspierające uczestników zajęć i ich rodziny w każdej dziedzinie życia, zapobiegając tym samym ich wykluczeniu społecznemu, które pogłębia istniejące już problemy zdrowia fizycznego, psychicznego i bierność społeczną. charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej

9 Cele pracy Środowiskowego Domu Samopomocy są podyktowane koniecznością odnalezienia się w rzeczywistości społecznej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Program rehabilitacyjno-terapeutyczny realizowany w placówce jest nastawiony na wyposażenie jego odbiorców w takie umiejętności i sprawności, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie. Formy i efekty prowadzonej działalności Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym Trening higieniczny Cele szczegółowe treningu higienicznego to poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu wdrażania i utrzymania higieny osobistej, profilaktyka zdrowotna, kształcenie umiejętności z zakresu higieny: Trening kulinarny, trening budżetowy Pracowania kulinarna, w której rotacyjnie trening odbywa każda z grup raz na trzy tygodnie, ma na celu przygotowanie codziennego ciepłego posiłku dla uczestników ośrodka. Są to proste potrawy takie jak zupy, makaron, ryż, kasza z sosem, placki, naleśniki, a także sałatki, przystawki, desery na imprezy okolicznościowe. Trening umiejętności praktycznych i trening czystości Celem treningu jest nabywanie, rozwijanie i wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego (pranie, suszenie odzieży, prasowanie, segregowanie odzieży, mycie okien, ścieranie kurzów, korzystanie z urządzeń elektrycznych tj. odkurzacz, pralka, żelazko itd.) i tym samym pełniejszego zaspokajania potrzeb osoby niepełnosprawnej. Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: Trening społeczny Cele szczegółowe treningu zachowań społecznych to wzmocnienie poziomu samoakceptacji uczestników, wykształcenie umiejętności charakteryzowania siebie, ćwiczenie umiejętności zrównoważonej samooceny, ugruntowanie pożądanych wzorców zachowania, ćwiczenie umiejętności analizy i konstruktywnego rozwiązywania problemów dotyczących uczestników grupy, poprawa umiejętności komunikacji: ćwiczenie umiejętności pisania i wypowiadania się oraz niwelowanie negatywnych stereotypów dot. osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego: Muzykoterapia Cele szczegółowe zajęć muzykoterapeutycznych z elementami Ludo- i choreoterapii to aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego, przygotowanie występów na wydarzenia promujące aktywność placówki, uwrażliwienie muzyczne, umożliwienie ekspresji twórczej, relaksacja oraz zapoznanie z różnymi instrumentami i możliwościami muzykowania i śpiewu grupowego. Trening organizacji czasu wolnego, rekreacja W kolejne dni tygodnia prowadzone są ogólnoośrodkowe zajęcia grupowe: biblioterapia, oglądanie filmów i koncertów, relaksacja, trening autogenny (placówka wyposażona jest w projektor i duży ekran). 9

10 Trening kształtowania i rozwijania aktywności hobbystycznych Zajęcia w poszczególnych pracowniach terapii zajęciowej pozwalają na aktywne i twórcze spędzenie czasu wolnego, są pracą na rzecz ośrodka. Umacniają poczucie sprawczości i bycia użytecznym członkiem społeczności dzięki wykonywanej pracy. Uwrażliwiają estetycznie, umożliwiają ekspresję twórczą. Pracownia ceramiczna Wykonane prace takie jak ramy obrazów i luster, naczynia: kubki, wazony, misy, talerze, płaskorzeźby, maski, świeczniki, figurki, stojaki na płyty, przyciski do papieru, biżuteria, lampy i in., stanowią ozdobę dla ośrodka oraz są wystawiane na kiermaszach okolicznościowych (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Pracownię, wyposażoną w profesjonalny piec ceramiczny, prowadzi terapeuta, który ukończył dwustopniowy kurs w zakresie ceramiki. Pracownia robótek ręcznych Uczestnicy, realizując podobne cele jak pracownia plastyczna, opanowują i ćwiczą umiejętności wyszywania na materiale i kartonie, haftu, malowania na materiale, szycia ręcznego i na maszynie. Wykorzystując ścinki materiałów szyją worki, ściereczki, fartuchy, rękawice kuchenne niezbędne w wyposażeniu domu i pracowni kulinarnej. Przygotowują także bombki i karty świąteczne wykorzystując techniki papieroplastyki, wystawiane na kiermaszach. Pracownia stolarska W pracowni stolarskiej kształcone są umiejętności: podstawowej obróbki drewna, wypalania w drewnie, wycinania, rzeźbienia oraz wykończenia prac: lakierowania, malowania. Pracownie plastyczne (makrama, decoupage, filcowanie, biżuteria artystyczna, masy plastyczne, paverpol) W pracowniach wykonuje się prace o zróżnicowanej tematyce (kalendarz świąt, zmiany pór roku itp.) w różnych technikach: malowanie akwarelami, pastelami, akrylami, farbami plakatowymi, farbami do szkła i porcelany, wyklejanie bibułą i innymi materiałami, kształtowanie z mas plastycznych np. plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej, masy kukurydzianej, gipsu, rzeźby paverpol. Terapeuci, przeszkoleni w zakresie poszczególnych technik takich jak makrama, decoupage, filcowanie, paverpol tworzą wraz z uczestnikami proste rzeczy ozdobne oraz codziennego użytku takie jak podkładki, pojemniki, obrazki ozdabiające placówkę oraz biżuterię cieszącą się dużym zainteresowaniem gości i uczestników różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Pracownia komputerowa i papieru czerpanego Dzięki wyposażeniu placówki w trzy zestawy komputerowe uczestnicy poznają w podstawowym zakresie zagadnienia informatyczne. Uczą się podstawy obsługi komputera, poznają podstawowe oprogramowanie, uczą się pisać, rozwiązują proste zadania logiczne typu sudoku, oglądają zdjęcia i grają w gry zręcznościowe. Pracownia ma także za zadanie prowadzenie kroniki wydarzeń w ośrodku, redagowanie wpisywanych w niej notatek, wybór zdjęć z wydarzeń takich jak wspólne wycieczki, wyjazdy, imprezy okolicznościowe. Poradnictwo psychologiczne W ramach pracy ŚDS psycholog jest zatrudniany okresowo, w celu wykonania badań i wystawienia opinii psychologicznej, niezbędnej do dokumentacji personalnej uczestników. W sytuacjach tego wymagających jest możliwość korzystania z usług stowarzyszeń oferujących tego typu poradnictwo np. - stowarzyszenia Bardziej Kochani, bądź rodzice uczestników i uczestnicy korzystają z poradnictwa psychologicznego we własnym zakresie. 10

11 Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych Od wielu laty uczestnicy naszej placówki mają możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych u lekarza psychiatry raz w tygodniu oraz neurologa raz w miesiącu. Lekarz ci znają już bardzo dobrze uczestników zajęć i charakter ich problemów, dlatego konsultacje te cieszą się niesłabnącą popularnością. Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych Placówka świadczy pośrednictwo i pomoc w kontaktach beneficjentów placówki: osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin z placówkami pomocy społecznej i wsparcia osób niepełnosprawnych, m.in. w uzyskaniu dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne, w uzyskaniu dodatkowych usług specjalistycznych, w wypełnianiu wniosków i sporządzaniu podań, w poszukiwaniu innych placówek świadczących usługi aktywizujące bądź całodobowa opiekę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kadra placówki stara się wspierać rodziców pod względem merytorycznym w podejmowanych przez nich działaniach dotyczących rehabilitacji swoich dzieci. Staramy się ukierunkować i pokazać nowe możliwości pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez szkolenia, warsztaty i programy aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz konsultacje specjalistyczne w zakresie psychologicznego i farmakologicznego wsparcia osób niepełnosprawnych. Terapia indywidualna Mimo iż główną formą pracy w ŚDS są zajęcia grupowe, w miarę możliwości i zgodnie w potrzebami uczestników organizowane są także zajęcia indywidualne, przeznaczone dla uczestników o znacznym i głębokim stopniu upośledzenia intelektualnego oraz ze schorzeniami sprzężonymi. Realizacja terapii ruchowej Rehabilitacja fizyczna Cele szczegółowe terapii ruchem i rehabilitacji fizycznej to wyrównywanie deficytów w zakresie motoryki dużej i małej, poprawa kondycji fizycznej, poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, promocja zdrowego trybu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz promowanie ducha fair play i walki zespołowej. Realizacja wyżywienia Wyżywienie w placówce obejmuje 2 posiłki. Śniadania uczestnicy realizują we własnym zakresie, najczęściej przynoszą z domów suchy prowiant, owoce, czasem posiłek do podgrzania, do którego przygotowywane są ciepłe napoje. Natomiast drugi posiłek, z produktów zapewnionych przez placówkę, jest przygotowywany w ramach pracowni kulinarnej i prowadzonego tam treningu kulinarnego. Jest to ciepły posiłek jednodaniowy opisany powyżej. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia zatrudnienia lub inne. Aktywizacja zawodowa Program aktywizacji zawodowej realizowany jest w poszczególnych pracowniach poprzez wdrażanie nawyku sumiennej pracy, punktualności, wywiązywania się z podjętych zobowiązań, przestrzegania rytmu dnia. Praca w pracowniach w różnorodnych technikach rękodzielniczych przygotowuje do treningów realizowanych w warsztatach terapii zajęciowej, choć z naszego doświadczenia wynika, że z racji braku miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie to z WTZ uczestnicy przychodzą do ŚDS, gdzie mogą znaleźć swoje miejsce i odpowiednie wsparcie na dłuższy czas. 11

12 - 8 osób uczestniczyło w Projekcie Mieszkanie chronione-treningowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Oszmiańskiej osoba na stałe zamieszkała w pierwszym w Warszawie Mieszkaniu Wspomaganym przy ul. Hożej. - z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. - ze spotkań integracyjnych: choinkowe, pikniki, wspólna praca na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. - Współpraca z Centrum Dzwoni Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski informacje o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu Program wspierająco-rehabilitacyjny realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy w znaczący sposób wpływa na szereg kompetencji uczestników, które trudno jest zmierzyć wskaźnikami ilościowymi. Podejmowane w ramach indywidualnych programów terapeutycznych działania przynoszą wymierne efekty ujmowane w indywidualnych kartach obserwacji uczestników zajęć w kategoriach wyposażenia w nowe umiejętności bądź podtrzymania już istniejących kompetencji i przeciwdziałania regresowi. 1 4 L A T Rok utworzenia placówki Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Górska 7* Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 jest ośrodkiem środowiskowego wsparcia, placówką pobytu dziennego Typu B, do której na codzienne zajęcia z terapii społecznej uczęszcza 31 osób z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. W większości są to absolwenci szkół specjalnych i szkół życia. Placówka spełnia standardy określone w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej 12

13 stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej Formy i efekty prowadzonej działalności Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym: W ramach ŚDS prowadzone są następujące treningi z tego zakresu: trening porządkowy trening higieniczno-kosmetyczny trening kulinarno-ekonomiczny opiekuńczo-usprawniający Trening porządkowy CEL: Nabycie i kształtowanie umiejętności samodzielnego dbania o utrzymanie czystości i higieny swojego otoczenia. Trening higieniczno-kosmetyczny CEL: Kształtowanie nawyków i nauka codziennego dbania o higienę osobistą wygląd zewnętrzny. Trening kulinarno-ekonomiczny CEL: Wypracowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności przygotowania prostego i bardziej złożonego posiłku (nacisk położony na samodzielność) Trening opiekuńczo-usprawniający CEL: zajęcia dla grupy uczestników z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonymi niepełnosprawnościami Treningi zostały zaplanowane i realizowane przez rok Do tej pory treningi odbywały się w ramach pracy w grupach z poszczególnych pracowni. Ze względu na specyfikę pracy w pracowni komputerowej (konieczność codziennej realizacji zaplanowanych zadań przez okres 2 tygodni) 4 osoby, które są tam w treningu, nie biorą w tym czasie udziału w innych. Pozostali uczestnicy przydzieleni są wg. grafiku do poszczególnych grup treningowych. 13

14 Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmuje: 1. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych. 2. Aktywność i odpowiedzialność. 3. Motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości. 4. Kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności. 5. Aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, przy współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego: Trening umiejętności spędzania wolnego czasu obejmuje: 1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań, lektura czasopism i książek, a także wybrane audycje radiowe, telewizyjne i filmowe. 2. Rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych, gry towarzyskie. 3. Motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu (kino, teatr, muzeum, basen). Poradnictwo psychologiczne W ramach ŚDS nie jest zatrudniony psycholog, z powodu braku na to środków w budżecie placówki. W sytuacjach tego wymagających jest możliwość skorzystania z usług psychologa zatrudnionego w innych placówkach Warszawskiego Koła PSOUU czy stowarzyszeń oferujących tego typu poradnictwo np., Stowarzyszenia Bardziej Kochani, poradni na APS. Kilkoro z naszych uczestników objętych jest pomocą psychologa w ramach NFOZ. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych Ośrodek we własnym zakresie nie udziela pomocy w zakresie dostępności do świadczeń zdrowotnych. Nasi uczestnicy zajęć żyją w rodzinach, które zapewniają im wszelką pomoc w tym zakresie. Placówka działa w Warszawie gdzie dostęp do lekarzy wszystkich specjalności jest na miejscu. Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych W tym zakresie wspierane są tylko informacyjnie. Są to na ogół prośby i informacje dotyczące zmiany rodziny orzecznictwa, ubezwłasnowolnienia, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ZUS, kontaktów z WCPR o załatwienie miejsca w DPS, pomocy asystenta osób niepełnosprawnych itp. Porady takie udzielane są na bieżąco. Czasami wymaga to naszej osobistej interwencji, wsparcia w załatwieniu konkretnej sprawy. Realizacja niezbędnej opieki Wśród uczestników zajęć Ośrodka 5 osób wymaga pomocy i opieki pielęgnacyjnej (pampersowanie, pomoc w korzystaniu z toalety, mycie, pomoc w jedzeniu). Pomocy tej udzielają pracownicy placówki w ramach swoich obowiązków służbowych. Są też osoby chorujące na epilepsję, cukrzycę. W ośrodku prowadzone są raz w tygodniu zajęcia z ogólnego usprawniania na sali gimnastycznej lub w okresie wiosenno-letnim na terenie ogrodu. Uczestnicy zajęć mają też możliwość gry w ping-ponga, gra piłkarzyki, gry sprawnościowe w ramach zajęć popołudniowych lub czasu wolnego.. 14

15 W roku 2013 uczestnicy ośrodka brali udział następujących imprezach sportowych: IX Integracyjny Rajd pieszo-rowerowy w ŚDS w Łubcu Zawody sportowe organizowany przez WTZ Deotymy XIII Turnieju tenisa Stołowego ŚDS-ów w Ostrowi Mazowieckiej. Zajęcia sportowe Kręgle w salach Hula kula lub Galerii Mokotów XII Spartakiada sportowa na Bemowie ul. Rozłogi 10 Dwóch organizowanych przez nas turniejach sportowych O rakietę Ośrodka i Piłkarzyków stołowych. Realizacja wyżywienia Wyżywienie w ramach ŚDS realizowane jest zgodnie z ustaleniami z rodzinami uczestników zajęć w formie dowożenia obiadów przez firmę SODEXO. Są one opłacane indywidualnie przez uczestników zajęć korzystających z tej formy posiłków. Obiady są wydawane przez pracowników na stołówce Ośrodka. Korzystają z tej formy 23 osoby. Pozostali uczestnicy ze względów zdrowotnych (konieczne diety) przynoszą posiłek we własnym zakresie i spożywają go w trakcie czasu obiadowego. W ramach pracowni kulinarnej przygotowywane są małe ilości produktów, które są konsumowane np. w trakcie organizowanej kawiarenki, lub w formie degustacji przez uczestników. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, podjęcia zatrudnienia lub inne. W roku 2013 po raz kolejny kilku z uczestników zajęć w ramach aktywizacji społecznej uczestniczyło w Projekcie Mieszkanie chronione treningowe realizowanym przez nasze Stowarzyszenie. Projekt funkcjonuje już od 4 lat, a w tym roku z placówki wzięło udział 5 osób. W codzienne zajęcia Domu zostały włączone różne elementy pracy, które mogą być pomocne uczestnikom zajęć w dalszych treningach i jednocześnie będą utrwalały zdobyte przez nich umiejętności z zakresu codziennego samodzielnego funkcjonowania. W tym roku Dwóch uczestników ośrodka zamieszkało w 6 osobowym Mieszkaniu Wspomaganym przy ul. Hożej 27. Jest to pierwsze takie mieszkanie w Warszawie, gdzie osoby te zamieszkały za życia swoich rodziców, podejmując normalne, samodzielne życie wspierane jedynie przez trenera-asystenta. W ramach aktywizacji zawodowej utrzymywany jest kontakt z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum Dzwoni. W ramach projektu i współpracy, 3 osoby uzyskały zatrudnienie i utrzymują się już 5 lat na otwartym rynku pracy. Trzech uczestników brało udział w prowadzonych przez Centrum Dzwoni treningach, ale ze znikomym skutkiem. Jednak większość z uczestników zajęć nie jest na takim poziomie funkcjonowania, aby utrzymać się na otwartym rynku pracy. W ramach codziennej pracy, uczestnicy nabywają różnego rodzaju umiejętności, które byłyby przydatne gdyby uzyskali szanse w innych formach aktywizacji takich jak: ZAZ lub ZPCH. Niestety na rynku warszawskim nie ma w chwili obecnej takich form. Kierowanie ich do WTZ mijałoby się z celem, gdyż taką samą, a może niejednokrotnie lepszą formę terapii i aktywizacji wieloprofilowej dostają w ramach naszego ośrodka. 1 4 L A T Rok utworzenia placówki Ośrodek Dzienny ul. Walecznych 25 lok. 10* Działalność Ośrodka Dziennego kierowana jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanymi znacznym. Z oferty placówki korzystało 15 uczestników, w tym 4 kobiety i 11 mężczyzn, w wieku od 24 do 61 lat. 15

16 Charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej 1 1 stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej W ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego uczestnicy byli podawani intensywnej rehabilitacji fizycznej, muzycznej oraz terapii zajęciowej. Terapia oparta głównie na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników ma na celu wykorzystanie maksymalnych możliwości danej osoby. Terapeuci realizowali zadania określone w przyjętych zasadach pracy placówki opartych na indywidualnych planach terapeutycznych. Duży nacisk kładli się na rozwijanie samodzielności społecznej poprzez: - uczenie i utrwalanie umiejętności nawiązywania kontaktów, - funkcjonowania w grupie, - kształtowania równowagi emocjonalnej, - kształtowania umiejętności przestrzegania obowiązujących norm, - uczenie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, - uczestnictwo w zorganizowanych imprezach np. wyjścia do kina, teatru, muzeum. Realizowany program znacząco wpływa na zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej oraz podtrzymywaniu zdobytych umiejętności. 16

17 PROGRAM Terapia zajęciowa w pracowniach: Technik różnych, hafciarskiej, plastycznej, stolarskiej Trening kulinarny- przygotowanie małego posiłku dla wszystkich uczestników Ośrodka pod kierunkiem terapeuty Trening umiejętności społecznych - wizyty w instytucjach publicznych, wyjścia do galerii, muzeum, restauracji, kina, teatru, spacery po okolicy Zajęcia plastyczne - malowanie, rysowanie, wykonywanie prac różnymi technikami Biblioterapia - czytanie, analiza i refleksje związane z tematem przeczytanej pozycji Zajęcia teatralne - proste układy taneczne, ćwiczenia oddechowe, drama, odgrywanie scenek Zajęcia relaksacyjne - różne techniki relaksu przy muzyce relaksacyjnej Zajęcia psychoedukacyjne - zajęcia psychologiczne wspierające sferę emocjonalną i społeczną Trening umiejętności praktycznych - zajęcia edukacyjne wspierające sferę poznawczą uczestników z naciskiem na wykorzystanie nabytych umiejętności w życiu codziennym Trening higieny osobistej - codziennie nauka dbania o czystość rąk, schludny wygląd Zajęcia w kręgu - wspólna pogadanka, trudne pytania i odpowiedzi, omawianie bieżących problemów Organizacja czasu wolnego - wspólne oglądanie filmów, słuchanie muzyki, gry planszowe, towarzyskie Muzykoterapia ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wokalne, taneczne Gimnastyka korekcyjna ćwiczenia ogólnorozwojowe Zajęcia ruchowo muzyczne z elementami jogi Przygotowywanie występów i różnego rodzaju imprez w zależności od potrzeb Warsztaty plastyczne w SCEK ul. Jezuicka 4 - zajęcia prowadzone przez J. Łabędzką w ramach Grupy aktywności twórczej W ramach rehabilitacji społecznej w Ośrodku organizowanie były imprezy okolicznościowe, w których wzięli udział uczestnicy wraz z rodzinami, opiekunami i przyjaciółmi. Podczas spotkania wigilijnego zaprezentowane zostało przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczestników i terapeutów. Było ono przygotowane w ramach zajęć muzycznych i teatralnych. W sezonie wiosenno-letnim odbywały się w zajęcia w ogrodzie, który jest do dyspozycji Ośrodka. Uczestnicy wraz z terapeutami wykonywali prace porządkowe, takie jak koszenie trawy, grabienie itp. Organizowane były wycieczki po bliższej i dalszej okolicy. 2 5 L A T Rok utworzenia ośrodka: Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej ul. Mysłowicka 12 Zamieszkuje w nim 9 osób (6 kobiet i 3 mężczyzn) ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, pełnych sierot w wieku lata. Nasza 20-letnia praktyka wskazuje na słuszność organizowania małych domów rodzinnych, bo tylko w takich małych dziewięcio-dziesięcioosobowych Domach, można zapewnić zachowanie pełnej indywidualności każdego mieszkańca. Wówczas każdy mieszkaniec takiego Domu ma swój własny kącik, własne rzeczy i drobiazgi, własne potrzeby. W celu zapewnienia pełnej,,normalności funkcjonowania, wskazanym jest, by jego mieszkańcy w ciągu dnia mogli pracować zawodowo bądź uczęszczać do dziennych ośrodków rehabilitacyjnych. Przebywając poza Domem mają dodatkowo określone obowiązki, a także zawierają nowe znajomości, przyjaźnie. 17

18 wiek do 30 r.ż. ogółem kobiety mężczyźni i więcej Charakterystyka uczestników stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych Długość pobytu w latach ogółem kobiety mężczyźni 0-1 rok lata lat lat i więcej Taką zasadę, chociaż z wielkim trudem, udaje się utrzymać w Domu na Mysłowickiej, każdy z mieszkańców wychodzi do, pracy bądź ośrodka, a po pracy wraca do,,swojego domu" witany przez pracownika i przez mieszkańców, którzy wcześniej wrócili. Taka sytuacja powoduje, że nie są znudzeni własnym towarzystwem. Pozytywem jest również to, że Dom jest koedukacyjny, dzięki czemu kobiety i mężczyźni uczą się wzajemnego obcowania, okazują sobie pomoc, uczą się form grzecznościowych. Wspólne zamieszkiwanie dopinguje kobiety do dużej dbałości o swój wygląd, a mężczyzn zmusza do czystości, porządku, dbałości o język i odpowiedniego zachowania. Zdarzają się również konflikty, jak w każdym innym domu i zadaniem personelu jest umiejętne łagodzenie takich napięć. W Domu nie są organizowane specjalistyczne zajęcia, są natomiast normalne domowe obowiązki, a poza tym mieszkaniec robi to co musi i to co chce. Rehabilitacją są czynności wynikające z funkcjonowania Domu i wykonywane przez mieszkańców na co dzień przy wsparciu instruktorów-asystentów. Mieszkając w otwartym środowisku, stają się odpowiedzialni za swoje postępowanie, samodzielni w wykonywaniu wielu czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. 18

19 Forma zamieszkania w takich Domach (mieszkaniach wspomaganych), będzie dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną alternatywną formą w stosunku do Domów Pomocy Społecznej. 7. ZESPÓŁ REHABILITACYJNY ul. Elektoralna 12/14* 21 L A T Rok utworzenia I. Wstęp W 2013 roku w Zespole Rehabilitacyjnym z kompleksowego wsparcia terapeutycznego korzystało 34 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami (epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, schorzenia metaboliczne) w wieku od 24 r.ż. do 61 r.ż. Uczestnicy Zespołu mieszkają na terenie Warszawy i okolic, w większości przyprowadzani są na zajęcia przez opiekunów, kilkoro dojeżdża samodzielnie. Każdy uczestnik pracuje wg opracowanego indywidualnego planu działań (IPD) przygotowanego przez terapeutów na podstawie przeprowadzonej diagnozy i zgodnie z zaleceniami lekarza i psychologa. Zespół Rehabilitacyjny mieści się na terenie szkoły specjalnej, uczestnicy korzystają ze wszystkich pracowni szkolnych wyposażonych w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 17:00. Uczestnicy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami podzieleni są na trzy grupy: Podejmowane działania przede wszystkim ukierunkowane były na aktywizację społeczną uczestników Zespołu. Wsparcie terapeutyczne oparte było na pobudzaniu ich aktywności społecznej, wdrażaniu do wypełniania różnych ról społecznych, na budowaniu poczucia własnej wartości, kompetencyjności, pozytywnego stosunku do siebie i wiary we własne siły. Charakterystyka uczestników wiek ogółem kobiety mężczyźni do 30 r.ż i więcej 1 1 stopień niepełnosprawności ogółem kobiety mężczyźni znaczny lub odpowiednik umiarkowany lub odpowiednik lekki lub odpowiednik brak danych

20 Planowane działania realizowane były poprzez prowadzenie 6 bloków tematycznych, z których wynikały poszczególne formy wsparcia. Od września 2013, po analizie poziomu posiadanych umiejętności i dotychczasowych osiągnięć uczestników w poszczególnych sferach oddziaływań terapeutycznych, wprowadzono modyfikację w poszczególnych formach wsparcia. Stwierdzono, że wielu uczestników zajęć robi duże postępy, zwłaszcza osoby, które brały udział w formach wsparcia: wychowanie do pracy oraz zajęcia gospodarstwa domowego i zajęcia kulinarne. Wielu też uczestników potrzebuje większego wsparcia w sferze doskonalenia motoryki małej, np. poprzez zwiększenie liczby sesji przeznaczonych na zajęcia plastycznotechniczne. Stwierdzono także, że potrzebne jest większe wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej. Obecnie uczestnicy realizują formy wsparcia w następujących blokach tematycznych: 1. zajęcia sportowe z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego 2. zajęcia rehabilitacyjne (z rehabilitacji społecznej) podzielone na różne formy wsparcia. 3. przygotowanie do pracy zawodowej 4. plastyka i wychowanie estetyczne 5. ekologia i gospodarstwo domowe 6. utrwalanie zdobytych umiejętności poznawczych Podejmowane działania Podczas całego roku realizowano zadania przewidziane w formach wsparcia, podczas których wszyscy uczestnicy utrwalali swoje umiejętności i zdobywali nowe uczestnicząc w zajęciach praktycznych obejmujących następujące zagadnienia: - higiena życia codziennego oparta na założeniach ekologicznych - prowadzenie domu (warsztaty kulinarne, samodzielne dokonywanie zakupów, posługiwanie się pieniędzmi, przygotowanie posiłków, samodzielne korzystanie ze sprzętu niezbędnego w gospodarstwie domowym, pranie, prasowanie, drobne naprawy) - kształtowanie kompetencji społecznych (samodzielne podpisywanie się, samodzielny dojazd na zajęcia, umiejętność proszenia o pomoc, umiejętność zadawania pytań) - funkcjonowanie osobiste i społeczne - muzykoterapia i drama przygotowanie widowisk słowno-muzycznych, interpretacja tekstów - zajęcia rękodzielnicze - zajęcia techniczne - rehabilitacja ruchowa (wg wskazań lekarza), rekreacja ruchowa i sekcje sportowe (pływanie, koszykówka, bocce, siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, narty biegowe, rakiety śnieżne) - poczucie tożsamości narodowej aktywny udział w drużynie harcerskiej Nieprzetartego Szlaku i poznanie historii Polski - rozwijanie zainteresowań i indywidualnych zdolności poprzez udział w kołach zainteresowań - trening umiejętności społecznych i integracja ze środowiskiem szkolnym - integracja ze społecznością lokalną wycieczki, imprezy integracyjne Wycieczki tematyczne 1. Wycieczki po Warszawie - wycieczka do Kręgielni Saska - wyprawa do sklepu z cukierkami Cukrowa Sowa - wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego - wycieczka na Stadion Narodowy zwiedzanie Stadionu i wystaw okolicznościowych 20

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku GRUPA ODBIORCÓW TERMIN REALIZACJI I. Trening funkcjonowania w życiu codziennym 1. Trening kulinarny - praca ciągła, codzienne dyżury w kilkuosobowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9 l.p Zakres Zadania Termin realizacji Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 Postępowanie aktywizujące 1.Trening umiejętności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster w Rybniku zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie

Program wychowawczy. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Program wychowawczy Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie Zmodyfikowany i zatwierdzony Uchwałą nr 8/2013/2014 z dnia 24.06.2014 r. przez Radę Programową OREW Krosno 2014 1 Wstęp Program

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14 Wójta Gminy Tuczna z dnia 31 stycznia 2014 r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu Typ Domu: B (dla osób upośledzonych umysłowo) 1. Cel

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM.

OFERTA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. OFERTA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia. Stanowi ogniwo oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna Nr 45.57.2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE W PRZEPISACH PRAWA Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Anna Florczak Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Rehabilitacyjnego

Sprawozdanie z działalności Zespołu Rehabilitacyjnego Sprawozdanie z działalności Zespołu Rehabilitacyjnego przy Warszawskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2013 Warszawa, styczeń 2014 I. Wstęp II. Realizacja projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI ROK SZKOLNY 2015/2016 MISJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Punkt Przedszkolny jest placówką bezpieczną,

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE

PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE PROCEDURA ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRĄCZNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2016/2017 Dział organizacyjny Lp. Zadania główne Formy i środki Termin Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Skorzystać z niego mogą także osoby z Twojego najbliższego otoczenia rodzina i bliscy.

Skorzystać z niego mogą także osoby z Twojego najbliższego otoczenia rodzina i bliscy. Skorzystać z niego mogą także osoby z Twojego najbliższego otoczenia rodzina i bliscy. Co można zyskać? Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób w nim uczestniczących, czyli osób głuchoniewidomych.

Bardziej szczegółowo

Cele podejmowanych działań:

Cele podejmowanych działań: Cele podejmowanych działań: Działania wychowawcze podjęte w takiej formie mają w szczególności na celu rozwój i kształtowanie społecznych kompetencji wychowanek, a także rozwój nieukształtowanej jeszcze

Bardziej szczegółowo

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z

Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z Zespoły edukacyjno terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Lublińcu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

I Cel szczegółowy działania:

I Cel szczegółowy działania: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/151/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 2 listopada 2011 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU UWZGLĘDNIAJĄCY KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERAJĄCO

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkól w Biczycach Dolnych im. s. Czesławy Lorek Plan pracy opiekuńczo - wychowawczy świetlicy na rok szkolny 2014/2015 Lp. Zadania główne 1 Przygotowanie sali świetlicowej do rozpoczęcia zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w 2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu wzięło udział w kursach podstawowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro Lędziny dnia 14.03.2013r. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA WYCHOWANKA INTERNATU DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE.

PROGRAM PRZYGOTOWANIA WYCHOWANKA INTERNATU DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE. PROGRAM PRZYGOTOWANIA WYCHOWANKA INTERNATU DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE. Programem objęty jest każdy wychowanek w momencie przyjścia do internatu. Jest to program długofalowy. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr ORN.0050.91.2011 Burmistrza Olecko z dnia5 maja 2011 r. Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działającego w Warszawie ul. Górska 7 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Celem jest współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym dla obopólnej korzyści. 1 Początki Od bardzo dawna

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Włocławek dn r.

Włocławek dn r. ŚDS.0420.1.2013 Włocławek dn. 25.01.2013r. Informacja o działalności i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi za rok 2012 usytuowanego w strukturach Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla II roku Pedagogiki

Program praktyki dla II roku Pedagogiki Program praktyki dla II roku Pedagogiki I. Cele praktyki 3-tygodniowa praktyka ciągła dla studentów II roku Pedagogiki powinna być zbieżna z wybraną przez studenta specjalnością. Jest to praktyka diagnostyczna,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rok szkolny 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rok szkolny 2013/2014 CELE OGÓLNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO Rozwijanie aktywności

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Piękniej żyć,

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Piękniej żyć, Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2015 Burmistrza Barcina z dnia 09.06.2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Piękniej żyć 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Piękniej żyć jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz

Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Regulamin pracy Świetlicy Środowiskowej w Zembrzycach Zembrzyce 584 pawilon LKS Garbarz Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego,

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013. typu B liczba miejsc 30

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013. typu B liczba miejsc 30 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie ul. Górska 7 sprawozdanie obejmuje

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PLACÓWKI

PREZENTACJA PLACÓWKI PREZENTACJA PLACÓWKI Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, z możliwością świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Jarocinie. Komisja Spraw Społecznych. Informacja o działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jarocinie za I kwartał 2015 r.

Rada Miejska w Jarocinie. Komisja Spraw Społecznych. Informacja o działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jarocinie za I kwartał 2015 r. Rada Miejska w Jarocinie Komisja Spraw Społecznych Informacja o działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jarocinie za I kwartał 2015 r. I. STRUKTURA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski.

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU POWIATU OSTROWSKIEGO PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne ZAZ Galeria Apteka Sztuki wspomagane miejsca pracy Oferta Stowarzyszenia RESOCJALZACJA osoby bezdomne,

Bardziej szczegółowo

PLAN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

PLAN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PLAN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PODZIAŁ PRACY ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI TERMIN I. Organizacja pracy środowiskowo - socjoterapeutycznej 2007 /2008 1. Kwalifikowanie uczniów na świetlicę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZYM W KROŚNIE Zmodyfikowane i zatwierdzone Uchwałą nr 1/2014/2015 z dnia 04.09.2014 r. przez Radę Programową OREW

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dzienny Dom Senior-WIGOR Dzienny Dom Senior-WIGOR 30 grudnia br. Powiat Sierpecki oficjalnie stał się pierwszym powiatem w województwie mazowieckim w którym powstał Dzienny Dom Senior-WIGOR. Jeden ze 113 domów Senior-WIGOR w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona głównie dla uczniów z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona głównie dla uczniów z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Rola i funkcja świetlicy szkolnej w edukacji ucznia Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona głównie dla uczniów z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Cele świetlicy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIALALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w RYBAKACH ROZDZIALII CELE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA WSPARCA

PROGRAM DZIALALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w RYBAKACH ROZDZIALII CELE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA WSPARCA I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29.A.20ll z dnia 19.12.2011 r. PROGRAM DZIALALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w RYBAKACH ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach jest

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Integratio scalenie, tworzenie całości, zespolenie się; w rozumieniu społecznym to proces

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY O naszej placówce Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi funkcjonuje od sierpnia 2000 roku i jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 30 osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznym-

Bardziej szczegółowo