SKRYPT DORADCA ZAWODOWY modele, scenariusze, warsztat pracy, etyka zawodowa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRYPT DORADCA ZAWODOWY modele, scenariusze, warsztat pracy, etyka zawodowa:"

Transkrypt

1 1 SKRYPT DORADCA ZAWODOWY modele, scenariusze, warsztat pracy, etyka zawodowa: DORADCA ZAWODOWY Doradca zawodowy - udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego..." (klasyfikacja zawodów MPiPS, Grupa Wielka 2 SPECJALIŚCI, nr : DORADCA ZAWODOWY) Synteza: Zadania zawodowe: Udziela pomocy młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy, a także osobom niepełnosprawnym, w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej; w wyborze odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia, odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, stosując indywidualne i grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o świecie zawodów; współpracuje z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy, publicznymi służbami zatrudnienia innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego; prowadzi odpowiednią dokumentacje osób zgłaszających się po poradę, ocenia jakość i kontroluje skuteczność wykonywanych usług doradczych. wykonywanie badań zainteresowań, zdolności i kompetencji społecznych z wykorzystaniem standaryzowanych metod w celu dokonania diagnozy umiejętności i możliwości zawodowych różnych grup klientów; gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie i zarządzanie informacją edukacyjną i zawodową z uwzględnieniem nowoczesnych nośników i form przekazu informacji zgodnych z potrzebami rynku pracy (internetowe bazy danych, programy komputerowe, filmy itp.); prowadzenie z młodzieżą i dorosłymi zajęć warsztatowych sprzyjających planowaniu kariery zawodowej i aktywnemu poszukiwaniu zatrudnienia; udzielanie, we wszystkich obszarach działania, porad indywidualnych i grupowych ułatwiających wybór zawodu, podjęcie lub zmianę zatrudnienia oraz zmianę kwalifikacji zawodowych wykorzystując w tym celu badania specjalistyczne; psychologiczne, pedagogiczne i lekarskie; przekazywanie informacji edukacyjnej i zawodowej w młodzieży, bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w formie zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji; udzielanie konsultacji nauczycielom i rodzicom, których dzieci podejmują decyzje edukacyjne i zawodowe; prowadzenie dokumentacji osób zgłaszających się po poradę do doradcy zawodowego; udzielanie informacji i współpraca z pracodawcami na lokalnym rynku pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia; badanie i kontrola skuteczności usług doradczych; 1

2 2 doskonalenie jakości usług poradnictwa zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach; współpraca ze wszystkimi instytucjami rynku pracy oraz szkołami i placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego w celu doskonalenia własnego warsztatu doradczego. Dodatkowe zadania zawodowe: organizowanie i uczestnictwo w targach edukacyjnych, giełdach zawodów oraz dniach otwartych w różnych placówkach edukacyjnych; tworzenie własnych baz danych i prezentacji multimedialnych na użytek świadczenia usług multimedialnych; sporządzanie opisów zawodów i stanowisk pracy, którymi zainteresowani są potencjalni klienci; prowadzenie niepublicznych placówek doradztwa zawodowego. źródło: Cechy profesjonalnego doradcy zawodowego: źródło: Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2011 świadomość własnych potrzeb, motywów, uprzedzeń tak, aby nie wpływały one najakość pracy, szacunek dla różnic indywidualnych i społecznych, wiara w możliwość jednostkowego rozwoju, szacunek dla autonomii klienta, profesjonalizm (wiedza, odpowiedzialność i świadomość ograniczeń roli doradcy), aktywne zainteresowanie i pozytywne nastawienie do przemian społecznoekonomicznych, otwartość na nowe cele oraz chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji. 2

3 3 Scenariusze działania współczesnych doradców źródło: Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2011 MISTYK Jego powołaniem jest niesienie ludziom pomocy w pogłębianiu zrozumienia sensu ich życia, budowanego przez nich samych, bazowanie na związku między wewnętrzną istotą a miejscem człowieka w świcie, Przekonuje wspomaganych, że są panami własnego losu i mogą a nawet powinni dokonywać samodzielnych wyborów, Korzysta z literatury pięknej, Biblii, mitologii, przypowieści i wierzeń kultury Wschodu, całe życie ludzkie to ciągłe zmaganie się z trudnościami i człowiek powinien opanować sposoby skutecznego opanowywania rzeczywistości, kontakt ze wspomaganym ma charakter dialogiczny, nacechowany troską i dbałością, ową dbałość cechuje: odwracalność konstruowanie równoważnego układu Ja Ty, niezastępowalność każda osoba jest jedyna w swoim rodzaju, ani doradca nie może się wyręczać nikim w pracy, podobieństwo wyraża się w szacunku do siebie w dbałości o drugiego, dąży do autentycznego spotkania, stara się otworzyć radzącego się na wartości wyższe, szersze spojrzenia na świat, niedoraźnie, podejście egzystencjalne najczęściej jest cichym, cierpliwym i pełnym zrozumienia dla innych słuchaczem, spowiednikiem, zwierciadłem duszy wnikliwie wsłuchującym się w ludzkie cierpienia, pomocnikiem w usuwaniu wewnętrznych niezgodności wzbudzających uczucie niepokoju sumienia, winy, rozdrażnienia, czy nawet poczucia nieadekwatności życia, scenariusz mistyka oparty jest na strategii bardzo głębokiego wspólnego ze wspomaganym wnikania we własne przeżycia, strategii spotkania Ja Ty umożliwiającej całościowe wsparcie duchowe człowieka na jego życiowej drodze, Spełnienie pomocy dokona się wtedy, gdy zmieni się sposób życia klienta na bardziej wartościowy, godny, szlachetny, sensowny, bądź gdy nada inne znaczenia zachodzącym w jego życiu zdarzeniom, dokonywanym wyborom, podejmowanym działaniom. OPTYMISTCZNY PRAKTYK Stara się koncentrować na dobrych stronach życia, Nie wnika w głębokie przeżycia jednostki, bardziej dba o jej doraźny komfort psychiczny, Uważa, że człowiek ma znikomy wpływ na swój los, dlatego trzeba mu oszczędzić jak najwięcej cierpień, Zazwyczaj podsuwa gotowe rozwiązania problemów, minimalizuje złe przeżycia, okazuje życzliwość, zainteresowanie, współczucie (pomaga znaleźć pracę, zdobyć zasiłek, opieka medyczna) Stosuje strategie wypierania przeszłości, koncentrowania się na tym co tu i teraz, co obecne, widoczne, łatwo uchwytne i pozytywne Powierzchowny aczkolwiek ciepły, pełen wyrozumiałości stosunek do klienta, spłyca działania doradcze, terapeutyczne, gdyż zamiast wczuć się w przeżycia innych, wolą stosować dziecinne bagatelizowanie, czas goi rany więc zaprzeczenia, okłamywanie siebie, jeśli prowadzą do pozytywnych efektów są wskazane Kierują się kryteriami emocjonalnymi, lubią pracować z ludźmi, które bezkrytycznie im ufają i uważają ich za swoich idolów 3

4 4 Taki doradca stara się zapewnić innym uczucie ulgi, uwolnienia od problemów, choćby na jakiś czas Mało troszczy się o społeczne funkcjonowanie klientów, o ich produktywność w organizacji czy grupie, a bardzie o wzbudzanie w nich poczucia, że są akceptowani, kochani, bezpieczni, że się samorealizują, samospełniają Spełniają oczekiwania klientów, chroniąc ich indywidualność, umniejsza ich wrażliwość na potrzeby innych, co może prowadzić do osamotnienia Taka krótkowzroczna pomoc, może być moralnie wątpliwa, ale jest potrzebna na pierwszych etapach pracy z klientem przed dokonywaniem głębszych zmian a także potrzebna w obliczu ciągłej zmienności otoczenia, która wymaga elastyczności, mobilności i życia w napięciu, Znajduje popyt na rynku pomocy PRAGMATYK Wnikliwie śledzi, zdecydowanie i precyzyjnie ocenia otaczającą go rzeczywistość, jest przeciwieństwem optymistycznego praktyka Jego scenariusz działania to chłodne intelektualne kalkulacje codo szans i ryzyka podejmowanych kroków + poszukiwanie skutecznych strategii Koncentruje się na odkrywaniu mechanizmów zachowania się ludzi wobec zjawisk zakłócających ład społeczny, poszukuje narzędzi profesjonalnych rozwiązań oraz doskonali umiejętności zawiązane z prowadzeniem rozmowy, budowaniem kompromisu, stawianiem diagnozy, Poradnictwo traktuje jako rodzaj nieformalnego uczenia się sytuacyjnego: towarzyszącego działaniom w sytuacjach codziennych dostarczającego wiedzy przydatnej w podobnych sytuacjach życiowych będącego efektem sposobu myślenia i działania wszystkich uczestników sytuacji będącego integralną częścią sytuacji, w której się odbywa wychodzi z założenia, że ludzie nie znoszą na dłuższą metę stanu niepewności i potrzebują pomocy w jej rozwianiu, czego podstawą jest dobrze postawiona diagnoza za pomocą wielostronnego badania: psychologicznego, medycznego, antropometrycznego (skuteczne rozwiązania znane są nauce, nie laikom) często wykorzystuje modelowe ekspertyzy, które ustalają technologiczną normę rozwiązań, podaje wykaz problemów i ich klasyfikację, dokonuje oceny idei, którymi kieruje się wspomagany uważa, że wyjście z sytuacji problemowej jest obowiązkiem każdego i aby to zrobić dobrze musi skorzystać z pomocy doradcy w dobrym zdefiniowaniu problemu, w przeciwnym razie radzący się będzie oskarżony o brak dobrej woli, odpowiednich kwalifikacji lub ignorancję, problemy powinny być rozwiązywane szybko, natychmiast instant dopuszcza możliwość wykorzystywania najnowszych rozwiązań techniki: nowa generacja komputerów, symulacja rozmowy, generowanie możliwych rozwiązań NEGOCJATOR pomaga ludziom układać się z rzeczywistością i osiągać zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny konsensus przeżyć i zachowań, podstawą społecznego i osobistego współżycia jest prowadzenie autentycznego dialogu na wszystkich szczeblach i sferach społecznych 4

5 5 prowadzenie dialogu wymaga doskonalenia umiejętności słuchania, odkrywania i komunikowania swoich przeżyć sądów, odsłaniania się, gdzie dialog może być łebskim wnikaniem w problemy a także powierzchownym dyskusją będącą punktem zapalnym do dalszego działania stara się zdobywać przede wszystkim kwalifikacje tzw. miękkie: interpersonalno organizacyjno komunikacyjne. Jest katalizatorem zmian poglądów ludzi, zamiarów, nastawień Bardzo uwzględnia niejednoznaczność otaczającego nas świata, dopuszcza przedstawienie innej prawdy, rozwiązań niż wypracowane przez niego Często kieruje się racjami konwencjonalnymi, ale potrafi analizować stany emocjonalne i korzystać z naukowych osiągnięć Chętnie pomaga osobom aktywnym życiowo, otwartym na dialog, swoje poglądy przekazuje w sposób perswazyjny, lecz nie narzuca, poddaje wielostronnemu oglądowi sytuację problemową i doszukuje się dobrych i złych stron Mimo posiadania własnych poglądów i sądów, nie zamyka się w swej wiedzy i dopuszcza możliwość jej modyfikowania Negocjator nie tylko koncentruje się na osobie wspomaganej co na problemie, cała reszta stanowi tylko kontekst dialogu EDUKATOR Jego społecznym powołanie jest uczenie innych radzenia sobie z problemami, które we współczesnej niejasnej rzeczywistości społecznej znacznie się skomplikowały Niesie pomoc nie tylko jednostkom, ale i grupom, organizacjom a nawet szerokim kręgom społecznym, tworząc wspólne dzieło porządkowania społecznego świata W odniesieniu do grup stosuje: warsztaty edukacyjne, burzę mózgów, grupowe rozwiązywanie problemów, zespołową analizę projektów, efekt: myślowe i emocjonalne procesy konstrukcyjne, wspomagające porządkowanie i rozwiązywanie problemów Edukator pracuje z innymi bezpośrednio lub za pośrednictwem różnych mediów: czasopism specjalistycznych, audycje radiowe i telewizyjne, poradniki książkowe, literatura popularna Ponieważ kontakt ze wspomaganym nie jest zawsze bezpośredni, doradca stosuje często jednoznaczne wskazówki, podaje przepisy działania, wytycza kierunki postępowania Edukator kieruje się na ogół kryteriami racjonalnymi, ale docenia również sferę emocjonalną, uważa, że człowiek może nauczyć się rozwiązywania swoich problemów lub gdy jest to niemożliwe nauczyć się z nimi żyć samodzielne dochodzenie do wiedzy klientów Tego typu poradnictwo skłania jednostki do dystansowania się wobec siebie, umiejętności krytycznego i refleksyjnego spojrzenia na swoją osobę, podejmowania edukacji ustawicznej, gdzie źródłami wiedzy może być każda sytuacja społeczna, interakcja z innymi ludźmi Doradca kieruje się przekonaniem, że w sytuacji społecznego nieładu lepsze własne rozumienie wydarzeń oraz znajomość rozumienia ich przez innych pozwalają łatwiej radzić sobie z codziennymi problemami 5

6 6 ŁĄCZNIK Stara się z ogólnego nieładu wyodrębnić swoisty mikroświat ludzi współżyjących ze sobą w środowisku zamieszkania, stara się wzmocnić lokalny kapitał społeczny Pełni bardzo ważną funkcję środowiskową: zespala ze sobą jednostki i organizacje (Pedagogika społeczna H. Radlińska, integrowanie środowiska poprzez pracę kulturalną) mogą to być łącznicy lokalni (mieszkający w danym środowisku) lub z zewnątrz, zajmujący stanowisko ze względu na posiadane kwalifikacje, profesjonalni i nieprofesjonalni pracownicy socjalni, kierownicy biur karier, kierownicy instytucji kultury itp. łącznik pracuje na ogół w terenie, prowadzi w środowisku wywiady niestandaryzowane a oparte na partnerskim dialogu, bez dystansu, z pełnym zaangażowaniem udzielając pomocy opierają się na rozwiniętej sieci osobistych stosunków, a nie na formalnych zaleceniach, gdyż są mocno zakorzenieni w środowisku często są członkami różnych organizacji i stowarzyszeń, wzmacniają lokalne więzi społeczne może być doradca łącznik, który stara się o stworzenie pozytywnego wizerunku danego zakładu pracy w środowisku stosując tzw. outplacement, który polega na udzielaniu pomocy zwolnionym pracownikom w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy oraz obejmuje takie działania jak: analiza rynku pracy w regionie, szkolenie zwolnionych, wsparcie po utracie pracy, pomoc w podjęciu decyzji zawodowej. W swoim działaniu przypomina trochę optymistycznego praktyka, który stara się trochę zatuszować braki i negatywne strony życia klientów, pocieszać ich oraz budzić i podtrzymywać w nich wiarę, że będzie lepiej CYNIK Doskonale zdaje sobie sprawę ze zgubnych dla większości ludzi skutków panującego nieładu społecznego i stara się tę wiedzę wykorzystać Jest przykładem osoby, która na wolnym rynku poradnictwa chce osiągnąć polityczne, społeczne lub ekonomiczne zyski z wiedzy (nauka, badania, media) definiujące i interpretujące współczesne zagrożenia Doradca zdaje sobie sprawę, iż ludzie często znajdują się w sytuacji niepewności i bezradności, muszą korzystać z wyspecjalizowanej pomocy doradców Doradca łowiąc klienta udowadnia niezbędność swojej pomocy, stosuje najnowocześniejsze metody i narzędzia profesjonalizm: testy, aparatura, wzory, stara się udokumentować swoje kompetencje licznymi dyplomami, certyfikatami Podejmując działanie poradnicze dba przede wszystkim o zachowanie swojego dobrego wizerunku, dlatego nie waha się ubezwłasnowolnić klienta Może być dualistyczny: pomagać pracodawcy usprawniać produkcję (zwolnienia) i jednocześnie bezrobotnym, w momencie zatrudnienia w zakładzie pracy Uważa że świat za szybko się zmienia i trudno przewidywać, dlatego chwyta życie na gorąco, jego podejście do pełnionych zadań jest nasycone sceptycyzmem, brakiem wiary w możliwość dokonywania większych lub głębszych pozytywnych zmian, zwątpieniem w istnienie sensownego sprawstwa, przeświadczeniem o możliwości przeprowadzania jedynie powierzchownej, doraźnej pomocy Scenariusz cynika może mieć dwojakie źródła i następstwa: jest wyrazem frustracji doradców zdających sobie sprawę z własnej bezsilności wobec przyczyn ludzkich problemów cynik anomijny 6

7 7 jest wyrazem chwytania okazji w celu osobistego zaistnienia w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym, zdobycia osobistej satysfakcji z posiadania przewagi nad słabszym klientem, który potrzebuje rady cynik gracz MODELE DZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH źródło: Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno - psychologiczne, Warszawa 1997 Doradca EKSPERT: (wybór zawodu dla klienta) gł. Zadanie poradnictwo dyrektywne, ekspert ma dużą wiedzę i doświadczenie, radzący się wykonuje polecenia i instrukcje, odpowiedzialność za poradę ponosi ekspert, środki działania: kwestionariusze ankiet, wywiadów, testy papierowe i przyrządowe, instrukcje, środki niematerialne: wiedza zawodowa, doświadczenie życiowe, umiejętność komunikowania się i przekonywania (instrukcje, wskazówki). Najlepszy psycholog pracy. Ekspert powinien: mieć dużą wiedzę psychologiczno pedagogiczną, socjologiczną, zawodoznawczą, mieć umiejętność nawiązywania kontaktu, słuchania, specyfika działań: informowanie, badanie (diagnozowanie), przewidywanie, przekonywanie. Dla kogo jest potrzebny? Niedojrzałość, młody wiek uczniów Doradca INFORMATOR: jest przede wszystkim nadawcą (mogą być doradcy profesjonalni i nieprofesjonalni, powinien posiadać wiedzę o swoich odbiorcach: ich potrzeby, zainteresowania, dostosowanie do wieku i etapu podejmowania decyzji, musi być kompetentny, lubiany i ceniony przez odbiorców (mieć ich zaufanie), środki niematerialne: wiedza o szkołach, zawodach, rynku pracy, specyfika działania: gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji, od stopnia oraz rzetelności poinformowania zależy stanowczość, trwałość oraz konkretność decyzji odbiorców, w części odpowiedzialny za decyzję odbiorcy, gdyż zależy to od rzetelności informacji (zagadnienie informacji zawodowej następne zajęcia). Doradca KONSULTANT: wywodzi się z koncepcji poznawczej, jest tzw. poradnictwem dialogowym, tu oba podmioty: doradca i radzący się wykazują aktywnością, poszukiwaniem, tylko doradca ma większą wiedzę i doświadczenie, specyfika działań: przekazywanie, analiza wiedzy (informacji) dotyczącej zawodów i osoby radzącej się, środki działania: testy, wywiady, informatory, filmy oraz wiedza życiowa, intuicja, doświadczenie, życzliwość, empatia, istnieje tu współodpowiedzialność za podejmowane decyzje. Autorzy jak: W. Rachalska i B. Wojtasik twierdzą, iż najbardziej poszukiwanym modelem doradcy jest właśnie konsultant, gdyż spełnia różnorodne oczekiwania różnych klientów. Dodatkowo pomoc w formie rozmowy, konsultacji, pobudza do działania, refleksji, poszukiwania informacji, osobę radzącą się, co jest bardzo korzystnym zjawiskiem. Doradca SPOLEGLIWY OPIEKUN: elementy poradnictwa dialogowego oraz liberalnego. Termin spolegliwego opiekuna stworzył Tadeusz Kotarbiński i oznacza on kogoś, na kim można polegać, kto jest pewnym oparciem w trudnych okolicznościach, jest usposobiony życzliwie do innych, ma dobre serce, jest wrażliwy na cudze potrzeby, umie panować nad sobą i wykazuje inicjatywę. Specyfika działania: nie poucza, nie rozkazuje, jest jak starszy kolega lub brat, sugeruje rozwiązania, podsuwa propozycje, stymuluje. Radzący się jest tutaj aktywnym podmiotem, inicjatorem własnych działań i poszukiwań a doradca wpiera, podtrzymuje działania i stymuluje pozytywną wiarę w siły klienta. Między doradcą a radzącym się musi 7

8 8 wytworzyć się atmosfera zaufania, otwartości, życzliwości, dlatego jest to proces polegający na długofalowym, dynamicznym poznawaniu podopiecznego. Środki niematerialne: wyobraźnia emocjonalna, zmysł realizmu, pokora, łatwość nawiązywania kontaktu, duża wiedza i doświadczenie życiowe i w pracy, ważne takt i dyskrecja, metody pracy: wpływu osobistego i sytuacyjnego, odpowiedzialność: bezpośrednia ucznia za decyzję, doradcy za poziom dojrzałości młodej osoby w momencie podejmowania decyzji. Doradca LESEFERYSTA: nie wtrąca się, nie przeszkadza, nie wysuwa propozycji czy sugestii, daje wolną rękę i swobodę działania, stwarza możliwości, naświetla problem, jest cierpliwym słuchaczem, daje poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Podmiotem w pełni działającym, aktywnym oraz ponoszącym odpowiedzialność jest klient a doradca jest tylko osobą towarzyszącą. Uważa się, iż klient sam musi umieć rozwiązywać swoje problemy. Metody działania: środki niematerialne osobowość, aktywne słuchanie, streszczanie, pobudzanie do działania, stwarzanie możliwości do wypowiadania się, poznawania siebie, nieudzielanie rad. PORADNICTWO DYREKTYWNE instrumentalne sterowanie radzącym się przez doradcę PORADNICTWO DIALOGOWE wspólne rozwiązywanie problemów w partnerskim dialogu doradcy z klientem PORADNICTWO LIBERALNE polega na zapewnieniu przez doradcę poczucia bezpieczeństwa w samodzielnym dochodzeniu do zmian. 8

9 9 Uczniowie poszukują u doradców następujących informacji: Poznania różnego rodzaju zawodów Poznania siebie Dopasowania siebie do zawodu (przydatność osobowa) Stąd można wymienić 4 kategorie uczniów: (B. Wojtasik, 1997) - uczeń niedoinformowany niezorientowany w zawodach (ekspert, informator, konsultant), - uczeń ciągły poszukiwacz zna siebie i zawody, ma problem z dopasowaniem tych 2 rzeczy (konsultant), - uczeń nie znający siebie (konsultant, spolegliwy opiekun, leseferysta), - uczeń niezdecydowany sam nie wie czego chce, ale nie potrafi sobie samodzielnie poradzić z problemem, dlatego indywidualnie będzie dobierał sobie typ doradcy. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI: KOWEZIU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej SDSiZ - Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej OHP Ochotnicze Hufce Pracy CZASOPISMA DLA DORADCÓW 1. kwartalnik Doradca Zawodowy 2. Edukacja i Dialog E-mentor Zarządzanie i personel 5. półrocznik Edukacja Dorosłych 6. kwartalnik Człowiek Teraźniejszość Edukacja Przydatne strony dla DORADCÓW

10 10 3. https://pl.linkedin.com Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego ETYKA W ZAWODZIE DORADCY: źródło: Czerkawska A, Czerkawski A, Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Warszawa 2005 dobro - jako podstawowa wartość etyczna realizowana w doradztwie zawodowym Doradca pokazuje i umacnia potencjał psychologiczny swojego klienta i uczy go, jak z niego korzystać - DOBRO wymiar jednostkowy (troska, akceptacja, tworzenie klimatu i atmosfery bezpieczeństwa, obdarowywanie uwagą, życzliwość, dbanie o rozwój, wspieranie, budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby, wsparcie emocjonalne i informacyjne) - DOBRO wymiar społeczny (pomagając jednostce doradca pomaga tez jego bliskim, rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom, przez co nie godzi w interes małych grup społecznych wolność (dobrowolność korzystania z pomocy, uznawalność niezależności radzącego się, branie pod uwagę zmiany nastawienia radzącego się w trakcie procesu, stwarzanie warunków do podejmowania decyzji zgodnie z własna wolą ale zgodną z zasadami życia społecznego) odpowiedzialność 10

11 11 (świadomość działania doradcy i ponoszenia konsekwencji własnych czynów: odpowiedzialność za to jakim jest się doradcą wiedza, umiejętności, funkcjonowanie w życiu osobistym odpowiedzialność za własna pracę nawiązanie kontaktu, budowanie relacji, dobór metod i technik, komunikacja werbalna i pozawerbalna, przekazywanie informacji odpowiedzialność wobec społeczeństwa doradca reprezentuje instytucję publiczną, jego pozytywne lub negatywne działania rzutują na jakość i ocenę placówki uczciwość (brak oszustw, sumienność; doradca jest rzetelny, prawy, solidny, - poszanowanie prawdy godność i szacunek (jako indywidualność osobowa i niepowtarzalność losu człowieka, łączy się z wolnością i odpowiedzialnością za podejmowane wybory życiowe, to poczucie i świadomość własnej wartości, ) tolerancja ( to przyznawanie prawa innym do własnych poglądów, do odmiennych przekonań religijnych, do innego sposobu odczuwania i zachowania, - Doradca w związku z powyższym musi być wyrozumiały, cierpliwy Tolerancja niezbędna jest do poczucia bezpieczeństwa i otwarcia się na rozmowę poufność (dochowanie tajemnicy zawodowej w odniesieniu do uczuć, myśli, zachowań klienta zwiększa to poziom zaufania do doradcy. PODSUMOWANIE PORADNICTWO JEST SYSTEMEM SPOŁECZNYM (SYSTEMEM CZYNNOŚCI LUDZKICH) opiera się o związki i interakcje zachodzące pomiędzy elementami systemu społecznego, tj. pojedynczych ludzi, grup, organizacji, zespołów. PORADNICTWO JEST DZIAŁANIEM RACJONALNYM (CELOWYM) ZORIENTOWANE JEST NA OPTYMALIZACJĘ udoskonalanie cech i zachowań osób radzących się, rozwijanie ich motywacji oraz możliwości w zakresie samodzielnego radzenia sobie z problemami. DOTYCZY ROŻNYCH POZIOMÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO jednostek, małych grup nieformalnych, dużych grup formalnych, zorganizowanych instytucji, globalnych społeczeństwa. 11

12 12 ROZWIĄZUJE PROBLEMY ŻYCIOWE LUDZI przedmiot działania poradnictwa, szeroki zakres merytoryczny zainteresowań poradnictwa TWORZY SPECYFICZNY STOSUNEK SPOŁECZNY - STOSUNEK PORADNICZY realizowany jest w układzie interakcyjnym, opartym na współdziałaniu uczestników poradnictwa REALIZOWANE JEST PRZEZ DORADCÓW WOBEC, DLA I PRZY WSPÓŁUDZIALE RADZĄCYCH SIĘ kooperacja między podmiotami poradnictwa JEST DZIAŁALNOŚCIĄ O CHARAKTERZE WSPOMAGAJĄCYM UDZIAŁ RADZĄCEGO JEST DOBROWOLNY A DORADCY wynika z racji wykonywania zawodu, z poczucia społecznego obowiązku lub z życzliwości. 12

Doradca zawodu - rola i zadania. ćwiczenia 2 Patrycja Rudnicka

Doradca zawodu - rola i zadania. ćwiczenia 2 Patrycja Rudnicka Doradca zawodu - rola i zadania ćwiczenia 2 Patrycja Rudnicka Kim jest doradca zawodowy? zawód wpisany do Klasyfikacji zawodów i specjalności w grupie specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Program opracowała Iwona Wiśniewska Szkolny doradca zawodowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE Opracowanie: Ewa Cichocka Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE 1. Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) podstawowy akt prawny, z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

ich możliwości i zainteresowań w odniesieniu do dostosowania zawodowego warunków ekonomicznych określonych prac i zawodów

ich możliwości i zainteresowań w odniesieniu do dostosowania zawodowego warunków ekonomicznych określonych prac i zawodów 1 SKRYPT WPROWADZENIE W TEMATYKĘ DORADZTWA: DORADZTWO ZAWODOWE - Jest procesem pomagania ludziom w osiąganiu lepszego zrozumienia siebie samego w relacji do rodzaju pracy i środowiska pracy, do wyboru

Bardziej szczegółowo

tel./fax (0-56) 686 34 29

tel./fax (0-56) 686 34 29 nawiązaniu do Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie ul. Słowackiego 3 tel. (0-56) 686 00 52 tel./fax (0-56) 686 34 29 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE na lata 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Korzystam z pomocy innych ludzi i instytucji

Korzystam z pomocy innych ludzi i instytucji Korzystam z pomocy innych ludzi i instytucji Małgorzata Bukowska Pisaliśmy o tym, że w procesie poszukiwania pracy dobrze mieć dobre wparcie w swoim otoczeniu. Często pierwsze osoby, o których myślimy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA Warunki uczenia się Słuchacze odczuwają potrzebę uczenia się Zasady nauczania 1. Nauczyciel ujawnia studentom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Ilekroć w dokumencie pojawi się zapis: rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia, orientacja zawodowa należy

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole zawodowej

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole zawodowej Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole zawodowej Prowadzenie: Barbara Matusik Doradca metodyczny ds. doradztwa zawodowego Gorzów Wlkp., 29.08.2016 WARTO WIEDZIEĆ - Doradztwo edukacyjno-zawodowe w dokumentach,

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. (Sokrates) Czym jest pomaganie? Pomaganie jest działaniem, w które

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Służewie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

Anna Dudek-Janiszewska

Anna Dudek-Janiszewska Anna Dudek-Janiszewska Cechy osobowościowe absolwenta mające zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wykonywania zadań zawodowych 1. Towarzyskość 2. Aktywność 3. Asertywność Cechy absolwenta 4. Silna potrzeba

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnie dla szkół Główne myśli Etap edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Aktywizacja uczniów do samopoznania i samooceny. Modyfikacja samooceny, gdy odbiega ona od realnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie 1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie http://pupostroda.pl/strona/centrum-aktywizacji-zawodowej/195 Centrum Aktywizacji Zawodowej Centrum Aktywizacji Zawodowej W Centrum Aktywizacji Zawodowej osoby bezrobotne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM W JAZOWSKU rok szkolny 2015/2016 mgr C. Świebocka SPIS TREŚCI: I. Cele. II. Podstawa prawna. III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. Publiczne Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. Publiczne Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na rok szkolny 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 14 września 2016 r. Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie ul. Reymonta 25, 01-840 Warszawa. tel./fax. 22 663 55 69; e -mail: sp209@edu.um.warszawa.pl WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży Załącznik nr 6 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży 1. Podstawowe przepisy prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W CIECHANOWIE Ciechanów, 01.09.2015r. 1 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU. 2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU. 3. CELE PROGRAMU.

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? Tutoring W LOS 17 Co to jest tutoring? Proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy rozwój podopiecznego. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

mgr Elżbieta Leszczyńska mgr Dominika Makałus mgr Marzanna Sieniawska mgr inż. Rafał Michałowski

mgr Elżbieta Leszczyńska mgr Dominika Makałus mgr Marzanna Sieniawska mgr inż. Rafał Michałowski mgr Elżbieta Leszczyńska mgr Dominika Makałus mgr Marzanna Sieniawska mgr inż. Rafał Michałowski Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Karta jakości usług opiekuńczych. Materiał z konsultacji społecznych pn Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych

Karta jakości usług opiekuńczych. Materiał z konsultacji społecznych pn Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych Karta jakości usług opiekuńczych Materiał z konsultacji społecznych pn Gdyński dialog o jakości usług opiekuńczych Gdynia 2011 Wprowadzenie Karta jakości usług opiekuńczych to rezultat szerokiego procesu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

rozmowa doradcza Scenariusz nr 5

rozmowa doradcza Scenariusz nr 5 rozmowa doradcza Scenariusz nr 5 (na podstawie koncepcji Carla Rogersa) 1. Założenia scenariusza rozmowy 1.1. Wymagania dotyczące doradcy zawodowego pracującego według koncepcji Carla Rogersa Doradca:

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog)

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) DORADZTWO ZAWODOWE W PRZEKROJU ŻYCIOWYM Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) AKTY PRAWNE Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (art.65), Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 W myśl obowiązujących przepisów jednym z podstawowych i ważnych zadań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Doradca zawodowy w szkole

Doradca zawodowy w szkole Doradca zawodowy w szkole Poradnictwo zawodowe w szkole Na skutek niezmiernie szybkich przemian gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

MISJA "UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA"

MISJA UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach 39-124 Iwierzyce 186 tel. 17 745 50 94 fax. 17 222 15 25 www.gimiwierzyce.pl adres e-mail: gimnazjum@iwierzyce.pl MISJA "UCZYMY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA"

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego

POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego Doradztwo zawodowe i edukacja dorosłych jako systemy wspierania rozwoju człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Poradnictwo zawodowe na stronach www Strony www http://www.doradca-zawodowy.pl Zakres Strona internetowa projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego Poradnictwo w Sieci realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Bieg wydarzeń jest tak szybki, że jeśli nie znajdziemy sposobu na to, aby widzieć dzień jutrzejszy, trudno się spodziewać, abyśmy rozumieli dzień dzisiejszy. Dean Rusk PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS I. Założenia podstawowego modułu szkoleniowego dla AON 2 II. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Przemysław Walter Instytut Coachingu i Mentoringu Rozmowa kwalifikacyjna & Autoprezentacja Zwycięskie Strategie Klucz do

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich. w Rybniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich. w Rybniku Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku 1 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego I. Założenia wstępne Misją szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności liceum ogólnokształcącego, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 W myśl obowiązujących przepisów jednym z podstawowych i ważnych zadań wychowawczych

Bardziej szczegółowo