Profilaktyka zdrowia. 24h dla zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profilaktyka zdrowia. 24h dla zdrowia"

Transkrypt

1 Profilaktyka zdrowia w Enel-Med 24h dla zdrowia

2 Obserwuj¹c styl ycia i tryb pracy moich kolegów, doszed³em do wniosku, e pomimo zapewnionego dostêpu do prywatnych us³ug medycznych, nie maj¹ czasu w pe³ni z nich korzystaæ. Pomyœla³em, e osobom, które yj¹ w ci¹g³ym biegu potrzebny jest szybki i kompleksowy program diagnostyczny. Tak powsta³ program 24h dla zdrowia. Postanowi³em sam go sprawdziæ by³em pierwszym pacjentem, który przeszed³ badania w takim trybie. Zapewniam, e Program 24h dla zdrowia to obs³uga na najwy szym poziomie i pe³en komfort: dedykowany lekarz i pielêgniarka, opieka kluczowych specjalistów, w³asny pokój z dostêpem do internetu, napoje, posi³ki oraz prasa. Ja ju jestem spokojny o swoje zdrowie warto, eby taki spokój uzyskali tak e inni mened erowie! Zakres us³ug medycznych ENEL-MED: Konsultacje specjalistyczne dla doros³ych i dzieci Stomatologia Szpital Diagnostyka obrazowa Rehabilitacja Centrum psychologiczne Poradnia okulistyczna Programy profilaktyczne Medycyna estetyczna Pomoc doraÿna Wizyty domowe I wiele innych ycz¹c zdrowia, pozostajê z powa aniem Adam Rozwadowski Prezes Zarz¹du Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. Zapraszamy do naszych oddzia³ów!

3 Kto powinien skorzystaæ z programu 24h dla zdrowia? Program 24h dla zdrowia dedykowany jest osobom, które chc¹ zadbaæ o swoje zdrowie, ale maj¹ niewiele czasu na korzystanie z opieki medycznej. Tworzony by³ on z myœl¹ o kadrze zarz¹dzaj¹cej, mened erach wy szego szczebla czy w³aœcicielach w³asnego biznesu. Z programu mo e jednak skorzystaæ ka da osoba, która yj¹c intensywnie codziennie nara a siê na stres, a na liœcie potrzeb swoje zdrowie umieszcza na ostatnim miejscu. Dlaczego warto skorzystaæ z programu 24h dla zdrowia? Z opinii pacjentów: Program 24h jest zaprzeczeniem moich wszystkich negatywnych skojarzeñ zwi¹zanych z leczeniem. Czu³am, e ca³y czas otaczaj¹ mnie yczliwi ludzie, dla których moje zdrowie jest najwa niejsze. Renata, 54 lata, Kraków W ci¹gu 24h dowiedzia³em siê o sobie tyle, ile nigdy do tej pory. Postanowi³em, e od teraz to bêdzie mój coroczny przegl¹d w³asnego zdrowia. Przecie nie mogê dbaæ bardziej o mój samochód, ni o siebie. Micha³, 48 lat, ódÿ Oszczêdnoœæ czasu samodzielne wykonanie wszystkich badañ i konsultacji objêtych programem zajê³oby kilka tygodni i wi¹za³oby siê z min. 5 wizytami w placówkach medycznych. Wczesna prewencja badania umo liwiaj¹ ocenê mo liwoœci rozwoju wielu chorób, w tym tych, które czêsto przebiegaj¹ bezobjawowo np. zmian nowotworowych. Szeroki zakres konsultacji specjalistycznych i kompleksowa diagnostyka na 24h dla zdrowia sk³adaj¹ siê konsultacje u specjalistów, badania laboratoryjne oraz specjalistyczne badania diagnostyczne (tak e takie, na które niezbêdne jest posiadanie skierowania lekarskiego). Indywidualna opieka uczestnik programu znajduje siê pod opiek¹ lekarza i pielêgniarki, która na bie ¹co monitoruje przebieg badañ. Komfortowe warunki gwarantujemy pokój z dostêpem do internetu, œwie ¹ prasê, posi³ki i napoje. Program uszyty na miarê oferujemy warianty programu dostosowane do ró norodnych potrzeb i oczekiwañ pacjentów. Program mo e byæ modyfikowany na ka dym etapie realizacji.

4 Jak program 24h dla zdrowia wygl¹da w praktyce? Program rozpoczyna siê od konsultacji wstêpnej u lekarza prowadz¹cego (internisty), w czasie której przeprowadzony jest szczegó³owy wywiad oraz badanie przedmiotowe. Po wyborze odpowiedniego zestawu badañ, pielêgniarka prowadz¹ca ustala z pacjentem dogodny dzieñ wykonania programu. Po konsultacji wstêpnej u internisty, pacjent mo e zrezygnowaæ z realizacji programu. Jeœli pacjent zdecyduje siê na realizacjê programu, w wybranym dniu powinien zg³osiæ siê na czczo do odpowiedniego oddzia³u ENEL-MED. Przez ca³y dzieñ przeprowadzane s¹ konsultacje specjalistyczne i badania. Po pobraniu krwi do badañ laboratoryjnych pacjent mo e zjeœæ œniadanie (przy braku przeciwwskazañ lekarskich zwi¹zanych z realizacj¹ kolejnych badañ). W przerwach miêdzy badaniami i konsultacjami pacjent przebywa w specjalnie przygotowanym pokoju. Przez ca³y dzieñ ma tak e zapewnion¹ opiekê pielêgniarsk¹. Program zamyka konsultacja koñcowa, w czasie której lekarz prowadz¹cy, po analizie wyników wszystkich badañ i konsultacji specjalistycznych, stawia diagnozê oraz daje zalecenia i rekomendacje. Program 24h dla zdrowia najczêœciej trwa oko³o 7 do 9 godzin, ale sugerowane jest zarezerwowanie sobie ca³ego dnia na jego wykonanie. Osobom spoza Warszawy, które chcia³yby zrealizowaæ program w Oddziale Zacisze oferowany jest nocleg. Realizacja programu w wersji autorskiej (zindywidualizowanej) mo e potrwaæ nieznacznie d³u ej ni 24 godziny. Jeœli oczekiwanie na wyniki niektórych badañ wymaga d³u szego czasu (dotyczy to np. badañ na posiew, cytologii, badañ histopatologicznych), pielêgniarka kontaktuje siê z pacjentem po otrzymaniu wszystkich analiz. Jeœli po przejœciu programu 24h dla zdrowia konieczne bêd¹ dalsze badania czy leczenie, pacjent mo e je wykonaæ w Centrum Medycznym ENEL-MED. Z opinii pacjentów: W codziennym zabieganiu ³atwo zapomina siê o w³asnym zdrowiu. Dlatego za namow¹ ony postanowi³em poœwiêciæ dobê na to, aby uzyskaæ pewnoœæ, e z moim zdrowiem wszystko w porz¹dku. Piotr, 49 lat, Warszawa Program 24h to produkt na miarê wspó³czesnych czasów. Otrzyma³em mnóstwo informacji o swoim zdrowiu w bardzo krótkim czasie. Zaj¹³ siê mn¹ zespó³ prawdziwych profesjonalistów. Tadeusz, 56 lat, Poznañ 24h dla zdrowia to najlepszy prezent, jaki mog³am sobie podarowaæ. Na pewno za kilka lat powtórzê program. Ewa, 51 lat, Wroc³aw

5 Przyk³adowy zakres badañ i konsultacji BADANIA LABORATORYJNE Morfologia z rozmazem OB Elektrolity Transaminazy Glukoza Kreatynina Mocznik Kwas moczowy Mocz badanie ogólne TSH elazo Poziom Ca Lipidogram CRP HBS HCV INR Krew utajona w kale Cytologia/ PSA Homocysteina Apolipoproteina B Apolipoproteina A1 Magnez DIAGNOSTYKA OBRAZOWA USG jamy brzusznej USG tarczycy USG piersi/ mammografia USG transwaginalne/prostaty przez pow³oki brzuszne Rezonans magnetyczny (odcinek szyjny/ piersiowy/ lêdÿwiowy) RTG klatki piersiowej Pantomogram* Kolonoskopia/Gastroskopia DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA EKG spoczynkowe EKG wysi³kowe Echo serca Holter EKG/RR Calcium Score Koronarografia nieinwazyjna KONSULTACJE LEKARSKIE Opieka internisty Ginekolog/urolog Kardiolog Dietetyk Okulista Stomatolog* OPIEKA PIELÊGNIARSKA Dedykowana pielêgniarka * nie dotyczy Oddzia³u Arkady Wroc³awskie To lekarz prowadz¹cy na podstawie wywiadu decyduje (w porozumieniu z pacjentem), jaki bêdzie finalny zakres badañ. Mo liwych jest wiele wariantów, np. Szybka Œcie ka Kardiologiczna (wersja programu umo liwiaj¹ca diagnostykê chorób serca). Badania laboratoryjne zakres badañ oferowanych w ramach programu 24h dla zdrowia pozwala na ocenê funkcjonowania poszczególnych narz¹dów, uk³adów oraz ocenê stanu metabolicznego organizmu. Badania umo liwiaj¹ np. wykrycie: niedokrwistoœci, cukrzycy, ryzyka wyst¹pienia udaru, zawa³u i chorób naczyñ, nowotworów i stanów przednowotworowych, stanów zapalnych, nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu poszczególnych narz¹dów np. nerek, w¹troby oraz ocenê kondycji tarczycy lub innych gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego. Badania USG umo liwiaj¹ ocenê stanu narz¹dów, w tym nieprawid³owoœci w ich budowie (np. torbiele, nowotwory) w czasie rzeczywistym. Rezonans magnetyczny krêgos³upa umo liwia ocenê struktur kana³u krêgowego w odcinku szyjnym, piersiowym lub lêdÿwiowym. Badania RTG klatki piersiowej pozwalaj¹ oceniæ stan p³uc i uk³adu sercowo-naczyniowego. Pantomogram (zdjêcie przegl¹dowe struktur jam)y ustnej) badanie RTG, które obrazuje wszystkie wy niête i niewy niête zêby, a tak e okoliczne tkanki (koœci, stawy, zatoki). Pozwala na unikniêcie niepowodzeñ w leczeniu stomatologicznym. Kolonoskopia pozwala na wykrycie nieprawid³owoœci w dolnym odcinku przewodu pokarmowego (m.in. polipy, uchy³ki) oraz na pobranie wycinków do badania histopatologicznego lub usuniêcie zmiany. Gastroskopia pozwala na wykrycie nieprawid³owoœci w górnym odcinku przewodu pokarmowego (np. wrzody o³¹dka) oraz na pobranie wycinków do badania histopatologicznego lub usuniêcie zmiany. EKG pozwala oceniæ budowê i zaburzenia w pracy serca i naczyñ wieñcowych (niedokrwienie, zaburzenia rytmu, zawa³). Echo serca (USG serca) pozwala na ocenê budowy serca i jego pracy. Holter EKG ca³odobowe badanie rytmu serca, pozwalaj¹ce oceniæ rytm serca i ewentualn¹ arytmiê serca w ci¹gu ca³ej doby. Holter RR ca³odobowa ocena ciœnienia têtniczego (jedyna obiektywna metoda). Calcium Score pozwala stwierdziæ obecnoœæ uwapnionych blaszek mia d ycowych w têtnicach wieñcowych. Koronarografia (angiografia naczyñ wieñcowych) s³u y diagnozowaniu choroby niedokrwiennej serca oraz obrazuje stan naczyñ wieñcowych.

6 Placówki Centrum Medycznego ENEL-MED, w których mo na zrealizowaæ program 24h dla zdrowia: Kraków Oddzia³ Galeria Krakowska ul. Pawia 5 II piêtro wejœcie od ul. Pawiej Poznañ Oddzia³ Kupiec Poznañski Pl. Wiosny Ludów 2 II piêtro wejœcie od ul. Wroc³awskiej Warszawa Oddzia³ Zacisze ul. Gilarska 86C Centrum psychologiczne ENEL-MED Zakres us³ug: konsultacje psychologiczne psychoterapia indywidualna psychoterapia grupowa psychoterapia ma³ eñska/par diagnostyka psychologiczna warsztaty i szkolenia pomoc w sytuacjach kryzysowych w firmie Wroc³aw Oddzia³ Arkady Wroc³awskie ul. Powstañców Œl¹skich 2-4 III piêtro wejœcie z parkingu Umów siê na konsultacjê! * Wiêcej o programie 24h dla zdrowia:

7

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003 Niniejsze stanowisko jest efektem wielomiesiêcznej pracy specjalnej grupy zadaniowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Materia³ powsta³ na podstawie szczegó³owej analizy regulacji stosowanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090

MAIMONIDES. Olsztyn, ul. Tuwima 9 (P³ywalnia UWM) tel. 607 677 090 bezp³atny NR 8 (247) SIERPIEÑ 2015 INFORMATOR ISSN 2083-2133 MEDYCZNY informacja medyczna Rok za³. 1995 rok za³. 1995 tel.194 34 89 534 94 42 www.medis.info.pl DARIUSZ KOCHANOWICZ Specjalista chorób kobiecych,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI BIULETYN OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Nr 2 KWARTALNIK 2013 ISSN 1426-9929 LEOPOLD STAFF CAPRI Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr, Jeno e Morskie Oko, miast w œrodku, jest wko³o I miast smreczków,

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899

LUX-MED. Ergonomia. w miejscu pracy str. 7. medycyna jest sztukà. magazyn pacjentów klinik medycznych ISSN 1897-4899 magazyn pacjentów klinik medycznych LUX-MED medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 1/37 ROK X KWARTALNIK MARZEC 2008 www.luxmed.pl Ergonomia w miejscu pracy str. 7 W NUMERZE LUX MED SPIS TREŚCI Przysz

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

3/1. Badania lekarskie

3/1. Badania lekarskie OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/1. 2005 lekarskie Spis treœci 1. Komentarz... 1 1.1. Zasady kierowania na badania... 1 1.2. Badania wstêpne... 3 1.3. Badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9749. Nr 11/33, 2012. Wydanie specjalne. Otrzymaliśmy kolejne certyfikaty. Wielkie otwarcie

ISSN 1731-9749. Nr 11/33, 2012. Wydanie specjalne. Otrzymaliśmy kolejne certyfikaty. Wielkie otwarcie ISSN 1731-9749 Wydanie specjalne Nr 11/33, 2012 Otrzymaliśmy kolejne certyfikaty Wielkie otwarcie Szanowni Państwo, Oto specjalne wydanie kwartalnika Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Zdrowe

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w Zak³adzie Radiologii PAM, w formie seminariów, wyk³adów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Zapoznanie z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo