W okresie luty 2012 trwają działania organizacyjno prawne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W okresie 29.07.2011 luty 2012 trwają działania organizacyjno prawne."

Transkrypt

1 29 lipca 2011 r. zostaje przy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21 powołane zostało Stowarzyszenie Acus Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka organizacja rodziców dzieci i młodzieży podopiecznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21. W okresie luty 2012 trwają działania organizacyjno prawne. Od samego początku istnienia Stowarzyszenia bardzo ściśle realizowana jest współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Nr 21 jest to kontynuacja tradycji wspólnych działań Poradni i Rady Rodziców funkcjonującej przy Poradni. Wspólnym celem Stowarzyszenia, powołanego z inicjatywy Poradni i rodziców, jest rozszerzenie oferty możliwej pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla dzieci zdolnych ze szczególnym akcentowaniem pomocy dla dzieci i młodzieży z rejonu niezwykle dynamicznie rozwijającej się Dzielnicy m. st. Warszawy - Białołęki. Projekty realizowane w ścisłej współpracy Stowarzyszenia Acus - Akademii Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr Czwartkowe spotkania z książką (czas realizacji: grudzień 2011 r. - czerwiec 2012 r.) - projekt nagrodzony w konkursie ogłoszonym przez Bank BRE adresowany był do dwóch grup odbiorców do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz do uczniów starszych klas szkoły podstawowej uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych na terenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21. Projekt propagował ideę cotygodniowego głośnego czytania dzieciom. Czwartkowe spotkania uczyły dzieci krytycznego i zarazem kreatywnego myślenia, rozwijały ich umiejętności językowe, doskonaliły pamięć i wyobraźnię, poszerzały wiedzę, rozwijały dzieci pod względem emocjonalnym i społecznym. Maluchy i uczniowie zaprzyjaźniali się z książką jako źródłem inspiracji w codziennym życiu. Książka była traktowana jako źródło poznawania wartości humanistycznych, pozwalających szczególnie starszym uczniom na podejmowanie właściwych wyborów w życiu codziennym. Wspólna lektura stawała się inspiracją do rozmów na tematy ważne dla dzieci. Malowanie przyjętych i zrozumianych treści dawało szansę dzieciom do głębszego przeżycia treści poznawanych tekstów. Wspólne czytanie stawało się inspiracją dla rodziców do systematycznego spędzania z dziećmi wspólnego czasu z książką do projektu bowiem zaproszeni zostali także rodzice dzieci, a wspólne czytanie zakończyło się wielkim plastycznym konkursem pod hasłem Książka to mój wielki przyjaciel. Wspólne czytanie połączone było ze wspólnym słuchaniem muzyki klasycznej, w której tle dzieci uczyły się sztuki wyrażania swoich myśli i emocji w pracach plastycznych. Projekt pozwolił na włączenie się Stowarzyszenia Acus i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21 w niezwykle cenną inicjatywę znaną pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom. Łączna liczba uczestników projektu około 40 uczniów uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych oraz około 20 dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Projekt finansowany był przez Bank BRE wartość finansowa projektu zł. 2. Projekt Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia; wspieranie rodzin i osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 1

2 wzmocnienie rozwoju lokalnych sieci wsparcia dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym (czas realizacji ) projekt nagrodzony został i rekomendowany do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych, ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów ze starszych klas SP, zagrożonych problemem wykluczenia społecznego, pochodzących ze środowisk patologicznych, z rodzin niewydolnych wychowawczo z problemami w zakresie funkcjonowania społecznego. Wytypowani do pracy uczniowie zostali objęci pomocą psychologiczną, socjoterapeutyczną lub psychoterapeutyczną. Pomoc psychologiczną w postaci pracy indywidualnej lub możliwości udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych, ewentualnie w warsztatach psychoedukacyjnych, uzyskali też rodzice uczniów. W ramach koniecznej integracji działań w procesie pomocy dzieciom i młodzieży prowadzona była też praca z nauczycielami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz z wychowawcami z placówek opiekuńczo wychowawczych. Łączna liczba odbiorców projektu: 1. uczniowie około 950 osób, 2. rodzice / opiekunowie prawni 60 osób oraz 10 rodzin, 3. nauczyciele i wychowawcy około 70 osób, konsultacje okołowarsztatowe dla wychowawców z 48 klas, dla których zrealizowano warsztaty psychoedukacyjne. Łącznie ok osób 4. liczba szkół podstawowych objętych działaniami projektowymi 2 SP, 6 szkół gimnazjalnych, białołęcki Dom Dziecka, podopieczni dzielnicowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21 oraz rodziny objęte pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wartość finansowa projektu zł 3. Projekt Krok po kroku na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości wspólnego autorstwa Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21 Partnera Stowarzyszenia Acus i Stowarzyszenia Acus (Stowarzyszenie było także współrealizatorem podejmowanych działań czas realizacji projektu: r.) projekt został rekomendowany do realizacji przez Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy, a sfinansowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Białołęka. Projekt również adresowany był do młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w relacjach społecznych, poszukującej w okresie adolescencji własnej drogi życiowej, poszukującej autorytetów, weryfikującej wartości wnoszone przez świat dorosłych. Ponownie z racji obowiązującej sztuki z zakresu pomocy psychologicznej w projekt włączeni zostali także rodzice i opiekunowie prawni. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla młodzieży, w tym warsztaty integracyjne, warsztaty komunikacji społecznej, warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych i panowania nad stresem, przeciwdziałania zjawiskom przemocy rówieśniczej i inne zgodne z zapotrzebowaniem szkół. Uczniowie wymagający wsparcia otrzymali możliwość indywidualnej pracy z psychologiem lub w uzasadnionych przypadkach z psychoterapeutą. Zorganizowano 5 grup socjoterapeutycznych. Pomoc o charakterze psychologicznym indywidualną lub w postaci oferowanych warsztatów psychoedukacyjnych otrzymali także rodzice i podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu nauczyciele i wychowawcy z placówek opieki całkowitej. Realizacja programu Krok po kroku na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości i wnioski związane z widzeniem potrzeb środowiska lokalnego stały się 2

3 podstawą do opracowania kolejnego programu Krok po kroku dobrze jest być razem rekomendowanego do realizacji i realizowanego w roku Łączna liczba odbiorców projektu Krok po kroku na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości": 1. uczniowie około 550 osób, 2. rodzice / opiekunowie prawni 20 osób oraz 10 rodzin, 3. nauczyciele i wychowawcy około 20 osób uczestników warsztatów, konsultacje okołowarsztatowe dla wychowawców z 23 klas, dla których zrealizowano warsztaty psychoedukacyjne. Łącznie ok. 600 osób 4. Liczba szkół gimnazjalnych - 5, białołęcki Dom Dziecka, podopieczni dzielnicowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21 oraz rodziny objęte pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wartość finansowa projektu zł (dotacja) i zł (wartość wolontariatu). 4. Projekt Świąteczny uśmiech (grudzień 2012 / styczeń 2013) wygrany przez Stowarzyszenie Acus w ramach konkursu ogłoszonego przez Bank BRE. Projekt adresowany był do dzieci szczególnej troski, potrzebujących przyjacielskiego pochylenia się nad nimi w okresie Świąt Bożego Narodzenia mowa o wychowankach Domów Dziecka z Białołęki. Dzięki podjętej inicjatywie, polegającej na zbiórce przez dzieci z Poradni, członków Stowarzyszenia i pracowników Banku BRE darów w postaci zabawek, gier edukacyjnych, książek, filmów DVD podopieczni Domu Dziecka otrzymali świątecznego Mikołaja. Celem podjętego projektu była integracja świata dziecięcego i świata dorosłych, integracja dzieci działających pod hasłem Dzieci dzieciom. Projekt uczył umiejętności dostrzegania potrzebującego człowieka, uczył umiejętności dzielenia się własnym dobrem z drugim, uczył umiejętności dobrych wzajemnych relacji, umiejętności dostrzegania potrzeb osoby obok. Ten sposób działania z racji niesienia przez niego istotnych wartości humanistycznych będzie kontynuowany i rozszerzany. Wartość projektu dary zebrane przez darczyńców. 5. Program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziców / opiekunów i nauczycieli Krok po kroku dobrze jest być razem (czas realizacji: ) program ponownie o charakterze profilaktyczno diagnostycznym i pomocowym, ze szczególnym zaakcentowaniem jednak pomocy terapeutycznej, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do rodziców / opiekunów prawnych i nauczycieli. Został wygrany przez Stowarzyszenie Acus i rekomendowany do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Projekt jest finansowany przez m. st. Warszawa. Stanowi kontynuację programu Krok po kroku na wspólnej drodze w budowaniu dobrej przyszłości z przyjętymi w odpowiedzi na potrzeby środowiska - modyfikacjami i uzupełnieniami wynikającymi z analizy przebiegu projektu z roku Ponownie w ramach działań projektowych realizowane są warsztaty psychoedukacyjne o charakterze profilaktyczno diagnostycznym i pomocowym oraz zajęcia socjoterapeutyczne adresowane do wytypowanych uczniów ze szkół gimnazjalnych i szkoły ponadgimnazjalnej z problemami w funkcjonowaniu społecznym. Zorganizowana jest pomoc psychologiczna dla młodzieży wymagającej wsparcia psychologiczno pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 3

4 z rodzin dysfunkcjonalnych, patologicznych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Pomocą adekwatną do potrzeb objęci są też rodzice lub opiekunowie prawni wymagający pomocy. Zorganizowane są stałe całoroczne punkty konsultacyjne na terenie wytypowanych szkół gimnazjalnych przybliżające dostępność w lokalnym środowisku do pomocy konsultacyjnej o charakterze informacyjno ukierunkowująco doradczym. Bardzo szerokim zakresem pomocy objęci zostali też ponownie nauczyciele i wychowawcy z placówek oświatowych i placówek opiekuńczo wychowawczych w formie konsultacji na różnych etapach prowadzenia procesu pomocowego, w formie zorganizowanych warsztatów umiejętności wychowawczych, grup wsparcia i innych form psychoedukacyjnych, w tym superwizyjnych. Łączna liczba odbiorców projektu: 1. uczniowie około osób, 2. rodzice / opiekunowie prawni osób oraz 12 rodzin oraz osoby korzystające z punktów konsultacyjnych, 3. nauczyciele i wychowawcy osób, konsultacje okołowarsztatowe dla wychowawców z 17 klas, dla których zrealizowano warsztaty psychoedukacyjne, 4. nauczyciele i wychowawcy oraz rodzice korzystający z punktów konsultacyjnych łącznie ok. 600 osób 5. liczba szkól gimnazjalnych objętych działaniami projektowymi 5 gimnazjów, białołęcki Dom Dziecka, podopieczni dzielnicowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21 oraz rodziny z białołęckiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość finansowa projektu zł 6. Program profilaktyczny dla szkół podstawowych klas IV VI na terenie Dzielnicy Białołęka oraz rodziców / opiekunów i nauczycieli Razem łatwiej, bezpieczniej, radośniej (czas realizacji: ) program o charakterze profilaktyczno diagnostycznym i pomocowym, adresowany tym razem do uczniów szkół podstawowych oraz do rodziców / opiekunów prawnych i nauczycieli o charakterze zbliżonym do programu dla uczniów szkół gimnazjalnych, z dostosowaniem treści, formy i metod pracy do odbiorcy młodszego uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej. Analogicznie pomocą objęci zostali zarówno uczniowie jak i ich rodzice ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych tak zwanym wykluczeniem społecznym, ze środowisk patologicznych. Pomoc jednak uzyskują także rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi, w tym rodziny niewydolne wychowawczo, wielodzietne, również adopcyjne. Działania adresowane są także konsekwentnie do nauczycieli, a celem wszystkich wymienionych poczynań jest systematyczne, dalsze rozszerzanie oferty pomocy psychologiczno pedagogicznej, realizowanej w ścisłej merytorycznej współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Nr 21, pozwalające na objęcie opieką dzieci / uczniów / rodziców takiego wsparcia wymagających. Łączna liczba odbiorców projektu: 1. uczniowie około osób, 2. rodzice / opiekunowie prawni osób oraz 10 rodzin, 3. nauczyciele i wychowawcy osób, konsultacje okołowarsztatowe dla wychowawców z 17 klas, dla których zrealizowano warsztaty psychoedukacyjne, 4

5 4. nauczyciele i wychowawcy oraz rodzice korzystający z punktów konsultacyjnych łącznie ok. 560 osób 5. liczba szkól podstawowych objętych działaniami projektowymi 8 SP, białołęcki Dom Dziecka, podopieczni dzielnicowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21 oraz rodziny pozostające pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość finansowa projektu zł 7. Projekt rekomendowany do realizacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Bank BRE - Mistrz ortografii (luty maj 2013 r.) adresowany był do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się projekt zgłoszony został przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Nr 2. Program opracowany został i był realizowany w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Acus. Odbiorcy projektu to ponad 100 uczniów z klas IV VI ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z tzw. dysleksją rozwojową, podopieczni Poradni. Dzięki projektowi uczniowie wzięli udział w zorganizowanym dwuetapowym konkursie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki poprawnego pisania. Realizowali rozszerzony program terapeutyczny o tematyce opracowanej przez specjalistów i członków Stowarzyszenia, podnosząc zakres swojej wiedzy i umiejętności w zakresie dotyczącym sztuki poprawnego pisania obszar to niezwykle trudny u dzieci z tak zwaną dysleksją rozwojową. W ramach projektu uruchomione zostały dwie kolejne grupy terapeutyczne prowadzone w ramach wolontariatu. Gabinety terapeutyczne Poradni zostały wyposażone w kolejne niezbędne dla uczniów pomoce dydaktyczno terapeutyczne, a laureaci konkursu zarówno na poziomie I jak i II etapu zostali nagrodzeni cennymi nagrodami. Najlepsi z najlepszych wzięli udział w zorganizowanej całodniowej wycieczce do Centrum Nauki Kopernik. Nagrody i wycieczkę ufundował Bank BRE oraz członkowie Stowarzyszenia Acus. Bank BRE sfinansował także pomoce dydaktyczno terapeutyczne dla Poradni. Wartość finansowa projektu zł (BRE) oraz dar finansowy Stowarzyszenia około 500 zł + wolontariat W roku 2014 Poradnia, jako partner Stowarzyszenia ACUS funkcjonującego przy Poradni, współrealizuje programy dzięki rekomendacji dla Stowarzyszenia : 8. Krok po kroku idźmy razem do przodu. - program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla rodziców / opiekunów kadry pedagogicznej - projekt przewiduje objęcie opieką łącznie około 420 osób, wliczając w tę liczbę uczniów, rodziców oraz współpracę z nauczycielami i zakłada adresowanie działań do ok uczniów, ok. 50 rodziców i 50 nauczycieli i wychowawców ( w sumie dla około osób); ponownie szczególną opieką objęci zostaną uczniowie z problemami emocjonalno - społecznymi. 9. RAZEM JA, MAMA, TATA I MOJA PANI / MÓJ NAUCZYCIEL - program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz rodziców / opiekunów dzieci i kadry pedagogicznej z uwzględnieniem personelu medycznego i przedstawicieli pomocy społecznej - program przewiduje zagwarantowanie pomocy dla uczniów i rodziców z problemami społecznymi, relacyjnymi, ze szczególnym nachyleniem nad rodzicami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 5

6 10. Projekt Cuda matematyczne - projekt rekomendowany do realizacji w ramach konkursu ogłoszonego przez mbank dla około 50 uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. To znów wspólna praca specjalistów Poradni i rodziców Stowarzyszenia ACUS. Całość działań możliwa jest dzięki ogromnemu zaangażowaniu specjalistów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 21 i członków Stowarzyszenia i ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Nr 21. Obu instytucjom przyświeca wspólny cel pomoc dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzinom lub opiekunom prawnym. Dla właściwej realizacji podjętych zamierzeń konieczna jest ścisła współpraca z kadrą pedagogiczną z placówek oświatowych oraz rozszerzanie idei pomocy wśród coraz szerszego grona rodziców. 6

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe ZESPÓŁ DS. ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA ZABRZE Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe B Pomoc psychologicznopedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych. Raport z ewaluacji Obszar : Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim. Zespół sporządzający

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU 1. FUNDACJA STO POCIECH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU Numer KRS: 000278980, Krajowy Rejestr Sądowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy rejestracja w dniu 20.04.2007

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo