Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach"

Transkrypt

1 Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa

2 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Redakcja: Marian Najdychor, Mirosław Żurek, Elżbieta Żywiec-Dąbrowska Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Parzęcki dr Janusz Figurski Zeszyt jest trzecim z serii Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym poświęcony poradnictwu zawodowemu dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. W danym numerze przedstawiono zagadnienia teoretyczne, praktyczne oraz wyniki badań i narzędzia warsztatu pracy doradców zawodowych Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej i Młodzieżowych Centrów Kariery Ochotniczych Hufców Pracy oraz Szkolnych Ośrodków Kariery. Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym Ukazuje się od 2005 r. ISBN Copyright by Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie Projekt okładki: Tomasz Wierzbowski Opracowanie wydawnicze: Beata Żurek, Joanna Fundowicz Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna Warszawa, ul. Kolejowa 19/21, tel. centr. (22) , fax (22) Druk i oprawa: Instytut Technologii Eksploatacji PIB Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (48) , fax (48)

3 SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 I. Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży Urszula Kowalska, Dariusz Gatner Zawsze na kursie podsumowanie realizacji projektu programu Leonardo da Vinci Hanna Bałos Indywidualny Projekt Kariery cele, etapy badań, rezultaty, ewaluacja Elżbieta Żywiec-Dąbrowska Indywidualny Projekt Kariery metodologia badań Wojciech Kreft Indywidualny Projekt Kariery raport z badania ankietowego doradców zawodowych OHP Ewa Hałubek-Święta II. Z PROBLEMATYKI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Projektowanie kariery od teorii do praktyki Stefan M. Kwiatkowski Rozwój poradnictwa zawodowego w Polsce Kinga Radlińska Doradztwo zawodowe w procesie kreowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej Anna Małecka Opis teorii wyboru zawodu Marta Mazurek Teorie motywacji oraz czynniki motywujące do pracy Edyta Białczak, Martyna Gapińska Miejsce edukacji w życiu rodziny w zmieniającym się społeczeństwie Anna Szafran Rodzinna rozmowa doradcza wspólne planowanie kariery zawodowej Magdalena Wieczorek Gdzie i jak szukać pracy? Dorota Sorbian-Przybysz, Leszek Trzciński Wolontariat jako forma aktywizacji społeczne Bogusława Grzelaczyk III. WYBRANE ZAGADNIENIA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W ŚWIETLE BADAŃ Wychowanie przez pracę szansą na rozwój osobisty i zawodowy młodego człowieka Grażyna Pichla

4 2. Diagnoza trendów na lokalnym rynku pracy wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania personelem w pracy doradcy zawodowego Karol Szonowski Poszukiwanie pracy opinie i doświadczenia Polaków Marcin Łopaciuk, Iwona Lewicka IV. NARZĘDZIA STOSOWANE PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH Standard kwalifikacji zawodowych nowym źródłem zawodoznawczym w poradnictwie zawodowym Mirosław Żurek Teoretyczne podstawy koncepcji coachingu w poradnictwie zawodowym Adam Szołno Modułowe programy kształcenia zawodowego a rynek pracy Edyta Kozieł Jak mówić, by nas słuchano? Justyna Kowalewska V. Z WARSZTATU PRACY DORADCY ZAWODOWEGO SCENARIUSZE ZAJĘĆ Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Jolanta Wastowska Jaka szkoła jest dla mnie? Katarzyna Sobczak Zanim podejmiesz decyzję Katarzyna Śmiechowicz, Monika Stefańska Nie ma orientacji bez informacji Alina Wlazło Asertywność umiejętność otwartego wyrażania własnego zdania Monika Bobrowska Nieśmiałość jak z nią walczyć? Edyta Pawlik-Matla Poznaję samego siebie zanim rozpocznę działalność Elżbieta Ścióg Praca na własny rachunek i zarządzanie sobą Anna Sekuła Warsztaty dla osób uzależnionych Mariola Kołodziejczyk Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Anna Polewacz, Sławomir Małkowski Efektywny powrót na rynek pracy osadzonych w areszcie śledczym Barbara Żak Nowa droga dla byłych więźniów Marcin Kaleniecki, Adam Józefczyk A może własna działalność gospodarcza? Katarzyna Józefacka, Eliza Mazurek

5 14. Aktywizacja zawodowa żołnierzy zasadniczej służby wojskowej Marcin Błażkow, Dagmara Owsianik VI. Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIERY Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania Renata Gąsiorek Na rzecz szkolnych ośrodków kariery sprawozdanie ze współpracy Krzysztof Baranowski Moja kariera informacja z realizacji projektu Dorota Świt Nowoczesne narzędzia i metody pracy doradcy zawodowego z młodzieżą informacja z konferencji Dorota Świt VII. INFORMATORIUM Adresy Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Wykaz adresowy Młodzieżowych Centrów Kariery Opis zasobów informacyjnych zgromadzonych na CD ROM-ie

6 6

7 PRZEDMOWA Oddajemy doradcom zawodowym zatrudnionym w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz Szkolnych Ośrodkach Kariery kolejny trzeci zeszyt z serii Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym poświęcony poradnictwu zawodowemu dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat z nadzieją, że wydawnictwo to będzie dobrze służyło doskonaleniu ich warsztatu pracy. Zamierzeniem naszym jest prezentowanie najlepszych form, treści i metod pracy stosowanych przez doradców zawodowych OHP i SzOK. Wzorem lat ubiegłych w publikacji zostały zaprezentowane autorskie artykuły na temat pracy doradczej z młodzieżą, zagadnienia teoretyczne i praktyczne, prezentacja nowych narzędzi z zakresu poradnictwa, scenariusze zajęć grupowych, prezentacje multimedialne adresowane do odbiorców usług doradczych. Tytuł serii odzwierciedla zawartość publikacji, w ramach której promujemy inicjatywy i rozwiązania warte naśladownictwa. Rozdział pierwszy poświęcony został działalności Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie poradnictwa zawodowego. W artykule wprowadzającym Autorzy w sposób syntetyczny przedstawili projekty realizowane przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz rynku pracy, w szczególności poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Podsumowanie realizacji jednego z projektów międzynarodowych Zawsze na kursie stało się głównym tematem drugiego artykułu. Zawsze na kursie był pilotażowym projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci. Okres jego realizacji obejmował lata i początek roku Głównym produktem projektu był program szkoleniowy dla doradców zawodowych wraz z internetowym portalem zawierającym w języku polskim i angielskim informacje branżowe promujące i wspomagające poradnictwo zawodowe. Autorka przedstawiła rezultaty oceny produktów dokonanej przez ekspertów zewnętrznych oraz bezpośrednich beneficjentów projektu doradców zawodowych. Ukazane zostały także bezpośrednie i pośrednie efekty oddziaływania uzyskanych rezultatów. W kolejnych trzech artykułach zaprezentowano efekty realizacji projektu Indywidualny Projekt Kariery Portfolio dla młodzieży (IPK), który był realizowany od stycznia do września 2007 r. i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO RZL Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. Dzięki tym artykułom Czytelnicy będą mieli okazje na zapoznanie się z celami realizacji, etapami, metodologią badań i wypracowanymi narzędziami wspomagającymi pracę doradcy zawodowego z młodzieżą, a także z efektem ewaluacji. 7

8 W rozdziale drugim nawiązano do ogólnej problematyki poradnictwa zawodowego. Zaprezentowano teoretyczne rozważania, m.in.: na temat projektowania kariery, wyboru zawodu, motywacji, miejsca edukacji w rodzinie i wpływu rodziny na planowanie kariery edukacyjno-zawodowej, sposobów poszukiwania pracy, czy też wolontariatu jako formy aktywizacji społecznej. Przedstawiono zarys rozwoju poradnictwa zawodowego na rzecz młodzieży w systemie szkolnym, którego w tym roku obchodzimy jubileusz 100-lecia w Polsce. Trzeci rozdział zawiera trzy publikacje przybliżające wyniki badań własnych lub też opisujące badania prowadzone przez instytucje spoza sieci Ochotniczych Hufców Pracy. Dzięki tym pracom możemy zapoznać się z opinią młodzieży na temat wychowania przez pracę, czy też z metodami doboru pracowników przez lokalnych przedsiębiorców, z różnicami i stycznymi pomiędzy doradztwem personalnym a poradnictwem zawodowym, opiniami i doświadczeniami Polaków w obszarze poszukiwania pracy. Metody i narzędzia wspomagające pracę doradcy zawodowego, w tym krajowe standardy kwalifikacji zawodowych, coaching, modułowe programy kształcenia zawodowego to główne tematy rozdziału czwartego. Walorem publikacji jest zamieszczenie w rozdziale piątym scenariuszy zajęć wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych działających w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz Szkolnych Ośrodkach Kariery. Dwa ostatnie rozdziały nawiązują do działalności szkolnych ośrodków kariery (rozdział szósty), prezentują zaktualizowaną bazę adresową MCIZ i MCK oraz opis zgromadzonych na płycie CD materiałów (rozdział siódmy). Dołączona do publikacji płyta CD podnosi walory użyteczności, gdyż zawiera zapisaną na niej wersję elektroniczną publikacji, którą wzbogacono prezentacjami multimedialnymi oraz dwoma obszernymi scenariuszami zajęć: Szoker i Odkrywca umiejętności. Materiały do publikacji zostały zebrane i opracowane przez Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej, przy współpracy z pracownikami Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu. Mamy nadzieję, że materiały zawarte w tym zeszycie nie tylko przybliżą obraz działań realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy w obszarze poradnictwa zawodowego, ale także wzbogacą zasób wiedzy i umiejętności doradców zawodowych inspirując ich do coraz bardziej kreatywnej i efektywnej pracy zawodowej. Zachęcamy Państwa do lektury danego numeru oraz do współudziału w redagowaniu kolejnych zeszytów. Renata Wicha Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy 8

9 I. Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO Urszula Kowalska, Dariusz Gatner Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W ZAKRESIE AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY Słowa kluczowe OHP, młodzież, usługi, rynek pracy, poradnictwo zawodowe, zasoby, współpraca, osiągnięcia międzynarodowe, programy rynku pracy, Europejski Fundusz Społeczny, projekty, EQUEL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wprowadzenie Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawnie ukonstytuowała Ochotnicze Hufce Pracy jako jedną z instytucji rynku pracy. W ramach działalności dla rynku pracy hufce na rzecz młodzieży będącej w wieku od 15 do 25 lat świadczą następujące usługi: pośrednictwo pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, organizacja szkoleń, programy rynku pracy. Młodzież zgłaszająca się do OHP to przede wszystkim: młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym (w szczególności młodzież powyżej 15 roku życia, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum i nie kontynuuje nauki, mimo że podlega obowiązkowi szkolnemu); młodzież bezrobotna w wieku od 18 do 25 lat o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (od wykształcenia zasadniczego zawodowego do wyższego), wymagająca jednak wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy; uczniowie i studenci zainteresowani usługami rynku pracy oferowanymi przez OHP. Należy nadmienić, że usługi oferowane przez OHP realizowane są według standardów. Stało się to możliwe dzięki opracowaniu dokumentów: Standard usługi poradnictwo zawodowe dla młodzieży, w którym sformułowano definicje oraz określono wymagania dla usług wchodzących w skład pakietu ofert poradnictwa zawodowego dla młodzieży; 9

10 Standard usługi pośrednictwo pracy dla młodzieży w OHP; Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (organizacja usług w klubach pracy). W artykule przedstawiono działania podejmowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży na rzecz rynku pracy. W szczególności skoncentrowano się na działaniach z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Przedstawiono wypracowane przez OHP zasoby wspomagające pracę doradców zawodowych. Scharakteryzowano zakres współpracy podejmowanej z innymi podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego. W sposób syntetyczny opisano podejmowane przez OHP działania na rzecz młodzieży, które były możliwe m.in. dzięki aktywnemu uczestnictwu jednostek OHP w realizacji różnych programów i inicjatyw programowych, w tym finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Zadania z zakresu rynku pracy Bezpośrednio zadania z zakresu rynku pracy realizuje 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, w ramach których działają: młodzieżowe biura pracy i ich filie, kluby pracy, mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery. Ich oferta jest dostosowana do lokalnego zapotrzebowania na konkretne usługi w zakresie rynku pracy. Młodzieżowe Biura Pracy (49 MBP) i ich filie (70) świadczą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, w tym pozyskują i gromadzą oferty pracy, organizują giełdy i targi pracy, udzielają pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszone miejsca pracy, kierują młodzież do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy, inspirują i organizują kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, współdziałają z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Istotną rolę w realizacji funkcji pośrednictwa pracy pełnią giełdy i targi pracy, organizowane każdego roku przez wszystkie jednostki organizacyjne OHP. Rokrocznie bierze w nich udział ok. 55 tys. osób, zarówno młodzieży bezrobotnej, jak i uczącej się. Do Młodzieżowych Biur Pracy i ich filii zgłasza się corocznie ponad 190 tys. młodzieży, która ma do dyspozycji ponad 170 tys. ofert pracy. Dwa główne nurty pośrednictwa pracy w OHP to pośrednictwo krajowe (obejmujące także oferty pracy krótkoterminowej dla młodzieży) oraz zagraniczna współpraca w tym obszarze, obejmująca: pośrednictwo pracy dla pracowników sezonowych i staże (realizowane w ramach umów i uzgodnień bilateralnych o wzajemnym zatrudnianiu obywateli), a także współpracę w ramach porozumień zawieranych przez OHP z organizacjami pracodawców zagranicz- 10

11 nych. CEiPM organizują działalność Młodzieżowych Biur Pracy OHP oraz przyjmują zgłoszenia osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą. Kluby Pracy (KP) prowadzą zajęcia dla osób bezrobotnych, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla uczestników OHP. Obecnie w kraju funkcjonuje 107 klubów pracy. Do klubów zgłaszają się młodzi ludzie mający trudności w znalezieniu zatrudnienia. Kluby wspomagają aktywność poszukujących pracy poprzez udział w zajęciach opartych na metodologii podręcznika Klub Pracy. Uczą, jak radzić sobie z problemami frustracji i zniechęcenia, starają się pomóc uczestnikom w odbudowie poczucia własnej wartości, rozwijają wśród młodych ludzi umiejętności zwiększające atrakcyjność kandydata dla potencjalnego pracodawcy. Rocznie do Klubów Pracy OHP trafia ponad 150 tys. młodych ludzi, z czego ponad 120 tys. uczestniczy w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, a blisko 30 tys. korzysta z indywidualnych konsultacji. Ośrodki Szkolenia Zawodowego funkcjonujące w ramach struktur OHP oferują szkolenia zawodowe, umożliwiające młodym ludziom podniesienie swoich kwalifikacji, przekwalifikowanie lub zdobycie zawodu, na który jest zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy. W ciągu roku Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP szkolą ponad 8 tys. słuchaczy na około 530 kursach. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży Poradnictwo zawodowe w OHP związane jest z realizacją zadań, które pogrupować można w następujące kategorie: świadczenie usług dla młodzieży poprzez sieć mobilnych centrów informacji zawodowej i młodzieżowych centrów kariery, rozbudowa zasobów metodycznych i informacyjnych poradnictwa zawodowego, doskonalenie warsztatu pracy doradców zawodowych poprzez systematyczne szkolenia kadr. Mobilne Centra Informacji Zawodowej (MCIZ) to jedne z najlepiej rozpoznawalnych jednostek poradnictwa zawodowego OHP. Są to jednostki mobilne (wyposażone w minibusy), które świadczą usługi w terenie, dojeżdżając do młodych klientów. W ten sposób doradcy zawodowi OHP docierają do młodzieży zagrożonej deprywacją potrzeb w zakresie usług doradczych w sensie terytorialnym. MCIZ powstały w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie tworzenia warunków wyrównywania szans młodzieży wiejskiej względem rówieśników zamieszkałych w dużych miastach. Doradcy zawodowi zatrudnieni w 49 Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej oferują młodzieży grupowe informacje i warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego, porady indywidualne oraz bogaty wybór bardzo nowoczesnych źródeł informacji zawodowych. Zajęcia prowadzone przez MCIZ cieszą się bardzo dużą popularnością, zwłaszcza w szkołach (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Tego typu spotkania umożliwiają dotarcie z poradnictwem za- 11

12 wodowym do szerokiego grona młodych ludzi stojących przed wyborem drogi zawodowej. Tylko w 2006 r. MCIZ objęły swoją działalnością ogółem 198 tys. osób, w tym ponad 143 tys. osób skorzystało z usług doradców zawodowych prawie sesji wyjazdowych. Doradcy zawodowi swoje zadania realizowali przede wszystkim podczas sesji wyjazdowych, wyjeżdżając na zaproszenie dyrektorów szkół lub przedstawicieli lokalnych samorządów do małych miast i wsi. Młodzieżowe Centra Kariery (MCK) są w uzupełnieniu do działających już w ramach struktur OHP 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, stacjonarnymi placówkami poradnictwa i informacji zawodowej dla młodzieży. Obecnie na terenie całego kraju działa 30 placówek tego typu. Merytoryczne aspekty ich działania obejmują przede wszystkim poradnictwo i informację zawodową (usługi indywidualne i grupowe). MCK są ponadto placówkami wyspecjalizowanymi w profesjonalnej obsłudze klienta zainteresowanego tematyką przedsiębiorczości jako drogi samozatrudnienia. Kadra doradców zawodowych MCK dysponuje wiedzą oraz szerokim pakietem instrumentów wspomagających ich pracę w tym zakresie. Z usług MCK w ciągu roku korzysta łącznie ponad 52 tys. osób. 30% spośród nich udzielono porad i informacji w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Rolę koordynującą w zakresie poradnictwa zawodowego pełni Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej (COMIZ) Komendy Głównej OHP, który prowadzi działalność o charakterze metodyczno-wdrożeniowym, wypracowuje i upowszechniania skuteczne formy pomocy doradczej. Zasoby poradnictwa i informacji zawodowej w OHP Najważniejsze elementy pakietu zasobów poradnictwa i informacji zawodowej oferowanych przez OHP są zorganizowane w trzy działy: 1. Zasoby tradycyjne (drukowane) i publikacje w ramach OHP: teczki informacji o zawodach, przewodniki po zawodach, poradniki i zeszyty ćwiczeń, książki tematyczne, w tym zeszyty metodyczne dla doradców zawodowych, cykl wydawniczy Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym (trzy zeszyty), zawierają refleksje i przykłady w zakresie metod pracy z młodzieżą autorstwa doradców zawodowych OHP, doradców Szkolnych Ośrodków Kariery oraz ekspertów i osób wspierających w kontekście naukowym i organizacyjnym obszary poradnictwa zawodowego dla młodzieży, Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego (publikacja pokonferencyjna), 12

13 Młodzież na rynku pracy. Od badań do praktyki (publikacja pokonferencyjna), Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej Krystyny Lelińskiej; 3. Zasoby multimedialne: program komputerowy e-mciz, filmy o zawodach popularnych, o zawodach przyszłości, produkty interaktywne, poradniki i pakiety produktów dla młodzieży na płytach CD wspomagających proces doradzania, np. gry Czy własna firma to miejsce dla Ciebie?, CWaniak, poradniki multimedialne Metody poruszania się po rynku pracy kurs dla młodzieży ; 4. Zasoby on-line: portale i szkolenia e-learningowe: Poradnictwo i orientacja zawodowa dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, Poradnictwo i orientacja zawodowa dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, Pierwsze kroki do przedsiębiorczości, Poradnictwo zawodowe w kontekście możliwości młodych Polaków planujących podjęcie pracy za granicą, Metody poruszania się po rynku pracy kurs dla młodzieży poszukującej pracy dwuetapowe szkolenie dla dwóch grup wiekowych młodzieży (starszej i młodszej). Współpraca z innymi podmiotami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego Doradcy zawodowi zatrudnieni w OHP aktywnie współpracują z doradcami zawodowymi Szkolnych Ośrodków Kariery, pedagogami szkolnymi i nauczycielami w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzą też wspólne działania z urzędami pracy, gminnymi centrami informacji zawodowej, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi lokalnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz młodzieży uczącej się i wchodzącej na rynek pracy. Najszerzej znaną inicjatywą współpracy na rzecz poradnictwa zawodowego jest realizacja projektu utworzenia systemu współpracy pomiędzy OHP a szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, w których utworzono Szkolne Ośrodki Kariery. Temu systemowi współpracy nadano nazwę Platforma Programowa OHP dla Szkoły. W ramach Platformy do głównych osiągnięć we współpracy pomiędzy doradcami należy zaliczyć: 13

14 1. Wymianę doświadczeń służącą doskonaleniu kwalifikacji, która odbywała się w ramach organizowanych seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych form spotkań branżowych. 2. Rozwój warsztatu pracy doradcy zawodowego, w ramach którego omawiano zastosowanie metod i narzędzi pracy doradczej, wypracowywano nowe podejścia przydatne w pracy z młodzieżą, opracowywano pakiety nowych informacji do (głównie lokalnego) zastosowania w poradnictwie zawodowym, dzielono się refleksjami na temat sprawdzonych rozwiązań w ramach tzw. wymiany dobrych praktyk. 3. Wspólną realizację i promocję usług przede wszystkim organizację przedsięwzięć angażujących młodzież i pozostałe grupy odbiorców usług poradnictwa zawodowego dedykowanych młodzieży (rodziców, wychowawców, opiekunów itp.). Rezultatem takiego współdziałania stało się zwiększenie dostępności usług poradnictwa i informacji zawodowej. Dzięki współpracy w ramach Platformy Programowej OHP dla Szkoły upowszechnione zostały, co najważniejsze w wymiarze lokalnym małych miejscowości, usługi poradnictwa zawodowego na rzecz młodzieży. Duże znaczenie ma też fakt, że współpraca ta przyczyniła się do wypracowania pakietu zasobów informacyjnych i metodycznych do wykorzystania przez doradców zawodowych i młodzież. Forum projektu jest jego strona internetowa dostępna pod adresem gdzie znaleźć można większość informacji odnośnie do współpracy. Na stronie tej zamieszczono większość produktów multimedialnych przygotowanych w efekcie współpracy. Portal podzielono na dwie części: pierwszą przeznaczoną dla doradców zawodowych, drugą skierowaną do młodzieży. Doradcy zawodowi korzystający z zasobów witryny mają dostęp do dedykowanej specjalnie dla nich zakładki zawierającej systematycznie aktualizowane informacje branżowe. Młodzieży, w ramach portalu, stworzono ścieżkę korzystania z narzędzi wspomagających pracę doradcy zawodowego (pakiet informacji, porad, filmów i gier edukacyjnych). Następstwa realizacji tego projektu współpracy to także integracja środowisk doradców zawodowych pracujących z młodzieżą. Osiągnięcia międzynarodowe OHP były inicjatorem i promotorem pilotażowego projektu Zawsze na kursie realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Partnerami w projekcie były instytucje z Austrii, Francji Hiszpanii i Polski (Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu). Projekt realizowany był w latach Grupą docelową byli doradcy zawodowi w krajach partnerskich. Efektem realizacji projektu i jednocześnie najważniejszym jego produktem jest Multimedialne Centrum Warsztatowe z samokształceniowym kursem dla doradców zawodowych Eurodoradztwo doskonalenie warsztatu pracy dorad- 14

15 cy zawodowego oraz branżowym serwisem informacyjnym zawierającym informacje z zakresu poradnictwa zawodowego i rynku pracy. Centrum dostępne jest na stronie internetowej projektu w dwóch wersjach językowych: angielskiej (język projektu) oraz polskiej. Składa się z czterech tematycznych modułów szkoleniowych: I: Udzielanie bezrobotnym i osobom poszukującym pracy indywidualnych i grupowych porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, II: Zarządzanie informacją zawodową w poradnictwie zawodowym, III: Współpraca z pracodawcami w zakresie doboru kandydatów do pracy, IV: Testy psychologiczne diagnozujące umiejętności i predyspozycje zawodowe. Programy rynku pracy Jednostki organizacyjne OHP uczestniczą w realizacji własnych programów. Powstają one w oparciu o różne kryteria, cel, zasięg, rodzaj grupy, zawierają program zatrudnieniowy lub adaptacyjny (kształtowanie umiejętności i postaw). Działalność OHP na rzecz młodzieży ujęta w ofercie programowej OHP znalazła swoje miejsce w realizacji takich projektów, jak: Równy start projektu adresowanego do młodzieży mającej trudności w zaistnieniu na rynku pracy, a zainteresowanej tematyką samozatrudnienia ponad 850 uczestników rocznie; Start w samodzielność przeprowadzenie szkoleń dla 883 osobowej grupy młodych ludzi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, planowania kariery zawodowej oraz treningi aktywnego poruszania się po rynku pracy; Zaplanuj swoją karierę pomoc dla ponad 1,2 tys. młodych osób z terenów wiejskich poprzez podjęcie szkoleń mających na celu przekwalifikowanie oraz naukę umiejętności uzyskania zatrudnienia; adaptacja bezrobotnych z terenu wsi do pracy w zawodach pozarolniczych oraz pomoc w zakresie podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne z terenów wiejskich; Droga do kariery realizacja dla 2,5 tys. osób podczas lata 2007, regionalnych programów wojewódzkich zawierających szeroki wachlarz działań aktywizujących młodzież, takich jak: szkolenia i kursy zawodowe podnoszące, uzupełniające kwalifikacje uczestników, działania doradcze oraz pośrednictwo pracy. Wdrażanie nowych rozwiązań programowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Szerokie perspektywy w zakresie realizacji zadań ustawowych przez OHP otworzyła możliwość korzystania z funduszy strukturalnych UE, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego. Odpowiadając na potrzeby młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, od 2004 roku 15

16 Ochotnicze Hufce Pracy jako jedna z pierwszych polskich instytucji rozpoczęły realizację projektów współfinansowanych z EFS, kontynuując je w 2005 oraz w latach następnych. Środki EFS stanowią istotne źródło wsparcia podejmowanych przez OHP działań, co przekłada się na wzrost profesjonalizmu świadczonych usług edukacyjnych oraz zwiększenie liczby młodych ludzi, którzy otrzymują realną pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. OHP realizują jedne z największych projektów EFS biorąc pod uwagę zasięg, jak również liczebność grup beneficjentów. Jako jedyny projektodawca, wskazany w Działaniu 1.5 b) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zrealizowały w latach cykl projektów Twoja wiedza Twój sukces, obejmujący swoim zasięgiem całą Polskę i wdrażany w ponad 100 jednostkach organizacyjnych OHP. Twoja wiedza Twój sukces to wiodący projekt Ochotniczych Hufców Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był on realizowany w ramach Działania 1.5 schemat b) Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Głównym jego celem była aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Łącznie wzięło w nim udział ponad beneficjentów; w projekcie uczestniczyła także młodzież niepełnosprawna, która ze względu na dysfunkcje sensoryczne, motoryczne lub intelektualne jest dodatkowo narażona na marginalizację, wyłączenie społeczne i pauperyzację. Na wsparcie, które młodzież otrzymała w ramach projektu złożyły się m.in. szkolenia zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, treningi psychologiczne i terapeutyczne, kursy obsługi komputera, kursy języków obcych. Projekt Szansa Droga do samodzielności realizowany był w okresie od grudnia 2005 do maja 2006 roku na terenie 24 jednostek organizacyjnych OHP, zlokalizowanych w 9 województwach (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, podlaskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Głównym jego celem była aktywizacja zawodowa 600 młodych ludzi w wieku lata, pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, nieuczących się i niepracujących. Wsparcie udzielone młodzieży w ramach Projektu obejmowało zarówno szkolenia zawodowe, zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i planowania kariery zawodowej, warsztaty z zakresu podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia językowe. W styczniu 2007 roku OHP rozpoczęły realizację kolejnego projektu finansowanego z EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , zatytułowanego Czas na samodzielność ; projekt trwać będzie do końca lutego przyszłego roku. Jest to zarazem ostatni projekt OHP wdrażany w ramach SPO RZL Adresatem projektu jest grupa 3000 osób w wieku od 18 do 24 lat, pochodzących ze środowisk dotknię- 16

17 tych ubóstwem, mająca trudną sytuację rodzinną, nie kontynuujących z przyczyn od siebie niezależnych nauki w szkołach średnich bądź wyższych, pozbawiona możliwości realnego zaplanowania własnej kariery zawodowej. Ogólna wartość Projektu to ponad 37 mln zł, z czego na wsparcie EFS przypada zł. Przedsięwzięcie będzie wdrażane na terenie 100 jednostek organizacyjnych OHP. Uczestnicy projektu to: osoby z wykształceniem średnim niepełnym (w tym byli absolwenci liceów profilowanych), zainteresowane uzyskaniem świadectwa dojrzałości, a także istotnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy (1500 osób); osoby nieuczące się i niepracujące, posiadające wykształcenie średnie, zainteresowane podjęciem nauki na wyższej uczelni (w szczególności na studiach dziennych) oraz równoczesnym uzyskaniem atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, które w sposób istotny poprawią ich sytuację na rynku pracy (1500 osób). Celem projektu jest ułatwienie takim osobom startu życiowego i zawodowego poprzez umożliwienie im uczestnictwa zarówno w szkoleniach zawodowych, jak i w kursach języka angielskiego, profesjonalnych szkoleniach komputerowych (o standardzie European Computer Driving Licence), zajęciach z zakresu ABC przedsiębiorczości, wykładach z zakresu podstawowych elementów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, a nawet kursach prawa jazdy. Beneficjenci zamierzający podwyższyć poziom wykształcenia ogólnego będą mogli skorzystać z kursów przygotowawczych do matury, a jeżeli już posiadają wykształcenie średnie z kursów przygotowawczych na wyższe uczelnie. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą także udział w treningach, warsztatach oraz konsultacjach psychologicznych, które pomogą im przezwyciężyć poczucie niedostosowania, słabości, zagubienia oraz niewiary we własne siły towarzyszącej niejednokrotnie młodym ludziom przy podejmowaniu niełatwych decyzji dotyczących kształcenia bądź wyboru zawodu. Ważnym elementem projektu będą także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, mające na celu przyswojenie przez młodego człowieka wiedzy na temat technik skutecznego poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu, sporządzania listu motywacyjnego czy zasad prowadzenia rozmowy z pracodawcą. OHP uczestniczy także w realizacji programów i projektów, których celem jest kreacja nowych rozwiązań w obszarze treści i form poradnictwa zawodowego. Wśród najważniejszych dokonań OHP w tym obszarze wymienić należy projekt Indywidualny Projekt Kariery portfolio dla młodzieży w ramach SPORZL Działanie 1.1. b SPO RZL Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy nr: DWF_2_1.1_290, którego główną ideą jest wypracowanie nowatorskiego pakietu narzędzi stosowanych w pracy z młodzieżowym odbiorcą. W projekcie uczestniczyło 73 doradców zawodowych MCIZ i MCK OHP (bezpośredni beneficjenci) oraz młodzież szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i poszukująca pracy ogółem ponad 2000 osób. Nowo opracowana metodologia obejmująca 17

18 zestaw testów i kwestionariuszy wraz z podręcznikami wejdzie w skład standardowego oprzyrządowania doradców zawodowych OHP i stanie się jednym z głównych elementów pakietu wsparcia doradczego dla młodzieży. Począwszy od 2005 roku Ochotnicze Hufce Pracy uczestniczą obok takich instytucji, jak: MONAR, PCK, PKPS, Krajowa Rada Kuratorów oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski jako partner w projekcie Nowa Droga, realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt ten, zainicjowany i koordynowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej (lidera przedsięwzięcia) ma na celu stworzenie spójnego systemu opieki i nadzoru nad osobami opuszczającymi zakłady karne, obejmującego zarówno wsparcie edukacyjne (zgodne z potrzebami beneficjentów i pracodawców), jak i skoordynowaną szeroko rozumianą pomocy postpenitencjarną, w tym pomoc terapeutyczną. Dzięki udziałowi OHP w Partnerstwie (obejmującym m.in. świadczenie usług w zakresie poradnictwa i pośrednictwa pracy) stanie się możliwym udoskonalenie systemu opieki nad skazanymi młodocianymi, którzy po odbyciu kary będą mogli trafić do wybranych ośrodków OHP i tam kontynuować naukę lub pracę. Projekt realizowany jest przy współudziale partnerów, m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Estonii i Finlandii. Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje: 1) Projekty realizowane centralnie W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Ochotnicze Hufce Pracy określone są jako jeden z beneficjentów wsparcia systemowego (obok PFRON-u, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), dostępnego w ramach Ogólnopolskiego programu integracji i aktywizacji zawodowej (Działanie 1.3 PO KL). W ramach tego Działania OHP realizować będą następujące projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do młodzieży w wieku lat, ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, zgłoszone do Planu Działania PO KL na lata W trakcie projektu Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy przebadani zostaną respondenci następujących grup społecznych młodzieży w wieku lat (w tym szczególna grupę będą stanowili absolwenci OHP), pracodawców i partnerów społecznych których oczekiwania i potrzeby musza być uwzględnione w instrumentach polityki społecznej państwa, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodzieży. Wyniki badań umożliwią zdefiniowanie oczekiwań młodzieży w zakresie kierunków kształcenia i zatrudnienia oraz identyfikację liczby i rodzaju szkoleń i kursów, po odbyciu których zwiększają się szanse na znalezienie zatrudnienia przez młode osoby poszukujące pracy. Analizie poddane zostaną również kursy i szkolenia organizowane przez OHP pod kątem efektywności usług świadczonych na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży. Działaniami projektu OHP jako realizator usług rynku pracy objęta zostanie młodzież zgłaszająca się do Młodzieżowych Centrów Kariery, stanowią- 18

19 cych jednolitą sieć jednostek działających na terenie całego kraju. W ramach projektu beneficjentom zaproponowane zostaną usługi z zakresu poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej oraz indywidualnego planowania kariery zawodowej, świadczone w ramach konsultacji indywidualnych na zasadach powszechnej dostępności dla wszystkich zainteresowanych, jak również warsztaty poszukiwania pracy oraz zajęcia z zakresu planowania dla zorganizowanych grup beneficjentów. Projekt zakłada pokrycie kosztów personelu MCK, kosztów administracyjnych (media, ew. czynsze itp.) oraz kosztów wyposażenia technicznego oraz dydaktycznego MCK w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz umeblowanie. Ponadto działaniami projektu objęta zostanie także młodzież bezrobotna i poszukująca pracy zgłaszająca się do punktów pośrednictwa pracy, stanowiących jednolitą sieć jednostek. W ramach projektu beneficjentom zaproponowane zostaną usługi z zakresu pośrednictwa pracy (w tym pracy sezonowej i pracy za granicą) świadczone na ogólnie obowiązujących zasadach, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt zakłada także pokrycie kosztów personelu punktów pośrednictwa pracy, kosztów administracyjnych (media, ew. czynsze itp.) oraz kosztów wyposażenia technicznego oraz dydaktycznego, jak również uzasadnionych działań promocyjnych. Projekt zakłada także rozwój oferty usług edukacyjnych świadczonych przez ośrodki szkolenia zawodowego OHP. W ramach projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój młodzież otrzyma przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy obejmujące wsparcie psychologiczne, poradnictwo, doradztwo oraz informację zawodową. Beneficjentom zaproponowane zostaną szkolenia (m.in. zawodowe, językowe, kursy prawa jazdy itp.) oraz dla uczestników i absolwentów OHP praktyki i staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach umów podpisywanych przez OHP z pracodawcami. Projekt przewiduje również subsydiowanie zatrudnienia beneficjentów. Grupę docelową będzie stanowiła bezrobotna młodzież, w szczególności o niskim statusie materialnym, która: nie posiada kwalifikacji zawodowych, posiada kwalifikacje zawodowe, ale chce poszerzyć ich zakres o kolejne specjalności zwiększające szansę zatrudnienia, ma ukończone 16 lat i co najmniej rok edukacji w OHP (w gimnazjum lub w zasadniczej szkole zawodowej). W roku 2008 projektem objętych zostanie młodych ludzi w wieku lat; którzy otrzymają wsparcie o wartości ok. 21 mln zl. Realizację wszystkich trzech projektów Komenda Główna OHP planuje rozpocząć z dniem 1 stycznia 2008 roku. Będą one kontynuowane także w latach następnych. 2) Projekty regionalne i lokalne Z przyjętej w PO KL zasady wynika, iż prawie 60% środków Programu przypadnie w udziale samorządom województw, które będą pełnić funkcje instytucji wdrażających dla Priorytetów od VI do X PO KL. Najistotniejszy z punktu 19

20 widzenia Ochotniczych Hufców Pracy to Priorytet VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Alokacja przewidziana dla realizacji tego Priorytetu to euro; wskazuje to wyraźnie, iż w porównaniu z okresem programowania zdecydowanie większa rola we wdrażaniu projektów przypadnie jednostkom regionalnym i lokalnym OHP, które będą samodzielnie aplikować o środki EFS. Podsumowanie Jak pokazuje powyższy tekst, Ochotnicze Hufce Pracy podejmują wiele działań dla wspierania zatrudnienia i zapobiegania bezrobociu młodzieży. Aktywna realizacja programów rynku pracy, w tym także współfinasowanych ze środków europejskich, ma służyć stworzeniu płaszczyzny zintegrowanych i alternatywnych działań umożliwiających młodzieży prawidłowe funkcjonowanie społeczne i efektywność zawodową. Należy podkreślić, że w kontekście kształcenia ustawicznego usługi oferowane w ramach OHP dostępne są w takim czasie i takiej formie, która zachęca młodzież do kontynuowania rozwoju swoich umiejętności i kompetencji przez całe życie w powiązaniu ze zmieniającymi się potrzebami ryku pracy. Nie ma programu realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy, w którym usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy nie były zapewnione wszystkim beneficjentom. Uwzględniając regionalne plany rozwoju, lokalne przedsięwzięcia, strukturę zatrudnienia w regionach, zróżnicowanie grup docelowych w przyszłości planowane jest rozszerzenie podjętych przez OHP działań na rzecz młodzieży, m.in. poprzez rozbudowę sieci jednostek, rozwój i aktualizację metod, narzędzi i zasobów informacyjnych. Bibliografia 1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich dokument stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz. U. Nr 166, poz z późn. zm.). 2. PAG Uniconsult Ścieżki do Zatrudnienia badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL Raport końcowy dla Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, sierpień Twoja wiedza Twój sukces. Edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości. Materiały pokonferencyjne. Komenda Główna OHP Warszawa Męcina J., Kucharski M.: Analiza problemowa rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo