ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu"

Transkrypt

1 PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu Rok I, semestr 1 dr Tomasz Gosztyła dr Tomasz Gosztyła Cele zajęć z przedmiotu C1: zdobycie przez słuchaczy wiadomości z zakresu psychologii rozwoju mowy dziecka (biologiczne i społeczne podstawy zachowań komunikacyjnych człowieka) C2: dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat społecznych podstaw zachowań komunikacyjnych człowieka oraz współczesnych teorii przyswajania języka przez dziecko; C3: poznanie przez słuchaczy etapów rozwoju mowy dziecka, kolejności przyswajania fonemów (norma rozwojowa a odstępstwo); C4: poznanie rozwoju percepcji mowy, słowotwórstwa dziecka, uczenia się tworzenia i rozumienia zdań oraz uczenia komunikowania się (społecznego zastosowania języka). Wymagania Brak wymagań wstępnych; przedmiot prowadzony od poziomu zerowego wstępne Efekty Wykład 10 godzin Wiedza: PSL/P1_W01: słuchacz ma podstawową wiedzę na temat rozwoju mowy człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, zna etapy przyswajania mowy oraz rozwoju percepcji mowy [odniesienie: SP_W08] PSL/P1_W02: słuchacz ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; wie, jakie czynniki środowiskowe wpływają stymulująco na rozwój mowy, a jakie ten rozwój spowalniają [odniesienie: SP_W07] Umiejętności: PSL/P1_U01: słuchacz analizuje wyniki badań (zwłaszcza przesiewowych) i samodzielnie przeprowadza badania rozwoju mowy dziecka (potrafi ocenić, co jest normą, a co odstępstwem od niej na różnych etapach rozwoju dzieci); formułuje wnioski, opracowuje i prezentuje wyniki badań [odniesienie: SP_U08] PSL/P1_U02: słuchacz zna kolejne etapy rozwoju mowy, określa, co jest prawidłowością rozwojową, a co wymaga korekty; analizuje czynniki wspomagające rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych dzieci [odniesienie: SP_U07] Kompetencje społeczne: PSL/P1_K01: słuchacz ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność w zakresie dbałości o prawidłowy Rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych dzieci [odniesienie: SP_K05] Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin

2 PSL/P1 Treści programowe Tematyka zajęć: Liczba godz. Biologiczne i społeczne podstawy zachowań komunikacyjnych. 1 Teorie przyswajania języka przez dzieci. 1 Rozwój percepcji mowy. 1 Etapy rozwoju mowy. 2 Słownik dziecka. 1 Uczenie się tworzenia i rozumienia zdań. 1 Uczenie się komunikowania społeczne zastosowanie języka. 1 Charakterystyka mowy dziecka w kolejnych latach życia (1-7). 1 Czynniki wspomagające i hamujące rozwój mowy dzieci. 1 Metody dydaktyczne Wykład, prezentacja multimedialna, metody poglądowe Forma(y) zaliczenia Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Zaliczenie bez oceny + egzamin Efekt Metoda weryfikacji PSL/P1_W01 Test egzaminacyjny PSL/P1_W02 Test egzaminacyjny PSL/P1_U01 Test egzaminacyjny + ocena pracy przygotowywanej samodzielnie PSL/P1_U02 Test egzaminacyjny PSL/P1_K01 Obserwacja bieżąca w czasie zajęć Zaliczenie wykładu na podstawie: obecności na zajęciach napisanie pracy badawczej. Egzamin pisemny oceniany w skali: bdb, +db, db, +dst, dst, ndst Na ocenę: bardzo dobrą 100%-91% poprawnych odpowiedzi, plus dobrą 85%- 90% poprawnych odpowiedzi, dobrą 75%-84% poprawnych odpowiedzi, plus dostateczną 70-74% poprawnych odpowiedzi, dostateczną 60-69% poprawnych odpowiedzi, niedostateczną poniżej 60% poprawnych odpowiedzi Forma aktywności Liczba godzin Wykład 10 Samokształcenie (w tym przygotowanie do egzaminu) 20 Napisanie pracy 10 Przygotowanie do wykładów (w tym przygotowywanie 10 materiałów, czytanie literatury) Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 55 LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 polski Praktyki zawodowe w ramach --- przedmiotu Literatura Literatura podstawowa: Matuszewski M., 1970, Mowa a mózg, Warszawa. Kaczmarek L., 1977, Nasze dziecko uczy się mowy, Warszawa. Literatura uzupełniająca: (red.) Gleason J., Ratner N., 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.

3 PSL/P1 (red.) Harwas-Napierała B., Trempała J., 2008, Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa. Bartkowska T., 1968, Rozwój mowy dziecka przedszkolnego jako wynik oddziaływań wychowawczych rodziny i przedszkola, Warszawa. Birch A., 2006, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa. Boyd D., Bee H., 2009, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań. Jastrzębowska G., 2003, Lingwistyczne, biomedyczne i psychologiczne ujęcie mowy, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. I, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole. Kaczmarek B., 1998, Mózg, język, zachowanie, Lublin. Kilar-Turska M., 1989, Mowa dziecka. Słowo i tekst, Kraków. Ligęza M., 2003, Podstawy psycholingwistyki rozwojowej, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. I, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole, s Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa.

4 PSL/P2 Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA SPECJALNA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P2 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Rok I, semestr 1 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak Cele zajęć z przedmiotu C1: zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat zakresu badań pedagogiki specjalnej (podstawowe pojęcia, metodologia badań, zasady terapii) C2: dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat systemu szkolnictwa specjalnego i opieki wychowawczej dzieci niepełnosprawnych w Polsce; C3: poznanie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w logopedii. Wymagania wstępne Efekty Brak wymagań wstępnych; przedmiot prowadzony od poziomu zerowego Wiedza: PSL/P2_W01: słuchacz zna elementarną terminologię używaną w pedagogice specjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, zwłaszcza logopedią [odniesienie: SP_W06] PSL/P2_W02: słuchacz ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych; wie, jakie szanse i możliwości edukacyjne ma dziecko niepełnosprawne, zwłaszcza z opóźnieniami w procesie przyswajania mowy [odniesienie: SP_W09] PSL/P2_W03: słuchacz ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych; zna etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu logopedy [odniesienie: SP_W18, SP_W03] Umiejętności: PSL/P2_U01: słuchacz wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych; planuje organizację opieki dziecku z niepełnosprawnością intelektualną, a także ocenia przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań związanych z opieką logopedyczną nad dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności z zaburzonym rozwojem mowy [odniesienie: SP_U08] PSL/P2_U02: słuchacz posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań

5 PSL/P2 Wykład 10 godzin terapeutycznych [odniesienie: SP_U10] Kompetencje społeczne: PSL/P2_K01: słuchacz odpowiednio określa priorytety służące realizacji zapewnienia opieki logopedycznej dziecku z niepełnosprawnością intelektualną [odniesienie: SP_K03] PSL/P2_K02: słuchacz ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych polegających na organizowaniu opieki i pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom [odniesienie: SP_K05] Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe Tematyka zajęć: Liczba godz. Przedmiot badań pedagogiki specjalnej. 1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć: uszkodzenie niepełnosprawność upośledzenie. 1 Umiejscowienie i działy pedagogiki specjalnej w systemie nauk. 1 Subdyscypliny pedagogiki specjalnej wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji osób 2 niepełnosprawnych. Założenia współczesnego systemu specjalnego. 2 Wpływ określonej niepełnosprawności na zachowania językowe i komunikacyjne. 2 Pedagogika specjalna jako wstęp do oligofrenologopedii i surdologopedii 1 / Metody dydaktyczne Wykład, prezentacja multimedialna, metody poglądowe Forma(y) zaliczenia Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Zaliczenie bez oceny Efekt PSL/P2_W01 PSL/P2_W02 PSL/P2_W02 PSL/P2_U01 PSL/P2_U02 PSL/P2_K01 PSL/P2_K02 Metoda weryfikacji Test końcowy Test końcowy Obserwacja ciągła, ocena wypowiedzi w dyskusjach po wykładach i w czasie konsultacji Test końcowy Obserwacja ciągła, ocena wypowiedzi w dyskusjach po wykładach i w czasie konsultacji Test końcowy Obserwacja ciągła, ocena wypowiedzi w dyskusjach po wykładach i w czasie konsultacji Obecność na zajęciach; Czytanie zadanych lektur Test sprawdzający na zakończenie wykładów (na zaliczenie wymagane jest 65% poprawnych odpowiedzi) Forma aktywności Liczba godzin Wykład 10 godz. Samokształcenie (w tym czytanie lektur) 15 godz. Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 godz. pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 30 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS 1 polski ---

6 PSL/P2 Literatura Literatura podstawowa: (red.) Dykcik W., 1998, Pedagogika specjalna, Poznań. Sękowska Z., 1998, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Błeszyński J., 2006, Pedagogika specjalna, [w:] Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, red. B. Śliwerski, t. 3, Gdańsk. Brauner A. i F., 1995, Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, WSiP, Warszawa. Kosakowski Cz., 2003, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń. Minczakiewicz E., 1997, Mowa Rozwój Zaburzenia Terapia, Kraków. Olechowicz H., 1987, Metody aktywizowania głębiej upośledzonych umysłowo, WSiP, Warszawa. Olechowicz H., 1994, Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, WSiP, Warszawa. Piszczak M., 1990, Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa. Rakowska A., 2003, Język, komunikacja, niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia. Kraków.- Smith D.D., 2009, Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, t. 1-2, Warszawa. Tarkowski Z., 1989, Przegląd problematyki dotyczącej rozwoju mowy i języka u dzieci lekko upośledzonych umysłowo, [w:] Wybrane zagadnienia i wychowania dzieci i młodzieży, red. S. Popka, Wydawnictwo UMCS, Lublin. Tkaczyk G., 1997, Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin. Witkowski T., 1985, Poziom rozwoju społecznego upośledzonych umysłowo, Lublin. Wyczesany J., 2007, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków.

7 PSL/P3 Nazwa przedmiotu PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA I KLINICZNA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P3 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Rok I, semestr 2 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński Cele zajęć z przedmiotu C1: zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat rozwoju psychiki ludzkiej (czynniki rozwoju, etapy i tempo rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego) oraz na temat kształtowania się osobowości C2: zdobycie przez słuchaczy elementarnej wiedzy na temat aktualnych problemów psychologii rozwojowej i klinicznej, zwłaszcza problemów mających wpływ na rozwój mowy; poznanie przez słuchaczy możliwych patologii rozwojowych; C3: zaznajomienie słuchaczy z podstawami procesów psychicznych człowieka oraz z zaburzeniami tych procesów, szczególnie w aspekcie rozwoju mowy; nauczenie wstępnej diagnozy zaburzeń i związków poszczególnych zaburzeń z rozwojem mowy; C4: wskazanie słuchaczom na formy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych; Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych; przedmiot prowadzony od poziomu zerowego Efekty Wiedza: PSL/P3_W02: słuchacz wie, jak przebiega rozwój człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym oraz społecznym zna czynniki wpływające na rozwój funkcji motorycznych, poznawczych i społecznych człowieka; rozróżnia objawy, przebieg i następstwa zaburzeń emocjonalnych w dzieci [odniesienie: SP_W13] PSL/P3_W03: słuchacz ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; potrafi wskazać metody i formy działalności profilaktycznej, zwłaszcza w zakresie zapobiegania czynnikom wpływającym negatywnie na rozwój mowy [odniesienie: SP_W15] PSL/P3_W04; słuchacz zna elementarną terminologię używaną w psychologii rozwojowej i klinicznej; ma elementarną wiedzę o przedmiocie badań psychologii oraz o jej miejscu w systemie nauk, a także o jej metodologicznych powiązaniach z neurologią i logopedią [odniesienie: SP_W11] Umiejętności: PSL/P3_U01: słuchacz wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej w celu analizowania i interpretowania problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci: diagnozuje trudności wychowawcze dzieci i wstępnie diagnozuje problemy psychiczne dorosłych [odniesienie: SP_U15] PSL/P3_U02: słuchacz projektuje strategie działań wychowawczych i terapeutycznych; planuje w porozumieniu z innymi specjalistami pracę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z problemami emocjonalnymi, przede wszystkim w aspekcie wyrównywania braków

8 PSL/P3 Wykład 20 godzin w rozwoju mowy [odniesienie: SP_U17] PSL/P3_U04: słuchacz posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, prawidłowo reaguje w przypadku kontaktu z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi; przewiduje skutki konkretnych działań terapeutycznych [odniesienie: SP_U07] Kompetencje społeczne: PSL/P3_S01: słuchacz ma przekonanie o sensie i potrzebie podejmowania działań wychowawczych i terapeutycznych w środowisku społecznym; ma świadomość znaczenia tych działań dla rozwoju osobniczego człowieka [odniesienie: SP_S08] Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe lp Tematyka wykładów Liczba godz. 1 Przedmiot zainteresowań psychologii, dziedziny badań psychologii, główne szkoły 1 psychologiczne; zakres psychologii rozwojowej i klinicznej; terminologia. 2 Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne (gł. środowiskowe) rozwoju osobniczego człowieka. 2 3 Etapy rozwoju psychoruchowego dziecka (duża motoryka, mała motoryka, motoryka oralna). 2 4 Rozwój procesów poznawczych (uwaga, pamięć, myślenie, spostrzeganie, inteligencja). 2 5 Rozwój emocjonalny dziecka kształtowanie się osobowości. 1 6 Rozwój społeczny dziecka. 1 7 Przedmiot badań i podstawowe problemy psychologii klinicznej; główne modele teoretyczne. 1 8 Pojęcie normy i zaburzeń psychicznych; klasyfikacja zaburzeń występujących u dzieci i 2 dorosłych. Klasyfikacja ICD-10 i DSM-IV 9 Etiologia zaburzeń psychicznych (czynniki predysponujące, wyzwalające i utrwalające) Charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci (zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, 2 poznawczego, emocjonalnego itd.) 11 Autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera, schizofrenia, psychoza dwubiegunowa Wpływ zaburzeń integracji zmysłowo-motorycznej na rozwój mowy Zachowania zagrażające zdrowiu psychicznemu uzależnienia, przemoc w rodzinie, kompleksy (np. otyłość, niskorosłość, niska samoocena itd.). 2. Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Wykład, prezentacja, metody poglądowe (prezentacja schematów, testów do badań, wykresów itp.) Zaliczenie bez oceny + egzamin Efekt Metoda weryfikacji PSL/P3_W02 Test egzaminacyjny PSL/P3_W03 Test egzaminacyjny + ocena pracy analitycznobadawczej PSL/P3_W04 Ocena pracy pisemnej + test egzaminacyjny PSL/P3_U01 Praca pisemna część badawcza PSL/P3_U02 Praca pisemna część analityczna PSL/P3_U03 Praca pisemna + obserwacja ciągła w czasie zajęć PSL/P3_K01 Ocena wypowiedzi w czasie dyskusji i konsultacji Obecność na zajęciach + zaliczenie testu egzaminacyjnego lub napisanie pracy końcowej Egzamin pisemny oceniany w skali: bdb, +db, db, +dst, dst, ndst

9 PSL/P3 Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Literatura Forma aktywności Liczba godzin Wykład 20 godz. Samokształcenie (w tym przygotowanie do wykładu 15 godz. czytanie materiałów) Przygotowanie do tesu 15 godz. Pisanie pracy 20 godz. Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 godz. pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 75 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS 3 polski --- Literatura podstawowa: Kilar-Turska M., 2000, Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, red. J. Strelau, tom I, Gdańsk, str Pecyna M., 1998, Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej, Warszawa. Literatura uzupełniająca: (red.) Harwas-Napierała B., Trempała J., 2002, Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Warszawa. (red.) Salovey P., Sluyter D., 1999, Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, Poznań. Birch A., Malim T., 1999, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa. Bogdanowicz M., 1991, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa. Browne K., Herbert M., 1999, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa. Brzezińska A., 2000, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa. Dołęga Z., 1997, Psycholog w przestrzeni diagnostycznej, [w:] Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat 3, red. M. John-Borys, Katowice. Meyer R., 2003, Psychopatologia. Studia przypadków, Gdańsk. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., 1988, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 1996, Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa. Radochoński M., 2009, Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów. Sęk H., 1991, Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa. Sęk H., 2007, Psychologia kliniczna, t. 1-2, Warszawa. Strelau J., Doliński D., 2008, Psychologia podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M., 1999, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Lublin. Żebrowska M., 1986, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa.

10 PSL/P4 Nazwa przedmiotu TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P4 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Rok I, semestr 2 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu dr Małgorzata Półtorak dr Małgorzata Półtorak Cele zajęć z przedmiotu C1: wprowadzenie słuchaczy w problematykę trudności i niepowodzeń szkolnych zapoznanie z terminologią i koncepcjami etiologicznymi trudności w czytaniu i pisaniu; C2: zapoznanie słuchaczy z wczesnymi symptomami specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz uświadomienie ich znaczenia w profilaktyce niepowodzeń szkolnych; C3: zapoznanie słuchaczy z typowymi problemami szkolnego funkcjonowania dziecka ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu; C4: nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności planowania wczesnej stymulacji rozwoju dziecka, oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na rozwój poznawczy i motoryczny, a także programowania jednostki metodycznej zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; C5: zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami wspierania rozwoju dziecka orz pracy korekcyjnowyrównawczej. Wymagania wstępne Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą Efekty Wiedza: PSL/P4_W01: słuchacz zna terminologię używaną w pedagogice (zakres: terapia trudności w nauce pisania i czytania); ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach dysleksji z logopedią [odniesienie: SP_W11] PSL/P4_W02: słuchacz ma uporządkowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań i terapii dysleksji, zna jej przyczyny oraz narzędzia i metody pracy korekcyjnej [odniesienie: SP_W16] PSL/P4_W03: słuchacz ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i pomocowych; w szczególności wie, jakie działania należy podjąć w celu pomocy dzieciom z trudnościami w czytaniu i pisaniu [odniesienie: SP_W17] PSL/P4_W04: słuchacz ma wiedzę o powiązaniach logopedii z naukami pedagogicznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych [odniesienie: SP_W02] Umiejętności: PSL/P4_U01: słuchacz wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki

11 PSL/P4 w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych związanych z trudnościami w nauce czytania i pisania; ocenia nieprawidłowości i używa odpowiednich narzędzi badawczych w celu zdiagnozowania problemu [odniesienie: SP_U15] PSL/P4_U02: słuchacz ocenia przydatność określonych metod, procedur i narzędzi terapeutycznych (pomocy) do realizacji zadań związanych z terapią trudności w czytaniu i pisaniu [odniesienie: SP_U16] PSL/P4_U03: słuchacz projektuje (planuje) strategię działań pedagogicznych; projektuje program terapii, generuje rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozuje przebieg ich rozwiązywania oraz przewiduje skutki planowanych działań terapeutycznych u pacjentów/uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu [odniesienie: SP_U17] PSL/P4_U04: słuchacz samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową [odniesienie: SP_U03] Kompetencje społeczne: PSL/P4_S01: słuchacz współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania terapeutyczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie [odniesienie: SP_S02] PSL/P4_S02: słuchacz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest świadomy tego, że w zawodzie logopedy należy nieustannie śledzić wyniki najnowszych badań [odniesienie: SP_S01] Wykład 15 godzin + ćwiczenia 15 godzin Wykład: Tematyka zajęć: Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe Trudności i niepowodzenia szkolne. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny niepowodzeń szkolnych. Przegląd trudności rozwojowych i zaburzeń będących przyczyną trudności szkolnych dziecka. Konsekwencje niepowodzeń szkolnych w obszarach: dydaktycznym, wychowawczym, psychologicznym i społecznym. Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania. Przegląd historycznych i aktualnych koncepcji etiologicznych. Ustalenia terminologiczne. Symptomatologia dysleksji rozwojowej. Wielospecjalistyczna diagnoza dysleksji rozwojowej. Sposoby badania funkcji poznawczych i motorycznych leżących w podstaw procesu czytania i pisania. Pedagogiczna diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych. Etapy oddziaływań terapeutycznych wobec ucznia z dysleksją rozwojową. Zasady postępowania z dzieckiem dyslektycznym. Optymalizacja procesu terapii pedagogicznej. Warsztat pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Zasady przygotowania i gromadzenia pomocy. Przegląd dostępnych publikacji dotyczących metod i strategii pracy terapeutycznej z dzieckiem. Liczba godz. 3 Ćwiczenia: Tematyka zajęć: Liczba godz. Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania. Ryzyko dysleksji a dysleksja rozwojowa. 2 Symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej w różnych grupach wiekowych. Profilaktyczne znaczenie wczesnej diagnozy ryzyka dysleksji. Skala Ryzyka Dysleksji. 2 Przegląd technik i form pracy ukierunkowanych na usprawnianie funkcji poznawczych i 2 motorycznych. Prezentacja typowych ćwiczeń funkcji: wzrokowych, słuchowo-językowych, kinestetyczno-ruchowych, pamięci, uwagi, myślenia. Wybrane metody i formy usprawniania techniki czytania i pisania stosowane w pracy z uczniem 2 z deficytami rozwojowymi w różnych grupach wiekowych. Strategie pracy z problemem

12 PSL/P4 dysortografii. Przegląd metod wykorzystywanych jako wspierające proces korekcji i kompensacji deficytów rozwojowych oraz wyrównywania braków w zakresie węzłowych kompetencji szkolnych ucznia (m.in. metoda W. Sherborne, metoda Dennisona, Metoda Dobrego Startu, techniki relaksacyjne i arteterapeutyczne, wybrane metody pokonywania trudności w czytaniu i pisaniu). Wspomaganie dziecka doświadczającego trudności w czytaniu i pisaniu jako element pracy logopedy. Dziecko dyslektyczne jako uczeń: zasady oceny, uprawnienia i obowiązki, formy pomocy, stan prawny, tworzenie indywidualnego planu terapii.. Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Wykład: prezentacja multimedialna, wykład, metody poglądowe (prezentacja schematów, wykresów) Ćwiczenia: pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia w grupach, prezentacje i referaty Wykład zaliczenie bez oceny Ćwiczenia zaliczenie na ocenę, Efekt PSL/P4_W01 PSL/P4_W02 PSL/P4_W03 PSL/P4_U01 PSL/P4_U02 PSL/P4_K01 Metoda weryfikacji Ocena ciągła w czasie zajęć dydaktycznych, ocena z kolokwium zaliczeniowego Ocena prezentacji przygotowanej przez słuchacza Ocena ciągła w czasie zajęć dydaktycznych, ocena z kolokwium zaliczeniowego Ocena pracy słuchacza na zajęciach Ocena prezentacji przygotowanej przez słuchacza; ocena przygotowanych przez słuchaczy pomocy, ocena z kolokwium zaliczeniowego Obserwacja ciągła w czasie zajęć dydaktycznych, szczególnie w czasie przygotowywania przez studentow zadań w parach lub grupach Ćwiczenia są oceniane w skali: bdb, +db, db, +dst, dst, ndst Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń jest wypadkową następujących elementów: - obecność na zajęciach i aktywny w nich udział; - przygotowanie prezentacji z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem doświadczającym trudności w czytaniu i pisaniu (stymulacja funkcji poznawczych, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, metody wspierające proces terapii itp.); - zaliczenie pisemnego kolokwium. Forma aktywności Liczba godzin Wykład 15 godz. Ćwiczenia 15 godz. Samokształcenie (w tym przygotowanie do ćwiczeń i do 25 godz. kolokwium) Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 godz. pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 60 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS 2. polski

13 PSL/P4 Literatura Literatura podstawowa: Bogdanowicz M., 2003, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk. Bogdanowicz M., Adryjanek A., 2004, Uczeń z dysleksją w szkole. Warszawa. Kaja B., 1995, Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz. Krasowicz-Kupis G., 2008, Psychologia dysleksji. Warszawa. (red.) Krasowicz-Kupis G., 2009, Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, Gdańsk. Oszwa U., 2007, Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków. Literatura uzupełniająca: Bogdanowicz M., 2003, Diagnoza dysleksji rozwojowej w Polsce, [w:] Diagnoza dysleksji, red. B. Kaja, Bydgoszcz. Bogdanowicz M., 1997, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych, Audiofonologia t. 10. Budohoska W., Grabowska A., 1994, Dwie półkule jeden mózg, Warszawa. Cieszyńska J., Korendo M., 2007, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków. Cieszyńska J., 2001, Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków. (red.) Grabowska A., Rymarczyk K., 2004, Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa. Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., 1994, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszwa. Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M., 1996, Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń. (red.) Kaja B., 2003, Diagnoza dysleksji, Bydgoszcz. Konieczna E.J., 2003, Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków. (red.) Krasowicz-Kupis G., 2006, Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk. Kujawa E., Kurzyna M., 1996, Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych, Warszawa. Mańkowska I., 2005, Kreowanie rozwoju dziecka. Kinezjologia edukacyjna i inne metody terapeutyczne w praktyce, Gdynia. Mickiewicz J., 1997, Jedynaka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym, Toruń. Pietras L., 2008, Dysortografia uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk. Reid G., Wearmouth, 2008, Dysleksja. Teoria i praktyka, Gdańsk. (red.) Skorek E.M., 2004, Terapia pedagogiczna, t. 1: Wybrane zagadnienia, t. 2: Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, Kraków. (red.) Turewicz W., 2000, Jak pomóc dziecku z dysortografią, Zielona Góra. Zakrzewska B., 1996, Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa.

14 PSL/P5 Nazwa przedmiotu PODSTAWY NEUROPSYCHOLOGII Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P5 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Rok I, semestr 2 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu Mgr Joanna Fularz Mgr Joanna Fularz Cele zajęć z przedmiotu C1: zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi podstawami neuropsychologii przedmiotem jej badań, metodologią, terminologią; C2: dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat neurologicznych podstaw powstawania zaburzeń psychicznych zasady rozpoznawania afazji, apraksji, agnozji itd.; Wymagania wstępne Znajomość podstaw psychologii rozwojowej i klinicznej; Zdany egzamin z anatomii w semestrze 1.o Efekty Wiedza: PSL/P5_W01: słuchacz ma podstawową wiedzę o powiązaniach logopedii z neuropsychologią, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych; wie, jakie korzyści płyną ze współpracy logopedy z neurologiem i neuropsychologiem [odniesienie: SP_W02] PSL/P5_W02: słuchacz posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji mózgu, wie, jakie konsekwencje dla mowy niesie uszkodzenie określonych struktur mózgu; słuchacz zna podłoże zaburzeń psychicznych i ich objawy; zna podstawowe teorie dotyczące relacji mózg mowa; wie, jakie czynniki neuropsychologiczne wpływają stymulująco na rozwój mowy; zna ograniczenia wynikające z uszkodzeń określonych struktur mózgowych [odniesienie: SP_W10] Umiejętności: PSL/P5_U01: słuchacz posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu neuropsychologii w celu analizowania ludzkich zachowań, wstępnego diagnozowania osób z zaburzeniami psychicznymi i projektowania terapii mowy (w porozumieniu z innymi specjalistami) [odniesienie: SP_U08] PSL/P5_U02: słuchacz analizuje wyniki badań neurologicznych oraz konstruuje i prowadzi badania logopedyczne u osób z zaburzeniami psychicznymi [odniesienie: SP_U07] Kompetencje społeczne: PSL/P5_K01: słuchacz jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do neurologa i neuropsychologa w celu uzupełnienia diagnozy, konsultacji lub w celu podjęcia leczenia [odniesienie: SP_K07] Wykład 15 godzin Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin

15 PSL/P5 Treści programowe Tematyka zajęć: Liczba godz. Przedmiot i zadania neuropsychologii. Neuropsychologia jako dział psychologii klinicznej. 1 Diagnoza neuropsychologiczna. Anatomia mózgu. Mechanizmy mózgowe procesów psychicznych. Plastyczność mózgu. 2 Asymetria czynnościowa półkul mózgowych. 2 Zagadnienie lokalizacji czynności nadawania i odbioru mowy w mózgu (funkcje płata czołowego, 2 skroniowego i ciemieniowego). Składniki warunkujące przebieg mowy (wg Łurii). 2 Czynniki neuropsychiczne wpływające na rozwój i zaburzenia mowy u dzieci. 2 Niedorozwoje funkcji psychicznych u dzieci ich podłoże i charakter. 2 Zespoły zaburzeń psychicznych występujących po uszkodzeniach różnych obszarów mózgu i 2 ich wpływ na mowę. Metody dydaktyczne Wykład, prezentacja multimedialna, metody poglądowe (prezentacja modeli anatomicznych) Forma(y) zaliczenia Zaliczenie bez oceny + egzamin Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Literatura Efekt PSL/P5_W01 PSL/P5_W02 PSL/P5_U01 PSL/P5_U02 PSL/P5_K01 Metoda weryfikacji Test egzaminacyjny, obserwacja ciągła w czasie zajęć Test egzaminacyjny Test egzaminacyjny Test egzaminacyjny Obserwacja ciągła w czasie ćwiczeń, ocena wypowiedzi w czasie dyskusji po wykładach i w czasie konsultacji Obecność na zajęciach + zaliczenie testu egzaminacyjnego Egzamin pisemny oceniany w skali: bdb, +db, db, +dst, dst, ndst Na ocenę: bardzo dobrą 100%-91% poprawnych odpowiedzi, plus dobrą 85%- 90% poprawnych odpowiedzi, dobrą 75%-84% poprawnych odpowiedzi, plus dostateczną 70-74% poprawnych odpowiedzi, dostateczną 60-69% poprawnych odpowiedzi, niedostateczną poniżej 60% poprawnych odpowiedzi Forma aktywności Liczba godzin Wykład 15 godz. Samokształcenie (w tym przygotowanie do wykładów, 10 godz. czytanie literatury) Przygotowanie do egzaminu 15 godz. Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 godz. pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 45 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 polski --- Literatura podstawowa: (red.) Gałkowski T., Szeląg G., Jastrzębowska G., 2005, Podstawy neurologopedii, Opole. Martin G.N., 2001, Neuropsychologia, Warszawa.

16 PSL/P5 Literatura uzupełniająca: (red.) Michałowicz R., 1971, Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej, Warszawa. (red.) Herzyk A., Borkowska A., 1999, Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika, Lublin. Bokus B., Shugar G. W., 2008, Psychologia języka dziecka, Gdańsk. Borkowska A., Domańska Ł., 2009, Podstawy neuropsychologii klinicznej, Lublin. Darby D., Walsch K., 2008, Neuropsychologia kliniczna, Gdańsk. Dowżenko A., W. Jakimowicz, 1965, Choroby układu nerwowego, Warszawa. Herzyk A., 2005, Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Warszawa. Holinger P. C., 2006, Co mówią dzieci, zanim nauczą się mówić. Dziewięć sygnałów używanych przez dzieci do wyrażania uczuć, Poznań. Jakimowicz W., 1987, Neurologia kliniczna w zarysie, Warszawa. Kurcz I., 1987, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa. Łuria A., 1976, Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki, Warszawa. Łuria A., 1976, Podstawy neuropsychologii, Warszawa. Maruszewsk M., 1970, Mowa a mózg. Zagadnienia neuropsychologiczne, Warszawa. Prusiński A., 2010, Neurologia. Krótkie kompendium, Warszawa. Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa. Walsh K., Darby D., 2008, Neuropsychologia kliniczna Walsha, Gdańsk.

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML4 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Uczeń z dysleksją w szkole./ Moduł 155.: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-MDTP2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Surdopedagogika - opis przedmiotu

Surdopedagogika - opis przedmiotu Surdopedagogika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Surdopedagogika Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-SURDO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - Kod przedmiotu. Informacje ogólne

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - Kod przedmiotu. Informacje ogólne Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ograniczeniami psychoruchowymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Terapia pedagogiczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-TP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika /

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: II Psychologia wychowawcza Psychology of education Semestr: III Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu

Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PiOP-C_pNadGen3JG9I Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesna diagnoza i terapia logopedyczna 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early diagnosis and

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Profilaktyka logopedyczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień Sylabus modułu: Deficyty rozwojowe u dzieci (11-R2N-14-r2_5) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy terapii pedagogicznej Kod przedmiotu

Podstawy terapii pedagogicznej Kod przedmiotu Podstawy terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PTP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia wychowawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Psychology of education Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze językowym 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika

OPIS PRZEDMIOTU. TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra. PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu TRUDNOŚCI W UCZENIU wypełnia instytut/katedra Wydział Instytut/Katedra Kierunek PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PEDAGOGIKI/ZAKŁAD DYDAKTYKI Pedagogika Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Diagnoza wczesnych zaburzeń zachowania Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami sprzężonymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Niepowodzenia szkolne - czynniki ryzyka, objawy i skutki./ Moduł 155..: Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

M1_W04 S1P_W05 M1_W03 M1_W03 M1_W02 M1_W03 M1_W07 K_W05 K_W06 K_W08 K_W11 K_W13 M1_U03 M1_U04 M1_U07 M1_U05 M1_U10 K_U05 K_U07 K_U10

M1_W04 S1P_W05 M1_W03 M1_W03 M1_W02 M1_W03 M1_W07 K_W05 K_W06 K_W08 K_W11 K_W13 M1_U03 M1_U04 M1_U07 M1_U05 M1_U10 K_U05 K_U07 K_U10 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów 2 Semestr 3 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Zakład Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe )

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe ) Sylabus przedmiotowy Wydział Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Stopień studiów Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Pedagogika Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Poznawcze, emocjonalne i behawioralne problemy osób starszych i metody ich kompensacji./ Moduł 190.: Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Pedagogika Studia I Stopnia

Karta (sylabus) przedmiotu. Pedagogika Studia I Stopnia PVOP Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: III Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika Studia I Stopnia Praca opiekuńczo-wychowawcza z wychowankiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Care

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul (1) Nazwa przedmiotu Język migowy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika elementarna Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Terapia

Bardziej szczegółowo

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ

Syllabus. /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Studium Pedagogiczne UJ Syllabus Psychologia dla II etapu edukacyjnego (kl. IV-VI szkoły podstawowej) /odpowiada standardom kształcenia nauczycieli wynikającym z Rozporządzenia MNiSW z 17.01.2012 r./ Nazwa przedmiotu Psychologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Formy pomocy rodzicom posiadającym dziecko z zaburzeniami zachowania. Moduł 188: Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Terapia osób niepełnosprawnych motorycznie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Terapia osób niepełnosprawnych motorycznie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Terapia osób niepełnosprawnych motorycznie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda

Wyższa Szkoła Medyczna, Wydział Ogólnomedyczny Fizjoterapia Drugi Praktyczny. Pedagogika specjalna. mgr D. Wyrzykowska - Koda Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Integracja sensoryczna - opis przedmiotu

Integracja sensoryczna - opis przedmiotu Integracja sensoryczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Integracja sensoryczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWISE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna. The pedagogy of early childhood education Rok: II Semestr: IV Rodzaje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika Studia I Stopnia Przedmiot: Praca opiekuńczo-wychowawcza z wychowankiem Kod przedmiotu: ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedmiot w języku angielskim: Care

Bardziej szczegółowo

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Dr Sztembis. Dr Sztembis. Rok akademicki 2015/2016. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. wzroku. Wydział Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzroku

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne).

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne). OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej - 5 zadań. Tematyka i terminy realizacji:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Poradnictwo wychowawczo-społeczne i Kod przedmiotu: orientacja zawodowa Przedmiot w języku angielskim: Educational and social

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka przewlekle chorego i z chorobami genetycznymi 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

angielskim Methodology of Severely Intellectually Disabled People

angielskim Methodology of Severely Intellectually Disabled People UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku 05.0-POP-II14-MPOGNI

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 W trakcie śródrocznej PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJo charakterze hospitacyjno-asystenckim realizowanej

Bardziej szczegółowo