ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu"

Transkrypt

1 PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu Rok I, semestr 1 dr Tomasz Gosztyła dr Tomasz Gosztyła Cele zajęć z przedmiotu C1: zdobycie przez słuchaczy wiadomości z zakresu psychologii rozwoju mowy dziecka (biologiczne i społeczne podstawy zachowań komunikacyjnych człowieka) C2: dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat społecznych podstaw zachowań komunikacyjnych człowieka oraz współczesnych teorii przyswajania języka przez dziecko; C3: poznanie przez słuchaczy etapów rozwoju mowy dziecka, kolejności przyswajania fonemów (norma rozwojowa a odstępstwo); C4: poznanie rozwoju percepcji mowy, słowotwórstwa dziecka, uczenia się tworzenia i rozumienia zdań oraz uczenia komunikowania się (społecznego zastosowania języka). Wymagania Brak wymagań wstępnych; przedmiot prowadzony od poziomu zerowego wstępne Efekty Wykład 10 godzin Wiedza: PSL/P1_W01: słuchacz ma podstawową wiedzę na temat rozwoju mowy człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, zna etapy przyswajania mowy oraz rozwoju percepcji mowy [odniesienie: SP_W08] PSL/P1_W02: słuchacz ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; wie, jakie czynniki środowiskowe wpływają stymulująco na rozwój mowy, a jakie ten rozwój spowalniają [odniesienie: SP_W07] Umiejętności: PSL/P1_U01: słuchacz analizuje wyniki badań (zwłaszcza przesiewowych) i samodzielnie przeprowadza badania rozwoju mowy dziecka (potrafi ocenić, co jest normą, a co odstępstwem od niej na różnych etapach rozwoju dzieci); formułuje wnioski, opracowuje i prezentuje wyniki badań [odniesienie: SP_U08] PSL/P1_U02: słuchacz zna kolejne etapy rozwoju mowy, określa, co jest prawidłowością rozwojową, a co wymaga korekty; analizuje czynniki wspomagające rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych dzieci [odniesienie: SP_U07] Kompetencje społeczne: PSL/P1_K01: słuchacz ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność w zakresie dbałości o prawidłowy Rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych dzieci [odniesienie: SP_K05] Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin

2 PSL/P1 Treści programowe Tematyka zajęć: Liczba godz. Biologiczne i społeczne podstawy zachowań komunikacyjnych. 1 Teorie przyswajania języka przez dzieci. 1 Rozwój percepcji mowy. 1 Etapy rozwoju mowy. 2 Słownik dziecka. 1 Uczenie się tworzenia i rozumienia zdań. 1 Uczenie się komunikowania społeczne zastosowanie języka. 1 Charakterystyka mowy dziecka w kolejnych latach życia (1-7). 1 Czynniki wspomagające i hamujące rozwój mowy dzieci. 1 Metody dydaktyczne Wykład, prezentacja multimedialna, metody poglądowe Forma(y) zaliczenia Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Zaliczenie bez oceny + egzamin Efekt Metoda weryfikacji PSL/P1_W01 Test egzaminacyjny PSL/P1_W02 Test egzaminacyjny PSL/P1_U01 Test egzaminacyjny + ocena pracy przygotowywanej samodzielnie PSL/P1_U02 Test egzaminacyjny PSL/P1_K01 Obserwacja bieżąca w czasie zajęć Zaliczenie wykładu na podstawie: obecności na zajęciach napisanie pracy badawczej. Egzamin pisemny oceniany w skali: bdb, +db, db, +dst, dst, ndst Na ocenę: bardzo dobrą 100%-91% poprawnych odpowiedzi, plus dobrą 85%- 90% poprawnych odpowiedzi, dobrą 75%-84% poprawnych odpowiedzi, plus dostateczną 70-74% poprawnych odpowiedzi, dostateczną 60-69% poprawnych odpowiedzi, niedostateczną poniżej 60% poprawnych odpowiedzi Forma aktywności Liczba godzin Wykład 10 Samokształcenie (w tym przygotowanie do egzaminu) 20 Napisanie pracy 10 Przygotowanie do wykładów (w tym przygotowywanie 10 materiałów, czytanie literatury) Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 55 LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 polski Praktyki zawodowe w ramach --- przedmiotu Literatura Literatura podstawowa: Matuszewski M., 1970, Mowa a mózg, Warszawa. Kaczmarek L., 1977, Nasze dziecko uczy się mowy, Warszawa. Literatura uzupełniająca: (red.) Gleason J., Ratner N., 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.

3 PSL/P1 (red.) Harwas-Napierała B., Trempała J., 2008, Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa. Bartkowska T., 1968, Rozwój mowy dziecka przedszkolnego jako wynik oddziaływań wychowawczych rodziny i przedszkola, Warszawa. Birch A., 2006, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa. Boyd D., Bee H., 2009, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań. Jastrzębowska G., 2003, Lingwistyczne, biomedyczne i psychologiczne ujęcie mowy, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. I, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole. Kaczmarek B., 1998, Mózg, język, zachowanie, Lublin. Kilar-Turska M., 1989, Mowa dziecka. Słowo i tekst, Kraków. Ligęza M., 2003, Podstawy psycholingwistyki rozwojowej, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. I, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole, s Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa.

4 PSL/P2 Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA SPECJALNA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P2 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Rok I, semestr 1 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak Cele zajęć z przedmiotu C1: zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat zakresu badań pedagogiki specjalnej (podstawowe pojęcia, metodologia badań, zasady terapii) C2: dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat systemu szkolnictwa specjalnego i opieki wychowawczej dzieci niepełnosprawnych w Polsce; C3: poznanie możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w logopedii. Wymagania wstępne Efekty Brak wymagań wstępnych; przedmiot prowadzony od poziomu zerowego Wiedza: PSL/P2_W01: słuchacz zna elementarną terminologię używaną w pedagogice specjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, zwłaszcza logopedią [odniesienie: SP_W06] PSL/P2_W02: słuchacz ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych; wie, jakie szanse i możliwości edukacyjne ma dziecko niepełnosprawne, zwłaszcza z opóźnieniami w procesie przyswajania mowy [odniesienie: SP_W09] PSL/P2_W03: słuchacz ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych; ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych; zna etyczne uwarunkowania wykonywania zawodu logopedy [odniesienie: SP_W18, SP_W03] Umiejętności: PSL/P2_U01: słuchacz wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych; planuje organizację opieki dziecku z niepełnosprawnością intelektualną, a także ocenia przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań związanych z opieką logopedyczną nad dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności z zaburzonym rozwojem mowy [odniesienie: SP_U08] PSL/P2_U02: słuchacz posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań

5 PSL/P2 Wykład 10 godzin terapeutycznych [odniesienie: SP_U10] Kompetencje społeczne: PSL/P2_K01: słuchacz odpowiednio określa priorytety służące realizacji zapewnienia opieki logopedycznej dziecku z niepełnosprawnością intelektualną [odniesienie: SP_K03] PSL/P2_K02: słuchacz ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych polegających na organizowaniu opieki i pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom [odniesienie: SP_K05] Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe Tematyka zajęć: Liczba godz. Przedmiot badań pedagogiki specjalnej. 1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć: uszkodzenie niepełnosprawność upośledzenie. 1 Umiejscowienie i działy pedagogiki specjalnej w systemie nauk. 1 Subdyscypliny pedagogiki specjalnej wybrane zagadnienia z zakresu rehabilitacji osób 2 niepełnosprawnych. Założenia współczesnego systemu specjalnego. 2 Wpływ określonej niepełnosprawności na zachowania językowe i komunikacyjne. 2 Pedagogika specjalna jako wstęp do oligofrenologopedii i surdologopedii 1 / Metody dydaktyczne Wykład, prezentacja multimedialna, metody poglądowe Forma(y) zaliczenia Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Zaliczenie bez oceny Efekt PSL/P2_W01 PSL/P2_W02 PSL/P2_W02 PSL/P2_U01 PSL/P2_U02 PSL/P2_K01 PSL/P2_K02 Metoda weryfikacji Test końcowy Test końcowy Obserwacja ciągła, ocena wypowiedzi w dyskusjach po wykładach i w czasie konsultacji Test końcowy Obserwacja ciągła, ocena wypowiedzi w dyskusjach po wykładach i w czasie konsultacji Test końcowy Obserwacja ciągła, ocena wypowiedzi w dyskusjach po wykładach i w czasie konsultacji Obecność na zajęciach; Czytanie zadanych lektur Test sprawdzający na zakończenie wykładów (na zaliczenie wymagane jest 65% poprawnych odpowiedzi) Forma aktywności Liczba godzin Wykład 10 godz. Samokształcenie (w tym czytanie lektur) 15 godz. Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 godz. pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 30 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS 1 polski ---

6 PSL/P2 Literatura Literatura podstawowa: (red.) Dykcik W., 1998, Pedagogika specjalna, Poznań. Sękowska Z., 1998, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Błeszyński J., 2006, Pedagogika specjalna, [w:] Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, red. B. Śliwerski, t. 3, Gdańsk. Brauner A. i F., 1995, Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, WSiP, Warszawa. Kosakowski Cz., 2003, Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń. Minczakiewicz E., 1997, Mowa Rozwój Zaburzenia Terapia, Kraków. Olechowicz H., 1987, Metody aktywizowania głębiej upośledzonych umysłowo, WSiP, Warszawa. Olechowicz H., 1994, Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, WSiP, Warszawa. Piszczak M., 1990, Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa. Rakowska A., 2003, Język, komunikacja, niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia. Kraków.- Smith D.D., 2009, Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, t. 1-2, Warszawa. Tarkowski Z., 1989, Przegląd problematyki dotyczącej rozwoju mowy i języka u dzieci lekko upośledzonych umysłowo, [w:] Wybrane zagadnienia i wychowania dzieci i młodzieży, red. S. Popka, Wydawnictwo UMCS, Lublin. Tkaczyk G., 1997, Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin. Witkowski T., 1985, Poziom rozwoju społecznego upośledzonych umysłowo, Lublin. Wyczesany J., 2007, Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków.

7 PSL/P3 Nazwa przedmiotu PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA I KLINICZNA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P3 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Rok I, semestr 2 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński Prof. dr hab. Mieczysław Radochoński Cele zajęć z przedmiotu C1: zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat rozwoju psychiki ludzkiej (czynniki rozwoju, etapy i tempo rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego) oraz na temat kształtowania się osobowości C2: zdobycie przez słuchaczy elementarnej wiedzy na temat aktualnych problemów psychologii rozwojowej i klinicznej, zwłaszcza problemów mających wpływ na rozwój mowy; poznanie przez słuchaczy możliwych patologii rozwojowych; C3: zaznajomienie słuchaczy z podstawami procesów psychicznych człowieka oraz z zaburzeniami tych procesów, szczególnie w aspekcie rozwoju mowy; nauczenie wstępnej diagnozy zaburzeń i związków poszczególnych zaburzeń z rozwojem mowy; C4: wskazanie słuchaczom na formy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych; Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych; przedmiot prowadzony od poziomu zerowego Efekty Wiedza: PSL/P3_W02: słuchacz wie, jak przebiega rozwój człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym oraz społecznym zna czynniki wpływające na rozwój funkcji motorycznych, poznawczych i społecznych człowieka; rozróżnia objawy, przebieg i następstwa zaburzeń emocjonalnych w dzieci [odniesienie: SP_W13] PSL/P3_W03: słuchacz ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; potrafi wskazać metody i formy działalności profilaktycznej, zwłaszcza w zakresie zapobiegania czynnikom wpływającym negatywnie na rozwój mowy [odniesienie: SP_W15] PSL/P3_W04; słuchacz zna elementarną terminologię używaną w psychologii rozwojowej i klinicznej; ma elementarną wiedzę o przedmiocie badań psychologii oraz o jej miejscu w systemie nauk, a także o jej metodologicznych powiązaniach z neurologią i logopedią [odniesienie: SP_W11] Umiejętności: PSL/P3_U01: słuchacz wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej w celu analizowania i interpretowania problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci: diagnozuje trudności wychowawcze dzieci i wstępnie diagnozuje problemy psychiczne dorosłych [odniesienie: SP_U15] PSL/P3_U02: słuchacz projektuje strategie działań wychowawczych i terapeutycznych; planuje w porozumieniu z innymi specjalistami pracę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z problemami emocjonalnymi, przede wszystkim w aspekcie wyrównywania braków

8 PSL/P3 Wykład 20 godzin w rozwoju mowy [odniesienie: SP_U17] PSL/P3_U04: słuchacz posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, prawidłowo reaguje w przypadku kontaktu z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi; przewiduje skutki konkretnych działań terapeutycznych [odniesienie: SP_U07] Kompetencje społeczne: PSL/P3_S01: słuchacz ma przekonanie o sensie i potrzebie podejmowania działań wychowawczych i terapeutycznych w środowisku społecznym; ma świadomość znaczenia tych działań dla rozwoju osobniczego człowieka [odniesienie: SP_S08] Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe lp Tematyka wykładów Liczba godz. 1 Przedmiot zainteresowań psychologii, dziedziny badań psychologii, główne szkoły 1 psychologiczne; zakres psychologii rozwojowej i klinicznej; terminologia. 2 Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne (gł. środowiskowe) rozwoju osobniczego człowieka. 2 3 Etapy rozwoju psychoruchowego dziecka (duża motoryka, mała motoryka, motoryka oralna). 2 4 Rozwój procesów poznawczych (uwaga, pamięć, myślenie, spostrzeganie, inteligencja). 2 5 Rozwój emocjonalny dziecka kształtowanie się osobowości. 1 6 Rozwój społeczny dziecka. 1 7 Przedmiot badań i podstawowe problemy psychologii klinicznej; główne modele teoretyczne. 1 8 Pojęcie normy i zaburzeń psychicznych; klasyfikacja zaburzeń występujących u dzieci i 2 dorosłych. Klasyfikacja ICD-10 i DSM-IV 9 Etiologia zaburzeń psychicznych (czynniki predysponujące, wyzwalające i utrwalające) Charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci (zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, 2 poznawczego, emocjonalnego itd.) 11 Autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera, schizofrenia, psychoza dwubiegunowa Wpływ zaburzeń integracji zmysłowo-motorycznej na rozwój mowy Zachowania zagrażające zdrowiu psychicznemu uzależnienia, przemoc w rodzinie, kompleksy (np. otyłość, niskorosłość, niska samoocena itd.). 2. Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Wykład, prezentacja, metody poglądowe (prezentacja schematów, testów do badań, wykresów itp.) Zaliczenie bez oceny + egzamin Efekt Metoda weryfikacji PSL/P3_W02 Test egzaminacyjny PSL/P3_W03 Test egzaminacyjny + ocena pracy analitycznobadawczej PSL/P3_W04 Ocena pracy pisemnej + test egzaminacyjny PSL/P3_U01 Praca pisemna część badawcza PSL/P3_U02 Praca pisemna część analityczna PSL/P3_U03 Praca pisemna + obserwacja ciągła w czasie zajęć PSL/P3_K01 Ocena wypowiedzi w czasie dyskusji i konsultacji Obecność na zajęciach + zaliczenie testu egzaminacyjnego lub napisanie pracy końcowej Egzamin pisemny oceniany w skali: bdb, +db, db, +dst, dst, ndst

9 PSL/P3 Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Literatura Forma aktywności Liczba godzin Wykład 20 godz. Samokształcenie (w tym przygotowanie do wykładu 15 godz. czytanie materiałów) Przygotowanie do tesu 15 godz. Pisanie pracy 20 godz. Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 godz. pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 75 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS 3 polski --- Literatura podstawowa: Kilar-Turska M., 2000, Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, red. J. Strelau, tom I, Gdańsk, str Pecyna M., 1998, Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej, Warszawa. Literatura uzupełniająca: (red.) Harwas-Napierała B., Trempała J., 2002, Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Warszawa. (red.) Salovey P., Sluyter D., 1999, Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, Poznań. Birch A., Malim T., 1999, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa. Bogdanowicz M., 1991, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa. Browne K., Herbert M., 1999, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa. Brzezińska A., 2000, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa. Dołęga Z., 1997, Psycholog w przestrzeni diagnostycznej, [w:] Wybrane metody diagnozowania i prognozowania rozwoju dziecka do lat 3, red. M. John-Borys, Katowice. Meyer R., 2003, Psychopatologia. Studia przypadków, Gdańsk. Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., 1988, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 1996, Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa. Radochoński M., 2009, Podstawy psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów. Sęk H., 1991, Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa. Sęk H., 2007, Psychologia kliniczna, t. 1-2, Warszawa. Strelau J., Doliński D., 2008, Psychologia podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M., 1999, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Lublin. Żebrowska M., 1986, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa.

10 PSL/P4 Nazwa przedmiotu TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P4 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Rok I, semestr 2 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu dr Małgorzata Półtorak dr Małgorzata Półtorak Cele zajęć z przedmiotu C1: wprowadzenie słuchaczy w problematykę trudności i niepowodzeń szkolnych zapoznanie z terminologią i koncepcjami etiologicznymi trudności w czytaniu i pisaniu; C2: zapoznanie słuchaczy z wczesnymi symptomami specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz uświadomienie ich znaczenia w profilaktyce niepowodzeń szkolnych; C3: zapoznanie słuchaczy z typowymi problemami szkolnego funkcjonowania dziecka ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu; C4: nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności planowania wczesnej stymulacji rozwoju dziecka, oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na rozwój poznawczy i motoryczny, a także programowania jednostki metodycznej zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; C5: zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami wspierania rozwoju dziecka orz pracy korekcyjnowyrównawczej. Wymagania wstępne Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą Efekty Wiedza: PSL/P4_W01: słuchacz zna terminologię używaną w pedagogice (zakres: terapia trudności w nauce pisania i czytania); ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach dysleksji z logopedią [odniesienie: SP_W11] PSL/P4_W02: słuchacz ma uporządkowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań i terapii dysleksji, zna jej przyczyny oraz narzędzia i metody pracy korekcyjnej [odniesienie: SP_W16] PSL/P4_W03: słuchacz ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i pomocowych; w szczególności wie, jakie działania należy podjąć w celu pomocy dzieciom z trudnościami w czytaniu i pisaniu [odniesienie: SP_W17] PSL/P4_W04: słuchacz ma wiedzę o powiązaniach logopedii z naukami pedagogicznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych [odniesienie: SP_W02] Umiejętności: PSL/P4_U01: słuchacz wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki

11 PSL/P4 w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych związanych z trudnościami w nauce czytania i pisania; ocenia nieprawidłowości i używa odpowiednich narzędzi badawczych w celu zdiagnozowania problemu [odniesienie: SP_U15] PSL/P4_U02: słuchacz ocenia przydatność określonych metod, procedur i narzędzi terapeutycznych (pomocy) do realizacji zadań związanych z terapią trudności w czytaniu i pisaniu [odniesienie: SP_U16] PSL/P4_U03: słuchacz projektuje (planuje) strategię działań pedagogicznych; projektuje program terapii, generuje rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozuje przebieg ich rozwiązywania oraz przewiduje skutki planowanych działań terapeutycznych u pacjentów/uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu [odniesienie: SP_U17] PSL/P4_U04: słuchacz samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową [odniesienie: SP_U03] Kompetencje społeczne: PSL/P4_S01: słuchacz współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania terapeutyczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie [odniesienie: SP_S02] PSL/P4_S02: słuchacz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; jest świadomy tego, że w zawodzie logopedy należy nieustannie śledzić wyniki najnowszych badań [odniesienie: SP_S01] Wykład 15 godzin + ćwiczenia 15 godzin Wykład: Tematyka zajęć: Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe Trudności i niepowodzenia szkolne. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny niepowodzeń szkolnych. Przegląd trudności rozwojowych i zaburzeń będących przyczyną trudności szkolnych dziecka. Konsekwencje niepowodzeń szkolnych w obszarach: dydaktycznym, wychowawczym, psychologicznym i społecznym. Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania. Przegląd historycznych i aktualnych koncepcji etiologicznych. Ustalenia terminologiczne. Symptomatologia dysleksji rozwojowej. Wielospecjalistyczna diagnoza dysleksji rozwojowej. Sposoby badania funkcji poznawczych i motorycznych leżących w podstaw procesu czytania i pisania. Pedagogiczna diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych. Etapy oddziaływań terapeutycznych wobec ucznia z dysleksją rozwojową. Zasady postępowania z dzieckiem dyslektycznym. Optymalizacja procesu terapii pedagogicznej. Warsztat pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Zasady przygotowania i gromadzenia pomocy. Przegląd dostępnych publikacji dotyczących metod i strategii pracy terapeutycznej z dzieckiem. Liczba godz. 3 Ćwiczenia: Tematyka zajęć: Liczba godz. Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania. Ryzyko dysleksji a dysleksja rozwojowa. 2 Symptomy ryzyka dysleksji rozwojowej w różnych grupach wiekowych. Profilaktyczne znaczenie wczesnej diagnozy ryzyka dysleksji. Skala Ryzyka Dysleksji. 2 Przegląd technik i form pracy ukierunkowanych na usprawnianie funkcji poznawczych i 2 motorycznych. Prezentacja typowych ćwiczeń funkcji: wzrokowych, słuchowo-językowych, kinestetyczno-ruchowych, pamięci, uwagi, myślenia. Wybrane metody i formy usprawniania techniki czytania i pisania stosowane w pracy z uczniem 2 z deficytami rozwojowymi w różnych grupach wiekowych. Strategie pracy z problemem

12 PSL/P4 dysortografii. Przegląd metod wykorzystywanych jako wspierające proces korekcji i kompensacji deficytów rozwojowych oraz wyrównywania braków w zakresie węzłowych kompetencji szkolnych ucznia (m.in. metoda W. Sherborne, metoda Dennisona, Metoda Dobrego Startu, techniki relaksacyjne i arteterapeutyczne, wybrane metody pokonywania trudności w czytaniu i pisaniu). Wspomaganie dziecka doświadczającego trudności w czytaniu i pisaniu jako element pracy logopedy. Dziecko dyslektyczne jako uczeń: zasady oceny, uprawnienia i obowiązki, formy pomocy, stan prawny, tworzenie indywidualnego planu terapii.. Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Wykład: prezentacja multimedialna, wykład, metody poglądowe (prezentacja schematów, wykresów) Ćwiczenia: pogadanka, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia w grupach, prezentacje i referaty Wykład zaliczenie bez oceny Ćwiczenia zaliczenie na ocenę, Efekt PSL/P4_W01 PSL/P4_W02 PSL/P4_W03 PSL/P4_U01 PSL/P4_U02 PSL/P4_K01 Metoda weryfikacji Ocena ciągła w czasie zajęć dydaktycznych, ocena z kolokwium zaliczeniowego Ocena prezentacji przygotowanej przez słuchacza Ocena ciągła w czasie zajęć dydaktycznych, ocena z kolokwium zaliczeniowego Ocena pracy słuchacza na zajęciach Ocena prezentacji przygotowanej przez słuchacza; ocena przygotowanych przez słuchaczy pomocy, ocena z kolokwium zaliczeniowego Obserwacja ciągła w czasie zajęć dydaktycznych, szczególnie w czasie przygotowywania przez studentow zadań w parach lub grupach Ćwiczenia są oceniane w skali: bdb, +db, db, +dst, dst, ndst Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń jest wypadkową następujących elementów: - obecność na zajęciach i aktywny w nich udział; - przygotowanie prezentacji z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem doświadczającym trudności w czytaniu i pisaniu (stymulacja funkcji poznawczych, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, metody wspierające proces terapii itp.); - zaliczenie pisemnego kolokwium. Forma aktywności Liczba godzin Wykład 15 godz. Ćwiczenia 15 godz. Samokształcenie (w tym przygotowanie do ćwiczeń i do 25 godz. kolokwium) Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 godz. pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 60 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS 2. polski

13 PSL/P4 Literatura Literatura podstawowa: Bogdanowicz M., 2003, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk. Bogdanowicz M., Adryjanek A., 2004, Uczeń z dysleksją w szkole. Warszawa. Kaja B., 1995, Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz. Krasowicz-Kupis G., 2008, Psychologia dysleksji. Warszawa. (red.) Krasowicz-Kupis G., 2009, Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, Gdańsk. Oszwa U., 2007, Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków. Literatura uzupełniająca: Bogdanowicz M., 2003, Diagnoza dysleksji rozwojowej w Polsce, [w:] Diagnoza dysleksji, red. B. Kaja, Bydgoszcz. Bogdanowicz M., 1997, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych, Audiofonologia t. 10. Budohoska W., Grabowska A., 1994, Dwie półkule jeden mózg, Warszawa. Cieszyńska J., Korendo M., 2007, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków. Cieszyńska J., 2001, Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków. (red.) Grabowska A., Rymarczyk K., 2004, Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa. Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., 1994, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszwa. Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M., 1996, Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń. (red.) Kaja B., 2003, Diagnoza dysleksji, Bydgoszcz. Konieczna E.J., 2003, Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków. (red.) Krasowicz-Kupis G., 2006, Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk. Kujawa E., Kurzyna M., 1996, Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych, Warszawa. Mańkowska I., 2005, Kreowanie rozwoju dziecka. Kinezjologia edukacyjna i inne metody terapeutyczne w praktyce, Gdynia. Mickiewicz J., 1997, Jedynaka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym, Toruń. Pietras L., 2008, Dysortografia uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk. Reid G., Wearmouth, 2008, Dysleksja. Teoria i praktyka, Gdańsk. (red.) Skorek E.M., 2004, Terapia pedagogiczna, t. 1: Wybrane zagadnienia, t. 2: Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, Kraków. (red.) Turewicz W., 2000, Jak pomóc dziecku z dysortografią, Zielona Góra. Zakrzewska B., 1996, Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa.

14 PSL/P5 Nazwa przedmiotu PODSTAWY NEUROPSYCHOLOGII Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P5 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia podyplomowe Studia niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy Rok i semestr studiów Rok I, semestr 2 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia z przedmiotu Mgr Joanna Fularz Mgr Joanna Fularz Cele zajęć z przedmiotu C1: zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi podstawami neuropsychologii przedmiotem jej badań, metodologią, terminologią; C2: dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat neurologicznych podstaw powstawania zaburzeń psychicznych zasady rozpoznawania afazji, apraksji, agnozji itd.; Wymagania wstępne Znajomość podstaw psychologii rozwojowej i klinicznej; Zdany egzamin z anatomii w semestrze 1.o Efekty Wiedza: PSL/P5_W01: słuchacz ma podstawową wiedzę o powiązaniach logopedii z neuropsychologią, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych; wie, jakie korzyści płyną ze współpracy logopedy z neurologiem i neuropsychologiem [odniesienie: SP_W02] PSL/P5_W02: słuchacz posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji mózgu, wie, jakie konsekwencje dla mowy niesie uszkodzenie określonych struktur mózgu; słuchacz zna podłoże zaburzeń psychicznych i ich objawy; zna podstawowe teorie dotyczące relacji mózg mowa; wie, jakie czynniki neuropsychologiczne wpływają stymulująco na rozwój mowy; zna ograniczenia wynikające z uszkodzeń określonych struktur mózgowych [odniesienie: SP_W10] Umiejętności: PSL/P5_U01: słuchacz posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu neuropsychologii w celu analizowania ludzkich zachowań, wstępnego diagnozowania osób z zaburzeniami psychicznymi i projektowania terapii mowy (w porozumieniu z innymi specjalistami) [odniesienie: SP_U08] PSL/P5_U02: słuchacz analizuje wyniki badań neurologicznych oraz konstruuje i prowadzi badania logopedyczne u osób z zaburzeniami psychicznymi [odniesienie: SP_U07] Kompetencje społeczne: PSL/P5_K01: słuchacz jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do neurologa i neuropsychologa w celu uzupełnienia diagnozy, konsultacji lub w celu podjęcia leczenia [odniesienie: SP_K07] Wykład 15 godzin Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin

15 PSL/P5 Treści programowe Tematyka zajęć: Liczba godz. Przedmiot i zadania neuropsychologii. Neuropsychologia jako dział psychologii klinicznej. 1 Diagnoza neuropsychologiczna. Anatomia mózgu. Mechanizmy mózgowe procesów psychicznych. Plastyczność mózgu. 2 Asymetria czynnościowa półkul mózgowych. 2 Zagadnienie lokalizacji czynności nadawania i odbioru mowy w mózgu (funkcje płata czołowego, 2 skroniowego i ciemieniowego). Składniki warunkujące przebieg mowy (wg Łurii). 2 Czynniki neuropsychiczne wpływające na rozwój i zaburzenia mowy u dzieci. 2 Niedorozwoje funkcji psychicznych u dzieci ich podłoże i charakter. 2 Zespoły zaburzeń psychicznych występujących po uszkodzeniach różnych obszarów mózgu i 2 ich wpływ na mowę. Metody dydaktyczne Wykład, prezentacja multimedialna, metody poglądowe (prezentacja modeli anatomicznych) Forma(y) zaliczenia Zaliczenie bez oceny + egzamin Metody weryfikacji efektów Metody i kryteria oceny Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Literatura Efekt PSL/P5_W01 PSL/P5_W02 PSL/P5_U01 PSL/P5_U02 PSL/P5_K01 Metoda weryfikacji Test egzaminacyjny, obserwacja ciągła w czasie zajęć Test egzaminacyjny Test egzaminacyjny Test egzaminacyjny Obserwacja ciągła w czasie ćwiczeń, ocena wypowiedzi w czasie dyskusji po wykładach i w czasie konsultacji Obecność na zajęciach + zaliczenie testu egzaminacyjnego Egzamin pisemny oceniany w skali: bdb, +db, db, +dst, dst, ndst Na ocenę: bardzo dobrą 100%-91% poprawnych odpowiedzi, plus dobrą 85%- 90% poprawnych odpowiedzi, dobrą 75%-84% poprawnych odpowiedzi, plus dostateczną 70-74% poprawnych odpowiedzi, dostateczną 60-69% poprawnych odpowiedzi, niedostateczną poniżej 60% poprawnych odpowiedzi Forma aktywności Liczba godzin Wykład 15 godz. Samokształcenie (w tym przygotowanie do wykładów, 10 godz. czytanie literatury) Przygotowanie do egzaminu 15 godz. Konsultacje indywidualne (w tym także za 5 godz. pośrednictwem Internetu) SUMA GODZIN 45 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 polski --- Literatura podstawowa: (red.) Gałkowski T., Szeląg G., Jastrzębowska G., 2005, Podstawy neurologopedii, Opole. Martin G.N., 2001, Neuropsychologia, Warszawa.

16 PSL/P5 Literatura uzupełniająca: (red.) Michałowicz R., 1971, Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej, Warszawa. (red.) Herzyk A., Borkowska A., 1999, Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika, Lublin. Bokus B., Shugar G. W., 2008, Psychologia języka dziecka, Gdańsk. Borkowska A., Domańska Ł., 2009, Podstawy neuropsychologii klinicznej, Lublin. Darby D., Walsch K., 2008, Neuropsychologia kliniczna, Gdańsk. Dowżenko A., W. Jakimowicz, 1965, Choroby układu nerwowego, Warszawa. Herzyk A., 2005, Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Warszawa. Holinger P. C., 2006, Co mówią dzieci, zanim nauczą się mówić. Dziewięć sygnałów używanych przez dzieci do wyrażania uczuć, Poznań. Jakimowicz W., 1987, Neurologia kliniczna w zarysie, Warszawa. Kurcz I., 1987, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa. Łuria A., 1976, Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki, Warszawa. Łuria A., 1976, Podstawy neuropsychologii, Warszawa. Maruszewsk M., 1970, Mowa a mózg. Zagadnienia neuropsychologiczne, Warszawa. Prusiński A., 2010, Neurologia. Krótkie kompendium, Warszawa. Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa. Walsh K., Darby D., 2008, Neuropsychologia kliniczna Walsha, Gdańsk.

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Metody wspomagania rozwoju. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie

OPIS PRZEDMIOTU. Metody wspomagania rozwoju. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Metody wspomagania rozwoju Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii Kierunek Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

N A U C Z Y C I E L S K I

N A U C Z Y C I E L S K I Studium Doskonalenia Kadr Radom ul. Traugutta 61, tel. / fax (048) 340 24 40, 340 22 18 e-mail: sdk5@wp.pl www.sdk.edu.pl N A U C Z Y C I E L S K I B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y mgr Marta Olejarczyk

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5

1. Indywidualizacja w nauczaniu 3. 2. Metodyczne podstawy indywidualizacji nauczania i wychowania 5 Podstawa teoretyczna programu Równaj w górę, czyli jak praktycznie realizować indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 w szkole podstawowej Teresa Janicka-Panek Spis treści 1. Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo