REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Razem w trosce o DDA I EDYCJA WSPARCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Razem w trosce o DDA I EDYCJA WSPARCIA"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem w trosce o DDA I EDYCJA WSPARCIA Warszawa, listopad 2013 r.

2 ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin zawiera zasady rekrutacji do projektu pn. Razem w trosce o DDA współfinansowanego przez Unię Europejską 2. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności społecznych 32 osób z województwa mazowieckiego, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodych dorosłych dzieci alkoholików (MDDA), poprzez wdrożenie modelu wsparcia z wykorzystaniem rozwiązań polskich i irlandzkich w okresie r. 3. Projektodawcą jest Stowarzyszenie OD-DO, mające swoją siedzibę przy ul. Siedmiogrodzka 5 kl. b, Warszawa, które realizuje projekt ponadnarodowy we współpracy z partnerską organizacją z Irlandii The Hanly Centre. 4. Uczestnikiem projektu jest osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z niniejszym regulaminem (zarówno osoba płci męskiej jak i żeńskiej). 5. Syndrom DDA zespół cech utrudniających funkcjonowanie społeczne, zawodowe itp. danej osoby, nabytych w rodzinie pochodzenia (głównie z problemem alkoholowym). ROZDZIAŁ II - KRYTERIA UCZESTNICTWA 1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, spełniająca następujące kryteria: a) jest zamieszkała na terenie województwa mazowieckiego (według Kodeksu Cywilnego), b) pozostaje bez zatrudnienia (mając status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP lub osoby nieaktywnej zawodowo), c) jest w wieku lata, d) wzrastała w rodzinie dysfunkcyjnej dotkniętej głównie problemem alkoholowym / stosowaniem jakiejkolwiek formy przemocy 2. Mężczyźni będą stanowić co najmniej 30% wszystkich uczestników projektu. ROZDZIAŁ III PROCEDURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. W projekcie wezmą udział 32 osoby, przy czym nabór do projektu będzie prowadzony w dwóch edycjach. W niniejszej edycji zostanie wyłonionych 16 osób do projektu, z zastrzeżeniem pkt Rekrutacji towarzyszyć będzie akcja informacyjna m.in. z wykorzystaniem takich kanałów komunikacji jak: strona internetowa projektu oraz strona internetowa Projektodawcy, ogłoszenia w prasie regionalnej, informacja o projekcie w miejscach, do których mogą trafiać osoby z rodzin z problemem alkoholowym / przemocowym. 3. Rekrutacja składać się będzie z trzech etapów: I etap: Gromadzenie i weryfikacja formularzy zgłoszeniowych w dniach 4 listopada 2013r. 17 stycznia 2014r. II etap: Diagnoza społeczno-psychologiczna kandydatów do projektu w dniach 25 listopada 2013r. 17 stycznia 2014r.

3 III etap: utworzenie listy podstawowej oraz rezerwowej uczestników projektu w dniu 20 stycznia 2014r. 4. I etap rekrutacji polega na gromadzeniu i weryfikacji formularzy zgłoszeniowych przesyłanych / dostarczanych przez kandydatów do siedziby Projektodawcy (ul. Siedmiogrodzka 5 kl. b, Warszawa) najpóźniej do dnia 17 stycznia 2014r. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń termin ten może zostać wydłużony przez Projektodawcę. 5. Wzór formularza zgłoszeniowego jest do pobrania na stronie internetowej: oraz 6. Formularz zgłoszeniowy można przesyłać w pierwszej kolejności w wersji elektronicznej na adres: a następnie podpisaną wersję papierową dostarczyć na etapie diagnozy społeczno-psychologicznej do siedziby Projektodawcy. W tym przypadku za datę wpływu formularza uznaje się datę przesłania formularza w wersji elektronicznej. Podpisany przez kandydata formularz zgłoszeniowy można również od razu dostarczyć / przesłać do Projektodawcy w wersji papierowej. 7. Przesłane przez kandydatów formularze zgłoszeniowe zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez koordynatora projektu. 8. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych będzie dokonywana pod kątem spełniania następujących kryteriów formalnych: Czy formularz został złożony w terminie? Czy formularz został wypełniony na odpowiednim wzorze? Czy wszystkie punkty formularza są wypełnione (łącznie z podpisami )? Czy formularz jest wypełniony w sposób czytelny (pismo drukowane / komputerowe)? 9. Dokumenty niespełniające kryteriów formalnych mogą być ponownie złożone w poprawionej wersji w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Projektodawcy informacji o uchybieniach stwierdzonych w ramach oceny formalnej (informacja ta będzie przekazywana kandydatowi na adres owy wskazany w formularzu zgłoszeniowym). Niezłożenie poprawionego formularza lub złożenie drugi raz formularza zawierającego błędy formalne skutkuje odrzuceniem formularza ze względów formalnych. 10. Ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych będzie dokonywana pod kątem spełniania przez kandydata kryteriów merytorycznych obligatoryjnych tzw. kryteriów wejścia: a) zamieszkiwanie na terenie województwa mazowieckiego (według Kodeksu Cywilnego) b) stan bezrobocia/nieaktywności zawodowej c) wiek lata d) pochodzenie z rodzin z problemem alkoholowym / przemocowym (co może prowadzić do wykluczenia społecznego) 11. Ocena formularzy zgłoszeniowych zostanie udokumentowana w wypełnionych i podpisanych przez koordynatora projektu kartach oceny formularzy zgłoszeniowych.

4 12. Osoby spełniające kryteria wejścia wezmą udział w diagnozie społeczno-psychologicznej prowadzonej przez specjalistę ds. resocjalizacji, który oceni czy u kandydatów występuje syndrom DDA, a z drugiej strony zweryfikuje czy są to osoby chcące rzeczywiście pomagać innym. Wnioski z diagnozy zostaną umieszczone w karcie diagnostycznej. 13. Po weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz przeprowadzeniu diagnoz społecznopsychologicznych zostanie utworzona lista podstawowa uczestników projektu (w ramach III etapu rekrutacji). Na liście znajdą się osoby, które spełnią kryteria wejścia i u których diagnoza potwierdzi, że są to osoby z syndromem DDA, chcące pomagać innym, przy czym weryfikacja formularzy zgłoszeniowych oraz spotkania diagnostyczne z kandydatami będą odbywać się według kolejności zgłoszeń. 14. Jeśli liczba osób, które pozytywnie przejdą dwa pierwsze etapy rekrutacji, będzie większa niż liczba miejsc w danej turze (16 uczestników) zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników. Osoby znajdujące się na tej liście będą kwalifikowane do udziału w projekcie w sytuacji zwolnienia się miejsca na liście podstawowej. Osoby z tej listy będą mieć także pierwszeństwo ewentualnego udziału w projekcie w następnej edycji wsparcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zagrożenia nieosiągnięcia udziału mężczyzn wśród uczestników projektu na poziomie minimum 30%, w drugiej edycji wsparcia preferencje udziału w projekcie będą mieć mężczyźni. 15. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną przez pracownika projektodawcy (informacja w wersji elektronicznej będzie przekazywana osobie na adres owy wskazany w formularzu zgłoszeniowym). 16. Każda z osób, która nie znalazła się na liście podstawowej lub rezerwowej uczestników projektu będzie mogła złożyć w wersji papierowej (na adres siedziby projektodawcy) i/lub wersji elektronicznej (na adres: odwołanie do zarządu projektodawcy w ciągu 3 dni od poinformowania jej o wynikach rekrutacji. 17. Osoba, której odwołanie zostanie uznane za zasadne, będzie włączona na listę podstawową / rezerwową uczestników projektu. 18. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do podpisania deklaracji uczestnictwa oraz podpisania ewentualnych innych dokumentów związanych z przystąpieniem do projektu, wskazanych przez Projektodawcę. ROZDZIAŁ IV WSPARCIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wzięcia udziału we wsparciu projektowym obejmującym poniższe zajęcia grupowe oraz indywidualne: a) Trening interpersonalny (40 godzin) b) Trening asertywności i autoprezentacji (20 godzin) c) Trening twórczego myślenia i działania (20 godzin) d) Trening z zakresu diagnozy syndromu DDA i strategii pomocy osobom podobnym sobie (28 godzin) e) Zajęcia z zakresu praw i obowiązków wolontariusza (8 godzin) f) Zajęcia grupowe z wykorzystaniem rozwiązań irlandzkich typu family units czy facilitators g) Indywidualne konsultacje psychologiczne (średnio 5 godzin / osobę) h) Indywidualne konsultacje zawodowe (średnio 4 godziny / osobę).

5 2. Wsparcie realizowane będzie w okresie styczeń wrzesień 2014r. Szczegółowy rozkład zajęć zostanie ustalony i zaprezentowany na stronie oraz nie później niż w dniu 20 stycznia 2014r. Na etapie opracowywania szczegółowego programu wsparcia zorganizowane zostanie spotkanie z uczestnikami, z którymi skonsultujemy propozycje programowe. 3. Wsparcie odbywać się będą w piątki po południu i w soboty, z wyjątkiem dwóch dłuższych form: treningu interpersonalnego i treningu z zakresu diagnozy syndromu DDA, przy czym dopuszczalna jest modyfikacja tego trybu w porozumieniu z uczestnikami. 4. Zajęcia grupowe z wykorzystaniem rozwiązań irlandzkich odbywać się będą w terminach ustalonych z uczestnikami. 5. W przypadku, gdy dane zajęcia, o których mowa w pkt 1, nie odbędą się z przyczyn losowych, bądź z winy projektodawcy, zostanie wyznaczony inny termin zajęć w porozumieniu z uczestnikami projektu. 6. Projekt realizowany będzie w Warszawie w siedzibie projektodawcy (ul. Siedmiogrodzka 5 kl. b, Warszawa), w pomieszczeniach zapewniających poufność rozmów. 7. W ramach prowadzonych zajęć wykorzystywane będą zróżnicowane metody pracy z uczestnikami np. psychodrama, mini-wykłady z wykorzystaniem multimediów, dyskusje, testy itd. 8. Projektodawca zobowiązuje się do zapewnienia prowadzących o pożądanych kwalifikacjach, sal szkoleniowych, sprzętu szkoleniowego, materiałów szkoleniowych, cateringu, ubezpieczenia NNW (na czas wsparcia). 9. Uczestnicy projektu mają zapewnioną możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu w siedzibie / biurze projektodawcy, po uprzednim umówieniu się z odpowiednim przedstawicielem personelu projektu. 10. Warunkiem ukończenia programu wsparcia jest obecność uczestnika podczas co najmniej 80% godzin wsparcia. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności. 11. Osoba, która ukończy program wsparcia, uczestnicząc w co najmniej 80% przewidzianych godzin, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu programu. 12. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji z udziału w nim, zobowiązana jest podać przyczynę rezygnacji. ROZDZIAŁ V - Proces monitoringu i oceny 1. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę jakości i skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz kwestionariuszy samooceny umiejętności społecznych w trakcie realizacji projektu. 3. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym na zakończenie programu wsparcia celem zebrania ich doświadczeń i wniosków związanych z udziałem w projekcie. 4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania projektodawcy o ewentualnych zmianach w swojej sytuacji (np. podjęcie zatrudnienia).

6 ROZDZIAŁ IV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których poinformuje na stronie internetowej: i 2. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. W przypadku wstrzymania lub zaprzestania finansowania projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych usługi na rzecz uczestników projektu mogą zostać wstrzymane lub zaprzestane.

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE str. 1 2 ZAKRES WSPARCIA str. 2 2.1 AKADEMIA ANIMACJI CYKL WARSZTATÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo