Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r."

Transkrypt

1 Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI z dnia: r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. U nr 161 poz z późn zm.) NAZWA PRZEDSZKOLA Par Punkt przedszkolny nosi nazwę: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ŚWIATA CIEKAWI. 2. Punkt przedszkolny ma swoją siedzibę, przy ul. Kościuszkowców 73 B w Warszawie. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym jest Kuratorium Oświaty w Warszawie. 4. Niniejszy statut został opracowany na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU Par Punkt przedszkolny jest czynny codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach:

2 2. Dodatkowo codziennie tj. od poniedziałku do piątku, od godziny do godziny w punkcie przedszkolnym zorganizowana jest świetlica zapewniająca wykwalifikowaną opiekę nad dziedmi. 3. Rok szkolny w punkcie przedszkolnym rozpoczyna się z dniem: 01 września każdego roku. 4. Punkt przedszkolny funkcjonuje cały rok. 5. Koszty działalnośd punktu przedszkolnego pokrywane są z: a. stałych opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców, b. z dotacji gminnych przysługujących na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy. 6. Opłata stała za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności określonych w umowach zawartych z rodzicami. 7. Opłata za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym pobierana jest z góry, do 5-tego dnia każdego miesiąca. 8. Wysokośd opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców oraz możliwośd i tryb jej zmian ustalane są indywidualnie z każdym rodzicem/opiekunem dziecka w Umowie dotyczącej: Przyjęcia dziecka do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Świata Ciekawi regulującej wszystkie sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do punktu przedszkolnego. CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Punkt przedszkolny realizuje swoje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. 2

3 2. Punkt przedszkolny realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (z dostosowaniem ich do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu). 3. W szczególności celem punktu przedszkolnego jest: a) Sprawowanie opieki nad dziedmi z rozpoznanym autyzmem, Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR) ze spektrum autyzmu odpowiednio do ich potrzeb emocjonalno rozwojowych oraz odpowiednio do możliwości punktu przedszkolnego. b) Wspomaganie i kierowanie indywidualnym rozwojem dziecka z wykorzystaniem jego naturalnych możliwości rozwojowych. c) Dostosowanie treści, metod oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci z autyzmem. d) Umożliwienie dzieciom efektywnego korzystania z opieki oraz terapii psychologicznej oraz z innych specjalnych form pracy dydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu terapeutyczno-edukacyjnego dla dzieci z autyzmem. e) Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowao dziecka poprzez różnego rodzaju wyjścia (w tym wycieczki indywidualne i/lub grupowe) poza teren punktu przedszkolnego f) Poszerzanie wiedzy dziecka o jego najbliższym (oraz dalszym) otoczeniu poprzez np. zapraszanie ciekawych gości (w tym terapeutów/prelegentów) na teren punktu przedszkolnego. g) Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływao terapeutycznowychowawczych poprzez nieodpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne/konsultacje pedagogiczne z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci z 3

4 autyzmem, zarówno na terenie punktu przedszkolnego, jak i na terenie miejsca zamieszkania dziecka oraz poprzez (nieodpłatne) grupowe szkolenia rodziców mające na celu kompleksowy rozwój psycho-społeczny dziecka (szkolenia psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, żywieniowe, etc). h) Wspomaganie dziecka w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej. 4. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej ma charakter otwarty, a jego treści są ze sobą integralnie powiązane. 5. Działania wychowawczo-dydaktyczne pracy nauczyciela opierają się w dużej mierze na przekładaniu zadao programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci z diagnozą autyzmu, CZR ze spektrum autyzmu lub Zespołu Aspergera w oparciu o ich obserwacje oraz dogłębną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną. 6. Punkt przedszkolny udziela dzieciom również pomocy: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, sensorycznej, dogoterapeutycznej, etc, w ramach innych zajęd, terapii oraz konsultacji ze specjalistami z wszystkich wymienionych wyżej dziedzin. Pomoc ta jest udzielana rodzicom nieodpłatnie oraz stanowi bieżący wydatek punktu przedszkolnego. 7. W punkcie przedszkolnym nie prowadzi się badao lekarskich, ani stomatologicznych. Badania te należą do obowiązków rodziców. 8. Dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy pomocy terapeutyczno edukacyjnej (Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutycznej na podstawie tzw. diagnozy funkcjonalnej dziecka testem: PEP R, ang. Psychoeducational - Profile). 4

5 ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Podstawową jednostką organizacyjną punktu przedszkolnego jest grupa, obejmująca dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnieo i zainteresowao, a także stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 2. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczad Punkt przedszkolny przewidziany jest dla maksymalnie 25 dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR) ze spektrum autyzmu. 4. Do punktu przedszkolnego mogą też (za zgodą dyrektora punktu przedszkolnego) uczęszczad dzieci bez diagnozy autyzmu, zespołu Aspergera oraz całościowych zaburzeo rozwojowych ze spektrum autyzmu. 5. Każda 16 osobowa grupa jest powierzona minimum dwóm nauczycielom o przygotowaniu pedagogicznym. Dodatkowo w każdej 16 osobowej grupie zatrudnionych jest minimum dwóch psychologów-terapeutów autyzmu oraz minimum jedna osoba w charakterze pomocy nauczyciela. 6. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za świąteczne. 7. Dzieci przebywają w punkcie przedszkolnym 6 godzin dziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: do z uwzględnieniem par. 2 ust Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 8 lat. 9. Czas trwania zajęd prowadzonych w punkcie przedszkolnym, a w szczególności czas trwania indywidualnych zajęd terapeutycznych (psychologicznych, logopedycznych, sensorycznych, 5

6 dogoterapeutycznych, etc) powinien byd dostosowany (indywidualnie) do aktualnych możliwości rozwojowych danego dziecka z autyzmem. 10. W punkcie przedszkolnym mogą byd również prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. 11. Na terenie punktu przedszkolnego mogą byd też organizowane inne (nieodpłatne dla rodziców) zajęcia terapeutyczno-edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Par Punkt przedszkolny zapewnia bezpieczeostwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęd poza terenem punktu przedszkolnego (wyjścia oraz wycieczki). 2. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziedmi sprawuje jedna osoba dorosła na jedno dziecko. 3. Najpóźniej dzieo wcześniej o wycieczce powinni byd powiadomieni rodzice dzieci. 4. Punkt przedszkolny nie zapewnia dzieciom codziennych zajęd na świeżym powietrzu. Par W przypadku nieobecności nauczycieli sprawujących opiekę nad grupą, dyrektor punktu przedszkolnego powierza grupę wybranemu psychologowi-terapeucie. 2. Nauczyciele i terapeuci są odpowiedzialni za bezpieczeostwo dzieci. 3. Za bezpieczeostwo dzieci podczas zajęd terapeutycznych i/lub zajęd dodatkowych odpowiedzialni są specjaliści prowadzący te zajęcia. 6

7 Par Dziecko powinno byd przyprowadzane i odbierane z punktu przedszkolnego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę dorosłą, zapewniająca pełne bezpieczeostwo dziecku. ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Organami Punktu Przedszkolnego jest: Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny. Par Dyrektora prowadzącego można zatrudnid się na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. 3. Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny jest zobowiązany i uprawniony do: a) Realizowania założeo i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. b) Bieżącego zarzadzania pracą punktu przedszkolnego. c) Zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług przedszkolnych. d) Wydawania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków punktu przedszkolnego na podstawie nieprzestrzegania przez rodziców zasad Umowy. 7

8 NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par W punkcie przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli, terapeutów (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, etc) oraz pomoce-nauczycieli. 2. Nauczyciele, terapeuci, pomoce-nauczycieli mogą byd zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. 3. Dopuszcza się również możliwośd pracy stażystów (psychologów, pedagogów, studentów ww. kierunków) i wolontariuszy (po wcześniejszym przygotowaniu merytorycznym tychże osób) na podstawie porozumienia z dnia: r. zawartego pomiędzy Fundacją Inicjatyw Psycho Edukacyjnych Po Mocni z siedzibą w Wyszogrodzie (ul. Płocka 29; KRS: ), a Niepublicznym Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym Świata Ciekawi. 4. Nauczyciele w punkcie przedszkolnym posiadają przygotowanie (wykształcenie) pedagogiczne minimum na poziomie studiów licencjackich. 5. Terapeuci w punkcie przedszkolnym posiadają przygotowanie (wykształcenie) psychologiczne lub pedagogiczne minimum na poziomie studiów magisterskich. 6. Pomoce - nauczycieli w punkcie przedszkolnym nie muszą posiadad przygotowania (wykształcenia) pedagogicznego i/lub psychologicznego. 7. W celu realizacji zadao zawartych w par. 3, Dyrektor punktu przedszkolnego może skierowad pracownika (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych) na szkolenie podnoszące jego wykształcenie, uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe (psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, etc). Wszystkie wydatki z tym związane są pokrywane przez punkt przedszkolny. 8

9 8. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym określają umowy zawarte z personelem punktu przedszkolnego w oparciu o obowiązujące przepisy. Par Do zadao nauczyciela należy: a) odpowiedzialnośd za zdrowie i bezpieczeostwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego, b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zainteresowao i zdolności, c) realizacja programów edukacyjnych (z uwzględnieniem możliwości psychoedukacyjnych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera), d) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczna, terapeutyczną, zdrowotną lub inną, e) prowadzenie pełnej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej danej grupy przedszkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami, f) otaczanie indywidulaną opieką każdego ze swoich wychowanków oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez indywidualne konsultacje pedagogiczne z rodzicami na terenie punktu przedszkolnego oraz na terenie domu dziecka, g) przygotowanie sali do zajęd tj. dbanie o jej wystrój, dbanie o pomoce dydaktyczne, utrzymywanie w sali ładu i porządku, h) dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb rozwojowych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz CZR ze spektrum autyzmu. 9

10 Par Do zadao psychologa-terapeuty należy: a) odpowiedzialnośd za zdrowie i bezpieczeostwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego, b) tworzenie kompleksowych indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych, c) realizacja programów terapeutycznych, d) prowadzenie i odpowiedzialnośd za realizacje pracy terapeutycznej, e) współpraca z innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz CZR ze spektrum autyzmu, f) prowadzenie pełnej dokumentacji terapeutycznej, g) otaczanie indywidulaną opieką każdego ze swoich wychowanków oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez indywidualne konsultacje psychologiczne z rodzicami na terenie punktu przedszkolnego oraz na terenie domu dziecka, h) przygotowanie sali do zajęd tj. dbanie o jej wystrój, dbanie o pomoce dydaktyczne, utrzymywanie w sali ładu i porządku. Par Do zadao pomocy - nauczyciela należy: a) przygotowywanie posiłków dla dzieci, b) sprzątanie po dzieciach oraz dbanie o porządek na terenie całego punktu przedszkolnego, c) doraźna pomoc w opiece nad dziedmi oraz odpowiedzialnośd za zdrowie i bezpieczeostwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego, d) doraźna pomoc w drobnych pracach administracyjno-biurowych, 10

11 e) dbanie o zaopatrzenie w punkcie przedszkolnym, f) pomoc psychologom i pedagogom w organizacji zajęd dla dzieci, w tym zajęd świetlicowych. 2. Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w punkcie przedszkolnym określają zakresy czynności znajdujące się w teczkach akt osobowych. WYCHOWANKOWIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Do punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat, do roku, w którym ukooczą 8 lat. 2. Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny może wyrazid zgodę na uczęszczanie do punktu przedszkolnego dziecka, które nie ukooczyło 3 lat przyjmując tolerancje od 3 do 6 miesięcy. Par Dzieci mają prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuoczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, b) życzliwego oraz podmiotowego traktowania w całym ich procesie wychowawczodydaktycznym. 2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosowad wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich. Leki można podawad tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców w formie oświadczenia. 3. Wszyscy wychowankowie punktu przedszkolnego są ubezpieczeni od NNW. 11

12 4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka na rzecz zakładu ubezpieczeo pokrywa Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Świata Ciekawi w momencie zapisu dziecka do punktu przedszkolnego. Par Dziecko może zostad skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku gdy: a) swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu przedszkolnego, b) nastąpi brak współpracy rodziców z personelem dydaktycznym i/lub personelem terapeutycznym w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji, wychowania oraz terapii dziecka, c) rodzice nie przestrzegają zasad współpracy określonych w statucie lub Umowie z punktem przedszkolnym. 2. Decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków podejmuje Dyrektor punktu przedszkolnego. 3. Decyzja o skreśleniu dziecka z listy wychowanków zostaje przedstawiona rodzicom w formie pisemnej. 4. Od powyższej decyzji nie przysługuje rodzicom żadne odwołanie. Par Zasady przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego: a) Kwalifikacje dzieci do punktu przedszkolnego odbywają się przez cały rok w ramach wolnych miejsc. 12

13 b) Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, Zespołu Aspergera oraz całościowych zaburzeo rozwojowych ze spektrum autyzmu nie określonych. c) Istnieje również możliwośd przyjęcia dziecka bez diagnozy autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, Zespołu Aspergera oraz całościowych zaburzeo rozwojowych ze spektrum autyzmu nie określonych. d) Podstawą przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego jest wypełnienie przez rodziców Umowy regulującej sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do punktu przedszkolnego oraz przesłanie/dostarczanie Umowy w ustalonym terminie. SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOSD PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Punkt przedszkolny uzyskuje środki finansowe na swoją działalnośd z następujących źródeł: a) dotacji budżetu Gminy Warszawa w wysokości określonej przepisami art. 97 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Warszawy. b) wpłat czesnego ze strony rodziców określonych w Umowie indywidualnie dla każdego z rodziców. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Par Punkt przedszkolny prowadzi oraz przechowuje stosowną dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 13

14 2. Statut w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem: 01 kwietnia 2014 roku. 14

Statut Punktu Przedszkolnego. z dnia: r. Podstawa prawna:

Statut Punktu Przedszkolnego. z dnia: r. Podstawa prawna: Statut Punktu Przedszkolnego z dnia: 04.04.2016 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA

Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA Statut Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA SMYKA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole niepubliczne zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r

UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r UCHWAŁA NR XXV/599/08 RADY MIASTA GDYNI z dnia 19 listopada 2008r w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PIERWSZEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNEGO FUNDACJI SYNAPSIS (wersja nr 7 z dnia 14 maja 2015 roku) NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PIERWSZEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNEGO FUNDACJI SYNAPSIS (wersja nr 7 z dnia 14 maja 2015 roku) NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PIERWSZEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNEGO FUNDACJI SYNAPSIS (wersja nr 7 z dnia 14 maja 2015 roku) Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty art. 84 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 I Postanowienia ogólne. 1 Przedszkole Publiczne nr 5 w Lęborku zwane dalej "przedszkolem" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXVIII/152/10 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Boćki punktu przedszkolnego - Klubu Przedszkolaka Bociek Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 5 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Papowo Biskupie w miejscowościach Zegartowice i Dubielno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO,, GWIAZDECZKA W KRAŚNIKU UL. GRUNWALDZKA 4. ŻŁOBEK DZIAŁA NA PODSTAWIE:

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO,, GWIAZDECZKA W KRAŚNIKU UL. GRUNWALDZKA 4. ŻŁOBEK DZIAŁA NA PODSTAWIE: Załącznik Nr 6 do Statutu Zespołu Przedszkoli i Żłobków Gwiazdeczka Urszula Smołecka STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO,, GWIAZDECZKA W KRAŚNIKU UL. GRUNWALDZKA 4. ŻŁOBEK DZIAŁA NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Promyczek 2 w Białogardzie

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Promyczek 2 w Białogardzie STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA Promyczek 2 w Białogardzie 1 STATUT PRAWNY 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz.235) 2. Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy 2. Niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: a. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne Słoneczne Elfy" prowadzone przez osoby fizyczne; b. rodzicach - należy przez

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ODIS ŚWIATA CIEKAWI. Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS oraz Fundacja Po-Mocni prowadzą do

NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ODIS ŚWIATA CIEKAWI. Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS oraz Fundacja Po-Mocni prowadzą do NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY ODIS ŚWIATA CIEKAWI Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS oraz Fundacja Po-Mocni prowadzą do końca Września 2013 roku zapisy do nowo powstających

Bardziej szczegółowo

Statut przedszkola niepublicznego

Statut przedszkola niepublicznego Statut przedszkola niepublicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Niepubliczne Zielona Zatoka, zwane dalej przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkola znajduje się

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO STOKROTKA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO STOKROTKA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO STOKROTKA Podstawa prawna: Podstawą prawną działania Przedszkola jest: - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.) -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku. w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego UCHWAŁA Nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia organizacji zespołów wychowania przedszkolnego Na podstawie 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działania Punktu Przedszkolnego określa załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 153/XXIV/2012 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 12 września 2012r. w sprawie: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE

SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE STATUT SPECJALNY OŚRODEK PRZEDSZKOLE SPECJALNE Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Cele i zadania Przedszkola Rozdział III Organy Przedszkola Rozdział IV Organizacja Przedszkola Rozdział

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu

Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu Świnoujście dnia 01.12.2015r Organizacja Punktu Przedszkolnego TYGRYSEK w Świnoujściu 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny Tygrysek. Siedziba: ul. Wybrzeże Władysława IV 32A/2, 72-600 Świnoujście.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GNIEWINIE Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna działania Punktu Przedszkolnego: - Ustawa z 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska

Statut niepublicznego punktu przedszkolnego. Elfiki z Baśniowej Krainy. Ewa Wróblewska Statut niepublicznego punktu przedszkolnego Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Elfiki z Baśniowej Krainy Ewa Wróblewska, zwane dalej punktem przedszkolnym, jest

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU

STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/48/99 Rady Miasta Opola z dnia 11 marca 1999 r. STATUT ŻŁOBKA NR 3 W OPOLU Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy

Bardziej szczegółowo

STATUT EKOLOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

STATUT EKOLOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO STATUT EKOLOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 84 punkt (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2. Uchwała Rady Fundacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2128 UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach

Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Tłokach Uchwała nr XLII/332/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010 roku UCHWAŁA NR XLII / 332/2010 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BRUZDOWA 22c

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BRUZDOWA 22c STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BRUZDOWA 22c I. Przedszkole przy ulicy Bruzdowej 22C jest niepubliczną placówką oświatowowychowawczą. Właściciel Elżbieta Wojnowska. Adres przedszkola: Warszawa, ul. Bruzdowa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO CARITAS NR 1 DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO CARITAS NR 1 DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO CARITAS NR 1 DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1 przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach

Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Uchwała Nr XIV/ 89 /2008 Rady Gminy Sławatycze z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Sławatyczach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a Załącznik do Uchwały nr 1/2010 Zarządu Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C. Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka. ul. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,AKADEMIA SMYKA W OSTRÓDZIE UL. JARACZA 26C POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne,,Akademia Smyka ul. Jaracza 26C 14 100 Ostróda 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "GWIAZDECZKA 1" Niepubliczne Przedszkole Gwiazdeczka 1 w Kraśniku działa na podstawie:

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GWIAZDECZKA 1 Niepubliczne Przedszkole Gwiazdeczka 1 w Kraśniku działa na podstawie: Załącznik do Statutu Niepublicznego Przedszkola Gwiazdeczka 1 w Kraśniku REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "GWIAZDECZKA 1" Niepubliczne Przedszkole Gwiazdeczka 1 w Kraśniku działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Żłobka Niepublicznego Kids Planet. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT. Żłobka Niepublicznego Kids Planet. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Żłobka Niepublicznego Kids Planet Rozdział 1 Postanowienia ogólne Żłobek Niepubliczny Kids Planet, zwany dalej Żłobkiem, działa na podstawie: 1. Ustawy dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty art. 84 ust. 2 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 2572 ze zm.

STATUT PRZEDSZKOLA. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty art. 84 ust. 2 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 2572 ze zm. www.mruczankowe.pl STATUT PRZEDSZKOLA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty art. 84 ust. 2 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 2572 ze zm.) NAZWA PRZEDSZKOLA 1. Niepubliczne przedszkole

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r.

UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. UCHWAŁA Nr VII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 21.06.2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzeziu. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BALONIK" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BALONIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BALONIK" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole "Balonik", zwane dalej Przedszkolem. 2. Siedziba Przedszkola mieści się przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NIEPUBLICZNYM TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TIK TAK IM. O. LEONA ZDZISŁAWA POKORSKIEGO OFM

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NIEPUBLICZNYM TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TIK TAK IM. O. LEONA ZDZISŁAWA POKORSKIEGO OFM PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NIEPUBLICZNYM TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TIK TAK IM. O. LEONA ZDZISŁAWA POKORSKIEGO OFM Projekt organizacji Niepublicznego Terapeutycznego Punktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN (wyciąg ze Statutu) "KRÓLESTWA FANTAZJI" - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Nazwa placówki

REGULAMIN (wyciąg ze Statutu) KRÓLESTWA FANTAZJI - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Nazwa placówki REGULAMIN (wyciąg ze Statutu) "KRÓLESTWA FANTAZJI" - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nazwa placówki 1. Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej Przedszkolem, jest placówką niepubliczną. 2.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do ewidencji innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego - punktu przedszkolnego/zespołu przedszkolnego

Zgłoszenie do ewidencji innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego - punktu przedszkolnego/zespołu przedszkolnego Burmistrz Chełmka ul. Krakowska 11 32-660 Chełmek Chełmek, dnia...r. Zgłoszenie do ewidencji innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego - punktu przedszkolnego/zespołu przedszkolnego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków

Organizacja Punktów Przedszkolnych działających. w Gminie Stąporków Załącznik do Uchwały Nr LVI/456/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 września 2014r. Organizacja Punktów Przedszkolnych działających w Gminie Stąporków 1 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: - Punkt

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie

STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niepubliczny żłobek nosi nazwę: Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy. 2. Siedziba niepublicznego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "GWIAZDECZKA 2" W WIERZBICA KOLONIA 39, 23-250 URZĘDÓW.

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GWIAZDECZKA 2 W WIERZBICA KOLONIA 39, 23-250 URZĘDÓW. Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Przedszkoli i Żłobków Gwiazdeczka Urszula Smołecka STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "GWIAZDECZKA 2" W WIERZBICA KOLONIA 39, 23-250 URZĘDÓW. Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA. z dnia 31 lipca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4941 UCHWAŁA NR XXXII/186/2013 RADY GMINY CHARSZNICA z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Uchwała Nr 53/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej Na podstawie art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/247/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych Na podstawie art. 16 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 30 września 2011 r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Ciciborze Dużym, Hrudzie, Sławacinku Starym,

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRZEDSZKOLA. 2.Przedszkole prowadzone jest przez Agnieszkę Sieradzką zamieszkałą w Pleszewie ul. Bolesława Krzywoustego 7/10

NAZWA PRZEDSZKOLA. 2.Przedszkole prowadzone jest przez Agnieszkę Sieradzką zamieszkałą w Pleszewie ul. Bolesława Krzywoustego 7/10 NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1.Przedszkole nosi nazwę : Przedszkole Niepubliczne Zielona Łączka 2.Przedszkole prowadzone jest przez Agnieszkę Sieradzką zamieszkałą w Pleszewie ul. Bolesława Krzywoustego 7/10 3.Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 września 2012 r. Poz. 2643 UCHWAŁA NR 119/XVI/12 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY REFORMA SYSTEMU OŚWIATY PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W STAWISZYNIE Z FILIĄ PETRYKI 1 I. Postanowienia ogólne: 1. Celem placówek wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach

UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach UCHWAŁA NR XXIX/140/2016 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego nr 2 w Kurowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Żłobka MegaMocni w Gdańsku ul Cieszyńskiego 1A

Statut Niepublicznego Żłobka MegaMocni w Gdańsku ul Cieszyńskiego 1A Statut Niepublicznego Żłobka MegaMocni w Gdańsku ul Cieszyńskiego 1A Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.Niepubliczny Żłobek MegaMocni ma siedzibę w Gdańsku ul. Cieszyńskiego1A, zwanym dalej "żłobkiem".

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój Nr VIII/36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDZKOLNEGO W ZBOROWIE 1. Punkt Przedszkolny Gminy Solec-Zdrój w miejscowości Zborów działa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym

Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 października 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cichym Na podstawie art. 5 ust.5, art. 5a ust.2 pkt 1, art.6 ust.2 oraz art. 14a

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie.

Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 25.10.2012 r. Regulamin oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie. 1. W Zespole Szkół nr 1

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 31 W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I. PODSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Pułtusku Na podstawie art.

UCHWAŁA NR XIV/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Pułtusku Na podstawie art. UCHWAŁA NR XIV/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Pułtusku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

2. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO,,POD TOPOLĄ 1.CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Podstawowymi celami przedszkola są: wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości,

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE l Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat. 2 Organem prowadzącym jest Fundacja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY SUCHY DĄB.

ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY SUCHY DĄB. ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY SUCHY DĄB. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna działania Punktu Przedszkolnego: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO S Ł O N E C Z K O w Radomiu POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO S Ł O N E C Z K O w Radomiu POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO S Ł O N E C Z K O w Radomiu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o placówce wychowania przedszkolnego naleŝy przez to rozumieć przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA MIŚ

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA MIŚ STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA MIŚ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa placówki: Prywatne Przedszkole "Miś", zwane w dalszej części Statutu Przedszkolem. 2. Przedszkole ma status przedszkola integracyjnego.

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Nr 67

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 3063 UCHWAŁA NR IX/86/15 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego Promyczek przy Szkole Podstawowej w Polichnie.

Organizacja Punktu Przedszkolnego Promyczek przy Szkole Podstawowej w Polichnie. Organizacja Punktu Przedszkolnego Promyczek przy Szkole Podstawowej w Polichnie. 1. Nazwa Punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia. 1. Punkt przedszkolny działa na podstawie przepisów Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 2491 UCHWAŁA NR XXII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Poradnia Ożarowska Anna Jaroń: ul. Ożarowska 27 lok.u1, 05-850 Ożarów Mazowiecki

STATUT Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Poradnia Ożarowska Anna Jaroń: ul. Ożarowska 27 lok.u1, 05-850 Ożarów Mazowiecki STATUT Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Poradnia Ożarowska Anna Jaroń ul. Ożarowska 27 lok.u1, 05-850 Ożarów Mazowiecki Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/IX/11-12 Rektora Pedagogium z dn. 27.09.2012 r. REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 Postanowienia ogólne Praktyki na studiach podyplomowych (kwalifikacyjnych)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/XIX/15. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 95/XIX/15. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 95/XIX/15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Maluch przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH 1 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa placówki brzmi: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Progres w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem w Zielonej Go rze Przedszkole Dalej Razem

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem w Zielonej Go rze Przedszkole Dalej Razem S T A T U T N I E P U B L I C Z N E G O P R Z E D S Z K O L A Z O D D Z I A Ł A M I D L A D Z I E C I Z A U T Y Z M E M W Z I E L O N E J G Ó R Z E Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 1 1. Tworzy się przedszkole

Bardziej szczegółowo

S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP

S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP S T A T U T NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KUP ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem 2. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol Załącznik do uchwały Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 r. Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol I. Postanowienia ogólne. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: utworzenia gminnego Żłobka w Lwówku oraz ustalenia jego statutu

UCHWAŁA NR XXXIV/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: utworzenia gminnego Żłobka w Lwówku oraz ustalenia jego statutu UCHWAŁA NR XXXIV/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: utworzenia gminnego Żłobka w Lwówku oraz ustalenia jego statutu Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oraz art.

Bardziej szczegółowo

Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie

Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/268/2009 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 października 2009 r. S T A T U T Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym EGO I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa placówki i miejsce jej działania. 1.1. Punkt Przedszkolny EGO działa w formie punktu przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK W BOJANIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38

STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 STATUT Przedszkola Prywatnego Lipowy Zakątek w Zbąszyniu przy ul. Poznańskiej 38 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Lipowy Zakątek, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1351 UCHWAŁA NR XV/236/16 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 4 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1351 UCHWAŁA NR XV/236/16 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1351 UCHWAŁA NR XV/236/16 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Wysokiej Na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Żłobek Niebieski Słoń ul. Zatorska 23 B 51 215 Wrocław tel./fax. (071) 324 24 08 e-mail: kontakt@zlobekniebieskislon.pl STATUT ŻŁOBKA NIEBIESKI SŁOŃ WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 8 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4505 UCHWAŁA NR XXI/359/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO U M O W A O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO zawarta w Międzyrzeczu w dniu... pomiędzy: Zdzisławem Wiercińskim - właścicielem Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Akademia, mieszczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY GMINY ZŁAWIES WIELKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu

S T A T U T. Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu S T A T U T Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu 1 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 9 2 i m. J a n a B r z e c h w y w W a r s z a w i e ul. Przasnyska 18a 01-756 Warszawa tel./fax 633-97-17 E-mail: sp92@edu.um.warszawa.pl REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GORLICACH PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W GORLICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GORLICACH PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W GORLICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GORLICACH PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W GORLICACH Spis treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Zadania i organizacja Żłobka Rozdział III. Zadania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami

Bardziej szczegółowo