Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI. z dnia: 25 03 2014 r."

Transkrypt

1 Statut Punktu Przedszkolnego ŚWIATA CIEKAWI z dnia: r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. U nr 161 poz z późn zm.) NAZWA PRZEDSZKOLA Par Punkt przedszkolny nosi nazwę: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ŚWIATA CIEKAWI. 2. Punkt przedszkolny ma swoją siedzibę, przy ul. Kościuszkowców 73 B w Warszawie. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym jest Kuratorium Oświaty w Warszawie. 4. Niniejszy statut został opracowany na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU Par Punkt przedszkolny jest czynny codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach:

2 2. Dodatkowo codziennie tj. od poniedziałku do piątku, od godziny do godziny w punkcie przedszkolnym zorganizowana jest świetlica zapewniająca wykwalifikowaną opiekę nad dziedmi. 3. Rok szkolny w punkcie przedszkolnym rozpoczyna się z dniem: 01 września każdego roku. 4. Punkt przedszkolny funkcjonuje cały rok. 5. Koszty działalnośd punktu przedszkolnego pokrywane są z: a. stałych opłat miesięcznych wnoszonych przez rodziców, b. z dotacji gminnych przysługujących na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy. 6. Opłata stała za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności określonych w umowach zawartych z rodzicami. 7. Opłata za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym pobierana jest z góry, do 5-tego dnia każdego miesiąca. 8. Wysokośd opłaty miesięcznej wnoszonej przez rodziców oraz możliwośd i tryb jej zmian ustalane są indywidualnie z każdym rodzicem/opiekunem dziecka w Umowie dotyczącej: Przyjęcia dziecka do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Świata Ciekawi regulującej wszystkie sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do punktu przedszkolnego. CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Punkt przedszkolny realizuje swoje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. 2

3 2. Punkt przedszkolny realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (z dostosowaniem ich do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu). 3. W szczególności celem punktu przedszkolnego jest: a) Sprawowanie opieki nad dziedmi z rozpoznanym autyzmem, Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR) ze spektrum autyzmu odpowiednio do ich potrzeb emocjonalno rozwojowych oraz odpowiednio do możliwości punktu przedszkolnego. b) Wspomaganie i kierowanie indywidualnym rozwojem dziecka z wykorzystaniem jego naturalnych możliwości rozwojowych. c) Dostosowanie treści, metod oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci z autyzmem. d) Umożliwienie dzieciom efektywnego korzystania z opieki oraz terapii psychologicznej oraz z innych specjalnych form pracy dydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu terapeutyczno-edukacyjnego dla dzieci z autyzmem. e) Kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowao dziecka poprzez różnego rodzaju wyjścia (w tym wycieczki indywidualne i/lub grupowe) poza teren punktu przedszkolnego f) Poszerzanie wiedzy dziecka o jego najbliższym (oraz dalszym) otoczeniu poprzez np. zapraszanie ciekawych gości (w tym terapeutów/prelegentów) na teren punktu przedszkolnego. g) Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływao terapeutycznowychowawczych poprzez nieodpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne/konsultacje pedagogiczne z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci z 3

4 autyzmem, zarówno na terenie punktu przedszkolnego, jak i na terenie miejsca zamieszkania dziecka oraz poprzez (nieodpłatne) grupowe szkolenia rodziców mające na celu kompleksowy rozwój psycho-społeczny dziecka (szkolenia psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, żywieniowe, etc). h) Wspomaganie dziecka w zdobywaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej. 4. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej ma charakter otwarty, a jego treści są ze sobą integralnie powiązane. 5. Działania wychowawczo-dydaktyczne pracy nauczyciela opierają się w dużej mierze na przekładaniu zadao programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci z diagnozą autyzmu, CZR ze spektrum autyzmu lub Zespołu Aspergera w oparciu o ich obserwacje oraz dogłębną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną. 6. Punkt przedszkolny udziela dzieciom również pomocy: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, sensorycznej, dogoterapeutycznej, etc, w ramach innych zajęd, terapii oraz konsultacji ze specjalistami z wszystkich wymienionych wyżej dziedzin. Pomoc ta jest udzielana rodzicom nieodpłatnie oraz stanowi bieżący wydatek punktu przedszkolnego. 7. W punkcie przedszkolnym nie prowadzi się badao lekarskich, ani stomatologicznych. Badania te należą do obowiązków rodziców. 8. Dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy pomocy terapeutyczno edukacyjnej (Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutycznej na podstawie tzw. diagnozy funkcjonalnej dziecka testem: PEP R, ang. Psychoeducational - Profile). 4

5 ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Podstawową jednostką organizacyjną punktu przedszkolnego jest grupa, obejmująca dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnieo i zainteresowao, a także stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 2. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczad Punkt przedszkolny przewidziany jest dla maksymalnie 25 dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CZR) ze spektrum autyzmu. 4. Do punktu przedszkolnego mogą też (za zgodą dyrektora punktu przedszkolnego) uczęszczad dzieci bez diagnozy autyzmu, zespołu Aspergera oraz całościowych zaburzeo rozwojowych ze spektrum autyzmu. 5. Każda 16 osobowa grupa jest powierzona minimum dwóm nauczycielom o przygotowaniu pedagogicznym. Dodatkowo w każdej 16 osobowej grupie zatrudnionych jest minimum dwóch psychologów-terapeutów autyzmu oraz minimum jedna osoba w charakterze pomocy nauczyciela. 6. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za świąteczne. 7. Dzieci przebywają w punkcie przedszkolnym 6 godzin dziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: do z uwzględnieniem par. 2 ust Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 8 lat. 9. Czas trwania zajęd prowadzonych w punkcie przedszkolnym, a w szczególności czas trwania indywidualnych zajęd terapeutycznych (psychologicznych, logopedycznych, sensorycznych, 5

6 dogoterapeutycznych, etc) powinien byd dostosowany (indywidualnie) do aktualnych możliwości rozwojowych danego dziecka z autyzmem. 10. W punkcie przedszkolnym mogą byd również prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. 11. Na terenie punktu przedszkolnego mogą byd też organizowane inne (nieodpłatne dla rodziców) zajęcia terapeutyczno-edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Par Punkt przedszkolny zapewnia bezpieczeostwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęd poza terenem punktu przedszkolnego (wyjścia oraz wycieczki). 2. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziedmi sprawuje jedna osoba dorosła na jedno dziecko. 3. Najpóźniej dzieo wcześniej o wycieczce powinni byd powiadomieni rodzice dzieci. 4. Punkt przedszkolny nie zapewnia dzieciom codziennych zajęd na świeżym powietrzu. Par W przypadku nieobecności nauczycieli sprawujących opiekę nad grupą, dyrektor punktu przedszkolnego powierza grupę wybranemu psychologowi-terapeucie. 2. Nauczyciele i terapeuci są odpowiedzialni za bezpieczeostwo dzieci. 3. Za bezpieczeostwo dzieci podczas zajęd terapeutycznych i/lub zajęd dodatkowych odpowiedzialni są specjaliści prowadzący te zajęcia. 6

7 Par Dziecko powinno byd przyprowadzane i odbierane z punktu przedszkolnego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę dorosłą, zapewniająca pełne bezpieczeostwo dziecku. ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Organami Punktu Przedszkolnego jest: Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny. Par Dyrektora prowadzącego można zatrudnid się na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. 3. Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny jest zobowiązany i uprawniony do: a) Realizowania założeo i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. b) Bieżącego zarzadzania pracą punktu przedszkolnego. c) Zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług przedszkolnych. d) Wydawania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków punktu przedszkolnego na podstawie nieprzestrzegania przez rodziców zasad Umowy. 7

8 NAUCZYCIELE ORAZ INNI PRACOWNICY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par W punkcie przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli, terapeutów (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, etc) oraz pomoce-nauczycieli. 2. Nauczyciele, terapeuci, pomoce-nauczycieli mogą byd zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. 3. Dopuszcza się również możliwośd pracy stażystów (psychologów, pedagogów, studentów ww. kierunków) i wolontariuszy (po wcześniejszym przygotowaniu merytorycznym tychże osób) na podstawie porozumienia z dnia: r. zawartego pomiędzy Fundacją Inicjatyw Psycho Edukacyjnych Po Mocni z siedzibą w Wyszogrodzie (ul. Płocka 29; KRS: ), a Niepublicznym Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym Świata Ciekawi. 4. Nauczyciele w punkcie przedszkolnym posiadają przygotowanie (wykształcenie) pedagogiczne minimum na poziomie studiów licencjackich. 5. Terapeuci w punkcie przedszkolnym posiadają przygotowanie (wykształcenie) psychologiczne lub pedagogiczne minimum na poziomie studiów magisterskich. 6. Pomoce - nauczycieli w punkcie przedszkolnym nie muszą posiadad przygotowania (wykształcenia) pedagogicznego i/lub psychologicznego. 7. W celu realizacji zadao zawartych w par. 3, Dyrektor punktu przedszkolnego może skierowad pracownika (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych) na szkolenie podnoszące jego wykształcenie, uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe (psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, etc). Wszystkie wydatki z tym związane są pokrywane przez punkt przedszkolny. 8

9 8. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym określają umowy zawarte z personelem punktu przedszkolnego w oparciu o obowiązujące przepisy. Par Do zadao nauczyciela należy: a) odpowiedzialnośd za zdrowie i bezpieczeostwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego, b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zainteresowao i zdolności, c) realizacja programów edukacyjnych (z uwzględnieniem możliwości psychoedukacyjnych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera), d) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczna, terapeutyczną, zdrowotną lub inną, e) prowadzenie pełnej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej danej grupy przedszkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami, f) otaczanie indywidulaną opieką każdego ze swoich wychowanków oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez indywidualne konsultacje pedagogiczne z rodzicami na terenie punktu przedszkolnego oraz na terenie domu dziecka, g) przygotowanie sali do zajęd tj. dbanie o jej wystrój, dbanie o pomoce dydaktyczne, utrzymywanie w sali ładu i porządku, h) dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb rozwojowych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz CZR ze spektrum autyzmu. 9

10 Par Do zadao psychologa-terapeuty należy: a) odpowiedzialnośd za zdrowie i bezpieczeostwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego, b) tworzenie kompleksowych indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych, c) realizacja programów terapeutycznych, d) prowadzenie i odpowiedzialnośd za realizacje pracy terapeutycznej, e) współpraca z innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc dzieciom z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz CZR ze spektrum autyzmu, f) prowadzenie pełnej dokumentacji terapeutycznej, g) otaczanie indywidulaną opieką każdego ze swoich wychowanków oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami poprzez indywidualne konsultacje psychologiczne z rodzicami na terenie punktu przedszkolnego oraz na terenie domu dziecka, h) przygotowanie sali do zajęd tj. dbanie o jej wystrój, dbanie o pomoce dydaktyczne, utrzymywanie w sali ładu i porządku. Par Do zadao pomocy - nauczyciela należy: a) przygotowywanie posiłków dla dzieci, b) sprzątanie po dzieciach oraz dbanie o porządek na terenie całego punktu przedszkolnego, c) doraźna pomoc w opiece nad dziedmi oraz odpowiedzialnośd za zdrowie i bezpieczeostwo dzieci w czasie pozostawania pod opieką punktu przedszkolnego, d) doraźna pomoc w drobnych pracach administracyjno-biurowych, 10

11 e) dbanie o zaopatrzenie w punkcie przedszkolnym, f) pomoc psychologom i pedagogom w organizacji zajęd dla dzieci, w tym zajęd świetlicowych. 2. Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w punkcie przedszkolnym określają zakresy czynności znajdujące się w teczkach akt osobowych. WYCHOWANKOWIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Do punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat, do roku, w którym ukooczą 8 lat. 2. Dyrektor prowadzący punkt przedszkolny może wyrazid zgodę na uczęszczanie do punktu przedszkolnego dziecka, które nie ukooczyło 3 lat przyjmując tolerancje od 3 do 6 miesięcy. Par Dzieci mają prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuoczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, b) życzliwego oraz podmiotowego traktowania w całym ich procesie wychowawczodydaktycznym. 2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosowad wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich. Leki można podawad tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców w formie oświadczenia. 3. Wszyscy wychowankowie punktu przedszkolnego są ubezpieczeni od NNW. 11

12 4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka na rzecz zakładu ubezpieczeo pokrywa Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Świata Ciekawi w momencie zapisu dziecka do punktu przedszkolnego. Par Dziecko może zostad skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku gdy: a) swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu przedszkolnego, b) nastąpi brak współpracy rodziców z personelem dydaktycznym i/lub personelem terapeutycznym w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji, wychowania oraz terapii dziecka, c) rodzice nie przestrzegają zasad współpracy określonych w statucie lub Umowie z punktem przedszkolnym. 2. Decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków podejmuje Dyrektor punktu przedszkolnego. 3. Decyzja o skreśleniu dziecka z listy wychowanków zostaje przedstawiona rodzicom w formie pisemnej. 4. Od powyższej decyzji nie przysługuje rodzicom żadne odwołanie. Par Zasady przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego: a) Kwalifikacje dzieci do punktu przedszkolnego odbywają się przez cały rok w ramach wolnych miejsc. 12

13 b) Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, Zespołu Aspergera oraz całościowych zaburzeo rozwojowych ze spektrum autyzmu nie określonych. c) Istnieje również możliwośd przyjęcia dziecka bez diagnozy autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, Zespołu Aspergera oraz całościowych zaburzeo rozwojowych ze spektrum autyzmu nie określonych. d) Podstawą przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego jest wypełnienie przez rodziców Umowy regulującej sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do punktu przedszkolnego oraz przesłanie/dostarczanie Umowy w ustalonym terminie. SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOSD PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Par Punkt przedszkolny uzyskuje środki finansowe na swoją działalnośd z następujących źródeł: a) dotacji budżetu Gminy Warszawa w wysokości określonej przepisami art. 97 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Warszawy. b) wpłat czesnego ze strony rodziców określonych w Umowie indywidualnie dla każdego z rodziców. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Par Punkt przedszkolny prowadzi oraz przechowuje stosowną dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 13

14 2. Statut w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem: 01 kwietnia 2014 roku. 14

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK

STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK STATUT ELASTYCZNEGO PRZEDSZKOLA PRZY WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU ORZEŁEK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej treści Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Maja Maja

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne " 1 "

Postanowienia Ogólne  1 Statut Małpi Gaj Akademia Edukacji Montessori w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI WIELKI MAŁY ŚWIAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE l Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole Montessori Wielki Mały Świat. 2 Organem prowadzącym jest Fundacja

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo