Konwersatorium, polityka społeczna, studia dzienne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwersatorium, polityka społeczna, studia dzienne"

Transkrypt

1 . Procesy decyzyjne (2014/2015) Konwersatorium, polityka społeczna, studia dzienne Prowadzący: Dr Łukasz Łotocki CELE ZAJĘĆ: Nabycie umiejętności analizy aspektów psychologicznych i społecznych podejmowania decyzji; Nabycie umiejętności analizy procesów podejmowania decyzji publicznych; Rozwój postawy krytycyzmu wobec obserwowanych sposobów debatowania na tematy polityki społecznej; Ćwiczenie własnych umiejętności debatowania na tematy społeczno-polityczne. Studenci zapoznają się z problematyką debatowania oraz podejmowania decyzji. Zajęcia składają się z komponentu konwersatoryjnego oraz warsztatowego. W ramach komponentu warsztatowego, studenci wcielają się w uczestników debaty publicznej. STUDENT OTRZYMUJĄCY ZALICZENIE: potrafi omówić główne pojęcia i teorie dotyczące procesów podejmowania decyzji, ma pogłębioną wiedzę o zasadach debaty publicznej, ma pogłębioną wiedzę o roli komunikowania się w funkcjonowaniu człowieka w świecie społeczno-politycznym, zna wnikliwie zasady podejmowania decyzji w przestrzeni publicznej, potrafi analizować decyzje związane z programami realizowanymi przez instytucje polityki społecznej, potrafi w pogłębiony sposób wskazać interesy i systemy wartości w procesie decyzyjnym, potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role, potrafi określić priorytety służące realizacji wyznaczonych przez siebie lub grupę zadań. ZASADY ZALICZENIA: Obecność (dopuszczalne są 2 nieobecności bez konieczności ich odrobienia, w przypadku więcej niż 2 nieobecności ale nie więcej niż 4 każdą nieobecność należy odrobić na dyżurze; w przypadku więcej niż 4 nieobecności brak możliwości zaliczenia przedmiotu); Przygotowanie do zajęć (znajomość literatury do bieżących zajęć, przygotowanie do debat). Brak przygotowania do zajęć traktowany jest jak nieobecność; Aktywność; Pozytywna ocena z testu (przewidywany termin: 23 kwietnia 2015 r.). Udział (jako członek zespołu Propozycji lub Opozycji) w co najmniej jednej debacie oksfordzkiej nt. związany z polityką społeczną; Złożenie (do 21 maja 2015 r.) i zaprezentowanie planu konsultacji społecznych opracowanego w zespole 3-4 osobowym. WARUNKI ZALICZENIA DEBATY OKSFORDZKIEJ: Członek zespołu opozycji lub propozycji: rzetelne przygotowanie się do debaty i umiejętna prezentacja argumentów. Marszałek (ew. sekretarz): przygotowanie do prowadzenia debaty i sprawne jej prowadzenie. Wszystkie pozostałe osoby (publiczność): 1. Samodzielne przygotowanie się merytoryczne do debaty. Przygotowanie to weryfikowane będzie na początku zajęć w drodze pisemnego sprawdzianu, w ramach którego wszyscy poza przedstawicielami zespołów i marszałkiem (ew. sekretarzem) będą mieli za zadanie wypisać główne argumenty zwolenników i przeciwników tezy obecne w prawdziwej debacie publicznej. Sprawdziany będą zbierane przez prowadzącego. (Niespełnienie tego warunku jest równoznaczne z brakiem przygotowania do zajęć); 2. Zgłoszenie co najmniej jednej informacji lub zadanie co najmniej jednego pytania w trakcie debaty (niespełnienie tego warunku jest równoznaczne z brakiem przygotowania do zajęć). METODY DYDAKTYCZNE: dyskusje, analizy przypadków, elementy wykładu, warsztaty, debaty oksfordzkie.

2 PLAN ZAJĘĆ BLOK I. KONWERSATORYJNY Kluczowe zagadnienia związane z procesami podejmowania decyzji i debatą publiczną 1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do podejmowania decyzji. Psychologiczne aspekty procesu decyzyjnego. Typy decyzji i sytuacji decyzyjnych. Etapy procesu decyzyjnego. Efekty psychologiczne towarzyszące procesowi decyzyjnemu. Strategie podejmowania decyzji. T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, 1.2. Klasyfikacja sytuacji decyzyjnych (ss ), Rozdział 6. Pułapki oceniania (ss ), Podtrzymywanie nieudanych decyzji: efekt utopionych kosztów (ss ). 3. Rozumienie siebie i świata społecznego (ss ). R.A. Dahl, B. Stinebricker, Współczesna analiza polityczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, Strategie podejmowania decyzji (ss ). 2. Psychologiczne aspekty procesu decyzyjnego - cd. Typy decydentów. Heurystyki wydawania sądów. Błędy i złe nawyki w podejmowaniu decyzji. Emocje w procesie decyzyjnym. Decydowanie emocjonalne i racjonalne. Jakim jestem decydentem? test, warsztat. R. Dawson, Sekrety podejmowania trafnych decyzji, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2006, Rozdział 12. Błędy i zniekształcenia informacji (ss ). P. Goodwin, G. Wright, Analiza decyzji, Wolters Kluwer Polska Sp. z. o.o., Warszawa 2011, Heurystyki i błędy ocen (ss ). 4. Poznanie społeczne: w jaki sposób myślimy o świecie społecznym (ss ). R. Steinhouse, Podejmowanie decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, Rozdział 1. Psychologia procesu decyzyjnego, Jakim typem osobowości jesteś? (ss ). Sztuka podejmowania decyzji, National Institute of Business Management, Signum. Kraków 1994, Rozdział 5. Jak pozbyć się złych nawyków związanych z podejmowaniem decyzji? (ss ). 3. Wybrane techniki podejmowania decyzji. Grupowe podejmowanie decyzji. Rozwiązywanie problemów a podejmowanie decyzji. Analiza pola sił. Rodzaje pytań w procesie decyzyjnym. Rodzaje zadań grupowych. Syndrom myślenia grupowego. Sposoby radzenia sobie z ryzykiem wystąpienia syndromu myślenia grupowego. Burza mózgów, tablica ogłoszeń, technika grupy nominalnej, procedura adwokata diabła, raport mniejszości. Rola ekspertów w procesie decyzyjnym. Metoda delficka. Burza mózgów warsztat. S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2007, Rozdział 12. Podejmowanie decyzji (ss ). 9. Grupy społeczne (ss ). 2

3 R. Dawson, Sekrety podejmowania trafnych decyzji, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2006, Rozdział 33. Grupowe podejmowanie decyzji, Rozdział 34. Zalety grupowego podejmowania decyzji (ss ). T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, Pozytywne i negatywne skutki grupowego podejmowania decyzji (ss ). 4. Wybrane techniki podejmowania decyzji - cd. Zasady budowania drzew decyzyjnych. Budujemy drzewo decyzyjne warsztat. P. Goodwin, G. Wright, Analiza decyzji, Wolters Kluwer Polska Sp. z. o.o., Warszawa 2011, Rozdział 7. Drzewa decyzyjne i diagramy wpływu [do: Drzewa decyzyjne a użyteczność włącznie] (ss ). Sztuka podejmowania decyzji, National Institute of Business Management, Signum. Kraków 1994, Rozdział 2. Techniki i narzędzia podejmowania decyzji (ss ). 5. Negocjacje i mediacje w procesach podejmowania decyzji. Rola komunikacji interpersonalnej w procesie decyzyjnym. Style negocjacji. Fazy negocjacji. Zasady i techniki negocjacyjne. Strategia i taktyka negocjacyjna. BATNA. Negocjacje i mediacje w konfliktach społecznych. E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, 2. wydanie rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, Rozdział 7. Negocjacje (ss ), Rozdział 20. Mediacje w konfliktach społecznych (ss ). R. Fisher, W. Ury, Dochodząc do TAK, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991 (i wydania późniejsze). W. Ury, Odchodząc od NIE, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Procesy decydowania publicznego. Dyskurs, debata, decyzja. Pojęcie dyskursu. Dyskurs publiczny, dyskurs polityczny, dyskurs polityki, dyskurs medialny. Rola języka w postrzeganiu rzeczywistości. Retoryka dyskursu publicznego. Poprawność polityczna w dyskursie publicznym. Cenzurowanie i stygmatyzowanie w dyskursie publicznym. Debata publiczna i jej etapy. Kryteria oceny skuteczności i efektywności debaty publicznej. Podmioty polityki społecznej w dyskursie publicznym i procesach decyzyjnych. Dekada polskiej polityki społecznej (praca zbiorowa), IPiSS, Warszawa 2000, Część IV, Rozdział 3. Debaty i procesy decyzyjne w polityce społecznej (ss , ). Ł. Łotocki, Rola dyskursu publicznego w kształtowaniu relacji między imigrantami a społeczeństwem przyjmującym, w: G. Firlit- Fesnak, Ł. Łotocki (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014 (ss ). T.A. van Dijk, Badania nad dyskursem, w: Dyskurs jako struktura i proces (red. T.A. Van Dijk), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 [do: Abstrakcyjne struktury a rzeczywiste użycie języka włącznie] (ss. 9-26). Ł. Ostrowski, Mowa nienawiści jako strategia forsowania tolerancji, w: M. Głowacka-Grajper, E. Nowicka (red.), Jak się dzielimy i co nas łączy?, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2007 (ss ). 7. Rola mediów w procesie decydowania publicznego. Zasady funkcjonowania mediów tradycyjnych, elektronicznych i tzw. nowych mediów. Infotainment. Czynniki wpływające na medialność informacji. Hipotezy dotyczące mediów. Manipulacje medialne. Mediatyzacja polityki. Tabloidyzacja debaty. Tabletyzacja debaty. Misja mediów publicznych teoria i praktyka. Analiza wybranego materiału telewizyjnego warsztat. 3

4 Ł. Łotocki, O mediach elektronicznych i metodologii ich badania, w: G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki (red.), Imigranci w polskim dyskursie publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014 (ss ). J. Condry, K. Popper, Telewizja - zagrożenie dla demokracji, Sic!, R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, Rozdział 2. Analiza gazet, czasopism i innych mediów drukowanych (ss ), Rozdział 4. Analiza telewizyjnych filmów dokumentalnych (ss ). 8. Rola konsultacji społecznych w procesie decydowania publicznego. Zasady i metody konsultacji społecznych. Rola III sektora w procesach decyzyjnych. Warsztat: rozpoczęcie pracy w podgrupach nad planem konsultacji społecznych w środowisku lokalnym. A. Ferens, R. Kondas, I. Matysiak, G. Rzeźnik, M. Szyrski, Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych. Przewodnik dla samorządowców, Rozdział 1. Konsultacje społeczne w samorządzie. Normatywny model współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnych (ss ), Jak przygotować konsultacje społeczne?, Materiał przygotowany w ramach projektu Wzmacnianie mechanizmu partycypacji Społecznej w m.st. Warszawie, realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. A.Petroff-Skiby (red.), Tak konsultowaliśmy. Warszawa dzieli się dobrymi praktykami, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2011, Rozdział W teorii. Po co i jak organizować konsultacje społeczne merytoryczne, psychologiczne i prawne uzasadnienie dla organizowania konsultacji społecznych wraz ze wskazówkami, jak to robić (ss ). df A.Ferens, R. Kondas, I. Matysiak, G. Rzeźnik, M. Szyrski, Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych. Przewodnik dla samorządowców, Rozdział 3. Jak prowadzić konsultacje społeczne prawa samorządowego (ss ), A.Petroff-Skiby (red.), Tak konsultowaliśmy. Warszawa dzieli się dobrymi praktykami, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2011, Rozdział: M. Pawłowski, Stare Miasto (ss ). df 9. TEST ZALICZENIOWY obejmujący literaturę obowiązkową do zajęć oraz pozostałe treści poruszane na zajęciach. 4

5 BLOK II. WARSZTATOWY Debata publiczna i decydowanie w praktyce 10. Debata oksfordzka nr 1. Teza: Rolą uniwersytetu jest kształcenie studentów dostosowane do potrzeb rynku pracy. Wybieramy dwa zespoły 3-4 osobowe (Propozycji i Opozycji). Zespoły te zgodnie ze ściśle określonymi zasadami i w oparciu o solidne przygotowanie argumentują na rzecz bądź przeciwko tezie. W debacie bierze także udział publiczność, która zadaje pytania i zgłasza informacje. A co najważniejsze, to publiczność decyduje, który zespół wygra debatę 11. Debata oksfordzka nr 2. Teza: Koncepcja gender stanowi zagrożenie dla porządku społecznego. 12. Debata oksfordzka nr 3. Teza: Wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej powinien wynosić 8 a nie 6 lat. [Złożenie planu konsultacji społecznych opracowanego w zespole 3-4 osobowym] 13. Debata oksfordzka nr 4. Teza: Istnieją przestępstwa, w odniesieniu do których kara śmierci powinna być dopuszczona przez system prawa karnego. 14. Prezentacje wybranych planów konsultacji społecznych. 5

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 1 Wrocław, 17.06.2014 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

KURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji

KURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji PROGRAM KURSU KURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Włocławek wrzesień

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Europeistyka Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo