ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY:"

Transkrypt

1 ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 3 (1,5+1,5) Blok przedmiotów obowiązkowych - A II rok / semestr 4 III rok/semestr 5 Zasady zaliczenia modułu: egzamin Liczba godzin i forma zajęć: 30 (15WY +15CA) Treści : Przedmiot ma na celu pogłębienie wrażliwości etycznej w zawodzie psychologa, ze szczególnym uwzglednieniem problemów które niesie ze sobą praca naukowa i dydaktyczna. Psycholog może występować w różnych rolach: badacza, nauczyciela oraz praktyka (konsultanta, eksperta, psychoterapeuty itp.) i z każdą z nich wiążą się różne powinności oraz oczekiwania. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest problem tajemnicy zawodowej, obowiązującej zarówno praktyków jak i badaczy. Poznanie etyki zawodu psychologa ma na celu rozwinięcie postawy etycznej u doktorantów psychologii w oparciu o odpowiednie kodeksy etyczne i opracowania z zakresu deontologii. Istotnym zagadnieniem jest również znajomość prawodawstwa z zakresu psychologii, z uwzględnieniem aktów prawnych obejmujących problematykę pokrewną, w której jednak występują różne możliwości działania dla psychologów. Metody : wykład informacyjny, konsultacje, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące: prezentacje multimedialne, symulacje Brzeziński J., M. Toeplitz-Winiewska (red.) (2004). Etyczne dylematy Literatura: psychologii. Warszawa: Wyd. SWPS Academica. Brzeziński J., Toeplitz-Winiewska M. (red.) (2004). Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych. Warszawa: Wyd. SWPS Academica. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (2001) Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Kodeks etyki pracownika naukowego (2012). Warszawa: Komisja do spraw etyki w nauce. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Odniesienie dla modułu Etyki i prawodawstwa w zakresie psychologii do kierunkowych i obszarowych Numer Efekty modułowe opis słowny efektu Doktorant, który zaliczył moduł Etyka i prawodawstwo w zakresie psychologii : 01 Identyfikuje główne normy etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa i w pracy naukowo-badawczej 02 Wskazuje prawne podstawy pracy w zawodzie psychologa 03 Rozumie dylematy etyczne pracy psychologa praktyka i nauczyciela akademickiego. 04 Rozróżnia specyfikę problemów etycznych w pracy psychologa badacza, praktyka, popularyzatora, nauczyciela itd. kierunkowych K_W17 K_W18 K_W19 K_W17 K_K01 K_K03 K_U26

2 Forma zajęć: Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Wskaźniki ilościowe: Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS - wykłady: 3 bloki po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - ćwiczenia: 3 bloki po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - ocenę przygotowania do zajęć oraz aktywności w dyskusjach i analizach materiału przedstawianego na zajęciach - umiejętność wyszukiwania lub konstruowania przypadków mogących służyć za ilustrację do rozważań nad różnymi problemami etycznymi pojawiającymi się w toku praktyki psychologicznej oraz w pracy naukowobadawczej psychologa, - umiejętność wyszukiwania i rozumienia aktów prawnych związanych z pracą psychologa - ocenę merytoryczną prezentacji - udział w zajęciach wykładowych: 15 godz. - udział w zajęciach ćwiczeniowych: 15 godz. - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 godz. - udział w konsultacjach: 2 godz. - zapoznanie z literaturą przedmiotu, wykonanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat: 15 godz. - egzamin ustny: 28 godz. Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., tzn. 3 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 15 (obecność na wykładach) + 15 (obecność na ćwiczeniach) + 2 (konsultacje) = 32 godziny, co odpowiada 1 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 8 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS

3 NAZWA MODUŁU Metody jakościowej i ilościowej analizy wyników badań STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA STACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Barbara Gawda, dr Barnaba Danieluk Liczba punktów ECTS: Blok przedmiotów obowiązkowych - B Zasady zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę Liczba godzin i forma zajęć: 30 (15KW +15KW) Treści : Metody : Literatura: rok I, II 1. Jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym, analizy post-hoc, analiza kontrastów planowanych 2. Dwuczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym, analiza prostych 3. Analiza wariancji w schemacie wewnątrzgrupowym - analiza wariancji z powtarzanym pomiarem 4. Dwuczynnikowa analiza wariancji w schemacie mieszanym 5. Nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji w schemacie międzygrupowym (H Kruskala-Wallisa) i wewnątrzgrupowym (ANOVA Friedmana) 6. Model regresji liniowej, wprowadzanie predyktorów jakościowych do modelu 7. Analiza rzetelności i eksploracyjna analiza czynnikowa 8. Metody biograficzne 9. Portret psychologiczny, studium przypadku 10. Techniki analizy dokumentów 11. Psychologiczna analiza wytworów: rysunków, prac plastycznych 12. Techniki narracyjne w opisie osobowości, sfery emocjonalnej i motywacyjnej 13. Analizy semantycznej struktury pojęć metoda problemowa z wykorzystaniem komputera i pakietu statystycznego IBM SPSS dla Windows, ćwiczenia przedmiotowe, pokaz (prezentacja), studia przypadków, Bedyńska S., Brzezicka A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: SWPS Academica. Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Sedno. Ferguson, G.A., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS, 3rd edition. Londyn: SAGE. Gawda, B. (2011). Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych. Warszawa: Difin. Herzyk, A. Daniluk B. (2002). Jakościowy opis w neuropsychologii. Przekrój zagadnień. Lublin: UMCS. Łaguna, M. i Lachowska, B. (red.)(2003), Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin: TN KUL. Straś-Romanowska, M., Bartosz, B. i Żurko, M. (red.) (2010). Badania narracyjne w psychologii. Warszawa: Eneteia. Straś-Romanowska, M., Bartosz, B. i Żurko, M. (red.) (2010). Psychologia małych i wielkich narracji. Warszawa: Eneteia. Trzebiński, J. (red.) (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP. Odniesienie dla modułu

4 Metody jakościowej i ilościowej analizy wyników badań do kierunkowych i obszarowych Nazwa kierunku studiów: psychologia Poziom : studia III stopnia Numer efektu Efekty modułowe opis słowny Doktorant, który zaliczył moduł Metody jakościowej i ilościowej analizy wyników badań 01 Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych do opisu i wyjaśniania zjawisk psychologicznych uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe kierunkowych K_W03 obszarowych 02 Zna i rozumie wielość podejść metodologicznych w psychologii oraz zróżnicowanie paradygmatów w badaniach psychologicznych uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe 03 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w poszczególnych etapach życia uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe oraz wykazuje się znajomością narzędzi diagnostycznych 04 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, także obcojęzycznej, baz danych i innych źródeł 05 Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej oraz krytycznej oceny dotychczasowych wyników badań, wzbogaconą o umiejętność wykorzystanie psychologicznych procedur badawczych 06 Posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu procesów psychologicznych stanowiących podstawę do formułowania złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zaplanowania adekwatnej procedury badawczej 07 Potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia pomiaru, opracować nowatorskie rozwiązania w tym zakresie oraz zastosować zaawansowane procedury i techniki weryfikacji hipotez 08 Akceptuje zasady etyczne w badaniach empirycznych nad rozwojem i w postępowaniu diagnostycznym 09 Odpowiedzialnie i rzetelnie projektuje wykonuje i opisuje zadania badawcze 10 Docenia znacznie samorozwoju, samodzielnie i krytycznie dąży do znaczącego poszerzania wiedzy i umiejętności K_W04 K_W02 K_U01 K_U03 K_U04 K_U05 K_K03 K_K04 K_K05 Forma zajęć: Sprawdzenie Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS - konwersatoria: 3 bloki po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - ocenę przygotowania do zajęć oraz aktywności w dyskusjach i analizach

5 założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Wskaźniki ilościowe: materiału przedstawianego na zajęciach - kolokwium praktyczne, polegające na samodzielnym przeprowadzeniu analiz statystycznych w programie IBM SPSS, oraz opracowaniu przykładowych analiz jakościowych - udział w zajęciach ćwiczeniowych: 1 godz. - bieżące przygotowanie do zajęć: 1 godz. - udział w konsultacjach: 0,2 godz. - zapoznanie z literaturą przedmiotu, wykonanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat: 0,8 godz. Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., tzn. 3 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 30 (obecność na ćwiczeniach) + 2 (konsultacje) = 32 godziny, co odpowiada 1 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 68 godz. co odpowiada 2 pkt ECTS

6 MODUŁU: Metody statystyczne analizy wyników badań PSYCHOLOGIA STUDIA DOKTORANCKIE STACJONARNE III STOPNIA STACJONARNE PROWADZĄCY: dr Beata Daniluk Liczba punktów ECTS: 3 Blok przedmiotów obowiązkowych A I rok /semestr 2 Zasady zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną Liczba godzin i forma zajęć: 30 KW Treści : 1. Miejsce metod statystycznych w badaniach empirycznych. Statystyka opisowa i indukcyjna jako etapy analizy danych empirycznych. 2. Zagadnienia statystyki opisowej: cechy statystyczne i ich pomiar; poziomy pomiaru i dopuszczalne statystyki. Interpretacja ilościowych miar opisu jednocechowego. 3. Metody badania zależności między cechami jakościowymi, porządkowymi i ilościowymi warunki, procedura obliczania i interpretacja. 4. Wnioskowanie statystyczne. Procedura weryfikacji hipotez założenia, etapy analizy. Rodzaje testów i warunki ich stosowania. 5. Weryfikacja hipotez zgodności (test Kołmogorowa-Smirnofa i Shapiro- Wilka). Sprawdzanie założeń dotyczących stosowania testów parametrycznych i nieparametrycznych. 6. Parametryczne testy istotności różnic dla średnich (dla dwóch prób niezależnych oraz dla danych zależnych, ocena wielkości efektu. Nieparametryczne alternatywy testów istotności różnic. 7. Weryfikacja hipotez niezależności. Założenia teoretyczne, modele dla różnych rodzajów danych. 8. Model jednoczynnikowej analizy wariancji w schemacie międzygrupowym założenia, interpretacja współczynników, ocena siły efektu. ANOVA rang Kruskala-Wallisa jako nieparametryczna alternatywa analizy wariancji. 9. Model analizy regresji liniowej założenia, zasady interpretacji i predykcji. 10. Wykorzystanie pakietu statystycznego SPSS w ilościowych analizach danych empirycznych: - graficzna prezentacja wyników (wykresy rozrzutu, histogramy, wykresy łodyga i liście ), rozkłady częstości i statystyki opisowe; - porównania międzygrupowe parametryczne i nieparametryczne testy dla dwóch grup niezależnych; - model porównań wewnątrzgrupowych - weryfikacji hipotez parametrycznych i nieparametrycznych dla danych zależnych; - metody analizy zależności między zmiennymi obliczanie i interpretacja współczynników korelacji dla danych ilościowych i porządkowych. - wnioskowanie statystyczne na danych jakościowych - warianty testu chikwadrat.

7 Metody : Wykład informacyjny, dyskusja, analizy statystyczne - obliczanie i interpretacja przykładowych wyników badań, metoda z wykorzystaniem komputera i pakietu statystycznego SPPSS dla Windows Literatura: 1. Bedyńska S., Brzezicka A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Wyd. SWPS Academika, Warszawa. 2. Bedyńska S., Cypryańska M. (red.). (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wyd. Akademickie Sedno, Wyd. SWPS, Warszawa. 3. Ferguson G.A., Takane Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa. 4. Francuz P., Mackiewicz R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wyd. KUL, Lublin. 5. Szymczak W. (2008). Podstawy statystyki dla psychologów. Wyd. Difin, Warszawa. Odniesienie dla przedmiotu Metody statystyczne analizy wyników badań do kierunkowych i obszarowych Numer efektu Efekty opis słowny Student, który zaliczył przedmiot Metody statystyczne analizy wyników badań (KW): kierunkowych Odniesienie do obszarowych 01 Rozumie i wyjaśnia specyfikę analiz statystycznych w badaniach empirycznych. 02 Zna warunki i zasady stosowania metod służących weryfikacji hipotez statystycznych. 03 Umie dostosować odpowiednie metody prezentacji, analizy i opisu danych do sformułowanych problemów badawczych i rodzaju danych. K_W03 K_W04 K_W03 K_W04 K_U05 K_K04

8 04 Interpretuje dane zawarte w raporcie z analiz statystycznych i na ich podstawie potrafi wypowiadać się o badanych zjawiskach. 05 Realnie ocenia wartość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie wyników badań. 06 Kieruje się rzetelnością i uczciwością podczas analizowania i interpretowania zebranych danych. K_U01 K_U05 K_K04 K_K03 K_K04 Bilans pracy studenta Forma zajęć: Konwersatorium; 10 spotkań x 3 godziny Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: - ocena ciągła - udział w dyskusji podczas zajęć; - końcowe zaliczenie pisemne składające się z części testowej oraz zadania praktycznego: wykonanie analiz i opracowanie raportu. - udział w zajęciach konwersatoryjnych: 10 x 3 godz. = 30 godz. - przygotowanie do zajęć konwersatoryjnych: 10 x 3 godz. = 30 godz. - udział w konsultacjach: 3 x 1 godz.= 3 godz. - przygotowanie i udział w kolokwium: 28 godz. + 4 = 32 godz. Łączny nakład pracy studenta: 95 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS Wskaźniki ilościowe: - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 30 godz. (zajęcia konwersatoryjne) + 3 godz. (konsultacje) + 4 godz. (kolokwium) = 37, co odpowiada 1 pkt. ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi:

9 10 godz.(wykorzystanie pakietu SPSS w analizach statystycznych), co odpowiada 0,5 pkt ECTS

10 NAZWA MODUŁU Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA STACJONARNE PSYCHOLOGIA PROWADZĄCY: Pankowska, Dorota, dr hab., prof.nadzw. Liczba punktów ECTS: 5 Blok przedmiotów obowiązkowych - A rok I Zasady zaliczenia modułu: egzamin Liczba godzin i forma zajęć: 40 CA Treści : 1.Istota i struktura procesu. Proces uczenia się w sytuacjach dydaktycznych z perspektywy ucznia (studenta). Zadania nauczyciela w planowaniu i realizacji procesu. Organizowanie środowiska uczenia się. Zasady uczenia się i motywacji. 2.Programowanie i planowanie zajęć. Cele, ich rodzaje i ich taksonomia. Treści dobór, strukturalizacja. Metody nauczania w kształceniu studentów. Kontrola i ocena a skuteczność. Tworzenie programów przedmiotu, konstruowanie sylabusów oraz scenariuszy zajęć. 3.Modele (transmisyjny i interpretacyjny) a osobista filozofia nauczania nauczyciela akademickiego. 4.Komunikowanie się jako podstawa procesu nauczania-uczenia się. 5.Ewaluacja zajęć cele, rodzaje. Źródła i metody zbierania informacji o efektach własnej pracy. Wykorzystanie metody zdarzeń krytycznych w nauczaniu D.Trippa. 6.Sytuacje problemowe w pracy nauczyciela akademickiego. Rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z problemami. 7.Spojrzenie na proces oraz relacje między nauczycielem akademickim i studentami z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej. 8.Ukryte wymiary pracy nauczyciela akademickiego. Style nauczania a wewnętrzny program nauczyciela. Uwarunkowania autorytetu nauczyciela akademickiego. Etyczne aspekty pracy nauczyciela akademickiego. Metody : dyskusja dydaktyczna konsultacje projekty i prace terenowe wykład konwersatoryjny ćwiczenia praktyczne Arends R.I.: Uczymy się nauczać, Warszawa 1994; Literatura: Bernacka D.: Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod. "Żak", Warszawa 2001; Davis R.H., Alexander L.T., Yelon S.L.: Konstruowanie systemu, Warszawa 1983; Komorowska H.: O programach prawie wszystko. WSiP, Warszawa 1999; Kostera M., Rosiak A.: Nauczyciel akademicki. GWP, Gdańsk 2008 (lub tych samych autorek: Zajęcia dydaktyczne. GWP 2005) Pankowska D.: Porozumiewanie się w procesie. W: D.Pankowska, T.Sokołowska-Dzioba, Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych.

11 Część 1: Praca dydaktyczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne. Impuls, Kraków Perrott E.: Efektywne nauczanie, Warszawa 1995; Petty G.: Nowoczesne nauczanie. GWP, Sopot 2010; Sztuka Nauczania, t.i: Czynności nauczyciela, pod red. K.Konarzewskiego i K.Kruszewskiego, PWN, Warszawa 1992; Odniesienie dla modułu Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć do kierunkowych i obszarowych Nazwa kierunku studiów: psychologia Poziom : studia III stopnia Numer efektu Efekty modułowe opis słowny Doktorant, który zaliczył moduł Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć : 011. Posługuje się terminologią pedagogiczną z zakresu dydaktyki oraz charakteryzuje proces nauczania-uczenia się i jego uwarunkowania w odniesieniu do specyfiki akademickiego. kierunkowych K_W05 obszarowych Projektuje zajęcia dydaktyczne, przestrzegając zasad uczenia się i motywacji, a także wykazując się inwencją metodyczną oraz odpowiedzialnością za efekty i prawidłowy proces kontroli i oceny Organizuje proces, wykorzystując aktywizujące metody nauczania oraz nowoczesne technologie Efektywnie komunikuje się w procesie, mając świadomość znaczenia porozumiewania się zarówno dla skuteczności procesu dydaktycznego, jak i dla budowania prawidłowych relacji ze studentami Analizuje i interpretuje sytuacje edukacyjne, uwzględniając ich jawne i ukryte wymiary Inicjuje proces kształtowania indywidualnej koncepcji roli nauczyciela na podstawie uzyskanej wiedzy oraz analizy własnych doświadczeń, mając świadomość etycznej odpowiedzialności nauczyciela. 07 Krytycznie ocenia własne kompetencje pedagogiczne i podejmuje działania autoedukacyjne. K_U07, K_K02 K_U07 K_K01 K_K01 K_K02, K_K05 K_K05

12 Forma zajęć: Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS Konwersatoria Konsultacje indywidualne egzamin ustny, końcowe sprawdziany pisemne, pisemne prace kontrolne realizacja projektów praktycznych podczas zajęć - udział w zajęciach konwersatoryjnych: 40 godz. -bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury: 52 godz. - udział w konsultacjach: 2 godz. - wykonywanie prac pisemnych, projektów: 36 godz. -przygotowanie do egzaminu ustnego, zaliczeń pisemnych 20 godz. Łączny nakład pracy studenta: 150 godz., tzn. 5 pkt ECTS Wskaźniki ilościowe: - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 42 godz. (konwersatoria 40 g. + 2 godz. indywidualnych konsultacji, co odpowiada 1,5 p. ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 40 g. zajęć konwersatoryjnych + 36 g. wykonywania projektów, praktycznych prac pisemnych, co odpowiada 2,5 pkt. ECTS

13 Socjologia STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Ryszard Radzik, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 3 Blok przedmiotów obowiązkowych - A III rok / semestr 5 i 6 Zasady zaliczenia modułu: egzamin Liczba godzin i forma zajęć: 30 WY Treści : Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wypracowanymi w ramach socjologii kategoriami opisu i analizy społeczeństwa; pokazanie pod jakimi względami socjologia różni się od takich nauk, jak psychologia i pedagogika. Socjologia jest nauką teoretyczną, rozwiązuje jednak konkretne problemy społeczne, co także będzie przedmiotem wykładów. Obejmą one problematykę mikro i makrostruktur społecznych, w tym kwestie związane z transformacją społeczeństwa polskiego, przemianami kultury, układu klasowo-warstwowego, funkcjonowaniu państwa. By zrozumieć aktualne problemy społeczne należy poddać analizie ewolucje więzi i układu tożsamościowo-wspólnotowego w Polsce ostatnich kilku pokoleń, niekiedy i sąsiednich społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. Metody : wykład informacyjny, konsultacje, dyskusje, klasyczna metoda problemowa. Wybrane teksty (rozdziały) z: Literatura: 1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, [b.m.w.] Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady, red. P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska, Warszawa Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrisom, S.P. Huntington, Poznań Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków Odniesienie dla modułu Socjologia do kierunkowych i obszarowych Nazwa kierunku studiów: psychologia Poziom : studia III stopnia Numer Efekty modułowe opis słowny efektu Doktorant, który zaliczył moduł Socjologia : 01 Posiada wiedzę na temat cech wyróżniających socjologię spośród innych nauk, zarówno co do jej zakresu badań, jak i charakteryzujących ją metod. 02 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w różnych grupach społecznych na poziomie mikro i makro, uwzględniającą najnowsze badania naukowe. 03 Posiada zaawansowaną wiedzę o procesach zmian (i ich przyczynach) w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych oraz kategorii więzi społecznych, uwzględniającą najnowsze badania kierunkowych K_W01 K_W02 K_W04 obszarowych

14 naukowe. 04 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, także obcojęzycznej, baz danych i innych źródeł, przygotowywania oraz prezentacji ustnych wystąpień różnego rodzaju z zakresu wybranej dyscypliny naukowej. 05 Potrafi wykorzystać współczesny dorobek socjologii do podnoszenia własnych kompetencji jako osoby uczącej się i nauczającej, 06 Akceptuje zasady etyczne w badaniach empirycznych oraz w ramach codziennej aktywności badacza 07 Odpowiedzialnie i rzetelnie projektuje wykonuje i opisuje zadania badawcze K_U01 K_U02 K_K02 K_K03 K_K04 Forma zajęć: Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Wskaźniki ilościowe: Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS - wykłady: 6 bloków po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - ocenę przygotowania do zajęć oraz aktywności w dyskusjach i analizach materiału przedstawianego na zajęciach - umiejętność wyszukiwania lub konstruowania przypadków mogących służyć za ilustrację do rozważań nad różnymi problemami społecznymi pojawiającymi się w toku pracy badawczej socjologa i psychologa. - ocenę merytoryczną prezentacji - udział w zajęciach wykładowych: 30 godz. - bieżące przygotowanie do zajęć: 20 godz. - udział w konsultacjach: 2 godz. - zapoznanie z literaturą przedmiotu, wykonanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat: 15 godz. - egzamin ustny (przygotowanie się) : 23 godz. Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., tzn. 3 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 30 (obecność na wykładach) + 2 (konsultacje) = 32 godziny, co odpowiada 1 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 8 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS

15 Psychologia edukacyjna STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA STACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 2) Blok przedmiotów obowiązkowych - A I rok/ii semestr5 Zasady zaliczenia modułu: egzamin Liczba godzin i forma zajęć: 15WY Treści : Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności wspierających rozwój doktoranta jako osoby integrującej podejmowane przez siebie role, a zwłaszcza osoby uczącej się, badacza i osoby nauczającej. Treści ujmują pozapoznawcze uwarunkowania skuteczności procesu nauczania i uczenia się: a) poglądy na stałość/zmienność atrybutów człowieka, b) analizę zastosowań wielkich teorii motywacji w procesie uczenia się, c) psychologiczne mechanizmy zniekształceń i asymetrii w procesie nauczania -efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji i mechanizmy jego wyjaśnienia, d) problem subiektywizmu oceniania. Metody : Literatura: wykład informacyjny, konsultacje, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące: prezentacje multimedialne, symulacje Turska, D. (2012). Teorie inteligencji C. Dweck i ich edukacyjne implikacje, Psychologia Wychowawcza, 1-2, s.44-54, Turska, D., Mrozek, M. (2014). Orientacje motywacyjne a osiągnięcia szkolne. Psychologia Wychowawcza, 47, 5, 67-78, Trusz, S.(2010). Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji, Wydawnictwo UP: Kraków Odniesienie dla modułu Etyki i prawodawstwa w zakresie psychologii do kierunkowych i obszarowych Nazwa kierunku studiów: psychologia Poziom : studia III stopnia Numer efektu Efekty modułowe opis słowny Doktorant, który zaliczył moduł Psychologia edukacyjna : 01 ma wiedzę na temat pozapoznawczych uwarunkowań skuteczności procesu uczenia się (perspektywa doktoranta przygotowującego dysertację), jak i procesu nauczania (perspektywa osoby prowadzącej zajęcia). kierunkowych K_W1 K_W05 obszarowych

16 02 potrafi wykorzystać współczesny dorobek psychologii edukacyjnej do podnoszenia własnych kompetencji jako osoby uczącej się i nauczającej, 03 interpretuje i popularyzuje pojmowanie procesu nauczania jako interakcji pomiędzy uczącym się i nauczającym - potrafi zidentyfikować i podjąć próby minimalizacji efektu zachodzących, pozapoznawczych zniekształceń i ograniczeń K_U02 K-U07 K_K01 K_K02 K_K05 Forma zajęć: Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Wskaźniki ilościowe: Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS - wykłady: 3 bloki po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - - ocenę przygotowania do zajęć oraz aktywności w dyskusjach i analizach materiału przedstawianego na zajęciach - umiejętność wyszukiwania lub konstruowania przypadków mogących służyć za ilustrację do rozważań nad różnymi problemami pojawiającymi się w we własnym procesie uczenia się, jak i w procesie nauczania - ocenę merytoryczną prezentacji - udział w zajęciach wykładowych: 15 godz. - - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 godz. - udział w konsultacjach: 2 godz. ---przygotowanie się do egzaminu;...10 godzin - egzamin ustny: 2o minut Łączny nakład pracy studenta: 42,20 godz., tzn. 2 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 15 (obecność na wykładach)+ 2 (konsultacje) = 17 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 8 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

NZ.2.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ..3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo