ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY:"

Transkrypt

1 ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 3 (1,5+1,5) Blok przedmiotów obowiązkowych - A II rok / semestr 4 III rok/semestr 5 Zasady zaliczenia modułu: egzamin Liczba godzin i forma zajęć: 30 (15WY +15CA) Treści : Przedmiot ma na celu pogłębienie wrażliwości etycznej w zawodzie psychologa, ze szczególnym uwzglednieniem problemów które niesie ze sobą praca naukowa i dydaktyczna. Psycholog może występować w różnych rolach: badacza, nauczyciela oraz praktyka (konsultanta, eksperta, psychoterapeuty itp.) i z każdą z nich wiążą się różne powinności oraz oczekiwania. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest problem tajemnicy zawodowej, obowiązującej zarówno praktyków jak i badaczy. Poznanie etyki zawodu psychologa ma na celu rozwinięcie postawy etycznej u doktorantów psychologii w oparciu o odpowiednie kodeksy etyczne i opracowania z zakresu deontologii. Istotnym zagadnieniem jest również znajomość prawodawstwa z zakresu psychologii, z uwzględnieniem aktów prawnych obejmujących problematykę pokrewną, w której jednak występują różne możliwości działania dla psychologów. Metody : wykład informacyjny, konsultacje, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące: prezentacje multimedialne, symulacje Brzeziński J., M. Toeplitz-Winiewska (red.) (2004). Etyczne dylematy Literatura: psychologii. Warszawa: Wyd. SWPS Academica. Brzeziński J., Toeplitz-Winiewska M. (red.) (2004). Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych. Warszawa: Wyd. SWPS Academica. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. (2001) Warszawa: Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Kodeks etyki pracownika naukowego (2012). Warszawa: Komisja do spraw etyki w nauce. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów Odniesienie dla modułu Etyki i prawodawstwa w zakresie psychologii do kierunkowych i obszarowych Numer Efekty modułowe opis słowny efektu Doktorant, który zaliczył moduł Etyka i prawodawstwo w zakresie psychologii : 01 Identyfikuje główne normy etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa i w pracy naukowo-badawczej 02 Wskazuje prawne podstawy pracy w zawodzie psychologa 03 Rozumie dylematy etyczne pracy psychologa praktyka i nauczyciela akademickiego. 04 Rozróżnia specyfikę problemów etycznych w pracy psychologa badacza, praktyka, popularyzatora, nauczyciela itd. kierunkowych K_W17 K_W18 K_W19 K_W17 K_K01 K_K03 K_U26

2 Forma zajęć: Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Wskaźniki ilościowe: Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS - wykłady: 3 bloki po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - ćwiczenia: 3 bloki po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - ocenę przygotowania do zajęć oraz aktywności w dyskusjach i analizach materiału przedstawianego na zajęciach - umiejętność wyszukiwania lub konstruowania przypadków mogących służyć za ilustrację do rozważań nad różnymi problemami etycznymi pojawiającymi się w toku praktyki psychologicznej oraz w pracy naukowobadawczej psychologa, - umiejętność wyszukiwania i rozumienia aktów prawnych związanych z pracą psychologa - ocenę merytoryczną prezentacji - udział w zajęciach wykładowych: 15 godz. - udział w zajęciach ćwiczeniowych: 15 godz. - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 godz. - udział w konsultacjach: 2 godz. - zapoznanie z literaturą przedmiotu, wykonanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat: 15 godz. - egzamin ustny: 28 godz. Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., tzn. 3 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 15 (obecność na wykładach) + 15 (obecność na ćwiczeniach) + 2 (konsultacje) = 32 godziny, co odpowiada 1 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 8 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS

3 NAZWA MODUŁU Metody jakościowej i ilościowej analizy wyników badań STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA STACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Barbara Gawda, dr Barnaba Danieluk Liczba punktów ECTS: Blok przedmiotów obowiązkowych - B Zasady zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę Liczba godzin i forma zajęć: 30 (15KW +15KW) Treści : Metody : Literatura: rok I, II 1. Jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym, analizy post-hoc, analiza kontrastów planowanych 2. Dwuczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym, analiza prostych 3. Analiza wariancji w schemacie wewnątrzgrupowym - analiza wariancji z powtarzanym pomiarem 4. Dwuczynnikowa analiza wariancji w schemacie mieszanym 5. Nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji w schemacie międzygrupowym (H Kruskala-Wallisa) i wewnątrzgrupowym (ANOVA Friedmana) 6. Model regresji liniowej, wprowadzanie predyktorów jakościowych do modelu 7. Analiza rzetelności i eksploracyjna analiza czynnikowa 8. Metody biograficzne 9. Portret psychologiczny, studium przypadku 10. Techniki analizy dokumentów 11. Psychologiczna analiza wytworów: rysunków, prac plastycznych 12. Techniki narracyjne w opisie osobowości, sfery emocjonalnej i motywacyjnej 13. Analizy semantycznej struktury pojęć metoda problemowa z wykorzystaniem komputera i pakietu statystycznego IBM SPSS dla Windows, ćwiczenia przedmiotowe, pokaz (prezentacja), studia przypadków, Bedyńska S., Brzezicka A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: SWPS Academica. Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Sedno. Ferguson, G.A., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS, 3rd edition. Londyn: SAGE. Gawda, B. (2011). Skrypty miłości, nienawiści i lęku u osób antyspołecznych. Warszawa: Difin. Herzyk, A. Daniluk B. (2002). Jakościowy opis w neuropsychologii. Przekrój zagadnień. Lublin: UMCS. Łaguna, M. i Lachowska, B. (red.)(2003), Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin: TN KUL. Straś-Romanowska, M., Bartosz, B. i Żurko, M. (red.) (2010). Badania narracyjne w psychologii. Warszawa: Eneteia. Straś-Romanowska, M., Bartosz, B. i Żurko, M. (red.) (2010). Psychologia małych i wielkich narracji. Warszawa: Eneteia. Trzebiński, J. (red.) (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP. Odniesienie dla modułu

4 Metody jakościowej i ilościowej analizy wyników badań do kierunkowych i obszarowych Nazwa kierunku studiów: psychologia Poziom : studia III stopnia Numer efektu Efekty modułowe opis słowny Doktorant, który zaliczył moduł Metody jakościowej i ilościowej analizy wyników badań 01 Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych do opisu i wyjaśniania zjawisk psychologicznych uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe kierunkowych K_W03 obszarowych 02 Zna i rozumie wielość podejść metodologicznych w psychologii oraz zróżnicowanie paradygmatów w badaniach psychologicznych uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe 03 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w poszczególnych etapach życia uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe oraz wykazuje się znajomością narzędzi diagnostycznych 04 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, także obcojęzycznej, baz danych i innych źródeł 05 Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej oraz krytycznej oceny dotychczasowych wyników badań, wzbogaconą o umiejętność wykorzystanie psychologicznych procedur badawczych 06 Posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu procesów psychologicznych stanowiących podstawę do formułowania złożonych, oryginalnych hipotez badawczych i zaplanowania adekwatnej procedury badawczej 07 Potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia pomiaru, opracować nowatorskie rozwiązania w tym zakresie oraz zastosować zaawansowane procedury i techniki weryfikacji hipotez 08 Akceptuje zasady etyczne w badaniach empirycznych nad rozwojem i w postępowaniu diagnostycznym 09 Odpowiedzialnie i rzetelnie projektuje wykonuje i opisuje zadania badawcze 10 Docenia znacznie samorozwoju, samodzielnie i krytycznie dąży do znaczącego poszerzania wiedzy i umiejętności K_W04 K_W02 K_U01 K_U03 K_U04 K_U05 K_K03 K_K04 K_K05 Forma zajęć: Sprawdzenie Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS - konwersatoria: 3 bloki po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - ocenę przygotowania do zajęć oraz aktywności w dyskusjach i analizach

5 założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Wskaźniki ilościowe: materiału przedstawianego na zajęciach - kolokwium praktyczne, polegające na samodzielnym przeprowadzeniu analiz statystycznych w programie IBM SPSS, oraz opracowaniu przykładowych analiz jakościowych - udział w zajęciach ćwiczeniowych: 1 godz. - bieżące przygotowanie do zajęć: 1 godz. - udział w konsultacjach: 0,2 godz. - zapoznanie z literaturą przedmiotu, wykonanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat: 0,8 godz. Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., tzn. 3 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 30 (obecność na ćwiczeniach) + 2 (konsultacje) = 32 godziny, co odpowiada 1 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 68 godz. co odpowiada 2 pkt ECTS

6 MODUŁU: Metody statystyczne analizy wyników badań PSYCHOLOGIA STUDIA DOKTORANCKIE STACJONARNE III STOPNIA STACJONARNE PROWADZĄCY: dr Beata Daniluk Liczba punktów ECTS: 3 Blok przedmiotów obowiązkowych A I rok /semestr 2 Zasady zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną Liczba godzin i forma zajęć: 30 KW Treści : 1. Miejsce metod statystycznych w badaniach empirycznych. Statystyka opisowa i indukcyjna jako etapy analizy danych empirycznych. 2. Zagadnienia statystyki opisowej: cechy statystyczne i ich pomiar; poziomy pomiaru i dopuszczalne statystyki. Interpretacja ilościowych miar opisu jednocechowego. 3. Metody badania zależności między cechami jakościowymi, porządkowymi i ilościowymi warunki, procedura obliczania i interpretacja. 4. Wnioskowanie statystyczne. Procedura weryfikacji hipotez założenia, etapy analizy. Rodzaje testów i warunki ich stosowania. 5. Weryfikacja hipotez zgodności (test Kołmogorowa-Smirnofa i Shapiro- Wilka). Sprawdzanie założeń dotyczących stosowania testów parametrycznych i nieparametrycznych. 6. Parametryczne testy istotności różnic dla średnich (dla dwóch prób niezależnych oraz dla danych zależnych, ocena wielkości efektu. Nieparametryczne alternatywy testów istotności różnic. 7. Weryfikacja hipotez niezależności. Założenia teoretyczne, modele dla różnych rodzajów danych. 8. Model jednoczynnikowej analizy wariancji w schemacie międzygrupowym założenia, interpretacja współczynników, ocena siły efektu. ANOVA rang Kruskala-Wallisa jako nieparametryczna alternatywa analizy wariancji. 9. Model analizy regresji liniowej założenia, zasady interpretacji i predykcji. 10. Wykorzystanie pakietu statystycznego SPSS w ilościowych analizach danych empirycznych: - graficzna prezentacja wyników (wykresy rozrzutu, histogramy, wykresy łodyga i liście ), rozkłady częstości i statystyki opisowe; - porównania międzygrupowe parametryczne i nieparametryczne testy dla dwóch grup niezależnych; - model porównań wewnątrzgrupowych - weryfikacji hipotez parametrycznych i nieparametrycznych dla danych zależnych; - metody analizy zależności między zmiennymi obliczanie i interpretacja współczynników korelacji dla danych ilościowych i porządkowych. - wnioskowanie statystyczne na danych jakościowych - warianty testu chikwadrat.

7 Metody : Wykład informacyjny, dyskusja, analizy statystyczne - obliczanie i interpretacja przykładowych wyników badań, metoda z wykorzystaniem komputera i pakietu statystycznego SPPSS dla Windows Literatura: 1. Bedyńska S., Brzezicka A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Wyd. SWPS Academika, Warszawa. 2. Bedyńska S., Cypryańska M. (red.). (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wyd. Akademickie Sedno, Wyd. SWPS, Warszawa. 3. Ferguson G.A., Takane Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa. 4. Francuz P., Mackiewicz R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wyd. KUL, Lublin. 5. Szymczak W. (2008). Podstawy statystyki dla psychologów. Wyd. Difin, Warszawa. Odniesienie dla przedmiotu Metody statystyczne analizy wyników badań do kierunkowych i obszarowych Numer efektu Efekty opis słowny Student, który zaliczył przedmiot Metody statystyczne analizy wyników badań (KW): kierunkowych Odniesienie do obszarowych 01 Rozumie i wyjaśnia specyfikę analiz statystycznych w badaniach empirycznych. 02 Zna warunki i zasady stosowania metod służących weryfikacji hipotez statystycznych. 03 Umie dostosować odpowiednie metody prezentacji, analizy i opisu danych do sformułowanych problemów badawczych i rodzaju danych. K_W03 K_W04 K_W03 K_W04 K_U05 K_K04

8 04 Interpretuje dane zawarte w raporcie z analiz statystycznych i na ich podstawie potrafi wypowiadać się o badanych zjawiskach. 05 Realnie ocenia wartość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie wyników badań. 06 Kieruje się rzetelnością i uczciwością podczas analizowania i interpretowania zebranych danych. K_U01 K_U05 K_K04 K_K03 K_K04 Bilans pracy studenta Forma zajęć: Konwersatorium; 10 spotkań x 3 godziny Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: - ocena ciągła - udział w dyskusji podczas zajęć; - końcowe zaliczenie pisemne składające się z części testowej oraz zadania praktycznego: wykonanie analiz i opracowanie raportu. - udział w zajęciach konwersatoryjnych: 10 x 3 godz. = 30 godz. - przygotowanie do zajęć konwersatoryjnych: 10 x 3 godz. = 30 godz. - udział w konsultacjach: 3 x 1 godz.= 3 godz. - przygotowanie i udział w kolokwium: 28 godz. + 4 = 32 godz. Łączny nakład pracy studenta: 95 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS Wskaźniki ilościowe: - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 30 godz. (zajęcia konwersatoryjne) + 3 godz. (konsultacje) + 4 godz. (kolokwium) = 37, co odpowiada 1 pkt. ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi:

9 10 godz.(wykorzystanie pakietu SPSS w analizach statystycznych), co odpowiada 0,5 pkt ECTS

10 NAZWA MODUŁU Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA STACJONARNE PSYCHOLOGIA PROWADZĄCY: Pankowska, Dorota, dr hab., prof.nadzw. Liczba punktów ECTS: 5 Blok przedmiotów obowiązkowych - A rok I Zasady zaliczenia modułu: egzamin Liczba godzin i forma zajęć: 40 CA Treści : 1.Istota i struktura procesu. Proces uczenia się w sytuacjach dydaktycznych z perspektywy ucznia (studenta). Zadania nauczyciela w planowaniu i realizacji procesu. Organizowanie środowiska uczenia się. Zasady uczenia się i motywacji. 2.Programowanie i planowanie zajęć. Cele, ich rodzaje i ich taksonomia. Treści dobór, strukturalizacja. Metody nauczania w kształceniu studentów. Kontrola i ocena a skuteczność. Tworzenie programów przedmiotu, konstruowanie sylabusów oraz scenariuszy zajęć. 3.Modele (transmisyjny i interpretacyjny) a osobista filozofia nauczania nauczyciela akademickiego. 4.Komunikowanie się jako podstawa procesu nauczania-uczenia się. 5.Ewaluacja zajęć cele, rodzaje. Źródła i metody zbierania informacji o efektach własnej pracy. Wykorzystanie metody zdarzeń krytycznych w nauczaniu D.Trippa. 6.Sytuacje problemowe w pracy nauczyciela akademickiego. Rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z problemami. 7.Spojrzenie na proces oraz relacje między nauczycielem akademickim i studentami z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej. 8.Ukryte wymiary pracy nauczyciela akademickiego. Style nauczania a wewnętrzny program nauczyciela. Uwarunkowania autorytetu nauczyciela akademickiego. Etyczne aspekty pracy nauczyciela akademickiego. Metody : dyskusja dydaktyczna konsultacje projekty i prace terenowe wykład konwersatoryjny ćwiczenia praktyczne Arends R.I.: Uczymy się nauczać, Warszawa 1994; Literatura: Bernacka D.: Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod. "Żak", Warszawa 2001; Davis R.H., Alexander L.T., Yelon S.L.: Konstruowanie systemu, Warszawa 1983; Komorowska H.: O programach prawie wszystko. WSiP, Warszawa 1999; Kostera M., Rosiak A.: Nauczyciel akademicki. GWP, Gdańsk 2008 (lub tych samych autorek: Zajęcia dydaktyczne. GWP 2005) Pankowska D.: Porozumiewanie się w procesie. W: D.Pankowska, T.Sokołowska-Dzioba, Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych.

11 Część 1: Praca dydaktyczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne. Impuls, Kraków Perrott E.: Efektywne nauczanie, Warszawa 1995; Petty G.: Nowoczesne nauczanie. GWP, Sopot 2010; Sztuka Nauczania, t.i: Czynności nauczyciela, pod red. K.Konarzewskiego i K.Kruszewskiego, PWN, Warszawa 1992; Odniesienie dla modułu Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć do kierunkowych i obszarowych Nazwa kierunku studiów: psychologia Poziom : studia III stopnia Numer efektu Efekty modułowe opis słowny Doktorant, który zaliczył moduł Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć : 011. Posługuje się terminologią pedagogiczną z zakresu dydaktyki oraz charakteryzuje proces nauczania-uczenia się i jego uwarunkowania w odniesieniu do specyfiki akademickiego. kierunkowych K_W05 obszarowych Projektuje zajęcia dydaktyczne, przestrzegając zasad uczenia się i motywacji, a także wykazując się inwencją metodyczną oraz odpowiedzialnością za efekty i prawidłowy proces kontroli i oceny Organizuje proces, wykorzystując aktywizujące metody nauczania oraz nowoczesne technologie Efektywnie komunikuje się w procesie, mając świadomość znaczenia porozumiewania się zarówno dla skuteczności procesu dydaktycznego, jak i dla budowania prawidłowych relacji ze studentami Analizuje i interpretuje sytuacje edukacyjne, uwzględniając ich jawne i ukryte wymiary Inicjuje proces kształtowania indywidualnej koncepcji roli nauczyciela na podstawie uzyskanej wiedzy oraz analizy własnych doświadczeń, mając świadomość etycznej odpowiedzialności nauczyciela. 07 Krytycznie ocenia własne kompetencje pedagogiczne i podejmuje działania autoedukacyjne. K_U07, K_K02 K_U07 K_K01 K_K01 K_K02, K_K05 K_K05

12 Forma zajęć: Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS Konwersatoria Konsultacje indywidualne egzamin ustny, końcowe sprawdziany pisemne, pisemne prace kontrolne realizacja projektów praktycznych podczas zajęć - udział w zajęciach konwersatoryjnych: 40 godz. -bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury: 52 godz. - udział w konsultacjach: 2 godz. - wykonywanie prac pisemnych, projektów: 36 godz. -przygotowanie do egzaminu ustnego, zaliczeń pisemnych 20 godz. Łączny nakład pracy studenta: 150 godz., tzn. 5 pkt ECTS Wskaźniki ilościowe: - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 42 godz. (konwersatoria 40 g. + 2 godz. indywidualnych konsultacji, co odpowiada 1,5 p. ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 40 g. zajęć konwersatoryjnych + 36 g. wykonywania projektów, praktycznych prac pisemnych, co odpowiada 2,5 pkt. ECTS

13 Socjologia STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Ryszard Radzik, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 3 Blok przedmiotów obowiązkowych - A III rok / semestr 5 i 6 Zasady zaliczenia modułu: egzamin Liczba godzin i forma zajęć: 30 WY Treści : Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wypracowanymi w ramach socjologii kategoriami opisu i analizy społeczeństwa; pokazanie pod jakimi względami socjologia różni się od takich nauk, jak psychologia i pedagogika. Socjologia jest nauką teoretyczną, rozwiązuje jednak konkretne problemy społeczne, co także będzie przedmiotem wykładów. Obejmą one problematykę mikro i makrostruktur społecznych, w tym kwestie związane z transformacją społeczeństwa polskiego, przemianami kultury, układu klasowo-warstwowego, funkcjonowaniu państwa. By zrozumieć aktualne problemy społeczne należy poddać analizie ewolucje więzi i układu tożsamościowo-wspólnotowego w Polsce ostatnich kilku pokoleń, niekiedy i sąsiednich społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. Metody : wykład informacyjny, konsultacje, dyskusje, klasyczna metoda problemowa. Wybrane teksty (rozdziały) z: Literatura: 1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, [b.m.w.] Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady, red. P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska, Warszawa Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrisom, S.P. Huntington, Poznań Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków Odniesienie dla modułu Socjologia do kierunkowych i obszarowych Nazwa kierunku studiów: psychologia Poziom : studia III stopnia Numer Efekty modułowe opis słowny efektu Doktorant, który zaliczył moduł Socjologia : 01 Posiada wiedzę na temat cech wyróżniających socjologię spośród innych nauk, zarówno co do jej zakresu badań, jak i charakteryzujących ją metod. 02 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w różnych grupach społecznych na poziomie mikro i makro, uwzględniającą najnowsze badania naukowe. 03 Posiada zaawansowaną wiedzę o procesach zmian (i ich przyczynach) w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych oraz kategorii więzi społecznych, uwzględniającą najnowsze badania kierunkowych K_W01 K_W02 K_W04 obszarowych

14 naukowe. 04 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, także obcojęzycznej, baz danych i innych źródeł, przygotowywania oraz prezentacji ustnych wystąpień różnego rodzaju z zakresu wybranej dyscypliny naukowej. 05 Potrafi wykorzystać współczesny dorobek socjologii do podnoszenia własnych kompetencji jako osoby uczącej się i nauczającej, 06 Akceptuje zasady etyczne w badaniach empirycznych oraz w ramach codziennej aktywności badacza 07 Odpowiedzialnie i rzetelnie projektuje wykonuje i opisuje zadania badawcze K_U01 K_U02 K_K02 K_K03 K_K04 Forma zajęć: Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Wskaźniki ilościowe: Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS - wykłady: 6 bloków po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - ocenę przygotowania do zajęć oraz aktywności w dyskusjach i analizach materiału przedstawianego na zajęciach - umiejętność wyszukiwania lub konstruowania przypadków mogących służyć za ilustrację do rozważań nad różnymi problemami społecznymi pojawiającymi się w toku pracy badawczej socjologa i psychologa. - ocenę merytoryczną prezentacji - udział w zajęciach wykładowych: 30 godz. - bieżące przygotowanie do zajęć: 20 godz. - udział w konsultacjach: 2 godz. - zapoznanie z literaturą przedmiotu, wykonanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat: 15 godz. - egzamin ustny (przygotowanie się) : 23 godz. Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., tzn. 3 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 30 (obecność na wykładach) + 2 (konsultacje) = 32 godziny, co odpowiada 1 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 8 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS

15 Psychologia edukacyjna STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA STACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Dorota Turska, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 2) Blok przedmiotów obowiązkowych - A I rok/ii semestr5 Zasady zaliczenia modułu: egzamin Liczba godzin i forma zajęć: 15WY Treści : Przedmiot ma na celu dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności wspierających rozwój doktoranta jako osoby integrującej podejmowane przez siebie role, a zwłaszcza osoby uczącej się, badacza i osoby nauczającej. Treści ujmują pozapoznawcze uwarunkowania skuteczności procesu nauczania i uczenia się: a) poglądy na stałość/zmienność atrybutów człowieka, b) analizę zastosowań wielkich teorii motywacji w procesie uczenia się, c) psychologiczne mechanizmy zniekształceń i asymetrii w procesie nauczania -efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji i mechanizmy jego wyjaśnienia, d) problem subiektywizmu oceniania. Metody : Literatura: wykład informacyjny, konsultacje, klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące: prezentacje multimedialne, symulacje Turska, D. (2012). Teorie inteligencji C. Dweck i ich edukacyjne implikacje, Psychologia Wychowawcza, 1-2, s.44-54, Turska, D., Mrozek, M. (2014). Orientacje motywacyjne a osiągnięcia szkolne. Psychologia Wychowawcza, 47, 5, 67-78, Trusz, S.(2010). Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji, Wydawnictwo UP: Kraków Odniesienie dla modułu Etyki i prawodawstwa w zakresie psychologii do kierunkowych i obszarowych Nazwa kierunku studiów: psychologia Poziom : studia III stopnia Numer efektu Efekty modułowe opis słowny Doktorant, który zaliczył moduł Psychologia edukacyjna : 01 ma wiedzę na temat pozapoznawczych uwarunkowań skuteczności procesu uczenia się (perspektywa doktoranta przygotowującego dysertację), jak i procesu nauczania (perspektywa osoby prowadzącej zajęcia). kierunkowych K_W1 K_W05 obszarowych

16 02 potrafi wykorzystać współczesny dorobek psychologii edukacyjnej do podnoszenia własnych kompetencji jako osoby uczącej się i nauczającej, 03 interpretuje i popularyzuje pojmowanie procesu nauczania jako interakcji pomiędzy uczącym się i nauczającym - potrafi zidentyfikować i podjąć próby minimalizacji efektu zachodzących, pozapoznawczych zniekształceń i ograniczeń K_U02 K-U07 K_K01 K_K02 K_K05 Forma zajęć: Sprawdzenie założonych przeprowadza się w oparciu o: Bilans nakładu pracy studenta: Wskaźniki ilościowe: Bilans pracy studenta dokumentowanie liczby punktów ECTS - wykłady: 3 bloki po 5 godzin (15 godzin w semestrze) - - ocenę przygotowania do zajęć oraz aktywności w dyskusjach i analizach materiału przedstawianego na zajęciach - umiejętność wyszukiwania lub konstruowania przypadków mogących służyć za ilustrację do rozważań nad różnymi problemami pojawiającymi się w we własnym procesie uczenia się, jak i w procesie nauczania - ocenę merytoryczną prezentacji - udział w zajęciach wykładowych: 15 godz. - - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 godz. - udział w konsultacjach: 2 godz. ---przygotowanie się do egzaminu;...10 godzin - egzamin ustny: 2o minut Łączny nakład pracy studenta: 42,20 godz., tzn. 2 pkt ECTS - nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 15 (obecność na wykładach)+ 2 (konsultacje) = 17 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym wynosi: 8 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS

Ćwiczenia przedmiotowe, pokaz i wyjaśnianie, wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia przedmiotowe, pokaz i wyjaśnianie, wykład konwersatoryjny NAZWA MODUŁU Metody ilościowej analizy wyników badań STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA STACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Stanisława Byra Liczba punktów ECTS: 3 Blok przedmiotów obowiązkowych - A rok 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Student Research

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU 1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE Nazwa (tytuł) modułu: Metodologiczny zaawansowany Kierunek studiów: Psychologia Specjalność/specjalizacja (jeśli dotyczy): Poziom studiów: I, II, studia jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Załącznik nr 5b do Uchwały senatu UMB nr 61/2016 z dnia 30.05.2016 Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email):

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

laboratoria 24 zaliczenie z oceną

laboratoria 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Andrzej Tarłowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne w pedagogice Kod przedmiotu

Metody statystyczne w pedagogice Kod przedmiotu Metody statystyczne w pedagogice - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody statystyczne w pedagogice Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-MS-L_pNadGen0DXUI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański KARTA KURSU (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Nazwa Statystyka 2 Nazwa w j. ang. Statistics 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, konwersatorium) Zespół

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. laboratoria 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. laboratoria 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Andrzej Tarłowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Wprowadzenie do statystyki Introduction to statistics Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Wołek Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. Jerzy Wołek doktoranci

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PEDD-KZL-C_pNadGenHNWY8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki.

Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki. Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki. A. Tematy zajęć: 1. Wprowadzenie. Kiedy i do czego w psychologii potrzebna jest znajomość zasad metodologii badań naukowych i statystyki?. Specyfika

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Statystyka z Metodologią I 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Statistics with Methodology I 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Analiza Danych Zastanych SYLABUS A. Informacje ogólne

Analiza Danych Zastanych SYLABUS A. Informacje ogólne Analiza Danych Zastanych SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Nazwa Statystyka 1 Nazwa w j. ang. Statistics 1 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, wykłady) Dr Paweł Walawender (ćwiczenia)

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad.

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. 2015/2016 Egzamin licencjacki jest ostatnim etapem weryfikacji efektów kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTMS-W_pNadGenSRII1

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe )

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie. Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( podkreślić właściwe ) Sylabus przedmiotowy Wydział Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Stopień studiów Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Pedagogika Resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-55_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU 1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE Nazwa (tytuł) modułu: METODOLOGIA I STATYSTYKA ZAAWANSOWANA Kierunek studiów: Psychologia Specjalność/specjalizacja (jeśli dotyczy): Poziom studiów: I, II, studia jednolite

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu

Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu Wybrane aspekty kryminologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu 10.4-WP-PEDP-KRYM-W_pNadGenC0WZG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Egz, 2 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Egz, 2 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Podstawy dydaktyki szkoły wyższej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: Status

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Prawo ochrony środowiska nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prognozowanie gospodarcze Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-PrG-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu Metodologia badań społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu 14.9-WP-PSP-MBS-W_pNadGen6WRNJ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Statystyka w biologii

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Z-ZIPN1-004 Statystyka. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta

Z-ZIPN1-004 Statystyka. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Zdzisław Piasta KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIPN-004 Statystyka Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Statistics Obowiązuje od roku akademickiego 0/04 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji raportu i diagnozy Kod przedmiotu

Podstawy edycji raportu i diagnozy Kod przedmiotu Podstawy edycji raportu i diagnozy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy edycji raportu i diagnozy Kod przedmiotu 14.2-WP-PEDT-PERD-Ć_pNadGenD9415 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo