ZARZĄDZENIE NR 36/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU Z DNIA 31 grudnia 2012 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 36/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU Z DNIA 31 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 36/2012 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU Z DNIA 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Na podstawie Zarządzenia nr 258/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2012 r. r. i 4 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu nadanego Uchwałą Nr XLVI/662/2010 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 27 września 2010 r. zarządza się co następuje: 1. Wprowadza się cennik za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz za korzystanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Ośrodek, które określono w załącznikach od nr 1 do nr 17 niniejszego zarządzenia Wprowadza się zasady sprzedaży detalicznej artykułów w obiektach zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu (widokówki, pamiątki itp.). 2. Marża dalszej odsprzedaży artykułów w wyżej wymienionych punktach Ośrodka Sportu i Rekreacji wynosi 30-60% ceny zakupu dla danego towaru. 3. Procentową wysokość marży każdorazowo zatwierdza Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji przy zakupie Wprowadza się możliwość stosowania rabatów, upustów, o których mowa w załącznikach nr 1,2,5 do niniejszego zarządzenia. 2. Procentową wysokość rabatu, upustu każdorazowo zatwierdza Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji przy sprzedaży usług. 4. Ilekroć w dalszej treści zarządzenia jest mowa o: 1) dzieciach i młodzieży rozumie się przez to dzieci i młodzież przedszkolną i szkolną oraz studentów do ukończenia 25 roku życia; 2) świadczeniobiorcach - rozumie się przez to osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia, kluby, jednostki organizacyjne prowadzone przez Miasto Inowrocław i inne jednostki korzystające z urządzeń, usług i obiektów administrowanych przez OSiR; 3) kalendarzu imprez rozumie się przez to imprezy organizowane przez Miasto Inowrocław lub OSiR; 4) harmonogramie rozumie się przez to plan korzystania przez świadczeniobiorców z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez OSiR, uwzględniając wiodące dyscypliny sportu, masowość uczestnictwa i poziom rozgrywek w ramach polskich związków sportowych, a także możliwości czasowe obiektu; 5) cykliczności korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR oznacza korzystanie przez danego świadczeniobiorcę z obiektów nie mniej niż raz w tygodniu; 6) Mieście rozumie się przez to Miasto Inowrocław; 7) Dyrektorze rozumie się przez to Dyrektora OSiR; 8) OSiR rozumie się przez to Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, samorządowy zakład budżetowy, który zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi, będącymi własnością Miasta Inowrocławia, a oddanymi OSiR do używania; 9) bilecie ulgowym rozumie się przez to uprawnienie do korzystania z obiektów

2 zarządzanych przez OSiR przez dzieci i młodzież szkolną, studentów, osoby niepełnosprawne oraz emerytów i rencistów, za okazaniem stosownej legitymacji; 10) bilecie normalnym rozumie się przez to uprawnienie do korzystania z obiektów zarządzanych przez OSiR przez osoby niewymienione w pkt Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Ośrodka Sportu i Rekreacji. 6. Zobowiązuje się Kierowników Obiektów i Sekcji do ścisłego przestrzegania cen i zasad ich ustalania. 7. Za naruszenie postanowień i nie przestrzeganie niniejszego Zarządzenia zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe zgodnie z Kodeksem Pracy. 8. Traci moc zarządzenie 39/2009 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z późniejszymi zmianami w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń administrowanych przez Ośrodek 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3 Załącznik nr 1 HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 1. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z dużej i małej sali sportowej Hali Widowiskowo Sportowej: a) kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście wg harmonogramu korzystania z obiektów ustalonego przez Dyrektora, b) przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora, c) dzieci do lat Duża sala: a) dla świadczeniobiorców wymienionych w pkt. 1 a, b, c, korzystających z sali poza harmonogramem 60,00 zł/ godz., b) dla niepublicznych szkół i przedszkoli - 100,00 zł/godz., c) dla pozostałych świadczeniobiorców korzystających cyklicznie 200,00 zł/godz. z możliwością rabatu do 15 % salogodziny, z zastrzeżeniem 3 niniejszego zarządzenia, d) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym min ,00 zł, e) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne min ,00 zł. 3. Mała sala: a) dla świadczeniobiorców wymienionych pkt 1 a, b, c, korzystających poza harmonogramem 40,00 zł/godz., b) dla niepublicznych szkół i przedszkoli 60,00 zł/godz., c) dla pozostałych świadczeniobiorców korzystających cyklicznie - 200,00 zł/godz. z możliwością rabatu do 60 % salogodziny, z zastrzeżeniem 3 niniejszego zarządzenia,

4 d) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym min. 600,00 zł, e) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne min ,00 zł. 4. Pozostałe: a) wynajem sali konferencyjnej min. 80,00 zł/godz. b) wynajem pokoju instruktorsko-sędziowskiego min. 40,00 zł /godz. c) wynajem stołu do tenisa stołowego: bilet normalny 6,00 zł /godz., bilet ulgowy - 4,00 zł/godz..

5 Załącznik nr 2 HALA SPORTOWA 1. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z hali sportowej: a) kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście wg harmonogramu korzystania z ustalonego przez Dyrektora, b) przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora, c) dzieci do lat Ceny na usługi są następujące: a) dla świadczeniobiorców wymienionych w pkt. 1 a, b,c, korzystających z sali poza harmonogramem 24,00 zł/ godz., b) dla niepublicznych szkół i przedszkoli - 32,00 zł/godz., c) dla pozostałych świadczeniobiorców korzystających cyklicznie 80,00 zł/godz. z możliwością rabatu do 50 % salogodziny, z zastrzeżeniem 3 niniejszego zarządzenia, d) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym min. 240,00 zł, e) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne min. 320,00 zł..

6 Załącznik nr 3 KORTY TENISOWE 1. Korzystanie z kortów przy ul. Przy Stawku 1 1) Bilet normalny a) po godz ,00 zł/godz. za kort b) do godz w dni powszednie - 12,00 zł/godz. za kort c) po godz ,00 zł/30 min za kort d) do godz w dni powszednie - 6,00 zł/30 min za kort 2) Bilet ulgowy a) po godz ,00 zł/godz. za kort b) do godz w dni powszednie - 8,00 zł/godz. za kort c) po godz ,00 zł/30 min. za kort d) do godz w dni powszednie - 4,00 zł/30 min. za kort Uprawnionymi do biletu ulgowego są dzieci i młodzież szkolna oraz studenci za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej 3) Karnety sezon (2 x 1,5 godz. tygodniowo) a) normalny: - po godz ,00 zł - do godz ,00 zł b) ulgowy: - po godz ,00 zł - do godz ,00 zł 4) Karnety sezon (1 x 1,5 godz. tygodniowo) a) normalny - po godz ,00 zł - do godz ,00 zł b) ulgowy - po godz ,00 zł - do godz ,00 zł 5) Karnety sezon (2 x 1 godz. tygodniowo) a) normalny - po godz ,00 zł - do godz ,00 zł b) ulgowy - po godz ,00 zł

7 - do godz ,00 zł 6) Zwalnia się z opłaty za wynajem obiektu na cele sportowe kluby tenisowe mające siedzibę w Mieście wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. 7) Dodatkowa opłata za korzystanie ze sztucznego oświetlenia kortu - 11,00 zł/godz..

8 Załącznik nr 4 ZADASZONE KORTY TENISOWE 1. Korzystnie z krytych kortów tenisowych przy ul. Rakowicza 93 w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 15 kwietnia: 1) Bilet normalny w dni powszednie a) po godz ,00 zł/godz. za kort - 23,00 zł/0,50 godz. za kort b) do godz ,00 zł/godz. za kort - 20,00 zł/0,50 godz. za kort 2) Bilet w soboty i w niedziele - 40,00 zł/godz. za kort 3) Karnet 10 godzinny a) po godz ,00 zł b) do godz ,00 zł 4) Cena kortogodziny dla klubów tenisowych mające siedzibę w Mieście za zajęcia treningowe organizowane dla dzieci i młodzieży wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora: a) po godz ,00 zł b) do godz ,00 zł.

9 Załącznik nr 5 ZAPLECZE SOCJALNO-NOCLEGOWE 1. Noclegi 1 doba: 1) pokój wieloosobowy - 35,00 zł za dobę od osoby 2) pokój jednoosobowy - 40,00 zł za dobę od osoby 3) grupa zorganizowana dzieci i młodzieży - 21,00 zł za dobę od osoby 2. Przy pobycie dłuższym niż 3 doby istnieje możliwość zastosowania upustu t do 20%, z zastrzeżeniem 3 niniejszego zarządzenia. 3. Opłata za wynajęcie odbiornika telewizyjnego 5,00 zł za dobę.

10 Załącznik nr 6 SEZONOWE LODOWISKO LODOLANDIA 1. Korzystanie z lodowiska: a) jazda indywidualna - 3,00 zł/godz. b) nauka jazdy na łyżwach - 75,00 zł/os. za 10 godz. c) wynajem obiektu na wyłączność - 160,00 zł/godz. 2. Wypożyczalnia i inne usługi: a) wypożyczenie łyżew - 5,00 zł/godz. b) wypożyczenie kasku - 3,00 zł/godz. c) wypożyczenie kija hokejowego wraz z krążkiem - 4,00 zł/godz. d) wypożyczenie łyżew dla szkół - 3,00 zł/godz. e) wypożyczenie kasku dla szkół - 2,00 zł/godz. f) ostrzenie łyżew - 7,00 zł.

11 Załącznik nr 7 SEZONOWE LODOWISKO LODINO 1. Korzystanie z lodowiska: a) jazda indywidualna - 2,00 zł/godz. b) nauka jazdy na łyżwach - 75,00 zł/os. za 10 godz. c) wynajem obiektu na wyłączność - 150,00 zł/godz. 2. Wypożyczalnia i inne usługi: a) wypożyczenie łyżew - 4,00 zł/godz. b) wypożyczenie kasku - 2,00 zł/godz. c) wypożyczenie kija hokejowego wraz z krążkiem - 3,00 zł/godz. d) wypożyczenie łyżew dla szkół - 2,00 zł/godz. e) wypożyczenie kasku dla szkół - 1,00 zł/godz. f) ostrzenie łyżew - 6,00 zł.

12 Załącznik nr 8 KRYTA PŁYWALNIA DELFIN 1. Usługi basenowe: 1) bilet normalny za 60 min - 8,00 zł za każdą minutę powyżej 60 min - 0,13 zł 2) bilet ulgowy za 60 min - 6,00 zł za każdą minutę powyżej 60 min - 0,09 zł 3) bilet promocyjny za 60 min w godzinach % ceny biletu za każdą minutę powyżej 60 min - 50 % ceny biletu 4) wynajem basenu na wyłączność a) pozostałe szkoły niebędące jednostkami organizacyjnymi miasta Inowrocław - 180,00 zł/godz. b) pozostali klienci - 250,00 zł/godz. 5) nauka pływania: a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) * - 200,00 zł/20 godz. b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych) - 250,00 zł/8 godz. * osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30 dni. 2. Karnety: 1) karnet o wartości zł 10 % - 45,00 zł 2) karnet o wartości zł 15% - 90,00 zł 3) karnet o wartości 150,00 zł 20% - 130,00 zł 4) karnet o wartości 200,00 zł 25 % - 160,00 zł

13 5) karnet o wartości 300,00 zł 30 % - 225,00 zł 6) karnet o wartości 400,00 zł 35 % - 280,00 zł 7) karnet o wartości 500,00 zł 40 % - 325,00 zł 8) karnet o wartości 720,00 zł 30 % - 510,00 zł 9) karnet o wartości 1.080,00 zł 35 % - 710,00 zł 10) karnet o wartości 1.500,00 zł 40 % - 910,00 zł 3. Sala gimnastyczna: klienci indywidualni - 45,00 zł/godz. 4. Pozostałe usługi: 1) aerobik wodny (45 minut) - 70,00 zł/5 wejść 2) sauna - 0,35 zł/min. karnet 100 minut - 30,00 zł 3) sprzedaż czepka - 6,00 zł/szt. 4) bilet instruktorski * - 12,00 zł/2 godz. * sprzedawany osobie posiadającej uprawnienia do prowadzenia nauki pływania, prowadzącej zajęcia w tym zakresie. Warunkiem sprzedaży biletu jest przedłożenie wykazu osób szkolonych, zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej w tym zakresie oraz pisemnej zgody Dyrektora. 5. Opłaty: 1) za zgubienie klucza od szafki wraz chipem - 60,00 zł 2) za zagubienie numeru do szatni odzieży wierzchniej - 20,00 zł 3) za uszkodzenie zamka lub klucza - 25,00 zł 4) kaucja za zakup karty abonamentowej - 18,00 zł (kaucja podlega zwrotowi w dniu zdania w kasie Krytej pływalni Delfin )

14 Załącznik nr 9 KRYTA PŁYWALNIA WODNY PARK 1. Usługi basenowe: 1) bilet normalny : a) za 60 min w dni powszednie - 10,00 zł za każdą minutę powyżej 60 min - 0,15 zł b) za 60 min w soboty i niedziele - 11,00 zł za każdą minutę powyżej 60 min - 0,17 zł 2) bilet ulgowy : a) za 60 min w dni powszednie - 7,00 zł za każdą minutę powyżej 60 min - 0,10 zł b) za 60 min w soboty i niedziele - 8,00 za każdą minutę powyżej 60 min - 0,12 zł 3) bilet ranne pływanie : w godzinach % ceny biletu 4 ) bilet rodzinny : a) w dni powszednie za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min za każdą minutę powyżej 60 min za każde kolejne dziecko za 60 min za każdą minutę powyżej 60 min - 17,00 zł - 0,26 zł - 4,50 zł - 0,06 zł b) w soboty i niedziele za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min za każdą minutę powyżej 60 min za każde kolejne dziecko za 60 min za każdą minutę powyżej 60 min - 19,00 zł - 0,29 zł - 5,50 zł - 0,08 zł

15 c) w dni powszednie za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min za każdą minutę powyżej 60 min za każde kolejne dziecko za 60 min za każdą minutę powyżej 60 min - 12,00 zł - 0,18 zł - 4,50 zł - 0,06 zł d) w soboty i niedziele za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min za każdą minutę powyżej 60 min za każde kolejne dziecko za 60 min za każdą minutę powyżej 60 min - 14,00 zł - 0,21 zł - 5,50 zł - 0,08 zł e) dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci za 180 min - 50,00 zł za każde kolejne dziecko za 180 min - 5,00 zł 5) nauka pływania: a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) * - 200,00 zł/20 godz. b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych) - 250,00 zł/8 godz. * osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30 dni. 2. Karnety na basen: a) karnety o wartość 50,00 zł 10 % - 45,00 zł b) karnety o wartości 100,00 zł 15 % - 90,00 zł c) karnety o wartości 150,00 zł 20 % - 130,00 zł d) karnety o wartości 200,00 zł 25 % - 160,00 zł e) karnety o wartości 300,00 zł 30 % - 225,00 zł f) karnety o wartości 400,00 zł - 35 % - 280,00 zł g) karnet o wartości 500,00 zł 40 % - 325,00 zł h) karnet o wartości 720,00 zł 30 % - 510,00 zł i) karnet o wartości 1.080,00 zł 35 % - 710,00 zł j) karnet o wartości 1.500,00 zł 40 % - 910,00 zł

16 3. Pozostałe usługi: 1) solarium - 1,00 zł/min. karnet 100 minut - 80,00 zł 2) sauna - 0,35 zł/min. karnet 100 minut - 35,00 zł 3) wynajem sali konferencyjnej - 35,00 zł/godz. 4) bilet instruktorski * - 17,00 zł/2 godz. * sprzedawany osobie posiadającej uprawnienia do prowadzenia nauki pływania, prowadzącej zajęcia w tym zakresie. Warunkiem sprzedaży biletu jest przedłożenie wykazu osób szkolonych, zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej w tym zakresie oraz pisemnej zgody Dyrektora. 4. Opłaty: 1) za zgubienie klucza od szafki wraz chipem - 60,00 zł 2) za zagubienie numeru do szatni odzieży wierzchniej - 20,00 zł 3) za uszkodzenie zamka lub klucza - 25,00 zł 4) kaucja za zakup karty abonamentowej - 18,00 zł (kaucja podlega zwrotowi w dniu zdania w kasie Krytej pływalni Wodny Park )

17 Załącznik nr 10 BASEN ODKRYTY 1. Bilet wstępu na basen odkryty: 1) bilet normalny (1 wejście) - 6,00 zł 2) bilet ulgowy (1 wejście) - 3,00 zł 3) bilet po godz (1 wejście) - 2,50 zł 4) wypożyczenie leżaka - 5,00 zł

18 Załącznik nr 11 * BASEN SOLANKOWY 1. Usługi basenowe: 1) bilet normalny : a) za 60 min w dni powszednie - 9,00 zł za każdą minutę powyżej 60 min - 0,14 zł b) za 60 min w soboty i niedziele - 12,00 zł za każdą minutę powyżej 60 min - 0,19 zł 2) bilet ulgowy : a) za 60 min w dni powszednie - 5,00 zł za każdą minutę powyżej 60 min - 0,19 zł b) za 60 min w soboty i niedziele - 7,00 zł za każdą minutę powyżej 60 min - 0,11 zł 2. Karnety na basen: a) karnety o wartość 50,00 zł 10 % - 45,00 zł b) karnety o wartości 100,00 zł 15 % - 90,00 zł c) karnety o wartości 150,00 zł 20 % - 130,00 zł d) karnety o wartości 200,00 zł 25 % - 160,00 zł e) karnety o wartości 300,00 zł 30 % - 225,00 zł f) karnety o wartości 400,00 zł - 35 % - 280,00 zł g) karnet o wartości 500,00 zł 40 % - 325,00 zł h) karnet o wartości 720,00 zł 30 % - 510,00 zł i) karnet o wartości 1.080,00 zł 35 % - 710,00 zł j) karnet o wartości 1.500,00 zł 40 % - 910,00 zł

19 3. Opłaty: 1) za zgubienie klucza od szafki wraz chipem - 60,00 zł 2) za zagubienie numeru do szatni odzieży wierzchniej - 20,00 zł 3) za uszkodzenie zamka lub klucza - 25,00 zł 4) kaucja za zakup karty abonamentowej - 18,00 zł (kaucja podlega zwrotowi w dniu zdania w kasie basenu solankowego) * cennik wchodzi w życie z dniem oddania obiektu do użytkowania obiektu

20 Załącznik nr 12 STADION MIEJSKI NR 1, NR 2, NR 3 1. Mieszkańcy Miasta mają prawo do otwartego, nieodpłatnego wstępu na stadiony w celach rekreacyjnych. 2. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z obiektu na treningi i mecze: a) kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście wg harmonogramu korzystania z obiektów ustalonego przez Dyrektora, b) przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora, c) dzieci do lat Opłata za wynajem obiektów: 1) na cele sportowe - 20,00 zł/godz.; 2) na inne cele 100,00 zł/godz. 4. Opłata za wynajem sali konferencyjnej 35,00 zł/godz.

21 Załącznik nr 13 BOISKO BOCZNE STADIONU IM. INOWROCŁAWSKICH OLIMPIJCZYKÓW ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. KRZYMIŃSKIEGO 1. Opłaty za korzystanie: 1) trening 60 min 110,00 zł; 2) trening 60 min z oświetleniem 200,00 zł; 3) trening 90 min 160,00 zł; 4) trening 90 min z oświetleniem 250,00 zł; 5) sparing mecz towarzyski 120 min 350,00 zł.

22 Załącznik nr 14 TEREN REKREACYJNY Z MINIGOLFEM I KRĘGLAMI PRZY TĘŻNI 1. Opłaty za korzystanie: 1) z terenu rekreacyjnego z minigolfem 3,00 zł za godzinę od osoby; 2) z kręgli 3,00 zł za godzinę od osoby; 3) z kręgli 2,00 zł za pół godziny od osoby.

23 Załącznik nr 15 GIEŁDA BAZAR 1. Opłata za obsługę stanowisk handlowych: 1. z ręki, kosza, skrzyni - 14,90 zł 2. namiotu I, II - 16,90 zł 3. z samochodu osobowego - 20,30 zł 4. z samochodu dostawczego - 23,80 zł 2. Opłata miesięczna za korzystanie z urządzeń handlowych (rezerwacja stanowiska) 1. namiot I - 40,00 zł 2. namiot II - 58,00 zł 3. samochód - 45,00 zł 3.Opłata za wydanie duplikatu karnetu dotyczącego opłat miesięcznych za korzystanie z urządzeń handlowych - 5,00 zł

24 Załącznik nr 16 z dnia 31 grudnia 2012 FITNESS 1. Wprowadza się następujące ceny na usługi aerobiku w Hali Widowiskowo Sportowej oraz Aquareobiku na Krytej Pływalni Delfin w Inowrocławiu. 1) Karnet na usługi Aerobiku : a) karnet 1 raz w tygodniu - 30,00 zł/miesięcznie b) karnet 2 razy w tygodniu - 50,00 zł /miesięcznie 2) Karnet na usługi Aquaerobiku ( 45 min.) 70,00 zł/5 wejść 2. Karnet ważny jest miesiąc.

25 Załącznik nr 17 z dnia 31 grudnia 2012 ZA WYKONANIE KOPII DOKUMENTÓW 1. Za wykonanie jednostronnej kopii dokumentów ustala się cenę w wysokości: 1) 0,20 zł za format A4, 2) 0,30 zł za format A3 2. Ustala się następujące punkty świadczenia usług: 1) Hala Widowiskowo- Sportowa przy al. Niepodległości 4, 2) Zaplecze socjalno-noclegowe przy ul. D. Rakowicza 93.

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2012 r. w Raciborzu.

ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2012 r. w Raciborzu. ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/292/08 Rady Miasta w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXX/292/08 Rady Miasta w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2008 r. Uchwała Nr XXX/292/08 Rady Miasta w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI UL. STRUMYKOWA 1, 58-200 DZIERŻONIÓW

CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI UL. STRUMYKOWA 1, 58-200 DZIERŻONIÓW CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI UL. STRUMYKOWA 1, 58-200 DZIERŻONIÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 04.01.2016 roku I. BASEN KRYTY, ul. Sienkiewicza 13, 58-200 Dzierżoniów.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/./2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. z dnia 15 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr XVII/./2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. z dnia 15 grudnia 2011 roku UCHWAŁA Nr XVII/./2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10

CZĘŚĆ 1. CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 CZĘŚĆ 1 CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 USŁUGI - pływalnia POZYCJA CENNIKA NAZWA USŁUGI CENA BRUTTO STAWKA PODATKU VAT OPIS USŁUGI W 1 Wstęp 1h pływanie 16 zł W 2 Wstęp ulgowy 1h

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7 Bilety z Warszawską Kartą Rodziny ulgowy ulgowy z Warszawską Kartą Rodziny dla niepełnosprawnych 70 min (40 min + 30 min na przebranie) poranny (ostatnie wejście godz. 9.20) Cennik Usług Dzielnicowego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 138 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2013 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lubsku z dnia r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu bud etowego oraz okre

Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lubsku z dnia r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu bud etowego oraz okre Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lubsku z dnia r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budŝetowego oraz określenie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH NR 2 W KRAKOWIE

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH NR 2 W KRAKOWIE załącznik do Zarządzenia nr 1/2009/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z dnia 30-08-2009 r. REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2014

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie odpłatności w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10

CZĘŚĆ 1. CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 CZĘŚĆ 1 CENNIK - PŁYWALNIA WODNIK, przy ul. Gen. R. Abrahama 10 USŁUGI - pływalnia POZYCJA CENNIKA NAZWA USŁUGI CENA BRUTTO STAWKA PODATKU VAT OPIS USŁUGI W 1 Wstęp 1h pływanie 16 zł W 2 Wstęp ulgowy 1h

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r.

UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2015 r. VIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Lubliniec.

Regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Lubliniec. Załącznik nr 1 Regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Lubliniec. 1. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież szkolna do lat 15. 2. Dzieci do lat 7 powinny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2015 r. Poz. 3612 UCHWAŁA NR XIV/129/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/317/2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR 277/XXIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 UCHWAŁA Nr LXIII/1753/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA. z dnia 3 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2015 BURMISTRZA KARPACZA w sprawie trybu, zakresu i odpłatności za umieszczane informacje na miejskiej stronie internetowej Karpacza www.karpacz.pl dotyczące podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI UKS TRAMP - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2011 I. Dane organizacji pożytku publicznego. 1. Uczniowski Klub Sportowy Tramp Ul. Bohaterów Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/2012. Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 309/2012. Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr 309/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr309 /2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie Udostępniania nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Oborniki w celu umieszczenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pływalni Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie

Regulamin Pływalni Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie Regulamin Pływalni Centrum Rozwoju Com-Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Pływalnia Com-Com Zone jest obiektem Gminy Kraków, administrowanym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Ustala się następujące ceny za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej oraz

1. Ustala się następujące ceny za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej oraz ZARZĄDZENIE NR OZ.0050.230.2015 BURMISTRZA MIASTA KOLA z dnia 15 grudnia 2015. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych Pływalni Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE 1) Pływalnia Kryta, ul. Szpitalna 23: Bilet wstępu:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Poniżej aktualny regulamin certyfikacji ośrodków jeździeckich. REGULAMI CERTYFIKACJI OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

Poniżej aktualny regulamin certyfikacji ośrodków jeździeckich. REGULAMI CERTYFIKACJI OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH Uchwała U/523/2/Z/2015 Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie dofinansowania kosztów certyfikowania ośrodków jeździeckich. 1. Nadanie certyfikatu następuje na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE 1) Pływalnia Kryta, ul. Szpitalna 23: Bilet wstępu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. CENNIK

PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. PAGI S.A. CENNIK CENNIK KLIENCI INDYWIDUALNI Spis treści 1. CENNIK USŁUG INTERNETOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI OSIEDLA... 2 1.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUGI... 2 1.2. PARAMETRY USŁUGI... 2 2. CENNIK USŁUG INTERNETOWYCH KLIENCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Polecenie krajowych wyjazdów służbowych podpisuje jako zleceniodawca wyjazdu:

Polecenie krajowych wyjazdów służbowych podpisuje jako zleceniodawca wyjazdu: w Du.rnikach-zdr^u Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących delegowania pracowników oraz odbywania i rozliczania przez nich podróży służbowych

Bardziej szczegółowo

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

I. Program podzielony jest na 9 modułów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program AKTYWNY SAMORZĄD skierowany dla osób niepełnosprawnych. I. Program

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo