Oświadczenia Zarządu Emitenta wymagane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczenia Zarządu Emitenta wymagane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r."

Transkrypt

1 Oświadczenia Zarządu Emitenta wymagane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Oświadczenie Zarządu: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta jest kompletne a punkty rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, których w nim nie przedstawiono, nie wystąpiły w roku bieżącym. Oświadczenie Zarządu odnośnie przyjętych zasad rachunkowości Zarząd spółki Grupa SMT S.A. oświadcza, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka; Oświadczenie Zarządu odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonującego badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd spółki Grupa SMT S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Konrad Pankiewicz Adam Kuszyk Szymon Pura Sebastian Łękawa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Gdynia, r.

2 PISMO ZARZĄDU GRUPA SMT S.A. Drodzy Akcjonariusze, Mamy za sobą rok istotnych zmian i kluczowych decyzji, które zmieniają oblicze Grupy Kapitałowej i zapewnią jej dalszy dynamiczny wzrost na kolejne lata. Do decyzji tych zaliczamy skoncentrowanie się na obszarach związanych z innowacyjnymi technologiami informatycznymi oferowanymi głównie w modelu B2B, do których należy zaliczyć m.in.: inteligentne systemy telematyczne (SATIS), systemy wspierające rozwiązania z zakresu business travel (ialbatros), systemy optymalizujące procesy zakupu i wykorzystania mediów (Trade Tracker, Quantum DSP), systemy personalizacji i rekomendacji produktowych dostarczanych w czasie rzeczywistym dla polskiego rynku e-commerce (Quartic) oraz rozwiązania dedykowane. Nasza strategia zakłada dalszą koncentrację na tworzeniu własnych produktów technologicznych z obszaru wsparcia sprzedaży, optymalizacji kosztów oraz procesów biznesowych. W tym celu Grupa SMT S.A. (dawniej ADV) podniosła kapitał w celu zaoferowania swoich akcji dotychczasowym akcjonariuszom SMT Software S.A. oraz Codemedia S.A. W dniu 22 lutego 2013 roku Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału Spółki z 700 tys. PLN do tys. PLN w zamian za akcje aportowe spółek zależnych. W wyniku tych działań Grupa SMT zwiększyła swój udział w SMT Software S.A. z 51,23% do 89,99% a w Codemedia S.A. z 79,09% do 99,51%. Kontynuując proces konsolidacji 26 marca 2013 roku zarejestrowane zostało kolejne podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty tys. zł do kwoty tys. zł w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E, dzięki czemu Grupa SMT S.A. zwiększyła swoje udziały w kapitałach SMT Software S.A. i Codemedia S.A. odpowiednio do 99,40% i 99,95%. Operacja ta nie miała tylko wymiaru kapitałowego ale także ludzki, gdyż kluczowi menadżerowie (założyciele spółek mniejszościowych) stali się udziałowcami Grupy SMT, mając za podstawowy cel budowanie wartości Grupy. Zarząd Grupy zdecydował również o rozpoczęciu procesu sprzedaży agencji interaktywnej Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. co jest efektem koncentracji na obszarach związanych z technologiami informatycznymi, a w szczególności rozwijaniem modeli biznesowych opartych na własnych produktach. Komentując wyniki ubiegłego roku należy podkreślić wysokie wzrosty przychodów, zysku netto i EPS na poziomie blisko 40% rok do roku. Jednocześnie wzrost zysku z działalności operacyjnej był niższy i wyniósł 20,5%. Zadecydowało o tym znaczące ujemne odchylenie rok do roku na wyniku operacyjnym Spółki Xantus S.A. w kwocie blisko 2,5 miliona PLN i wzrost kosztów ogólnych spowodowanych rozpoczęciem procesu konsolidacji akcji spółek zależnych. Xantus S.A. został poddany restrukturyzacji i w roku bieżącym zakładamy jego dodatni wynik finansowy, koszty ogólne są ściśle kontrolowane. Gdyby nie te dwa ujemne odchylenia wynik operacyjny byłby wyższy o ponad 3 miliony PLN.

3 W rok 2013 Grupa SMT weszła silniejsza, dlatego głęboko wierzymy w dynamiczne i rentowne wzrosty w roku bieżącym. Potwierdzeniem tego było opublikowanie 10 kwietnia 2013 r. przez Grupę SMT S.A. prognoz na rok bieżący. Planowane na rok 2013 skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosą 200 mln zł, EBITDA osiągnie wynik 16 mln zł, skonsolidowany zysk netto wyniesie 13,5 mln zł, a EPS 1,19 zł na akcję. W ocenie Zarządu prognozy te są konserwatywne. Uważamy, że zmiany które dokonaliśmy (konsolidacja wewnętrzna) oraz perspektywy naszych biznesów pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Rośniemy nieustannie od początku naszej działalności i nie zamierzamy zwalniać. Nasz cel to przynosić inwestorom stale rosnący zysk na akcję, wyróżniając się innowacyjnym podejściem. Konrad Pankiewicz Adam Kuszyk Szymon Pura Sebastian Łękawa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Gdynia, r.

4 ` Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa SMT S.A. (poprzednio Grupa ADV S.A.) za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie zostało sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Gdynia, r.

5 Spis Treści: A. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA SMT S.A Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Spółki Grupy Kapitałowej Grupa SMT S.A. objęte konsolidacją metodą pełną na dzień r Spółki konsolidowane wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupa SMT S.A. stan posiadania Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r Informacje ogólne o Emitencie i Spółkach z Grupy Kapitałowej Grupa SMT S.A Zmiany kapitału zakładowego Emitenta Emisje papierów wartościowych Emitenta Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska Inne istotne zdarzenia w rozwoju Grupy Kapitałowej Wynagrodzenia, nagrody i korzyści Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i jego wynagrodzeniu Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Grupa SMT S.A Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Emitenta Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Emitenta, wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny niestosowania danej zasady Strona 2

6 14.3 System Kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta i jednostek powiązanych lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób Informacje na temat nabycia akcji własnych przez Spółkę Grupa SMT S.A Informacje na temat posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Grupa SMT S.A Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Zasady zmiany statutu Spółki Grupa SMT S.A Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Skład osobowy oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących Spółki B. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA SMT S.A Informacje dotyczące segmentów działalności, produktów, towarów oraz usług oferowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta wraz z opisem rynków zbytu Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń Grupy Kapitałowej Grupa SMT S.A Charakterystyka struktury aktywów i pasywów, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej SMT S.A., omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych wraz z podstawowymi wskaźnikami Analiza rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej SMT S.A Analiza majątku Grupy Kapitałowej SMT S.A oraz źródeł jego finansowania wraz z oceną zarządzania zasobami finansowymi oraz możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Analiza wskaźnikowa Podstawowe informacje o produktach i usługach oraz rynkach zbytu Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ Strona 3

7 na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej Grupa SMT S.A Informacje o umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Wykaz zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, wekslowych (stan na r) Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju oraz opis perspektyw rozwoju działalności i przewidywanej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych oraz zarządzanie zasobami finansowymi Strona 4

8 A. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA SMT S.A. 1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Grupa SMT Spółka Akcyjna (Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 9/4, Gdynia tworzy grupę kapitałową spółek działających w trzech dynamicznie rozwijających się obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce. 1.1 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Lemon Sky Sp z o.o. SKA 90% Lemon Sky Sp zo.o. 100% SMT Software S.A. 90% Traffic Info Sp z o.o. 100% ialbatros S.A. 53% SMT Software Nederlands B.V. 40% MobiCare S.A. 55% Nilaya Sp z o.o. 100% NoboSolutions S.A 25% CodeArch S.A 100% ialbatros Francja LLC 100% Ungava sp. zo.o. 100% Grupa SMT S.A. Recrutia sp. zo.o. 100% TradeTracker Poland Sp z o.o. 50% Codemedia S.A. 100% AdvFinance Sp zo.o. 100% Trade Marketing Poland Sp. z o.o. 100% Offiliate Sp z o.o. 70% Iweii Online Solutions LLC 100% Xantus S.A. 50% Claire Multimedia Int S.A. 50% Strona 5

9 1.2 Spółki Grupy Kapitałowej Grupa SMT S.A. objęte konsolidacją metodą pełną na dzień r. Spółki podlegające konsolidacji metodą pełną Udział w kapitale (%) Lemon Sky Sp. z o.o. S.K.A. 90,00 SMT Software Sp. z o.o.* 89,99 Codemedia S.A.* 99,51 ADV Finance Sp. z o.o. 100,00 Xantus S.A. 50,00 Trade Tracker Poland sp. z o. o. 49,76 Nilaya Sp. z o. o. 89,99 * Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 10 grudnia 2012 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji serii D w zamian za akcje aportowe spółek zależnych: SMT Software S.A. oraz Codemedia S.A. W dniu 21 lutego 2013 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału Emitenta. W efekcie tych zdarzeń Emitent zwiększył swój udział w kapitale akcyjnym SMT Software S.A. z 51,23% do 89,99% a Codemedia S.A. z 79,09% do 99,51%. Docelowo Emitent będzie dążył do uzyskania 100% udziałów w kapitałach akcyjnych tych Spółek. Strona 6

10 1.3 Spółki konsolidowane wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupa SMT S.A. stan posiadania Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka Zależne % posiadanego kapitału zakładowego PLN wartość udziałów/akcji w cenie nabycia PLN wartość bilansowa udziałów/akcji Ilość udziałów/akcji posiadanych przez Spółkę Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. 90, ADV Finance sp. z o.o. 100, Codemedia S.A 99, SMT Software S.A. 89, Xantus S.A. 50, Informacje ogólne o Emitencie i Spółkach z Grupy Kapitałowej Grupa SMT S.A. Grupa SMT S.A. siedziba: Gdynia ul. Świętojańska 9/4 Przedmiot działalności: Grupa Kapitałowa Emitenta to grupa firm działających w trzech dynamicznie rozwijających się obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce (outsourcing sprzedaży on-line). W ramach komunikacji cyfrowej Grupa Kapitałowa Emitenta świadczy pełen zakres usług: strategia/kreacja/implementacja we wszystkich kanałach komunikacji marketingowej, zakup mediów cyfrowych oraz tradycyjnych, wyspecjalizowane usługi marketingu w wyszukiwarkach internetowych, pozyskiwanie oraz monetyzacja baz danych tj. przekształcania baz danych klientów w strumienie pieniężne, tworzenie rozbudowanych narzędzi marketingu internetowego oraz mobilnego, tworzenie animacji 3D na potrzeby reklam telewizyjnych oraz produkcja efektów specjalnych do filmów fabularnych i dokumentalnych. Za świadczenie usług w obszarze komunikacji cyfrowej odpowiedzialne są następujące spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta: Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. Codemedia S.A. Xantus S.A. Kompetencje Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarze innowacyjnych technologii obejmują: aplikacje dedykowane realizacja aplikacji dopasowanych do specyficznych wymagań klientów (rozwiązania pod klucz ), outsourcing delegowanie kadry IT wsparcie realizowanych projektów na rzecz klientów, rozwiązania mobilne tworzenie wyspecjalizowanego oprogramowania na urządzenia przenośne (głównie telefony komórkowe smartfony), portale webowe usługi związane z wdrażaniem korporacyjnych aplikacji internetowych i portali intranetowych oraz przeprowadzaniem testów użyteczności, systemy GIS przetwarzanie danych mapowych (płaskich i przestrzennych), usługi telemedyczne skierowane do osób starszych. Strona 7

11 Emitent świadczy usługi w segmencie innowacyjnych technologii poprzez spółkę SMT Software S.A. oraz jej spółki zależne: Traffic Info sp. z o.o. oraz ialbatros S.A., MobiCare sp. z o.o. Działalność w obszarze e-commerce opiera się na wsparciu sprzedaży przez internet poprzez: tworzenie strategii sprzedażowych on-line, realizację programów sprzedażowych w Internecie w oparciu o success-fee, własne unikatowe system afiliacyjny 2.0 pierwsze tego typu narzędzie na świecie. Działalność w obszarze e-commerce realizowana była przez Emitenta poprzez Spółkę Iweii S.A., która w grudniu 2012 została wchłonięta przez Codemedia S.A. a wypracowane przez nią technologie i kompetencje będą dalej rozwijane i wykorzystywane przez Codemedia S.A. Skład Zarządu: Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu Adam Kuszyk Wiceprezes Zarządu Sebastian Łękawa Wiceprezes Zarządu od dnia 21 marca 2013 r. Szymon Pura Wiceprezes Zarządu od dnia 21 marca 2013 r. Kamila Karpińska Członek Zarządu do dnia 21 marca 2013 r. Skład Rady Nadzorczej: Rafał Jelonek Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2012 r. Mariusz Sokołowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 15 czerwca 2012 r. Piotr Sulima Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Bartkiewicz Członek Rady Nadzorczej Przemysław Kruszyński Członek Rady Nadzorczej Jakub Deryng-Dymitrowicz Członek Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2012 r. Sławomir Kalicki Członek Rady Nadzorczej do dnia 15 czerwca 2012 r. Sebastian Łękawa ukończył Politechnikę Wrocławską na wydziale Informatyki i Zarządzania, a w 2010 z okazji 100-lecia Politechniki został uznany jednym z 6 najbardziej zasłużonych absolwentów uczelni. Doświadczenie w branży technologicznej zdobywał pracując w pionach IT firm - Pyton Software (2002, stanowisko: projektant - programista) oraz Lukas Bank SA, ( , stanowiska: projektant - programista, analityk). Jest prezesem i współzałożycielem spółki SMT Software SA. Pod jego nadzorem SMT Software rozwinęła się od jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki publicznej notowanej na rynku papierów wartościowych, wygrywającej znaczące przetargi IT w Polsce. W spółce odpowiedzialny jest za strategię rozwoju, sprzedaż, oraz działalność na rynkach międzynarodowych. Brał udział w wielu projektach i przedsięwzięciach biznesowych realizowanych między innymi dla takich firm jak Credit Agricole, Microsoft oraz Credit Suisse. Szymon Pura Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami na tej samej uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w firmach doradczych Andersen Business Consulting (lata , stanowiska: konsultant, starszy konsultant, doświadczony starszy konsultant) oraz Deloitte Business Consulting (lata , stanowisko: senior consultant), pracując dla dużych klientów m.in. z branży telekomunikacyjnej i ubezpieczeniowej, realizując projekty z pogranicza doradztwa biznesowego i projektowania, realizacji oraz wdrażania aplikacji biznesowych. Posiada certyfikaty z zakresu zarządzania projektami - PMP, Prince 2, CompTIA Project +, ITIL oraz certyfikaty techniczne Microsoft MCDBA, MCSD, MCAD. Szymon Pura jest członkiem zarządu i współzałożycielem spółki SMT Software S.A. Rafał Jelonek absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzanie i Marketing; legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności marketing i zarządzanie. Z marketingiem, organizacją i zarządzaniem projektami B2B, B2C związany od 1996 roku, w Tesco Polska Sp. z o.o. do 2005 roku, następnie w Agencji Reklamowej ABC4Brands ( ) jako zarządzający działem Client Service i New Business, od 2010 do roku 2011 związany z Media Marketing Distribution (spółka celowa Cyfrowego Polsatu) gdzie jako Dyrektor Marketingu odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych. Obecnie świadczy usługi w zakresie doradztwa dla firm z branży reklamowo marketingowych oraz sprawuje funkcje nadzorczą dla spółek zależnych do Agencji Reklamowej Czart Sp. z o.o. Jakub Deryng Dymitrowicz absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu tytuł magistra ekonomii, studiów MBA Helsinki School of Economics tytuł Masters of Business Administration. Członek prestiżowego Chartered Institute of Marketing, słuchacz programu Postgraduate Diploma in Marketing. Aktywny zawodowo już od czasów studenckich - dyrektor ds. marketingu Fundacji Samorządu Studentów Oskar. Wiceprezes Agencji Interaktywnej Internet Center Polska, Prezes Rady Nadzorczej Quart SA obecnej na NC. Od 2007 roku jako wiceprezes Agencji Reklamowej CzART odpowiedzialny za development spółki. Posiada doświadczenie w produkcji reklamowej Strona 8

12 (ATL, BTL), ugruntowane podczas realizacji kampanii dla klientów z branży turystycznej, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, paliwowej i Spółki Zależne: SMT Software S.A. Siedziba: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, Wrocław Przedmiot działalności: spółka technologiczna świadcząca usługi programistyczne i outsourcingowe oraz prowadząca rozwój własnych dedykowanych systemów i serwisów (dla branży logistycznej i leasingowej). Skład Zarządu: Sebastian Łękawa Prezes Zarządu Szymon Pura Członek Zarządu Emilian Półrolnik Członek Zarządu do dnia r. Skład Rady Nadzorczej: Konrad Pankiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Ogierman - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Nowak - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Frątczak - Członek Rady Nadzorczej Adam Kuszyk - Członek Rady Nadzorczej Codemedia S.A. Siedziba: Warszawa ul. Rolna 175B Przedmiot działalności: agencja mediów interaktywnych, w strukturze tej spółki funkcjonuje marka ThinkOpen obejmująca świadczenie usług w obszarze marketingu interaktywnego, w szczególności marketingu wykorzystywanego w procesach sprzedaży, komunikacji z klientami, budowie lojalności oraz promocji produktów i usług. Skład Zarządu: Piotr Bieńko Prezes Zarządu od r. Sławomir Kornicki Prezes Zarządu do r. Łucja Gdala Wiceprezes Zarządu Anna Gruszka Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Sławomir Kornicki Przewodniczący Rady Nadzorczej od r. Grzegorz Raczkowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej do r. Renata Kornicka Członek Rady Nadzorczej do r. Kamila Karpińska Członek Rady Nadzorczej Adam Kuszyk Członek Rady Nadzorczej Konrad Pankiewicz Członek Rady Nadzorczej od r. Robert Wist Członek Rady Nadzorczej od r. Lemon Sky Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Siedziba: ul. Krakowska 88a, Wrocław Przedmiot działalności: agencja cyfrowa; w strukturze tej spółki działa wyspecjalizowana marka Weblocus, związana z marketingiem w wyszukiwarkach internetowych. Skład Zarządu: Magdalena Surowiec Prezes Zarządu Beata Turlejska-Zduńczyk Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Xantus S.A. Strona 9

13 Siedziba: ul. Dąbrowskiego 55, Warszawa Przedmiot działalności: spółka specjalizuje się w produkcji seriali animowanych, reklam telewizyjnych, komputerowych efektów specjalnych (VFX) oraz rozwiązaniach typu motion design. Xantus oferuje także wykorzystanie unikalnych technologii informatycznych w reklamie, zaawansowanych projektach multimedialnych i produkcjach filmowych. Skład Zarządu: Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Kruszyński Przemysław Jakub - Członek Rady Nadzorczej Dziedzic Rafał - Członek Rady Nadzorczej Kuszyk Adam - Członek Rady Nadzorczej Chmielewski Paweł - Członek Rady Nadzorczej ADV Finance Sp. z o.o. Siedziba: ul. Świętojańska 9/4, Gdynia Przedmiot działalności: spółka powołana w celu zwiększenia efektywności obsługi finansowo-księgowej wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. Skład Zarządu: Agnieszka Przybyt Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Kamila Karpińska Przewodniczący Rady Nadzorczej Konrad Pankiewicz Członek Rady Nadzorczej Mariusz Sokołowski Członek Rady Nadzorczej Traffic Info Sp. z o.o. Siedziba: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nr 13, Wrocław Przedmiot działalności: spółka usługowa, odpowiedzialna za prowadzenie serwisu internetowego udostępniającego aktualną sytuację o ruchu drogowym. Skład Zarządu: Tomasz Frątczak Prezes Zarządu Szymon Pura Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. MobiCare S.A. Siedziba: ul Jutrzenki 183, Warszawa Emitent posiada 49,49 % w kapitale zakładowym Spółki Przedmiot działalności: spółka świadcząca usługi telemonitoringu i teleopieki medycznej w oparciu o technologię GPS, telefony komórkowe i dedykowane call center bazując na zmodernizowanej wersji systemu SATIS. Skład Zarządu: Szymon Pura Prezes Zarządu Daniel Kaczmarek Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Adam Kuszyk Członek Rady Nadzorczej Wojciech Bodnaruś Członek Rady Nadzorczej Tomasz Frączak Członek Rady Nadzorczej Strona 10

14 Tomasz Krześniak Członek Rady Nadzorczej TradeTracker Poland sp. z o. o. Siedziba: Warszawa ul. Rolna 175B Emitent posiada 49,76% w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiot działalności: spółka tworzy sieć afiliacyjną. Skład Zarządu: Justyna Spytek - Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. ialbatros S.A. Siedziba: Jutrzenki 183, Warszawa Emitent posiada 50,05% w kapitale zakładowym Spółki Przedmiot działalności: spółka usługowa, odpowiedzialna za uruchomienie innowacyjnego, dostępnego przez Internet serwisu dla korporacji i biur podróży, który w sposób kosztowo efektywny pozwalać będzie na organizowanie podróży służbowych, a w szczególności dokonywanie rezerwacji hotelowych. Skład Zarządu: Moncef Khanfir Prezes Zarządu Szymon Pura Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Tomasz Frątczak Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Bodnaruś Członek Rady Nadzorczej Tomasz Krześniak Członek Rady Nadzorczej Viala Thibaud Członek Rady Nadzorczej Trade Marketing Poland sp. z o. o. Siedziba: Warszawa ul. Rolna 175B Emitent posiada 99,51% w kapitale zakładowym Spółki Przedmiot działalności: Spółka oferująca usługi trade marketingu bezpośrednio wspierające sprzedaż produktów w sieci sprzedaży retail oraz ecommerce. Skład Zarządu: Arkadiusz Białek- Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Offiliate Sp z o. o. Siedziba: Warszawa ul. Balonowa 8 Emitent posiada 69,66% w kapitale zakładowym Spółki Przedmiot działalności: Spółka oferująca outsourcing sprzedaży oraz wsparcie sprzedaży w kanałach tradycyjnych. Skład Zarządu: Agnieszka Stelmaszyk Prezes Zarządu Łucja Gdala Członek Zarządu Strona 11

15 Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. CodeArch S.A. Siedziba: ul. Handlowa 6G, Białystok Emitent posiada 89,99 % w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiot działalności: Spółka świadczy usługi outsourcingu infrastrukturalnego IT administracja serwerami i sieciami, helpdesk) oraz zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego. Skład Zarządu: Robert Strzelecki Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Tomasz Krześniak Członek Rady Nadzorczej Tomasz Frątczak Członek Rady Nadzorczej Wojciech Bodnaruś Członek Rady Nadzorczej Nilaya sp. z o.o. Siedziba: ul. Jutrzenki 183, Warszawa Emitent posiada 89,99 % w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiot działalności: Spółka, do której SMT Software wniosło aportem udziały spółki zależnej Ungava sp. z o.o., gdzie wcześniej wniosła aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz prawo ochronne znaków tow. sł-graf. SMT oraz SATIS. Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 PLN. SMT Software posiada 100% akcji spółki Nilaya Sp. z o.o. Skład Zarządu: Wojciech Bodnaruś Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Recrutia Sp. z o.o. Siedziba: ul. Piłsudskiego 13, Wrocław Emitent posiada 89,99 % w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiot działalności: Spółka świadczy usługi pozyskiwania specjalistów IT oraz outsourcingu procesu rekrutacji. Skład Zarządu: Sebastian Łękawa Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Iweii Online Solutions Limited Siedziba: 37 Fitzwilliam Place Dublin 2 Irland Emitent posiada 99,51 % w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiot działalności: spółka utworzona w ramach planu ekspansji zagranicznej Iweii.com oraz w związku z zastosowanym modelem operacyjnym serwisu internetowego poznajomosci.pl. Skład Zarządu: Renata Kornicka - Managing Director Małgorzata Gromadzinska - Director Strona 12

16 Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. IAlbatros SAS Siedziba: Centre d Affaires La Boursidiere (BP 140), Le Plessis-Robinson, Francja Emitent posiada 50,05% w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiot działalności: spółka usługowa, odpowiedzialna za uruchomienie innowacyjnego, dostępnego przez Internet serwisu dla korporacji i biur podróży, który w sposób kosztowo efektywny pozwalać będzie na organizowanie podróży służbowych, a w szczególności dokonywanie rezerwacji hotelowych. Skład Zarządu: Moncef Khanfir Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Ungava sp. z o.o. Siedziba: ul. Jutrzenki 183; Warszawa Emitent posiada 89,99% w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiot działalności: spółka usługowa. Skład Zarządu: Wojciech Bodnaruś Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Spółki Stowarzyszone Claire Multimedia International S.A. Siedziba: Wrocław ul. Fabryczna 19 Emitent posiada 25 % w kapitale zakładowym Spółki Przedmiot działalności: spółka zajmuje się produkcją contentu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży. W ofercie spółki znajdują się produkcje video przeznaczone do nauki angielskiego. Skład Zarządu: Waldemar Miksa Prezes Zarządu Artur Gniadek Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Jakub Deryng-Dymitrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Claire Selby Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Fornal Członek Rady Nadzorczej Michał Dusiński Członek Rady Nadzorczej NOBO Solutions S.A. Siedziba: ul. Piłsudskiego 13, Wrocław Emitent posiada 22,50% w kapitale zakładowym Emitenta. Przedmiot działalności: Spółka oferuje usługi badawczo-rozwojowych i doradczych w oparciu o analizy numeryczne z wykorzystaniem Strona 13

17 metody elementów skończonych (MES), oceny wytężenia i żywotności konstrukcji, projektowanie rurociągów i zbiorników ciśnieniowych, oprogramowanie inżynierskie. Skład Zarządu: Roman Frątczak Prezes Zarządu Aleksander Przygoda Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Natalia Łęska Twardawa Członek Rady Nadzorczej Szymon Pura Członek Rady Nadzorczej Adam Kuszyk Członek Rady Nadzorczej Łukasz Maciejewski Członek Rady Nadzorczej Tomasz Czapliński Członek Rady Nadzorczej SMT Software Nederland B.V. Siedziba: Zonnebaan 45, 3542 EB Utrecht Hollandia Emitent posiada 36,00% w kapitale zakładowym Emitenta. Przedmiot działalności: spółka technologiczna świadcząca usługi programistyczne i outsourcingowe oraz prowadząca rozwój własnych dedykowanych systemów i serwisów (dla branży logistycznej i leasingowej). Skład Zarządu: Michał Ogierman Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. 2 Zmiany kapitału zakładowego Emitenta r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwalę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło z kwoty zł do kwoty zł to jest o kwotę zł w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, kolejne podniesienie kapitału do kwoty ,30 zł nastąpiło w drodze emisji (słownie: sześciuset trzydzieści pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu trzech) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Na dzień r. nie nastąpiła rejestracja powyższego podwyższenia kapitału podstawowego Emitenta przez Krajowy Rejestr Sądowy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 10 grudnia 2012 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji serii D w zamian za akcje aportowe spółek zależnych: SMT Software S.A. oraz Codemedia S.A na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 lutego 2013 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) do kwoty zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz zmiany w Statucie Emitenta wynikające z Uchwał nr 10, 13 oraz 14 podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10 grudnia 2012 roku, o których podjęciu, po uprzednich przerwach w obradach, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 57/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D wynosi obecnie (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt). Akcje nowej emisji przeznaczone są do wydania dla dotychczasowych akcjonariuszy SMT Software S.A. oraz Codemedia S.A. w zamian za przekazane akcje tych spółek. Strona 14

18 Ponadto Sąd zarejestrował również zmianę firmy Emitenta ze spółka Grupa ADV Spółka Akcyjna na Grupa SMT Spółka Akcyjna na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 marca 2013 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) do kwoty ,30 zł w drodze emisji (słownie: sześciuset trzydzieści pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu trzech) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 3 Emisje papierów wartościowych Emitenta. W okresie Emitent nie przeprowadzał oferty publicznej. 4 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową. W okresie nie wystąpiły zmiany. 5 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi. Umowy z jednostkami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych, stosowanych przez Grupę lub jednostkę powiązaną także dla innych odbiorców lub dostawców. Poza pożyczkami, transakcje te stanowią przede wszystkim usługi mające charakter podwykonawstwa do świadczonych przez podmioty usług dla klientów zewnętrznych. Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Podmiot powiązany Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych Zakupy od podmiotów powiązanych Należności od podmiotów powiązanych Pożyczki udzielone Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Pożyczki otrzymane Jednostki powiązana kapitałowo: SMT Software Nederlands B.V Iweii Online Solutions ialbatros S.A Ungava Sp. z o.o Trade Marketing Sp. z o.o CMI S.A Recrutia Sp. z o.o Attorn S.A Traffic Info Sp. z o.o MobiCare S.A Codearch S.A Jednostki powiązane osobowo: Strona 15

19 Nuon.pl Sp. z o.o Sinteg Sp. z o.o Bachmat Sp. z o.o PB1 Piotr Bieńko Doneva Sp. z o.o Softrada Sp. z o.o Pluma Sp. z o.o Onemaker Solutions Ltd Kancelaria Finansowa A.Kuszyk SKILLS Pankiewicz Adriana Podmiot powiązany Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych Zakupy od podmiotów powiązanych Należności od podmiotów powiązanych Pożyczki udzielone Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Pożyczki otrzymane Jednostki powiązana kapitałowo: Iweii.com Sp. z o.o SMT Software Nederlands B.V ialbatros S.A Trade Tracker Sp. z o.o Trade Marketing Sp. z o.o CMI S.A Traffic Info Sp. z o.o MobiCare S.A Jednostki powiązane osobowo: Nuon.pl Sp. z o.o MójRachunek.pl Sp. z o.o Szymon Pura Sławomir Nowak Strona 16

20 Tomasz Frątczak SMT Sebastian Łękawa PB1 Piotr Bieńko Adapt Sp. z o.o Doneva Sp. z o.o Softrada Sp. z o.o Pluma Sp. z o.o Sławomir Matul Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Nie wystąpiły. 7 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku nie wystąpił wykup ani spłaty zarówno dłużnych jak i kapitałowych papierów wartościowych. W bieżącym okresie naliczono odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji i odniesiono je w koszty na łączną kwotę tys. zł. Do dnia uregulowano odsetki od obligacji w kwocie 983 tys. zł. 8 Wypłacone dywidendy. Nie wystąpiły. 9 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. Połączenia jednostek gospodarczych za okres Wyszczególnienie Data przejęcia Procent przejętych instrumentów kapitałowych z prawem głosu Koszt połączenia jednostek gospodarczych Wartość godziwa aktywów netto jednostki przejmowanej przypadająca na jednostkę przejmującą Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej aktywów netto nad kosztem połączenia Trade Tracker Poland Sp. z o.o % Iweii S.A % Wartość ogółem X X Wartość firmy powstała w wyniku połączenia jednostek gospodarczych została przyporządkowana do następujących ośrodków generujących środki pieniężne, będących elementami istniejących już segmentów: ośrodek Trade Tracker komunikacja zintegrowana ośrodek Iweii komunikacja zintegrowana Strona 17

21 Z dniem 1 stycznia 2012 konsolidacją metodą pełną objęta została spółka Trade Tracker Poland Sp. z o.o. Spółka Trade Tracker Poland jest w 50% własnością spółki Codemedia S.A., zależnej od Grupa SMT S.A. Poniżej zaprezentowane zostały informacje liczbowe dotyczące tego połączenia: Koszt połączenia wyniósł 50 tys. zł zapłacony gotówką, co stanowi wartość 1000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Kwoty ujęte na dzień przejęcia z tytułu aktywów i zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych kształtowały się następująco: Aktywa trwałe - Rezerwy - Aktywa obrotowe 583 tys. zł Zobowiązania długoterminowe - zapasy - należności krótkoterminowe 563 tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe 774 tys. zł inwestycje krótkoterminowe 20 tys. zł inne - Wartość firmy, co do której oczekuje się, że dla celów podatkowych będzie stanowić koszt uzyskania przychodu nie występuje. Kwota przychodu jednostki przejmowanej od dnia przejęcia, uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy wynosi tys. zł i ze względu na fakt, iż połączenie nastąpiło z dniem to jest to kwota zgodna z przychodami za cały okres sprawozdawczy. Kwota straty jednostki przejmowanej od dnia przejęcia, uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 4 tys. zł i ze względu na fakt, iż połączenie nastąpiło z dniem to jest to kwota zgodna z przychodami za cały okres sprawozdawczy. Z dniem 19 października 2012 Grupa objęła kontrolą spółkę Iweii S.A. Poniżej zaprezentowane zostały informacje liczbowe dotyczące tego połączenia: Koszt połączenia wyniósł tys. zł. Na tę kwotę składała się cena nabycia akcji w łącznej kwocie tys. zł oraz zysk z łączenia jednostek etapami, który wyniósł tys. zł i prezentowany jest w pozostałych przychodach finansowych skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Na kwotę tys. zł składały się: gotówka w kwocie tys. zł należności krótkoterminowe o wartości godziwej w kwocie tys. Kwoty ujęte na dzień przejęcia z tytułu aktywów i zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych kształtowały się następująco: Aktywa trwałe 515 tys. zł Rezerwy - - wartości niematerialne 485 tys. zł Zobowiązania długoterminowe - - środki trwałe 10 tys. zł - aktywa finansowe 20 tys. zł Strona 18

22 Aktywa obrotowe 279 tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe 20 tys. zł należności krótkoterminowe 202 tys. zł Rozliczenia międzyokresowe 101 tys. zł inwestycje krótkoterminowe inne 33 tys. zł 44 tys. zł Spółka Iweii S.A. stała się w trakcie roku 2012 w 87% własnością Grupy SMT S.A., a następnie akcje w tej spółce zostały zbyte do Codemedia S.A. (spółki zależnej od Grupy SMT), gdzie przeprowadzony został proces połączenia tych spółek, gdzie Iweii S.A. było spółką przejmowaną. Wartość firmy, co do której oczekuje się, że dla celów podatkowych będzie stanowić koszt uzyskania przychodu nie występuje. Połączenie realizowane było w tym przypadku etapami, z czym wiązały się następujące wartości: wartość godziwa na dzień przejęcia udziału kapitałowego w jednostce przejmowanej należącego do jednostki przejmującej tuż przed dniem przejęcia wyniosła tys. zł kwota zysku ujęta w przychodach finansowych na skutek przeszacowania do wartości godziwej udziału kapitałowego w jednostce przejmowanej należącego do jednostki przejmującej przed połączeniem jednostek wyniosła tys. zł. Kwota przychodu jednostki przejmowanej od dnia przejęcia, uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 7 tys. zł, a gdyby datą przejęcia był początek okresu sprawozdawczego Grupy Kapitałowej kwota przychody wyniosłaby 157 tys. Kwota straty jednostki przejmowanej od dnia przejęcia, uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 63 tys. zł, a gdyby datą przejęcia był początek okresu sprawozdawczego Grupy Kapitałowej kwota straty wyniosłaby 510 tys. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 10 grudnia 2012 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego z kwoty zł do kwoty zł w drodze emisji akcji serii D w zamian za akcje aportowe spółek zależnych: SMT Software S.A. oraz Codemedia S.A. Zgodnie z uzasadnieniem Zarządu Emitenta Nadrzędnym celem emisji akcji serii D pod aport akcji Codemedia S.A. oraz SMT Software S.A. jest 100% konsolidacja wyników mniejszości najbardziej dochodowych biznesów Spółki. Jednocześnie zarówno Codemedia S.A. jak i SMT Software S.A. są spółkami zależnymi charakteryzujących się największą dynamiką wzrostu przychodów i EBITDA spośród wszystkich podmiotów w grupie kapitałowej Spółki. W ocenie Zarządu Spółki popartej opiniami Zarządów Spółek zależnych Codemedia S.A. i SMT Software S.A. planowane działanie przełoży się na synergię kosztową, lepszą i bardziej efektywną obsługę w obszarze procesów wsparcia dla biznesu. W znacznej mierze wpłynie to również na jeszcze szybszy wzrost przychodów i EBITDA w segmentach technologii, mediów i e-commerce, co powinno przełożyć się na wzrost skonsolidowanego EPS Spółki. W opinii Zarządu efektem planowanego działania będzie wzrost przychodów Spółki z segmentu e- commerce poprzez wygenerowanie korzyści wynikających ze skrzyżowania kompetencji i doświadczeń w obszarze mediów i technologii. W dniu 21 lutego 2013 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału Emitenta. W efekcie tych zdarzeń Emitent zwiększył swój udział w kapitale akcyjnym SMT Software S.A. z 51,23% do 89,99% a Codemedia z 79,09% do 99,95%. Docelowo Emitent będzie dążył do uzyskać 100% udziałów w kapitałach akcyjnych tych Spółek. 10 Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Nie występują. 11 Inne istotne zdarzenia w rozwoju Grupy Kapitałowej. Inne poza wyżej wymienionymi nie wystąpiły. Strona 19

23 12 Wynagrodzenia, nagrody i korzyści Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. Informacja na temat wynagrodzenia zarządu znajduje się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Wynagrodzenie Zarządu wyniosło w roku 2012 łącznie 199 tys. PLN. Rada Nadzorcza nie pobierała w roku 2012 wynagrodzenia. Nagrody i korzyści w roku 2012 nie były przyznawane. 13 Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i jego wynagrodzeniu. Emitent zawarł umowę w dniu na usługi audytorskie ze Spółką BDO sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Postępu 12 wpisaną na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr Umowa obejmuje przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego porządzonego na dzień 30 czerwca 2012 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień Wynagrodzenie za w/w usługi wynosi : przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PLN, przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego PLN, badanie jednostkowego sprawozdania finansowego PLN, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego PLN. Emitent zawarł umowę w dniu na usługi audytorskie ze Spółką BDO sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Postępu 12 wpisaną na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr Umowa obejmuje przegląd śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego porządzonego na dzień 30 czerwca 2011 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień Wynagrodzenie za w/w usługi wynosi : przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PLN, przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego PLN, badanie jednostkowego sprawozdania finansowego PLN, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego PLN, raport dla Komitetu Audytu PLN. 14 Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Grupa SMT S.A Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Emitenta. W dniu roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o przyjęciu przez Emitenta i jego organy procedur ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym, określonych szczegółowo w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, rekomendując Zarządowi Spółki stosowanie wszystkich procedur ładu korporacyjnego opisanych w wymienionym wyżej dokumencie i ich implementację z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i technicznych Spółki. Emitent zamierza implementować stosowanie wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 roku, tak by najpóźniej zaczęły one obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 roku. Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Grupę SMT S.A. zmieszczono na stronie internetowej Grupy SMT pod adresem Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez Emitenta, wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny niestosowania danej zasady. Emitent nie stosował zasady II.1.9a) dotyczącej zamieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Niestosowanie powyższej zasady wynika z faktu, że publikowane przez Spółkę, przewidziane przepisami prawa, informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia, umożliwiają w sposób wyczerpujący zapoznanie się ze sprawami poruszanymi na Zgromadzeniu akcjonariuszom nieuczestniczącym w obradach i innym zainteresowanym. Strona 20

24 14.3 System Kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej zostały opracowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ), w zakresie przyjętym przez Komisję Europejską, obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komisje ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w zakresie regulacji dotyczących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu tj.: w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku. Grupa Kapitałowa prowadzi księgi wszystkich Spółek zależnych w specjalnie do tego celu powołanym podmiocie Advfinance Sp z o.o. co znacząco wpływa na prawidłową komunikację wewnętrzną i zapewniana jest rzetelność, kompletność. Za funkcjonowanie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd Spółki. Dyrektor Finansowy sprawuje merytoryczny nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Weryfikacją sprawozdań zajmuje się Zarząd, a następnie wybrany przez Radę Nadzorczą niezależny biegły rewident, który dokonuje przeglądu i badania sprawozdań. Do zadań biegłego rewidenta należy przede wszystkim przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej. Audytor sporządza raport i opinię z dokonanych przeglądów i badań. Z dokumentacją tą zapoznaje się Rada Nadzorcza, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej i sporządza sprawozdanie z tej oceny, które podawane jest do wiadomości publicznej przed odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Struktura akcjonariuszy na dzień przekazania raportu: Akcjonariusz liczba akcji po emisji serii E udział liczba akcji po 100% konwersji udział po konwersji Investors TFI S.A ,48% ,48% Blue Ceriana Limited ,85% ,85% Agencja Reklamowa Czart sp. z o.o ,69% ,69% Amplico PTE S.A ,77% ,77% inwestorzy poniżej 5% ,21% ,21% RAZEM ,00% ,00% Strona 21

25 struktura akcjonariatu po emisji akcji serii E Investors TFI S.A. 8,5% Blue Ceriana Limited 7,8% Agencja Reklamowa Czart Sp zo.o. 7,7% inwestorzy poniżej 5% 69,2% Amplico PTE S.A. 6,8% Struktura akcjonariatu na dzień przekazania ostatniego raportu kwartalnego: Akcjonariusz liczba akcji po emisji serii D udział % liczba głosów na WZA udział % Investors TFI S.A ,99% ,99% Blue Ceriana Limited ,32% ,32% Agencja Reklamowa Czart sp. z o.o ,15% ,15% Amplico PTE S.A ,17% ,17% CBNC Capital Solutions Ltd ,28% ,28% Pekao Pioneer PTE S.A ,26% ,26% inwestorzy poniżej 5% ,84% ,84% RAZEM ,00% ,00% Strona 22

26 struktura akcjonariatu po emisji akcji serii D Investors TFI S.A. 9,0% Blue Ceriana Limited 8,3% Agencja Reklamowa Czart sp. z o.o. 8,1% inwestorzy poniżej 5% - 56,8% CBNC Capital Solutions Ltd. 5,3% Pekao Pioneer PTE S.A. 5,3% Amplico PTE S.A. 7,2% 14.5 Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta i jednostek powiązanych lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób. Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu rocznego za 2012 stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawia się następująco. Imię i nazwisko Funkcja Stan na dzień opublikowania raportu za IV kwartał 2012 r tj. na dzień 28 lutego 2013 r Stan na dzień opublikowania raportu za rocznego za 2012 r tj. na dzień 12 marca 2013 r Konrad Pankiewicz Prezes Zarządu posiadanie pośrednio posiadanie pośrednio 14.6 Informacje na temat nabycia akcji własnych przez Spółkę Grupa SMT S.A. W roku 2012 Spółka nie nabywała akcji własnych Informacje na temat posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne Nie dotyczy Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu Nie występują Strona 23

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna Grupa Kapitałowa

Innowacyjna Grupa Kapitałowa Innowacyjna Grupa Kapitałowa Grupa ADV to holding innowacyjnych spółek działających w trzech obszarach: komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce. Konrad Pankiewicz Prezes i współzałożyciel

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

(Projekt) Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 roku

(Projekt) Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 roku Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Ksh Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa SMT S.A. za czwarty kwartał zakończony 31 grudnia 2012 roku

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa SMT S.A. za czwarty kwartał zakończony 31 grudnia 2012 roku Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa SMT S.A. za czwarty kwartał zakończony 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie zostało sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: ADV GRUPA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 listopada 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r. Sprawozdanie Zarządu SMT S.A. z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 r. Spis treści A. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ SMT S.A.... 6 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 ZA OKRES 1 KWIECIEŃ 2008 30 CZERWCA 2008 Wrocław, sierpień 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych ELEKTROTIM S.A. UL. STARGARDZKA 8 54-156 WROCŁAW Wrocław 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2012 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie PPH KOMPAP S.A. oraz sprawozdanie finansowe jednostki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2016 r.

Katowice, Marzec 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 29 / 2015

Raport bieżący nr 29 / 2015 ZAMET INDUSTRY S.A. RB-W 29 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 29 / 2015 Data sporządzenia: 2015-06-23 Skrócona nazwa emitenta ZAMET INDUSTRY S.A. Temat Rejestracja zmian statutu Podstawa

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od do Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo