Analiza i opis procesów e-urzêdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza i opis procesów e-urzêdu"

Transkrypt

1 Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie e-europa Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich 1. Dokument zawiera plan dzia³añ strategicznych, których celem jest umocnienie gospodarki europejskiej oraz zwiêkszenie jej konkurencyjnoœci w stosunku do innych regionów œwiata. W dokumencie sformu³owano ambitny cel, by Europa sta³a siê najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cym siê regionem na œwiecie w ci¹gu najbli szych 10 lat. Uznano, e rewolucja technologiczna zwi¹zana z rozwojem telekomunikacji, informatyki i Internetu stanowi jeden z podstawowych czynników warunkuj¹cych szybki rozwój gospodarczy. Program obejmuje szereg dzia- ³añ zwi¹zanych z zastosowaniem Internetu, a w szczególnoœci: Government online, Electronic Access to Public Services, European Digital Content for Global Networks, e-content. Przyjêto plan dzia³añ i celów do osi¹gniêcia, obejmuj¹cy trzy podstawowe grupy: 1. Tañszy szybszy i bezpieczniejszy Internet. * Pawe³ Kamecki konsultant i pe³nomocnik ds. informatyki Umbrella. 1 Podstawowe dokumenty mo na znaleÿæ na stronach: S U BA CYWILNA, JESIEÑ ZIMA 2002/2003, NR 5, S

2 PAWE KAMECKI 2. Inwestowanie w rozwój i umiejêtnoœci ludzi dotycz¹ce programów: a) rozwój europejskiej m³odzie y i oœwiaty w wieku Internetu, b) praca w ekonomii opartej na wiedzy, c) partycypacja wszystkich w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy. 3. Rozwój zastosowañ Internetu: a) przyœpieszenie zastosowania handlu elektronicznego, b) e-government: elektroniczny dostêp do us³ug publicznych, c) elektroniczny dostêp do s³u by zdrowia, d) udostêpnienie i rozwój dorobku kulturalnego Europy z pomoc¹ Internetu, e) rozwój inteligentnych systemów transportowych. Dla realizacji powy szych celów ustalono mierniki. W przypadku us³ug publicznych przyjêto 20 podstawowych us³ug relacji urz¹d obywatel. Tak wiêc obywatel bêdzie móg³ drog¹ elektroniczn¹: rozliczaæ podatki, za³atwiaæ ubezpieczenia spo³eczne, za³atwiaæ dokumenty osobiste, szukaæ pracy w urzêdach, zarejestrowaæ samochód, z³o yæ wnioski o pozwolenie na budowê, uzyskaæ œwiadectwa urodzenia, œlubu i inne, zapisaæ siê na wy sz¹ uczelniê, zmieniæ meldunek, zarejestrowaæ siê w przychodniach i szpitalach. Natomiast firmy bêd¹ mog³y drog¹ elektroniczn¹: za³atwiaæ sprawy zwi¹zane z ubezpieczeniem pracowników, rozliczaæ podatki, rozliczaæ VAT, rejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dostarczaæ dane do urzêdu statystycznego, 72

3 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU uzyskiwaæ ró nego typu zezwolenia, uczestniczyæ w przetargach. Na realizacjê powy szych programów przewidziano bardzo du e œrodki finansowe, które w ramach IV i V ramework Programme wspieraj¹ realizacjê projektów zwi¹zanych z rozwojem spo³eczeñstwa informacyjnego. W projektach tych bior¹ udzia³ tak e polskie organizacje i firmy. Realizacja programu e-europa w krajach Unii Realizowany program e-europa jest w pewnym sensie programem minimum. Szereg krajów Unii opracowa³o w³asne, znacznie bardziej ambitne programy wspieraj¹ce rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego. Nale y do nich m.in. Wielka Brytania, której premier ju w 1999 r. w ramach realizacji strategii programu UK online zaproponowa³ 60, jak to nazwano, zobowi¹zañ w czterech podstawowych obszarach: œwiadomi ludzie, firmy osi¹gaj¹ce sukcesy, rz¹d jako przyk³ad, us³ugi i wiedza na poziomie œwiatowym. Wiêkszoœæ tych zobowi¹zañ zosta³a ju zrealizowana. W raporcie rocznym 2000 wyznaczono nastêpnych 25 zobowi¹zañ programu UK online, których celem jest realizacja strategii w czterech podstawowych obszarach przedstawionych na poni szym schemacie. 73

4 PAWE KAMECKI W ramach realizacji programu zainwestowano 3,8 miliarda funtów w rozwój kwalifikacji i œwiadomoœci ludzi, technologiê handlu elektronicznego oraz infrastrukturê teleinformatyczn¹. Wiêcej informacji na ten temat dostêpnych jest pod adresem Envoy.gov.uk/report, gdzie m.in. publikowane s¹ miesiêczne raporty o realizacji programu. Warto wspomnieæ równie o programie Citizen irst, zgodnie z którym us³ugi rz¹dowe i administracja maj¹ byæ dostêpne poprzez Internet przez 24 godziny na dobê 7 dni w tygodniu. Do roku 2007 wiêkszoœæ us³ug administracji bêdzie mo na za³atwiæ poprzez Internet. 74

5 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Dzia³ania na rzecz budowy spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce W maju 2000 r. podczas konferencji ministerialnej, która odby³a siê w Warszawie, przyjêto wraz z krajami kandyduj¹cymi do Unii program Europa+, który nawi¹zuje do programu Unii. Pod koniec kadencji poprzedniego rz¹du premier Jerzy Buzek zaakceptowa³ dokument e-polska. Plan dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, opracowany przez Ministerstwo ¹cznoœci i inne resorty, w którym wytyczony zosta³ plan rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce. W dokumencie okreœlono miêdzy innymi plan dzia³añ zwi¹zanych z krajow¹ administracj¹ publiczn¹, których celem jest: stworzenie z pomoc¹ technologii informatycznych przejrzystej i przyjaznej komunikacji obywatela z administracj¹ publiczn¹; zapewnienie obywatelom bezpoœredniego dostêpu do informacji sektora publicznego; usprawnienie pracy administracji poprzez szersze zastosowanie narzêdzi wykorzystuj¹cych technologie informatyczne i komunikacyjne, w tym zastêpowanie papierowego obiegu informacji obiegiem elektronicznym; zapewnienie zgodnoœci technicznej i kompatybilnoœci ró nych systemów wdra anych w instytucjach. Aktualnie prowadzone s¹ prace nad szeregiem dalszych programów, ustaw i dzia³añ zwi¹zanych z informatyzacj¹ i dostêpem do informacji w administracji publicznej. Definicja e-urzêdu i wynikaj¹ce z niej skutki dla administracji publicznej Powy sze dzia³ania, programy, jak i wiele innych inicjatyw ró nych organizacji spowodowa³y powstanie w Polsce pojêcia e-urzêdu, powszechnie 75

6 PAWE KAMECKI u ywanego w wielu publikacjach, podczas imprez bran owych, w wypowiedziach polityków. Podstawow¹ definicjê e-urzêdu mo na sformu³owaæ jako: Sposób obs³ugi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by z³o enie wniosku, za³atwienie i monitorowanie sprawy mog³y byæ przeprowadzone zdalnie, bezpiecznie i terminowo oraz zgodnie z procedurami jawnymi spo³ecznie. Definicja wnosi wiele nowych elementów do sposobu funkcjonowania urzêdów administracji publicznej. G³ówna przeszkod¹ w realizacji tej idei by³ do niedawna brak prawnych uwarunkowañ zwi¹zanych z identyfikacj¹ sk³adaj¹cego wniosek w zwi¹zku z brakiem prawnych uregulowañ dotycz¹cych podpisu elektronicznego. Konsekwencj¹ opracowanych programów e- Europa i podejœcia do pracy administracji publicznej s¹ uchwalone przez Sejm w 2001 r. dwie ustawy: 1. Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. (wejœcie w ycie z dniem 15 sierpnia 2002 r.). Stanowi ona, e organy w³adzy publicznej w terminie 4 lat od wejœcia w ycie umo liwi¹ stronom wnoszenie podañ i wniosków w postaci elektronicznej. Ponadto ustawa mówi m.in., e: nie mo na odmówiæ wa noœci i skutecznoœci podpisowi elektronicznemu 2 z powodów kwestionowania bezpieczeñstwa urz¹dzenia 3 lub kwalifikacji certyfikatu; oœwiadczenie woli z³o one w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu jest równowa ne formie pisemnej. Bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu, stanowi dowód na to, e zosta³ on z³o ony przez 2 Podpis elektroniczny definicja w s³owniku wybranych terminów. 3 Bezpieczne urz¹dzenie definicja w s³owniku wybranych terminów. 76

7 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU osobê okreœlon¹ w tym certyfikacie jako w³aœciciel podpisu elektronicznego. 2. Ustawa o dostêpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. zobowi¹zuje administracje publiczn¹ do udostêpniania informacji o charakterze publicznym. W wydanych rozporz¹dzeniach do ustaw zawarto równie szereg dodatkowych zobowi¹zañ, w tym dotycz¹cych m.in. standardów stron internetowych, kategorii informacji, jakie maj¹ byæ zawarte na stronach itd. Ustawy te nak³adaj¹ na urzêdy wiele nowych zobowi¹zañ, które w ci¹gu najbli szych paru lat spowoduj¹ znacz¹ce zmiany dotycz¹ce zakresu oferowanych us³ug, funkcjonowania oraz komunikacji urzêdów z klientami. Wprowadzane zmiany ogranicz¹ m.in. mo liwoœæ œwiadczenia us³ug certyfikacyjnych. Organy w³adzy publicznej i NBP bêd¹ mog³y œwiadczyæ us³ugi certyfikacyjne wy³¹cznie na u ytek w³asny lub innych organów w³adzy publicznej. Jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ œwiadczyæ us³ugi certyfikacyjne na zasadach niezarobkowych, a tak e dla cz³onków wspólnoty samorz¹dowej. Jest to ograniczone szeregiem warunków, do których nale ¹ m.in.: podmiot œwiadcz¹cy us³ugi certyfikacyjne odpowiada za szkody i musi siê ubezpieczyæ od odpowiedzialnoœci w tym zakresie; informacje zwi¹zane ze œwiadczeniem us³ug objête s¹ tajemnic¹; podmiot œwiadcz¹cy us³ugi certyfikacyjne przechowuje i archiwizuje dokumenty i dane w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo; podmiot wydaje certyfikat na podstawie umowy. Zgodnie z ustaw¹ firmy spe³niaj¹ce wymogi ustawowe mog¹ œwiadczyæ us³ugi certyfikacyjne na zasadach komercyjnych. Mo e siê okazaæ, e w przypadku du ych urzêdów wydawanie w³asnych certyfikatów bêdzie bardziej op³acalne ekonomicznie ni korzystanie z us³ug tych firm. 77

8 PAWE KAMECKI Sposób realizacji idei e-urzêdu W opinii œrodowiska administracji do budowy e-urzêdu i realizacji wymagañ ustawowych wystarczy stworzenie strony internetowej urzêdu, w której przedstawione zostan¹ zadania urzêdu, informacje na temat struktury organizacyjnej, adresy i telefony oraz ewentualnie podstawowe procedury i formularze do za³atwienia niezbêdnych spraw. Szereg urzêdów posiada ju dzisiaj bardzo dobre strony internetowe, w których przechowywana jest ogromna iloœæ informacji dotycz¹cych zadañ urzêdów, trybu realizacji spraw, wiadomoœci lokalnych, formularzy wniosków, kart informacyjnych. Wystêpuj¹ jednak problemy z korzystaniem z tych stron, poniewa : 1. Zdarza siê, e dostêp na tych stronach nastêpuje poprzez dostêp do struktury organizacyjnej urzêdu. Nie jest to najlepsze rozwi¹zanie, poniewa interesant powinien za³atwiæ elektronicznie sprawê w urzêdzie, nie znaj¹c organizacji urzêdu i bez potrzeby poznawania jego struktury. 2. Klienci nie maj¹ dostêpu do wewnêtrznego systemu komunikacji urzêdu. 3. Zbyt du a iloœæ nagromadzonych informacji powoduje trudnoœci w dotarciu do potrzebnych informacji. Zbudowane w ten sposób strony internetowe u³atwiaj¹ dostêp do informacji o urzêdzie, lecz nie spe³niaj¹ podstawowych celów programu e-urzêdu, to znaczy: 1. Obs³ugi online klienta. 2. Wgl¹du klienta w sposób i etap, na jakim jest jego sprawa lub sprawy. 3. Nadzorowania i monitorowania przebiegu spraw przez pracowników i kierowników urzêdu. 4. Elementów zarz¹dzania wiedz¹ urzêdu. 78

9 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Strony internetowe winny zatem oferowaæ: 1. Dostêp poprzez realizowane us³ugi i zadania, a nie poprzez strukturê organizacyjn¹. 2. Elektroniczny kontakt klientów z urzêdem poprzez po³¹czenie z wewnêtrznym systemem zarz¹dzania i organizacji. Dlatego punktem wyjœcia do realizacji idei e-urzêdu jest potraktowanie systemów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ e-urzêdu nie jako podstawy do rozszerzenia jego funkcji, ale jako podstawy do identyfikacji i opisu procesów urzêdu, a nastêpnie analizy i poprawy jego funkcjonowania. Aby osi¹gn¹æ powy sze cele, nale y: 1. D¹ yæ do osi¹gniêcia najwy szego poziomu jakoœci obs³ugi poprzez wdro enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z norm¹ PN EN 9001:2001 lub metodologi¹ E QM 4 i wynikaj¹cym z nich procesowym podejœciem do realizacji us³ug: a) zidentyfikowaæ wymagania klientów urzêdu, uznaæ je za podmiot w za³atwianiu spraw; b) opracowaæ misjê i politykê jakoœci zawieraj¹c¹ cele jakoœci i sposoby ich osi¹gniêcia. 2. Zastosowaæ tzw. podejœcie procesowe do analizy pracy urzêdu. Dlatego nale y: a) zidentyfikowaæ procesy realizuj¹ce zadania urzêdu; b) wybraæ procesy maj¹ce szczególny wp³yw na jakoœæ obs³ugi klientów, zadania najczêœciej realizowane lub o szczególnie istotnym znaczeniu; c) dla wybranych procesów stworzyæ procedury, standardy us³ug oraz karty informacyjne lub karty us³ug; d) zarz¹dzaæ procesami zgodnie z zasadami systemu zarz¹dzania jakoœci¹ oraz monitorowaæ i analizowaæ stopieñ realizacji celów procesów; 4 E QM Model Doskona³oœci opracowany przez Europejsk¹ undacjê Zarz¹dzania Jakoœci¹. Metoda samooceny i analizy stosowana z powodzeniem w administracji w krajach Unii, jest podstaw¹ do przyznania Polskiej i Europejskiej Nagrody Jakoœci. 79

10 PAWE KAMECKI e) doskonaliæ system zarz¹dzania urzêdem oraz zachodz¹ce procesy. 3. Zidentyfikowaæ i personalizowaæ interesanta jest to warunek ogromnie istotny z punktu widzenia efektywnego zastosowania informatyki w urzêdzie. 4. Zapewniæ bezpieczeñstwo informacji i dostêpu do danych na ró nych poziomach zgodnie z polityk¹ bezpieczeñstwa urzêdu oraz innymi przepisami. 5. Rozpocz¹æ prace nad wdro eniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Systemy te wydaj¹ siê byæ szczególnie przydatne do usprawnienia pracy urzêdu i obs³ugi klientów oraz realizacji idei e- urzêdu. 6. Ze wzglêdu na du ¹ iloœæ informacji zgromadzonych w du ych urzêdach nale y rozpocz¹æ prace nad wdro eniem elementów systemu zarz¹dzania wiedz¹, czyli mechanizmy: a) wspomagaj¹ce udostêpnianie informacji w Internecie; b) u³atwiaj¹ce dostêp i wyszukiwanie informacji. Co to jest podejœcie procesowe w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ Spoœród wielu definicji procesu, dobrze przystaj¹c¹ do realiów funkcjonowania administracji jest definicja: Procesem nazywamy zbiór czynnoœci, które przetwarzaj¹ produkty o podobnym charakterze i odwo³uj¹ siê do wspólnego obszaru wiedzy. Podstaw¹ systemów zarz¹dzania jakoœci¹ jest orientacja na procesy, która mówi, e nie mo na wdro yæ w organizacji efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹, nie posiadaj¹c wiedzy na temat podstawowych procesów biznesowych. Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ podkreœlaj¹ potrzebê identyfikacji i zrozumienia podejœcia procesowego dla projektowania, wdra ania i weryfikacji procesów oraz ich ci¹g³ego doskonalenia. 80

11 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU W tak rozumianym podejœciu do zarz¹dzania jakoœci¹ obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady: podstawowe procesy urzêdu s¹ udokumentowane i poddane analizie, powi¹zania wewn¹trz procesów analizowane s¹ przez pryzmat potrzeb interesantów, powtarzalnoœæ i jakoœæ rezultatów procesów zapewniaj¹ udokumentowane procedury, zasoby i informacje do wspomagania dzia³ania i monitorowania tych procesów s¹ ogólnie dostêpne, podstaw¹ okreœlania celów i oceny rezultatów zachodz¹cych procesów jest ich monitorowanie oraz analiza wyników, zarz¹dzanie procesami opiera siê na ich ci¹g³ym doskonaleniu, zarz¹dzanie procesami zwi¹zane jest ze zmian¹ kultury urzêdu. Podejœcie to oznacza systematyczn¹ identyfikacjê i zarz¹dzanie procesami oraz badanie wzajemnych oddzia³ywañ miêdzy procesami. To w³aœnie procesy powoduj¹ powstawanie okreœlonych wyrobów/us³ug i to one dodaj¹ im wartoœci. To w³aœnie w trakcie procesów s¹ (lub nie) wykorzystywane zasoby. To w³aœnie w realizowanych procesach tworzona jest jakoœæ wyrobów i us³ug oceniana póÿniej przez klientów. To wp³ywaj¹c na procesy, mo- emy spe³niaæ wymagania i oczekiwania klienta. Poznanie procesów, ich rzeczywistego przebiegu i wystêpuj¹cych powi¹zañ pomiêdzy nimi mo e byæ kluczem do sukcesu organizacji. Budowa hierarchii procesów oraz opis procesów Identyfikacja, a wiêc wybór kluczowych procesów lub grup procesów w urzêdzie, stanowi pierwszy etap procesowego zarz¹dzania jakoœci¹ i wdro- enia elektronicznego obiegu dokumentów. Doœwiadczenia Umbrelli zebrane z kilkudziesiêciu urzêdów samorz¹dowych i dwóch urzêdów wojewódzkich wykaza³y, e procesów tych mo e byæ od kilkudziesiêciu do kilkuset. 81

12 PAWE KAMECKI Przedstawienie procesów oraz wykazanie ich wzajemnych powi¹zañ jest zadaniem trudnym i czasoch³onnym, a iloœæ zidentyfikowanych procesów zmienia siê w trakcie prac wdro eniowych, w zwi¹zku ze zmieniaj¹cym siê sposobem postrzegania urzêdu. Dlatego niezbêdne jest zastosowanie odpowiedniej metodologii oraz notacji opisu wystêpuj¹cych procesów. Podstawowym rezultatem tych prac winny byæ hierarchia i w¹tki lub schematy procesów. Kolejnym istotnym etapem wdra ania procesowego zarz¹dzania jakoœci¹ jest wiêc tworzenie map, ukazuj¹cych przebieg i wzajemne oddzia³ywanie procesów. Budowê hierarchii procesów zaczynamy od pogrupowania procesów w grupy procesów. Punktem wyjœcia do ustalenia grup procesów mog¹ byæ na przyk³ad: regulamin organizacyjny, ustawa o samorz¹dzie terytorialnym (jeœli to dotyczy samorz¹du), cele wynikaj¹ce z misji, polityki jakoœci lub strategii urzêdu, inne zasady uznane za istotne dla dalszych prac. Sposób pogrupowania procesów zale y od kierownictwa urzêdu. W poszczególnych grupach procesów identyfikujemy w¹tki procesów. Zidentyfikowane grupy i zwi¹zane z nimi procesy uk³adamy w hierarchiê procesów. 82

13 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Powy szy schemat przedstawia przyk³adow¹ hierarchiê procesów. 83

14 PAWE KAMECKI Bardzo wa ne jest, by poszczególne grupy i procesy opisaæ w miarê jak najdok³adniej komentarzami oraz oznaczyæ kolorami czy odpowiednimi symbolami. W za³¹czonym powy ej przyk³adzie odcieniem szarym oznaczono procesy wspierane systemem informatycznym, symbole z faktur¹ kropkowan¹ oznaczaj¹ procesy, które bêd¹ wspierane w II etapie informatyzacji, a symbole z bia³ym t³em procesy, które nie bêd¹ wspierane informatyk¹. Po co budujemy hierarchiê procesów? Hierarchia procesów obrazuje w sposób jasny i przejrzysty, czym tak naprawdê jest system zarz¹dzania urzêdu. Jest pewnego rodzaju koncentratem myœlenia o tym, czym jest moja organizacja. Hierarchia procesów opisuje w sposób obiektywny system oraz: 1. Okreœla, czym jest system zarz¹dzania mojego urzêdu, a czym nie jest, czyli okreœla granice systemu zarz¹dzania. 2. Hierarchiê procesów ³atwo mo na powi¹zaæ z misj¹ i strategi¹ lub celami jakoœci urzêdu. 3. Okreœla granice systemu informatycznego (w przyk³adowym schemacie powy ej s¹ to pola niebieskie ). 4. Jest zrozumia³a dla wszystkich uczestników projektu, od cz³onków zarz¹du, poprzez pracowników merytorycznych, do analityków i informatyków. 5. Stanowi podstawê rein ynierii i usprawniania procesów organizacji. 6. Pozwala na kontrolowany poziom poznania, poniewa : a) na danym etapie prac nie musimy znaæ i opisywaæ ka dego zadania i procesu swojej organizacji w tym samym stopniu. Jeœli pewnych procesów nie znamy, to w komentarzach opisujemy wyraÿnie, e na obecnym etapie nie znamy sposobu realizacji tych procesów, b) jeœli jakiegoœ procesu nie znamy, to mo emy w sposób jasny opisaæ i okreœliæ w opisie i komentarzach do hierarchii, czy i kiedy chcemy siê nim zajmowaæ. 84

15 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Tak wiêc hierarchia procesów pozwala nam przedstawiæ stopieñ poznania naszej organizacji oraz okreœliæ, co tak naprawdê jest wspomagane systemem informatycznym. Przedstawiona hierarchia jest dobrym i ³atwo zrozumia³ym opisem systemu zarówno dla pracowników urzêdu, jak i informatyków. Stopniowo uszczegó³owiana stanowi podstawê do rozwoju systemu oraz udokumentowania prac zarówno nad systemem zarz¹dzania, jak i systemem informatycznym. Opracowywanie i analiza schematów (w¹tków) procesów Nastêpnym krokiem, po opracowaniu hierarchii procesów, jest opisanie w¹tków pogrupowanych procesów i przeprowadzenie ich analizy. W¹tki procesów mo emy przedstawiæ w postaci pisemnych procedur, schematów lub tabel. Bez wzglêdu na przyjêt¹ formê opisu procesów, prace na analiz¹ procesów rozpoczynamy od: okreœlenia uczestników procesu, okreœlenia zakresu procesu, czyli pocz¹tku i koñca procesu, jego inicjatora oraz zdarzenia inicjuj¹cego i koñcz¹cego proces, zidentyfikowania poszczególnych czynnoœci i dzia³añ wykonywanych przez uczestników procesu ze szczególnym uwzglêdnieniem czynnoœci decyzyjnych, stanowi¹cych o specjalnych uprawnieniach odnosz¹cych siê zarówno do systemu zarz¹dzania jakoœci¹, jak i systemu informatycznego, identyfikacji zapisów tworzonych i wykorzystywanych, powsta³ych w trakcie realizacji procesu, oraz wykorzystywanych dokumentów. Pozwoli to nam na zidentyfikowanie obiegu dokumentów i zapisów funkcjonuj¹cych w systemie informatycznym. 85

16 PAWE KAMECKI Poni ej przedstawiono przyk³ad schematu procedury. W ten sposób przedstawiona procedura z okreœlonym celem, uczestnikami i dokumentami niezbêdnymi dla jej realizacji stanowi niemal kompletn¹ procedurê systemu zarz¹dzania jakoœci¹. Jest ona dla informatyków bezcennym Ÿród³em informacji, identyfikuje bowiem uczestników procesów wraz z okreœleniem ich zadañ oraz pozwala okreœliæ zasady dostêpu do danych i bezpieczeñstwa systemu informatycznego. Stanowi dobr¹ podstawê do budowy elektronicznego obiegu dokumentów. 86

17 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Polityka bezpieczeñstwa Budowa z³o onego systemu informatycznego oraz dostêp do systemu przez wielu pracowników i klientów powoduje, e nale y poddaæ analizie zasady bezpieczeñstwa danych i systemów informatycznych urzêdu, jak równie zidentyfikowaæ listê ryzyk, zwi¹zanych z dostêpem do informacji w organizacji. Na politykê bezpieczeñstwa instytucji sk³adaj¹ siê podstawowe zasady bezpieczeñstwa i wytyczne dla ca³ej instytucji oraz wynikaj¹ce z nich procedury postêpowania obowi¹zuj¹ce w instytucji, w tym te, które obejmuj¹ np. prawa jednostki, wymagania prawne i normy. Polityka bezpieczeñstwa ustanawiana jest zwykle w celu: ochrony danych organizacji, ochrony systemów informatycznych, zapewnienia ci¹g³oœci pracy, ochrony interesów klientów. Warto zaznaczyæ, e polityka bezpieczeñstwa dotyczy nie tylko systemów informatycznych, ale ca³ego systemu informacyjnego urzêdu. Opracowuj¹c politykê bezpieczeñstwa, mo na pos³u yæ siê wytycznymi normy Pr PN-I Wytyczne do zarz¹dzania bezpieczeñstwem systemów informatycznych. Norma zawiera wytyczne do opracowania i realizacji polityki bezpieczeñstwa. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Jednym z pierwszych dzia³añ zwi¹zanych z opracowaniem i wdro eniem systemu zarz¹dzania jakoœci¹ jest przegl¹d istniej¹cych w urzêdzie regulaminów, instrukcji, przepisów prawa, zarz¹dzeñ i dokumentów. Wymagania norm zarz¹dzania jakoœci¹ w zakresie nadzoru nad dokumentami powoduj¹, e nadzór nad tworzeniem i ca³¹ dokumentacj¹ urzêdu jest uœciœlany i porz¹dkowany. 87

18 PAWE KAMECKI Dziêki temu uzyskujemy szereg bardzo cennych informacji niezbêdnych do wdro enia systemu informatycznego. Nale ¹ do nich: 1. Zidentyfikowanie kategorii dokumentów i zapisów. 2. Opracowanie procedur w tym procedury nadzoru nad dokumentacj¹ papierow¹ i elektroniczn¹. 3. Stworzenie standardów us³ug. 4. Stworzenie formularzy, kart us³ug, kart informacyjnych stanowi¹cych podstawê dla sprawnej komunikacji klienta z urzêdem. 5. Okreœlenie uczestników procesów i odpowiedzialnoœci, co stanowi podstawê budowy systemu bezpieczeñstwa. Poni szy schemat przedstawia wymagania dotycz¹ce nadzoru nad dokumentami systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnie z norm¹ ISO oraz podstawowe grupy dokumentów wystêpuj¹cych w urzêdzie. 88

19 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Przeniesienie powy szych dokumentów do postaci elektronicznej, a nastêpnie na stronê internetow¹ zapewni pe³n¹ informacjê o dokumentach obowi¹zuj¹cych w urzêdzie i stanowiæ bêdzie podstawê do budowy portalu internetowego. Zawartoœæ i uk³ad portalu internetowego urzêdu Wymieniona w poprzednim rozdziale dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ oraz zidentyfikowane procesy stanowi¹ podstawê do: 1) budowy elektronicznego obiegu dokumentów, 2) budowy portalu internetowego i intranetu w urzêdzie, 3) udostêpniania informacji poprzez kiosk informacyjny w urzêdach. Aby spe³niæ wymagania definicji e-urzêdu, portal taki winien byæ uzupe³niony o: 1) aplikacjê do odbioru i wysy³ki poczty z podpisem elektronicznym, 2) zestawy procedur, 3) zasady informowania klienta o stanie sprawy, 4) po³¹czenie z wewnêtrznym elektronicznym obiegiem dokumentów urzêdu, oraz o szereg dodatkowych modu³ów typu: Aktualnoœci modu³ zawieraj¹cy najœwie sze informacje z ycia urzêdu, rady, gminy itp. aktualizowane codziennie. orum dyskusyjne dla cz³onków spo³ecznoœci lokalnej i pracowników urzêdu. Komunikaty zestaw najwa niejszych og³oszeñ wewn¹trz urzêdu. Biuletyn informacyjny periodyk zawieraj¹cy tematycznie usystematyzowane informacje, aktualizowane w okreœlonym przedziale czasu, np. wa ne umowy zawarte przez urz¹d, informacje z sesji rady, wa ne wydarzenia z ycia urzêdu itp. 89

20 PAWE KAMECKI Ksi¹ ka telefoniczna wykaz wszystkich pracowników ze szczegó³ow¹ informacj¹ o telefonie, numerze pokoju, godzinach urzêdowania oraz wykaz wszystkich kontaktów zewnêtrznych z mo liwoœci¹ przeszukiwania po imieniu, nazwisku, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku. Rezerwacja zasobów mo liwoœæ dokonania rezerwacji sal, rzutników, samochodów. Wiele innych elementów które mo emy umieœciæ w portalu, zale nie od specyfiki urzêdu, potrzeb klientów i pomys³owoœci autorów. Nale y zaznaczyæ, e wszystkie powy sze elementy portalu powinny mieæ prze³o enie na opisane procesy wewnêtrzne urzêdu. Portal zawieraj¹cy wy ej wymienione elementy lub modu³y wydaje siê spe³niaæ definicjê e-urzêdu. Od analizy i opisu procesów do budowy systemu informatycznego Budowa systemu informatycznego jest zadaniem bardzo z³o onym i d³ugotrwa³ym. Podstawowa trudnoœæ polega na tym, e wraz z budow¹ systemu, zazwyczaj zmieniaj¹ siê przepisy, jak i pogl¹dy kierownictwa odnoœnie do podstawowych wymagañ stawianych systemowi informatycznemu. Ponadto w procesie analizy na ogó³ mamy do czynienia ze zmieniaj¹cym siê zespo³em analityczno-projektowym oraz z efektami pracy wielu ró - norodnych grup specjalistów merytorycznych, prawnych, informatycznych czy niezale nych ekspertów. Dlatego trzeba za³o yæ etapowy rozwój systemu i kolejne etapy systemu bêd¹ opisywane zgodnie z za³o onymi na pocz¹tku projektu metodologi¹ i standardem opisu hierarchii i procesów. Celem przyjêcia standardu opisu hierarchii i procesów jest, aby wszyscy uczestnicy i u ytkownicy systemu od cz³onków Zarz¹du, poprzez pracowni- 90

21 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU ków merytorycznych i u ytkowników systemu, do projektantów i informatyków mogli jednakowo rozumieæ zmieniaj¹ce siê wymagania systemu. Jednym z podstawowych warunków sukcesu jest zrozumienie przez kierownictwo urzêdu zakresu i wymagañ systemu oraz nadzór nad procesem wdro enia systemu. Bardzo pomocne jest w tym jest stosowanie odpowiedniego oprogramowania do opisu i modelowania procesów. Mo e to byæ stosunkowo niedrogie oprogramowanie do rysowania schematów IGRA x lub Microsoft Visio. W programach tych nale y jednak opracowaæ odpowiedni¹ notacjê projektu zale n¹ od przyjêtej metodologii modelowania. Powinna byæ ona konsekwentnie stosowana pod nadzorem kierownika projektu. W przypadku zastosowania innych i bardziej zaawansowanych systemów, np. Select Perspective lub ARIS, przestrzeganie odpowiedniej notacji jest ³atwiejsze; systemy te zapewniaj¹ znacznie wiêksz¹ spójnoœæ dokumentacji oraz u³atwiaj¹ prowadzenie projektu, jednak e s¹ one dro sze. Konsekwentne przestrzeganie notacji i opisu systemu pozwala na utrzymanie aktualnej dokumentacji systemu w ca³ym cyklu ycia projektu i w koñcowym efekcie jest ekonomicznie na pewno op³acalne. Etapy budowy systemu informatycznego Budowa wiêkszoœci systemów informatycznych opiera siê na tzw. iteracyjno-przyrostowym cyklu ycia oprogramowania. Odnosi siê on do wiêkszoœci systemów pracuj¹cych w administracji. Znajomoœæ cyklu ycia oprogramowania ze strony pracowników urzêdu jest niezbêdna dla w³aœciwego opracowania umowy z dostawc¹ systemu oraz w³aœciwego zaplanowania prac nad rozwojem systemu w urzêdzie. Cykl budowy systemu sk³ada siê z nastêpuj¹cych etapów: 1. Analiza i opis procesów urzêdu. 91

22 PAWE KAMECKI 2. Studium wykonalnoœci i analiza systemu informatycznego. 3. Opracowanie prototypu systemu. 4. Planowanie etapu wdra ania. 5. Projektowanie i budowanie kolejnego etapu. 6. Testy akceptacyjne kolejnego etapu. 7. Instalacja etapu oprogramowania. Etapowy rozwój systemu przedstawiono na poni szym schemacie Podczas budowy systemu niezbêdny jest aktywny udzia³ urzêdu w etapach: 1. Analiza i opis procesów (budowa hierarchii procesów). 2. Studium wykonalnoœci. 3. Akceptacja i odbiór poszczególnych etapów przyrostów przez u ytkowników. Na schemacie etapy te zaznaczono obszarami kropkowanymi. 92

23 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Jest niezwykle istotne, aby etap analizy i opisu procesów by³ szczególnie starannie opracowany i przygotowany przez urz¹d. B³êdy lub niejasnoœci pope³nione na tym etapie stwarzaj¹ najwiêksze problemy oraz powoduj¹ najwiêcej i najbardziej kosztownych b³êdów. W czasie prac analitycznych tego etapu decyduje siê bowiem, do czego system ma s³u yæ, kto go bêdzie u ywa³, w jaki sposób, w jakim okresie itd. Decyduje siê o zasadach bezpieczeñstwa systemu i o mo liwoœciach integracji z innymi ju eksploatowanymi systemami. Tej ogólnej analizie potrzeb i uwarunkowañ urzêdu powinno siê poœwiêciæ znacznie wiêcej uwagi ni specjalistycznej analizie wykonywanej przez firmê informatyczn¹ na kolejnych etapach projektu. irma informatyczna, jeœli pope³ni b³¹d, to dotyczyæ on bêdzie konstrukcji systemu, co jest znacznie ³atwiej skorygowaæ, ni modyfikowaæ istniej¹cy system, który wprawdzie dzia³a znakomicie, lecz jest ma³o przydatny zamawiaj¹cemu. Kolejnym etapem, w którym musi aktywnie uczestniczyæ urz¹d, s¹ testy i akceptacja. Umiejêtnoœæ zorganizowania tego procesu i wprowadzenia klarownych procedur wspó³pracy z dostawc¹ oprogramowania skróci proces wdro enia i zminimalizuje b³êdy. Organizacja i realizacja projektu informatycznego e-urz¹d Sprawne wykonanie analizy i opisu procesów, zaplanowanie uczestnictwa w studium wykonalnoœci oraz pracach odbiorowych wymaga: znajomoœci podstaw metodologicznych najlepiej popartych praktycznym doœwiadczeniem; w³aœciwej organizacji projektu tak po stronie urzêdu, jak i dostawcy systemu. Sposób realizacji projektu informatycznego zale y od wielkoœci urzêdu oraz przeznaczonych na ten cel œrodków finansowych. 93

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica

ZAPYTANIE OFERTOWE. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Milicka 34 55-100 Trzebnica II. Tytuł realizowanego Projektu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo