Analiza i opis procesów e-urzêdu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza i opis procesów e-urzêdu"

Transkrypt

1 Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie e-europa Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich 1. Dokument zawiera plan dzia³añ strategicznych, których celem jest umocnienie gospodarki europejskiej oraz zwiêkszenie jej konkurencyjnoœci w stosunku do innych regionów œwiata. W dokumencie sformu³owano ambitny cel, by Europa sta³a siê najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cym siê regionem na œwiecie w ci¹gu najbli szych 10 lat. Uznano, e rewolucja technologiczna zwi¹zana z rozwojem telekomunikacji, informatyki i Internetu stanowi jeden z podstawowych czynników warunkuj¹cych szybki rozwój gospodarczy. Program obejmuje szereg dzia- ³añ zwi¹zanych z zastosowaniem Internetu, a w szczególnoœci: Government online, Electronic Access to Public Services, European Digital Content for Global Networks, e-content. Przyjêto plan dzia³añ i celów do osi¹gniêcia, obejmuj¹cy trzy podstawowe grupy: 1. Tañszy szybszy i bezpieczniejszy Internet. * Pawe³ Kamecki konsultant i pe³nomocnik ds. informatyki Umbrella. 1 Podstawowe dokumenty mo na znaleÿæ na stronach: S U BA CYWILNA, JESIEÑ ZIMA 2002/2003, NR 5, S

2 PAWE KAMECKI 2. Inwestowanie w rozwój i umiejêtnoœci ludzi dotycz¹ce programów: a) rozwój europejskiej m³odzie y i oœwiaty w wieku Internetu, b) praca w ekonomii opartej na wiedzy, c) partycypacja wszystkich w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy. 3. Rozwój zastosowañ Internetu: a) przyœpieszenie zastosowania handlu elektronicznego, b) e-government: elektroniczny dostêp do us³ug publicznych, c) elektroniczny dostêp do s³u by zdrowia, d) udostêpnienie i rozwój dorobku kulturalnego Europy z pomoc¹ Internetu, e) rozwój inteligentnych systemów transportowych. Dla realizacji powy szych celów ustalono mierniki. W przypadku us³ug publicznych przyjêto 20 podstawowych us³ug relacji urz¹d obywatel. Tak wiêc obywatel bêdzie móg³ drog¹ elektroniczn¹: rozliczaæ podatki, za³atwiaæ ubezpieczenia spo³eczne, za³atwiaæ dokumenty osobiste, szukaæ pracy w urzêdach, zarejestrowaæ samochód, z³o yæ wnioski o pozwolenie na budowê, uzyskaæ œwiadectwa urodzenia, œlubu i inne, zapisaæ siê na wy sz¹ uczelniê, zmieniæ meldunek, zarejestrowaæ siê w przychodniach i szpitalach. Natomiast firmy bêd¹ mog³y drog¹ elektroniczn¹: za³atwiaæ sprawy zwi¹zane z ubezpieczeniem pracowników, rozliczaæ podatki, rozliczaæ VAT, rejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dostarczaæ dane do urzêdu statystycznego, 72

3 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU uzyskiwaæ ró nego typu zezwolenia, uczestniczyæ w przetargach. Na realizacjê powy szych programów przewidziano bardzo du e œrodki finansowe, które w ramach IV i V ramework Programme wspieraj¹ realizacjê projektów zwi¹zanych z rozwojem spo³eczeñstwa informacyjnego. W projektach tych bior¹ udzia³ tak e polskie organizacje i firmy. Realizacja programu e-europa w krajach Unii Realizowany program e-europa jest w pewnym sensie programem minimum. Szereg krajów Unii opracowa³o w³asne, znacznie bardziej ambitne programy wspieraj¹ce rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego. Nale y do nich m.in. Wielka Brytania, której premier ju w 1999 r. w ramach realizacji strategii programu UK online zaproponowa³ 60, jak to nazwano, zobowi¹zañ w czterech podstawowych obszarach: œwiadomi ludzie, firmy osi¹gaj¹ce sukcesy, rz¹d jako przyk³ad, us³ugi i wiedza na poziomie œwiatowym. Wiêkszoœæ tych zobowi¹zañ zosta³a ju zrealizowana. W raporcie rocznym 2000 wyznaczono nastêpnych 25 zobowi¹zañ programu UK online, których celem jest realizacja strategii w czterech podstawowych obszarach przedstawionych na poni szym schemacie. 73

4 PAWE KAMECKI W ramach realizacji programu zainwestowano 3,8 miliarda funtów w rozwój kwalifikacji i œwiadomoœci ludzi, technologiê handlu elektronicznego oraz infrastrukturê teleinformatyczn¹. Wiêcej informacji na ten temat dostêpnych jest pod adresem Envoy.gov.uk/report, gdzie m.in. publikowane s¹ miesiêczne raporty o realizacji programu. Warto wspomnieæ równie o programie Citizen irst, zgodnie z którym us³ugi rz¹dowe i administracja maj¹ byæ dostêpne poprzez Internet przez 24 godziny na dobê 7 dni w tygodniu. Do roku 2007 wiêkszoœæ us³ug administracji bêdzie mo na za³atwiæ poprzez Internet. 74

5 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Dzia³ania na rzecz budowy spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce W maju 2000 r. podczas konferencji ministerialnej, która odby³a siê w Warszawie, przyjêto wraz z krajami kandyduj¹cymi do Unii program Europa+, który nawi¹zuje do programu Unii. Pod koniec kadencji poprzedniego rz¹du premier Jerzy Buzek zaakceptowa³ dokument e-polska. Plan dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, opracowany przez Ministerstwo ¹cznoœci i inne resorty, w którym wytyczony zosta³ plan rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce. W dokumencie okreœlono miêdzy innymi plan dzia³añ zwi¹zanych z krajow¹ administracj¹ publiczn¹, których celem jest: stworzenie z pomoc¹ technologii informatycznych przejrzystej i przyjaznej komunikacji obywatela z administracj¹ publiczn¹; zapewnienie obywatelom bezpoœredniego dostêpu do informacji sektora publicznego; usprawnienie pracy administracji poprzez szersze zastosowanie narzêdzi wykorzystuj¹cych technologie informatyczne i komunikacyjne, w tym zastêpowanie papierowego obiegu informacji obiegiem elektronicznym; zapewnienie zgodnoœci technicznej i kompatybilnoœci ró nych systemów wdra anych w instytucjach. Aktualnie prowadzone s¹ prace nad szeregiem dalszych programów, ustaw i dzia³añ zwi¹zanych z informatyzacj¹ i dostêpem do informacji w administracji publicznej. Definicja e-urzêdu i wynikaj¹ce z niej skutki dla administracji publicznej Powy sze dzia³ania, programy, jak i wiele innych inicjatyw ró nych organizacji spowodowa³y powstanie w Polsce pojêcia e-urzêdu, powszechnie 75

6 PAWE KAMECKI u ywanego w wielu publikacjach, podczas imprez bran owych, w wypowiedziach polityków. Podstawow¹ definicjê e-urzêdu mo na sformu³owaæ jako: Sposób obs³ugi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by z³o enie wniosku, za³atwienie i monitorowanie sprawy mog³y byæ przeprowadzone zdalnie, bezpiecznie i terminowo oraz zgodnie z procedurami jawnymi spo³ecznie. Definicja wnosi wiele nowych elementów do sposobu funkcjonowania urzêdów administracji publicznej. G³ówna przeszkod¹ w realizacji tej idei by³ do niedawna brak prawnych uwarunkowañ zwi¹zanych z identyfikacj¹ sk³adaj¹cego wniosek w zwi¹zku z brakiem prawnych uregulowañ dotycz¹cych podpisu elektronicznego. Konsekwencj¹ opracowanych programów e- Europa i podejœcia do pracy administracji publicznej s¹ uchwalone przez Sejm w 2001 r. dwie ustawy: 1. Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. (wejœcie w ycie z dniem 15 sierpnia 2002 r.). Stanowi ona, e organy w³adzy publicznej w terminie 4 lat od wejœcia w ycie umo liwi¹ stronom wnoszenie podañ i wniosków w postaci elektronicznej. Ponadto ustawa mówi m.in., e: nie mo na odmówiæ wa noœci i skutecznoœci podpisowi elektronicznemu 2 z powodów kwestionowania bezpieczeñstwa urz¹dzenia 3 lub kwalifikacji certyfikatu; oœwiadczenie woli z³o one w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu jest równowa ne formie pisemnej. Bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu, stanowi dowód na to, e zosta³ on z³o ony przez 2 Podpis elektroniczny definicja w s³owniku wybranych terminów. 3 Bezpieczne urz¹dzenie definicja w s³owniku wybranych terminów. 76

7 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU osobê okreœlon¹ w tym certyfikacie jako w³aœciciel podpisu elektronicznego. 2. Ustawa o dostêpie do informacji publicznej z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. zobowi¹zuje administracje publiczn¹ do udostêpniania informacji o charakterze publicznym. W wydanych rozporz¹dzeniach do ustaw zawarto równie szereg dodatkowych zobowi¹zañ, w tym dotycz¹cych m.in. standardów stron internetowych, kategorii informacji, jakie maj¹ byæ zawarte na stronach itd. Ustawy te nak³adaj¹ na urzêdy wiele nowych zobowi¹zañ, które w ci¹gu najbli szych paru lat spowoduj¹ znacz¹ce zmiany dotycz¹ce zakresu oferowanych us³ug, funkcjonowania oraz komunikacji urzêdów z klientami. Wprowadzane zmiany ogranicz¹ m.in. mo liwoœæ œwiadczenia us³ug certyfikacyjnych. Organy w³adzy publicznej i NBP bêd¹ mog³y œwiadczyæ us³ugi certyfikacyjne wy³¹cznie na u ytek w³asny lub innych organów w³adzy publicznej. Jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ œwiadczyæ us³ugi certyfikacyjne na zasadach niezarobkowych, a tak e dla cz³onków wspólnoty samorz¹dowej. Jest to ograniczone szeregiem warunków, do których nale ¹ m.in.: podmiot œwiadcz¹cy us³ugi certyfikacyjne odpowiada za szkody i musi siê ubezpieczyæ od odpowiedzialnoœci w tym zakresie; informacje zwi¹zane ze œwiadczeniem us³ug objête s¹ tajemnic¹; podmiot œwiadcz¹cy us³ugi certyfikacyjne przechowuje i archiwizuje dokumenty i dane w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo; podmiot wydaje certyfikat na podstawie umowy. Zgodnie z ustaw¹ firmy spe³niaj¹ce wymogi ustawowe mog¹ œwiadczyæ us³ugi certyfikacyjne na zasadach komercyjnych. Mo e siê okazaæ, e w przypadku du ych urzêdów wydawanie w³asnych certyfikatów bêdzie bardziej op³acalne ekonomicznie ni korzystanie z us³ug tych firm. 77

8 PAWE KAMECKI Sposób realizacji idei e-urzêdu W opinii œrodowiska administracji do budowy e-urzêdu i realizacji wymagañ ustawowych wystarczy stworzenie strony internetowej urzêdu, w której przedstawione zostan¹ zadania urzêdu, informacje na temat struktury organizacyjnej, adresy i telefony oraz ewentualnie podstawowe procedury i formularze do za³atwienia niezbêdnych spraw. Szereg urzêdów posiada ju dzisiaj bardzo dobre strony internetowe, w których przechowywana jest ogromna iloœæ informacji dotycz¹cych zadañ urzêdów, trybu realizacji spraw, wiadomoœci lokalnych, formularzy wniosków, kart informacyjnych. Wystêpuj¹ jednak problemy z korzystaniem z tych stron, poniewa : 1. Zdarza siê, e dostêp na tych stronach nastêpuje poprzez dostêp do struktury organizacyjnej urzêdu. Nie jest to najlepsze rozwi¹zanie, poniewa interesant powinien za³atwiæ elektronicznie sprawê w urzêdzie, nie znaj¹c organizacji urzêdu i bez potrzeby poznawania jego struktury. 2. Klienci nie maj¹ dostêpu do wewnêtrznego systemu komunikacji urzêdu. 3. Zbyt du a iloœæ nagromadzonych informacji powoduje trudnoœci w dotarciu do potrzebnych informacji. Zbudowane w ten sposób strony internetowe u³atwiaj¹ dostêp do informacji o urzêdzie, lecz nie spe³niaj¹ podstawowych celów programu e-urzêdu, to znaczy: 1. Obs³ugi online klienta. 2. Wgl¹du klienta w sposób i etap, na jakim jest jego sprawa lub sprawy. 3. Nadzorowania i monitorowania przebiegu spraw przez pracowników i kierowników urzêdu. 4. Elementów zarz¹dzania wiedz¹ urzêdu. 78

9 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Strony internetowe winny zatem oferowaæ: 1. Dostêp poprzez realizowane us³ugi i zadania, a nie poprzez strukturê organizacyjn¹. 2. Elektroniczny kontakt klientów z urzêdem poprzez po³¹czenie z wewnêtrznym systemem zarz¹dzania i organizacji. Dlatego punktem wyjœcia do realizacji idei e-urzêdu jest potraktowanie systemów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ e-urzêdu nie jako podstawy do rozszerzenia jego funkcji, ale jako podstawy do identyfikacji i opisu procesów urzêdu, a nastêpnie analizy i poprawy jego funkcjonowania. Aby osi¹gn¹æ powy sze cele, nale y: 1. D¹ yæ do osi¹gniêcia najwy szego poziomu jakoœci obs³ugi poprzez wdro enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnego z norm¹ PN EN 9001:2001 lub metodologi¹ E QM 4 i wynikaj¹cym z nich procesowym podejœciem do realizacji us³ug: a) zidentyfikowaæ wymagania klientów urzêdu, uznaæ je za podmiot w za³atwianiu spraw; b) opracowaæ misjê i politykê jakoœci zawieraj¹c¹ cele jakoœci i sposoby ich osi¹gniêcia. 2. Zastosowaæ tzw. podejœcie procesowe do analizy pracy urzêdu. Dlatego nale y: a) zidentyfikowaæ procesy realizuj¹ce zadania urzêdu; b) wybraæ procesy maj¹ce szczególny wp³yw na jakoœæ obs³ugi klientów, zadania najczêœciej realizowane lub o szczególnie istotnym znaczeniu; c) dla wybranych procesów stworzyæ procedury, standardy us³ug oraz karty informacyjne lub karty us³ug; d) zarz¹dzaæ procesami zgodnie z zasadami systemu zarz¹dzania jakoœci¹ oraz monitorowaæ i analizowaæ stopieñ realizacji celów procesów; 4 E QM Model Doskona³oœci opracowany przez Europejsk¹ undacjê Zarz¹dzania Jakoœci¹. Metoda samooceny i analizy stosowana z powodzeniem w administracji w krajach Unii, jest podstaw¹ do przyznania Polskiej i Europejskiej Nagrody Jakoœci. 79

10 PAWE KAMECKI e) doskonaliæ system zarz¹dzania urzêdem oraz zachodz¹ce procesy. 3. Zidentyfikowaæ i personalizowaæ interesanta jest to warunek ogromnie istotny z punktu widzenia efektywnego zastosowania informatyki w urzêdzie. 4. Zapewniæ bezpieczeñstwo informacji i dostêpu do danych na ró nych poziomach zgodnie z polityk¹ bezpieczeñstwa urzêdu oraz innymi przepisami. 5. Rozpocz¹æ prace nad wdro eniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Systemy te wydaj¹ siê byæ szczególnie przydatne do usprawnienia pracy urzêdu i obs³ugi klientów oraz realizacji idei e- urzêdu. 6. Ze wzglêdu na du ¹ iloœæ informacji zgromadzonych w du ych urzêdach nale y rozpocz¹æ prace nad wdro eniem elementów systemu zarz¹dzania wiedz¹, czyli mechanizmy: a) wspomagaj¹ce udostêpnianie informacji w Internecie; b) u³atwiaj¹ce dostêp i wyszukiwanie informacji. Co to jest podejœcie procesowe w systemie zarz¹dzania jakoœci¹ Spoœród wielu definicji procesu, dobrze przystaj¹c¹ do realiów funkcjonowania administracji jest definicja: Procesem nazywamy zbiór czynnoœci, które przetwarzaj¹ produkty o podobnym charakterze i odwo³uj¹ siê do wspólnego obszaru wiedzy. Podstaw¹ systemów zarz¹dzania jakoœci¹ jest orientacja na procesy, która mówi, e nie mo na wdro yæ w organizacji efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹, nie posiadaj¹c wiedzy na temat podstawowych procesów biznesowych. Systemy zarz¹dzania jakoœci¹ podkreœlaj¹ potrzebê identyfikacji i zrozumienia podejœcia procesowego dla projektowania, wdra ania i weryfikacji procesów oraz ich ci¹g³ego doskonalenia. 80

11 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU W tak rozumianym podejœciu do zarz¹dzania jakoœci¹ obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady: podstawowe procesy urzêdu s¹ udokumentowane i poddane analizie, powi¹zania wewn¹trz procesów analizowane s¹ przez pryzmat potrzeb interesantów, powtarzalnoœæ i jakoœæ rezultatów procesów zapewniaj¹ udokumentowane procedury, zasoby i informacje do wspomagania dzia³ania i monitorowania tych procesów s¹ ogólnie dostêpne, podstaw¹ okreœlania celów i oceny rezultatów zachodz¹cych procesów jest ich monitorowanie oraz analiza wyników, zarz¹dzanie procesami opiera siê na ich ci¹g³ym doskonaleniu, zarz¹dzanie procesami zwi¹zane jest ze zmian¹ kultury urzêdu. Podejœcie to oznacza systematyczn¹ identyfikacjê i zarz¹dzanie procesami oraz badanie wzajemnych oddzia³ywañ miêdzy procesami. To w³aœnie procesy powoduj¹ powstawanie okreœlonych wyrobów/us³ug i to one dodaj¹ im wartoœci. To w³aœnie w trakcie procesów s¹ (lub nie) wykorzystywane zasoby. To w³aœnie w realizowanych procesach tworzona jest jakoœæ wyrobów i us³ug oceniana póÿniej przez klientów. To wp³ywaj¹c na procesy, mo- emy spe³niaæ wymagania i oczekiwania klienta. Poznanie procesów, ich rzeczywistego przebiegu i wystêpuj¹cych powi¹zañ pomiêdzy nimi mo e byæ kluczem do sukcesu organizacji. Budowa hierarchii procesów oraz opis procesów Identyfikacja, a wiêc wybór kluczowych procesów lub grup procesów w urzêdzie, stanowi pierwszy etap procesowego zarz¹dzania jakoœci¹ i wdro- enia elektronicznego obiegu dokumentów. Doœwiadczenia Umbrelli zebrane z kilkudziesiêciu urzêdów samorz¹dowych i dwóch urzêdów wojewódzkich wykaza³y, e procesów tych mo e byæ od kilkudziesiêciu do kilkuset. 81

12 PAWE KAMECKI Przedstawienie procesów oraz wykazanie ich wzajemnych powi¹zañ jest zadaniem trudnym i czasoch³onnym, a iloœæ zidentyfikowanych procesów zmienia siê w trakcie prac wdro eniowych, w zwi¹zku ze zmieniaj¹cym siê sposobem postrzegania urzêdu. Dlatego niezbêdne jest zastosowanie odpowiedniej metodologii oraz notacji opisu wystêpuj¹cych procesów. Podstawowym rezultatem tych prac winny byæ hierarchia i w¹tki lub schematy procesów. Kolejnym istotnym etapem wdra ania procesowego zarz¹dzania jakoœci¹ jest wiêc tworzenie map, ukazuj¹cych przebieg i wzajemne oddzia³ywanie procesów. Budowê hierarchii procesów zaczynamy od pogrupowania procesów w grupy procesów. Punktem wyjœcia do ustalenia grup procesów mog¹ byæ na przyk³ad: regulamin organizacyjny, ustawa o samorz¹dzie terytorialnym (jeœli to dotyczy samorz¹du), cele wynikaj¹ce z misji, polityki jakoœci lub strategii urzêdu, inne zasady uznane za istotne dla dalszych prac. Sposób pogrupowania procesów zale y od kierownictwa urzêdu. W poszczególnych grupach procesów identyfikujemy w¹tki procesów. Zidentyfikowane grupy i zwi¹zane z nimi procesy uk³adamy w hierarchiê procesów. 82

13 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Powy szy schemat przedstawia przyk³adow¹ hierarchiê procesów. 83

14 PAWE KAMECKI Bardzo wa ne jest, by poszczególne grupy i procesy opisaæ w miarê jak najdok³adniej komentarzami oraz oznaczyæ kolorami czy odpowiednimi symbolami. W za³¹czonym powy ej przyk³adzie odcieniem szarym oznaczono procesy wspierane systemem informatycznym, symbole z faktur¹ kropkowan¹ oznaczaj¹ procesy, które bêd¹ wspierane w II etapie informatyzacji, a symbole z bia³ym t³em procesy, które nie bêd¹ wspierane informatyk¹. Po co budujemy hierarchiê procesów? Hierarchia procesów obrazuje w sposób jasny i przejrzysty, czym tak naprawdê jest system zarz¹dzania urzêdu. Jest pewnego rodzaju koncentratem myœlenia o tym, czym jest moja organizacja. Hierarchia procesów opisuje w sposób obiektywny system oraz: 1. Okreœla, czym jest system zarz¹dzania mojego urzêdu, a czym nie jest, czyli okreœla granice systemu zarz¹dzania. 2. Hierarchiê procesów ³atwo mo na powi¹zaæ z misj¹ i strategi¹ lub celami jakoœci urzêdu. 3. Okreœla granice systemu informatycznego (w przyk³adowym schemacie powy ej s¹ to pola niebieskie ). 4. Jest zrozumia³a dla wszystkich uczestników projektu, od cz³onków zarz¹du, poprzez pracowników merytorycznych, do analityków i informatyków. 5. Stanowi podstawê rein ynierii i usprawniania procesów organizacji. 6. Pozwala na kontrolowany poziom poznania, poniewa : a) na danym etapie prac nie musimy znaæ i opisywaæ ka dego zadania i procesu swojej organizacji w tym samym stopniu. Jeœli pewnych procesów nie znamy, to w komentarzach opisujemy wyraÿnie, e na obecnym etapie nie znamy sposobu realizacji tych procesów, b) jeœli jakiegoœ procesu nie znamy, to mo emy w sposób jasny opisaæ i okreœliæ w opisie i komentarzach do hierarchii, czy i kiedy chcemy siê nim zajmowaæ. 84

15 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Tak wiêc hierarchia procesów pozwala nam przedstawiæ stopieñ poznania naszej organizacji oraz okreœliæ, co tak naprawdê jest wspomagane systemem informatycznym. Przedstawiona hierarchia jest dobrym i ³atwo zrozumia³ym opisem systemu zarówno dla pracowników urzêdu, jak i informatyków. Stopniowo uszczegó³owiana stanowi podstawê do rozwoju systemu oraz udokumentowania prac zarówno nad systemem zarz¹dzania, jak i systemem informatycznym. Opracowywanie i analiza schematów (w¹tków) procesów Nastêpnym krokiem, po opracowaniu hierarchii procesów, jest opisanie w¹tków pogrupowanych procesów i przeprowadzenie ich analizy. W¹tki procesów mo emy przedstawiæ w postaci pisemnych procedur, schematów lub tabel. Bez wzglêdu na przyjêt¹ formê opisu procesów, prace na analiz¹ procesów rozpoczynamy od: okreœlenia uczestników procesu, okreœlenia zakresu procesu, czyli pocz¹tku i koñca procesu, jego inicjatora oraz zdarzenia inicjuj¹cego i koñcz¹cego proces, zidentyfikowania poszczególnych czynnoœci i dzia³añ wykonywanych przez uczestników procesu ze szczególnym uwzglêdnieniem czynnoœci decyzyjnych, stanowi¹cych o specjalnych uprawnieniach odnosz¹cych siê zarówno do systemu zarz¹dzania jakoœci¹, jak i systemu informatycznego, identyfikacji zapisów tworzonych i wykorzystywanych, powsta³ych w trakcie realizacji procesu, oraz wykorzystywanych dokumentów. Pozwoli to nam na zidentyfikowanie obiegu dokumentów i zapisów funkcjonuj¹cych w systemie informatycznym. 85

16 PAWE KAMECKI Poni ej przedstawiono przyk³ad schematu procedury. W ten sposób przedstawiona procedura z okreœlonym celem, uczestnikami i dokumentami niezbêdnymi dla jej realizacji stanowi niemal kompletn¹ procedurê systemu zarz¹dzania jakoœci¹. Jest ona dla informatyków bezcennym Ÿród³em informacji, identyfikuje bowiem uczestników procesów wraz z okreœleniem ich zadañ oraz pozwala okreœliæ zasady dostêpu do danych i bezpieczeñstwa systemu informatycznego. Stanowi dobr¹ podstawê do budowy elektronicznego obiegu dokumentów. 86

17 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Polityka bezpieczeñstwa Budowa z³o onego systemu informatycznego oraz dostêp do systemu przez wielu pracowników i klientów powoduje, e nale y poddaæ analizie zasady bezpieczeñstwa danych i systemów informatycznych urzêdu, jak równie zidentyfikowaæ listê ryzyk, zwi¹zanych z dostêpem do informacji w organizacji. Na politykê bezpieczeñstwa instytucji sk³adaj¹ siê podstawowe zasady bezpieczeñstwa i wytyczne dla ca³ej instytucji oraz wynikaj¹ce z nich procedury postêpowania obowi¹zuj¹ce w instytucji, w tym te, które obejmuj¹ np. prawa jednostki, wymagania prawne i normy. Polityka bezpieczeñstwa ustanawiana jest zwykle w celu: ochrony danych organizacji, ochrony systemów informatycznych, zapewnienia ci¹g³oœci pracy, ochrony interesów klientów. Warto zaznaczyæ, e polityka bezpieczeñstwa dotyczy nie tylko systemów informatycznych, ale ca³ego systemu informacyjnego urzêdu. Opracowuj¹c politykê bezpieczeñstwa, mo na pos³u yæ siê wytycznymi normy Pr PN-I Wytyczne do zarz¹dzania bezpieczeñstwem systemów informatycznych. Norma zawiera wytyczne do opracowania i realizacji polityki bezpieczeñstwa. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Jednym z pierwszych dzia³añ zwi¹zanych z opracowaniem i wdro eniem systemu zarz¹dzania jakoœci¹ jest przegl¹d istniej¹cych w urzêdzie regulaminów, instrukcji, przepisów prawa, zarz¹dzeñ i dokumentów. Wymagania norm zarz¹dzania jakoœci¹ w zakresie nadzoru nad dokumentami powoduj¹, e nadzór nad tworzeniem i ca³¹ dokumentacj¹ urzêdu jest uœciœlany i porz¹dkowany. 87

18 PAWE KAMECKI Dziêki temu uzyskujemy szereg bardzo cennych informacji niezbêdnych do wdro enia systemu informatycznego. Nale ¹ do nich: 1. Zidentyfikowanie kategorii dokumentów i zapisów. 2. Opracowanie procedur w tym procedury nadzoru nad dokumentacj¹ papierow¹ i elektroniczn¹. 3. Stworzenie standardów us³ug. 4. Stworzenie formularzy, kart us³ug, kart informacyjnych stanowi¹cych podstawê dla sprawnej komunikacji klienta z urzêdem. 5. Okreœlenie uczestników procesów i odpowiedzialnoœci, co stanowi podstawê budowy systemu bezpieczeñstwa. Poni szy schemat przedstawia wymagania dotycz¹ce nadzoru nad dokumentami systemu zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnie z norm¹ ISO oraz podstawowe grupy dokumentów wystêpuj¹cych w urzêdzie. 88

19 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Przeniesienie powy szych dokumentów do postaci elektronicznej, a nastêpnie na stronê internetow¹ zapewni pe³n¹ informacjê o dokumentach obowi¹zuj¹cych w urzêdzie i stanowiæ bêdzie podstawê do budowy portalu internetowego. Zawartoœæ i uk³ad portalu internetowego urzêdu Wymieniona w poprzednim rozdziale dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ oraz zidentyfikowane procesy stanowi¹ podstawê do: 1) budowy elektronicznego obiegu dokumentów, 2) budowy portalu internetowego i intranetu w urzêdzie, 3) udostêpniania informacji poprzez kiosk informacyjny w urzêdach. Aby spe³niæ wymagania definicji e-urzêdu, portal taki winien byæ uzupe³niony o: 1) aplikacjê do odbioru i wysy³ki poczty z podpisem elektronicznym, 2) zestawy procedur, 3) zasady informowania klienta o stanie sprawy, 4) po³¹czenie z wewnêtrznym elektronicznym obiegiem dokumentów urzêdu, oraz o szereg dodatkowych modu³ów typu: Aktualnoœci modu³ zawieraj¹cy najœwie sze informacje z ycia urzêdu, rady, gminy itp. aktualizowane codziennie. orum dyskusyjne dla cz³onków spo³ecznoœci lokalnej i pracowników urzêdu. Komunikaty zestaw najwa niejszych og³oszeñ wewn¹trz urzêdu. Biuletyn informacyjny periodyk zawieraj¹cy tematycznie usystematyzowane informacje, aktualizowane w okreœlonym przedziale czasu, np. wa ne umowy zawarte przez urz¹d, informacje z sesji rady, wa ne wydarzenia z ycia urzêdu itp. 89

20 PAWE KAMECKI Ksi¹ ka telefoniczna wykaz wszystkich pracowników ze szczegó³ow¹ informacj¹ o telefonie, numerze pokoju, godzinach urzêdowania oraz wykaz wszystkich kontaktów zewnêtrznych z mo liwoœci¹ przeszukiwania po imieniu, nazwisku, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku. Rezerwacja zasobów mo liwoœæ dokonania rezerwacji sal, rzutników, samochodów. Wiele innych elementów które mo emy umieœciæ w portalu, zale nie od specyfiki urzêdu, potrzeb klientów i pomys³owoœci autorów. Nale y zaznaczyæ, e wszystkie powy sze elementy portalu powinny mieæ prze³o enie na opisane procesy wewnêtrzne urzêdu. Portal zawieraj¹cy wy ej wymienione elementy lub modu³y wydaje siê spe³niaæ definicjê e-urzêdu. Od analizy i opisu procesów do budowy systemu informatycznego Budowa systemu informatycznego jest zadaniem bardzo z³o onym i d³ugotrwa³ym. Podstawowa trudnoœæ polega na tym, e wraz z budow¹ systemu, zazwyczaj zmieniaj¹ siê przepisy, jak i pogl¹dy kierownictwa odnoœnie do podstawowych wymagañ stawianych systemowi informatycznemu. Ponadto w procesie analizy na ogó³ mamy do czynienia ze zmieniaj¹cym siê zespo³em analityczno-projektowym oraz z efektami pracy wielu ró - norodnych grup specjalistów merytorycznych, prawnych, informatycznych czy niezale nych ekspertów. Dlatego trzeba za³o yæ etapowy rozwój systemu i kolejne etapy systemu bêd¹ opisywane zgodnie z za³o onymi na pocz¹tku projektu metodologi¹ i standardem opisu hierarchii i procesów. Celem przyjêcia standardu opisu hierarchii i procesów jest, aby wszyscy uczestnicy i u ytkownicy systemu od cz³onków Zarz¹du, poprzez pracowni- 90

21 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU ków merytorycznych i u ytkowników systemu, do projektantów i informatyków mogli jednakowo rozumieæ zmieniaj¹ce siê wymagania systemu. Jednym z podstawowych warunków sukcesu jest zrozumienie przez kierownictwo urzêdu zakresu i wymagañ systemu oraz nadzór nad procesem wdro enia systemu. Bardzo pomocne jest w tym jest stosowanie odpowiedniego oprogramowania do opisu i modelowania procesów. Mo e to byæ stosunkowo niedrogie oprogramowanie do rysowania schematów IGRA x lub Microsoft Visio. W programach tych nale y jednak opracowaæ odpowiedni¹ notacjê projektu zale n¹ od przyjêtej metodologii modelowania. Powinna byæ ona konsekwentnie stosowana pod nadzorem kierownika projektu. W przypadku zastosowania innych i bardziej zaawansowanych systemów, np. Select Perspective lub ARIS, przestrzeganie odpowiedniej notacji jest ³atwiejsze; systemy te zapewniaj¹ znacznie wiêksz¹ spójnoœæ dokumentacji oraz u³atwiaj¹ prowadzenie projektu, jednak e s¹ one dro sze. Konsekwentne przestrzeganie notacji i opisu systemu pozwala na utrzymanie aktualnej dokumentacji systemu w ca³ym cyklu ycia projektu i w koñcowym efekcie jest ekonomicznie na pewno op³acalne. Etapy budowy systemu informatycznego Budowa wiêkszoœci systemów informatycznych opiera siê na tzw. iteracyjno-przyrostowym cyklu ycia oprogramowania. Odnosi siê on do wiêkszoœci systemów pracuj¹cych w administracji. Znajomoœæ cyklu ycia oprogramowania ze strony pracowników urzêdu jest niezbêdna dla w³aœciwego opracowania umowy z dostawc¹ systemu oraz w³aœciwego zaplanowania prac nad rozwojem systemu w urzêdzie. Cykl budowy systemu sk³ada siê z nastêpuj¹cych etapów: 1. Analiza i opis procesów urzêdu. 91

22 PAWE KAMECKI 2. Studium wykonalnoœci i analiza systemu informatycznego. 3. Opracowanie prototypu systemu. 4. Planowanie etapu wdra ania. 5. Projektowanie i budowanie kolejnego etapu. 6. Testy akceptacyjne kolejnego etapu. 7. Instalacja etapu oprogramowania. Etapowy rozwój systemu przedstawiono na poni szym schemacie Podczas budowy systemu niezbêdny jest aktywny udzia³ urzêdu w etapach: 1. Analiza i opis procesów (budowa hierarchii procesów). 2. Studium wykonalnoœci. 3. Akceptacja i odbiór poszczególnych etapów przyrostów przez u ytkowników. Na schemacie etapy te zaznaczono obszarami kropkowanymi. 92

23 ANALIZA I OPIS PROCESÓW E-URZÊDU Jest niezwykle istotne, aby etap analizy i opisu procesów by³ szczególnie starannie opracowany i przygotowany przez urz¹d. B³êdy lub niejasnoœci pope³nione na tym etapie stwarzaj¹ najwiêksze problemy oraz powoduj¹ najwiêcej i najbardziej kosztownych b³êdów. W czasie prac analitycznych tego etapu decyduje siê bowiem, do czego system ma s³u yæ, kto go bêdzie u ywa³, w jaki sposób, w jakim okresie itd. Decyduje siê o zasadach bezpieczeñstwa systemu i o mo liwoœciach integracji z innymi ju eksploatowanymi systemami. Tej ogólnej analizie potrzeb i uwarunkowañ urzêdu powinno siê poœwiêciæ znacznie wiêcej uwagi ni specjalistycznej analizie wykonywanej przez firmê informatyczn¹ na kolejnych etapach projektu. irma informatyczna, jeœli pope³ni b³¹d, to dotyczyæ on bêdzie konstrukcji systemu, co jest znacznie ³atwiej skorygowaæ, ni modyfikowaæ istniej¹cy system, który wprawdzie dzia³a znakomicie, lecz jest ma³o przydatny zamawiaj¹cemu. Kolejnym etapem, w którym musi aktywnie uczestniczyæ urz¹d, s¹ testy i akceptacja. Umiejêtnoœæ zorganizowania tego procesu i wprowadzenia klarownych procedur wspó³pracy z dostawc¹ oprogramowania skróci proces wdro enia i zminimalizuje b³êdy. Organizacja i realizacja projektu informatycznego e-urz¹d Sprawne wykonanie analizy i opisu procesów, zaplanowanie uczestnictwa w studium wykonalnoœci oraz pracach odbiorowych wymaga: znajomoœci podstaw metodologicznych najlepiej popartych praktycznym doœwiadczeniem; w³aœciwej organizacji projektu tak po stronie urzêdu, jak i dostawcy systemu. Sposób realizacji projektu informatycznego zale y od wielkoœci urzêdu oraz przeznaczonych na ten cel œrodków finansowych. 93

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki

Paweł Kamecki Umbrella Consulting Sp. z o.o. Projsystem. Zawartość. Kraków 11 październik 2007 1 opracował: Paweł Kamecki System bezpieczeostwa informacji i ochrony danych osobowych oraz zarządzanie usługami IT w urzędzie warunkiem prawidłowej realizacji projektów teleinformatycznych finansowanych ze środków UE. Paweł Kamecki

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo