ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 / 37

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CEL ZADANIA OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO OGÓLNY I BRANŻOWY OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES: LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: GRANICE ZAMÓWIENIA: GRANICE ZAKRESU PROJEKTOWANIA: GRANICE ZAKRESU REALIZACJI INWESTYCJI: II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA (OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE) WYMAGANIA OGÓLNE: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I WARUNKÓW DLA PRAC PROJEKTOWYCH: Dla zakresu prac projektowych : Dla całości Dokumentacji projektowej Dla Koncepcji z założeniami projektowymi i opracowaniem programowo przestrzennym: Dla projektu budowlanego do pozwolenia na budowę Dla projektów wykonawczych wszystkich branż Dla techniki wykonania dokumentacji Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji Dla terminów Szczególne uwarunkowania do projektowania obowiązujące u Zamawiającego Dla Branżowych wymagań i warunków wykonania dokumentacji projektowej Terminy dla przekazania dokumentacji: Miejsce dostarczenia dokumentacji Opiniowanie dokumentacji III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE: Wymagania realizacyjne Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót: Organizacja Robót Budowlanych Wymagania dla personelu kluczowego Wykonanie prób funkcjonalnych Ruch regulacyjny Ruch próbny Optymalizacja Próby Końcowe Pomiary Odbiorowe Odbiory Robót Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy Szkolenia Instrukcje WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IV. HARMONOGRAM, GWARANCJE, UMOWY SERWISOWE, ZASADY WYCENY PRAC, ROBOTY DODATKOWE, PŁATNOŚCI, HARMONOGRAM GWARANCJE GWARANCJE TECHNICZNE UMOWY SERWISOWE ZASADY WYCENY PRAC Zakres prac do wyceny Roboty dodatkowe Zestawienie płatności DODATKOWE WYMAGANIA ZAWARTOŚCI CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY ZAŁĄCZNIKI / 37

3 7. ZARZĄDZANIE ZADANIEM: V. WYMAGANIA, INSTRUKCJE PRZEPISY ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTAWA: BHP, PRZECIWPOŻAROWE I OCHRONY ŚRODOWISKA OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE HARMONOGRAM RAMOWY / 37

4 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Cel zadania Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej modernizacji instalacji paleniskowej kotła OP 230 nr 6 w Elektrociepłowni Gdyńskiej w zakresie opisanym w niniejszej specyfikacji Celem zadania jest osiągnięcie prawidłowych parametrów eksploatacyjnych kotła, w całym zakresie jego wydajności, przy współspalaniu paliw biomasowych dodawanych do paliwa podstawowego w ilości do 15% całkowitej masy spalanego paliwa a w szczególności: Temperatury pary wylotowej C Części palnych w popiele poniżej 6% Części palnych w żużlu poniżej 8% Emisji NO x 450 mg/nm3 2. Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego ogólny i branżowy 2.1 Opis ogólny stanu istniejącego Podstawowe dane techniczne kotła. typ kotła - OP 230, producent - Rafko S.A. rok produkcji ilość przepracowanych godzin wydajność ton pary/h temperatura pary świeżej C ciśnienie pary świeżej - 13,8 MPa ± 0,2 MPa paliwo - węgiel kamienny + biomasa (do 15% masy podawanego paliwa) 2.2 Opis dla branży wirnikowej 2.3 Opis dla branży kotłowej Opis istniejącego układu technologicznego Kocioł wykonano w tradycyjnym układzie dwuciągowym. Prostokątna komora paleniskowa o wymiarach 8455x6615 wyekranowana jest rurami parownika, które pospawane z płaskownikiem w podziałce 75mm tworzą szczelne ściany membranowe. W dolnej części komora paleniskowa przechodzi w ekranowany lej żużlowy. Z połowy rur tylnej ściany komory paleniskowej utworzono u jej wylotu, przewał dla zasłonięcia III stopnia przegrzewacza pary. W górnej części kotła komora paleniskowa przechodzi w komorę grodziową zabudowaną 12 grodziami przegrzewacza pary II stopnia. Rury ekranowe wprowadzone są do górnych kolektorów znajdujących się w przestrzeni międzystropia, z których mieszanina parowo-wodna odprowadzana jest do walczaka. Ściany międzyciągu i II ciągu w obrębie przegrzewacza pary wykonane są również w postaci szczelnych ścian membranowych, pospawanych w podziałce 75mm. Rury te włączone są w układ przepływowy przegrzewacza pary. W międzyciągu zawieszone są na stropie wężownice przegrzewacza pary III stopnia. Przegrzewacz ten wykonany jest z rur w układzie korytarzowym. W II-gim ciągu kotła o wymiarach 8455x3915 umieszczono I stopień przegrzewacza pary i podgrzewacz wody. Przegrzewacz pary wykonany jest w kształcie wężownic usytuowanych szachownicowo w podziałce 150mm i 60 mm. Wężownice zawieszone są na rurach wieszakowych. Pod przegrzewaczem umieszczono trzy pakiety wężownic podgrzewacza wody wykonanych w układzie szachownicowym. W obrębie podgrzewacza wody nie ma ścian membranowych, lecz opancerzenie blaszane podwieszone do dolnych komór II ciągu. U dołu II ciągu utworzono leje popiołowe z rurami służącymi do odpopielania. Obrotowe podgrzewacze powietrza umieszczone są w budynku kotłowni pod II ciągiem kotła. Pod podgrzewaczami powietrza usytuowane są wentylatory podmuchu. Zimne, lub wstępnie podgrzane w parowych podgrzewaczach, powietrze jest tłoczone przez wentylatory podmuchu i podgrzewane spalinami w obrotowych podgrzewaczach powietrza. Gorące powietrze do palników jest pobierane ze skrzyni palnikowej, natomiast do dysz OFA zostały zabudowane kanały gorącego powietrza. Na ścianie frontowej komory umieszczono 4 palniki pyłowe, które zabudowane są w dwóch poziomach. Dodatkowo nad górnym rzędem palników zabudowano 4 dysze zrzutowe mieszanki pyłowej. Powyżej poziomu palników głównych i dysz zrzutowych umieszczono na 4 ścianach ekranowych układ dysz OFA. Paliwo podawane jest z zasobników przykotłowych poprzez podajniki ślimakowe do młynów misowokulowych typu EM70. Po zmieleniu w młynach pył jest wdmuchiwany poprzez przewody do palników i dysz zrzutowych. Do młynów doprowadzono kanały gorącego powietrza nośnego, które są również zasilane z wyżej wymienionego kolektora. Powietrze nośne podawane jest do młyna poprzez współpracujące wentylatory młynowe. W młynach zastosowano separator odśrodkowy ze stałymi kierownicami (łopatki kierownic są ustawiane podczas remontu młyna) służący do rozdziału mieszanki na zagęszczoną i 4 / 37

5 rozrzedzoną. Mieszanka zagęszczona zasila palniki, natomiast mieszanka rozrzedzona doprowadzona jest przewodami do dysz zrzutowych. Opisana instalacja paleniskowa stanowi autorski projekt firmy POLIN i została zamontowana na kotle w 1996 roku. Pozwalała ona na dotrzymanie założonych parametrów eksploatacyjnych przy spalaniu węgla bez biomasy. Po wprowadzeniu biomasy do węgla (mieszanina ta jest dostarczana do młynów) w ilości do 15% wystąpiły problemy z dotrzymaniem parametrów kotła zgodnych z DTR dla kotłów OP230 (zwłaszcza temperatura pary świeżej oraz wysokość niedopału). D y s z e O F A M i e s z a n k a r o z r z e d z o n a M i e s z a n k a r o z r z e d z o n a M i e s z a n k a z a g e s z c z o n a M i e s z a n k a z a g e s z c z o n a Rys.1 Przekrój podłużny kotła z instalacją niskoemisyjną. Rys. 2 Schemat rozpływu pyłu i powietrza w komorze paleniskowej. 5 / 37

6 Rys. 3 Schemat połączeń młynów z palnikami i dyszami zrzutowymi Dane techniczne kotła i urządzeń pomocniczych LP PARAMETR WARTOŚĆ 1 Typ kotła OP Paliwo Pył węgla kam. 3 Rok oddania do eksploatacji Moc cieplna netto Wydajność maksymalna trwała 230 t/h 6 Wydajność minimalna (przy paliwie gwarancyjnym) 140 t/h 7 Wydajność maksymalna chwilowa przy twz = 200 C 253 t/h 8 Wydajność maksymalna chwilowa przy twz = 150 C 230 t/h 9 Ciśnienie pary za kotłem 13,5 MPa+0,2 10 Ciśnienie robocze w walczaku 15,3 MPa 11 Ciśnienie obliczeniowe 16,2 MPa 12 Ciśnienie wody zasilającej za zaworem regulacyjnym 15,6 MPa 13 Temperatura pary na wylocie 540 ( ) C 14 Temperatura wody zasilającej przy D = 230 t/h 200 C 15 Temperatura spalin wylot. przy D = 230 t/h obl=130 C Obl C Max -160 C 16 Temperatura zimnego powietrza 30 C 17 Temperatura gorącego powietrza 350 C 18 Sprawność kotła gwarancyjna przy D = 230 t/h 89,00 % 20 Ilość wody wtryskowej przy D = 230 t/h i twz = 200 C 22 t/h 21 Maksymalna ilość wody wtryskowej 46 t/h 22 Ciśnienie wody przed stacją wtryskową 15,6 MPa 23 Zawartość CO2 na wylocie z podgrzewacza wody 13,90 % 24 Zawartość CO2 na wylocie z kotła 13,00 % 6 / 37

7 25 Dane dla paliwa gwarancyjnego 25.1 Wartość opałowa paliwa kj/kg 25.2 Zawartość wilgoci 12 % 25.3 Zawartość popiołu 21,50 % 25.4 Zawartość siarki 0,85 % 25.5 Zawartość części lotnych w masie palnej 34 % 26 Rok zainstalowania palników niskoemisyjnych Typ palnika pyłowego wirowy 28 Rozmieszczenie palników przedni ekran 29 Normy emisji 29.1 NOx 600 mg/um SO mg/um Pył 110 mg/um CO 250 mg/um 3 30 Dane urządzeń pomocniczych 30.1 Obrotowe podgrzewacze powietrza Typ BD 22/1600 Ilość na kocioł Wentylatory podmuchu typ WPWD -125/1,4 A+K promieniowy ilość na kocioł 2 Wydajność wentylatora m 3 /h Spręż całkowity przy ciężarze właściwym czynnika 30.3 Wentylatory spalin typ 3937 Pa WPWD -125/1,8 A+K promieniowy ilość na kocioł 2 Wydajność wentylatora m 3 /h Spręż całkowity przy ciężarze właściwym czynnika 30.4 Młyny węglowe Pa Ilość sztuk na kocioł 4 Typ młyna Wydajność młyna osiągalna/maksymalna DTR EM /15 t/h Temperatura mieszanki za młynem C Temperatura powietrza suszącego przed młynem C Granulacja węgla surowego 0-30 mm Pozostałość na sicie R=0, % Pozostałość na sicie R=0,02 2 % 30.5 Wentylatory młynowe. Ilość sztuk na kocioł 4 Typ wentylatora WPM 85/2,3 Wydajność wentylatora maksymalna 19,4 m 3 /h Spręż statyczny wentylatora 30.6 Podajniki węgla. Ilość sztuk na kocioł 4 Typ podajnika Wydajność maksymalna Wydajność minimalna 30.7 Wentylator powietrza uszczelniającego młyny. 8,0 kpa ślimakowy Ilość sztuk na kocioł 2 22 t/h 5 t/h 7 / 37

8 Typ WP 13/7-2 Wydajność wentylatora 0,4 m 3 /s Spręż 14,3 kpa 30.8 Palniki rozpałkowe Ilość palników rozpałkowych na kocioł 4 Typ palnika rozpałkowego ciśnieniowy z rozpylaniem parowym Wydajność nominalna palnika dla oleju opałowego 1200 kg/h 31 Dane elektrofiltra Typ HKE 2 x 14-2 x 700/3 x 5,0 x 14,6/400 Liczba stref 3 Całkowita ilość wytrącanego pyłu (max) 11,15 t/h Charakterystyka paliw spalanych przez Ec Wybrzeże Podstawowym paliwem stosowanym do produkcji energii elektrycznej i ciepła jest węgiel kamienny, miał energetyczny klasy MIIA, którego dostawcami są polskie kopalnie węgla kamiennego zlokalizowane na Górnym Śląsku LP PARAMETR WARTOŚĆ WĘGIEL Wartość opałowa kj/kg Zawartość wilgoci 8-12 % Zawartość popiołu % Zawartość siarki 0,4-0,7 % Zawartość części lotnych % Granulacja 0 30 mm BIOMASA Wartość opałowa kj/kg Zawartość wilgoci 12 % Zawartość popiołu 3,6 % Zawartość siarki 0,1 % Zawartość części lotnych 68 % Granulacja 0 30 mm OLEJ OPAŁOWY CIĘŻKI Dolna wartość opałowa kj/kg Lepkość przed palnikami olejowymi 2 E Maksymalna zawartość siarki 1,5 % 2.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPiA oraz niskoprądowej System sterowania, zabezpieczeń i wizualizacji pracy bloku nr 1 (kocioł nr 6) w Elektrociepłowni Gdyńskiej zbudowany jest na bazie systemu Master-Proster ver W najnowszej wersji ( pracującej pod systemem operacyjnym QNX 6.x) wykonany jest system sterowania MasterProster zarządzający pracą bloku nr 2 (kocioł nr 7). Zamawiający, podczas postoju remontowego, zmodernizuje system bloku nr 1 do najnowszej wersji takiej jak na bloku nr 2. Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji i oprogramowania aplikacyjnego systemu MasterProster na obu blokach w Elektrociepłowni Gdyńskiej posiada Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. Wrocław. Firma ta jest także jedynym producentem w/w systemu i jego komponentów. Dane z systemu sterowania są przesyłane online do ogólnozakładowego systemu informatycznego PGIM produkcji ABB 2.5 Opis dla branży instalacyjnej 2.6 Opis dla branży poza blokowej 8 / 37

9 2.7 Opis dla branży budowlanej 3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości prac zapewniających możliwość eksploatacji kotła w pełnym zakresie jego wydajności przy jednoczesnym dotrzymaniu wartości parametrów eksploatacyjnych podanych w pkt. 1 rozdziału 1 niniejszej Specyfikacji Technicznej, w tym: - opracowanie koncepcji modernizacji, - wykonanie wielobranżowego projektu technicznego, - dokonanie uzgodnień projektu w UDT w zakresie elementów podlegających nadzorowi tego urzędu - realizacja prac obiektowych zgodnie z wykonanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem technicznym, - wykonanie prac regulacyjnych i optymalizacyjnych, - wykonanie pomiarów odbiorowych w celu wykazania, że modernizacja spełniła zakładane cele Projekt techniczny powinien zakładać odtworzenie instalacji paleniskowej kotła w kształcie zbliżonym do instalacji pierwotnej sprzed modyfikacji wykonanych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Projekt musi być kompletny, tzn. zawierać wszystkie operacje (demontaże, remonty i montaże) oraz elementy (palniki pyłowe i olejowe, stacje palnikowe, przewody, klapy, dysze OFA, podesty obsługowe, izolacje termiczne, itp.) konieczne do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji kotła, Wykonaną przez siebie dokumentację techniczną Wykonawca przedstawi, przed skierowaniem do realizacji, Zamawiającemu do akceptacji 3.1 Opis przedmiotu zamówienia dla branży wirnikowej 3.2 Opis przedmiotu zamówienia dla branży kotłowej L/p Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia Prace przygotowawcze etap przedprojektowy Zakres obejmuje wszelkie czynności konieczne do wykonania dokumentacji technicznej, w tym: - analizy dokumentacji (technicznej, eksploatacyjnej, wyniki pomiarów parametrów eksploatacyjnych, itp.) będących w posiadaniu Zamawiającego, - zapoznanie się z obiektem, weryfikacja danych wynikających z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, - wykonanie pomiarów (w tym geodezyjnych) uzupełniających dane udostępnione przez Zamawiającego, Wykonanie projektu technicznego zmodernizowanej instalacji palnikowej. Projekt musi być kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie elementy konieczne do osiągnięcia założonych parametrów technicznych (SPT - wymagania ogólne, pkt 1) przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji kotła. Dostawy całości urządzeń, części, sprzętu i materiałów koniecznych do wykonania obiektu zgodnie z wykonanym projektem technicznym Prace obiektowe wykonanie wszystkich prac koniecznych do wykonania obiektu, w tym: - demontaże i złomowanie, - montaże (w tym montaż elementów oznakowania urządzeń i instalacji), - prace obmurzowe, - prace termoizolacyjne - prace rusztowaniowe, Prace związane z uruchomieniem kotła i uzyskaniem zakładanych parametrów technicznych, w tym: - sporządzenie instrukcji eksploatacji kotła nr 6 w zakresie zmian dokonanych w czasie modernizacji - przeszkolenie pracowników Zamawiającego (ok. 50 osób) w zakresie eksploatacji i konserwacji zmodernizowanej instalacji palnikowej - próby urządzeń, - uruchomienia, w tym 72 godzinny ruch próbny kotła - regulacje, - pomiary i optymalizacje wraz ze sporządzeniem odpowiednich sprawozdań 3.3 Opis przedmiotu zamówienia dla branży elektrycznej 9 / 37

10 Jeżeli podczas wykonywania zadania, Wykonawca stwierdzi konieczność demontażu jakichkolwiek urządzeń, aparatów lub instalacji elektrycznych (częściowo lub w całości), to przywrócenie urządzeń lub instalacji do stanu sprzed demontażu będzie jego obowiązkiem. Wszystkie koszty związane z demontażem i ponownym montażem ww. elementów poniesie Wykonawca 3.4 Opis przedmiotu zamówienia dla branży AKPiA oraz niskoprądowej Przedmiotem zamówienia w branży AKPiA jest: Wykonanie inwentaryzacji niezbędnej do wykonania zadania wykonanie projektu, dostawa sprzętu, prace demontażowe i montażowe, prace adaptacyjne, prace programowe prace uruchomieniowe wykonanie dokumentacji powykonawczej szkolenie obsługi W ramach prac uruchomieniowych należy wykonać: próby funkcjonalne, ruch próbny optymalizację układu regulacji Zakres prac obejmuje obwody pomiarów, sterowań, regulacji oraz zasilań urządzeń objętych modernizacją. Realizacja zadania wymaga uwzględnienia całokształtu prac systemowych oraz obiektowych koniecznych do osiągnięcia wymaganych parametrów oraz pełnej sprawności ruchowej kotła po modernizacji. W ramach zadania należy także zapewnić serwis gwarancyjny. W ramach zadania należy przewidzieć również wykonanie uaktualnień istniejących instrukcji eksploatacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej obsługi ruchowej modernizowanej technologii. Wymaga się wykonania wszelkich koniecznych zmian w systemie Master-Proster (dla bloku nr 1 w Ec Gdyńskiej) i ogólnozakładowym systemie informatycznym PGIM, przystosowujących te systemy do pracy ze zmodernizowanym kotłem. W systemie sterowania Master-Proster modernizowanego bloku, należy zrealizować wszystkie pomiary, zabezpieczenia i sterowania oraz układy regulacji. Realizacja pomiarów i algorytmów dla wprowadzanych urządzeń modernizowanej komory paleniskowej w systemie ma być zgodna z wymaganiami UDT. W przypadku konieczności zmian algorytmów zabezpieczeń podlegających zatwierdzeniom przez UDT wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt prac koniecznych do wprowadzenia zmian jak również uzyskanie zezwoleń, zatwierdzeń i dopuszczeń systemu zabezpieczeń stosowanego przez EC Gdynia przez UDT. Wymaga się aby całość algorytmów zabezpieczeń podlegających zatwierdzeniom przez UDT była zrealizowana w komputerowym systemie Master-Proster. Zmiany wynikające z realizowanego zadania wykonywane w komputerowym systemie sterowania Master-Proster mają być przeniesione na system PGIM. W systemie PGIM należy zaktualizować bazę danych sygnałów (wraz z rozszerzeniem licencji) modernizowanego bloku 1 oraz zaktualizować schematy synoptyczne kotła do stanu po modernizacji. W przypadku nowych elementów (pomiarów, sterowań oraz regulacji) aktualnie nie występujących w technologii modernizowanego bloku a realizowanych w systemie sterowania Master-Proster należy przewidzieć zakup modułów koniecznych do realizacji tych funkcjonalności Aparaturę i urządzenia AKPiA znajdujące się na elementach obiektu podlegającym demontażom (nawet tylko wymuszonym przez technologię remontu), modyfikacjom itp. przed rozpoczęciem prac należy zinwentaryzować i wymienić na nowe. Dostarczana aparatura i urządzenia AKPiA ma być produktem firm o ustalonej renomie na rynku aparatury przemysłowej, typów, które sprawdziły się na wielu obiektach energetycznych w ciągu ostatnich lat w podobnych warunkach eksploatacji, w jakich będzie pracowała aparatura na kotle. Aparaturę należy dostarczyć kompletną wraz z oprzyrządowaniem instalacyjnym takim jak: - zaworami manometrycznymi dla pomiarów ciśnień - zbloczami trójdrogowymi (pięciodrogowymi) dla pomiarów różnicy ciśnień, przepływów - obejmami przystosowanymi do zabudowy przetworników na stojakach obiektowych - panelem przygotowania i poboru próbek dla pomiarów fizykochemicznych - osłony termometryczne i króćce pomiarowe Poza zmianami istniejących algorytmów (pomiarów, sterowań, zabezpieczeń regulacji ) zadanie obejmuje przystosowanie obrazów technologicznych stacji operatorskich i stacji inżynierskiej do zmodernizowanego układu technologicznego oraz kompletnej optymalizacji układów UAR bloku typ BC50 W zadaniu należy przewidzieć uzyskanie aprobaty UDT dla zmodernizowanych algorytmów zabezpieczeń kotła. 10 / 37

11 Wymagania odnośnie implementowanych układów UAR w ramach projektu. a) Realizacja programowa UAR musi zapewnić dotrzymanie przez realizowane UAR parametry technologiczne (funkcjonalne i jakościowe). b) Układy UAR powinny być tak zrealizowane aby poprawnie funkcjonowały bez konieczności zmian programowych algorytmów UAR przy zmianach zakresów pomiarowych przetworników wielkości regulowanych. W ramach zadania należy wykonać optymalizację układów UAR zaimplementowanych na modernizowanym bloku a w szczególności: UAR Podciśnienia w komorze paleniskowej UAR Ilości powietrza do kotła UAR Ilości powietrza do młynów MW1,2,3,4 UAR Temperatury mieszanki za młynem MW1, 2, 3, 4 UAR Poziomu wody w walczaku - wariant rozruchowy UAR Poziomu wody w walczaku UAR Temperatury pary za kotłem UAR Poziomu wody w zbiorniku wody zasilającej ZZ UAR turbiny realizowane przez UNIMAT dla poszczególnych trybów pracy: o UAR mocy turbozespołu o UAR ciśnienia pary świeżej UAR Obciążenia bloku dla wymienionych poniżej trybów pracy: o a)wiodąca turbina (±2%Pn) o b)wiodący kocioł (±0,05MPa) UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu niskoprężnym XN UAR Ciśnienia w odgazowywaczu QC UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu wysokoprężnym XW1 UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu wysokoprężnym XW2 UAR Poziomu skroplin w wymienniku ciepłowniczym XA UAR Ilości gorącego powietrza do młynów UAR Ilości zimnego powietrza do młynów UAR Ilości węgla do kotła (prędkość podajników) Wszystkie układy UAR realizowane przez system mają zostać zoptymalizowane celem uzyskania gwarantowanych parametrów regulacyjnych oraz właściwości funkcjonalnych dla trzech stanów pracy: stan ustalony bloku - zakres zmiany mocy od 33MW do 55MW z odchyłką nie przekraczającą 1%PN. obciążenie zmienne bloku - szybkość zmian mocy 2%PN z odchyłką nie przekraczającą 1%PN stany wymuszonych zakłóceń - utrzymanie bloku UAR w trybie praca w: - wyłączenia pracującego zespołu młynowego - wyłączenie pracującego wentylatora spalin praca 1 nitką - wyłączenie pracującej pompy zasilającej i przełączenie na rezerwową Parametry gwarantowane zostały określone w tabeli poniżej. W przypadku niemożliwości osiągnięcia gwarantowanych wskaźników jakościowych ewentualne odstępstwa należy uzgadniać na bieżąco w formie notatek służbowych Zestawienie parametrów gwarantowanych Gwarantowane Lp Wyszczególnienie Stan ustalony Zmiana obciążenia 1 UAR Podciśnienia w komorze paleniskowej ±40Pa ±120Pa 2 UAR Ilości powietrza do kotła ±0,7%O2 ±2,0%O2 3 UAR Ilości powietrza do młynów 1MW1,2,3,4 ±0,7kNm3/h ±1,5kNm3/h 4 UAR Temperatury mieszanki za młynem 1MW1, 2, 3, 4 ±5st.C ±10st.C 5 UAR Poziomu wody w walczaku - wariant rozruchowy ±60mm 6 UAR Poziomu wody w walczaku ±20mm ±60mm 7 UAR Temperatury pary za kotłem ±4st.C ±8st.C 8 UAR Poziomu wody w zbiorniku wody zasilającej 1ZZ ±210mm ±300mm UAR turbiny realizowane przez UNIMAT w tym: 11 / 37

12 9 UAR mocy turbozespołu 0,55MW 0,55MW 10 UAR ciśnienia pary świeżej 0,25MPa 0,25MPa UAR Obciążenia bloku 11 wiodąca turbina (±1%Pn)- ciśnienie za kotłem ±0,25MPa ±0,4MPa 12 wiodący kocioł (±0,25MPa) ±0,6MW ±1,0MW 13 UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu niskoprężnym 1XN ±80mm ±160mm 14 UAR Poziomu skroplin w wymienniku ciepłowniczym 1XA ±80mm ±160mm 15 UAR Ciśnienia w odgazowywaczu 1QC ±50Pa ±70Pa 16 UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu wysokoprężnym 1XW1 ±80mm ±160mm 17 UAR Poziomu skroplin w podgrzewaczu wysokoprężnym 1XW2 ±80mm ±160mm Zakres ruchu regulacyjnego w branży technologicznej i AKPiA obejmuje sprawdzenie pracy układu: W czasie stabilnej pracy - W stanie ustalonym V<=0,2%Pn/min - Przy zmianach obciążenia V >=1% Pn/min W czasie zakłóceń : - Planowe przełączenie zespołu młynowego - Nieplanowe wyłączenie zespołu młynowego - Nieplanowe wyłączenie nitki powietrze spaliny Wykonawca ma prawo zaproponować w ofercie dodatkowe sprawdzenia. Koszt tych sprawdzeń winien zostać uwzględniony w ofercie. Wymaga się dostarczenia sprawozdania z przeprowadzonych prac optymalizacyjnych. Wykonanie i dostawa szczegółowej instrukcji AKPiA W ramach zadania wymaga się wykonania i dostawy szczegółowej instrukcji eksploatacji AKPiA dla modernizowanej w ramach zadania technologii. Szczegółowa instrukcja eksploatacji ma zawierać opis funkcjonowania algorytmów sterowań,regulacji i zabezpieczeń technologii w zakresie zmienionym w wyniku realizacji zadania. Instrukcja ma zawierać katalog nastaw zabezpieczeń oraz katalog układów UAR. Katalog nastaw zabezpieczeń ma dotyczyć zabezpieczeń wprowadzonych lub zmienionych w wyniku realizacji zadania, natomiast katalog UAR ma dotyczyć wszystkich nastaw układów UAR funkcjonujących na bloku BC Opis przedmiotu zamówienia dla branży instalacyjnej 3.6 Opis przedmiotu zamówienia dla branży poza blokowej 3.7 Opis przedmiotu zamówienia dla branży budowlanej 4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Zamawiającym jest Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. reprezentowany przez EDF Polska Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia objęty jest kocioł OP 230 nr 6 zlokalizowany w Elektrociepłowni Gdyńskiej w Gdyni przy ul. Puckiej Granice zamówienia: 5.1 Granice zakresu projektowania: Branża wirnikowa Branża kotłowa modernizacji podlegają: a. część ciśnieniowa kotła w zakresie związanym z montażem palników i dysz OFA, b. młyny węglowe w zakresie demontażu elementów rozdziału mieszanki (zagęszczona/rozrzedzona) oraz montażu (jeśli Wykonawca uzna taka konieczność) urządzeń umożliwiających bieżącą regulację jakości przemiału c. instalacja transportu mieszanki pyłopowietrznej od młynów do palników (w całości), d. instalacja podawania i organizacji powietrza do spalania w zakresie zmian spowodowanych modernizacją, e. skrzynia palnikowa w zakresie niezbędnym do montażu nowych palników, 12 / 37

13 II. f. dysze OFA, g. obmurze kotła w zakresie wymurówek palników pyłowych i dysz OFA, h. izolacje termiczne w zakresie spowodowanym modernizacją Branża elektryczna Branża AKPiA modernizacji podlegają: a) instalacje i aparatura AKPiA w zakresie niezbędnym do realizacji zadania b) system sterowania MasterProster w zakresie uwzględniającym zakres modernizacji kotła i zapewniającym poprawne, bezpieczne i efektywne prowadzenia kotła c) ogólnozakładowy system informatyczny PGIM w zakresie uaktualnienia danych wprowadzonych do systemu MasterProster w czasie modernizacji Branża instalacyjna Branża poza blokowa Branża budowlana 5.2 Granice zakresu realizacji inwestycji: Jak w pkt. 5.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA (OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE) 1. WYMAGANIA OGÓLNE: 1.1. Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi na terenie Polski W przypadku dokumentacji związanych, np.: - fabryczne instrukcje obsługi; - DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.; - dokumentacja rejestracyjna, - dokumentacja montażowa, - atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury; - karty gwarancyjne; - opisy techniczne; - rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, - inne związane; Wszystkie powyższe muszą być wykonane w języku polskim W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Dokumentacja i rozwiązania w niej zawarte stanowić będą własność Zamawiającego i bez jego zgody Wykonawca nie może jej upowszechniać. W sytuacji, gdy Wykonawcy w odniesieniu do utworu powstałego w bezpośrednim związku z realizacją zamówienia przysługują prawa autorskie, przenosi on na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).w razie powstania takiego utworu wskutek realizacji zamówienia w toku tej realizacji, Zamawiającemu przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w toku realizacji zamówienia, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Wymienione wyżej prawa autorskie i prawa własności przemysłowej przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru prac projektowych. Wykonawca realizując zamówienie nie może naruszać praw osób trzecich z zakresu praw autorskich i praw własności przemysłowej Inwentaryzacje, ekspertyzy - Wykonawca, we własnym zakresie, dokona przeglądu, inwentaryzacji i oceny technicznej istniejących obiektów i urządzeń, sieci, instalacji, itp. w szczególności pod kątem przydatności dla nawiązania się do projektowanej części. Dla tego zakresu Wykonawca sporządzi 13 / 37

14 stosowną dokumentację, a Zamawiający umożliwi dostęp do elementów inwentaryzowanych oraz możliwe do uzyskania parametry techniczne Uzgodnienia i pozwolenia: Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację UDT dla zmian dotyczących elementów objętych jego nadzorem (zmiany w części ciśnieniowej kotła). 2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE wykonania i warunków dla prac projektowych: 2.1. Dla zakresu prac projektowych : Szczegółowe wymagania dla branży wirnikowej: Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej - podstawowe założenia projektu technicznego: A B C D E ILOŚĆ PALNIKÓW PYŁOWYCH 8 rozmieszczonych na przedniej ścianie kotła na poziomie pomiędzy +8 a +14 m W projekcie należy założyć: - elementy palników powinny być konstruowane w sposób obniżający działanie erozyjne mieszanki pyłopowietrznej a do ich produkcji należy użyć materiałów odpornych na ścieranie oraz, tam gdzie to konieczne na działanie wysokiej temperatury (np.: końcówki palników) - wymianę wszystkich odgięć rur ekranowych (dotyczy palników i dysz OFA, których miejsca zabudowy nie zostaną zmienione). Zamawiający nie dopuszcza ich dalszej eksploatacji!!! - wymianę lub remont wszystkich elementów skrzyni palnikowej w zakresie koniecznym do zabudowy palników pyłowych, w tym kołnierzy mocujących na przedniej ścianie skrzyni palnikowej oraz tulei na ścianie tylnej ILOŚĆ PALNIKÓW ROZPAŁKOWYCH minimum 4, Zamawiający dopuszcza pozostawienie niezmienionej ilości palników rozpałkowych (tj. 4 szt.) pod warunkiem spełnienia wymogów związanych z bezpiecznym rozpaleniem kotła oraz pracą kotła w stanach nieustalonych np. uruchamianie lub odstawianie młynów. Zamawiający wykona remont kapitalny istniejących (4) węzłów palnikowych. Jeśli Wykonawca uzna za konieczne zwiększenie ilości palników rozpałkowych, to jego obowiązkiem będzie wykonanie wszelkich czynności związanych z wykonaniem projektu, dostaw i montażu dodatkowych węzłów. Nowe węzły przypalnikowe muszą być identyczne, co do parametrów pracy, konstrukcji i użytych komponentów (lance palnikowe, zapalarki, skanery płomienia, armatura, itp.) z węzłami pracującymi obecnie. SPRAWNOŚĆ I REGULACYJNOŚĆ APARATÓW KIEROWNICZYCH WENTRYLATORÓW POWIETRZA, MŁYNOWYCH ORAZ SPALIN. Wykonawca, w fazie przedprojektowej musi ocenić stan obecnie zabudowanych aparatów kierowniczych i wpływ tego stanu na sprawność i regulacyjność całej instalacji. Jeśli, w jego ocenie obecny stan tych urządzeń wymaga usprawnienia, to musi przewidzieć w PT odpowiedni zakres operacji remontowych lub całkowitą wymianę ww. aparatów kierowniczych. UKŁAD KANAŁÓW POWIETRZA i DYSZ OFA koniecznych do zapewnienia celu modernizacji, W projekcie należy przewidzieć układ kanałów i dysz wyposażonych w konieczne organy regulujące, kompensatory oraz elementy konstrukcji wsporczej. Elementy regulacyjne powinny być wyposażone w napędy właściwe dla sposobu regulacji (ręczne, elektromechaniczne, itp.). W ww. układzie Zamawiający dopuszcza montaż wyłącznie kompensatorów tkaninowych o parametrach (obciążenia, temperatura pracy) właściwych dla miejsca zabudowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór napędów elektromechanicznych w aspekcie ich odporności na temperaturę i zapylenie występujące w miejscu pracy MŁYNY EM70 głowice wylotowe i odsiewacze, W projekcie należy przewidzieć: - likwidację elementów rozdzielających mieszankę pyłopowietrzną (zagęszczona/rozrzedzona) na młynach węglowych poprzez modernizację głowic wylotowych młynów, - modernizację układu regulacji granulacji mieszanki pyłopowietrznej (odsiewacze). Podczas prac projektowych należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję uszczelnień elementów układów regulacji przechodzących przez korpus młyna. Ze względu brak możliwości ich doszczelniania w trakcie pracy młyna, dławice powinny być skonstruowane w sposób zapewniający im maksymalną szczelność i trwałość. 14 / 37

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka

Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka Załącznik Nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Temat : Wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej dla krytej pływalni DELFIN w Kozienickim Centrum Kultury, Rekreacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 EEggi iss PPool laanndd SSpp.. zz oo..oo.. Deeppaarrt taameennt t PPrrooj jeekkt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo