Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br."

Transkrypt

1 kwartalnik nr 3 (23) wrzesieñ 2008 ISSN Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Zapraszamy na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br. Nie zapomnijcie o konkursie fotograficznym i turnieju tenisa sto³owego.

2 Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy tel fax Kierownik Biura PDK OIIB tel Portal internetowy Biuro czynne: od poniedzia³ku do czwartku w godz Konto Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa: Kredyt Bank DY URY W PODKARPACKIEJ OKRÊGOWEJ IZBIE IN YNIERÓW BUDOWNICTWA: Przewodnicz¹cy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Jerzy Kerste przyjmuje cz³onków Izby w poniedzia³ki od godz do godz Zbigniew Detyna - wiceprzewodnicz¹cy; poniedzia³ek od godz do Jacek Gil - wiceprzewodnicz¹cy; poniedzia³ek od godz do Leszek Kaczmarczyk - sekretarz; wtorek od godz do Boles³aw Pa³ac - skarbnik; poniedzia³ek od godz do Radca prawny - Firma Prawnicza IUS Artur Kosturek wtorek od do 15.30, czwartek od do 14.00, pokój 601 DY URY KOMISJI Bogumi³ Surmiak - przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji ds Doskonalenia Zawodowego; wtorek od godz do Ryszard Skiba - przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Dyscyplinarnego; czwartek od godz do Zbigniew Plewako - przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej; poniedzia³ek od godz do Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej; wtorek od godz do Andrzej Ostrowski - przewodnicz¹cy Komisji Prawno-Regulaminowej; poniedzia³ek od godz do ISSN Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Rada Programowa: Bo ena Babiarz PZITS, Adam Jakóbczak PZITB, Leszek Kaczmarczyk PDK OIIB, Anna Paja - pracownik Biura PDK OIIB, Dariusz Sobala ZMRP, Adam Sokó³ SITWM, Adam Szalwa SEP, Andrzej Zimierowicz SITK PREZYDIUM RADY PDK OIIB Jerzy Kerste - przewodnicz¹cy Zbigniew Detyna - wiceprzewodnicz¹cy Jacek Gil - wiceprzewodnicz¹cy Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Jacek Foc - z-ca sekretarza Boles³aw Pa³ac - skarbnik Witold Dobosiewicz - z-ca skarbnika RADA PDK OIIB OSOBY OBECNIE PE NI CE FUNKCJE W ORGANACH IZBY W KADENCJI Jerzy Kerste - przewodnicz¹cy Grzegorz Bajorek - cz³onek Zbigniew Detyna - wiceprzewodnicz¹cy Witold Dobosiewicz - z-ca skarbnika Grzegorz Dubik - cz³onek Jacek Foc - z-ca sekretarza Jacek Gil - wiceprzewodnicz¹cy Jan Janocha - cz³onek Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Henryk Kalisz - cz³onek Aleksander Koz³owski - cz³onek Bogus³aw Kubit - cz³onek Teresa Lisowska - cz³onek Janina Maræ - cz³onek Tomasz Michalski - cz³onek Andrzej Ostrowski - cz³onek Ryszard Pabian - cz³onek Boles³aw Pa³ac - skarbnik Tomasz Siwowski - cz³onek Bogdan Stec - cz³onek Bogumi³ Surmiak - cz³onek Józef Warcho³ - cz³onek Szczepan Woliñski - cz³onek Jerzy Wójcik - cz³onek KOMISJA REWIZYJNA PDK OIIB Stanis³awa Mazur - przewodnicz¹ca Tadeusz Czech - cz³onek Jerzy Lechwacki - cz³onek Gra yna Materna - sekretarz Stanis³aw Pêkalski - cz³onek Jan Po³udniak - wiceprzewodnicz¹cy Józef Wiater - cz³onek KOMISJA KWALIFIKACYJNA PDK OIIB Zbigniew Plewako - przewodnicz¹cy Stanis³aw Do³êgowski - wiceprzewodnicz¹cy Andrzej Hliniak - wiceprzewodnicz¹cy Wojciech Jaœkowski - cz³onek Piotr Kopczyk - cz³onek Lech Krupiñski - sekretarz Teodor Mateja - cz³onek Jan Rusin - cz³onek Mieczys³aw Sipowicz - cz³onek Adam Sokó³ - cz³onek Andrzej Tarczyñski - cz³onek S D DYSCYPLINARNY PDK OIIB Ryszard Skiba - przewodnicz¹cy Marian Baran - cz³onek Tadeusz Bieda - wiceprzewodnicz¹cy Adam Kesler - cz³onek El bieta Kosior - cz³onek Marianna Krupa - cz³onek Jerzy Kubiñski - cz³onek Edward ukawski - cz³onek W³adys³aw Wdowiak - cz³onek RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ PDK OIIB Jerzy Lewiñski - rzecznik koordynator Jerzy Madera - rzecznik Maria Ewa Skrêt - rzecznik Maria Dorowska-Anusik - rzecznik Stanis³aw Falkowski - rzecznik KOMISJA DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Bogumi³ Surmiak - przewodnicz¹cy Grzegorz Bajorek- cz³onek Jan Janocha - cz³onek Wac³aw Kamiñski - cz³onek Piotr Kopczyk - cz³onek Marianna Krupa - cz³onek Bogus³aw Kubit - cz³onek Maria Ewa Skrêt - cz³onek Jerzy Wójcik - cz³onek Marian o³yniak - cz³onek ZESPÓ DS. SAMOPOMOCY KOLE EÑSKIEJ Roman Cu ytek - przewodnicz¹cy Stanis³aw Do³êgowski - cz³onek Tadeusz Dusak - cz³onek Józef Warcho³ - cz³onek KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA Andrzej Ostrowski - przewodnicz¹cy Grzegorz Dubik - cz³onek Andrzej G³¹b - cz³onek Henryk Kalisz - cz³onek ZESPÓ DS. PORTALU INTERNETOWEGO Grzegorz Dubik - przewodnicz¹cy Grzegorz Bajorek - cz³onek Jerzy Wójcik - cz³onek Marek Kopeæ - cz³onek DELEGACI NA ZJAZDY KRAJOWE PIIB Grzegorz Bajorek Zbigniew Detyna Stanis³aw Do³êgowski Leszek Kaczmarczyk Jerzy Kerste Jerzy Kubiñski Stanis³awa Mazur Jan Rusin Ryszard Skiba Szczepan Woliñski Adresy PDK OIIB Redaguje zespó³: Leszek Kaczmarczyk - redaktor naczelny Bo ena Baron - sekretarz redakcji, Anna Rakuœ - redaktor prowadz¹cy Na ok³adce: Budowa nowego Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie. Oprac. graf., sk³ad komputerowy: Wydawnictwo EDYTOR Nak³ad: 5500 egz. Komisja Rewizyjna: Komisja Kwalifikacyjna: S¹d Dyscyplinarny: Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej: Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego: Zespó³ ds. Samopomocy Kole eñskiej: Komisja Prawno-Regulaminowa: Dzia³ Cz³onkowski: Biuletyn Informacyjny:

3 Spis treœci S³owo wstêpne VII Krajowy Zjazd PIIB z kadencyjnoœci¹ w³adz Izby w tle Spotkanie z Wojewod¹ Podkarpackim Szkolenie cz³onków Komisji Rewizyjnej Izby PDK OIIB Egzamin na uprawnienia budowlane Relacje uczestników egzaminów na uprawnienia budowlane B¹dŸ w kontakcie ze swoim delegatem Nowe forum dyskusyjne to miejsce dla Was Konkurs fotograficzny Budownictwo wokó³ nas Tenis sto³owy - zaproszenie na turniej Danmar Computers szkolenia Zaproszenie na bezp³atne szkolenia organizowane przez PDK OIIB w IV kwartale 2008 r. Wrzesieñ dobry czas na podjêcie nauki Zapraszamy na wycieczkê do Pragi r. K¹cik elektryka: roz³¹czanie i za³¹czanie przewodu neutralnego N w wy³¹cznikach nadpr¹dowych Katalogi dla cz³onków Polskiej Izby In ynierów Budownictwa Oferta bankowa dla in ynierów Stalowa Wola - unikatowa zabudowa w stylu art dco è Historia Polskiego Zrzeszenia In ynierów i Techników Sanitarnych w Rzeszowie Konkurs na najlepsz¹ budowê drogowo-mostow¹ 2007 roku rozstrzygniêty Zakoñczenie VII edycji konkursu Budowa Roku Podkarpacia Wolna i niepodleg³a praca zawodowa (w budownictwie i dla budownictwa) Pompy ciep³a (De Dietrich) Elektromonta Wilno - Troki - Augustów Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy czerwca br. odby³ siê w Warszawie kolejny VII Krajowy Zjazd Polskiej Izby In ynierów Budownictwa. Sprawozdanie ze zjazdu napisa³ wiceprzewodnicz¹cy naszej okrêgowej Izby kol. Zbigniew Detyna. W swoim sprawozdaniu autor przedstawia, w ujêciu chronologicznym, fakty zwi¹zane z prób¹ zniesienia zasady kadencyjnoœci w³adz w PIIB, co znalaz³o swoje apogeum w czasie obrad Zjazdu. Zachêcam do lektury. Z innych ciekawych wydarzeñ warto odnotowaæ spotkanie przedstawicieli naszej PDK OIIB z Wojewod¹ Podkarpackim, które mia³o miejsce 11 sierpnia. Warto zapoznaæ siê z propozycjami szkoleñ, jakie przygotowa³a na drugie pó³rocze Komisja Doskonalenia Zawodowego. Skoñczy³y siê wakacje, ale dla wielu z nas trwa okres wzmo onej pracy, gdy z powodu trwaj¹cego boomu w budownictwie wrze praca na wielu budowach. Oby tylko dopisywa³a pogoda. Leszek Kaczmarczyk Redaktor Naczelny Kole anki i Koledzy Z okazji Dnia Budowlanych proszê przyj¹æ najszczersze yczenia zdrowia, pomyœlnoœci, wytrwa³oœci, radoœci z wykonywanego zawodu oraz poczucia dobrze spe³nionych zadañ i obowi¹zków. Najbli sze miesi¹ce i lata, dziêki Euro 2012 bêd¹ dla wielu z Was wa nym sprawdzianem zawodowym, dlatego yczymy podejmowania samych trafnych decyzji, które w przysz³oœci zaowocuj¹ rozwojem naszego województwa podkarpackiego oraz podniesieniem presti u ludzi i firm zwi¹zanych z budownictwem. Rada Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa oraz Zespó³ Redakcyjny Biuletynu

4 4 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 VII Krajowy Zjazd PIIB z kadencyjnoœci¹ w³adz Izby w tle Zbigniew Detyna Kolejny ju siódmy Krajowy Zjazd naszej korporacji zawodowej mamy za sob¹. Przeprowadzono go w dniach 20/21 czerwca br. w Warszawie przy frekwencji (w pierwszym dniu) 176 delegatów z ca³ej Polski z czego 5,7 procenta stanowili delegaci z Podkarpacia - i wiêcej siê nie da³o, bo obecni byli wszyscy - czyli pe³na dziesi¹tka. W przekonaniu pisz¹cego, ka dy tekst powinien byæ na tyle zajmuj¹cy i ciekawy, aby osobnik czytaj¹cy po prostu przeczyta³ go do koñca. Ma to szczególne znaczenie przy takiej tematyce jak w³aœnie ta, która z natury rzeczy bywa nudna i ciê kostrawna. Dlatego ju na wstêpie zaprawionych w bojach dzia³aczy odsy³am do In yniera Budownictwa, czy oficjalnej strony internetowej PIIB (nie myliæ z naszym podkarpackim portalem!), bo w moim sprawozdaniu nie znajd¹ jak e wa nych info z gatunku Medalem w pierœ. ile (jakich i komu) medali wrêczono na zjeÿdzie (a by³o ich chyba z osiemdziesi¹t parê - sic!), kto zjazd zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹, czy jak wspaniale przebiega³a wspó³praca w³adz centralnych PIIB z Ministerstwem Infrastruktury i komisjami sejmowymi (patrz: nasz wspania³y nowo uchwalony elementarz - Prawo budowlane), a w ww. miejscach - a jak e, a owszem znajd¹. I jeszcze drobna uwaga. Prosi³em ustnie i pisemnie o protokó³ ze zjazdu, ale do dnia z³o enia niniejszego tekstu do druku (a od zjazdu minê³o kilka miesiêcy) go nie otrzyma³em. To na wypadek gdyby okaza³o siê na przyk³ad, e liczbê wrêczonych na zjeÿdzie medali zawy y³em, czy (o zgrozo) zani y³em. Jeden z delegatów ( medalista zreszt¹) zaproponowa³, aby daæ sobie spokój z odznaczeniami i przenieœæ t¹ uroczystoœæ na np rok kiedy up³ynie druga pe³na kadencja w³adz Izby, ale jego wniosek nie uzyska³ poparcia :-) Z Podkarpackiej Okrêgowej Izby IB nie odznaczono nikogo, poniewa sami nikogo nie rekomendowaliœmy uznaj¹c, e na medale jest jednak wyraÿnie za wczeœnie. A zatem jak poda³em w tytule niniejsze sprawozdanie bêdzie o tym jak zjazd obradowa³ nad pomys³em, aby skreœliæ ze statutu PIIB ust 3 9 mówi¹cy, e tê sam¹ funkcje w organach Izby mo na sprawowaæ przez kolejne dwie kadencje - pomys³ cenny, bo druga kadencja powoli zbli a siê przecie do koñca, o czym w³adza wie najlepiej. bo tu dla w¹tpi¹cych, czy maj¹cych trudnoœci z czytaniem ze zrozumieniem wystarczy³oby jedno zdanie wyjaœnienia, ale straszaka na delegatów u yto po to, aby przeforsowaæ zniesienie kadencyjnoœci na stanowiskach, gdzie ta zasada dotychczas rzeczywiœcie obowi¹zywa³a. Natychmiast poprosiliœmy o niezale n¹ opiniê prawn¹ i z tak¹ pojechaliœmy na zjazd. Ta opinia by³a jednoznaczna - dele- Ja wcale nie ³¹czê w moim sprawozdaniu takich oto faktów, e w³adze Izby na VII ZjeŸdzie dekoruj¹ kilkudziesiêciu delegatów medalami i e na tym samym zjeÿdzie delegaci ci maj¹ g³osowaæ wniosek o zniesieniu zasady kadencyjnoœci tych e w³adz, bo to pewnie tylko zwyk³y zbieg okolicznoœci, a ró ne zbiegi jak wiemy w yciu siê zdarza³y i zdarzaæ jeszcze bêd¹ (poza Alcatraz oczywiœcie). Fina³ i rozstrzygniêcie sprawy czy w³adze naszej Izby bêd¹ podlegaæ zasadzie kadencyjnoœci nast¹pi³ na VII ZjeŸdzie, ale jej pocz¹tek dla delegatów mia³ miejsce w piœmie Prezesa PIIB datowanym na dzieñ 12 lutego 2008 roku (data jest tu wa na), z którego dowiedzieliœmy siê, e przedmiotowy ust 3 9 nale y skreœliæ, poniewa wg interpretacji prawnych dotyczy on m.in. delegatów na krajowe i okrêgowe zjazdy oraz wszystkich cz³onków organów krajowych i okrêgowych. Na Podkarpaciu ten list nie móg³ zostaæ i nie zosta³ bez odpowiedniej reakcji. Pewnie pamiêtacie Pañstwo nasz List otwarty w tej sprawie uchwalony przez Zjazd Okrêgowy PDK OIIB wyra aj¹cy nasz stanowczy sprzeciw i apel do innych okrêgów o g³osowanie za utrzymaniem kadencyjnoœci. Ale mo e nie wiecie, e dwukrotnie odmówiono nam publikacji tego listu na ³amach In yniera Budownictwa naszego by³o nie by³o czasopisma, które ka dy cz³onek czy chce czy nie chce kupuje (na to idzie czêœæ jego sk³adki cz³onkowskiej) i otrzymuje do domu. Zwróciliœmy siê równie do Prezesa PIIB o przes³anie nam owej opinii prawnej, o której pisa³ w swoim piœmie. Prezes, a jak e odpowiedzia³, i przes³a³ nam opiniê Kancelarii Radcy Prawnego K. Zaj¹ca datowan¹ - i tu uwaga na dzieñ 10 czerwca br., czyli sporz¹dzon¹ bez ma³a 4 miesi¹ce po piœmie Prezesa, w którym opiniê t¹ przywo³ano! O tym, e zasada kadencyjnoœci w³adz nie dotyczy delegatów i cz³onków organów widaæ czarno na bia³ym z innych zapisów statutu, a pisana post factum opinia prawna nas tylko utwierdzi³a w tym, e pomys³odawcom zmiany w statucie nie chodzi tak naprawdê o ochronê delegatów i cz³onków organów, Od lewej kol.: Rusin, Do³êgowski, Kaczmarczyk, Detyna, Bajorek.

5 biuletyn informacyjny nr 3 (23) gatom i cz³onkom organów w adnym razie nie grozi kadencyjnoœæ, bo nie s¹ to osoby funkcyjne w Izbie, a statut w przytoczonym przepisie nak³ada obowi¹zek kadencyjnoœci w³aœnie przy pe³nieniu funkcji. Zreszt¹ inne paragrafy statutu zabraniaj¹ pe³nienia równoczeœnie dwóch funkcji w Izbie przez jedn¹ osobê, a na przyk³ad sam Pan Prezes jest przecie Prezesem (i tu pe³ni jak najbardziej funkcjê), ale równie i delegatem. Czy by zatem delegat Prezes ³ama³ prawo pe³ni¹c dwie funkcje jednoczeœnie? Na zjeÿdzie ju na sali na sto³ach otrzymaliœmy jeszcze jedn¹ opiniê tej samej warszawskiej kancelarii, tym razem datowan¹ na 6 czerwca br. Wczeœniej, dnia 23 maja br pracowity i wynagradzany z naszych sk³adek radca K. Zaj¹c opracowa³ jeszcze trzeci¹ opiniê na ten sam temat. Wszystkie trzy opracowano grubo póÿniej ni swoje pierwsze pismo napisa³ kol. Prezes PIIB i wszystkie trzy w swoim sednie by³y takie same. Nie mniej jednak ich liczba na delegatach powinna zrobiæ wra enie, czy nie? My naprêdce na hotelowym ksero (zjazd odby³ siê w hotelu na sali konferencyjnej) kserujemy opiniê niezale n¹ i na co czwarty stó³ rozk³adamy po sali obrad. Jak siê póÿniej okaza³o w g³osowaniach posuniêcie to wykonane rzutem na taœmê by³o dobre i skuteczne. Od lewej kol.: Kerste, Woliñski, Mazur, Skiba, Kubiñski. Zjazd zaczyna pracê. Wybierane s¹ komisje zjazdowe, kolejno zatwierdzane s¹ sprawozdania i w koñcu dochodzimy do propozycji zmian w statucie Izby. Przewodnicz¹cy zjazdu poddaje pod g³osowanie pierwszy wniosek o zniesieniu zasady kadencyjnoœci w ogóle, czyli skreœleniu ust 3 9 statutu. I nastêpuje pierwsza konsternacja - zjazd ten wniosek odrzuca! Ale na takie delegatów dictum w materia³ach zjazdowych s¹ inne propozycje, a maja one tak¹ konstrukcjê, e stopniowo od pierwszej do czwartej proponuje siê zwiêkszenie liczby stanowisk, na których kadencyjnoœæ ma byæ utrzymana, ale nawet ta czwarta znosi kadencyjnoœæ dla kilku wa nych sto³ków. Przewodnicz¹cy zjazdu kolejno poddaje je pod g³osowanie i kolejno wszystkie nie przechodz¹! Konsternacja, eby nie powiedzieæ szok w Prezydium osi¹ga swój zenit. Postêpuj¹c zgodnie z prawem (i logik¹ przede wszystkim) powinno siê teraz uznaæ wolê zjazdu i ju. Pozosta³y jeszcze przecie w materia³ach zjazdowych wnioski w sprawie kadencyjnoœci z³o one przez kilka okrêgów i je teraz, albo w punkcie porz¹dku obrad wnioskom okrêgowym przeznaczonym nale a³oby g³osowaæ. Poza tym zjazd w pierwszym g³osowaniu nad kadencyjnoœci¹ nie zgodzi³ siê przecie na skreœlenie ze statutu obecnie obowi¹zuj¹cego dobrego zapisu i statut po odrzuceniu kolejno g³osowanych czterech propozycji dalej przecie odnosi siê do kadencyjnoœci pe³nienia funkcji we w³adzach Izby i j¹ rozstrzyga. No way - tak nie bêdzie, tak nie mo e zostaæ, a oficjalne wnioski kilku okrêgów prezydium naszego zjazdu równie nie widzi, podobnie jak kiedyœ ktoœ stoj¹cy za sto³em prezydialnym zwyk³ schylaæ g³owê, gdy pyta³ siê sali, kto jest przeciw. Jesteœmy zatem œwiadkami powtórki z rozrywki (bo na wczeœniejszych zjazdach w³adza te lepiej od delegatów i zjazdu wiedzia³a, co dla nich dobre i reasumpcjê g³osowañ æwiczy³a do oczekiwanego przez siebie efektu). Przewodnicz¹cy zjazdu og³asza przerwê w obradach, a po przerwie ponownie poddaje pod g³osowanie trzeci¹ propozycjê z materia³ów zjazdowych argumentuj¹c, e tej propozycji brak³o we wczeœniejszym g³osowaniu najmniej g³osów. Nie wa - ne jest dla niego, e nie istnieje w prawie zasada g³osowania do skutku! Obecny na sali radca prawny K. Zaj¹c milczy. G³osowanie powtórne siê odbywa i tym razem przy 113 g³osach oddanych za t¹ trzeci¹ propozycj¹ przewodnicz¹cy zjazdu og³asza, e zmiana w statucie zosta³a przez zjazd przyjêta. Jej treœæ przeczytasz na oficjalnej stronie PIIB, gdzie poprawiony statut ju jest. Dalej by³o ju z górki i zjazd zakoñczy³ siê kilka godzin przed planowanym czasem. Pozostaje mi jeszcze podzieliæ siê z Wami trzema uwagami. Uwaga pierwsza Na pocz¹tku obrad zjazdu przyjêliœmy regulamin zjazdu, w którym pisze, e dla uchwalenia zmian w statucie jest wymagana wiêkszoœæ 2/3 g³osów delegatów bior¹cych udzia³ w ZjeŸdzie. Prezydium zjazdu uzna³o jednak, e do przeg³osowania zmian w statucie wystarczy 2/3 g³osów delegatów bior¹cych udzia³ w g³osowaniu!!!, co daje wyraÿnie mniejsz¹ liczbê g³osów niezbêdnych do dokonania zmiany w statucie G³osy protestu przeciwko ³amaniu regulaminu na nic siê zda³y. Prezydium tym razem nie s³yszy I to z pewnoœci¹ nie dlatego, e nie rozumia³o ró nicy pomiêdzy jedn¹ a drug¹ regu³¹ liczenia minimalnej iloœci g³osów niezbêdnych do uchwalenia przez zjazd zmian w statucie Izby. Zatem dla Waszej informacji: 2/3 g³osów delegatów bior¹cych udzia³ w zjeÿdzie dawa³o liczbê 118, a to oznacza, e wed³ug zatwierdzonego regulaminu zjazdu zabrak³o 5 g³osów (bo za g³osowa³o 113) do uchwalenia ww. zmiany statutu. To, e z³amano prawo? - kogo to obchodzi? Jak chcesz droga kole anko, drogi kolego interweniowaæ to bierz pióro i pisz - najlepiej na Berdyczów, bo statut nie przewiduje odwo³añ od podjêtych przez zjazd uchwa³. Tylko, co to jest zjazd? - czy zjazd to prezydium? - wot wapros! Uwaga druga W sobotê rano (drugi dzieñ obrad) - swoimi nocnymi przemyœleniami podzieli³ siê z delegatami przewodnicz¹cy jednej z okrêgowych izb (mniejsza o nazwisko). Ca³y smutny powiedzia³, e nie móg³ spaæ tej nocy i e bardzo Ÿle siê sta³o, e nie zniesiono kadencyjnoœci w ogóle, wyrazi³ równie wspó³czucie innym przewodnicz¹cym i osobom funkcyjnym w zwi¹zku z wynikami wczorajszego (pi¹tkowego) g³osowania. Uwaga trzecia Kiedyœ dawno temu kr¹ y³o takie powiedzenie, e nie wa ne, kto g³osuje - wa ne, kto liczy g³osy i odnosi³o siê to bardziej do realiów wschodnich. S¹dzê, e w kraju w pe³ni demokratycznym drugi cz³on tego powiedzenia siê zdezaktualizowa³ i podobnie jak nie wa ne, kto g³osuje równie nie wa ne jest teraz, kto liczy g³osy, bo s¹ one na pewno liczone poprawnie. Ale oto jesteœmy œwiadkami twórczego rozwiniêcia tego powiedzenia o trzeci cz³on, e przecie wa ne jest za to, kto ustala zasady g³osowania i co w ogóle jest pod g³osowanie poddawane. Wróciliœmy mimo wszystko do Rzeszowa przynajmniej czêœciowo usatysfakcjonowani, bo te czêœciowo (tak w wiêkszej po³owie ) zasadê kadencyjnoœci uda³o siê utrzymaæ. Ale czy to ju koniec sporu i walki o utrzymanie zasady pe³nej kadencyjnoœci we w³adzach Izby? Uznanie i podziêkowania dla tych, co doczytali artyku³ do koñca sk³ada Zbigniew Detyna P.S. To czy zasada kadencyjnoœci pe³nienia funkcji w naszym samorz¹dzie zawodowym, czyli na dobr¹ sprawê wymuszenie prawem rotacji we w³adzach Izby (maksimum 8 lat na sto³ku ) jest dobre czy z³e oceñ kole anko/kolego sam/sama, a jak chcesz daæ g³os zapraszam na

6 6 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 Spotkanie z Wojewod¹ Podkarpackim 11 sierpnia br. w Urzêdzie Wojewódzkim odby³o siê robocze spotkanie przedstawicieli Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa z Wojewod¹ Podkarpackim - Panem Miros³awem Karapyt¹. Ze strony Izby w spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Kerste - przewodnicz¹cy Rady oraz wiceprzewodnicz¹cy - Zbigniew Detyna i Jacek Gil. Przedmiotem rozmów by³o uœciœlenie perspektyw rozwoju wspó³pracy administracji rz¹dowej z Podkarpack¹ Okrêgow¹ Izb¹ In ynierów Budownictwa. Omówione zosta³y wysuniête przez PDK OIIB propozycje udzia³u Izby w konsultacjach istotnych spraw dla województwa, opiniowania aktów prawnych, wymiany informacji o zidentyfikowanych problemach a tak e mo liwoœci udostêpnienia izbowych mediów - Portalu i Biuletynu - do przekazywania wa nych dla regionu, a wiêc i dla naszych cz³onków informacji. Z wizyt¹ u wojewody. WYDRUK BLANKIETÓW OP AT Istnieje mo liwoœæ samodzielnego wydruku blankietów op³at bezpoœrednio ze strony internetowej w zak³adce CZ ONKOSTWO/Numery kont. Po wype³nieniu danych wyœwietla siê informacja m.in. numer cz³onkowski, indywidualny numer konta bankowego PIIB, indywidualny numer konta Podkarpackiej Okrêgowej IIB, data wa noœci zaœwiadczenia i informacja drukuj blankiety op³at. Blankiety op³at udostêpnione s¹ w formacie PDF, program do ich otwarcia Acrobat Leader, mo na pobraæ z Niezbêdnika zamieszczonego na portalu. SAMOPOMOC KOLE EÑSKA Osoby staraj¹ce siê o bezzwrotn¹ zapomogê proszone s¹ przy sk³adaniu podania wraz z wymaganymi za³¹cznikami (kserokopie: zaœwiadczeñ lekarskich, deklaracji podatkowych itp.) o podawanie swojego numeru konta bankowego.

7 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Szkolenie cz³onków Komisji Rewizyjnej Izby PDK OIIB Stanis³awa Mazur W dniach r. w Œwiêtej Katarzynie odby³o siê szkolenie cz³onków Okrêgowych Komisji Rewizyjnych czterech Izb: Podkarpackiej, Mazowieckiej, Œwiêtokrzyskiej, Lubelskiej. W szkoleniu brali udzia³ skarbnicy oraz g³ówni ksiêgowi z tych Izb. W 2007 roku w Podkarpackiej Okrêgowej Izbie In ynierów Budownictwa by³o organizowane szkolenie, które odby³o siê w Przemyœlu a dotyczy³o takich zagadnieñ jak obowi¹zuj¹cych od r. zmian w podatkach i rachunkowoœci: Szkolenie dotyczy³o metod sporz¹dzania bud etów okrêgowych izb, zmian w ustawie o rachunkowoœci oraz podatku dochodowym i odpowiedzialnoœci Komisji Rewizyjnych za politykê finansow¹ Izby. Tematyka szkolenia wi¹za³a siê z ustaw¹ o samorz¹dach zawodowych architektów i in ynierów budownictwa oraz urbanistów, w której ustawodawca postawi³ przed Komisj¹ Rewizyjn¹ zadania, miêdzy innymi: kontrolê statutow¹, finansow¹ i gospodarcz¹ dzia³alnoœci okrêgowych izb. W zwi¹zku z tym, e w drugiej kadencji dzia³alnoœci izb okrêgowych, wœród 100 wybranych przedstawicieli okrêgowych organów kontrolnych 42 osoby rozpoczê³o w nich pracê po raz pierwszy, zaistnia³a koniecznoœæ przeprowadzenia zmian w przepisach dotycz¹cych przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, zwolnieñ i odliczeñ od dochodu, opodatkowania, koszty reprezentacji i reklamy po dniu r., nowe zasady amortyzacji. Jako in ynierowie, nie wszyscy w Komisji Rewizyjnej znaj¹ zasady gospodarki finansowej wiêc szkolenia s¹ bardzo potrzebne do pe³nienia funkcji kontrolnych powierzonych nam przez delegatów w drodze wyborów. szkolenia w celu przybli enia zakresu zagadnieñ poznania niezbêdnych podstaw dla prawid³owego wykonania czynnoœci kontrolnych, zw³aszcza w obszarze zarz¹dzania œrodkami finansowymi i gospodarowania izb. Równie w Podkarpackiej Okrêgowej Komisji Rewizyjnej sk³adaj¹cej siê z 7 osób 3 osoby w drugiej kadencji rozpoczê³o dzia³alnoœæ po raz pierwszy. Dlatego przewodnicz¹cy okrêgowych izb oraz Krajowa Komisja Rewizyjna ustalili przeprowadziæ cykl szkoleñ w taki sposób, aby w ka dym roku trwaj¹cej kadencji w jednej z czterech grup odbywa³o siê szkolenie. Nasza grupa to cz³onkowie Komisji Rewizyjnych Izb: Podkarpackiej, Œwiêtokrzyskiej, Ma³opolskiej i Lubelskiej.

8 8 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 Egzamin na uprawnienia budowlane Ewa Paluch Zbigniew Plewako Dziœ trochê szerzej o egzaminie testowym z 16 maja 2008 r. Egzamin, zorganizowany przez Okrêgow¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹ Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa odby³ siê tradycyjnie w auli Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmañskiej 34. Egzamin odby³ siê w ca³ej Polsce w tym samym dniu, o tej samej porze. U nas, w przygotowanej sali, 96 osób dopuszczonych do egzaminu na uprawnienia budowlane zajê³o Egzamin pisemny r. - przemówienie przewodnicz¹cego OKK PDK OIIB. swoje miejsce, na ka dym ze stolików widnia³o nazwisko i imiê zdaj¹cego. O godzinie 10:00, przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej PDK OIIB dr in. Zbigniew Plewako powita³ przyby³ych z ca³ego województwa zdaj¹cych egzamin, przedstawi³ sk³ad Zespo³ów Egzaminacyjnych i omówi³ zasady wype³niania testów. Nastêpnie otworzone zosta³y zalakowane koperty z testami dla zdaj¹cych i cz³onkowie Zespo³ów Egzaminacyjnych rozdali testy, sprawdzaj¹c jednoczeœnie to samoœæ przystêpuj¹cych do nich osób. W³aœciwy egzamin - rozwi¹zywanie testów - rozpocz¹³ siê o godz. 10:15. Zdaj¹cy oddawali testy komisjom, które odnotowywa³y czas oddania, i w obecnoœci zdaj¹cego sprawdza³y wymagane podpisy na ka dej stronie arkusza i przy poprawkach w odpowiedziach. W miêdzyczasie, sekretarze Zespo³ów Egzaminacyjnych segregowali oddawane testy i wczeœniej przygotowane formularze protoko³ów. Po zakoñczeniu egzaminu przez ostatniego zdaj¹cego (oko³o godz. 13:00) przewodnicz¹cy Zespo³ów Egzaminacyjnych otworzyli koperty z poprawnymi rozwi¹zaniami, przeznaczone dla Komisji i w Zespo³ach przyst¹piono do sprawdzania testów. Nastêpnie dokonano wype³nienia protoko³ów i podpisano je. Tê czêœæ egzaminu zakoñczono o godz. 14:00. Sekretarze Zespo³ów Egzaminacyjnych przewieÿli testy do siedziby PDK OIIB, gdzie o godz. 15:30 og³oszono wyniki i wywieszono listy osób dopuszczonych do czêœci ustnej, ze wskazaniem terminów egzaminów w tym zakresie. Osoby, które nie zda³y testu zapozna³y siê z ocen¹ swojej pracy w obecnoœci sekretarza w³aœciwego Zespo³u Egzaminacyjnego. W kolejnych dniach, ju w siedzibie Izby, odby³y siê egzaminy ustne, o których mo e szerzej przy nastêpnej sesji. A poni ej sucha statystyka egzaminów. Specjalnoœæ Z³o one wnioski Osoby dopuszczone do egzaminu Osoby zdaj¹ce test Osoby, które zaliczy³y test Osoby, które zda³y egzamin architektoniczna konstrukcyjno-budowlana /+2 ust. 41 drogowa mostowa elektryczna telekomunikacyjna sanitarna ogó³em /+2 ust. 81 Gratulujemy uzyskania uprawnieñ i yczymy sukcesów zawodowych.

9 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Egzamin pisemny r. - widok na zdaj¹cych. Egzamin ustny - bran a sanitarna r. Egzamin ustny - bran a drogowa r. Egzamin ustny - bran a mostowa r. Egzamin ustny - bran a telekomunikacyjna r.

10 10 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 Egzamin ustny - bran a elektryczna r. Egzamin ustny - bran a konstrukcyjno-budowlana r. Egzamin ustny - losowanie pytañ - bran a konstrukcyjno-budowlana r. Egzamin ustny - bran a konstrukcyjno-budowlana r. Wiêcej zdjêæ na portalu internetowym

11 biuletyn informacyjny nr 3 (23) RELACJE UCZESTNIKÓW EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nie taki diabe³ straszny! Marcin Nowosiad By³ piêkny majowy poranek 16 maja br., mój drugi egzamin na uprawnienia budowlane - projektowe, wczeœniej, bowiem zda³em ju podobny egzamin do kierowania robotami budowlanymi. Mia³em ju pewn¹ orientacjê na temat przebiegu egzaminu, ale nie zmienia³o to faktu, e stres i nerwy nadal mi towarzyszy³y. Mia³em wprawdzie pewne przygotowanie, gdy w kwietniu uczestniczy³em w kursie przygotowawczym organizowanym przez PZITB, ale pewien swej wiedzy do koñca nie by³em. Forma testu z jednokrotn¹ mo liwoœci¹ wyboru bardzo mi odpowiada³a, ale pytania by³y doœæ trudne - konkretnie sprawdza³y nie tylko wiedzê, ale i umiejêtnoœci zdaj¹cych. Dot¹d egzaminy przebiega³y sprawnie, zw³aszcza dla zdaj¹cych, którzy jeszcze tego samego dnia znali wyniki testu i wiedzieli, czy to ju koniec, czy czeka ich drugi etap - egzamin ustny. Tym razem czas siê wyd³u y³, bo nasta³ tzw. d³ugi weekend. Da³o mi to mo liwoœæ dok³adnego, kilkudniowego przygotowania, znalezienia odpowiednich informacji i danych... Organizacja ca³ego egzaminu jest profesjonalnie przygotowana. Pocz¹wszy od informacji w Internecie, gdzie podano wszelkie terminy, przyk³adowe pytania testowe oraz potrzebne Ÿród³a wiedzy, poprzez fachowo i sprawnie przeprowadzone testy, a do egzaminów ustnych i podania wyników. Dzisiaj œmia³o mogê powiedzieæ, e takie egzaminy pozwalaj¹ sprawdziæ wiedzê i umiejêtnoœci zdaj¹cych. Mogê te wyznaæ, e o ile na pocz¹tku towarzyszy³y mi mieszane uczucia, o tyle teraz jestem w pe³ni zadowolony, a uzyskane kompetencje sprawiaj¹ ogromn¹ satysfakcjê. Czego wszystkim yczê. Rzeczowo i rzetelnie Wojciech Woytoñ Egzamin na uprawnienia budowlane przebiega³ sprawnie bez jakichkolwiek zak³óceñ. Komisja Kwalifikacyjna odnosi³a siê do zdaj¹cych bardzo pozytywne. Zadawane pytania by³y precyzyjne i rzeczowe. Ka dy ze zdaj¹cych, który by³ przygotowany i posiada³ wiedzê z zakresu budownictwa oraz prawa budowlanego bez wiêkszych problemów by³ w stanie na nie odpowiedzieæ. Egzamin zda³em i jestem z tego bardzo zadowolony. Bardzo mi zale a³o na tych uprawnieniach. Stresu trudno by³o unikn¹æ, ale poniewa by³ to ju mój drugi egzamin (pierwszy zdawa³em w 2005 r. na uprawnienia wykonawcze), wiêc potrafi³em nad nim skutecznie zapanowaæ. W sk³adzie Komisji by³o kilku moich dawnych wyk³adowców z uczelni, wiêc bardzo mnie to mobilizowa³o do rzetelnego przygotowania siê do egzaminu. Z drugiej strony, znaj¹c ich wymagania, wiedzia³em, czego mogê siê spodziewaæ na egzaminie.

12 12 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 RELACJE UCZESTNIKÓW EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE Pozytywne wspomnienia W moim odczuciu, ca³y proces egzaminacyjny przebiega³ sprawnie. Egzamin pisemny by³ przygotowany bardzo dobrze, co umo liwi³o przeprowadzenie go szybko i bez komplikacji. Wyniki testów zosta³y podane w nied³ugim czasie po zakoñczeniu egzaminu. S¹dzê, e by³bym usatysfakcjonowany jeszcze bardziej, gdyby zosta³y podane informacje na temat iloœci punktów zdobytych podczas egzaminu. Poza tym nie mam adnych zastrze eñ, co do jego przebiegu. Egzamin ustny trwa³ znacznie d³u ej, oczekiwanie przyczyni³o siê do powstania wiêkszego stresu. Jednak dziêki bardzo yczliwej komisji mo na go by³o pokonaæ. Egzamin przebiega³ w mi³ej atmosferze. Zdobywanie uprawnieñ budowlanych wspominam w sumie bardzo mi³o, dlatego zamierzam odwiedziæ komisjê egzaminacyjn¹ ponownie. Grzegorz Mierzwa Egzamin z babci¹ i córk¹ Podzielê siê z Pañstwem moimi odczuciami podczas zdawania egzaminu na uprawienia budowlane do projektowania w specjalnoœci drogowej. Przyznam siê szczerze, e mia³am mnóstwo w¹tpliwoœci przed z³o eniem dokumentów uprawniaj¹cych do podejœcia do egzaminu. Moim g³ównym powodem wahania by³ fakt przyjœcia na œwiat córeczki tu przed egzaminem. Zastanawia³am siê, jak przy trzymiesiêcznym dziecku zdo³am siê przygotowaæ do egzaminu. Mo e przyst¹piæ w póÿniejszym terminie a moje dziecko podroœnie, abym mog³a siê lepiej przygotowaæ. Moje w¹tpliwoœci rozwia³ fakt pomocy ze strony babci, która pomaga³a przy opiece nad wnuczk¹. I rozpocz¹³ siê gor¹cy czas dla naszej trójki. Ja jak tylko wygospodarowa³am chwilkê wolnego czasu to rozk³ada³am materia³y i ostro siê przygotowywa³am, bo wiedzia³am, e nie mam ju za wiele czasu (zaledwie jeden miesi¹c). Ca³y czas nachodzi³y mnie z³e przeczucia, co do s³usznoœci mojej decyzji. By³am przekonana, e brak czasu nie pozwala siê przygotowaæ tak, jak bym tego sobie yczy³a. Czas p³yn¹³ nieub³agalnie i w koñcu nadszed³ termin egzaminu pisemnego. Z mieszanymi uczuciami pojecha³am do Rzeszowa. Na egzamin pisemny oczywiœcie zabra³am ze sob¹ córkê, która kibicowa³a razem z babci¹ na zewn¹trz. Wczeœniej uprzedzi³am komisjê egzaminacyjn¹, e moj¹ córkê karmiê piersi¹ i w zwi¹zku z tym, w czasie egzaminu mo e powstaæ ma³e zamieszanie. Reakcja komisji mile mnie zaskoczy³a - egzaminatorzy wyrazili zgodê na przerwanie egzaminu, jeœli zajdzie taka potrzeba. Mam siê nie denerwowaæ, tylko napisaæ pozytywnie test - taka by³a odpowiedÿ komisji. Egzamin pisemny zda³am pozytywnie, bez wiêkszych zak³óceñ. Chyba moja córka zdawa³a sobie sprawê z powagi sytuacji. Teraz zosta³ tylko (albo a!) do przejœcia egzamin ustny. Ka d¹ chwilê wolnego czasu spêdza- ³am oczywiœcie nad prawem budowlanym i ustawami. Po kilku dniach znów wybraliœmy siê w trójkê na egzamin ustny. Komisja znów bardzo ³askawie podesz³a do mojej sytuacji yciowej i poprosi³a mnie jako pierwsz¹ do odpowiedzi. Po ustalonym czasie na przygotowanie zaczê³am odpowiadaæ na pytania komisji. Chocia za drzwiami s³ysza³am p³acz mojego dziecka to egzamin ustny dokoñczy³am, z wynikiem pozytywnym. Z perspektywy czasu, kiedy ju opad³y emocje, wiem, e tylko upór i determinacja pozwoli³y mi pozytywnie przebrn¹æ przez egzamin. Zachêcam wszystkim do podejmowania wyzwañ w yciu, nawet wówczas, gdy na przeszkodzie stoi wiele wa nych spraw. Katarzyna Rokita-Ziêtek

13 biuletyn informacyjny nr 3 (23) B¹dŸ w kontakcie ze swoim delegatem Zachêcamy Kole anki i Kolegów do podjêcia kontaktu z delegatami na Okrêgowe Zjazdy PDK OIIB, przekazywanie uwag i problemów, które nale a³oby podj¹æ na kolejnych okrêgowych zjazdach. Równoczeœnie zwracamy siê z apelem do delegatów, którzy nie przekazali jeszcze swoich danych o ich uzupe³nienie. Na stronie internetowej portalu w zak³adce SK AD ORGANÓW/Delegaci na Zjazdy Okrêgowe znajduje siê druk do pobrania. Prosimy o jego wype³nienie i przekazanie listownie, faxem b¹dÿ em do biura Izby. Delegaci na Zjazdy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Lista dostêpna na stronie portalu NR_IDENT IMIÊ NAZWISKO REJON TELEFON E_MAIL PDK/IE/1245/01 Wojciech Andrusiewicz Przeworski PDK/BO/0011/01 Grzegorz Bajorek Rzeszowski PDK/IS/0670/02 Marian Baran Przemyski (016) ; PDK/BO/0328/02 Waldemar Barszcz Jaros³awski PDK/IS/0892/01 Tadeusz Bieda Rzeszowski PDK/BO/0337/03 Piotr Bobulski Dêbicki PDK/BO/0047/01 W³odzimierz Bochenek Rzeszowski PDK/IE/1275/01 Krzysztof Bystrzyk Tarnobrzeski PDK/BO/1707/03 Leszek Chciuk Tarnobrzeski (015) PDK/BD/1643/01 Zbigniew Chrobak Rzeszowski PDK/BO/0692/03 Bogus³aw Chudzik Kolbuszowski (017) ; PDK/WM/0805/02 Ireneusz Culak Sanocki PDK/BO/0791/01 Roman Cu ytek Jaros³awski PDK/BO/0100/01 Józef Czaja Rzeszowski PDK/BO/0793/01 Tadeusz Czech Przemyski (0 16) PDK/BO/0103/01 Wies³aw Czechowicz añcucki (017) PDK/BO/0062/05 Ludwik Czerniecki Dêbicki PDK/BO/0010/04 Józef Czubocha Rzeszowski PDK/IE/0747/02 Maria Darowska-Anusik Rzeszowski PDK/IS/0952/03 Zbigniew Detyna Rzeszowski PDK/IS/0927/01 Witold Dobosiewicz Przemyski (016) PDK/BO/0873/01 Stanis³aw Do³êgowski Kroœnieñski PDK/BO/0416/02 Grzegorz Dubik Stalowowolski PDK/BT/0398/04 Konrad Dudek Le ajski PDK/IE/1604/03 Henryk Dziuba Rzeszowski PDK/BO/0152/01 Jacek Foc Tarnobrzeski PDK/IE/0686/02 Jan Gagatko Sanocki PDK/BO/0165/01 Jacek Gil Dêbicki PDK/BO/0173/01 Andrzej G³¹b Stalowowolski PDK/BO/0548/03 Adam G³owiak añcucki PDK/IS/0956/01 Danuta Goszczyñska-Wojtas Rzeszowski PDK/BO/0193/01 Wies³aw Guzik Kroœnieñski PDK/IS/0969/01 Andrzej Hliniak Rzeszowski PDK/BO/0788/03 Edward Iwanek Tarnobrzeski (015) PDK/BO/0217/01 W³adys³aw Jagie³³o Rzeszowski (017) PDK/IS/0461/02 Jan Janocha Kroœnieñski PDK/BO/0227/01 Wojciech Jaœkowski Przemyski PDK/IS/0991/01 Leszek Kaczmarczyk Mielecki PDK/BD/1706/01 Henryk Kalisz Kroœnieñski PDK/IS/0464/02 Wies³aw Karamon Kroœnieñski (013) ; PDK/BO/0253/01 Jerzy Kerste Rzeszowski PDK/BO/0039/02 Adam Kesler Mielecki PDK/IE/1364/01 Antoni K³usek Rzeszowski PDK/BM/2081/01 Piotr Kopczyk Rzeszowski PDK/BO/0284/01 Marek Kopeæ añcucki PDK/IS/1011/01 El bieta Kosior Stalowowolski PDK/BO/0312/01 Aleksander Koz³owski Rzeszowski

14 14 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 NR_IDENT IMIÊ NAZWISKO REJON TELEFON E_MAIL PDK/BD/1737/01 Marianna Krupa Rzeszowski PDK/BD/1738/01 Lech Krupiñski Rzeszowski (017) PDK/BO/0325/01 Helena Krzych Przemyski PDK/IE/1390/01 Jerzy Kubiñski Rzeszowski PDK/IS/1024/01 Alojzy Kubiœ Stalowowolski PDK/IE/1391/01 Bogus³aw Kubit Kroœnieñski PDK/BO/0389/04 Rados³aw Kujawski Jasielski PDK/BO/0329/01 Feliks Kukla Kroœnieñski PDK/IS/1028/01 Franciszek Kurczyñski Dêbicki (014) ; PDK/IS/1031/01 Stanis³aw Kwiecieñ Rzeszowski PDK/BD/1750/01 Jerzy Lechwacki Przemyski PDK/BO/0347/01 Janusz Leñ Brzozowski PDK/BO/0277/03 Stanis³aw Lepszy Jaros³awski (016) ; PDK/IE/1404/01 Jerzy Lewiñski Sanocki PDK/BO/0357/01 Teresa Lisowska Sanocki PDK/BD/1760/01 Edward ukawski Rzeszowski (017) PDK/BO/0223/03 Leszek Mach Stalowowolski PDK/IS/0481/02 Stanis³aw Macha³a Kroœnieñski PDK/BO/1544/03 Tomasz Maciaszek Przemyski PDK/BO/0381/01 Jerzy Madera Przemyski PDK/BO/0396/01 Janina Maræ Ropcz.-Sêdzisz. PDK/BO/1031/03 Teodor Mateja Dêbicki PDK/BO/0403/01 Gra yna Materna Dêbicki PDK/BO/0828/01 Stanis³awa Mazur Jaros³awski (016) PDK/BO/0487/04 Konrad Marian M¹dry Rzeszowski (017) ; PDK/BO/0417/01 Tomasz Michalski Rzeszowski PDK/BO/0429/01 Henryk Miller Rzeszowski PDK/IS/0307/03 Jacek Nalepa Dêbicki PDK/BO/0474/01 Andrzej Ostrowski Sanocki PDK/BO/0071/02 Ryszard Pabian Jasielski PDK/WM/2006/01 Stefan Pacu³a Rzeszowski PDK/IE/1453/01 Boles³aw Pa³ac Rzeszowski PDK/BD/1795/01 Stanis³aw Pêkalski Kroœnieñski PDK/BO/0514/01 Jan Piskorowski Ni añski (015) PDK/BO/0518/01 Zbigniew Plewako Rzeszowski PDK/BO/0520/01 Marta Pociask Rzeszowski PDK/IE/1470/01 Jan Po³udniak Przeworski PDK/BO/0539/01 Henryk Rak Jasielski PDK/BO/0986/03 Adam Reichhart Rzeszowski PDK/IE/1497/01 Jan Rusin Rzeszowski PDK/BO/0591/03 Apolinary Rzadkowski Mielecki PDK/IS/1127/01 Stanis³aw Rzucid³o añcucki PDK/IE/1506/01 Mieczys³aw Sipowicz Rzeszowski (017) PDK/BD/1918/01 Antoni Siwowski Rzeszowski (017) PDK/BM/2093/01 Tomasz Siwowski Rzeszowski PDK/IS/1238/01 Ryszard Skiba Rzeszowski PDK/IS/0038/04 Maria Ewa Skrêt añcucki PDK/IS/0253/05 Janusz Antoni Sobala Rzeszowski PDK/BO/0850/01 Andrzej Sokalski Mielecki (017) ; PDK/WM/2039/01 Adam Sokó³ Tarnobrzeski PDK/BO/0335/03 Wojciech Stañda Jaros³awski PDK/BO/0053/03 Bogdan Stec Rzeszowski PDK/IE/1524/01 W³odzimierz Surma Stalowowolski (0 15) ; ; PDK/BO/0621/01 Bogumi³ Surmiak Rzeszowski PDK/BO/0826/03 Franciszek Surmiak Jaros³awski PDK/BO/0625/01 Grzegorz Szabelski Brzozowski PDK/IE/1529/01 Adam Szalwa Rzeszowski PDK/IS/1164/01 Jan Szpakowski Rzeszowski (017) PDK/BO/0656/01 Lucjan Œlêczka Rzeszowski (017) PDK/BO/0658/01 Stanis³aw Œliwka Kroœnieñski PDK/BO/0660/01 Janusz Œmiga³a Tarnobrzeski PDK/BO/0670/01 Adam Tarnawski Rzeszowski PDK/IS/1173/01 Andrzej Tarczyñski Stalowowolski PDK/IS/0524/02 Tadeusz Trygar Kroœnieñski (013) ; (0 13) PDK/IS/1186/01 Józef Warcho³ Rzeszowski PDK/BO/0703/01 W³adys³aw Wdowiak Sanocki PDK/WM/2054/01 Józef Wiater Jaros³awski PDK/BO/0865/01 Zygmunt Wolan Sanocki PDK/BO/0738/01 Szczepan Woliñski Rzeszowski PDK/BK/0152/05 Jacek Wójcik Jasielski PDK/BK/0135/05 Jerzy Wójcik Rzeszowski PDK/IS/1203/01 Jan Wyciœlak Jasielski PDK/IS/0444/03 Tomasz Zabawski Przemyski PDK/BD/1901/01 Marek o³yniak Lubaczowski PDK/IS/1214/01 Marian o³yniak Jaros³awski

15 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Nowe forum dyskusyjne - to miejsce dla Was Witamy Kole anki i Koledzy Prac¹ naszych nieocenionych kole anek z Biura Izby oraz informatyka ruszy³o nowe forum dyskusyjne przy portalu ynier.rzeszow.pl. Forum jest dla wszystkich, którzy poruszaj¹ siê po Internecie, dla wszystkich, którzy maj¹ coœ do powiedzenia w temacie budownictwa i nie tylko... Forum jest medium dla internautów, którzy nie maj¹ mo liwoœci podzielenia siê tym, co ich nurtuje, pasjonuje czy denerwuje, gdzie student z Rzeszowa mo e podyskutowaæ z projektantem z Krosna i kierownikiem budowy z odzi. To miejsce specjalnie dla Was z myœl¹ abyœcie mogli nawzajem wymieniaæ siê opiniami i prowadziæ dyskusje. Na forum mo na wejœæ poprzez link forum pod czerwonym paskiem z nazw¹ naszej Izby. Po wejœciu, aby korzystaæ z tego medium nale y zarejestrowaæ siê wymyœlaj¹c sobie swoj¹ nazwê u ytkownika, has³o oraz podaæ kontakt . Po zalogowaniu mo na ju dodawaæ swoje wypowiedzi i uczestniczyæ w dyskusjach. Nowa wersja forum zawiera wiele ciekawych funkcji, m.in. kalendarz, umo liwia komunikowanie siê ami miêdzy u ytkownikami. Bêdzie szczelne i odporne na nap³ywaj¹ce spamy i niechciane wpisy. W dolnej czêœci ekranu na forum uruchomiony zosta³ czat ShoutOut!, na którym mo na prowadziæ publiczne dysputy w trybie online. Czy korzystasz ju z bazy norm budowlanych? Czy zagl¹dasz do Serwisu Budowlanego? Czy zamieœci³eœ ju swoj¹ wizytówkê? Czy zagl¹dasz na nasze forum dyskusyjne? Czy bierzesz udzia³ w organizowanych konkursach? Czy zrobi³eœ zdjêcie na konkurs fotograficzny? Czy widzia³eœ ju zdjêcia z naszych wycieczek? Czy zapozna³eœ siê z materia³ami ze szkoleñ i konferencji? Mo e szukasz kolegi do wspó³pracy? Wszystko to znajdziesz na Twojej stronie Zapraszamy 590 numerów PESEL Zespó³ ds. Portalu Na dzieñ 10 sierpnia br. brakuje w bazie 590 numerów PESEL. Zwracamy siê z proœb¹ do osób zapisanych do PDK OIIB w roku 2001 i 2002 o przekazywanie swoich numerów PESEL. Lista nazwisk osób z brakiem numeru na stronie internetowej CZ ONKOWSTWO/Numer PESEL - sprawdÿ czy tam jesteœ? Prosimy o przekazywanie informacji na adres lub fax lub poczt¹ na adres: S³owackiego 20, Rzeszów, lub telefonicznie tel wew. 21 lub 29.

16 16 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Tutaj dla Ciebie udostêpniamy: umo liwia sta³e œledzenie zmian z nastêpuj¹cych dziedzin prawa: prawo budowlane, prawo mieszkaniowe i gospodarka nieruchomoœciami; zawiera analizy problemów prawnych dotycz¹cych procesu inwestycyjno-budowlanego i gospodarki nieruchomoœciami; stanowi narzêdzie niezbêdne w pracy inwestorów, projektantów, wykonawców, w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci, rzeczoznawców maj¹tkowych, a tak e urzêdników administracji zajmuj¹cych siê budownictwem, polityk¹ mieszkaniow¹, gospodark¹ nieruchomoœciami; zawiera aktualne przepisy i projekty ustawodawcze oraz gotowe narzêdzia - wzory dokumentów i normy budowlane; posiada wzory dokumentów opatrzone objaœnieniami co do zakresu stosowania; dysponuje regularnie powiêkszan¹ baz¹ pytañ u ytkowników i odpowiedziami specjalistów. ZAWARTOŒÆ baza aktualnych oraz archiwalnych aktów prawnych z zakresu: - zagospodarowania przestrzennego - prawa budowlanego - gospodarki nieruchomoœciami - geodezji i kartografii - normalizacji i certyfikacji - bezpieczeñstwa i higieny pracy - mieszkalnictwa - energetyki - ochrony œrodowiska - zamówieñ publicznych - polityki pieniê nej ubezpieczeñ gospodarczych projekty ustawodawcze wybrane orzecznictwo s¹dowe dyrektywy Unii Europejskiej fachowe omówienia istotnych zagadnieñ Serwis Budowlany umo liwia praktyczne wykorzystanie obowi¹zuj¹cego prawa, skuteczne zarz¹dzanie, a przede wszystkim prowadzi krok po kroku przez ca³y proces inwestycyjny. Jak dostaæ siê do Serwisu Budowlanego? Krok 1 Zaloguj siê. Jeœli nie pamiêtasz swojego loginu i has³a zadzwoñ wew. 30

17 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Krok 2 Jesteœ zalogowany. Kliknij na ikonê Serwisu Budowlanego. Krok 3 Wybierz zak³adkê Dokumenty... w kategorii Aktów Prawnych wybierz Indeks tematyczny... wybierz interesuj¹cy Ciê temat - Budownictwo. Krok 4 Kliknij na link Prawo budowlane... tu znajdziesz to czego szuka³eœ.

18 18 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 Konkurs Fotograficzny Budownictwo wokó³ nas Masz w swoim archiwum ciekawe zdjêcia, a mo e na ostatnim urlopie uwieczni³eœ na zdjêciu jakiœ ciekawy obiekt... Zapraszamy Was do wziêcia udzia³u w konkursie fotograficznym pt.: Budownictwo wokó³ nas. Tematem zdjêæ jest szeroko pojête budownictwo m.in.: obiekty, które istniej¹ ju od lat, jak i te w trakcie realizacji w naszym regionie, kraju, czy na œwiecie. Konkurs Budownictwo wokó³ nas skierowany jest do amatorów fotografii, prosimy o przesy³anie zdjêæ w terminie do 30 wrzeœnia 2008 roku, ka dy z uczestników mo e przys³aæ do 5 zdjêæ. Zebrane prace konkursowe zostan¹ przedstawione na stronie internetowej Internauci zagl¹daj¹cy na nasz¹ stronê bêd¹ mieli mo liwoœæ oddawania swoich g³osów. Przewidziane nagrody: I miejsce - drukarka kolorowa laserowa II miejsce - urz¹dzenie wielofunkcyjne atramentowe III miejsce - odtwarzacz DVD Regulamin konkursu na stronie internetowej portalu PDK OIIB.

19 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Tenis sto³owy 11 listopad 2008 r. (wtorek) godz w Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej odbêdzie siê TURNIEJ NIEPODLEG OŒCI 2008 II Mistrzostwa woj. podkarpackiego w tenisie sto³owym bran y ogólnobudowlanej Pod patronatem JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej Prof. dra hab. in. Andrzeja Sobkowiaka Organizatorzy: Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, Wydzia³ Budownictwa i In ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Rzeszowskiej, Akademicki Zwi¹zek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej. Zapraszamy do udzia³u w turnieju: cz³onków Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa oraz cz³onków: Polskiego Zwi¹zku In ynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Zrzeszenia In ynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenia In ynierów i Techników Komunikacji RP, Zwi¹zku Mostowców RP, Stowarzyszenia In ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Polskiego Komitetu Geotechniki, Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys³u Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys³u Materia³ów Budowlanych oraz pracowników bezpoœredniej produkcji budowlanej i produkcji zwi¹zanej z budownictwem. Turniej odbêdzie siê w kategoriach: - kobiet i mê czyzn do 50 lat - kobiet i mê czyzn powy ej 50 lat - uczestników posiadaj¹cych licencjê zawodnicz¹. Limit uczestników: 64 zawodniczek i zawodników (ogó³em, we wszystkich kategoriach). Zg³oszenia imienne zawodniczek i zawodników: tel.: , fax.: Uczestnictwo w zawodach dla cz³onków PDK OIIB bezp³atne. Pozosta³ych uczestników obowi¹zuje wpisowe w wysokoœci 30,00 z³. Wp³ata wpisowego do dnia 5 listopada 2008 r. na konto Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej przez pozosta³ych uczestników zawodów z dopiskiem Turniej Niepodleg³oœci : KU AZS Politechniki Rzeszowskiej: Rzeszów, ul. Poznañska 2A, nr konta: Program mistrzostw - 9:30 Otwarcie zawodów - 9:45 Rozpoczêcie gier pojedynczych kobiet i mê czyzn - 13:00 Gor¹cy posi³ek - 13:45 Zwiedzanie laboratoriów, pracowni komputerowych i sal wyk³adowych Wydzia³u Budownictwa i In ynierii Œrodowiska - 15:00 Gry fina³owe kobiet i mê czyzn - ok. 16:30 Zakoñczenie mistrzostw i spotkanie towarzyskie. Osobiœcie nie wyobra am sobie, aby ka de ze stowarzyszeñ naukowo-technicznych nie by³o reprezentowane w turnieju przez co najmniej 3 zawodników. Leszek Kaczmarczyk - przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego

20 20 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Rzeszów, ul. F. Szopena 51, tel. (017) , tel/fax: (017) danmar-computers.com.pl Na szkolenia zewnêtrzne istnieje mo liwoœæ uzyskania dofinansowania, zgodnie z Regulaminem wspierania dokszta³cania cz³onków PDK OIIB obowi¹zuj¹cym od r. (dostêpny na stronie Firma Danmar Computers pragnie zaproponowaæ Pañstwu szkolenia z zakresu obs³ugi programu AutoCAD w stopniu podstawowym i œrednio-zaawansowanym, obs³ugi programu MS Project, obs³ugi programu do kosztorysowania Norma oraz pakietu Office. Szkolenia prowadzone s¹ przez doœwiadczonego wyk³adowcê. Uczestnicy szkolenia otrzymaj¹ profesjonalne materia³y szkoleniowe oraz zaœwiadczenia ukoñczenia szkolenia. Poni ej przedstawiamy propozycje szkoleñ i planowane terminy. AutoCAD - kurs podstawowy Szkolenie przygotowuje do podstawowej pracy z programem AutoCAD, zapoznaje s³uchaczy z zagadnieniami dotycz¹cymi wykorzystania programu AutoCAD w rysowaniu i projektowaniu. Termin szkolenia: (3 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia: ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 400 z³ AutoCAD - kurs œrednio-zaawansowany Szkolenie przeznaczone dla osób, które opanowa³y program AutoCAD w stopniu podstawowym, posiadaj¹ pewn¹ praktykê w komputerowym projektowaniu i chc¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê. Termin szkolenia: lub (2 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia; ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 350 z³ MS Project - kurs podstawowy Szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynaj¹cych pracê z programem MS Project. Celem szkolenia jest nabycie umiejêtnoœci praktycznego stosowania programu MS Project w zarz¹dzaniu projektem. Termin szkolenia: (1 dzieñ, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia; ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 250 z³ MS Project - kurs zaawansowany Szkolenie przeznaczone dla osób, które chc¹ rozszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat mo liwoœci programu MS Project. Podczas kursu s³uchacze ucz¹ siê analizowaæ przebieg projektu na podstawie analiz i raportów. Termin szkolenia: (2 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia; ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 450 z³ Obs³uga programu do kosztorysowania NORMA Szkolenie przeznaczone dla osób, które chc¹ nauczyæ siê pos³ugiwania programem Norma Pro oraz zapoznaæ siê z podstawami teoretycznymi dotycz¹cymi kosztorysowania. Termin szkolenia: (3 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia: ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 500 z³ Obs³uga pakietu MS OFFICE Szkolenie przeznaczone dla osób, które chc¹ zapoznaæ siê z obs³ug¹ komputera od podstaw jak i dla tych, którzy chc¹ uzupe³niæ lub odœwie yæ swoj¹ wiedzê. Uczestnik szkolenia nauczy siê wykorzystywaæ poznane programy w codziennej pracy. Nauczy siê równie obs³ugiwaæ Internet i pocztê elektroniczn¹, co pozwoli na szybkie przetwarzanie informacji. Termin szkolenia: (4 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia: ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 300 z³ Szczegó³owe informacje odnoœnie szkoleñ mo na uzyskaæ pod podanym ni ej numerem telefonu lub pisz¹c na adres Zastrzegamy sobie mo liwoœæ zmiany terminu szkolenia w zale noœci od liczby nap³ywaj¹cych zg³oszeñ. Osoba do kontaktu: Beata Cegliñska, tel w. 21

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 i 17 marca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 72. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 lipca 2008 r. Warszawa 2008 r.

Bardziej szczegółowo