Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br."

Transkrypt

1 kwartalnik nr 3 (23) wrzesieñ 2008 ISSN Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Zapraszamy na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br. Nie zapomnijcie o konkursie fotograficznym i turnieju tenisa sto³owego.

2 Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy tel fax Kierownik Biura PDK OIIB tel Portal internetowy Biuro czynne: od poniedzia³ku do czwartku w godz Konto Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa: Kredyt Bank DY URY W PODKARPACKIEJ OKRÊGOWEJ IZBIE IN YNIERÓW BUDOWNICTWA: Przewodnicz¹cy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Jerzy Kerste przyjmuje cz³onków Izby w poniedzia³ki od godz do godz Zbigniew Detyna - wiceprzewodnicz¹cy; poniedzia³ek od godz do Jacek Gil - wiceprzewodnicz¹cy; poniedzia³ek od godz do Leszek Kaczmarczyk - sekretarz; wtorek od godz do Boles³aw Pa³ac - skarbnik; poniedzia³ek od godz do Radca prawny - Firma Prawnicza IUS Artur Kosturek wtorek od do 15.30, czwartek od do 14.00, pokój 601 DY URY KOMISJI Bogumi³ Surmiak - przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji ds Doskonalenia Zawodowego; wtorek od godz do Ryszard Skiba - przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Dyscyplinarnego; czwartek od godz do Zbigniew Plewako - przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej; poniedzia³ek od godz do Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej; wtorek od godz do Andrzej Ostrowski - przewodnicz¹cy Komisji Prawno-Regulaminowej; poniedzia³ek od godz do ISSN Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Rada Programowa: Bo ena Babiarz PZITS, Adam Jakóbczak PZITB, Leszek Kaczmarczyk PDK OIIB, Anna Paja - pracownik Biura PDK OIIB, Dariusz Sobala ZMRP, Adam Sokó³ SITWM, Adam Szalwa SEP, Andrzej Zimierowicz SITK PREZYDIUM RADY PDK OIIB Jerzy Kerste - przewodnicz¹cy Zbigniew Detyna - wiceprzewodnicz¹cy Jacek Gil - wiceprzewodnicz¹cy Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Jacek Foc - z-ca sekretarza Boles³aw Pa³ac - skarbnik Witold Dobosiewicz - z-ca skarbnika RADA PDK OIIB OSOBY OBECNIE PE NI CE FUNKCJE W ORGANACH IZBY W KADENCJI Jerzy Kerste - przewodnicz¹cy Grzegorz Bajorek - cz³onek Zbigniew Detyna - wiceprzewodnicz¹cy Witold Dobosiewicz - z-ca skarbnika Grzegorz Dubik - cz³onek Jacek Foc - z-ca sekretarza Jacek Gil - wiceprzewodnicz¹cy Jan Janocha - cz³onek Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Henryk Kalisz - cz³onek Aleksander Koz³owski - cz³onek Bogus³aw Kubit - cz³onek Teresa Lisowska - cz³onek Janina Maræ - cz³onek Tomasz Michalski - cz³onek Andrzej Ostrowski - cz³onek Ryszard Pabian - cz³onek Boles³aw Pa³ac - skarbnik Tomasz Siwowski - cz³onek Bogdan Stec - cz³onek Bogumi³ Surmiak - cz³onek Józef Warcho³ - cz³onek Szczepan Woliñski - cz³onek Jerzy Wójcik - cz³onek KOMISJA REWIZYJNA PDK OIIB Stanis³awa Mazur - przewodnicz¹ca Tadeusz Czech - cz³onek Jerzy Lechwacki - cz³onek Gra yna Materna - sekretarz Stanis³aw Pêkalski - cz³onek Jan Po³udniak - wiceprzewodnicz¹cy Józef Wiater - cz³onek KOMISJA KWALIFIKACYJNA PDK OIIB Zbigniew Plewako - przewodnicz¹cy Stanis³aw Do³êgowski - wiceprzewodnicz¹cy Andrzej Hliniak - wiceprzewodnicz¹cy Wojciech Jaœkowski - cz³onek Piotr Kopczyk - cz³onek Lech Krupiñski - sekretarz Teodor Mateja - cz³onek Jan Rusin - cz³onek Mieczys³aw Sipowicz - cz³onek Adam Sokó³ - cz³onek Andrzej Tarczyñski - cz³onek S D DYSCYPLINARNY PDK OIIB Ryszard Skiba - przewodnicz¹cy Marian Baran - cz³onek Tadeusz Bieda - wiceprzewodnicz¹cy Adam Kesler - cz³onek El bieta Kosior - cz³onek Marianna Krupa - cz³onek Jerzy Kubiñski - cz³onek Edward ukawski - cz³onek W³adys³aw Wdowiak - cz³onek RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ PDK OIIB Jerzy Lewiñski - rzecznik koordynator Jerzy Madera - rzecznik Maria Ewa Skrêt - rzecznik Maria Dorowska-Anusik - rzecznik Stanis³aw Falkowski - rzecznik KOMISJA DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Bogumi³ Surmiak - przewodnicz¹cy Grzegorz Bajorek- cz³onek Jan Janocha - cz³onek Wac³aw Kamiñski - cz³onek Piotr Kopczyk - cz³onek Marianna Krupa - cz³onek Bogus³aw Kubit - cz³onek Maria Ewa Skrêt - cz³onek Jerzy Wójcik - cz³onek Marian o³yniak - cz³onek ZESPÓ DS. SAMOPOMOCY KOLE EÑSKIEJ Roman Cu ytek - przewodnicz¹cy Stanis³aw Do³êgowski - cz³onek Tadeusz Dusak - cz³onek Józef Warcho³ - cz³onek KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA Andrzej Ostrowski - przewodnicz¹cy Grzegorz Dubik - cz³onek Andrzej G³¹b - cz³onek Henryk Kalisz - cz³onek ZESPÓ DS. PORTALU INTERNETOWEGO Grzegorz Dubik - przewodnicz¹cy Grzegorz Bajorek - cz³onek Jerzy Wójcik - cz³onek Marek Kopeæ - cz³onek DELEGACI NA ZJAZDY KRAJOWE PIIB Grzegorz Bajorek Zbigniew Detyna Stanis³aw Do³êgowski Leszek Kaczmarczyk Jerzy Kerste Jerzy Kubiñski Stanis³awa Mazur Jan Rusin Ryszard Skiba Szczepan Woliñski Adresy PDK OIIB Redaguje zespó³: Leszek Kaczmarczyk - redaktor naczelny Bo ena Baron - sekretarz redakcji, Anna Rakuœ - redaktor prowadz¹cy Na ok³adce: Budowa nowego Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie. Oprac. graf., sk³ad komputerowy: Wydawnictwo EDYTOR Nak³ad: 5500 egz. Komisja Rewizyjna: Komisja Kwalifikacyjna: S¹d Dyscyplinarny: Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej: Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego: Zespó³ ds. Samopomocy Kole eñskiej: Komisja Prawno-Regulaminowa: Dzia³ Cz³onkowski: Biuletyn Informacyjny:

3 Spis treœci S³owo wstêpne VII Krajowy Zjazd PIIB z kadencyjnoœci¹ w³adz Izby w tle Spotkanie z Wojewod¹ Podkarpackim Szkolenie cz³onków Komisji Rewizyjnej Izby PDK OIIB Egzamin na uprawnienia budowlane Relacje uczestników egzaminów na uprawnienia budowlane B¹dŸ w kontakcie ze swoim delegatem Nowe forum dyskusyjne to miejsce dla Was Konkurs fotograficzny Budownictwo wokó³ nas Tenis sto³owy - zaproszenie na turniej Danmar Computers szkolenia Zaproszenie na bezp³atne szkolenia organizowane przez PDK OIIB w IV kwartale 2008 r. Wrzesieñ dobry czas na podjêcie nauki Zapraszamy na wycieczkê do Pragi r. K¹cik elektryka: roz³¹czanie i za³¹czanie przewodu neutralnego N w wy³¹cznikach nadpr¹dowych Katalogi dla cz³onków Polskiej Izby In ynierów Budownictwa Oferta bankowa dla in ynierów Stalowa Wola - unikatowa zabudowa w stylu art dco è Historia Polskiego Zrzeszenia In ynierów i Techników Sanitarnych w Rzeszowie Konkurs na najlepsz¹ budowê drogowo-mostow¹ 2007 roku rozstrzygniêty Zakoñczenie VII edycji konkursu Budowa Roku Podkarpacia Wolna i niepodleg³a praca zawodowa (w budownictwie i dla budownictwa) Pompy ciep³a (De Dietrich) Elektromonta Wilno - Troki - Augustów Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy czerwca br. odby³ siê w Warszawie kolejny VII Krajowy Zjazd Polskiej Izby In ynierów Budownictwa. Sprawozdanie ze zjazdu napisa³ wiceprzewodnicz¹cy naszej okrêgowej Izby kol. Zbigniew Detyna. W swoim sprawozdaniu autor przedstawia, w ujêciu chronologicznym, fakty zwi¹zane z prób¹ zniesienia zasady kadencyjnoœci w³adz w PIIB, co znalaz³o swoje apogeum w czasie obrad Zjazdu. Zachêcam do lektury. Z innych ciekawych wydarzeñ warto odnotowaæ spotkanie przedstawicieli naszej PDK OIIB z Wojewod¹ Podkarpackim, które mia³o miejsce 11 sierpnia. Warto zapoznaæ siê z propozycjami szkoleñ, jakie przygotowa³a na drugie pó³rocze Komisja Doskonalenia Zawodowego. Skoñczy³y siê wakacje, ale dla wielu z nas trwa okres wzmo onej pracy, gdy z powodu trwaj¹cego boomu w budownictwie wrze praca na wielu budowach. Oby tylko dopisywa³a pogoda. Leszek Kaczmarczyk Redaktor Naczelny Kole anki i Koledzy Z okazji Dnia Budowlanych proszê przyj¹æ najszczersze yczenia zdrowia, pomyœlnoœci, wytrwa³oœci, radoœci z wykonywanego zawodu oraz poczucia dobrze spe³nionych zadañ i obowi¹zków. Najbli sze miesi¹ce i lata, dziêki Euro 2012 bêd¹ dla wielu z Was wa nym sprawdzianem zawodowym, dlatego yczymy podejmowania samych trafnych decyzji, które w przysz³oœci zaowocuj¹ rozwojem naszego województwa podkarpackiego oraz podniesieniem presti u ludzi i firm zwi¹zanych z budownictwem. Rada Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa oraz Zespó³ Redakcyjny Biuletynu

4 4 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 VII Krajowy Zjazd PIIB z kadencyjnoœci¹ w³adz Izby w tle Zbigniew Detyna Kolejny ju siódmy Krajowy Zjazd naszej korporacji zawodowej mamy za sob¹. Przeprowadzono go w dniach 20/21 czerwca br. w Warszawie przy frekwencji (w pierwszym dniu) 176 delegatów z ca³ej Polski z czego 5,7 procenta stanowili delegaci z Podkarpacia - i wiêcej siê nie da³o, bo obecni byli wszyscy - czyli pe³na dziesi¹tka. W przekonaniu pisz¹cego, ka dy tekst powinien byæ na tyle zajmuj¹cy i ciekawy, aby osobnik czytaj¹cy po prostu przeczyta³ go do koñca. Ma to szczególne znaczenie przy takiej tematyce jak w³aœnie ta, która z natury rzeczy bywa nudna i ciê kostrawna. Dlatego ju na wstêpie zaprawionych w bojach dzia³aczy odsy³am do In yniera Budownictwa, czy oficjalnej strony internetowej PIIB (nie myliæ z naszym podkarpackim portalem!), bo w moim sprawozdaniu nie znajd¹ jak e wa nych info z gatunku Medalem w pierœ. ile (jakich i komu) medali wrêczono na zjeÿdzie (a by³o ich chyba z osiemdziesi¹t parê - sic!), kto zjazd zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹, czy jak wspaniale przebiega³a wspó³praca w³adz centralnych PIIB z Ministerstwem Infrastruktury i komisjami sejmowymi (patrz: nasz wspania³y nowo uchwalony elementarz - Prawo budowlane), a w ww. miejscach - a jak e, a owszem znajd¹. I jeszcze drobna uwaga. Prosi³em ustnie i pisemnie o protokó³ ze zjazdu, ale do dnia z³o enia niniejszego tekstu do druku (a od zjazdu minê³o kilka miesiêcy) go nie otrzyma³em. To na wypadek gdyby okaza³o siê na przyk³ad, e liczbê wrêczonych na zjeÿdzie medali zawy y³em, czy (o zgrozo) zani y³em. Jeden z delegatów ( medalista zreszt¹) zaproponowa³, aby daæ sobie spokój z odznaczeniami i przenieœæ t¹ uroczystoœæ na np rok kiedy up³ynie druga pe³na kadencja w³adz Izby, ale jego wniosek nie uzyska³ poparcia :-) Z Podkarpackiej Okrêgowej Izby IB nie odznaczono nikogo, poniewa sami nikogo nie rekomendowaliœmy uznaj¹c, e na medale jest jednak wyraÿnie za wczeœnie. A zatem jak poda³em w tytule niniejsze sprawozdanie bêdzie o tym jak zjazd obradowa³ nad pomys³em, aby skreœliæ ze statutu PIIB ust 3 9 mówi¹cy, e tê sam¹ funkcje w organach Izby mo na sprawowaæ przez kolejne dwie kadencje - pomys³ cenny, bo druga kadencja powoli zbli a siê przecie do koñca, o czym w³adza wie najlepiej. bo tu dla w¹tpi¹cych, czy maj¹cych trudnoœci z czytaniem ze zrozumieniem wystarczy³oby jedno zdanie wyjaœnienia, ale straszaka na delegatów u yto po to, aby przeforsowaæ zniesienie kadencyjnoœci na stanowiskach, gdzie ta zasada dotychczas rzeczywiœcie obowi¹zywa³a. Natychmiast poprosiliœmy o niezale n¹ opiniê prawn¹ i z tak¹ pojechaliœmy na zjazd. Ta opinia by³a jednoznaczna - dele- Ja wcale nie ³¹czê w moim sprawozdaniu takich oto faktów, e w³adze Izby na VII ZjeŸdzie dekoruj¹ kilkudziesiêciu delegatów medalami i e na tym samym zjeÿdzie delegaci ci maj¹ g³osowaæ wniosek o zniesieniu zasady kadencyjnoœci tych e w³adz, bo to pewnie tylko zwyk³y zbieg okolicznoœci, a ró ne zbiegi jak wiemy w yciu siê zdarza³y i zdarzaæ jeszcze bêd¹ (poza Alcatraz oczywiœcie). Fina³ i rozstrzygniêcie sprawy czy w³adze naszej Izby bêd¹ podlegaæ zasadzie kadencyjnoœci nast¹pi³ na VII ZjeŸdzie, ale jej pocz¹tek dla delegatów mia³ miejsce w piœmie Prezesa PIIB datowanym na dzieñ 12 lutego 2008 roku (data jest tu wa na), z którego dowiedzieliœmy siê, e przedmiotowy ust 3 9 nale y skreœliæ, poniewa wg interpretacji prawnych dotyczy on m.in. delegatów na krajowe i okrêgowe zjazdy oraz wszystkich cz³onków organów krajowych i okrêgowych. Na Podkarpaciu ten list nie móg³ zostaæ i nie zosta³ bez odpowiedniej reakcji. Pewnie pamiêtacie Pañstwo nasz List otwarty w tej sprawie uchwalony przez Zjazd Okrêgowy PDK OIIB wyra aj¹cy nasz stanowczy sprzeciw i apel do innych okrêgów o g³osowanie za utrzymaniem kadencyjnoœci. Ale mo e nie wiecie, e dwukrotnie odmówiono nam publikacji tego listu na ³amach In yniera Budownictwa naszego by³o nie by³o czasopisma, które ka dy cz³onek czy chce czy nie chce kupuje (na to idzie czêœæ jego sk³adki cz³onkowskiej) i otrzymuje do domu. Zwróciliœmy siê równie do Prezesa PIIB o przes³anie nam owej opinii prawnej, o której pisa³ w swoim piœmie. Prezes, a jak e odpowiedzia³, i przes³a³ nam opiniê Kancelarii Radcy Prawnego K. Zaj¹ca datowan¹ - i tu uwaga na dzieñ 10 czerwca br., czyli sporz¹dzon¹ bez ma³a 4 miesi¹ce po piœmie Prezesa, w którym opiniê t¹ przywo³ano! O tym, e zasada kadencyjnoœci w³adz nie dotyczy delegatów i cz³onków organów widaæ czarno na bia³ym z innych zapisów statutu, a pisana post factum opinia prawna nas tylko utwierdzi³a w tym, e pomys³odawcom zmiany w statucie nie chodzi tak naprawdê o ochronê delegatów i cz³onków organów, Od lewej kol.: Rusin, Do³êgowski, Kaczmarczyk, Detyna, Bajorek.

5 biuletyn informacyjny nr 3 (23) gatom i cz³onkom organów w adnym razie nie grozi kadencyjnoœæ, bo nie s¹ to osoby funkcyjne w Izbie, a statut w przytoczonym przepisie nak³ada obowi¹zek kadencyjnoœci w³aœnie przy pe³nieniu funkcji. Zreszt¹ inne paragrafy statutu zabraniaj¹ pe³nienia równoczeœnie dwóch funkcji w Izbie przez jedn¹ osobê, a na przyk³ad sam Pan Prezes jest przecie Prezesem (i tu pe³ni jak najbardziej funkcjê), ale równie i delegatem. Czy by zatem delegat Prezes ³ama³ prawo pe³ni¹c dwie funkcje jednoczeœnie? Na zjeÿdzie ju na sali na sto³ach otrzymaliœmy jeszcze jedn¹ opiniê tej samej warszawskiej kancelarii, tym razem datowan¹ na 6 czerwca br. Wczeœniej, dnia 23 maja br pracowity i wynagradzany z naszych sk³adek radca K. Zaj¹c opracowa³ jeszcze trzeci¹ opiniê na ten sam temat. Wszystkie trzy opracowano grubo póÿniej ni swoje pierwsze pismo napisa³ kol. Prezes PIIB i wszystkie trzy w swoim sednie by³y takie same. Nie mniej jednak ich liczba na delegatach powinna zrobiæ wra enie, czy nie? My naprêdce na hotelowym ksero (zjazd odby³ siê w hotelu na sali konferencyjnej) kserujemy opiniê niezale n¹ i na co czwarty stó³ rozk³adamy po sali obrad. Jak siê póÿniej okaza³o w g³osowaniach posuniêcie to wykonane rzutem na taœmê by³o dobre i skuteczne. Od lewej kol.: Kerste, Woliñski, Mazur, Skiba, Kubiñski. Zjazd zaczyna pracê. Wybierane s¹ komisje zjazdowe, kolejno zatwierdzane s¹ sprawozdania i w koñcu dochodzimy do propozycji zmian w statucie Izby. Przewodnicz¹cy zjazdu poddaje pod g³osowanie pierwszy wniosek o zniesieniu zasady kadencyjnoœci w ogóle, czyli skreœleniu ust 3 9 statutu. I nastêpuje pierwsza konsternacja - zjazd ten wniosek odrzuca! Ale na takie delegatów dictum w materia³ach zjazdowych s¹ inne propozycje, a maja one tak¹ konstrukcjê, e stopniowo od pierwszej do czwartej proponuje siê zwiêkszenie liczby stanowisk, na których kadencyjnoœæ ma byæ utrzymana, ale nawet ta czwarta znosi kadencyjnoœæ dla kilku wa nych sto³ków. Przewodnicz¹cy zjazdu kolejno poddaje je pod g³osowanie i kolejno wszystkie nie przechodz¹! Konsternacja, eby nie powiedzieæ szok w Prezydium osi¹ga swój zenit. Postêpuj¹c zgodnie z prawem (i logik¹ przede wszystkim) powinno siê teraz uznaæ wolê zjazdu i ju. Pozosta³y jeszcze przecie w materia³ach zjazdowych wnioski w sprawie kadencyjnoœci z³o one przez kilka okrêgów i je teraz, albo w punkcie porz¹dku obrad wnioskom okrêgowym przeznaczonym nale a³oby g³osowaæ. Poza tym zjazd w pierwszym g³osowaniu nad kadencyjnoœci¹ nie zgodzi³ siê przecie na skreœlenie ze statutu obecnie obowi¹zuj¹cego dobrego zapisu i statut po odrzuceniu kolejno g³osowanych czterech propozycji dalej przecie odnosi siê do kadencyjnoœci pe³nienia funkcji we w³adzach Izby i j¹ rozstrzyga. No way - tak nie bêdzie, tak nie mo e zostaæ, a oficjalne wnioski kilku okrêgów prezydium naszego zjazdu równie nie widzi, podobnie jak kiedyœ ktoœ stoj¹cy za sto³em prezydialnym zwyk³ schylaæ g³owê, gdy pyta³ siê sali, kto jest przeciw. Jesteœmy zatem œwiadkami powtórki z rozrywki (bo na wczeœniejszych zjazdach w³adza te lepiej od delegatów i zjazdu wiedzia³a, co dla nich dobre i reasumpcjê g³osowañ æwiczy³a do oczekiwanego przez siebie efektu). Przewodnicz¹cy zjazdu og³asza przerwê w obradach, a po przerwie ponownie poddaje pod g³osowanie trzeci¹ propozycjê z materia³ów zjazdowych argumentuj¹c, e tej propozycji brak³o we wczeœniejszym g³osowaniu najmniej g³osów. Nie wa - ne jest dla niego, e nie istnieje w prawie zasada g³osowania do skutku! Obecny na sali radca prawny K. Zaj¹c milczy. G³osowanie powtórne siê odbywa i tym razem przy 113 g³osach oddanych za t¹ trzeci¹ propozycj¹ przewodnicz¹cy zjazdu og³asza, e zmiana w statucie zosta³a przez zjazd przyjêta. Jej treœæ przeczytasz na oficjalnej stronie PIIB, gdzie poprawiony statut ju jest. Dalej by³o ju z górki i zjazd zakoñczy³ siê kilka godzin przed planowanym czasem. Pozostaje mi jeszcze podzieliæ siê z Wami trzema uwagami. Uwaga pierwsza Na pocz¹tku obrad zjazdu przyjêliœmy regulamin zjazdu, w którym pisze, e dla uchwalenia zmian w statucie jest wymagana wiêkszoœæ 2/3 g³osów delegatów bior¹cych udzia³ w ZjeŸdzie. Prezydium zjazdu uzna³o jednak, e do przeg³osowania zmian w statucie wystarczy 2/3 g³osów delegatów bior¹cych udzia³ w g³osowaniu!!!, co daje wyraÿnie mniejsz¹ liczbê g³osów niezbêdnych do dokonania zmiany w statucie G³osy protestu przeciwko ³amaniu regulaminu na nic siê zda³y. Prezydium tym razem nie s³yszy I to z pewnoœci¹ nie dlatego, e nie rozumia³o ró nicy pomiêdzy jedn¹ a drug¹ regu³¹ liczenia minimalnej iloœci g³osów niezbêdnych do uchwalenia przez zjazd zmian w statucie Izby. Zatem dla Waszej informacji: 2/3 g³osów delegatów bior¹cych udzia³ w zjeÿdzie dawa³o liczbê 118, a to oznacza, e wed³ug zatwierdzonego regulaminu zjazdu zabrak³o 5 g³osów (bo za g³osowa³o 113) do uchwalenia ww. zmiany statutu. To, e z³amano prawo? - kogo to obchodzi? Jak chcesz droga kole anko, drogi kolego interweniowaæ to bierz pióro i pisz - najlepiej na Berdyczów, bo statut nie przewiduje odwo³añ od podjêtych przez zjazd uchwa³. Tylko, co to jest zjazd? - czy zjazd to prezydium? - wot wapros! Uwaga druga W sobotê rano (drugi dzieñ obrad) - swoimi nocnymi przemyœleniami podzieli³ siê z delegatami przewodnicz¹cy jednej z okrêgowych izb (mniejsza o nazwisko). Ca³y smutny powiedzia³, e nie móg³ spaæ tej nocy i e bardzo Ÿle siê sta³o, e nie zniesiono kadencyjnoœci w ogóle, wyrazi³ równie wspó³czucie innym przewodnicz¹cym i osobom funkcyjnym w zwi¹zku z wynikami wczorajszego (pi¹tkowego) g³osowania. Uwaga trzecia Kiedyœ dawno temu kr¹ y³o takie powiedzenie, e nie wa ne, kto g³osuje - wa ne, kto liczy g³osy i odnosi³o siê to bardziej do realiów wschodnich. S¹dzê, e w kraju w pe³ni demokratycznym drugi cz³on tego powiedzenia siê zdezaktualizowa³ i podobnie jak nie wa ne, kto g³osuje równie nie wa ne jest teraz, kto liczy g³osy, bo s¹ one na pewno liczone poprawnie. Ale oto jesteœmy œwiadkami twórczego rozwiniêcia tego powiedzenia o trzeci cz³on, e przecie wa ne jest za to, kto ustala zasady g³osowania i co w ogóle jest pod g³osowanie poddawane. Wróciliœmy mimo wszystko do Rzeszowa przynajmniej czêœciowo usatysfakcjonowani, bo te czêœciowo (tak w wiêkszej po³owie ) zasadê kadencyjnoœci uda³o siê utrzymaæ. Ale czy to ju koniec sporu i walki o utrzymanie zasady pe³nej kadencyjnoœci we w³adzach Izby? Uznanie i podziêkowania dla tych, co doczytali artyku³ do koñca sk³ada Zbigniew Detyna P.S. To czy zasada kadencyjnoœci pe³nienia funkcji w naszym samorz¹dzie zawodowym, czyli na dobr¹ sprawê wymuszenie prawem rotacji we w³adzach Izby (maksimum 8 lat na sto³ku ) jest dobre czy z³e oceñ kole anko/kolego sam/sama, a jak chcesz daæ g³os zapraszam na

6 6 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 Spotkanie z Wojewod¹ Podkarpackim 11 sierpnia br. w Urzêdzie Wojewódzkim odby³o siê robocze spotkanie przedstawicieli Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa z Wojewod¹ Podkarpackim - Panem Miros³awem Karapyt¹. Ze strony Izby w spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Kerste - przewodnicz¹cy Rady oraz wiceprzewodnicz¹cy - Zbigniew Detyna i Jacek Gil. Przedmiotem rozmów by³o uœciœlenie perspektyw rozwoju wspó³pracy administracji rz¹dowej z Podkarpack¹ Okrêgow¹ Izb¹ In ynierów Budownictwa. Omówione zosta³y wysuniête przez PDK OIIB propozycje udzia³u Izby w konsultacjach istotnych spraw dla województwa, opiniowania aktów prawnych, wymiany informacji o zidentyfikowanych problemach a tak e mo liwoœci udostêpnienia izbowych mediów - Portalu i Biuletynu - do przekazywania wa nych dla regionu, a wiêc i dla naszych cz³onków informacji. Z wizyt¹ u wojewody. WYDRUK BLANKIETÓW OP AT Istnieje mo liwoœæ samodzielnego wydruku blankietów op³at bezpoœrednio ze strony internetowej w zak³adce CZ ONKOSTWO/Numery kont. Po wype³nieniu danych wyœwietla siê informacja m.in. numer cz³onkowski, indywidualny numer konta bankowego PIIB, indywidualny numer konta Podkarpackiej Okrêgowej IIB, data wa noœci zaœwiadczenia i informacja drukuj blankiety op³at. Blankiety op³at udostêpnione s¹ w formacie PDF, program do ich otwarcia Acrobat Leader, mo na pobraæ z Niezbêdnika zamieszczonego na portalu. SAMOPOMOC KOLE EÑSKA Osoby staraj¹ce siê o bezzwrotn¹ zapomogê proszone s¹ przy sk³adaniu podania wraz z wymaganymi za³¹cznikami (kserokopie: zaœwiadczeñ lekarskich, deklaracji podatkowych itp.) o podawanie swojego numeru konta bankowego.

7 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Szkolenie cz³onków Komisji Rewizyjnej Izby PDK OIIB Stanis³awa Mazur W dniach r. w Œwiêtej Katarzynie odby³o siê szkolenie cz³onków Okrêgowych Komisji Rewizyjnych czterech Izb: Podkarpackiej, Mazowieckiej, Œwiêtokrzyskiej, Lubelskiej. W szkoleniu brali udzia³ skarbnicy oraz g³ówni ksiêgowi z tych Izb. W 2007 roku w Podkarpackiej Okrêgowej Izbie In ynierów Budownictwa by³o organizowane szkolenie, które odby³o siê w Przemyœlu a dotyczy³o takich zagadnieñ jak obowi¹zuj¹cych od r. zmian w podatkach i rachunkowoœci: Szkolenie dotyczy³o metod sporz¹dzania bud etów okrêgowych izb, zmian w ustawie o rachunkowoœci oraz podatku dochodowym i odpowiedzialnoœci Komisji Rewizyjnych za politykê finansow¹ Izby. Tematyka szkolenia wi¹za³a siê z ustaw¹ o samorz¹dach zawodowych architektów i in ynierów budownictwa oraz urbanistów, w której ustawodawca postawi³ przed Komisj¹ Rewizyjn¹ zadania, miêdzy innymi: kontrolê statutow¹, finansow¹ i gospodarcz¹ dzia³alnoœci okrêgowych izb. W zwi¹zku z tym, e w drugiej kadencji dzia³alnoœci izb okrêgowych, wœród 100 wybranych przedstawicieli okrêgowych organów kontrolnych 42 osoby rozpoczê³o w nich pracê po raz pierwszy, zaistnia³a koniecznoœæ przeprowadzenia zmian w przepisach dotycz¹cych przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, zwolnieñ i odliczeñ od dochodu, opodatkowania, koszty reprezentacji i reklamy po dniu r., nowe zasady amortyzacji. Jako in ynierowie, nie wszyscy w Komisji Rewizyjnej znaj¹ zasady gospodarki finansowej wiêc szkolenia s¹ bardzo potrzebne do pe³nienia funkcji kontrolnych powierzonych nam przez delegatów w drodze wyborów. szkolenia w celu przybli enia zakresu zagadnieñ poznania niezbêdnych podstaw dla prawid³owego wykonania czynnoœci kontrolnych, zw³aszcza w obszarze zarz¹dzania œrodkami finansowymi i gospodarowania izb. Równie w Podkarpackiej Okrêgowej Komisji Rewizyjnej sk³adaj¹cej siê z 7 osób 3 osoby w drugiej kadencji rozpoczê³o dzia³alnoœæ po raz pierwszy. Dlatego przewodnicz¹cy okrêgowych izb oraz Krajowa Komisja Rewizyjna ustalili przeprowadziæ cykl szkoleñ w taki sposób, aby w ka dym roku trwaj¹cej kadencji w jednej z czterech grup odbywa³o siê szkolenie. Nasza grupa to cz³onkowie Komisji Rewizyjnych Izb: Podkarpackiej, Œwiêtokrzyskiej, Ma³opolskiej i Lubelskiej.

8 8 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 Egzamin na uprawnienia budowlane Ewa Paluch Zbigniew Plewako Dziœ trochê szerzej o egzaminie testowym z 16 maja 2008 r. Egzamin, zorganizowany przez Okrêgow¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹ Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa odby³ siê tradycyjnie w auli Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmañskiej 34. Egzamin odby³ siê w ca³ej Polsce w tym samym dniu, o tej samej porze. U nas, w przygotowanej sali, 96 osób dopuszczonych do egzaminu na uprawnienia budowlane zajê³o Egzamin pisemny r. - przemówienie przewodnicz¹cego OKK PDK OIIB. swoje miejsce, na ka dym ze stolików widnia³o nazwisko i imiê zdaj¹cego. O godzinie 10:00, przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej PDK OIIB dr in. Zbigniew Plewako powita³ przyby³ych z ca³ego województwa zdaj¹cych egzamin, przedstawi³ sk³ad Zespo³ów Egzaminacyjnych i omówi³ zasady wype³niania testów. Nastêpnie otworzone zosta³y zalakowane koperty z testami dla zdaj¹cych i cz³onkowie Zespo³ów Egzaminacyjnych rozdali testy, sprawdzaj¹c jednoczeœnie to samoœæ przystêpuj¹cych do nich osób. W³aœciwy egzamin - rozwi¹zywanie testów - rozpocz¹³ siê o godz. 10:15. Zdaj¹cy oddawali testy komisjom, które odnotowywa³y czas oddania, i w obecnoœci zdaj¹cego sprawdza³y wymagane podpisy na ka dej stronie arkusza i przy poprawkach w odpowiedziach. W miêdzyczasie, sekretarze Zespo³ów Egzaminacyjnych segregowali oddawane testy i wczeœniej przygotowane formularze protoko³ów. Po zakoñczeniu egzaminu przez ostatniego zdaj¹cego (oko³o godz. 13:00) przewodnicz¹cy Zespo³ów Egzaminacyjnych otworzyli koperty z poprawnymi rozwi¹zaniami, przeznaczone dla Komisji i w Zespo³ach przyst¹piono do sprawdzania testów. Nastêpnie dokonano wype³nienia protoko³ów i podpisano je. Tê czêœæ egzaminu zakoñczono o godz. 14:00. Sekretarze Zespo³ów Egzaminacyjnych przewieÿli testy do siedziby PDK OIIB, gdzie o godz. 15:30 og³oszono wyniki i wywieszono listy osób dopuszczonych do czêœci ustnej, ze wskazaniem terminów egzaminów w tym zakresie. Osoby, które nie zda³y testu zapozna³y siê z ocen¹ swojej pracy w obecnoœci sekretarza w³aœciwego Zespo³u Egzaminacyjnego. W kolejnych dniach, ju w siedzibie Izby, odby³y siê egzaminy ustne, o których mo e szerzej przy nastêpnej sesji. A poni ej sucha statystyka egzaminów. Specjalnoœæ Z³o one wnioski Osoby dopuszczone do egzaminu Osoby zdaj¹ce test Osoby, które zaliczy³y test Osoby, które zda³y egzamin architektoniczna konstrukcyjno-budowlana /+2 ust. 41 drogowa mostowa elektryczna telekomunikacyjna sanitarna ogó³em /+2 ust. 81 Gratulujemy uzyskania uprawnieñ i yczymy sukcesów zawodowych.

9 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Egzamin pisemny r. - widok na zdaj¹cych. Egzamin ustny - bran a sanitarna r. Egzamin ustny - bran a drogowa r. Egzamin ustny - bran a mostowa r. Egzamin ustny - bran a telekomunikacyjna r.

10 10 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 Egzamin ustny - bran a elektryczna r. Egzamin ustny - bran a konstrukcyjno-budowlana r. Egzamin ustny - losowanie pytañ - bran a konstrukcyjno-budowlana r. Egzamin ustny - bran a konstrukcyjno-budowlana r. Wiêcej zdjêæ na portalu internetowym

11 biuletyn informacyjny nr 3 (23) RELACJE UCZESTNIKÓW EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nie taki diabe³ straszny! Marcin Nowosiad By³ piêkny majowy poranek 16 maja br., mój drugi egzamin na uprawnienia budowlane - projektowe, wczeœniej, bowiem zda³em ju podobny egzamin do kierowania robotami budowlanymi. Mia³em ju pewn¹ orientacjê na temat przebiegu egzaminu, ale nie zmienia³o to faktu, e stres i nerwy nadal mi towarzyszy³y. Mia³em wprawdzie pewne przygotowanie, gdy w kwietniu uczestniczy³em w kursie przygotowawczym organizowanym przez PZITB, ale pewien swej wiedzy do koñca nie by³em. Forma testu z jednokrotn¹ mo liwoœci¹ wyboru bardzo mi odpowiada³a, ale pytania by³y doœæ trudne - konkretnie sprawdza³y nie tylko wiedzê, ale i umiejêtnoœci zdaj¹cych. Dot¹d egzaminy przebiega³y sprawnie, zw³aszcza dla zdaj¹cych, którzy jeszcze tego samego dnia znali wyniki testu i wiedzieli, czy to ju koniec, czy czeka ich drugi etap - egzamin ustny. Tym razem czas siê wyd³u y³, bo nasta³ tzw. d³ugi weekend. Da³o mi to mo liwoœæ dok³adnego, kilkudniowego przygotowania, znalezienia odpowiednich informacji i danych... Organizacja ca³ego egzaminu jest profesjonalnie przygotowana. Pocz¹wszy od informacji w Internecie, gdzie podano wszelkie terminy, przyk³adowe pytania testowe oraz potrzebne Ÿród³a wiedzy, poprzez fachowo i sprawnie przeprowadzone testy, a do egzaminów ustnych i podania wyników. Dzisiaj œmia³o mogê powiedzieæ, e takie egzaminy pozwalaj¹ sprawdziæ wiedzê i umiejêtnoœci zdaj¹cych. Mogê te wyznaæ, e o ile na pocz¹tku towarzyszy³y mi mieszane uczucia, o tyle teraz jestem w pe³ni zadowolony, a uzyskane kompetencje sprawiaj¹ ogromn¹ satysfakcjê. Czego wszystkim yczê. Rzeczowo i rzetelnie Wojciech Woytoñ Egzamin na uprawnienia budowlane przebiega³ sprawnie bez jakichkolwiek zak³óceñ. Komisja Kwalifikacyjna odnosi³a siê do zdaj¹cych bardzo pozytywne. Zadawane pytania by³y precyzyjne i rzeczowe. Ka dy ze zdaj¹cych, który by³ przygotowany i posiada³ wiedzê z zakresu budownictwa oraz prawa budowlanego bez wiêkszych problemów by³ w stanie na nie odpowiedzieæ. Egzamin zda³em i jestem z tego bardzo zadowolony. Bardzo mi zale a³o na tych uprawnieniach. Stresu trudno by³o unikn¹æ, ale poniewa by³ to ju mój drugi egzamin (pierwszy zdawa³em w 2005 r. na uprawnienia wykonawcze), wiêc potrafi³em nad nim skutecznie zapanowaæ. W sk³adzie Komisji by³o kilku moich dawnych wyk³adowców z uczelni, wiêc bardzo mnie to mobilizowa³o do rzetelnego przygotowania siê do egzaminu. Z drugiej strony, znaj¹c ich wymagania, wiedzia³em, czego mogê siê spodziewaæ na egzaminie.

12 12 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 RELACJE UCZESTNIKÓW EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE Pozytywne wspomnienia W moim odczuciu, ca³y proces egzaminacyjny przebiega³ sprawnie. Egzamin pisemny by³ przygotowany bardzo dobrze, co umo liwi³o przeprowadzenie go szybko i bez komplikacji. Wyniki testów zosta³y podane w nied³ugim czasie po zakoñczeniu egzaminu. S¹dzê, e by³bym usatysfakcjonowany jeszcze bardziej, gdyby zosta³y podane informacje na temat iloœci punktów zdobytych podczas egzaminu. Poza tym nie mam adnych zastrze eñ, co do jego przebiegu. Egzamin ustny trwa³ znacznie d³u ej, oczekiwanie przyczyni³o siê do powstania wiêkszego stresu. Jednak dziêki bardzo yczliwej komisji mo na go by³o pokonaæ. Egzamin przebiega³ w mi³ej atmosferze. Zdobywanie uprawnieñ budowlanych wspominam w sumie bardzo mi³o, dlatego zamierzam odwiedziæ komisjê egzaminacyjn¹ ponownie. Grzegorz Mierzwa Egzamin z babci¹ i córk¹ Podzielê siê z Pañstwem moimi odczuciami podczas zdawania egzaminu na uprawienia budowlane do projektowania w specjalnoœci drogowej. Przyznam siê szczerze, e mia³am mnóstwo w¹tpliwoœci przed z³o eniem dokumentów uprawniaj¹cych do podejœcia do egzaminu. Moim g³ównym powodem wahania by³ fakt przyjœcia na œwiat córeczki tu przed egzaminem. Zastanawia³am siê, jak przy trzymiesiêcznym dziecku zdo³am siê przygotowaæ do egzaminu. Mo e przyst¹piæ w póÿniejszym terminie a moje dziecko podroœnie, abym mog³a siê lepiej przygotowaæ. Moje w¹tpliwoœci rozwia³ fakt pomocy ze strony babci, która pomaga³a przy opiece nad wnuczk¹. I rozpocz¹³ siê gor¹cy czas dla naszej trójki. Ja jak tylko wygospodarowa³am chwilkê wolnego czasu to rozk³ada³am materia³y i ostro siê przygotowywa³am, bo wiedzia³am, e nie mam ju za wiele czasu (zaledwie jeden miesi¹c). Ca³y czas nachodzi³y mnie z³e przeczucia, co do s³usznoœci mojej decyzji. By³am przekonana, e brak czasu nie pozwala siê przygotowaæ tak, jak bym tego sobie yczy³a. Czas p³yn¹³ nieub³agalnie i w koñcu nadszed³ termin egzaminu pisemnego. Z mieszanymi uczuciami pojecha³am do Rzeszowa. Na egzamin pisemny oczywiœcie zabra³am ze sob¹ córkê, która kibicowa³a razem z babci¹ na zewn¹trz. Wczeœniej uprzedzi³am komisjê egzaminacyjn¹, e moj¹ córkê karmiê piersi¹ i w zwi¹zku z tym, w czasie egzaminu mo e powstaæ ma³e zamieszanie. Reakcja komisji mile mnie zaskoczy³a - egzaminatorzy wyrazili zgodê na przerwanie egzaminu, jeœli zajdzie taka potrzeba. Mam siê nie denerwowaæ, tylko napisaæ pozytywnie test - taka by³a odpowiedÿ komisji. Egzamin pisemny zda³am pozytywnie, bez wiêkszych zak³óceñ. Chyba moja córka zdawa³a sobie sprawê z powagi sytuacji. Teraz zosta³ tylko (albo a!) do przejœcia egzamin ustny. Ka d¹ chwilê wolnego czasu spêdza- ³am oczywiœcie nad prawem budowlanym i ustawami. Po kilku dniach znów wybraliœmy siê w trójkê na egzamin ustny. Komisja znów bardzo ³askawie podesz³a do mojej sytuacji yciowej i poprosi³a mnie jako pierwsz¹ do odpowiedzi. Po ustalonym czasie na przygotowanie zaczê³am odpowiadaæ na pytania komisji. Chocia za drzwiami s³ysza³am p³acz mojego dziecka to egzamin ustny dokoñczy³am, z wynikiem pozytywnym. Z perspektywy czasu, kiedy ju opad³y emocje, wiem, e tylko upór i determinacja pozwoli³y mi pozytywnie przebrn¹æ przez egzamin. Zachêcam wszystkim do podejmowania wyzwañ w yciu, nawet wówczas, gdy na przeszkodzie stoi wiele wa nych spraw. Katarzyna Rokita-Ziêtek

13 biuletyn informacyjny nr 3 (23) B¹dŸ w kontakcie ze swoim delegatem Zachêcamy Kole anki i Kolegów do podjêcia kontaktu z delegatami na Okrêgowe Zjazdy PDK OIIB, przekazywanie uwag i problemów, które nale a³oby podj¹æ na kolejnych okrêgowych zjazdach. Równoczeœnie zwracamy siê z apelem do delegatów, którzy nie przekazali jeszcze swoich danych o ich uzupe³nienie. Na stronie internetowej portalu w zak³adce SK AD ORGANÓW/Delegaci na Zjazdy Okrêgowe znajduje siê druk do pobrania. Prosimy o jego wype³nienie i przekazanie listownie, faxem b¹dÿ em do biura Izby. Delegaci na Zjazdy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Lista dostêpna na stronie portalu NR_IDENT IMIÊ NAZWISKO REJON TELEFON E_MAIL PDK/IE/1245/01 Wojciech Andrusiewicz Przeworski PDK/BO/0011/01 Grzegorz Bajorek Rzeszowski PDK/IS/0670/02 Marian Baran Przemyski (016) ; PDK/BO/0328/02 Waldemar Barszcz Jaros³awski PDK/IS/0892/01 Tadeusz Bieda Rzeszowski PDK/BO/0337/03 Piotr Bobulski Dêbicki PDK/BO/0047/01 W³odzimierz Bochenek Rzeszowski PDK/IE/1275/01 Krzysztof Bystrzyk Tarnobrzeski PDK/BO/1707/03 Leszek Chciuk Tarnobrzeski (015) PDK/BD/1643/01 Zbigniew Chrobak Rzeszowski PDK/BO/0692/03 Bogus³aw Chudzik Kolbuszowski (017) ; PDK/WM/0805/02 Ireneusz Culak Sanocki PDK/BO/0791/01 Roman Cu ytek Jaros³awski PDK/BO/0100/01 Józef Czaja Rzeszowski PDK/BO/0793/01 Tadeusz Czech Przemyski (0 16) PDK/BO/0103/01 Wies³aw Czechowicz añcucki (017) PDK/BO/0062/05 Ludwik Czerniecki Dêbicki PDK/BO/0010/04 Józef Czubocha Rzeszowski PDK/IE/0747/02 Maria Darowska-Anusik Rzeszowski PDK/IS/0952/03 Zbigniew Detyna Rzeszowski PDK/IS/0927/01 Witold Dobosiewicz Przemyski (016) PDK/BO/0873/01 Stanis³aw Do³êgowski Kroœnieñski PDK/BO/0416/02 Grzegorz Dubik Stalowowolski PDK/BT/0398/04 Konrad Dudek Le ajski PDK/IE/1604/03 Henryk Dziuba Rzeszowski PDK/BO/0152/01 Jacek Foc Tarnobrzeski PDK/IE/0686/02 Jan Gagatko Sanocki PDK/BO/0165/01 Jacek Gil Dêbicki PDK/BO/0173/01 Andrzej G³¹b Stalowowolski PDK/BO/0548/03 Adam G³owiak añcucki PDK/IS/0956/01 Danuta Goszczyñska-Wojtas Rzeszowski PDK/BO/0193/01 Wies³aw Guzik Kroœnieñski PDK/IS/0969/01 Andrzej Hliniak Rzeszowski PDK/BO/0788/03 Edward Iwanek Tarnobrzeski (015) PDK/BO/0217/01 W³adys³aw Jagie³³o Rzeszowski (017) PDK/IS/0461/02 Jan Janocha Kroœnieñski PDK/BO/0227/01 Wojciech Jaœkowski Przemyski PDK/IS/0991/01 Leszek Kaczmarczyk Mielecki PDK/BD/1706/01 Henryk Kalisz Kroœnieñski PDK/IS/0464/02 Wies³aw Karamon Kroœnieñski (013) ; PDK/BO/0253/01 Jerzy Kerste Rzeszowski PDK/BO/0039/02 Adam Kesler Mielecki PDK/IE/1364/01 Antoni K³usek Rzeszowski PDK/BM/2081/01 Piotr Kopczyk Rzeszowski PDK/BO/0284/01 Marek Kopeæ añcucki PDK/IS/1011/01 El bieta Kosior Stalowowolski PDK/BO/0312/01 Aleksander Koz³owski Rzeszowski

14 14 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 NR_IDENT IMIÊ NAZWISKO REJON TELEFON E_MAIL PDK/BD/1737/01 Marianna Krupa Rzeszowski PDK/BD/1738/01 Lech Krupiñski Rzeszowski (017) PDK/BO/0325/01 Helena Krzych Przemyski PDK/IE/1390/01 Jerzy Kubiñski Rzeszowski PDK/IS/1024/01 Alojzy Kubiœ Stalowowolski PDK/IE/1391/01 Bogus³aw Kubit Kroœnieñski PDK/BO/0389/04 Rados³aw Kujawski Jasielski PDK/BO/0329/01 Feliks Kukla Kroœnieñski PDK/IS/1028/01 Franciszek Kurczyñski Dêbicki (014) ; PDK/IS/1031/01 Stanis³aw Kwiecieñ Rzeszowski PDK/BD/1750/01 Jerzy Lechwacki Przemyski PDK/BO/0347/01 Janusz Leñ Brzozowski PDK/BO/0277/03 Stanis³aw Lepszy Jaros³awski (016) ; PDK/IE/1404/01 Jerzy Lewiñski Sanocki PDK/BO/0357/01 Teresa Lisowska Sanocki PDK/BD/1760/01 Edward ukawski Rzeszowski (017) PDK/BO/0223/03 Leszek Mach Stalowowolski PDK/IS/0481/02 Stanis³aw Macha³a Kroœnieñski PDK/BO/1544/03 Tomasz Maciaszek Przemyski PDK/BO/0381/01 Jerzy Madera Przemyski PDK/BO/0396/01 Janina Maræ Ropcz.-Sêdzisz. PDK/BO/1031/03 Teodor Mateja Dêbicki PDK/BO/0403/01 Gra yna Materna Dêbicki PDK/BO/0828/01 Stanis³awa Mazur Jaros³awski (016) PDK/BO/0487/04 Konrad Marian M¹dry Rzeszowski (017) ; PDK/BO/0417/01 Tomasz Michalski Rzeszowski PDK/BO/0429/01 Henryk Miller Rzeszowski PDK/IS/0307/03 Jacek Nalepa Dêbicki PDK/BO/0474/01 Andrzej Ostrowski Sanocki PDK/BO/0071/02 Ryszard Pabian Jasielski PDK/WM/2006/01 Stefan Pacu³a Rzeszowski PDK/IE/1453/01 Boles³aw Pa³ac Rzeszowski PDK/BD/1795/01 Stanis³aw Pêkalski Kroœnieñski PDK/BO/0514/01 Jan Piskorowski Ni añski (015) PDK/BO/0518/01 Zbigniew Plewako Rzeszowski PDK/BO/0520/01 Marta Pociask Rzeszowski PDK/IE/1470/01 Jan Po³udniak Przeworski PDK/BO/0539/01 Henryk Rak Jasielski PDK/BO/0986/03 Adam Reichhart Rzeszowski PDK/IE/1497/01 Jan Rusin Rzeszowski PDK/BO/0591/03 Apolinary Rzadkowski Mielecki PDK/IS/1127/01 Stanis³aw Rzucid³o añcucki PDK/IE/1506/01 Mieczys³aw Sipowicz Rzeszowski (017) PDK/BD/1918/01 Antoni Siwowski Rzeszowski (017) PDK/BM/2093/01 Tomasz Siwowski Rzeszowski PDK/IS/1238/01 Ryszard Skiba Rzeszowski PDK/IS/0038/04 Maria Ewa Skrêt añcucki PDK/IS/0253/05 Janusz Antoni Sobala Rzeszowski PDK/BO/0850/01 Andrzej Sokalski Mielecki (017) ; PDK/WM/2039/01 Adam Sokó³ Tarnobrzeski PDK/BO/0335/03 Wojciech Stañda Jaros³awski PDK/BO/0053/03 Bogdan Stec Rzeszowski PDK/IE/1524/01 W³odzimierz Surma Stalowowolski (0 15) ; ; PDK/BO/0621/01 Bogumi³ Surmiak Rzeszowski PDK/BO/0826/03 Franciszek Surmiak Jaros³awski PDK/BO/0625/01 Grzegorz Szabelski Brzozowski PDK/IE/1529/01 Adam Szalwa Rzeszowski PDK/IS/1164/01 Jan Szpakowski Rzeszowski (017) PDK/BO/0656/01 Lucjan Œlêczka Rzeszowski (017) PDK/BO/0658/01 Stanis³aw Œliwka Kroœnieñski PDK/BO/0660/01 Janusz Œmiga³a Tarnobrzeski PDK/BO/0670/01 Adam Tarnawski Rzeszowski PDK/IS/1173/01 Andrzej Tarczyñski Stalowowolski PDK/IS/0524/02 Tadeusz Trygar Kroœnieñski (013) ; (0 13) PDK/IS/1186/01 Józef Warcho³ Rzeszowski PDK/BO/0703/01 W³adys³aw Wdowiak Sanocki PDK/WM/2054/01 Józef Wiater Jaros³awski PDK/BO/0865/01 Zygmunt Wolan Sanocki PDK/BO/0738/01 Szczepan Woliñski Rzeszowski PDK/BK/0152/05 Jacek Wójcik Jasielski PDK/BK/0135/05 Jerzy Wójcik Rzeszowski PDK/IS/1203/01 Jan Wyciœlak Jasielski PDK/IS/0444/03 Tomasz Zabawski Przemyski PDK/BD/1901/01 Marek o³yniak Lubaczowski PDK/IS/1214/01 Marian o³yniak Jaros³awski

15 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Nowe forum dyskusyjne - to miejsce dla Was Witamy Kole anki i Koledzy Prac¹ naszych nieocenionych kole anek z Biura Izby oraz informatyka ruszy³o nowe forum dyskusyjne przy portalu ynier.rzeszow.pl. Forum jest dla wszystkich, którzy poruszaj¹ siê po Internecie, dla wszystkich, którzy maj¹ coœ do powiedzenia w temacie budownictwa i nie tylko... Forum jest medium dla internautów, którzy nie maj¹ mo liwoœci podzielenia siê tym, co ich nurtuje, pasjonuje czy denerwuje, gdzie student z Rzeszowa mo e podyskutowaæ z projektantem z Krosna i kierownikiem budowy z odzi. To miejsce specjalnie dla Was z myœl¹ abyœcie mogli nawzajem wymieniaæ siê opiniami i prowadziæ dyskusje. Na forum mo na wejœæ poprzez link forum pod czerwonym paskiem z nazw¹ naszej Izby. Po wejœciu, aby korzystaæ z tego medium nale y zarejestrowaæ siê wymyœlaj¹c sobie swoj¹ nazwê u ytkownika, has³o oraz podaæ kontakt . Po zalogowaniu mo na ju dodawaæ swoje wypowiedzi i uczestniczyæ w dyskusjach. Nowa wersja forum zawiera wiele ciekawych funkcji, m.in. kalendarz, umo liwia komunikowanie siê ami miêdzy u ytkownikami. Bêdzie szczelne i odporne na nap³ywaj¹ce spamy i niechciane wpisy. W dolnej czêœci ekranu na forum uruchomiony zosta³ czat ShoutOut!, na którym mo na prowadziæ publiczne dysputy w trybie online. Czy korzystasz ju z bazy norm budowlanych? Czy zagl¹dasz do Serwisu Budowlanego? Czy zamieœci³eœ ju swoj¹ wizytówkê? Czy zagl¹dasz na nasze forum dyskusyjne? Czy bierzesz udzia³ w organizowanych konkursach? Czy zrobi³eœ zdjêcie na konkurs fotograficzny? Czy widzia³eœ ju zdjêcia z naszych wycieczek? Czy zapozna³eœ siê z materia³ami ze szkoleñ i konferencji? Mo e szukasz kolegi do wspó³pracy? Wszystko to znajdziesz na Twojej stronie Zapraszamy 590 numerów PESEL Zespó³ ds. Portalu Na dzieñ 10 sierpnia br. brakuje w bazie 590 numerów PESEL. Zwracamy siê z proœb¹ do osób zapisanych do PDK OIIB w roku 2001 i 2002 o przekazywanie swoich numerów PESEL. Lista nazwisk osób z brakiem numeru na stronie internetowej CZ ONKOWSTWO/Numer PESEL - sprawdÿ czy tam jesteœ? Prosimy o przekazywanie informacji na adres lub fax lub poczt¹ na adres: S³owackiego 20, Rzeszów, lub telefonicznie tel wew. 21 lub 29.

16 16 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Tutaj dla Ciebie udostêpniamy: umo liwia sta³e œledzenie zmian z nastêpuj¹cych dziedzin prawa: prawo budowlane, prawo mieszkaniowe i gospodarka nieruchomoœciami; zawiera analizy problemów prawnych dotycz¹cych procesu inwestycyjno-budowlanego i gospodarki nieruchomoœciami; stanowi narzêdzie niezbêdne w pracy inwestorów, projektantów, wykonawców, w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci, rzeczoznawców maj¹tkowych, a tak e urzêdników administracji zajmuj¹cych siê budownictwem, polityk¹ mieszkaniow¹, gospodark¹ nieruchomoœciami; zawiera aktualne przepisy i projekty ustawodawcze oraz gotowe narzêdzia - wzory dokumentów i normy budowlane; posiada wzory dokumentów opatrzone objaœnieniami co do zakresu stosowania; dysponuje regularnie powiêkszan¹ baz¹ pytañ u ytkowników i odpowiedziami specjalistów. ZAWARTOŒÆ baza aktualnych oraz archiwalnych aktów prawnych z zakresu: - zagospodarowania przestrzennego - prawa budowlanego - gospodarki nieruchomoœciami - geodezji i kartografii - normalizacji i certyfikacji - bezpieczeñstwa i higieny pracy - mieszkalnictwa - energetyki - ochrony œrodowiska - zamówieñ publicznych - polityki pieniê nej ubezpieczeñ gospodarczych projekty ustawodawcze wybrane orzecznictwo s¹dowe dyrektywy Unii Europejskiej fachowe omówienia istotnych zagadnieñ Serwis Budowlany umo liwia praktyczne wykorzystanie obowi¹zuj¹cego prawa, skuteczne zarz¹dzanie, a przede wszystkim prowadzi krok po kroku przez ca³y proces inwestycyjny. Jak dostaæ siê do Serwisu Budowlanego? Krok 1 Zaloguj siê. Jeœli nie pamiêtasz swojego loginu i has³a zadzwoñ wew. 30

17 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Krok 2 Jesteœ zalogowany. Kliknij na ikonê Serwisu Budowlanego. Krok 3 Wybierz zak³adkê Dokumenty... w kategorii Aktów Prawnych wybierz Indeks tematyczny... wybierz interesuj¹cy Ciê temat - Budownictwo. Krok 4 Kliknij na link Prawo budowlane... tu znajdziesz to czego szuka³eœ.

18 18 biuletyn informacyjny nr 3 (23) 2008 Konkurs Fotograficzny Budownictwo wokó³ nas Masz w swoim archiwum ciekawe zdjêcia, a mo e na ostatnim urlopie uwieczni³eœ na zdjêciu jakiœ ciekawy obiekt... Zapraszamy Was do wziêcia udzia³u w konkursie fotograficznym pt.: Budownictwo wokó³ nas. Tematem zdjêæ jest szeroko pojête budownictwo m.in.: obiekty, które istniej¹ ju od lat, jak i te w trakcie realizacji w naszym regionie, kraju, czy na œwiecie. Konkurs Budownictwo wokó³ nas skierowany jest do amatorów fotografii, prosimy o przesy³anie zdjêæ w terminie do 30 wrzeœnia 2008 roku, ka dy z uczestników mo e przys³aæ do 5 zdjêæ. Zebrane prace konkursowe zostan¹ przedstawione na stronie internetowej Internauci zagl¹daj¹cy na nasz¹ stronê bêd¹ mieli mo liwoœæ oddawania swoich g³osów. Przewidziane nagrody: I miejsce - drukarka kolorowa laserowa II miejsce - urz¹dzenie wielofunkcyjne atramentowe III miejsce - odtwarzacz DVD Regulamin konkursu na stronie internetowej portalu PDK OIIB.

19 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Tenis sto³owy 11 listopad 2008 r. (wtorek) godz w Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej odbêdzie siê TURNIEJ NIEPODLEG OŒCI 2008 II Mistrzostwa woj. podkarpackiego w tenisie sto³owym bran y ogólnobudowlanej Pod patronatem JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej Prof. dra hab. in. Andrzeja Sobkowiaka Organizatorzy: Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, Wydzia³ Budownictwa i In ynierii Œrodowiska Politechniki Rzeszowskiej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Rzeszowskiej, Akademicki Zwi¹zek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej. Zapraszamy do udzia³u w turnieju: cz³onków Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa oraz cz³onków: Polskiego Zwi¹zku In ynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Zrzeszenia In ynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenia In ynierów i Techników Komunikacji RP, Zwi¹zku Mostowców RP, Stowarzyszenia In ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Polskiego Komitetu Geotechniki, Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys³u Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys³u Materia³ów Budowlanych oraz pracowników bezpoœredniej produkcji budowlanej i produkcji zwi¹zanej z budownictwem. Turniej odbêdzie siê w kategoriach: - kobiet i mê czyzn do 50 lat - kobiet i mê czyzn powy ej 50 lat - uczestników posiadaj¹cych licencjê zawodnicz¹. Limit uczestników: 64 zawodniczek i zawodników (ogó³em, we wszystkich kategoriach). Zg³oszenia imienne zawodniczek i zawodników: tel.: , fax.: Uczestnictwo w zawodach dla cz³onków PDK OIIB bezp³atne. Pozosta³ych uczestników obowi¹zuje wpisowe w wysokoœci 30,00 z³. Wp³ata wpisowego do dnia 5 listopada 2008 r. na konto Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej przez pozosta³ych uczestników zawodów z dopiskiem Turniej Niepodleg³oœci : KU AZS Politechniki Rzeszowskiej: Rzeszów, ul. Poznañska 2A, nr konta: Program mistrzostw - 9:30 Otwarcie zawodów - 9:45 Rozpoczêcie gier pojedynczych kobiet i mê czyzn - 13:00 Gor¹cy posi³ek - 13:45 Zwiedzanie laboratoriów, pracowni komputerowych i sal wyk³adowych Wydzia³u Budownictwa i In ynierii Œrodowiska - 15:00 Gry fina³owe kobiet i mê czyzn - ok. 16:30 Zakoñczenie mistrzostw i spotkanie towarzyskie. Osobiœcie nie wyobra am sobie, aby ka de ze stowarzyszeñ naukowo-technicznych nie by³o reprezentowane w turnieju przez co najmniej 3 zawodników. Leszek Kaczmarczyk - przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego

20 20 biuletyn informacyjny nr 3 (23) Rzeszów, ul. F. Szopena 51, tel. (017) , tel/fax: (017) danmar-computers.com.pl Na szkolenia zewnêtrzne istnieje mo liwoœæ uzyskania dofinansowania, zgodnie z Regulaminem wspierania dokszta³cania cz³onków PDK OIIB obowi¹zuj¹cym od r. (dostêpny na stronie Firma Danmar Computers pragnie zaproponowaæ Pañstwu szkolenia z zakresu obs³ugi programu AutoCAD w stopniu podstawowym i œrednio-zaawansowanym, obs³ugi programu MS Project, obs³ugi programu do kosztorysowania Norma oraz pakietu Office. Szkolenia prowadzone s¹ przez doœwiadczonego wyk³adowcê. Uczestnicy szkolenia otrzymaj¹ profesjonalne materia³y szkoleniowe oraz zaœwiadczenia ukoñczenia szkolenia. Poni ej przedstawiamy propozycje szkoleñ i planowane terminy. AutoCAD - kurs podstawowy Szkolenie przygotowuje do podstawowej pracy z programem AutoCAD, zapoznaje s³uchaczy z zagadnieniami dotycz¹cymi wykorzystania programu AutoCAD w rysowaniu i projektowaniu. Termin szkolenia: (3 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia: ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 400 z³ AutoCAD - kurs œrednio-zaawansowany Szkolenie przeznaczone dla osób, które opanowa³y program AutoCAD w stopniu podstawowym, posiadaj¹ pewn¹ praktykê w komputerowym projektowaniu i chc¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê. Termin szkolenia: lub (2 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia; ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 350 z³ MS Project - kurs podstawowy Szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynaj¹cych pracê z programem MS Project. Celem szkolenia jest nabycie umiejêtnoœci praktycznego stosowania programu MS Project w zarz¹dzaniu projektem. Termin szkolenia: (1 dzieñ, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia; ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 250 z³ MS Project - kurs zaawansowany Szkolenie przeznaczone dla osób, które chc¹ rozszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat mo liwoœci programu MS Project. Podczas kursu s³uchacze ucz¹ siê analizowaæ przebieg projektu na podstawie analiz i raportów. Termin szkolenia: (2 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia; ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 450 z³ Obs³uga programu do kosztorysowania NORMA Szkolenie przeznaczone dla osób, które chc¹ nauczyæ siê pos³ugiwania programem Norma Pro oraz zapoznaæ siê z podstawami teoretycznymi dotycz¹cymi kosztorysowania. Termin szkolenia: (3 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia: ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 500 z³ Obs³uga pakietu MS OFFICE Szkolenie przeznaczone dla osób, które chc¹ zapoznaæ siê z obs³ug¹ komputera od podstaw jak i dla tych, którzy chc¹ uzupe³niæ lub odœwie yæ swoj¹ wiedzê. Uczestnik szkolenia nauczy siê wykorzystywaæ poznane programy w codziennej pracy. Nauczy siê równie obs³ugiwaæ Internet i pocztê elektroniczn¹, co pozwoli na szybkie przetwarzanie informacji. Termin szkolenia: (4 dni, rozpoczêcie godzina 9.00) Miejsce szkolenia: ul. Szopena 51, pokój nr 216 Koszt szkolenia: 300 z³ Szczegó³owe informacje odnoœnie szkoleñ mo na uzyskaæ pod podanym ni ej numerem telefonu lub pisz¹c na adres Zastrzegamy sobie mo liwoœæ zmiany terminu szkolenia w zale noœci od liczby nap³ywaj¹cych zg³oszeñ. Osoba do kontaktu: Beata Cegliñska, tel w. 21

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 16 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLVIII/781/13 RADY MIASTA OLSZTYNA w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1-2015. Opracował: IA Andrzej Filipowicz. Centralny Kurs Sędziowski Wisła, 27 31 maja 2015 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Biuletyn Nr 1-2015. Opracował: IA Andrzej Filipowicz. Centralny Kurs Sędziowski Wisła, 27 31 maja 2015 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 00-697 WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 49 Tel/fax: (0-22) 841 41 92 oraz (0-22) 841 94 60 e-mail: biuro@pzszach.org.pl oraz a.filipowicz@szachista.com witryna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM SZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM Na podstawie przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości Poznań: Usługa szkoleniowa specjalistyczna dotycząca przeprowadzenia czterech szkoleń zamkniętych nt.: 1) Opracowanie protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego, 2) Ustawa prawo budowlane z elementami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Gorlice, dn. 10.12.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 19 /2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Jan Chmielowiec Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY REGULAMIN EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Wushu Shen Long

Protokół Zebrania Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Wushu Shen Long Warszawa, dnia Protokół Zebrania Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Wushu Shen Long W zebraniu, które się odbyło w Warszawie przy ul. Smoczej 1 zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo