POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA"

Transkrypt

1 POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLVI 2010 Warszawa 2011

2 PRZEDMOWA Oddajemy do ra k Czytelników kolejny XLVI tom Polskiej Bibliografii Prawniczej. Obejmuje on dane bibliograficzne, których gromadzenie zakończono w końcu 2010 roku. Adresatem Polskiej Bibliografii Prawniczej sa poszukuja cy informacji o naukowych publikacjach prawniczych oraz o nowościach legislacyjnych i orzeczniczych. PBP zawiera pozycje o charakterze naukowym, jak również wybrane materiały publikowane w dodatku do Rzeczpospolitej "Prawo co dnia". Pozycje popularyzatorskie umieszcza się selektywnie (dział 24.4: Dydaktyka i popularyzacja prawa. Informatory. Poradniki. Kazusy i repetytoria). PBP obejmuje - obok pozycji prawniczych (z teoria i historia państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) - także (tylko wybrane z uwagi na zwia zek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego (kryminologia, kryminalistyka, oraz medycyna, psychiatria i psychologia sa dowa). PBP odnotowuje także źródła prawa (dział 02). Obejmuje on wykaz organów promulgacyjnych i najważniejsze akty normatywne (tytuły), z podziałem na gałęzie prawa (02.1); kodeksy i ustawy z komentarzem lub bez niego oraz ważniejsze ekspertyzy i opinie prawne dotycza ce różnych regulacji ustawowych i obowia zuja cych przepisów prawnych (02.2). Pozycje bibliograficzne umieszcza się w dziale najbardziej odpowiadaja cym jej treści. W wypadku, gdy to konieczne, zapis powtarzany jest w dwóch (lub więcej) innych działach. Zawartość ksia g pamia tkowych autorskich i prac zbiorowych jest rozpisywana. Informacje o czasopismach prawniczych (wraz z podaniem adresu redakcji i numeru ISSN) zawiera dział 04. Recenzje prac umieszczonych we wcześniejszych tomach PBP sa opatrzone nawiasem kwadratowym. Ten sam znak sygnalizuje uwagi pochodza ce od autorów Bibliografii, gdy tytuł pozycji nie wyjaśnia jej treści (glosy, niektóre wypowiedzi prasowe, publicystyka, wywiady). PBP zawiera dwa indeksy: indeks autorów prac publikowanych w Polsce oraz indeks autorów prac zagranicznych, recenzowanych w Polsce. W tym ostatnim wypadku nazwiska i tytuły pozycji podaje się w brzmieniu użytym w tekście recenzji. Nawias kwadratowy przy numerze pozycji w indeksie oznacza, że chodzi o powtórzenie publikacji jako pracy recenzowanej. 5

3 Zapisy w indeksach podzielone sa na grupy. Pierwsza (bez szczególnego oznaczenia) zawiera pozycje autorskie (monografie, studia, artykuły, udziały w pracach zbiorowych). Pozostałe grupy oznaczono jako: "Ed." - redakcje, "Gl." - glosy i komentarze, "Polem." - polemiki, "Przedm." - przedmowy, wstępy, posłowia, "Rec." - recenzje, "Spr." - sprawozdania, "Wyw." - wywiady, wypowiedzi oraz udział w dyskusjach redakcyjnych. W nawiasach okra głych umieszczono pozycje powtarzaja ce się. Niezależnie od wersji ksia żkowej Polska Bibliografia Prawnicza ma swoja wersję elektroniczna ILSOFT BP. Dotyczy to bieża cego tomu PBP jak również tomów obejmuja cych lata Stopniowo wersja elektroniczna obejmie też, będa ce w opracowaniu, kolejne, wcześniejsze tomy PBP aż po rok Zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersja ksia żkowa. Umożliwia korzystanie z informacji z wyodrębnieniem prac autorskich, polemik, glos, recenzji, sprawozdań i wywiadów. Wersja elektroniczna zawiera także słownik deskryptorów (haseł), umożliwiaja cy korzystanie z PBP w układzie hasłowym. Możliwy jest także wybór: alfabetyczny (wedle nazwisk autorów), leksykalny (wedle dowolnych słów zapisu), a także działami PBP (klasyfikacja dziesiętna). Od tomu XLII: 2006 współwydawca PBP jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Andrzej Bierć 6

4 WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIA GŁYCH I ICH SKRÓTÓW OPRACOWANYCH Z AUTOPSJI 1. Acta UŁ Fol.Iur. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2009 nr Acta UWr.Prawo Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Acta UWr.Prz.Prawa i Admin. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegla d Prawa i Administracji 2010 nr Acta UWr.Stud.Fasz. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem 2010 nr Admin. Administracja Publiczna. Teoria - Dydaktyka - Praktyka 2009 nr 3-4; 2010 nr 1-3, nr specjalny 6. Admin.Publ.Białystok Administracja Publiczna. Białystok 2009 nr Arbitraż i Mediacja ADR 2010 nr Arch.FPiFS Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2010 nr 1 9. Arch.Krymin. Archiwum Kryminologii 2009 nr Arch.Med.Sa d. Archiwum Medycyny Sa dowej i Kryminologii 2009 nr 3-4; 2010 nr 1-2/3 11. Białostockie Stud.Prawn. Białostockie Studia Prawnicze 2009 nr BiK Bank i Kredyt 2010 nr Biul.Arbitrażowy Biuletyn Arbitrażowy 2010 nr Biul.PTK Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego 2009 nr Casus Casus 2010 nr Czas.PH Czasopismo Prawno-Historyczne 2010 nr Czas.Prawa Karn. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009 nr 2-3; 2010 nr Diariusz Prawniczy Diariusz Prawniczy 2010 nr 12/ Dz.U. Dziennik Ustaw 2010 nr Edukacja Prawnicza Edukacja Prawnicza 2010 nr Eurocriminology Eurocriminology 2008 vol Europ.Prz.Prawa i Stos.Międzynar Europejski Przegla d Prawa i Stosunków Międzynarodowych 2009 nr 1-3/4 23. Europ.Prz.Sa dowy Europejski Przegla d Sa dowy Fin.Kom. Finanse Komunalne 2010 nr 1-12, nr specjalny 25. Gdańskie Stud.Prawn. Gdańskie Studia Prawnicze 2009 nr 22; 2010 nr Gdańskie Stud.Prawn.Prz.Orz. Gdańskie Studia Prawnicze. Przegla d Orzecznictwa 2009 nr 4; 2010 nr 1-2 7

5 27. Glosa Glosa 2010 nr Ius et Administratio Ius et Administratio 2007 nr 2-4; 2008 nr 1-2; 2010 nr specjalny 29. Ius Novum Ius Novum 2010 nr Jurysdykcja Podatk. Jurysdykcja Podatkowa 2010 nr Jurysta Jurysta 2010 nr Jus Matrimoniale Jus Matrimoniale t. 15: Kontr.Państw. Kontrola Państwowa 2010 nr 1-6, nr specjalny 34. Kwart.Prawa Podatk. Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009 nr 3/4; 2010 nr Kwart.Prawa Prywat. Kwartalnik Prawa Prywatnego 2010 nr Kwart.Prawa Publ. Kwartalnik Prawa Publicznego 2009 nr 1/2-3/4; 2010 nr 1/2 37. Misc.Historica-Iuridica Miscellanea Historica-Iuridica 2009 t Monitor Podatkowy Monitor Podatkowy 2010 nr Monitor Prawa Bankowego Monitor Prawa Bankowego 2010 nr Monitor Prawa Celnego i Podatk. Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2010 nr Monitor Prawa Pracy Monitor Prawa Pracy 2010 nr Monitor Prawniczy Monitor Prawniczy 2010 nr Myśl Ekonomiczna i Prawna Myśl Ekonomiczna i Prawna 2009 nr N.Prz.Notarialny Nowy Przegla d Notarialny 2009 nr 4; 2010 nr Nieruchomości Nieruchomości 2010 nr Nowa Currenda Nowa Currenda 2010 nr Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2010 nr Opolskie Stud.Adm.-Prawne Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2009 t OSA Orzecznictwo Sa dów Apelacyjnych 2010 nr OSP Orzecznictwo Sa dów Polskich 2010 nr OSwSG Orzecznictwo Sa dowe w Sprawach Gospodarczych 2010 nr Pal. Palestra 2010 nr 1/2-11/ Paragraf na drodze Paragraf na drodze 2010 nr Pienia dze i Więź Pienia dze i Więź 2009 nr 3-4; 2010 nr PiP Państwo i Prawo 2010 nr Pol.Intern.Law Polish Yearbook of International Law t. 29: Polit.Społ. Polityka Społeczna 2010 nr Polski Proces Cywilny Polski Proces Cywilny 2010 nr Polski Prz.Dyplomatyczny Polski Przegla d Dyplomatyczny 2009 nr 6; 2010 nr Pr.Nauk.UŚl.SJLS Prace Naukowe Uniwersytetu Śla skiego. Silesian Journal of Legal Studies 2009 vol. 1; 2010 vol Pr.Nauk.UŚl.Z Dziejów Prawa Prace Naukowe Uniwersytetu Śla skiego. Z Dziejów Prawa 2006 cz. 8; 2008 t. 1 (9); 2009 t. 2 (10) 8

6 62. Praca i ZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010 nr Prawo Asekuracyjne Prawo Asekuracyjne 2010 nr Prawo i Admin. Prawo i Administracja t. 6: 2007; t. 7: 2008; t. 8: Prawo i Medycyna Prawo i Medycyna 2010 nr Prawo i Podatki Prawo i Podatki 2010 nr Prawo i Środowisko Prawo i Środowisko 2010 nr Prawo Kanon. Prawo Kanoniczne 2010 nr 1/2-3/4 69. Prawo Mediów Elektronicznych Prawo Mediów Elektronicznych 2010 nr Prawo Morskie Prawo Morskie 2010 nr Prawo Spółek Prawo Spółek 2010 nr Prawo Zamówień Publ. Prawo Zamówień Publicznych 2009 nr 4; 2010 nr Probacja Probacja 2010 nr 1-3/4 74. Probl.Krymin. Problemy Kryminalistyki Probl.Prawa Międzynar.Prywat. Problemy Prawa Międzynarodowego Prywatnego 2009 t. 5; 2010 t Probl.WPMEiP Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego vol. 8: Prokurator Prokurator 2009 nr 3/4; 2010 nr 1/ Prokuratura i Prawo Prokuratura i Prawo 2010 nr Prz.Legisl. Przegla d Legislacyjny 2010 nr Prz.Orz.Podatk. Przegla d Orzecznictwa Podatkowego 2010 nr Prz.Podatkowy Przegla d Podatkowy 2010 nr Prz.Policyjny Przegla d Policyjny 2010 nr Prz.Prawa Egzekucyjnego Przegla d Prawa Egzekucyjnego 2009 nr 12; 2010 nr Prz.Prawa Handl. Przegla d Prawa Handlowego 2010 nr Prz.Prawa Karn. Przegla d Prawa Karnego 2006 nr Prz.Prawa Konstytucyjnego Przegla d Prawa Konstytucyjnego 2010 nr Prz.Prawa Ochrony Środowiska Przegla d Prawa Ochrony Środowiska 2009 nr Prz.Prawa Publ. Przegla d Prawa Publicznego 2010 nr Prz.Prawa Roln. Przegla d Prawa Rolnego 2010 nr Prz.Prawa Wyznaniowego Przegla d Prawa Wyznaniowego 2009 t Prz.Prawn.-Ekonom. Przegla d Prawno-Ekonomiczny 2009 nr 2-4; 2010 nr Prz.Prawn.UW Przegla d Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2010 nr 1/2 93. Prz.Sa dowy Przegla d Sa dowy 2010 nr 1-11/ Prz.Sejmowy Przegla d Sejmowy 2010 nr 1-6 i numer specjalny 95. Prz.Stos.Międzynar. Przegla d Stosunków Międzynarodowych 2008 nr 1/2 96. Prz.Więziennictwa Pol. Przegla d Więziennictwa Polskiego 2010 nr 66-67/68 9

7 97. Prz.Zach. Przegla d Zachodni 2009 nr 4; 2010 nr PUG Przegla d Ustawodawstwa Gospodarczego 2010 nr Radca Prawny Radca Prawny 2010 nr Rejent Rejent 2010 nr 1-12 i nr specjalny 101.Rocz-i Nauk Praw. Roczniki Nauk Prawnych Lublin 2009 t. 19 z Rodzina i Prawo Rodzina i Prawo 2010 nr 14/ Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe 2009 nr 2; 2010 nr Ruch PES Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010 nr Rzecznik Patentowy Rzecznik Patentowy 2010 nr Rzeczposp. Rzeczpospolita 2010 nr Sam.Ter. Samorza d Terytorialny 2010 nr 1/ Służba Pracown. Służba Pracownicza 2010 nr Sprawy Międzynar. Sprawy Międzynarodowe 2010 nr Stos.Międzynar. Stosunki Międzynarodowe 2009 nr 3/4; 2010 nr 1/ Stud.Erasmiana Wr.Acta Studentiu Studia Erasmiana Wratislaviensia Acta Studentium 2009 nr 3; 2010 nr Stud.Erasmiana Wratisl. Studia Erasmiana Wratilsviensia 2009 nr Stud.Europ. Studia Europejskie 2009 nr 2-4; 2010 nr Stud.Europ.Gdynia Studia Europejskie Gdynia 2005 t. 14; 2006 t Stud.Iur. Studia Iuridica 2009 nr Stud.Iur.Agraria Studia Iuridica Agraria 2009 t Stud.Iur.Torun. Studia Iuridica Toruniensia 2008 t. 4; 2009 t. 5; 2010 t Stud.Lubuskie Pr.IPiA Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji 2009 nr 5; 2010 nr Stud.Mat.TK Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego 2010 t Stud.Praw.-Ekonom. Studia Prawno-Ekonomiczne 2009 nr Stud.Prawa Prywat. Studia Prawa Prywatnego 2009 nr 3/4; 2010 nr 1/2 122.Stud.Prawn. Studia Prawnicze 2009 nr 4; 2010 nr Stud.Prawn.KUL Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2009 nr 4; 2010 nr 1-2/3 124.Stud.Prawnoustrojowe Studia Prawnoustrojowe t. 10: Stud.Wyborcze Studia Wyborcze 2009 t. 8; 2010 t Stud.z Prawa Pracy Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2006, 2007, 2008, 2009, The Review of Comparative Law Rev.Comp.Law 2005 nr 10/11; 2007/2008 nr 12/ Transformacje Prawa Prywatnego Transformacje Prawa Prywatnego 2008 nr 2-3/4; 2009 nr 1/2-3/4; 2010 nr Ubezpieczenia Społeczne Ubezpieczenia Społeczne - Teoria i Praktyka 2010 nr

8 130.Ubezpieczenia w Rolnictwie Ubezpieczenia w Rolnictwie 2010 nr Wiad.Ubezp. Wiadomości Ubezpieczeniowe 2009 nr 2-4; 2010 nr WPP Wojskowy Przegla d Prawniczy 2010 nr Wspólnota Wspólnota 2010 nr 1-51/ Wspólnoty Europejskie Wspólnoty Europejskie 2010 nr Z Zag.Nauk Sa d. Z Zagadnień Nauk Sa dowych 2009 nr 79-80; 2010 nr Zesz.Nauk.Sa d.admin. Zeszyty Naukowe Sa downictwa Administracyjnego 2010 nr 1-5/ Zesz.Nauk.U.Rzeszowski Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009 Prawo Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. Zeszyty Naukowe Uniwerysytetu Jagielońskiego Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2010 nr 1 (107), nr 2 (108), nr 3 (109) 139.Zesz.Nauk.USz.Praw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Roczniki Prawnicze 2007 [2009] nr 19; 2008 [2009] nr 20; 2009 nr Zesz.Nauk.WSIZiA Warszawa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarza dzania i Administracji Warszawa 2010 nr 2 (12) 141. Zesz.Nauk.WSZiP Zesz.Prawn. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarza dzania i Prawa Warszawa Zeszyty Prawnicze 2010 nr Zesz.Prawn.BAS Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2009 nr 3/4; 2010 nr Zesz.Prawn.UKSW Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009 nr 9.2; 2010 nr

9 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW AE AGH Akademia Ekonomiczna Akademia Górniczo- Hutnicza IFiS IH Instytut Filozofii i Socjologii PAN Instytut Historii PAN AIDP AM l Association internationale de Droit pénal Akademia Medyczna IM INP Instytut Morski Instytut Nauk Prawnych PAN AR ATK bhp (BHP) bibliogr. b.m.w. b.w. Akademia Rolnicza Akademia Teologii Katolickiej bezpieczeństwo i higiena pracy bibliografia brak miejsca wydania brak wydawcy IPiSS IPN IPSiR ISP Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Pamięci Narodowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW Instytut Studiów Politycznych PAN CINTE cz. ed. EWG ETPCz-. ETS FRDL Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej część redaktor (éditeur) Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnych IŚl. IZ j.g.u. KAS KAW k.c. k.k. k.k.s. k.m. Instytut Śla ski Instytut Zachodni jednostka gospodarki uspołecznionej Kolegium Arbitrażu Spo-ecznego Krajowa Agencja Wydawnicza kodeks cywilny kodeks karny kodeks karny skarbowy kodeks morski fasc. GATT fascicule General Agreement on Tariffs and Trade KNP k.p. Komitet Nauk Prawnych PAN kodeks pracy GKA Główna Komisja Arbitrażowa k.p.a. kodeks postępowania administracyjnego GKBZpNP Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. k.p.c. kodeks postępowania cywilnego 12

10 K.P.K. Kodeks Prawa Kanonicznego PTPN Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk k.p.k. kodeks postępowania karnego PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne k.p.w. k.r.i o. k.s.h. KUL k.w. MOP NATO NRA NSA ODiDK OZ orz. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia kodeks rodzinny i opiekuńczy kodeks spółek handlowych Katolicki Uniwersytet Lubelski kodeks wykroczeń Międzynarodowa Organizacja Pracy North Atlantic Treaty Organization Naczelna Rada Adwokacka Naczelny Sa d Administracyjny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Ośrodek Zamiejscowy orzeczenie P. Politechnika PAN PIH PIHZ PISM poz. Pr. Probl. Prz. Polska Akademia Nauk Państwowa Inspekcja Handlowa Polska Izba Handlu Zagranicznego Polski Instytut Spraw Międzynarodowych pozycja Prace problemy Przegla d PWN ref. Rés. rozp. rozsz. SA SGGW SGH SIB SN SO Soderż. Sum. Summ. supl. SW TK TN TNOiK TNT UAM Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN referat streszczenie w języku francuskim rozporza dzenie rozszerzone Sa d Apelacyjny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Handlowa Spółdzielczy Instytut Badawczy Sa d Najwyższy Sa d Okręgowy streszczenie w języku rosyjskim streszczenie w języku angielskim streszczenie w języku łacińskim suplement Sa d Wojewódzki Trybunał Konstytucyjny Towarzystwo Naukowe Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Towarzystwo Naukowe w Toruniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedr. przedruk UG Uniwersytet Gdański PTE Polskie Towarzystwo Ekonomiczne UJ Uniwersytet Jagielloński 13

11 UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego WSE Wyższa Szkoła Ekonomiczna UŁ UMCS UMK UO USz. Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Opolski Uniwersytet Szczeciński WSHE WSHiP WSIZiA Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Wyższa Szkoła Informatyki, Zarza dzania i Administracji UŚl. UW UWr. WrTN Uniwersytet Śla ski Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski Wrocławskie Towarzystwo Naukowe WSP WSSS Wyższa Szkoła Pedagogiczna Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. F.Blachnickiego w Suwałkach WSB Wyższa Szkoła Bankowa zag. Zsf. zagadnienie streszczenie w języku niemieckim 14

12 01. BIBLIOGRAFIE Bibliografie piśmiennictwa polskiego 1. Bibliografia arbitrażu i mediacji za lata Oprac. Andrzej Pasek. ADR 2010 nr 2 s Bibliografia literatury obcojęzycznej z 2006 r. [Dot. Unii Europejskiej]. Cz. 1. Stud.Europ nr 1 s Bibliografia literatury polskiej z 2007 r. [Dot. Unii Europejskiej]. Stud.Europ nr 4 s Bibliografia naukowa pracowników Katedry Administracji Publicznej Oprac. Joachim Osiński, Bogusław Pytlik. W: Administracja publiczna... s , zob Bibliografia polskich artykułów z 2006 r. Cz [Dot. Unii Europejskiej]. Stud.Europ nr 2 s ; nr 3 s Bibliografia prac Ferdynanda Rymarza. W: Amicus hominis... s , zob (3522). 7. Bibliografia prac Ignacego Czumy. Oprac. Łukasz Czuma. W: Życie i twórczość... s , zob (2057). 8. Bibliografia prac naukowych profesora Władysława Ćwika z lat Oprac. Leszek Pawlikowicz. Zesz.Nauk.U.Rzeszowski 2009 Prawo 8 s Bibliografia prac Prof. Andrzeja M. Świa tkowskiego. Oprac. Olga Kamińska, Katarzyna Matuszewska. Stud.z Prawa Pracy 2009 s , zob (14667, 15466). 10. Bibliografia prac prof. Zbigniewa Radwańskiego. [Opublikowana z okazji 60-lecia pracy naukowej]. Oprac. Szymon Gulczyński. Stud.Prawn nr 4 s Bibliografia prac Profesora Józefa Cia gwy. W: Państwo, prawo... s , zob (1819, 1993). 12. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok Oprac. Jadwiga Potrzeszcz. Stud. Prawn.KUL 2010 nr 2/3 s Bibliografia publikacji nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w latach Oprac. Teresa Staliś, Jan Boguski. Wwa 2010 WSM ss. 178, indeks rzeczowy. 14. Bibliografia publikacji Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej Izby Kontroli (2009). Oprac. Zofia Terendyj, Anna Węgrzecka. Prz.Sejmowy 2010 nr 1 s Bibliografia ważniejszych prac naukowych Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. W: Doktryny, historia... s , zob (1266, 1925). 16. Bibliografia z ubezpieczeń (wybór za lata 2009 i 2010 oraz uzupełnienie za rok 2008). Prawo Asekuracyjne 2010 nr 1 s ; nr 3 s ; nr 4 s Borucki Janusz: Problematyka kościelna prawa małżeńskiego na łamach "Ateneum Kapłańskiego" w latach Ateneum Kapłańskie 2010 nr 154 z. 3 s , Sum. 18. Dorobek naukowy Prof. Andrzeja Marka. W: Węzłowe problemy prawa karnego... s. 9-26, zob (9963, 11700). 19. Dorobek naukowy prof. dr hab. Barbary Wagner ( ). W: Stosunki zatrudnienia... s , zob (14843). 20. Dorobek naukowy Prof.zw.dr.hab. Andrzeja Kijowskiego. W: Księga pamia tkowa A. Kijowskiego... s. 9-14, zob (14666). 21. Dorobek naukowy Profesora Profesora Józefa Okolskiego. W: Prawo handlowe XXI wieku... s. 9-11, zob (13032). 22. Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji za lata Oprac. Małgorzata Bielawska. Stud.Lubuskie Pr.Inst. Prawa i Admin nr 6 s Feluś Antoni: Z zagadnień metodologicznych ekspertyzy pisma ręcznego. Kraków 2008 Instytut Ekspertyz Sa dowych ss. 135, bibliogr. autorska. 24. Kwiatkowski Anna: Solidarność w prasie Republiki Federalnej Niemiec. Prz. Zach nr 4 s , Sum. 25. Literatura dotycza ca współczesnych zagrożeń przestępczościa i innymi zjawiskami patologicznymi. Białostockie Stud.Prawn nr 6 s

13 26. Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za 2008 rok. Red. Andrzej B. Zakrzewski. Oprac. Marzenna Paszkowska, Roman Sobotka, Maria Zabłocka, Andrzej B. Zakrzewski. Czas. PH 2010 nr 1 s Napierała Jacek: Józef Górski. Ze Śnietni nad Prosna po rektorskie berło. Poznań 2009 Wydawn.Poznańskie ss. 162, bibliogr. 28. Oszustwo jako czyn zabroniony. [Bibliografia]. Oprac. Jadwiga Rykowska. Policja 2010 nr 3 s Polish Bibliography of International Law Pol.Intern.Law t. 29: 2009 s Polska Bibliografia Prawnicza. Red. Marta Jaszczukowa. PiP 2010 [Rubryka stała]. 31. Polska Bibliografia Prawnicza. T. XLV: Red. i wstęp Ewa Łętowska. Aut.: Marta Jaszczukowa, Małgorzata Rysińska-Śródka, Grażyna Włosek, Jolanta Żoła dkiewicz. Wwa 2010 Wolters Kluwer, INP PAN ss Polska bibliografia prawnorolna za 2009 r. Oprac. Dorota Łobos-Kotowska, Marek Stańko. Prz.Prawa Roln nr 1 s Prawa dziecka. Wybór bibliografii. Oprac. Elżbieta Trojan. Probl.Opiekuńczo Wychowawcze 2010 nr 1 s Przegla d artykułów i glos dotycza cych problematyki prawa podatkowego opublikowanych w czasopismach polskich w roku Oprac. Krzysztof Lasiński-Sulecki. Prz.Orz.Podatk nr 11 s Przegla d wybranych czasopism prawniczych (kwiecień-wrzesień 2010). Oprac. Marianna Warowna-Wypych. N.Prz.Notarialny 2010 nr 3 s Publikacje dotycza ce Konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej (wybór). Oprac. Krzysztof J. Kaleta, Michał König. Prz.Legisl nr 1-4 [Rubryka stała]. 37. Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sa dowoadministracyjnego. Oprac. Marta Jaszczukowa. Zesz.Nauk.Sa d.admin [Rubryka stała]. 38. Rykowska Jadwiga: Metody działań antyterrorystycznych - wybrane artykuły z czasopism Biblioteki WSPol. Policja 2010 nr 1 s Skibiński Andrzej: Pozycja ustrojowa, charakter kompetencji oraz właściwości Samorza dowych Kolegiów Odwoławczych. Sulechów-Zielona Góra 2010 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, RIO ss. 68, bibliogr., bibliogr. autorska. 40. Spis prac naukowych i popularnonaukowych Profesora dra hab. Wacława Uruszczaka. Oprac. Zdzisław Zarzycki. W: Vetera novis... t. 1 s. XXXIII-LVII, zob (1594). 41. Wykaz opublikowanych prac naukowych Profesora Edwarda Gniewka. W: Współczesne problemy praw człowieka... s. XVII-XXII, zob (9776). 42. Wykaz publikacji Jubilata. [Prof. Pawła Sarneckiego]. W: Prawa człowieka... s , zob (3099, 3277). 43. Wykaz publikacji Prof.nadzw.dr.hab. Ludwika Żukowskiego. W: Instytucje procesu administracyjnego... s , zob (4722, 4992). 44. Zawiślak Michał: Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2009 i aneks za rok Prz.Prawa Wyznaniowego 2010 t. 2 s Zeszyty Naukowe Sa downictwa Administracyjnego. Wydanie Jubileuszowe z okazji 30-lecia Naczelnego Sa du Administracyjnego Skorowidz "Zeszytów Naukowych..." za lata Zesz.Nauk.Sa d.admin nr 5/6 wkładka Bibliografie piśmiennictwa zagranicznego 46. Przegla d zawartości czasopism zagranicznych za rok Kwart.Prawa Prywat nr 4 s

14 02. USTAWODAWSTWO Wydawnictwa urzędowe. Wybór tytułów ważniejszych aktów normatywnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw według poszczególnych gałęzi prawa 47. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośla skiego. Wrocław 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Bydgoszcz 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego. Lublin 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego. Gorzów Wklp nr Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego. Łódź 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego. Kraków 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego. Radom 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego. Opole 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego. Rzeszów 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego. Białystok 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego. Gdańsk 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Śla skiego. Katowice 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego. Kielce 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Olsztyn 2010 nr Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego. Poznań 2010 nr nr Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 2010 nr Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej. Warszawa 2010 nr Monitor Polski. Warszawa 2010 nr *09. Prawo konstytucyjne 65. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów uzupełniaja cych do Senatu RP przeprowadzonych w dniu r. [ ]. Dz.U nr 113 poz Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta RP, zarza dzonych na dzień r. [ ]. Dz.U nr 113 poz Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta RP [ ]. Dz.U nr 122 poz Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw [ ] - tekst jednolity i obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie jego ogłoszenia [ ]. Dz.U nr 176 poz Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarza dzenia wyborów uzupełniaja cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [ ]. Dz.U nr 236 poz Rozp.Marszałka Sejmu wykonuja cego obowia zki Prezydenta w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium RP [ ]. Dz.U nr 58 poz Rozp.zm.Prezydenta RP w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [ ]. Dz.U nr 61 poz Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta [ ] - tekst jednolity i obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie jego ogłoszenia [ ]. Dz.U nr 176 poz Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - zmiana [ ]. Dz.U nr 18 poz

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLVIII 2012 Warszawa 2013 Pod redakcją naukową Andrzeja Biercia Opracowanie Aneta Konefał, Dorota Stempień, Grażyna Włosek,

Bardziej szczegółowo

Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii

Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii Admin. - Administracja ADR - Arbitraż i Mediacja Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów CASUS - CASUS CML Rev. - Common Market Law

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLVII 2011 Warszawa 2012 SPIS TREŚCI WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIA GŁYCH........................ 7 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW.....................................

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

03.2.*15. Prawo karne... 49 03.2.*16. Prawo karne procesowe... 49 03.2.*18. Prawo cywilne... 49 03.2.*19. Prawo cywilne procesowe... 50 03.2.*20.

03.2.*15. Prawo karne... 49 03.2.*16. Prawo karne procesowe... 49 03.2.*18. Prawo cywilne... 49 03.2.*19. Prawo cywilne procesowe... 50 03.2.*20. Spis treści PRZEDMOWA........................................ 5 WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIA GŁYCH.................... 7 OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW.................................. 12 01. BIBLIOGRAFIE......................................

Bardziej szczegółowo

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej ul. J. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk; Szczegółowy program konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Aleksandra Bocheńska / monografie / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Załącznik Nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w prenumeracie prasy (dzienników i periodyków) z datą wydawniczą 20 r. Termin

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 17 listopada 2010 r. 1 ) I. Monografie naukowe, podręczniki akademickie Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów 1. Autorstwo monografii

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów

Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Dotacja Statutowa 2015 dla jednostek uniwersytetów Analiza Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Gdańsk, 19.03.2015. (8 Uniwersytetów) Uniwersytecka Komisja Finansowa,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ ZESTAWIENIE GAZET, MAGAZYNÓW, CZASOPISM, DZIENNIKÓW ORAZ WYDAWNICTW PROMULGACYJNYCH DLA SĄDÓW OKRĘGU OPOLSKIEGO NA ROK 203 Lp. Tytuł Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa systemu informacji prawnej - Tabela Zawartość Systemu Informacji Prawnej. L.p. Kryterium Spełnia Nie spełnia

Opis przedmiotu zamówienia Dostawa systemu informacji prawnej - Tabela Zawartość Systemu Informacji Prawnej. L.p. Kryterium Spełnia Nie spełnia Mdok 61067/05/2017 L.p. Kryterium Spełnia Nie spełnia I Zawartość Systemu Informacji Prawnej 1 Baza danych Systemu musi zawierać następujące informacje: 2 akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze

Bardziej szczegółowo

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń

AUTORZY. Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń AUTORZY Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń Marcin Dąbrowski (M.D.) Część I Część II rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 8 Część III wybór tez i orzeczeń Monika

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

GRUPY ELIMINACYJNE. GRUPA C 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2. Olsztyńska Szkoła Wyższa 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu GRUPY ELIMINACYJNE GRUPA A 1. Uniwersytet Warszawski 2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 3. Uniwersytet Wrocławski 4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie GRUPA B 1. Uniwersytet Łódzki 2.

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 )

(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 ) Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 ) wraz z propozycją Zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dodania do tzw. listy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3. Bydgoska Szkoła Wyższa 4. Collegium Da Vinci

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416,

prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego, Toruń 2010, s. 403-416, Dr Anna Frankiewicz PUBLIKACJE: MONOGRAFIE, REDAKCJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH 1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM ROK 0 dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM Monografie autorstwo/współautorstwo Mirosław Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Elpil, Warszawa 0, ISBN 978-8-97687-8-, ss. 67; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO pod redakcją Henryka Doleckiego Tadeusza Wiśniewskiego Tom IV Artykuły 730 1088 Stan prawny: 1 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 162/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. OD ROKU

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych. Dariusz Laszczyk WYDANIE 1. Stan prawny na 20 lutego 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych Dariusz Laszczyk WYDANIE 1 Stan prawny na 20 lutego 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

GSP_strony_tytułowe_01.pdf :37: NR 1 stud_prawnicze_2017_01.indd :27:19

GSP_strony_tytułowe_01.pdf :37: NR 1 stud_prawnicze_2017_01.indd :27:19 2017 NR 1 2017 NR 1 Kolegium redakcyjne Redaktor naczelny: Jarosław Warylewski Członkowie: Tomasz Bąkowski, Krzysztof Grajewski, Arkadiusz Wowerka, Jakub Stelina, Piotr Uziębło Sekretarz redakcji: Maciej

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy DANILUK Paweł - Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niedopełnienia obowiązku wynikającego z odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo