PROJEKT WYKONAWCZY robót związanych z bieżącym utrzymaniem wiaduktu nad linią kolejową w Zelczynie w c. DP nr 2178K Ochodza-Kopanka-Skawina

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY robót związanych z bieżącym utrzymaniem wiaduktu nad linią kolejową w Zelczynie w c. DP nr 2178K Ochodza-Kopanka-Skawina"

Transkrypt

1 Zadanie: Kalsyfikacja CPV PROJEKT WYKONAWCZY robót związanych z bieżącym utrzymaniem wiaduktu nad linią kolejową w Zelczynie w c. DP nr 2178K Ochodza-Kopanka-Skawina Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Tom: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Załącznik: Inwestor: Numer umowy: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Kraków, ul. Włościańska 4 1a071/37/08 Część kolejowa Branża drogowa i mostowa Projektował Sprawdził mgr inż. Andrzej Mikulaścik mgr inż. Ewa Przybyłowicz specjalność konstrukcyjno-budowlana specjalność konstrukcyjno-budowlana RP-upr 329/92 RP-upr 305/94 Kraków grudzień.2008 r. Egz. nr 1 Y:\DOK\DOK 2009\2009 Zelczyna\zel-strona tytułowa SST kolejowy :45

2 CZĘŚĆ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ U WYMIANA URZĄDZEŃ SIECI TRAKCYJNEJ PKP 3 kv DC

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot STWiORB 1.2 Zakres stosowania STWiOBB 1.3 Zakres robót objętych STWiORB 1.4 Podstawowe określenia, symbole i oznaczenia 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania 2.2 Konstrukcje wsporcze ograniczników uniesienia sieci jezdnej 2.3 Sieć jezdna 2.4 Sieć powrotna 2.5 Uszynienie indywidualne 2.6 Uszynienie osłon przeciwporażeniowych przęsła wiaduktu nad linią kolejową 3. SPRZĘT 3.1 Pociąg montażowy 3.2 Pociąg sieciowy 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Montaż konstrukcji mocujących ograniczniki uniesienia sieci jezdnej, 5.2 Montaż sieci jezdnej odsunięcie i nasunięcie sieci jezdnej 5.3 Montaż uszynień Montaż uszynień indywidualnych Montaż uszynienia osłon przeciwporażeniowych wiaduktu 5.4 Regulacja i profilowanie sieci jezdnej 6. DEMONTAŻE 7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 8. OBMIAR ROBÓT 9. ODBIÓR ROBÓT 9.1 Odbiory częściowe 9.2 Odbiór końcowy 9.3 Odbiór ostateczny 10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 11. PRZEPISY ZWIĄZANE 11.1 Dokumenty 11.2 Normy

4 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot STWiORB Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą urządzeń sieci trakcyjnej PKP w ramach robót związanych bieżącym utrzymaniem wiaduktu nad linią kolejową w Zelczynie w ciągu drogi powiatowej nr 2178K Ochocza - Kopanka Skawina. Roboty na urządzeniach kolejowej sieci trakcyjnej 3 kv DC. 1.2 Zakres stosowania STW i ORB Przedmiotowa Specyfikacja dotyczy wymiany urządzeń sieci trakcyjnej PKP 3 kv DC na wiadukcie drogowym krzyżującym drogę powiatową 2178 K z zelektryfikowaną dwutorową linią kolejową nr 094 Kraków Płaszów Oświęcim oraz odsunięcie sieci jezdnej na okres robót inżynieryjnych na wiadukcie i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. niniejszej Specyfikacji. 1.3 Zakres robót objętych STWiORB Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany urządzeń sieci trakcyjnej na wiadukcie drogowym oraz wykonanie odsunięcia sieci jezdnej. W zakres prac wchodzą: - demontaż i montaż osłon przeciwporażeniowych wraz z instalacją uszynienia osłon, - demontaż i montaż konstrukcji i elementów ograniczników uniesienia sieci jezdnej, - odsunięcie i nasunięcie sieci jezdnej nad torem nr 1 i nr 2, - regulacja i profilowanie sieci jezdnej typu YC95-2C 1.4 Podstawowe określenia, symbole i oznaczenia Podstawowe określenia są zgodne z normą BN-75/ wg pkt. 11 [26]. Podstawowe symbole i oznaczenia są zgodne z normą BN [34]. sieć trakcyjna - zespół przewodów i szyn kolejowych służących do zasilania energią elektryczną taboru kolejowego o napędzie elektrycznym. sieć jezdna - część sieci trakcyjnej złożona z zespołu przewodów wraz z konstrukcjami wsporczymi łącznie z elementami mocującymi i niezbędnym osprzętem, służąca do współpracy elektrycznej i mechanicznej z odbierakami prądu elektrycznych pojazdów trakcyjnych. odcinek naprężenia - odcinek sieci jezdnej stanowiący wydzielony układ mechaniczny zawarty pomiędzy jego punktami zakotwienia. uszynienie - połączenie elektryczne konstrukcji wsporczych wraz z zamontowanymi na nich elementami konstrukcyjnymi z siecią powrotną. wysokość zawieszenia sieci jezdnej odległość od płaszczyzny łączącej powierzchnię szyn na wysokości ich główek jednego toru, do sieci - przewodów jezdnych mierzona w osi toru. przęsło ( przelot) odcinek sieci jezdnej zawarty miedzy sąsiednimi punktami podwieszenia strefa oddziaływania trakcji elektrycznej (strefa górnej sieci jezdnej i strefa pantografu ) - obszar w którym na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej oraz innych konstrukcjach przewodzących może pojawić się napięcie

5 niebezpieczne w przypadku zerwania i opadnięcia przewodów sieci jezdnej, uszkodzenia izolacji głównej sieci jezdnej bądź uszkodzenia odbieraka prądu ogranicznik niskonapięciowy TZD - urządzenie elektroniczne przełączające się samoczynnie od stanu wysokiej rezystancji do stanu zwarcia, gdy napięcie na jego zaciskach przekroczy wartość znamionową osłona przeciwporażeniowa osłona zabudowana na krawędzi wiaduktu o wysokości 2100 mm nad siecią jezdną zelektryfikowanej linii kolejowej w celu zabezpieczenia ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym od sieci jezdnej i jej elementów 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót odpowiada za jakość ich wykonania oraz zgodność z rysunkami, STWiORB oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót określono w części ogólnej STWiORB Wymiana urządzeń sieci trakcyjnej oraz odsuwanie i nasuwanie sieci jezdnej musi być wykonana zgodnie z normami wg pkt 11[28] [29]; 2. MATERIAŁY 2.1 Ogólne wymagania Materiały użyte do wymiany muszą być zgodne z Katalogiem elementów elektryfikacji kolei. Sieć trakcyjna PKP podwieszenia rurowe wydania 2004 r. z uzupełnieniami nr 1 z 2005 r. nr 2 z 2007 r. nr 3 z 2009 r. oraz z odpowiednimi normami polskimi i branżowymi. Standardy materiałowe muszą odpowiadać normom i przepisom wskazanym wg pkt. 11: [14][15][16][35]. Wszystkie materiały użyte do wymiany urządzeń sieci trakcyjnej muszą posiadać Atesty producentów lub Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Świadectwo Kwalifikacyjne dopuszczenia do stosowania na PKP. Aprobaty Techniczne, Atesty, Świadectwa Kwalifikacyjne winy być wydane przez Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa w Warszawie lub Inspektorat Transportu Kolejowego. 2.2 Konstrukcje wsporcze ograniczników uniesienia sieci jezdnej Wszystkie konstrukcje oraz elementy wyposażenia dla potrzeb sieci trakcyjnej są w wykonaniu stalowym, ocynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane u wytwórcy farbą zewnętrzną. Wymienić konstrukcje i elementy ograniczające uniesienie sieci jezdnej wg kart kat: ; ; Sieć jezdna Przewidziane odsunięcie i nasunięcie oraz profilowanie sieci jezdnej nie spowoduje zmiany prędkości jazdy i przeznaczenia sieć jezdna istniejąca istniejące przewody jezdne o przekroju 100 mm² Djp 100 wg karty kat: nr nr kat.9871 wykonane zgodnie z normą 11 [24], [25]; istniejąca lina nośna miedziana o przekroju 95 mm² wg karty kat nr kat , wykonane zgodnie z normą 11[24], [25]; 2.4 Sieć powrotna Istniejąca sieć powrotna, istniejące połączenia międzytorowe i międzytokowe.

6 2.5 Uszynienie indywidualne Uszynienie konstrukcji mocujących ograniczniki uniesienia sieci jezdnej wg karty kat: ; ; ; ; ; ; Uszynienie osłon przeciwporażeniowych przęsła wiaduktu nad linią kolejową Uszynienie osłon przeciwporażeniowych wg karty kat: przy zastosowaniu elementów wg kart kat: ; ; ; ; ; ; SPRZĘT Do wykonania wymiany elementów sieci trakcyjnej i wykonania odsunięcia sieci jezdnej przewiduje się stosowanie następujących zestawów pociąg montażowy, pociąg sieciowy, W zależności od zaistniałych okoliczności dopuszcza się użycie innego sprzętu. Zastosowany sprzęt musi posiadać świadectwa bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą wg pkt. 11[10]. 3.1 Pociąg montażowy Pociąg montażowy służy do: montażu konstrukcji mocujących ograniczniki uniesienia sieci, demontażu istniejących konstrukcji ograniczniki uniesienia sieci, demontażu osłon przeciwporażeniowych wraz z instalacją uszyniającą montażu osłon przeciwporażeniowych wraz z instalacją uszyniającą, Pociąg składa się z: lokomotywy spalinowej, wagonu dwuosiowego krytego, 2 wagonów czteroosiowych platform, wyciągarki łańcuchowej. 3.2 Pociąg sieciowy Pociąg służy do: przewieszania sieci jezdnej odsunięci i nasunięcia sieci jezdnej, sprawdzania sieci po montażu, profilowania sieci, regulacji sieci, wykonania połączeń elektrycznych. Pociąg składa się z: lokomotywy spalinowej, wagonu z pantografem pomiarowym, platform z bębnami na linę nośną i drut, agregatu prądotwórczego, wagonu dwuosiowego z pomostem na dachu. 4. TRANSPORT Materiały i urządzenia na wymianę należy przewozić środkami transportu samochodowego lub kolejowego w sposób gwarantujący nie uszkodzenie przewożonych materiałów i nie obniżenia ich parametrów jakościowych. Należy także stosować się do szczegółowych zaleceń producentów dotyczących transportu materiałów.

7 Konstrukcje muszą być transportowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem pokryć antykorozyjnych i odkształceniem konstrukcji. Izolatory należy przewozić z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi nie przemieszczanie się względem siebie i zabezpieczającymi przed uszkodzeniami. Osprzęt sieci jezdnej należy przewozić w pojemnikach. Transport materiałów musi się odbywać zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub kolejowym i zgodnie z przepisami BHP. 5. WYKONANIE ROBÓT Do demontażu i montażu urządzeń i elementów sieci trakcyjnej przewiduje się zastosowanie wymienionych zestawów pociągowych, dla których Wykonawca zapewnia kierownika pociągu posiadającego uprawnienia do prowadzenia ruchu wymagane przez PKP oraz własne środki łączności zgodne z przepisami o ruchu na liniach PKP. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty budowlano-montażowe i demontażowe. 5.1 Montaż konstrukcji mocujących ograniczniki uniesienia sieci jezdnej, Do zabudowy konstrukcji mocujących ograniczniki niesienia sieci jezdnej stosuje się pociąg montażowy, Tok pracy: załadunek w bazie budowy na platformę pociągu montażowego konstrukcji mocujących ograniczniki uniesienia sieci jezdnej, wyjazd pociągu montażowego do miejsca oczekiwania na zamknięcie toru, przejazd pociągu do miejsca pracy, montaż konstrukcji na podłużnicy zewnętrznej wiaduktu nad torem, przejazd na drugą stronę wiaduktu i powtórzenie czynności montażowych nad tym samym torem, zjazd pociągu do bazy. 5.2 Montaż sieci jezdnej odsunięcie i nasunięcie sieci jezdnej Do montażu odsunięcia i nasunięcia sieci jezdnej stosuje się: pociąg z pantografem pomiarowym. Tok pracy w zakresie odsunięcia sieci jezdnej : załadunek w bazie budowy materiałów do zabezpieczenia odsuniętej sieci jezdnej na sześciu lokatach wraz z zabezpieczeniem ciężarów, wyjazd pociągu sieciowego do miejsca oczekiwania na zamknięcie toru, przejazd do miejsca pracy, podniesienie i zabezpieczenie ciężarów, wykonanie osunięcia sieci jezdnej na poszczególnych konstrukcjach wsporczych, zabezpieczenie wysięgników na poszczególnych konstrukcjach wsporczych, montaż uszynień stałych, zjazd pociągu do bazy, Tok pracy w zakresie nasunięcia sieci jezdnej : wyjazd pociągu sieciowego do miejsca oczekiwania na zamknięcie toru, przejazd do miejsca pracy, demontaż zabezpieczeń i wykonanie nasunięcia sieci jezdnej na poszczególnych konstrukcjach wsporczych, regulacja i profilowanie sieci jezdnej, zjazd pociągu do bazy Sieć trakcyjną należy przewieszać pod minimalnym naciągiem.

8 5.3. Montaż uszynień Montaż uszynień indywidualnych Do wykonania prac związanych z uszynieniem konstrukcji mocujących ograniczniki uniesienia sieci jezdnej zabudowanych wiadukcie drogowym stosuje się: pociąg gospodarczy, Tok pracy: załadunek w bazie budowy niezbędnych materiałów, wyjazd pociągu gospodarczego do miejsca oczekiwania na zamknięcie toru, przejazd pociągu do miejsca pracy, montaż uszynień indywidualnych konstrukcji mocujących ograniczniki, zjazd pociągu do bazy Montaż uszynienia osłon przeciwporażeniowych wiaduktu Do montażu uszynienia osłon przeciwporażeniowych stosuje się: pociąg gospodarczy, Tok pracy: załadunek w bazie budowy na materiałów do montażu uszynienia wyjazd pociągu gospodarczego do miejsca oczekiwania na zamknięcie toru, przejazd pociągu do miejsca pracy, montaż podwieszeń przewodu uszyniającego na konstrukcji wiaduktu, montaż przewodu uszyniającego, montaż połączeń elektrycznych konstrukcji z przewodem uszyniającym, montaż ogranicznika niskonapięciowego, ułożenie rur osłonowych w ziemi, układanie przewodu uszyniającego wraz z połączeniem z szyną trakcyjną, zjazd pociągu do bazy 5.4. Regulacja i profilowanie sieci jezdnej Do regulacji i profilowania sieci jezdnej stosuje się: pociąg sieciowy z pantografem pomiarowym. Tok pracy: załadunek w bazie budowy elementów niezbędnych do regulacji i profilowania sieci jezdnej jednego odcinka naprężenia, wyjazd pociągu sieciowego do miejsca oczekiwania na zamknięcie toru, przejazd pociągu do miejsca pracy, regulacja ustawienia podwieszeń sieci na konstrukcjach wsporczych, regulacja położenia podwieszeń i wieszaków wraz z ewentualną regulacją długości części wieszaków, regulacja odsuwu przewodów jezdnych i liny nośnej oraz profilowanie przewodów jezdnych, regulacja urządzeń naprężających i kotwień środkowych, zjazd pociągu do bazy. Przed oddaniem do docelowej eksploatacji, sieć należy regulować dwukrotnie: regulacja pierwsza bezpośrednio po montażu z zastosowaniem zacisków skręcanych, regulacja druga docelowa po ponad 3-ch miesiącach eksploatacji wymiana zacisków skręcanych na zaprasowywane. Wszystkie w/wym prace należy wykonywać w trakcie zamknięcia toru i wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej

9 6. DEMONTAŻE Demontaż oraz gospodarkę materiałami z odzysku należy wykonać w oparciu o przepisy wskazane w pkt. 11 [5], [6], [9]. Materiały z rozbiórki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegają przekazaniu ich właścicielowi lub utylizacji na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami uzyskania wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z Ustawami wymienionymi w pkt. 11[5] i [6]. Niezbędne koszty, czynności załadunkowe i wyładunkowe oraz transport należą do Wykonawcy. Demontażowi podlegają istniejące osłony przeciwporażeniowe zabudowane na wiadukcie drogowym, instalacje uszyniające osłony przeciwporażeniowe, konstrukcje mocujące ograniczniki uniesienia sieci jezdnej, instalacje uszyniające przedmiotowe konstrukcje. 7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Materiały użyte do zabudowy urządzeń sieci trakcyjnej muszą posiadać odpowiednie Certyfikaty lub Świadectwa Kwalifikacyjne oraz dopuszczenia do stosowania w PKP. Osprzęt sieci trakcyjnej musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi kartami katalogowymi oraz normą podaną w pkt. 11[29]. Odsunięcie i nasunięcie sieci jezdnej musi odpowiadać normie wskazanej w pkt. 11 [28]. W przypadku stwierdzenia wad materiałów lub nasuwających się wątpliwości związanych z obniżeniem jakości, materiały przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 8. OBMIAR ROBÓT Jednostkami obmiaru robót są: 1 km (kilometr) dla robót związanych z odsunięciem nasunięciem sieci jezdnej, 1 kpl dla uszynienia konstrukcji, 1 odcinek naprężenia dla regulacji i profilowania sieci jezdnej, 1 szt. dla pozostałych robót. 9. ODBIÓR ROBÓT Sprzęt do prac odbiorowych oraz środki transportu, w tym wagon rewizyjny z pomostem i pantografem pomiarowym, zapewnia Wykonawca na własny koszt 9.1 Odbiory częściowe Odbiór częściowy polega na ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej wykonywanych robót objętych odbiorem częściowym. Przedmiotem odbioru mogą być wyłącznie zakończone elementy wyszczególnione w dokumentacji, pozycje przedmiaru robót, lub w umowie obejmującej cały obiekt lub jego część. 9.2 Odbiór końcowy Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie jakości, ilości i wartości sprzedażnej wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zakończony obiekt. Odbiór montażu sieci jezdnej. Odbiór wykonanych prac montażowych ochrony przeciwporażeniowej konstrukcji ograniczników uniesienia sieci jezdnej i ochrony przeciwporażeniowej wiaduktu drogowego. 9.3 Odbiór ostateczny Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac.

10 Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami. Po dokonaniu odbiorów ostatecznych, Wykonawca opracuje dokumentację podwykonawczą i przekaże ją Inżynierowi. 10. PODSTAWY PŁATNOŚCI Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną w przedmiarze, kosztorysie ofertowym lub rachunku ilościowym. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać powinna wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.5 niniejszej STWiORB dokumentacji projektowej, wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej oraz w umowie (warunkach kontraktu). Cena jednostkowa winna obejmować między innymi: - robociznę bezpośrednią wraz z kosztami pośrednimi, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami dojazdów i odjazdów z miejsca pracy ( placu budowy), - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, - koszt zamknięć toru kolejowego ( wyłączenie z ruchu ) wraz z kosztem organizacji zastępczych środków lokomocji, - koszt wyłączeń sieci trakcyjnej wraz z nadzorem, - koszt konserwowania urządzeń sieci trakcyjnej w okresie gwarancyjnym, - koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycja kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w umowie (warunkach kontraktu). Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Płatności częściowe realizować za pozycje posiadające jednostkę obmiaru i cenę w przedmiarze lub ofercie. Płatność końcowa: za wykonanie zadania. 11. PRZEPISY ZWIĄZANE 11.1 Dokumenty 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity) Dz. U. nr 207 poz z 2003 r. z późniejszymi zmianami; 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowania, Dz. Ust. nr 33, poz. 144 z 1966 r. z późniejszymi zmianami; 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1988 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowania, Dz. Ust. Nr 151, poz. 987 z 1998 r.; 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. Ust. Nr 80, poz. 912 z 1999 r.; 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. Ust. nr 62, poz. 628 z 2001 r. z

11 późniejszymi zmianami; 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz. Ust. nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami; 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz. Ust. nr 125, poz z 2001 r.; 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. Ust. nr 47, poz. 401 z Uchwała nr 47 Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku; 10. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. Ust. nr 86, poz. 789 z 2003 r. z późniejszymi zmianami z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz. Ust, nr 92 z 2004 r.; 11. Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK SA z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w załącznikach nr 1 i 4 do Uchwały nr 47 Zarządu PKP PLK SA z dnia 3 marca 2003 r.; 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, Dz. Ust. nr 220, poz z 2003 r.; 13. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia stałe zasilania trakcji elektrycznej PKP. Część 1 Ogólna, Część 4 Sieć trakcyjna 3kV prądu stałego, Katalog Sieci Trakcyjnej Warszawa 2004 r.: Podwieszenia Rurowe, Podwieszenia Teownikowe z uzupełnieniem nr 1 z 2005 r.; 14. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle i urządzenia drogowe kolei normalnotorowych użytku publicznego WTP 1992 r.; 15. let 2 (Et-2) Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej zatwierdzona Zarządzeniem nr 9 Zarządu PKP PLK SA z dnia 30 czerwca 2004 r.; 16. EBH-1 Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia ogólne zatwierdzone Uchwałą nr 170 Zarządu PKP Energetyka Sp. Z oo z dnia 16 czerwca 2004 r.; 17. EBH-1c (PKP Et-3) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego zatwierdzona Uchwałą nr 170 Zarządu PKP Energetyka Sp. Z oo z dnia 16 czerwca 2004 r.; 18. EBH-1a PKP-El-4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej zatwierdzona Uchwałą nr 17 Zarządu PKP Energetyka Sp. Z oo z dnia 16 czerwca 2004 r.; 19. Instrukcja o sygnalizacji na PKP Warszawa 2004 r.; 20. Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności; Dyrekcja Generalna PKP Naczelny Zarząd Budownictwa Kolejowego Katalog Nakładów Rzeczowych nr Kolejowa Sieć Trakcyjna Wydanie I Warszawa 1990 r Normy 1. PN-74/E Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane; 2. PN-E-90090:1996 Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej; 3. BN-75/ Sieć trakcyjna kolejowa. Podział, nazwy i określenia; 4. BN-71/ Sieć trakcyjna kolejowa. Wymagania i badania przy odbiorze sieci jezdnej i powrotnej; 5. PN-K-91002:1997 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wymagania i badania; 6. PN-EN Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego uziemień; 7. BN-76/ Sieć trakcyjna kolejowa. Symbole graficzne i oznaczenia;

M UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI

M UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI M.20.05.01. UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące demontażu

Bardziej szczegółowo

Wykaz tomów projektu budowlanego:

Wykaz tomów projektu budowlanego: Wykaz tomów projektu budowlanego: Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Tom 2 - Projekt architektoniczno budowlany. Część 2.1. - Projekt architektoniczno budowlany. Architektura. Część 2.2. - Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2.0.8.1. SIEĆ TRAKCYJNA str. 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania str. 7 1.2. Przepisy związane str. 7 1.3. Zakres projektu str. 9 1.4. Zastosowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.7.2. ZASILACZE TRAKCYJNE I KABLE POWROTNE Z PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Podstawa opracowania str. 7 1.2 Normy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 2178 w m. Kopanka gm. Skawina ADRES dz. nr 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 29/5,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI IV. INFORMACJA BIOZ

SPIS TREŚCI IV. INFORMACJA BIOZ SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2. Uprawnienia projektanta 3. Uprawnienia sprawdzającego 4. Uzgodnienie projektu II. PROJEKT TECHNICZNY 1. Inwestor 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 STACJA GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 STACJA GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 STACJA GDYNIA GŁÓWNA 2.0.6.4. STEROWANIE LOKALNE ODŁĄCZNIKÓW SIECI TRAKCYJNEJ str. 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania str. 8 2. Normy i dokumenty związane

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.6.3. STEROWANIE LOKALNE ODŁĄCZNIKÓW SIECI TRAKCYJNEJ W REJONIE PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 1 SŁUPA SIECI TRAKCYJNEJ SOSNOWIEC, UL. ANDERSA 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 1 SŁUPA SIECI TRAKCYJNEJ SOSNOWIEC, UL. ANDERSA 25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 1 SŁUPA SIECI TRAKCYJNEJ SOSNOWIEC, UL. ANDERSA 25 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45231000-5; CPV 45311100-3; CPV 45231400-9; CPV 45317200-4 CPV 45317200-5 ZADANIE: OBIEKT: LOKALIZACJA: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

ST-01.03. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

ST-01.03. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 1.WSTĘP ST-01.03. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej oznaczonej w dalszej części skrótem ST, są wymagania i zakres robót dotyczące

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.01 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ST I ZAKRES ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D BARIERY OCHRONNE STALOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D BARIERY OCHRONNE STALOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BARIERY OCHRONNE STALOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 1.1. Przedmiot STWIORB...3 1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/ Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/ Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12 INWESTOR: Muzeum w Sosnowcu 41-205 Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 2 1.2. Zakres Specyfikacji. 2 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 2 1.4. Określenia podstawowe. 2 1.5. Ogólne wymagania 3 1.5.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł projektu: Budowa elementów małej architektury w części działek przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Jednostka projektowa : Temat / obiekt / część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MODERNIZOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2007PL161PR001

PROJEKT NR CCI 2007PL161PR001 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Zamawiający::

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV Specyfikacje Techniczne ST 07.00 Roboty elektryczne przepompownie ścieków 98 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 07.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV 45315300-1 Specyfikacje Techniczne ST 07.00

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-08.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ Ł3 BUDOWA URZĄDZEŃ TRANSMISJI DANYCH str. Ł3-1 SPIS TREŚCI Strona 1. WSTĘP Ł3-3 2. MATERIAŁY Ł3-5 3. SPRZĘT Ł3-7 4. TRANSPORT Ł3-7 5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej INWESTOR: Starostwo Grodziskie ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA. NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA ELEKTRYCZNA 45310000-3 NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia pracowni w hali fitotronowej ADRES INWESTYCJI: Radzików, 05-870 Błonie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

technika Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania 3/2005 59

technika Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania 3/2005 59 Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek Rozjazdy sieciowe konstrukcje i badania Na liniach zelektryfikowanych, nad rozjazdami torowymi muszą być umieszczane rozjazdy sieciowe, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ

PRZEBUDOWA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ D-01.03.01/C PRZEBUDOWA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 na odcinku od Węzła Elbląg-Wschód do miejscowości Kalsk. 1.2. Przedmiot ST Przedmiotem szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY SONDLA W BOCHNI INWETOR : Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE magazynowo garażowego Kraśnik ul. Głęboka obręb 11-Podlesie, działka nr ew. 1624. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

STWiORB K.00.00.01. K.00.00.00. URZĄDZENIA KOLEJOWE K.00.00.01. PRZEBUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ KOLEJOWEJ

STWiORB K.00.00.01. K.00.00.00. URZĄDZENIA KOLEJOWE K.00.00.01. PRZEBUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ KOLEJOWEJ K.00.00.00. URZĄDZENIA KOLEJOWE K.00.00.01. PRZEBUDOWA SIECI TRAKCYJNEJ KOLEJOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV- 453-10000-3 ETAP II Przebudowa pomieszczeń toalet męskich wraz z umywalniami, toalet dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej NR 41 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT projekt P K p r o j e k t B iu r o A rc h it e kt o n ic zn e P i o tr K oło dzi e j 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B tel. 014 6240 960 NIP 8732976354 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT INSTALACJI BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT INSTALACJI BUDOWLANYCH Do projektu technicznego pt. Przebudowa linii napowietrznej NN kolidującej z projektowaną drogą w Tomaszowie Maz. ul. Bluszczowa ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Maz. ul. Bluszczowa ADRES INWESTORA : 97-200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPRZERWOWE PODTRZYMANIE ZASILANIA ADRES : ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, CPV

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7)

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (Kod CPV 45420000-7) obiekt : Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP adres : Ząbkowice Śląskie, ul. Cukrownicza 8 inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia ulicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w ul. Słowiańskiej we Wrocławiu

Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w ul. Słowiańskiej we Wrocławiu INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław ZAKŁAD BUDOWALNY KLIER inż. JERZY KLIER ul. Przemyska 16a, 54-030 WROCŁAW Tel./fax. (71)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr klasyfikacji robót CPV : 4531 0000-3 Temat : Remont instalacji oświetleniowej sal lekcyjnych nr 17, 18, 24, 36 i 38 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Część A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ

Część A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Część A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ etap II 1 Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Strony A.01.00. WYMAGANIA OGÓLNE 3

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI 14 Contents 1. Wstęp... 16 1.1 Przedmiot ST... 16 1.2. Zakres stosowania ST... 16 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEGO SUFITU PODWIESZANEGO W KORYTARZU NA I PIĘTRZE W BUDYNKU B WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO w SOPOCIE przy ul.

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne PROJEKTOWANIE POZWOLENIA - NADZORY 58-301 WAŁBRZYCH Pl. Skarżyńskiego 1 tel. 74 8490598 Strona 1 INWESTOR: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66-200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A OBIEKT : PLATFORMA WIDOKOWA RATUSZA MIEJSKIEGO W ŚWIEBODZINIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST TECHNOLOGIA KUCHNII II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE TECHNOLOGIA KUCHNI 1.o. Wstęp 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Branża Stanowisko Specjalność Nr uprawnień Podpis. mgr inż. Ginter Adam elektryczna Projektant Instalacyjno-inżynieryjnej 1/75/Wwm

Imię i nazwisko Branża Stanowisko Specjalność Nr uprawnień Podpis. mgr inż. Ginter Adam elektryczna Projektant Instalacyjno-inżynieryjnej 1/75/Wwm INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49 JEDNOSTKA PROJEKTOWA Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o. o. 50-319 Wrocław, ul. Prusa 9 tel. 71 321-43-75, fax. 71 707 28

Bardziej szczegółowo