SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Adres: Bolesławiec ul. Gdańska 43m.1 Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bolesławiec ul. Dolne Młyny Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną W/G Wspólnego Słownika Zamówień CPV obejmuje: Roboty rozbiórkowe Roboty instalacyjne elektryczne Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych Roboty wod-kan 1

2 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ROZBIÓRKOWE i WYBURZENIOWE Kod Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Gdańska 43m.1 w Bolesławcu. ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem wolnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bolesławcu przy ul. Gdańska 43m.1 Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu Bolesławiec ul. Dolne Młyny 23 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi w całym obiekcie, które nie zostały ujęte w innych ST - rozebranie paneli podłogowych wraz z płytami pilśniowymi - rozebranie podłóg drewnianych na legarach - usunięcie zasypek podłogowych - wykucie z murów ościeżnic wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych - rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozebranie parapetów wewnętrznych szt.2 - rozebranie posadzki z płytek ceramicznych - rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych - demontaż urządzeń sanitarnych (zlewozmywak, miska ustępowa, brodzik, bojler) - zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów - zbicie tynków wewnętrznych ścian do wysokości zagrzybienia - rozebranie instalacji elektrycznej Alu wraz z osprzętem - wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi 5 t. na odległość 20 km Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. Materiały: Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 3. Sprzęt: Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi. - samochód dostawczy - drobny sprzęt elektryczny do kucia 4. Transport : - samochód dostawczy i samochód samowyładowczy 5 ton 5. Wykonanie robot : Wykonanie robot rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki. Przed przystąpieniem 2

3 do robot rozbiórkowych pierwszej kolejności należy wykonać przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy przy obiektowej. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami inspektora nadzoru. 6. Kontrola jakości robót : Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli zastosowanych materiałów, Sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania i kompletności wykonania prac zgodnie ze specyfikacją techniczna i przedmiarem robót, Poszczególne etapy robot rozbiórkowych muszą być odebrane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie można rozpoczynać kolejnych etapów robót bez zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 7. Obmiar robot : Jednostką obmiaru jest m3/m2 rozbieranych elementów. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość rozbiórek wg faktycznej ilości wykonanych robót. Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót. 8. Odbiór robót: 8.1. Zgodność robót z załączonym przedmiarem robót i ST. Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: - pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z przedmiarem robot i ST. - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru, 8.3. Odbiór końcowy Odbiór końcowy odbywa się po stwierdzeniu Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót rozbiórkowych spełnieniu warunków dotyczących tych robot zawartych w umowie. 9. Podstawa płatności : Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : - prace przygotowawcze z pomiarami, - kompletny zakres robot podany w poz wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 10. Przepisy związane: Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz i 1126) w sprawie Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r. ) 3

4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST WYMIANA INSTALACJE ELEKTRYCZNEJ I OSPRZĘTU Kod Wstęp 1.3. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Gdańska 43m.1 w Bolesławcu ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem wolnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bolesławcu przy ul. Gdańska 43m.1 Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu Bolesławiec ul. Dolne Młyny 23. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 1.3.Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami wewnętrznej instalacji elektrycznej: - wymiana instalacji elektrycznej z wydzieleniem obwodów (przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2) około 17mb, dla grzejnika elektrycznego, urządzeń AGD, boklera, pozostałe przewody YDYp- 450/750V 3x1,5mm2, około 27mb zakończone kostkami łaczeniowymi - demontaż włączników instalacji elektrycznej szt 3 - demontaż gniazd wtykowych szt 4 - demontaż puszek instalacyjnych szt 4 - wykucie bruzd dla przewodów instalacji elektrycznej - montaż puszek puszek instalacyjnych szt.8 - montaż dzwonka typu gong dwutonowy szt 1, - montaż łączników instalacyjnych szt, 3 - montaż przycisku zwiernego dzwonkowego szt. 1 - montaż osprzętu elektrycznego gniazd podwójnych z uziemieniem szt.8 w tym 1 bryzgoszczelne - wymiana podgrzewacza wody w łazience (bojlera 80L) o pojemności do 200 dm3 na wspornikach istniejących. Moc do 1,8 Kw, max temp robocza 75 stopni C, max ciśnienie rob.8 bar, masa 20,5kg, stopien ochrony IP-IPX3 Funkcja antylegionela Zabezpieczenie przed uruchomieniem na sucho Funkcja aktywnej ochrony elektrycznej System anty-przegrzewiowy - montaż grzejnika panelowego naściennego kW, bryzgoszczelny (IPX4), z wbudowanym termostatem, w zestawie stelaż do montażu ściennego w kuchni wymiary - 61,8 x 43 x 11,5 cm stopień ochrony IPX4 - montaż obudowy na tynk, rozdzielnica S-6 wyposażona w listwy przyłączeniowe, - wyłączników nadprądowych i różnicowo prądowych - montaż opraw oświetleniowych porcelanowych w kuchni szt. 1 i łazience szt. 1 - podłączenie przewodów do gniazd, łączników, oświetlenia - wykonanie pomiarów elektrycznych po wykonaniu robót 1.4. Określenia podstawowe 4

5 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem technicznym, przedmiarem robot, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. Materiały: Materiałami stosowanymi do wykonania robót instalacji komputerowej i elektrycznej są: - gniazda wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym - łączniki instalacyjne p/t, przycisk dzwonkowy - oprawy porcelanowe z kloszem - przewody elektryczne, YDYp-450/750V 3x1,5 i 3x2,5mm2, - obudowa na tynk, rozdzielnica S-6 wyposażona w listwy przyłączeniowymi - zabezpieczenia typu S, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy 10 i 16A - wyłącznik różnicowoprądowy RX3 25A - dzwonek typu gong-znamionowe napięcie zasilania 230 V AC obudowa z tworzywa sztucznego, płynna regulacja siły głosu, dźwięk: dwa na przemian brzmiące tony, poziom dźwięku: ok. 84 db. - elektryczny podgrzewacz wody (bojler 80L) o mocy do 1,80Kw - elektryczny grzejnik panelowy naścienny o mocy 1Kw - kuchenka elektryczna dwupalnikowa o łącznej mocy do 2000W 3. Sprzęt: Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 4. Transport : Materiały elektryczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ruchu drogowego. 5. Wykonanie robót: Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot instalacyjnych uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Zakres robót - wymiana instalacji podtynkowej - wymiana osprzętu elektrycznego, - montaż urządzeń elektrycznych - montaż opraw oświetleniowych 6. Kontrola jakości robót : Badania w czasie wykonywania robót. W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być oceniane: - zgodności z projektem technicznym,przedmiarem robót i przepisami - poprawności montażu - kompletności wyposażenia - poprawności oznaczeń - braku widocznych uszkodzeń - należytego stanu izolacji - należy przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji w poszczególnych obwodach - sprawdzić działanie samoczynnego wyłączania zasilania przez wyłącznik różnicowoprądowy - należy sporządzić protokół rozkładu natężenia oświetlenia - zgodność użytych materiałów wymaganiami projektu technicznego i przedmiaru robót 7. Obmiar robot : Jednostką obmiaru są: - mb - montażu przewodów elektrycznych - sztuka - osprzęt i lampy oświetleniowe 5

6 8. Odbiór robót: Zgodność robót z załączonym przedmiarem robót i ST. Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym,przedmiarem robót, ST oraz decyzjami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega: - zgodność z przedmiarem robót - rodzaj zastosowanych materiałów - prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 9. Podstawa płatności : Cena jednostkowa wykonania robót uwzględnia : - prace przygotowawcze z pomiarami, - kompletny zakres robot podany w poz zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji - wykonanie badań i pomiarów 10.Przepisy związane: PN-IEC : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. PN-91/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-92/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-92/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. PN-93/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. PN-92/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. PN-93/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. PN-93/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. PN-92/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-92/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-E-5033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 6

7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych w lokalu mieszkalnym przy ul. Gdańska 43m.1 w Bolesławcu 1.2. Zakres stosowania ST ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bolesławcu przy ul. Gdańska 43m.1 Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu Bolesławiec ul. Dolne Młyny 23 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 1.3.Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem - zabezpieczenie biobójcze ścian po zbiciu tynków - wykonanie tynków wewnętrznuych kat. III w pomieszczeniach remontowanych na ścianach - montaż ościeżnic stalowych do drzwi wewnetrznych1x "70" i 1 x"80" - montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych z ościeżnicą dwoma zamkami, klamkami i wizjerem fabrycznie wykończonych pełnych ocieplonych. - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe podposadzkowe z płyt styropianowych poziome EPS (dach/podłoga) na wierzchu konstrukcji na sucho dwie warstwy naprzemiennie o grub 8-10cm - ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej - poziome pod posadzkowe - wykonanie wartw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr.5cm - wykonanie samopoziomującej masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, w łazience - montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych (łazienka 70, pokój 80 ) - gruntowanie ścian i sufitów emulsją gruntującą - obsadzenie prefabrykowanych podokienników szt. 2 długości ponad 1 m z PCV po uprzednim wyrównaniu podłoża na podkładzie z pianki uszczelniającj poliuretanowa. - ościeża okienne ocieplić metoda BSO, grubość ocieplenia ze styropianu dobrać na budowi - wymiana kratek wentylacyjnych typ Z szt.2 - wykonanie izolacji p/wilgociowej posadzkowej w łazience z foli w płynie - ułożenie wykładziny PCV w kuchni, pokoju i łazience z montażem listew przypodłogowych z miękkiego PCV - malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbami emulsyjnymi akrylowymi do wymalowań wewnętrznych 2 krotnie 1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. Ogólne wymagania dotyczące robót

8 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST, książką przedmiarów i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. Materiały: Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. - cement portlandzki zwykły 32,5 - wapno suchogaszone - piasek - gładzie gipsowe - grunt wzmacniający podłoże - płyty gipsowo kartonowe - ruszt systemowy z kształtowników metalowych do ścianek działowych - panele podłogowe HDF kl. AC3 - listwy podłogowe PCV 62mm - stolarka drzwiowa z ościeżnicami - folia w płynie 3. Sprzęt: Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. - mieszarki do zapraw - drobny sprzęt elektryczny (wiertarki, wkrętaki, mieszarki) 4. Transport : Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/ obowiązującymi przepisami bhp i ruchu drogowego. 5. Wykonanie robót : 5.1. Warunki przystąpienia do robót: - przed przystąpieniem do wykonania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty murarskie stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Roboty montażowe stolarki : - sprawdzenie ościeżnicy pod kątem możliwości prawidłowego osadzenia i uszczelnienia, - sprawdzenie dokładności wymiarowej otworów - wstawienie stolarki w otwory na podkładkach lub listwach - osadzić w sposób trwały elementy kotwiące, - sprawdzenie ustawienia stolarki pod kątem pionu i poziomu oraz przekątnej - uszczelnić styk ościeża z ościeżnicą pianka montażową, - sprawdzić działanie skrzydeł oraz ewentualnie wyregulować Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, opisem, instrukcjami technicznymi producentów, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru Przygotowanie podłoża: - podłoża pod tynki i gładzie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B p bezpośrednio przed ułożeniem gładzi i tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża zwilżyć wodą, 6. Kontrola jakości robót : 6.1. Badania przed przystąpieniem do robot tynkowych Przed przystąpieniem do robot tynkowych Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszyw Badania w czasie robót: 8

9 - badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normą PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe. - wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Badania w czasie odbioru robót: Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B p.4.3.i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań: - zgodność z dokumentacją - przedmiarem robót, - jakość zastosowanych materiałów, - prawidłowość przygotowania podłoża - przyczepność gładzi do podłoża - wyglądu powierzchni gładzi - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi gładzi W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być ocenianie: - Rozmieszczenie punktów mocowania stolarki z godnie z instrukcją producenta, - Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla stolarki drzwiowej, - Zgodność wymiarów stolarki, - Jakość materiałów, z których została wykonana stolarka, - Prawidłowość wykonania stolarki z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych wymaganych projektem, - Sprawdzić działanie skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć, - Sprawdzić oszklenie pod względem wymogów przenikalności ciepła i uszkodzeń mechanicznych, - zgodność wykonania z opisem w przedmiarze robót i odpowiednimi normami, - aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów. Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 7. Obmiar robót: Jednostką obmiaru jest m2, mb, i sztuki. Ilość jednostek obmiarowych stanowią przedmiary kosztorysu inwestorskiego. 8. Odbiór robót. Wymagania przy odbiorze: - zgodność z opisem w przedmiarze robot, - rodzaj zastosowanych materiałów, - zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i poleceniami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 9. Podstawa płatności: Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : - cały zakres robót podany w pkt przygotowanie stanowiska roboczego - przygotowanie zaprawy - dostarczenie materiałów i sprzętu - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych do wysokości 4 m. - przygotowanie podłoża - umocowanie listew przypodłogowych z twardego PCV - siatkowanie bruzd - obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów - wykonanie tynków - reperacje tynków po dziurach montażowych i hakach 9

10 - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów - likwidacja stanowiska roboczego 10. Przepisy związane: PN-85/B Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałości. PN-70/B Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. PN-79/B Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewniania jakości. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 Tynki wydanie ITB-2003 rok Instrukcje i przepisy BHP. PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie PN/B Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe, określenia PN-B :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY WOD-KAN Kod Kanalizacja sanitarna wewnętrzna Stosować rury i kształtki PVC kielichowe w kolorze popielatym o średnicach 50,75,110,160, mm łączone na uszczelki w kielichu. Stosować rury o odporności termicznej do 75 C. Instalacja wodociągowa i wody ciepłej Instalacja wody zimnej i ciepłej - z rur stalowych instalacyjnych z/s typ S, średnie, ocynkowane z końcami gwintowanymi, łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane, zamiennie instalacja wodociągowa z rur z miedzi lub z tworzywa spełniających zastałe uwarunkowania, łączona przy zastosowaniu kształtek lub pierścieni zaciskowych ( np. PeX).z rur polipropylenowych Ciśn.robocze - 10 bar. Temperatura do pracy ciągłej 80 C, max. 90 C. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. W instalacji wody zimnej i ciepłej wskazane jest stosowanie materiałów jednorodnych. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy danej instalacji ( ciśnienie, temperatura ) Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej montowany na szafce zlewozmywakowej, syfon podwójny z tworzywa sztucznego, Baterie, zlewozmywakowe z zaworami odcinającymi z regulacją skokową wypływu, perlatorem z gwarancją co najmniej 5-cio letnią (na cały wyrób). Miska ustępowa porcelanowa typ. kompakt z deską sedesową. Podejścia odpływowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych. 10

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR

KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR Dolnośląski Odział Doskonalenia Nauczycieli 53-025 Wrocław ul.skarbowców 8a KOSZTORYS INWESTORSKI - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pokoi na potrzeby biurowe ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.skarbowców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH Specyfikacja Techniczna Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 59-700 Bolesławiec ul. Jeleniogórska nr 7 m.7 i 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.03. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Numery pozycji CPV -45450000-6 Tynkowanie-45324000-4 Kładzenie glazury-45431200-9 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Lp PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH I. ROBOTY BUDOWLANE 1. wycena Rozebranie szaf drewnianych wnękowych wbudowanych. 2. KNNR - 3 0801-07 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2,98 4,20 = m 2 12,52 R A Z E

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej. ST-03. POSADZKI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 45262321-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 PRZY UL.KRÓLOWEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Grodzisk Wlkp. Nazwa robót: ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

KOSZTORYS ŚLEPY Grodzisk Wlkp. Nazwa robót: ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA NA POMIESZCZENIA BIUROWE Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY CPV: Nazwa robót: ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PRZYZIEMIA BUDYNKU STAROSTWA NA POMIESZCZENIA BIUROWE Lokalizacja: ul.żwirki I WIGURY 1 62-065 Grodzisk Wlkp.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń internatu w budynku Z.S. im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej

Przedmiar robót. Remont pomieszczeń internatu w budynku Z.S. im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej Przedmiar robót Remont pomieszczeń internatu w budynku Z.S. im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe

Bardziej szczegółowo

Wymiana przewodów wtynkowych lub kablowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie

Wymiana przewodów wtynkowych lub kablowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 251-2/1/2010 Zakres prac adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie Korytarz na parterze Rozebranie posadzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH w ŁĘCZNEJ OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH w ŁĘCZNEJ ZADANIE: REMONT ŁAZIENKI DLA CHŁOPCÓW NA II

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja Techniczna Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 59-700 Bolesławiec ul. Kościuszki 41 m.12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny. ul. Banacha 1A, Warszawa

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny. ul. Banacha 1A, Warszawa Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha A, 0-097 Warszawa KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

- 1 - PRZEDMIAR ROBÓT. 2. Nazwy i kody*: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV

- 1 - PRZEDMIAR ROBÓT. 2. Nazwy i kody*: grup robót, klas robót, kategorii robót wg CPV - 1 - PRZEDMIAR ROBÓT 1. Nazwa i kod zamówienia: Remont pomieszczenia nr 114 i szatni (nazwa głównego przedmiotu zamówienia zadania, obiektu, rodzaju ) 2. Nazwy i kody*: grup, klas, kategorii wg CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A

Przedmiar robót. Remont pom. w hali 9 - pom. 262, 263, 265, 163, 163A Przedmiar robót Data: 2014-07-02 Budowa: Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Obiekt: Hala 9 - GIG Katowice Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Jednostka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

(CPV 45400000-1; CPV 45300000-0)

(CPV 45400000-1; CPV 45300000-0) PRZY UL. WALKI MŁODYCH 67/ W PILE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. (CPV 45400000-1; CPV 45300000-0) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i WYBURZENIOWE Kod 45111100-9 2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. 1 PIWNICA 1 Analiza 2 KNR 0019 1023-0900 3 KNR 0401 0303-0200 4 KNR 0202 1101-0100 5 Analiza : KNR 0712 0102-0100 6 KNR 0023 2611-0300 7 KNR 0401 8 KNR 0401 9 Analiza Montaż balustrady przy schodach piwnicznych

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA UTWORZENIE PRACOWNI CYTOSTATYKÓW W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU POWIATOWYM S.A. IM. DR B.HAGERA W TARNOWSKICH GÓRACH. INSTALACJE WODNO KANALIZACYJNE Lokalizacja: 42-612

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2 Jednostka: 1 szt 1,0000

Przedmiar robót. 1. KNR Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2 Jednostka: 1 szt 1,0000 Remont sal lekcyjnych. Przedmiar robót Dział nr 1. Remont sali biologicznej [CPV: 4554100-5 ] Wykucie ościeżnicy drewnianej 1 1,0000 2. KNR 4-01 0354-1300 Wykucie z muru. Wykucie kratek wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont pomieszczenia sanitarnego

Przedmiar. Remont pomieszczenia sanitarnego Przedmiar Remont pomieszczenia sanitarnego Budowa: Świetlica "Kanon" ul. Zielona 17 w Jastrzębiu-Zdroju Obiekt: Miejski Ośrodek Kultury, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. J.Piłsudskiego 27 Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - REMONT Z LOKALU PRZY UL. SALEZJAŃSKIEJ 6/ ST (CPV 45400000-1; CPV 4530000-3; CPV 4530000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Kuchnio -stołówka Budowa Jastrowie. Sporządził mgr inż. Jakub Sztekel Sprawdził inż. Michał Kaszewski. lipiec 2013r.

Przedmiar robót. Obiekt Kuchnio -stołówka Budowa Jastrowie. Sporządził mgr inż. Jakub Sztekel Sprawdził inż. Michał Kaszewski. lipiec 2013r. Przedmiar robót Obiekt Budowa Jastrowie Sporządził mgr inż. Jakub Sztekel Sprawdził inż. Michał Kaszewski lipiec 2013r. Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR 4-04 0504/03 2 KNR 19-01 0734/08 3 KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Data opracowania:

Kosztorys ślepy. Data opracowania: ślepy Budowa: MOKIS - Myślenice Obiekt lub rodzaj robót: Remont sanitariatów Inwestor: Urząd Miasta i Gminy,Rynek13, 32-400 Myślenice Jednostka opracowująca kosztorys: Jan Gorączko,ul.Sienkiewicza 30a,32-400

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pokoi sypialnych i łazienek w bud. D Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Przebudowa pokoi sypialnych i łazienek w bud. D Instalacje elektryczne Przedmiar robót Budowa: Budynek D Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje Elektryczne Inwestor: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie ul. Focha 39 Data opracowania: 2018-02-16 J strona nr: 2

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : ul. Płocka 16 4 INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja Młynów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Likwidacja awarii w pomieszczeniach natrysków na IV oraz III piętrze, usunięcie zawilgocenia sufitów w obrębie pomieszczeń Kody

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m2. 1 szt. 1. NAZWA INWESTYCJI : Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez modernizację wnętrza świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże, gm. Regimin NAZWA OBIEKTU : Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarluty Duże

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r

Przedmiar robót. Myślenice, maj 2016r Przedmiar robót Obiekt, rodzaj robót Przebudowa pomieszczeń łażni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych Budowa Sułkowice ul.1-go Maja 66 Inwestor Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy w budynku komunalnym (wielofunkcyjnym) OSP Podleszany ADRES INWESTYCJI : Podleszany, gm. Mielec INWESTOR : Gmina Mielec ADRES INWESTORA : ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,...

Przedmiar robót. Data opracowania: Kosztorys opracowany przez: Robert Paliga,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Modernizacja pomieszczenia w Internacie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie Nazwa obiektu lub robót: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - zadanie: Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie.

Przedmiar robót - zadanie: Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie. Przedmiar robót - zadanie: Remont pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gałdowie.. Roboty remontowe sanitariatów świetlicy. 5 Odbicie tynków zaprawy cementowej, wewnętrznych(na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 453-3 STOLARKA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Określenia podstawowe 1.4. Zakres robót objętych SST 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu ul. Kopernika 28 Data opracowania przedmiaru robót: 2017-05-30 Data opracowania: 2017-05-30 strona nr:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Świetlica wiejska w Duzej Cerkwicy Gmina Kamień Krajeński, ul. Plac Odrodzenia 3,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe instalacji wodnej w budynku. Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Obiekt: ul. Kamienna 13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE Kod CPV

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE Kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3 SST - B-09.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJE SANITARNE WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58 B TEL.: 32 67 15 661-2; FAX. 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 http/: www.wakpro.com e-mail: wp@wakpro.com SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń Remont -Straż Miejska Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość przedmiaru technicznej Nazwa Ilość jednostkowa 1 2 3 4 5 6 7 8 remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca ST. 3/ /MP/2016 1. Specyfikacja techniczna wykonania robót Kod Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 01 Robót remontowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących ul. Szpitalna 15 70-116 Szczecin 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Gimnazjum Nr 3 im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 34-500 Zakopane ul. Janosówka 15a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA PCV Opracowanie: MCM Projekt,

Bardziej szczegółowo

DevisArt Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 9, D1 lok. 202 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu R Data zatwierdzenia

DevisArt Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 9, D1 lok. 202 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu R Data zatwierdzenia DevisArt Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 9, D1 lok. 202 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Połączenie lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Remont poddasza WDK Rzeszow - III.07 Zuzia (C) DataComp (lic. 4147) Przedmiar

Remont poddasza WDK Rzeszow - III.07 Zuzia (C) DataComp (lic. 4147) Przedmiar Remont poddasza WDK Rzeszow - III07 Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic 4147) 23092007 Przedmiar 1 Roboty rozbiórkowe 11 KNR 401/354/4 Demontaż drzwi wewnętrznych, pow do 2 m2 * pokoje: 6 = 6,0 * korytarz:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 PRZEDMIOT ST...3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...3 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...3 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...3 1.5 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych

Przedmiar robót Remont pomieszczeń szkolnych Przedmiar robót Data: 2012-06-27 Budowa: przebudowa pomieszczeń na potrzeby grup przedszkolnych Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT P

PRZEDMIAR ROBÓT P Inwestor: POWIAT KOŚCIAŃSKI Przedmiar sporządził: Andrzej Pawlisiak Data opracowania przedmiaru: 31-10-2018 prawa stronabez -kosztorys SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: POWIAT KOŚCIAŃSKI PRZEDMIAR P08-02-001 Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych - Zielona 53/2 - Grobla 14/8 - Śląska 9/8 - Przemysłowa 23/5 - Śląska 40/2 - Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Partyzantów 74. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład BudŜetowy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Partyzantów 74. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład BudŜetowy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont lokali uŝytkowych w budynku Skarbu Państawa ADRES INWESTYCJI : Gdańsk;

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys PRZEDMIAR

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys PRZEDMIAR Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys PRZEDMIAR Obiekt Budowa Inwestor INTERNAT SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU UL. GNILNA 3 SZJOŁA MUZYCZNA II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont pomieszczenia pryszniców - pion B - prysznice dla pań

Przedmiar robót. Remont pomieszczenia pryszniców - pion B - prysznice dla pań Przedmiar robót Lokalizacja: Ośrodek Szpulki": Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej ul. Małe Żywczańskie 9b, 34-500 Zakopane Inwestor: Zakopiańskie Centrum Edukacji strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2 Przedmiar 1,45 * 0,87 * 3 = 3,7845

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2 Przedmiar 1,45 * 0,87 * 3 = 3,7845 -Obmiar Opis / Ilość Jedn. 1 POMIESZCZENIE I 1.1 KNR 0019 0929-0601 1.2 KNR 0401 0321-0100 1.3 KNR 0401 0533-0200 1.4 KNR 0401 0818-0500 1.5 KNR 0401 0815-0300 1.6 KNR 0404 0301-0300 1.7 KNR 0202 1102-0100

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem. Rozebranie posadzek. 60,13 m2 60,130 RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy

Przedmiar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem. Rozebranie posadzek. 60,13 m2 60,130 RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 1 KNR-W 4-01 0819-05 2 KNR-W 2-02 1104-02 3 KNR-W 2-02 1105-03 4 KNNR 2 1206-01 5 KNR-W 2-02 1124-01 6 KNR-W 4-01 1204-08 7 KNR-W 4-01 1204-08 8 9 KNR-W 4-01 1204-01 10 KNR-W 4-01 1204-02 11 KNR-W 2-02

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót kla. Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych

Przedmiar robót kla. Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ wymiana WLZ, oświetlenia administracyjnego Poznań ul. Grochowska 89A-C Lp. Podstawa ustalenia Przedmiar robót kla Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. Demontaże kla 1 wg nakładów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5

Przedmiar robót. Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5 Przedmiar robót Modernizacja lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5 Inwestor: Główny Instytut Górnictwa, Katowice 40-166 Pl. Gwarków 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Dział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH Lp. Adres Pow. m 2 Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem zakresu BOK Śródmieście ul. Mickiewicza 35 1. Lubelska 1 2. Mickiewicza 18 3. Al.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Budowa 12-100 Szczytno ul. Mickiewicza 7 Inwestor Zespół Szkół nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole w Grzegorzewie - remont

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole w Grzegorzewie - remont ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT W BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ADRES INWESTYCJI : -0 GRZEGORZEW ul. Kolska INWESTOR : Wójt Gminy Grzegorzew ADRES INWESTORA : Plac 000-lecia PP, -0 Grzegorzew BRANŻA : budowlano-instalacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Nr: ST-07. PODŁOśA I POSADZKI Z BETONU I ZAPRAWY CEMENTOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Nr: ST-07. PODŁOśA I POSADZKI Z BETONU I ZAPRAWY CEMENTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr: ST-07 PODŁOśA I POSADZKI Z BETONU I ZAPRAWY CEMENTOWEJ K C P Y : 45262321-7 88 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11 Numer sprawy: GKLP.271.10.2019 Załącznik nr 11 Przedmiar robót na roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont sanitariatu, kuchni, oraz wymiana opraw elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ulicy Kamienickiej 11 w Bielsku-Białej

Przedmiar. Remont sanitariatu, kuchni, oraz wymiana opraw elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ulicy Kamienickiej 11 w Bielsku-Białej Przedmiar Remont sanitariatu, kuchni, oraz wymiana opraw elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ulicy Kamienickiej 11 w Bielsku-Białej Data: 2008-04-21 Budowa: Remont sanitariatu, kuchni,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Adres: 59-700 Bolesławiec ul. Gdańska nr 53 m.8 Inwestor: Miejski

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Przedmiar robót 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Połączenie lokali nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Piaskowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT SAL DYDAKTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Inwestor: Zespół Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Raszewy - przystosowanie... Zuzia (C) DataComp (lic. 5554) strona nr: 1. Przedmiar

Raszewy - przystosowanie... Zuzia (C) DataComp (lic. 5554) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty remontowe 1.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 3,05*3,05 = 9,3025 1,60*3,05 = 4,88 3,10*3,05 = 9,455 1,00*3,05*4 =

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak

Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak 60-171 POZNAŃ, ULICA Paczkowska 32/2 Tel. 0 602/399 784 061/661-68-29 OBIEKT: ROZBUDOWA KONTENERA SOCJALNEGO ORAZ NADBUDOWA WIATY

Bardziej szczegółowo

1 KNR Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 26,82 m

1 KNR Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 26,82 m Książka Przedmiarów Remont części pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej w wyróżnionych pomieszczeniach budynku PSSE w Wieluniu ul. POW 14, 98-300 Wieluń 1. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod

Bardziej szczegółowo

18 WOG UL. SOBIESKIEGO 277, WEJHEROWO

18 WOG UL. SOBIESKIEGO 277, WEJHEROWO 18 WOG UL. SOBIESKIEGO 277, 84-200 WEJHEROWO PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK SKRZYPCZAK ul. Brandowskiego 8a, 63-00 Jarocin KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -00.00 Specyfikacja Techniczna Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bolesławcu przy ul. Gdańskiej 20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -00.00 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiot ST

Bardziej szczegółowo