Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna"

Transkrypt

1 Temat: Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum klasa IIGa Prowadzący lekcję studenci Uniwersytetu Szczecińskiego Bogusława Michorczyk, Magdalena Matlak Pod kierunkiem nauczyciela fizyki- B.Sacharskiej Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Szczecin, ul. Ku Słońcu 124 Dział: Temat: Podręcznik: Czas lekcji: Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna Cele operacyjne (poznawcze, kształcące): Uczeń: formułuje II zasadę dynamiki, podaje przyczyny ruchu jednostajnie przyspieszonego, porównuje siły, masy i przyspieszenia wykorzystując II zasadę dynamiki, -? operuje jednostkami, wyjaśnia, co to znaczy, że siła ma wartość np.5n wyznacza wartość przyspieszenia w zależności od siły działającej na ciało i od masy ciała, stosuje II zasadę dynamiki do prostych obliczeń: przyspieszenia (a), siły (F), i masy (m), podaje, w jaki sposób zależy przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym, (od czego, jakich wielkości zależy przyspieszenie? nazywa siły działające na ciało, przeprowadza doświadczenia przedstawiające skutki wzajemnego oddziaływania ciał, opisuje, analizuje doświadczenie, wyciąga wnioski z doświadczenia. wykazuje doświadczalnie, że pod działaniem stałej siły ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym posługuje się drugą zasadą dynamiki w rozwiązywaniu prostych problemów życia codziennego. Cele wychowawcze: uświadomienie uczniom znaczenia II zasady dynamiki, kształtowanie postaw (życzliwości, wzajemnej pomocy ), kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, uzmysłowienie uczniom, że staranność i dokładność w przeprowadzaniu doświadczenia są niezbędne do prawidłowego wyciągania wniosków. Materiały i środki dydaktyczne: wózki, 2-4 obciążniki, bloczek, stoper lub chronograf, gładka deska i wiotka cienka linka, przyrządy do rysowania, kreda, zeszyt przedmiotowy, podręcznik. Metoda lekcji: eksperymentalna aktywne eksperymentowanie uczniowskie, pokaz, dyskusja, burza mózgów.

2 Przebieg lekcji: ETAPY CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIA 1. Sprawdza obecność. Ilościowo sprawdza 1. Akceptują cele lekcji i zapisują temat w zadanie domowe. Nawiązuje do tematu, zeszytach, słuchają. przedstawia cele lekcji i pobudza do 2. Przypominają z poprzednich lekcji, że dyskusji. działanie sił poznajemy po skutkach, 2. Przypomina wiadomości zdobyte na które obserwujemy. Przypominają poprzednich lekcjach związane z zależności przyspieszenia od prędkości i rodzajem oddziaływań w przyrodzie i czasu od drogi w ruchu jednostajnie skutkami wzajemnego oddziaływania przyspieszonym. ciał oraz informacje dotyczące 3. Wyjaśniają na przykładach, że do poznanych zasad dynamiki. wywierania siły potrzebne są dwa ciała. Wyjaśniają, dlaczego łatwiej jest nadać określoną prędkość np. deskorolce niż Część nawiązująca Część właściwa Podsumowanie 1. Inspiruje uczniów podając proste przykłady wzajemnego oddziaływania ciał. 2. Prosi o przeczytanie treści doświadczenia 1 zawartego na karcie pracy. Rozdaje przedmioty potrzebne do wykonania doświadczenia. 3. Prosi o wykonanie pozostałych dwóch doświadczeń, w razie konieczności pomaga w ich przeprowadzeniu. Kontroluje poprawność wykonania zadania. 4. Uzupełnia wypowiedzi uczniów. Naprowadza uczniów na właściwy tok myślenia. 5. Prosi wybranych uczniów o przeczytanie odpowiedzi w zadaniu 4. Uzupełnia, ewentualnie poprawia odpowiedzi. 6. Prosi o rozwiązanie zadania 5 wykorzystującego II zasadę dynamiki. Pyta uczniów o propozycje rozwiązania. Wyznacza osobę do rozwiązania zadania na tablicy. 7. Pomaga dobrać odpowiednią jednostkę potrzebną do narysowania wykresów. 1. Przypomina II zasadę dynamiki i pobudza uczniów do podania przykładów. 2. Omawia pracę domową. 3. Pobudza do refleksji nad własnym uczniem się podczas lekcji. wagonowi kolejowemu. 1. Wykonują polecenia nauczyciela. 2. Wykonują doświadczenie 1 i wyciągają wnioski. Zauważają, że przyspieszenie ciała zależy nie tylko od wartości siły, ale także od czegoś więcej. Zauważają, że pomijamy siłę tarcia. 3. Wykonują kolejne doświadczenia i uzupełniają notatki w karcie pracy. Zauważają, że przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy. 4. Interpretują wyniki doświadczeń potwierdzające słuszność II zasady dynamiki, analizują różne sytuacje, wyciągają właściwe wnioski. 5. W ćwiczeniu 4. samodzielnie formułują II zasadę dynamiki na podstawie wyciągniętych wniosków. Wyjaśniają, dlaczego przyspieszenie zmienia się, jeśli zmienimy obciążenie lub ilość wózków. Wybrani uczniowie czytają odpowiedzi. 6. Uczniowie podają swoje propozycje rozwiązania zadania 5. Sugerują, co należy wpisać jako dane, szukane i z jakiego wzoru należy skorzystać. Jedna osoba rozwiązuje zadanie na tablicy. 7. Rysują wykresy w zeszycie ćwiczeniowym. Do narysowania wykresu zależności wartości siły działającej na ciało od masy dla wartości przyspieszenia równej 4m/s² rysują tabelę. 1. Podają przykłady wykorzystania II zasady dynamiki. Posługują się II zasadą dynamiki do wyjaśnienia sytuacji z życia codziennego. 2. Akceptują zadanie domowe. 3. Dokonują samooceny.

3 K A R T A P R A C Y 1. DOŚWIADCZENIE 1. / trzeba zrezygnować, aby zrealizować wszystkie cele/ Przyrządy: wózek, tor powietrzny lub gładka powierzchnia, nitka, obciążnik, bloczek, kartka papieru, stoper. a) umieszczamy wózek na stole, przymocowujemy bloczek, przymocowujemy nitkę do wózka, następnie przeciągamy ją przez bloczek i na końcu umieszczamy odważnik; b) obok wózka układamy kartkę papieru i puszczamy wózek; c) na kartce papieru zaznaczamy w równych odstępach czasu drogę, jaką pokonał wózek; d) wyniki zapisujemy w tabeli: t (s) Drogi przebyte w kolejnych sekundach ruchu (cm) s1=.. s2=.. s3=.. s4=.. s5=.. e) Oblicz stosunek: s1 : s2=. s2 : s3=. s3 : s4=. s4 : s5=. f) Drogi przebyte przez wózek w kolejnych sekundach ruchu pod wpływem stałej wypadkowej siły mają się do siebie (w przybliżeniu) w takim stosunku, jak.. Dowodzi to, że ruch wózka jest ruchem 2. DOŚWIADCZENIE 2. Przyrządy: wózek, tor powietrzny lub gładka powierzchnia, nitka, 4 obciążniki każdy o masie m=0,05kg, bloczek, kartka papieru, stoper a) postępujemy tak samo jak w podpunkcie a) poprzedniego doświadczenia; b) obok wózka układamy kartkę papieru, na której zaznaczamy jednakowej długości odcinki; c) dla każdego obciążenia wózka wykonaj pomiary czasu i oblicz czas średni (tśr = (t1+t2+t3)/3) / tabelka może uwzględniać czasy składowe tak jak w dośw.3/ Masa wózka Wartość siły s(m) t (s) a (m/s² ) m(kg) wypadkowej F (N) / warto z nimi przekształcić wzór na drogę na tablicy, aby obliczyć przyspieszenie- ale niech uczniowie wpadną na pomysł, jak można obliczyć to przyspieszenie?/ d) Oblicz przyspieszenie wózka korzystając ze wzoru a=2s/tśr² a1=. a2=. e) Następnie oblicz stosunek: F2/F1=. a2/a1=. f) Wniosek: wartość przyspieszenia ciał jest DOŚWIADCZENIE 3. Przyrządy: 2 wózki, tor powietrzny lub gładka powierzchnia, nitka, 4 obciążniki każdy o masie m=0,05kg,

4 bloczek, kartka papieru, stoper a) wykonujemy doświadczenie podobne do poprzedniego, używając dwóch jednakowych wózków sczepionych razem; b) obok wózka układamy kartkę papieru, na której zaznaczamy jednakowej długości odcinki; c) do analizy wykorzystujemy uzyskane poprzednio wyniki pomiarów dla układu o dwukrotnie mniejszej masie (1 wózek, 4 obciążniki); Masa Wartość siły s(m) t1 (s) t2 (s) t3 (s) tśr (s) a (m/s² ) układu (kg) wypadkowej F (N) Oblicz wartość przyspieszenia wózka, korzystając za wzoru a=2s/tśr² a1=. a2=. a następnie stosunek mas i wartości przyspieszeń: m1/m2=. a1/a2=. Wniosek: pod wpływem takiej samej siły wypadkowej ciało o masie dwukrotnie większej uzyskuje przyspieszenie ĆWICZENIE 1. Przyspieszenie ciała o pewnej masie jest do wypadkowej siły działającej na to ciało. To stwierdzenie stanowi treść... Zapisujemy ją w postaci wzoru: Ciało o większej masie pod działaniem takiej samej siły wypadkowej uzyska. Wzór.. określa.., pod wpływem której ciało o masie... uzyskuje przyspieszenie.. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, gdy siła wypadkowa ma stałą. i zwrot zgodny..... Jednostką wartości siły jest. 1 niuton jest wartością siły, która ciału nadaje.. 1N= ZADANIE 1. Jaka jest wartość siły, która ciału o masie 0,5kg nadaje przyspieszenie o wartości 0,5 m/s² Dane:.... Szukane:... Rozwiązanie: Odpowiedź:.. 6. ZADANIE 2. Narysuj w zeszycie ćwiczeniowym wykresy zależności przyspieszenia od wartości działającej na ciało siły wykorzystując dane z tabeli, wyznacz masę ciała. Narysuj wykres zależności wartości siły działającej na ciało od masy dla wartości przyspieszenia równej 4m/s². a (m/s²) 0,5 1,5 2,5 a (m/s²) 0,5 1 F (N) F (N) 3 6 ZADANIA DOMOWE 1. Jadąc samochodem zapewne zauważyłeś, że poruszające się po szosie samochody są z łatwością wyprzedzane przez motocykle. Wyjaśnij to zjawisko zakładając, że w samochodzie i motocyklu

5 zainstalowano silniki, które mogą działać na pojazd siłą ciągu o takiej samej wartości. Uwaga: nie chodzi tu o to, że motocykle zajmują mniej miejsca na szosie. 2. Ciało rozpoczynające ruch po linii prostej w pierwszej sekundzie przebyło drogę 3m, a podczas drugiej sekundy drogę 5m. Czy na to ciało działa stałą, czy zmienna siła? Odpowiedź uzasadnij. Który z wymienionych niżej pojazdów wygra zawody o tytuł pojazdu o największym przyspieszeniu? Który będzie ostatni? - samolot (masa m1= kg, siła ciągu silników F1= N) - samochód (masa m2= 1 200kg, siła ciągu silników F2=7 200N) - motocykl (masa m3= 300kg, siła ciągu silników F3=3 000N)

II. CELE LEKCJI A/ Poznawcze i kształtujące

II. CELE LEKCJI A/ Poznawcze i kształtujące Scenariusz lekcji fizyki w III klasie gimnazjum Temat lekcji: jak obliczyć pracę prądu elektrycznego? Autor: mgr BoŜena Sacharska I. INFORMACJE O LEKCJI * Temat lekcji: Jak obliczyć pracę prądu elektrycznego?

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Przedmiotowy system oceniania z fizyki zakres podstawowy Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji Przebieg lekcji Uczniowie praktyczni Uczniowie analityczni Uczniowie kinestetyczni Uczniowie dynamiczni

Konspekt lekcji Przebieg lekcji Uczniowie praktyczni Uczniowie analityczni Uczniowie kinestetyczni Uczniowie dynamiczni Konspekt lekcji Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Jastrzębska Temat: Praca i moc prądu elektrycznego Ilość uczniów zgodnie ze stanem w dzienniku: Dotyczy realizacji podstawy programowej Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo