KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU"

Transkrypt

1 KRAKCHEMIA S.A. ul. Płk Dąbka Kraków tel.: (+48) fax.: (+48) KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego. KRAKCHEMIA S.A. - Kraków, 11 maja 2012 roku z siedzibą w Krakowie, ul. Płk Dąbka 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS NIP Kapitał zakładowy: opłacony w całości.

2 SPIS TREŚCI Str. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego Podstawowe dane o Spółce Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji KRAKCHEMIA S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami Zestawienie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na EUR) Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w I kwartale 2012 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

3 17. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Informacje o postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki

4 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego. KRAKCHEMIA S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zakres ujawnionych danych oraz porównywalnych danych finansowych w kwartalnej informacji finansowej (skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Na całość raportu kwartalnego Spółki składają się: 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie ze standardami ujętymi w MSR 34 oraz w oparciu o regulacje ujęte w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i odpowiednio zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wybrane istotne noty objaśniające do kwartalnego sprawozdania finansowego. W związku z tym, że złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (operacje gospodarcze) Spółki, kwartalne skrócone sprawozdania finansowe jest przedstawiane w polskich złotych. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego zostały opisane w notach objaśniających do tych sprawozdań. Informacje dodatkowe do raportu kwartalnego są częścią raportu kwartalnego sporządzoną w oparciu o 87 powołanego powyżej Rozporządzenia Ministra Finansów. 2. Podstawowe dane o Spółce. KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Płk. Dąbka 10 powstała w wyniku przekształcenia spółki KrakChemia-Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu podjętej w dniu 02 września 2004 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KrakChemia-Hurt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w dniu 01 października 2004 roku pod nr pod nazwą KrakChemia Hurt S.A. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 05 listopada 2004 roku zmieniono firmę Spółki na KRAKCHEMIA S.A. W dniu 16 listopada 2004 roku dokonano wpisu do KRS zmiany firmy Spółki. Spółka kontynuuje działalność gospodarczą spółki zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod nr RH/B 9660 w dniu 24 sierpnia 2000 roku, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego 18 lipca 2000 roku - Rep. A nr 5393/2000. Dnia 19 września 2001 roku KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr i wykreślona z KRS w dniu 30 września 2004 roku z tytułu przekształcenia w spółkę akcyjną. W dniu 8 października 2007 r. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpiło wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A i serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

5 Firma spółki : KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna Siedziba : Kraków Adres : Kraków, ul. Płk. Dąbka 10 tel. +48(12) fax. +48(12) Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Akcjonariusze: 50% akcji spółki posiada ALMA MARKET S.A. Kapitał zakładowy w całości opłacony: ,00 PLN Dominujący segment działalności spółki: handel hurtowy Władze Spółki Rada Nadzorcza: Po zmianach w składzie Rady Nadzorczej dokonanych w styczniu 2011, obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Mazgaj Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Barbara Mazgaj Sekretarz Rady Nadzorczej - Ilona Malik Członek Rady Nadzorczej - Marek Kłuciński Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Wojdon Członek Rady Nadzorczej - Elżbieta Wyrobiec Zarząd: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu - Andrzej Zdebski - Włodzimierz Oprzędek Prokurenci: Główny Księgowy Dyrektor Handlowy - Dorota Widz-Szwarc - Barbara Waga 3. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. KRAKCHEMIA S.A. należy do grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. i jest jej spółką zależną. Spółka dominująca: Firma spółki : ALMA MARKET S.A. Siedziba : Kraków Adres : Kraków, ul. Pilotów 6 Dominujący segment działalności spółki dominującej: handel detaliczny Struktura grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. prezentowana jest w raportach okresowych ALMA MARKET S.A

6 4. Wskazanie skutków zmian w strukturze Spółki, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany w strukturze Spółki, które miałyby wpływ na jej działalność. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji KRAKCHEMIA S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami. Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA r. Zmiana w % Struktura posiadanych akcji w % * r ALMA MARKET S.A ,00% QUERCUS TFI S.A. ** ,59% OFE PZU Złota Jesień ,95% ,97% Pozostali, posiadający poniżej 5% ogólnej liczby głosów ,52% ,44% Ogólna liczba akcji spółki i głosów z nimi zw iązanych ,00% * Procentowy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ** Łącznie fundusze - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, zarządzane przez QUERCUS TFI S.A. 6. Zestawienie stanu posiadania akcji KRAKCHEMIA S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące KRAKCHEMIA S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, zgodnie z posiadanymi przez KRAKCHEMIA S.A. informacjami. Osoby zarządzające Akcjonariusze - osoby zarządzające i nadzorujące Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA r. Zmiana w % Struktura posiadanych akcji w % * r Andrzej Zdebski ,11% * Procentowy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 7. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Z dniem 8 października 2007 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpiło wprowadzenie w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki KRAKCHEMIA S.A., o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda: a) (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B

7 oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLKRKCH Zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki KRAKCHEMIA S.A. oznaczonych powyższym kodem, odbywają w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą KRAKCHEM i oznaczeniem KCH. Poza wyżej wymienionymi na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Spółka nie wyemitowała i nie posiada wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, które podlegałyby wykupowi lub spłacie. 8. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. Uchwałą Nr 19 z dnia 10 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., postanowiło: 1. Podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011, który wyniósł ,86 złote, w następujący sposób: 1.1. Część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, wynoszącą ,00 złotych postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 2 poniżej Pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, to jest kwotę ,86 złote przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 2. Dywidenda, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w łącznej kwocie ,00 złotych zostanie wypłacona akcjonariuszom według następujących zasad: 2.1. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, to jest akcji zwykłych Dywidenda wynosi 0,35 złotych na jedną akcję Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie ustalona na dzień 29 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy) Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 13 lipca 2012 roku. 9. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na EUR). WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN Okres od 1 stycznia do 31 marca w tys. EUR Okres od 1 stycznia do 31 marca SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1 Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej Zysk netto z działalności kontynuowanej SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 5 Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) 0,31 0,24 0,08 0,06-7 -

8 Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2012 roku wyniósł: 1 EUR=4,1750 PLN, a za 3 miesiące 2011 roku wyniósł: 1 EUR=3,9742 PLN. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 11 Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 17 Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) ,60 6,29 5,83 1,59 1,42 1,45 Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31 marca 2012 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1616 PLN, na 31 grudnia 2011 który wynosił: 1 EUR=4,4168 PLN oraz na 31 marca 2011 roku który wynosił: 1 EUR=4,0119 PLN. Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. 10. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym. Zysk netto w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku został zrealizowany na poziomie tys. PLN. Spółka nie publikowała prognoz na 2012 rok. 11. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. W I kwartale 2012 roku KRAKCHEMIA S.A. nie zawierała jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo i łącznie byłyby istotne oraz nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej Spółki. Transakcje z podmiotami powiązanymi ujęto w nocie nr 18 sprawozdania finansowego. 12. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. W prezentowanym okresie KRAKCHEMIA S.A. nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki, ani też nie udzielała gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A

9 Działając na zlecenie Spółki, bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, jako kontynuowanie wcześniej udzielanych gwarancji, udzielił nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji dokonania płatności do kwoty: tys. PLN, na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umów o niewyłącznej dystrybucji zawartych pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancje te zostały wystawione na następujące okresy ważności: od 18 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 roku, od 1 marca do 22 maja 2012 roku oraz od 23 maja 2012 roku do 22 maja 2013 roku. Również z tytułu powyższych zobowiązań handlowych Spółka wystawiła w dniu 21 stycznia 2008 roku i złożyła do dyspozycji BOPS, weksel własny in blanco, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń BOPS względem KRAKCHEMIA S.A. z tytułu sprzedaży dokonywanej przez BOPS na rzecz KRAKCHEMIA S.A. KRAKCHEMIA S.A. upoważniła BOPS do uzupełnienia weksla w każdym czasie na sumę wekslową odpowiadającą sumie zadłużenia wobec BOPS wynikającej ze sprzedaży dokonywanej przez BOPS na rzecz KRAKCHEMIA S.A. Suma ta jak i wartość udzielonych gwarancji przekracza 10% kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A. 13. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Spółka prowadzi ekspansyjną politykę rozwoju własnej krajowej sieci dystrybucyjnej prowadząc sprzedaż do około 2000 odbiorców, w związku z czym Spółka kładzie istotny nacisk na wnikliwy monitoring spływu należności i ich windykację. Spółka ubezpiecza należności z tytułu obrotu handlowego z opcją ich windykacji w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Spółka dokonuje zakupu towarów w imporcie, jak i w transakcjach nabyć wewnątrzunijnych z przeznaczeniem do bieżącego obrotu handlowego. Transakcje te są wyeksponowane na ryzyko kursów walutowych. Dla zobowiązań w walutach obcych, wynikających z tytułu zakupu w transakcjach importowych i nabyć wewnątrzunijnych, towarów przeznaczonych do bieżącego obrotu handlowego Spółka prowadzi politykę zakupu waluty poprzez transakcje forward z dostawą waluty, z przeznaczeniem na zapłatę za ten towar. Łącznie w czterech bankach w I kwartale 2012 roku Spółka zawarła transakcje forward na łączną kwotę tys. PLN. Na koniec okresów sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka wycenia otwarte transakcje forward. Na dzień 31 marca 2012 roku Spółka posiadała łącznie w czterech bankach otwarte transakcje forward na kwotę tys. PLN. W wyniku dokonanej wyceny wartości godziwej otwartych transakcji forward na dzień 31 marca 2012 roku Spółka wykazała stratę w wysokości 67 tys. PLN. Zamknięcie transakcji forward i rozliczenie straty lub zysku wynikającego z wyceny wartości godziwej transakcji odbywa się po ustalonym kursie zakupu waluty z równoczesną zapłatą za zakupiony towar. Spółka nie przeznacza środków walutowych pozyskanych w transakcjach forward do dalszej odsprzedaży, przez co nie realizuje wyniku z tytułu rynkowych różnic kursowych waluty. Transakcje forward oraz wynik wynikający z wyceny wartości godziwej tych transakcji ujęto w nocie nr 14.3 sprawozdania finansowego. 14. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie. Wolumen sprzedaży surowców tworzyw sztucznych charakteryzuje się niewielkimi rynkowymi fluktuacjami w ciągu roku kalendarzowego. Okresowa zmienność sprzedaży wynika głównie ze zmiany cen granulatów tworzyw sztucznych oraz warunków rynkowych podaży i popytu, i nie ma cech sezonowej powtarzalności. Należy zauważyć, że wielkość sprzedaży i poziom cen na rynku granulatów sztucznych ma istotny wpływ na realizowane przez Spółkę przychody z tytułu sprzedaży towarów. Sprzedaż folii opakowaniowych charakteryzuje się niewielkimi fluktuacjami wynikającymi z sezonowości przypadającymi na okres wiosenno-letni. Ocenę sezonowości sprzedaży folii utrudnia fakt wpływu na wartość sprzedaży, cen granulatów tworzyw sztucznych, stanowiących surowiec do ich produkcji. Ocena cykliczności w aspekcie polskiego rynku przetwórczego i konsumpcyjnego tworzyw sztucznych jest utrudniona ze względu na naturalny wzrost tego rynku wynikający ze znacznie niższego zużycia tworzyw sztucznych w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Sprzedaż odczynników i surowców chemicznych, nie posiada wyraźnych cech sezonowości czy też cykliczności

10 15. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Do nietypowych i trudnych do zaprognozowania czynników mających wpływ na wynik finansowy Spółki należą między innymi wahania cen granulatów tworzyw sztucznych na światowych rynkach surowców tworzyw sztucznych oraz wynikająca z tego faktu polityka cenowa prowadzona na rynku polskim przez producentów oraz dystrybutorów surowców tworzyw sztucznych. Fluktuacje cenowe bezpośrednio wpływają na realizowane przychody z tytułu sprzedaży towarów, realizowaną przez Spółkę marżę wartościowo oraz wysokość zapasów bieżących. Następnym istotnym czynnikiem jest podaż granulatów tworzyw sztucznych zależna od zdolności produkcyjnych głównych producentów surowców tworzyw sztucznych i ich polityki rynkowej oraz przestojów technologicznych. Spółka w sposób ciągły rozwija sprzedaż folii opakowaniowych, zwiększając ich udział w sprzedaży i generowanej marży. Zwiększa to uzależnienie Spółki od rynkowych oddziaływań popytowo-podażowych oraz fluktuacji cenowych również w tej grupie produktów. Istnieje ścisłe powiązanie produkcji folii opakowaniowej z rynkiem granulatów tworzyw sztucznych stanowiących podstawowy surowiec do ich produkcji. Czynniki te są niezależne od podejmowanych przez Spółkę działań rynkowych i nieprzewidywalne w perspektywicznej ocenie, jednakże ich zmienny charakter ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe Spółki. 16. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w I kwartale 2012 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. - w dniu 20 stycznia 2012 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedłużający spłatę kredytu w wysokości do tys. PLN do dnia 23 stycznia 2013 roku. - w dniu 27 stycznia 2012 roku został podpisany aneks do zawartej w dniu 20 stycznia 2010 roku trójstronnej umowy dystrybucyjnej pomiędzy KRAKCHEMIĄ S.A., Basell Sales & Marketing Company B.V. (BSM) z siedzibą w Rotterdamie w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku, przedłużający tą umowę do dnia 31 marca 2012 roku. W dniu 27 marca 2012 roku strony zawarły nową umowę dystrybucyjną obowiązującą do 31 grudnia 2013 roku. - w dniu 10 kwietnia 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., na którym podjęto między innymi uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań rocznych za rok obrotowy 2011, udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki oraz przeznaczenia zysku netto za rok w 2012 roku działając na zlecenie Spółki bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, jako kontynuowanie wcześniej udzielanych gwarancji, udzielił dwóch nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji dokonania płatności do kwoty: tys. PLN, na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umów o niewyłącznej dystrybucji zawartych pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancje te zostały wystawione na okresy ważności od 1 marca do 22 maja 2012 roku oraz od 23 maja 2012 roku do 22 maja 2013 roku. - w I kwartale 2012 roku Krakchemia S.A po raz kolejny znalazła się wśród laureatów Diamentów Miesięcznika Forbes 2012 (poprzednio w 2010 roku). 17. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. W I kwartale 2012 roku Spółka odnotowała dobre wyniki ze sprzedaży granulatów tworzyw sztucznych i folii opakowaniowych. Złożyły się na to dogodne warunki koniunkturalne na rynku, jak i również korzystne dla dystrybucji tendencje wzrostu cen. W pierwszym miesiącu II kwartału zauważalny był spadek tendencji wzrostowych cen granulatów tworzyw sztucznych i należy się spodziewać oczekiwania odbiorców na spadki cen, co może skutkować okresowym spadkiem popytu w II kwartale. W II i III kwartale nastąpi również sukcesywne, planowe wyłączanie linii technologicznych przez producentów granulatów tworzyw sztucznych, co w efekcie może skutkować okresowym spadkiem podaży. Czynniki te mogą bezpośrednio wpływać na wynik finansowy Spółki poprzez wielkość sprzedaży, realizowaną marżę i stan zapasów

11

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Płk Dąbka 10 30-832 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 00 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Pilotów 10 31-462 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 00 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Płk Dąbka 10 30-832 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 00 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU Informacje

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Płk Dąbka 10 30-832 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 00 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Płk Dąbka 10 30-832 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 00 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2012 30.06.2012 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2012 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2013 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016

RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. III KWARTAŁ 2016 Katowice, 04.11.2016 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe w TYS PLN w TYS PLN

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r.

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Tabela kursów waluty 21/A/NBP/2005 31.01.2005 4,0503 41/A/NBP/2005 28.02.2005 3,9119 63/A/NBP/2005 31.03.2005 4,0837 12,0459 : 3 = 4,0153 I kwartał

Bardziej szczegółowo

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2017 INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał 2013r. 1 kwietnia czerwca 2013

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał 2013r. 1 kwietnia czerwca 2013 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał 2013r. 1 kwietnia 2013 30 czerwca 2013 SPIS TREŚCI: 1. ZMIANA STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W STOSUNKU DO ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. INFORMACJA DODATKOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2005R. KOŃCZĄCY SIĘ R. 1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu raportu okresowego za trzeci kwartał 2005 roku kończący się. Raport kwartalny Spółki

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Rozdział 9. Informacje dodatkowe Rozdział 9. Informacje datkowe PC GUARD S.A. 143 9.1. Wybrane dane finansowe za 2005 r. Poniższe tabele pokazują wybrane dane finansowe Emitenta za 2005 r. w ujęciu wymaganym dla raportów kwartalnych na

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Pilotów 10 31-462 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 00 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 20 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 202 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Pilotów 10 31-462 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 00 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU KRAKCHEMIA S.A. ul. Pilotów 10 31-462 Kraków tel.: (+48) 012 652 20 00 fax.: (+48) 012 652 20 01 www.krakchemia.pl e-mail: hurt@krakchemia.pl KRAKCHEMIA S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Berling S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005

KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 KOMENTARZ ZARZĄDU DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q2/2005 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2005 r., Dz.U. Nr 49, poz. 463, 98) 98 ust. 4 INFORMACJA DODATKOWA Przy sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A. Strona 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Megaron S.A. Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2017 r. EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288 ul. Strażacka 81 fax: +48 33 81 96 287 PL 43-382 Bielsko-Biała email: info@ekoexport.pl NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl REGON: 072266443 Pozostałe informacje

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków

DREWEX S.A. w upadłości układowej ul. Obozowa 42A/2, Kraków INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. W UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU ZA OKRES: III KWARTAŁ 2012 ROK. SA-Q 3/2012 1 Wstęp Informacje uzupełniające

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 1. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego 2. Informacje ogólne o spółkach grupy - Kraków, 14 maja

Bardziej szczegółowo

PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q III/2005 Informacja dodatkowa w tys. zł

PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q III/2005 Informacja dodatkowa w tys. zł Sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2005 roku PROJPRZEM S.A. przygotowała zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SKOK S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ

RAPORT OKRESOWY TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SKOK S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ RAPORT OKRESOWY TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SKOK S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ Gdańsk, 14 maja 2015 r. I. WSTĘP PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Nazwa spółki: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 lipca 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku I. INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 87 ust. 4 i 7 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo