SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,"

Transkrypt

1 1 Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP Nowy Sącz, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach o równowartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą na usługę: Zorganizowanie i wykonanie usług szkoleniowych w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach, zwane dalej warsztatami usługą szkoleniową, szkoleniem lub kursem Rozdział : I - Nazwa i adres Zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13; Nowy Sącz, tel. (18) , fax. (18) NIP: REGON: strona internetowa do ogłoszeń: Rozdział : II - Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość ustalona podstawie art. 32 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i które jest zamówieniem usług o charakterze niepriorytetowym w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym /Dz.U. z 2010 Nr 12, poz. 68). Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

2 2 a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod numerem b) opublikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń MOPS ul. Żywiecka 13, Nowy Sącz w dniu r. c) opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: w dniu r. d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: e) specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13, Nowy Sącz, pok. nr 120. Rozdział : III - Opis przedmiotu zamówienia: Kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: usługi edukacyjne i szkoleniowe usługi szkoleniowe usługi szkolenia zawodowego Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składające się z 8 kursów, w całości finansowane ze środków publicznych, a mianowicie: Kurs 1 kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z bezpieczną wymianą butli dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z bezpieczną wymianą butli. 2. Kurs na magazyniera 25 godzinny praktyczno teoretycznych (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. obowiązki magazyniera b. przepisy i normy w magazynowaniu c. organizacja gospodarki magazynowej d. zagospodarowanie magazynu oraz techniki magazynowania e. prowadzenie dokumentacji, obieg dokumentów i towarów związanych z pracą w magazynie f. wydawanie towarów 3. Kurs obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z bezpieczną wymianą butli 55 godzinny (gdzie 1 h to 60 minut, z czego 35 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin praktycznych) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. typy stosowanych wózków b. budowa wózka c. czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

3 3 d. czynności kierowcy w czasie pracy wózkami e. wiadomości z zakresu BHP f. informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych, pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez Słuchacza g. praktyczna nauka jazdy wózkiem 20 godzin każdy uczestnik 4. Teren na którym odbywać się będą zajęcia praktyczne z jazdy wózkiem widłowym, musi być ogrodzony. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji części praktycznej kursu na ubitym nie utwardzonym gruncie (ubita ziemia). 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom szkolenia miejsc siedzących w zamkniętym pomieszczeniu, podczas każdego dnia zajęć praktycznych. 7. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia ubrania robocze (na wymaganych stanowiskach) Kurs 2 kurs z carvingu pierwszego stopnia dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu carvingu pierwszego stopnia. 2. Kurs carvingu pierwszego stopnia 10 godzin praktyczno teoretycznych (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. Historia sztuki carvingu, b. narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji c. sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac d. rzeźbienie takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne e. tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie kompozycji przestrzennej) f. Metody pracy: g. zajęcia teoretyczne 1 godzin h. ćwiczenia praktyczne 9 godzin 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu kompletu noży do carvingu (co najmniej 2 szt.) ze stali nierdzewnej, które po zakończeniu kursu zostaną własnością uczestnika kursu Kurs 3 kurs kucharz małej gastronomii dla 2 osób 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu kucharz małej gastronomii. 2. Kurs kucharz małej gastronomii 80 godzinny praktyczno teoretycznych (30 godzin teorii i 50 godzin praktyki) (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w małej gastronomii b. dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii c. przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w małej gastronomii d. przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii e. dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii f. sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii g. planowanie posiłków i układanie prostego menu w małej gastronomii

4 4 h. porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w małej gastronomii i. organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w małej gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony j. przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii k. ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów w małej gastronomii l. ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych w małej gastronomii, obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw. m. Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu wykonanie minimum sanitarnego z elementami HACCP i badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia). 3. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia ubrania robocze (na wymaganych stanowiskach). 4. Minimum sanitarne z elementami HACCP i badaniami do celów sanitarnoepidemiologicznych (książeczka zdrowia) Kurs 4 kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu grafiki komputerowej. 2. Kurs grafiki komputerowej 80 godzinny praktyczno teoretyczny (gdzie 1h to 45 minut,) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. obsługa programu Corel Draw 27 godzin: wprowadzenie do programu podstawy pracy z programem tworzenie nowego dokumentu narzędzia i techniki służące do rysowania obiektów narzędzia i techniki służące do kształtowania obiektów praca z mapami bitowymi praca z tekstem zapisywanie i eksportowanie dokumentów b. obsługa programu Adobe Photoshop 26 godzin: wprowadzenie do programu podstawy pracy z programem tworzenie nowego dokumentu praca z warstwami malowanie i rysowanie praca z tekstem zaznaczanie dopasowywanie obrazów przekształcanie obiektów retuszowanie i korekcja obrazów wykorzystywanie efektów i filtrów zapisywanie i eksportowanie plików c. obsługa programu Adobe flash 27 godzin: sposoby i przykłady zastosowań flasha różnice pomiędzy grafika bitmapową a wektorową

5 5 interfejs użytkownika rysowanie kolor i wypełnienie transformacje kształtów i wypełnień typy i zastosowania selekcji praca z wieloma obiektami podstawy animacji własności dokumentu animacja testowanie filmu animacja poklatkowa animacja kształtu animowanie gradientu tworzenie i edycja symboli animacja ruchu warstwy prowadzące efekty linii czasu maskowanie praca z tekstem bitmapy tworzenie interaktywnych przycisków interakcji movie clip publikacja i eksport filmu 3. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu sprzęt oraz indywidualne stanowiska pracy, wyposażone w komputery z odpowiednim i niezbędnym licencjonowanym oprogramowaniem. Kurs 5 kurs obsługi komputera z certyfikatem ECDL dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kurs obsługi komputera z certyfikatem ECDL. 2. Kurs obsługi komputera z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Certyfikacja tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. 3. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 100 godzinnego szkolenia wraz z egzaminami z zakresu: ECDL CORE dla 1 osoby 4. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi komputera niezbędnych do podjęcia pracy. 5. Poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń rozumie się w szczególności obowiązki Wykonawcy obejmujące: a. opracowanie programów szkoleń zgodnie z Syllabusem ECDL b. program szkolenia z zakresu ECDL CORE musi zawierać treści w ramach przedstawionych poniżej modułów: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,

6 6 przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja. c. wskazanie miejsca (lokalizacji) zajęć. d. zapewnienie niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne prowadzenie szkoleń tj. niezbędnych mebli biurowych (stoły, krzesła), minimum 1 stanowiska komputerowego z niezbędnym licencjonowanym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. e. zajęcia muszą być prowadzone na zasadzie 1 osoba 1 stanowisko komputerowe. Kurs 6 kurs cukierniczy z elementami zdobnictwa cukierniczego dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu cukierniczego z elementami zdobnictwa cukierniczego. 2. Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z tematyką; technologii produkcji cukierniczej, obsługi niezbędnych maszyn i urządzeń, procesów produkcji i różnych metod wypiekania i przygotowywania ciast oraz ich ozdabiania, podstaw przedsiębiorczości. 3. Kurs cukierniczy z elementami zdobnictwa cukierniczego z elementami przedsiębiorczości 90 godzinny praktyczno teoretycznych - minimum 45 godzin zajęć praktycznych (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. podstawy charakterystyka półfabrykatów stosowanych w cukiernictwie ciast: blaty, ranty, korpusy b. charakterystyka surowców do kremów i mas: kremy grzane, kremy zaparzane, kremy gotowane, kremy na zimno, mas makowych, mas serowych, mas orzechowych, mas migdałowych, mas owocowych, mas marcepanowych, c. półfabrykaty do wykańczania: polewy, pomady, glazury, posypki, galaretki, d. zastosowanie nowych mixów i nowych technologii do wyrobu ciast Kurs 7 kurs obsługi programu insert, Optima, Płatnik dla 1 osoby

7 7 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu obsługi programu insert, Optima, Płatnik. 2. Kurs obsługi programu insert, Optima, Płatnik 120 godzinny praktyczno teoretyczny (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. Obsługa programu Płatnik zajęcia praktyczne 20 godzin: Omówienie aktualnej wersji programu Płatnik. Różnice między aktualną wersją a starym programem Płatnik Omówienie dostępnych źródeł informacji o programie Płatnik Instalacja programu Płatnik: Pierwszorazowa instalacja Aktualizacja poprzedniej wersji programu Omówienie podstawowego menu oraz ikon programu Ustawienia parametrów do prawidłowego funkcjonowania programu Sposoby wprowadzania danych do programu: Import dokumentów Manualne wprowadzanie danych Zakładanie kartotek płatnika Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS: Firmy dodatkowych rachunków bankowych dodatkowych adresów prowadzonej działalności zmiana danych wyrejestrowanie Tworzenie kartotek ubezpieczonych: wprowadzanie danych zmiana danych uzupełnianie danych weryfikacja kartotek ubezpieczonych nadmiarowość kartotek ubezpieczonego eliminowanie błędnych zapisów w rejestrze ubezpieczonych zmiana/kartoteka danych łączenie kartotek ubezpieczonych (zmiana w kreatorze łączenia kartotek) Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS: pracowników, zleceniobiorców zmiana danych osobowych zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia wyrejestrowanie weryfikacja kartotek ubezpieczonych nadmiarowość kartotek ubezpieczonego eliminowanie błędnych zapisów w rejestrze ubezpieczonych zmiana/kartoteka danych łączenie kartotek ubezpieczonych (zmiana w kreatorze łączenia kartotek) Tworzenie dokumentów rozliczeniowych Korekty dokumentów: Korekty dokumentów zgłoszeniowych Korekty dokumentów rozliczeniowych Metody przesyłania dokumentów do ZUS Tworzenie dokumentów płatniczych (przelewów):

8 8 tworzenie zestawów dokumentów weryfikacja zestawów wysyłanie zestawów pobieranie potwierdzeń dla wysłanych zestawów dokumentów Tworzenie raportów dla ubezpieczonych RMUA b. Moduł II Kadry i płace - zajęcia praktyczne 30 godzin: Przeznaczenie i możliwości programu Kadry i Płace Podstawowe elementy, zdarzenia i obiekty kalendarzowe w programie Tworzenie systemów wynagrodzeń firmy i pracownika Wprowadzanie pracowników i przyjęcie ich do pracy Modyfikacja systemów wynagrodzeń Zdarzenia w programie choroby, urlopy, nadgodziny Zwalnianie pracowników lub przedłużanie umów o pracę, aneksy Umowy cywilnoprawne Wydruk list płac, kart wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy i inne raporty dostępne w programie Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu Płatnik c. Moduł III Systemy finansowo- księgowe - zajęcia praktyczne 70 godzin: Książka przychodów i rozchodów prowadzenie: zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT, ewidencji dodatkowej, ewidencji wynagrodzeń, rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, spisu z natury, naliczenia zaliczek na podatek dochodowy, sporządzenie deklaracji podatkowych, możliwość wysyłania do systemu e-deklaracji Pełna księgowość - księgowość kontowa tworzenie okresów obrachunkowych, stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont, księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych, generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres, wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji, predekretację dokumentów, prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT- UE, VAT-9M i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji, sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT, rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową, obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych, inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego, oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,

9 9 księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe, parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych, generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków, tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych Ewidencja środków trwałych automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego, zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa), prowadzenie ewidencji wyposażenia, automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych, ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych, uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych, zawieszenie amortyzacji środka trwałego, ewidencję środków trwałych będących w budowie, Kurs 8 kurs grafiki komputerowej oraz projektowania i pozycjonowania stron www dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu grafiki komputerowej oraz projektowania i pozycjonowania stron www. 2. Kurs grafiki komputerowej 100 godzinny praktyczno teoretyczny (gdzie 1h to 45 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. obsługa programu Corel Draw 25 godzin: wprowadzenie do programu podstawy pracy z programem tworzenie nowego dokumentu narzędzia i techniki służące do rysowania obiektów narzędzia i techniki służące do kształtowania obiektów praca z mapami bitowymi praca z tekstem zapisywanie i eksportowanie dokumentów b. obsługa programu Adobe Photoshop 25 godzin: wprowadzenie do programu podstawy pracy z programem tworzenie nowego dokumentu praca z warstwami malowanie i rysowanie praca z tekstem zaznaczanie

10 10 dopasowywanie obrazów przekształcanie obiektów retuszowanie i korekcja obrazów wykorzystywanie efektów i filtrów zapisywanie i eksportowanie plików c. obsługa programu Adobe flash 25 godzin: sposoby i przykłady zastosowań flasha różnice pomiędzy grafika bitmapową a wektorową interfejs użytkownika rysowanie kolor i wypełnienie transformacje kształtów i wypełnień typy i zastosowania selekcji praca z wieloma obiektami podstawy animacji własności dokumentu animacja testowanie filmu animacja poklatkowa animacja kształtu animowanie gradientu tworzenie i edycja symboli animacja ruchu warstwy prowadzące efekty linii czasu maskowanie praca z tekstem bitmapy tworzenie interaktywnych przycisków interakcji movie clip publikacja i eksport filmu d. projektowanie i pozycjonowanie stron www 25 godzin: projektowanie stron www: technologie tworzenia stron WWW pozycjonowanie elementów na stronie za pomocą identyfikatorów (ID)w językach HTML i CSS style CSS 3 - wygląd bloków i tekstu style CSS 3 Selektory metody tworzenia Responsive web design - dopasowanie stron do urządzenia osadzanie JavaScript na stronach WWW publikowanie stron WWW na serwerach schemat tworzenia stron www pozycjonowanie stron: omówienie najpopularniejszych wyszukiwarek statystyki wyszukiwarek dobór słów kluczowych

11 11 trendy wyszukiwania optymalizacja witryny indeksacja witryny odnośniki architektura strony zarządzanie linkami rejestracja stron w katalogach 3. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu sprzęt oraz indywidualne stanowiska pracy, wyposażone w komputery z odpowiednim i niezbędnym licencjonowanym oprogramowaniem. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Uwaga! Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas kursu. 2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia uczestnikom kursu w których jest wymagane wykonanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych określają przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, według których osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarnoepidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (art. 59 ust.2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia) 3. Wykonawca zapewnia (pokrywa koszty) niezbędne badania lekarskie i inne dla uczestników kursów, które są niezbędne do udziału w szkoleniach. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby uczestnik szkolenia dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestników kierowanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca kursów zapewnia: a) programy kursów b) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego kursu c) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki 6. Wykonawca prowadzi dokumentację z przebiegu każdego kursu w skład w której wchodzi: a) program kursu b) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: listę obecności wymiar godzin zajęć edukacyjnych tematy zajęć edukacyjnych miejsce przeprowadzenia kursu c) rejestr wydanych zaświadczeń 7. Program kursu zawiera:

12 12 a) Nazwę formy kształcenia b) Czas trwania, liczbę godzin i sposób jego organizacji c) Cele kształcenia d) Plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar e) Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych f) Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych 8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem. 9. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia ubrania robocze (na wymaganych stanowiskach) 10. Kursy muszą być ściśle ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego kursu przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, stawianych obecnie na rynku pracy. Po zakończenie każdego kursu Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonego kursu wzór ankiety musi zostać ustalony i zaakceptowany przez Koordynatora powiatowego projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż. 11. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były przeprowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programu kursu. 12. Wykonawca realizujący kursy zapewnia w trakcie trwania szkolenia warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu oraz w drodze do i z miejsca szkolenia w kwocie nie mniejszej niż 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na każdego uczestnika kursu. 13. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami. 14. Miejsce i termin przeprowadzenia kursu: a) w zakresie teoretycznym i praktycznym, wykłady i ćwiczenia w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza, b) kursy będą prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 00 do 20 00, lecz czas zajęć w ciągu jednego dnia nie może być dłuższy niż 8 godzin zegarowych. 15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia każdemu uczestnikowi podczas każdego dnia kursu poczęstunku składającego się z kawy, herbaty, (według bieżących potrzeb uczestnika) napojów zimnych (woda mineralna minimum 1,0l, oraz 0,5 litra soku) i drobnych ciasteczek (minimum 150g) 16. Zamawiający wymaga aby Wykonawca od pierwszego dnia zajęć teoretycznych na własny koszt przekazał każdemu uczestnikowi kursu materiały niezbędne do uczestnictwa w kursie odzwierciedlające tematykę kursu. 17. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zajęciach praktycznych na własny koszt użyczył nieodpłatnie każdemu uczestnikowi kursu materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach praktycznych. 18. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego kursu harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych.

13 Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia przed rozpoczęciem kursu, na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 20. Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w kursie, liczby osób, które zrezygnowały z udziały w kursie). 21. W celu potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu projekt protokołu odbioru kursu, a w nim następujące dokumenty: a) programy kursów zawierające nazwę kursu, czas trwania i sposób jego organizacji, cele kształcenia, plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych b) dzienniki zajęć edukacyjnych, zawierające: listę obecności na zajęciach teoretycznych i praktycznych wymiar godzin zajęć edukacyjnych tematy zajęć edukacyjnych miejsce przeprowadzenia kursu c) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń (z odpowiednim logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej) potwierdzające ukończenie kursu przez każdego uczestnika. d) ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonego kursu wzór ankiety musi zostać ustalony i zaakceptowany przez Koordynatora Powiatowego projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 22. Wykonawca zobowiązany jest do promowania Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) poprzez umieszczenie w miejscu odbywania warsztatów i kursów, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem warsztatów i kursów, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji warsztatów i kursów, materiałach szkoleniowych, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach logo Unii Europejskiej, oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji: Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. Użyte logotypy i sformułowania muszą być zgodne z aktualnymi Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Warszawa, 31 grudnia 2013 r.

14 Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji kursów, a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 24. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learning. 26. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie umowy z jednym wykonawcą. 27. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w wyniku nienależytej realizacji usługi. 28. Wykonawcę obciążają wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. 29. Wykonanie szkoleń rozliczane będzie na podstawie jedenastu faktur/rachunków, faktury/rachunki będą wystawione za zrealizowanie każdego z kursów. Rozdział: IV - Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w maksymalnym terminie do 28 września 2015 roku. Rozdział: V Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Rozdział: VI Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: posiadanie informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2015, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz ze zm.) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2015, lub wydruk z rejestru instytucji szkoleniowej na rok 2015, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz ze zm.). Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego

15 15 warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia e) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. a - e winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 5. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2 i 3, natomiast przy weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Rozdział: VII - Informacja o oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

16 16 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2015, lub wydruk z rejestru instytucji szkoleniowej na rok 2015, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz ze zm.) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokładnie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, albo złożyć ofertę

17 17 według własnego wzoru, ale taka oferta musi zawierać całą treść formularza oferty załącznik nr 1 do SIWZ 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz art. 23 ustawy Pzp). Rozdział: VIII - Podwykonawcy 1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 2. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. Rozdział: IX - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, ogłoszenia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (nr faxu (18) ) lub drogą elektroniczną (adres z zastrzeżeniem pkt Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego. 4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, ogłoszenia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia drugiej strony o wysłaniu. 6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

18 18 ul. Żywiecka 13; Nowy Sącz Faks (18) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i stosownych wyjaśnień udzielają od poniedziałku do piątku w godz do w kwestiach proceduralnych P. Marcin Janusz, tel. (18) , fax. (18) , a w sprawach merytorycznych P. Anna Migacz oraz P. Magdalena Morańda tel. (18) /24, fax. (18) , Rozdział: X Opis sposobu udzielenia wyjaśnień treści SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, pisemnie, faxem lub em wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, w wybrany przez siebie sposób, tj. pisemnie, faxem lub em na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronach internetowych ( i pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronach internetowych i Rozdział: XI - Termin związania ofertą 1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Rozdział: XII - Opis sposobu przygotowania ofert 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), 2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

19 19 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać na uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 7. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8. Zaleca się, by każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę. 9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia) przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach. 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 14. Na ofertę składają się: a) formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczących braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. Pzp (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), e) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2015, lub wydruk z rejestru instytucji szkoleniowej na rok 2015, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz ze zm.) f) jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 15. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zabezpieczonych kopertach oznaczonych pieczątką lub nazwą i adresem wykonawcy. Kopertę należy zaadresować: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13; Nowy Sącz

20 20 oraz oznakować: Oferta na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. Rozdział : XIII - Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferty muszą być złożone, tj. muszą wpłynąć do siedziby zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Żywiecka 13, Sekretariat pok. 209, w terminie do dnia roku, do godziny 09:00. Godziny pracy Sekretariatu: poniedziałek od 8 00 do 16 00, od wtorku do piątku od 7 00 do Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13, Nowy Sącz, oraz opisane: Oferta na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. Dla ułatwienia podaje się wzór opisu: nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Żywiecka Nowy Sącz Zespół ds. Zamówień Publicznych Oferta na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach nie otwierać przed dniem r., godz Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na usługę pod nazwą:

WZÓR UMOWA. 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na usługę pod nazwą: 1 WZÓR UMOWA Załącznik nr 5 do SIWZ postępowania MOPS.IX.2710.ZP.02.2015 zawarta w dniu.. 2015 roku w Nowym Sączu pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13, nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.06.2014 Nowy Sącz, dnia 07.07.2014r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.pl/

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż

Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż /Imię i nazwisko i / lub nazwa (firma) Wykonawcy /Wykonawców występujących wspólnie Załącznik nr. 1 do SIWZ MOPS.IX.2710.ZP.08.2014r. OFERTA Złożona w postępowaniu o zamówienie usługi wykonania usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Kurs Prawa Jazdy Kategorii B w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 uczestników projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"

Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 uczestników projektu Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim Gliwice, dnia 12 grudnia 2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Powiat Gliwicki w związku z realizacją projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro URZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU 50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 Tel. 71 371 63 00, fax. 71 371 63 60, e-mail: SekretariatUSWRO@stat.gov.pl Znak sprawy: WRO-WA.2720.100.2015 Wrocław, dnia 03.06.2015 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 440 Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) 678 31 13 fax. (85) 678 31 03

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 440 Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) 678 31 13 fax. (85) 678 31 03 Znak sprawy : PZP.26.3.31.2015 Białystok, dn. 16.09.2015r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi/dostawy/roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie dotyczy projektu: Profesjonalne Jaworzno

Ogłoszenie dotyczy projektu: Profesjonalne Jaworzno Data publikacji: 11.03.2013 r. Ogłoszenie dotyczy projektu: Profesjonalne Jaworzno realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia 07.11.2011 r.... (kierownik jednostki zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej"

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej Nasz znak: ZSP2/683/2011 Brzesko, dnia 18.11.2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku im. Boh. Westerplatte ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko Tel.: 14-66 316-03 Faks: 14-68- 630-07 www.zsp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Aleksandrów Kujawski, 31 stycznia 2013 r. na realizację usługi szkoleniowej dla uczestników projektu szkoleniowego Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ul. Grunwaldzka 275 43 600 Jaworzno NIP: 632-00-11-505 KRS: 0000134320 tel. : 032-614 21 00 do 03, fax: 032 614 21 04 e-mail:

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Znak sprawy: DOA.261.4.14.2015.MZ Częstochowa, 27.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Miejski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych (w kategorii II WJO) z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO

ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów, współfinansowanego przez Unię Europejską Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, dnia 17.06.2011 r. Numer sprawy: 4/2011/PR/Lublin Zamawiający: CONSULTOR Sp. z o.o. 20 325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 tel. 081 745 41 91, fax. 081 745 41 92 Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Projekt SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Projekt SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2014 Zapytanie ofertowe Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36 na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: nr WND-POKL.06.01.01-04-006/14 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/47/2015 Wrocław, dnia 30 października 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Pilotaż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo