SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,"

Transkrypt

1 1 Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP Nowy Sącz, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach o równowartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą na usługę: Zorganizowanie i wykonanie usług szkoleniowych w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach, zwane dalej warsztatami usługą szkoleniową, szkoleniem lub kursem Rozdział : I - Nazwa i adres Zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13; Nowy Sącz, tel. (18) , fax. (18) NIP: REGON: strona internetowa do ogłoszeń: Rozdział : II - Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość ustalona podstawie art. 32 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i które jest zamówieniem usług o charakterze niepriorytetowym w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym /Dz.U. z 2010 Nr 12, poz. 68). Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

2 2 a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r. pod numerem b) opublikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń MOPS ul. Żywiecka 13, Nowy Sącz w dniu r. c) opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: w dniu r. d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: e) specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13, Nowy Sącz, pok. nr 120. Rozdział : III - Opis przedmiotu zamówienia: Kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: usługi edukacyjne i szkoleniowe usługi szkoleniowe usługi szkolenia zawodowego Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składające się z 8 kursów, w całości finansowane ze środków publicznych, a mianowicie: Kurs 1 kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z bezpieczną wymianą butli dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu magazyniera z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z bezpieczną wymianą butli. 2. Kurs na magazyniera 25 godzinny praktyczno teoretycznych (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. obowiązki magazyniera b. przepisy i normy w magazynowaniu c. organizacja gospodarki magazynowej d. zagospodarowanie magazynu oraz techniki magazynowania e. prowadzenie dokumentacji, obieg dokumentów i towarów związanych z pracą w magazynie f. wydawanie towarów 3. Kurs obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z bezpieczną wymianą butli 55 godzinny (gdzie 1 h to 60 minut, z czego 35 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin praktycznych) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. typy stosowanych wózków b. budowa wózka c. czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

3 3 d. czynności kierowcy w czasie pracy wózkami e. wiadomości z zakresu BHP f. informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych, pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez Słuchacza g. praktyczna nauka jazdy wózkiem 20 godzin każdy uczestnik 4. Teren na którym odbywać się będą zajęcia praktyczne z jazdy wózkiem widłowym, musi być ogrodzony. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji części praktycznej kursu na ubitym nie utwardzonym gruncie (ubita ziemia). 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom szkolenia miejsc siedzących w zamkniętym pomieszczeniu, podczas każdego dnia zajęć praktycznych. 7. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia ubrania robocze (na wymaganych stanowiskach) Kurs 2 kurs z carvingu pierwszego stopnia dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu carvingu pierwszego stopnia. 2. Kurs carvingu pierwszego stopnia 10 godzin praktyczno teoretycznych (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. Historia sztuki carvingu, b. narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji c. sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac d. rzeźbienie takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne e. tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie kompozycji przestrzennej) f. Metody pracy: g. zajęcia teoretyczne 1 godzin h. ćwiczenia praktyczne 9 godzin 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu kompletu noży do carvingu (co najmniej 2 szt.) ze stali nierdzewnej, które po zakończeniu kursu zostaną własnością uczestnika kursu Kurs 3 kurs kucharz małej gastronomii dla 2 osób 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu kucharz małej gastronomii. 2. Kurs kucharz małej gastronomii 80 godzinny praktyczno teoretycznych (30 godzin teorii i 50 godzin praktyki) (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w małej gastronomii b. dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii c. przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w małej gastronomii d. przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii e. dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii f. sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii g. planowanie posiłków i układanie prostego menu w małej gastronomii

4 4 h. porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w małej gastronomii i. organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w małej gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony j. przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii k. ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów w małej gastronomii l. ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych w małej gastronomii, obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw. m. Wykonawca zapewni uczestnikowi kursu wykonanie minimum sanitarnego z elementami HACCP i badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia). 3. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia ubrania robocze (na wymaganych stanowiskach). 4. Minimum sanitarne z elementami HACCP i badaniami do celów sanitarnoepidemiologicznych (książeczka zdrowia) Kurs 4 kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu grafiki komputerowej. 2. Kurs grafiki komputerowej 80 godzinny praktyczno teoretyczny (gdzie 1h to 45 minut,) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. obsługa programu Corel Draw 27 godzin: wprowadzenie do programu podstawy pracy z programem tworzenie nowego dokumentu narzędzia i techniki służące do rysowania obiektów narzędzia i techniki służące do kształtowania obiektów praca z mapami bitowymi praca z tekstem zapisywanie i eksportowanie dokumentów b. obsługa programu Adobe Photoshop 26 godzin: wprowadzenie do programu podstawy pracy z programem tworzenie nowego dokumentu praca z warstwami malowanie i rysowanie praca z tekstem zaznaczanie dopasowywanie obrazów przekształcanie obiektów retuszowanie i korekcja obrazów wykorzystywanie efektów i filtrów zapisywanie i eksportowanie plików c. obsługa programu Adobe flash 27 godzin: sposoby i przykłady zastosowań flasha różnice pomiędzy grafika bitmapową a wektorową

5 5 interfejs użytkownika rysowanie kolor i wypełnienie transformacje kształtów i wypełnień typy i zastosowania selekcji praca z wieloma obiektami podstawy animacji własności dokumentu animacja testowanie filmu animacja poklatkowa animacja kształtu animowanie gradientu tworzenie i edycja symboli animacja ruchu warstwy prowadzące efekty linii czasu maskowanie praca z tekstem bitmapy tworzenie interaktywnych przycisków interakcji movie clip publikacja i eksport filmu 3. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu sprzęt oraz indywidualne stanowiska pracy, wyposażone w komputery z odpowiednim i niezbędnym licencjonowanym oprogramowaniem. Kurs 5 kurs obsługi komputera z certyfikatem ECDL dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kurs obsługi komputera z certyfikatem ECDL. 2. Kurs obsługi komputera z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Certyfikacja tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. 3. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 100 godzinnego szkolenia wraz z egzaminami z zakresu: ECDL CORE dla 1 osoby 4. Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi komputera niezbędnych do podjęcia pracy. 5. Poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń rozumie się w szczególności obowiązki Wykonawcy obejmujące: a. opracowanie programów szkoleń zgodnie z Syllabusem ECDL b. program szkolenia z zakresu ECDL CORE musi zawierać treści w ramach przedstawionych poniżej modułów: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami,

6 6 przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja. c. wskazanie miejsca (lokalizacji) zajęć. d. zapewnienie niezbędnego sprzętu umożliwiającego sprawne prowadzenie szkoleń tj. niezbędnych mebli biurowych (stoły, krzesła), minimum 1 stanowiska komputerowego z niezbędnym licencjonowanym oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. e. zajęcia muszą być prowadzone na zasadzie 1 osoba 1 stanowisko komputerowe. Kurs 6 kurs cukierniczy z elementami zdobnictwa cukierniczego dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu cukierniczego z elementami zdobnictwa cukierniczego. 2. Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z tematyką; technologii produkcji cukierniczej, obsługi niezbędnych maszyn i urządzeń, procesów produkcji i różnych metod wypiekania i przygotowywania ciast oraz ich ozdabiania, podstaw przedsiębiorczości. 3. Kurs cukierniczy z elementami zdobnictwa cukierniczego z elementami przedsiębiorczości 90 godzinny praktyczno teoretycznych - minimum 45 godzin zajęć praktycznych (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. podstawy charakterystyka półfabrykatów stosowanych w cukiernictwie ciast: blaty, ranty, korpusy b. charakterystyka surowców do kremów i mas: kremy grzane, kremy zaparzane, kremy gotowane, kremy na zimno, mas makowych, mas serowych, mas orzechowych, mas migdałowych, mas owocowych, mas marcepanowych, c. półfabrykaty do wykańczania: polewy, pomady, glazury, posypki, galaretki, d. zastosowanie nowych mixów i nowych technologii do wyrobu ciast Kurs 7 kurs obsługi programu insert, Optima, Płatnik dla 1 osoby

7 7 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu obsługi programu insert, Optima, Płatnik. 2. Kurs obsługi programu insert, Optima, Płatnik 120 godzinny praktyczno teoretyczny (gdzie 1h to 60 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. Obsługa programu Płatnik zajęcia praktyczne 20 godzin: Omówienie aktualnej wersji programu Płatnik. Różnice między aktualną wersją a starym programem Płatnik Omówienie dostępnych źródeł informacji o programie Płatnik Instalacja programu Płatnik: Pierwszorazowa instalacja Aktualizacja poprzedniej wersji programu Omówienie podstawowego menu oraz ikon programu Ustawienia parametrów do prawidłowego funkcjonowania programu Sposoby wprowadzania danych do programu: Import dokumentów Manualne wprowadzanie danych Zakładanie kartotek płatnika Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS: Firmy dodatkowych rachunków bankowych dodatkowych adresów prowadzonej działalności zmiana danych wyrejestrowanie Tworzenie kartotek ubezpieczonych: wprowadzanie danych zmiana danych uzupełnianie danych weryfikacja kartotek ubezpieczonych nadmiarowość kartotek ubezpieczonego eliminowanie błędnych zapisów w rejestrze ubezpieczonych zmiana/kartoteka danych łączenie kartotek ubezpieczonych (zmiana w kreatorze łączenia kartotek) Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS: pracowników, zleceniobiorców zmiana danych osobowych zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia wyrejestrowanie weryfikacja kartotek ubezpieczonych nadmiarowość kartotek ubezpieczonego eliminowanie błędnych zapisów w rejestrze ubezpieczonych zmiana/kartoteka danych łączenie kartotek ubezpieczonych (zmiana w kreatorze łączenia kartotek) Tworzenie dokumentów rozliczeniowych Korekty dokumentów: Korekty dokumentów zgłoszeniowych Korekty dokumentów rozliczeniowych Metody przesyłania dokumentów do ZUS Tworzenie dokumentów płatniczych (przelewów):

8 8 tworzenie zestawów dokumentów weryfikacja zestawów wysyłanie zestawów pobieranie potwierdzeń dla wysłanych zestawów dokumentów Tworzenie raportów dla ubezpieczonych RMUA b. Moduł II Kadry i płace - zajęcia praktyczne 30 godzin: Przeznaczenie i możliwości programu Kadry i Płace Podstawowe elementy, zdarzenia i obiekty kalendarzowe w programie Tworzenie systemów wynagrodzeń firmy i pracownika Wprowadzanie pracowników i przyjęcie ich do pracy Modyfikacja systemów wynagrodzeń Zdarzenia w programie choroby, urlopy, nadgodziny Zwalnianie pracowników lub przedłużanie umów o pracę, aneksy Umowy cywilnoprawne Wydruk list płac, kart wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy i inne raporty dostępne w programie Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu Płatnik c. Moduł III Systemy finansowo- księgowe - zajęcia praktyczne 70 godzin: Książka przychodów i rozchodów prowadzenie: zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT, ewidencji dodatkowej, ewidencji wynagrodzeń, rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu, spisu z natury, naliczenia zaliczek na podatek dochodowy, sporządzenie deklaracji podatkowych, możliwość wysyłania do systemu e-deklaracji Pełna księgowość - księgowość kontowa tworzenie okresów obrachunkowych, stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont, księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych, generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres, wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji, predekretację dokumentów, prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT- UE, VAT-9M i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji, sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT, rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową, obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych, inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego, oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,

9 9 księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe, parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych, generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków, tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych Ewidencja środków trwałych automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego, zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa), prowadzenie ewidencji wyposażenia, automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych, ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych, uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych, zawieszenie amortyzacji środka trwałego, ewidencję środków trwałych będących w budowie, Kurs 8 kurs grafiki komputerowej oraz projektowania i pozycjonowania stron www dla 1 osoby 1. Przeprowadzenie w terminie nie dłuższym niż do dnia r. kursu grafiki komputerowej oraz projektowania i pozycjonowania stron www. 2. Kurs grafiki komputerowej 100 godzinny praktyczno teoretyczny (gdzie 1h to 45 minut) powinien obejmować minimalny zakres tematyczny wymieniony poniżej: a. obsługa programu Corel Draw 25 godzin: wprowadzenie do programu podstawy pracy z programem tworzenie nowego dokumentu narzędzia i techniki służące do rysowania obiektów narzędzia i techniki służące do kształtowania obiektów praca z mapami bitowymi praca z tekstem zapisywanie i eksportowanie dokumentów b. obsługa programu Adobe Photoshop 25 godzin: wprowadzenie do programu podstawy pracy z programem tworzenie nowego dokumentu praca z warstwami malowanie i rysowanie praca z tekstem zaznaczanie

10 10 dopasowywanie obrazów przekształcanie obiektów retuszowanie i korekcja obrazów wykorzystywanie efektów i filtrów zapisywanie i eksportowanie plików c. obsługa programu Adobe flash 25 godzin: sposoby i przykłady zastosowań flasha różnice pomiędzy grafika bitmapową a wektorową interfejs użytkownika rysowanie kolor i wypełnienie transformacje kształtów i wypełnień typy i zastosowania selekcji praca z wieloma obiektami podstawy animacji własności dokumentu animacja testowanie filmu animacja poklatkowa animacja kształtu animowanie gradientu tworzenie i edycja symboli animacja ruchu warstwy prowadzące efekty linii czasu maskowanie praca z tekstem bitmapy tworzenie interaktywnych przycisków interakcji movie clip publikacja i eksport filmu d. projektowanie i pozycjonowanie stron www 25 godzin: projektowanie stron www: technologie tworzenia stron WWW pozycjonowanie elementów na stronie za pomocą identyfikatorów (ID)w językach HTML i CSS style CSS 3 - wygląd bloków i tekstu style CSS 3 Selektory metody tworzenia Responsive web design - dopasowanie stron do urządzenia osadzanie JavaScript na stronach WWW publikowanie stron WWW na serwerach schemat tworzenia stron www pozycjonowanie stron: omówienie najpopularniejszych wyszukiwarek statystyki wyszukiwarek dobór słów kluczowych

11 11 trendy wyszukiwania optymalizacja witryny indeksacja witryny odnośniki architektura strony zarządzanie linkami rejestracja stron w katalogach 3. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu sprzęt oraz indywidualne stanowiska pracy, wyposażone w komputery z odpowiednim i niezbędnym licencjonowanym oprogramowaniem. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Uwaga! Zamawiający podał minimalny zakres programowy, wskazując na zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas kursu. 2. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia uczestnikom kursu w których jest wymagane wykonanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych określają przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, według których osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarnoepidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (art. 59 ust.2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia) 3. Wykonawca zapewnia (pokrywa koszty) niezbędne badania lekarskie i inne dla uczestników kursów, które są niezbędne do udziału w szkoleniach. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby uczestnik szkolenia dołączył do istniejącej/tworzącej się grupy szkoleniowej na danym szkoleniu, z zastrzeżeniem prowadzenia szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestników kierowanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca kursów zapewnia: a) programy kursów b) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego kursu c) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki 6. Wykonawca prowadzi dokumentację z przebiegu każdego kursu w skład w której wchodzi: a) program kursu b) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: listę obecności wymiar godzin zajęć edukacyjnych tematy zajęć edukacyjnych miejsce przeprowadzenia kursu c) rejestr wydanych zaświadczeń 7. Program kursu zawiera:

12 12 a) Nazwę formy kształcenia b) Czas trwania, liczbę godzin i sposób jego organizacji c) Cele kształcenia d) Plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar e) Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych f) Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych 8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem. 9. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia ubrania robocze (na wymaganych stanowiskach) 10. Kursy muszą być ściśle ukierunkowane na zdobycie umiejętności praktycznych, zgodnie z kierunkiem danego kursu przy uwzględnieniu nowoczesnych technologii i wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, stawianych obecnie na rynku pracy. Po zakończenie każdego kursu Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonego kursu wzór ankiety musi zostać ustalony i zaakceptowany przez Koordynatora powiatowego projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż. 11. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były przeprowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programu kursu. 12. Wykonawca realizujący kursy zapewnia w trakcie trwania szkolenia warunki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapewni ubezpieczenie uczestnikom szkolenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie kursu oraz w drodze do i z miejsca szkolenia w kwocie nie mniejszej niż 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na każdego uczestnika kursu. 13. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami. 14. Miejsce i termin przeprowadzenia kursu: a) w zakresie teoretycznym i praktycznym, wykłady i ćwiczenia w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza, b) kursy będą prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 00 do 20 00, lecz czas zajęć w ciągu jednego dnia nie może być dłuższy niż 8 godzin zegarowych. 15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia każdemu uczestnikowi podczas każdego dnia kursu poczęstunku składającego się z kawy, herbaty, (według bieżących potrzeb uczestnika) napojów zimnych (woda mineralna minimum 1,0l, oraz 0,5 litra soku) i drobnych ciasteczek (minimum 150g) 16. Zamawiający wymaga aby Wykonawca od pierwszego dnia zajęć teoretycznych na własny koszt przekazał każdemu uczestnikowi kursu materiały niezbędne do uczestnictwa w kursie odzwierciedlające tematykę kursu. 17. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zajęciach praktycznych na własny koszt użyczył nieodpłatnie każdemu uczestnikowi kursu materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach praktycznych. 18. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego kursu harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych.

13 Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników z danymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia przed rozpoczęciem kursu, na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 20. Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w kursie, liczby osób, które zrezygnowały z udziały w kursie). 21. W celu potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu projekt protokołu odbioru kursu, a w nim następujące dokumenty: a) programy kursów zawierające nazwę kursu, czas trwania i sposób jego organizacji, cele kształcenia, plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych b) dzienniki zajęć edukacyjnych, zawierające: listę obecności na zajęciach teoretycznych i praktycznych wymiar godzin zajęć edukacyjnych tematy zajęć edukacyjnych miejsce przeprowadzenia kursu c) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń (z odpowiednim logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej) potwierdzające ukończenie kursu przez każdego uczestnika. d) ankiety ewaluacyjne z przeprowadzonego kursu wzór ankiety musi zostać ustalony i zaakceptowany przez Koordynatora Powiatowego projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 22. Wykonawca zobowiązany jest do promowania Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) poprzez umieszczenie w miejscu odbywania warsztatów i kursów, na wszystkich materiałach związanych z przeprowadzeniem warsztatów i kursów, w szczególności na dokumentach dotyczących przebiegu realizacji warsztatów i kursów, materiałach szkoleniowych, wydawanych dyplomach, certyfikatach lub innych zaświadczeniach logo Unii Europejskiej, oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacji: Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. Użyte logotypy i sformułowania muszą być zgodne z aktualnymi Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Warszawa, 31 grudnia 2013 r.

14 Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji kursów, a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 24. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learning. 26. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie umowy z jednym wykonawcą. 27. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w wyniku nienależytej realizacji usługi. 28. Wykonawcę obciążają wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. 29. Wykonanie szkoleń rozliczane będzie na podstawie jedenastu faktur/rachunków, faktury/rachunki będą wystawione za zrealizowanie każdego z kursów. Rozdział: IV - Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w maksymalnym terminie do 28 września 2015 roku. Rozdział: V Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Rozdział: VI Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: posiadanie informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2015, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz ze zm.) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający żąda poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2015, lub wydruk z rejestru instytucji szkoleniowej na rok 2015, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz ze zm.). Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego

15 15 warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia e) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedstawi Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania niniejszego warunku dokonana zostanie metodą - spełnia / nie spełnia 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. a - e winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 5. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2 i 3, natomiast przy weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Rozdział: VII - Informacja o oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

16 16 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2015, lub wydruk z rejestru instytucji szkoleniowej na rok 2015, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz ze zm.) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokładnie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, albo złożyć ofertę

17 17 według własnego wzoru, ale taka oferta musi zawierać całą treść formularza oferty załącznik nr 1 do SIWZ 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz art. 23 ustawy Pzp). Rozdział: VIII - Podwykonawcy 1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 2. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. Rozdział: IX - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, ogłoszenia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (nr faxu (18) ) lub drogą elektroniczną (adres z zastrzeżeniem pkt Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego. 4. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, ogłoszenia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron zobowiązana jest do telefonicznego powiadomienia drugiej strony o wysłaniu. 6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

18 18 ul. Żywiecka 13; Nowy Sącz Faks (18) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami i stosownych wyjaśnień udzielają od poniedziałku do piątku w godz do w kwestiach proceduralnych P. Marcin Janusz, tel. (18) , fax. (18) , a w sprawach merytorycznych P. Anna Migacz oraz P. Magdalena Morańda tel. (18) /24, fax. (18) , Rozdział: X Opis sposobu udzielenia wyjaśnień treści SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, pisemnie, faxem lub em wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, w wybrany przez siebie sposób, tj. pisemnie, faxem lub em na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronach internetowych (www.mops.nowysacz.pl i pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronach internetowych i Rozdział: XI - Termin związania ofertą 1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Rozdział: XII - Opis sposobu przygotowania ofert 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ (wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), 2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

19 19 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać na uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 7. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8. Zaleca się, by każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę. 9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia) przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach. 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 14. Na ofertę składają się: a) formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczących braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. Pzp (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), e) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia informacji o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2015, lub wydruk z rejestru instytucji szkoleniowej na rok 2015, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz ze zm.) f) jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 15. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zabezpieczonych kopertach oznaczonych pieczątką lub nazwą i adresem wykonawcy. Kopertę należy zaadresować: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13; Nowy Sącz

20 20 oraz oznakować: Oferta na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. Rozdział : XIII - Miejsce oraz termin składania ofert 1. Oferty muszą być złożone, tj. muszą wpłynąć do siedziby zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Żywiecka 13, Sekretariat pok. 209, w terminie do dnia roku, do godziny 09:00. Godziny pracy Sekretariatu: poniedziałek od 8 00 do 16 00, od wtorku do piątku od 7 00 do Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13, Nowy Sącz, oraz opisane: Oferta na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach. Dla ułatwienia podaje się wzór opisu: nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Żywiecka Nowy Sącz Zespół ds. Zamówień Publicznych Oferta na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż" realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach nie otwierać przed dniem r., godz Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo