WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 27 marca 2013 roku CPI-WZP /13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 10-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający - Centrum Projektów Informatycznych, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ ) oraz zmianę nr 2 treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 10-CPI-WZP- 2244/13 pn. Dostawa macierzy i przełączników sieciowych na potrzeby ośrodka przetwarzania epuap. WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ Punkt WDS16. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 3U"? Czy całe rozwiązanie ma być o wysokości 3U? Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe będą miały wysokość 8U? Punkt WDS17. Co Zamawiający rozumie pod pojęciami "Read % 70, Read Hit % 30, Drive Busy % 75"? Parametry wskazane w wymaganiu WDS.17. należy rozumieć zgodnie z ich ogólnie przyjętym znaczeniem w zakresie badania wydajności macierzy w oparciu o operacje I/O. Punkt WDS.30 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "NFC"? Czy nie jest to omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli NFS? Punkt WDS.31 Proszę o sprecyzowanie modeli macierzy określonych pojęciem "różne typy macierzy dyskowych"?

2 Strona 2 z 11 Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o ogólnodostępne na rynku modele macierzy, w szczególności macierz którą dysponuje zamawiający (wymaganie WDS.27 zawarte w OPZ) oraz typy macierzy RAID zawarte w wymaganiu WDS.21 OPZ. WDS.16. Czy Zamawiający z uwagi na inne wymagania określone w specyfikacji macierzy dyskowej m.in wydajności, redundancji i niezawodności, dopuści rozwiązanie, w którym wielkość pojedynczego elementu nie przekroczy wysokości 3U. WDS.16. Czy Zamawiający wskazując wysokość urządzenia określił wymaganie dotyczące maksymalnej wysokości dla łącznie obudowy kontrolerów wraz z ewentualnymi półkami dyskowymi czy parametr wysokości dotyczy każdego z elementów, o których mowa powyżej. Należy w tym miejscu jednoznacznie wskazać, iż w związku z pozostałymi wymaganiami dla macierzy dyskowej wymaganie dostarczenia urządzenia spełniającego parametr maksymalnej wysokości, jako łącznej w sposób znaczący ogranicza urządzenia spełniające łącznie określone wymagania oraz stanowi ograniczenie dostępnych produktów do IBM Storwize v7000. WDS.17. Czy Zamawiający wskazując wymaganą ilość operacji we/wy dla macierzy dyskowej przyjmuje za spełnienie warunku zaoferowanie urządzenia, które odpowiednio wyposażone i skonfigurowane uzyska określony parametr ( iops) czyli wydajność oferowanej macierzy, czy urządzenie, które przy wymaganej pojemności (80TB) spełni wymagane kryterium. W przypadku, gdy Zamawiający wymaga, aby ilość operacji we/wy dla macierzy dyskowej została zapewniona dla konfiguracji wymaganej siwz (80TB) zapis pozostaje w sprzeczności z WDS.16, WDS.33. Zamawiający wyjaśnia, iż w wymaganiu chodzi o wydajność dostarczanej macierzy która odpowiednio wyposażona i skonfigurowana uzyska wymagane parametry wydajnościowe. Wymóg WDS.17 nie jest w sprzeczności z WDS.16 i WDS.33, czego potwierdzeniem były różnorodne oferty złożone w postępowaniu numer 39-CPI-ZZP- 2244/12. WDS.17. Dla jakiego poziomu protekcji RAID ma być osiągnięta wymagana ilość operacji we/wy dla macierzy dyskowej. Należy nadmienić, że poziom protekcji ma kluczowe znaczenie dla określenia parametru względem założeń przedstawionych przez Zamawiającego. Wymagana ilość operacji we/wy musi być osiągnięta dla poziomu protekcji RAID mirroring.

3 Strona 3 z 11 WDS.17. Dla jakiej wielkości parametru pakietu danych (w kb) ma być osiągnięta wymagana ilość operacji we/wy. Wielkość pakietów danych ma wpływ na wielkość parametru we/wy liczonego w iops i powinien być uwzględniony przy określeniu wymagania. Zamawiający przeprowadzi serię testów z pakietami danych o wielkości będącej wielokrotnością 4kB. WDS.17. Czy Zamawiający dla wyliczenia wymaganej ilości operacji we/wy dla macierzy dyskowej dopuszcza możliwość, teoretyczną, osiągnięcia wymaganych parametrów poprzez zastosowanie dysków typu SSD. Należy w tym miejscu stwierdzić, że osiągnięcie wymaganego parametru przy zastosowaniu jednorodnych dysków oraz jednoczesnego wyłączenia możliwości zastosowania dysków SSD prowadzi do niejednoznacznej i niezwykle trudnej do weryfikacji parametru sytuacji, w której spełnienie warunków pozostaje w sprzeczności z wymaganiami. Dla przykładu, w dalekim uproszczeniu, uzyskanie wiążącej i jednoznacznej wartości oraz zachowaniu jednorodnego charakteru dysków wymaga zainstalowania ilości dysków, która znacząco wykracza poza określone wymagania, również te dotyczące rozbudowy a nie wspominając i wysokości macierzy dyskowej. Wyliczenia wymaganej ilości operacji we/wy dla macierzy należy oprzeć na dyskach które faktycznie będą dostarczane. Zamawiający dokonał zmian w OPZ w zakresie wybranych wymagań, m.in. wysokości macierzy. WDS.17. Czy Zamawiający dopuszcza uzyskanie wymaganego parametru poprzez dodawanie kolejnych węzłów (node) dla oferowanej macierzy dyskowej, dzięki czemu urządzenie reprezentowane jako pojedynczy zasób osiąga wymagany parametr. Zamawiający w dniu 7 marca 2013 r. dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie, co umożliwia taką operację. WDS.27. Prosimy o określenie ilości macierzy dyskowych DS4700 oraz wielkości wolumenów jakie, w przypadku zaoferowania rozwiązania uniemożliwiającego dokonanie mirror, Wykonawca zobowiązany będzie zmigrować na oferowaną macierz dyskową. Zamawiający posiada dwie macierze dyskowe DS4700 oraz wolumeny o wielkości zgodnie z poniższą tabelą: DS4700 Wielkość Liczba GB GB GB MB GB MB GB 3

4 Strona 4 z GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB 1 WDS.27. Czy przez mirror macierzy DS4700 rozumie przenoszenie kopi wolumenów danych pomiędzy macierzami dyskowymi przy wykorzystaniu natywnego oprogramowania macierzy bez udziału macierzy dyskowych czy automatyczną replikację danych z macierzy na macierz. Przez spełnienie wymagania WDS.27 Zamawiający rozumie realizację jednego z dwóch scenariuszy: 1. dostawę macierzy której mechanizmy mirroringu będą kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego macierzą, 2. dostawę macierzy której mechanizmy mirroringu nie są kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego macierzą, co będzie skutkowało: a. koniecznością wykonania przez Wykonawcę kopii logicznej danych z macierzy będących w posiadaniu Zamawiającego, na macierze dostarczane, b. uruchomienie przez Wykonawcę funkcjonalności mirroringu pomiędzy dostarczanymi przez Wykonawcę macierzami. c. Objęcie przez Wykonawcę gwarancją wykonanej usługi wykonania migracji danych i uruchomienia mirroringu. WDS.27. Zamawiający, z uwagi na infrastrukturę, wymaga aby replikacja macierzy dyskowych odbywała się w trybie synchronicznym czy asynchronicznym? Zamawiający wymaga, aby replikacja odbywała się w trybie synchronicznym. WDS.30. Zamawiający wymaga aby urządzenie obsługiwało protokoły NFC oraz CIFS. W rozumieniu obowiązujących standardów protok6ł NFC (Near Field Communication) jest charakterystyką usług związanych z technologią zbliżeniową urządzeń mobilnych. Prosimy o

5 Strona 5 z 11 wyjaśnienie czy Zamawiający używając akronimu NFC miał na uwadze natywną obsługę protokołu FC czy też wymaga dostarczenia urządzenia obsługującego protokół NFS oraz CIFS a tym samym nastąpiła omyłka w opisie. WDS.31 Prosimy o określenie typów macierzy dyskowych, na które ma istnieć możliwość wykonywania migracji wolumenów logicznych. Czy oferent winien uwzględnić stosowne licencje dla tej funkcjonalności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wielkości wyrażonej w TB dla której stosowne licencje należy uwzględnić. WDS Czy stosowne licencje należy uwzględnić w kalkulacji cenowej. Jeśli tak prosimy o określenie czy dostarczone licencje mają uwzględniać wymaganą pojemność brutto macierzy dyskowej czy pojemność do której ma istnieć możliwość jej rozbudowy (200TB). WDS Czy stosowne licencje należy uwzględnić w kalkulacji cenowej Jeśli tak prosimy o określenie czy dostarczone licencje mają uwzględniać wymaganą pojemność brutto macierzy dyskowej czy pojemność do której ma istnieć możliwość jej rozbudowy (200TB). Tak, stosowne licencje należy uwzględnić w kalkulacji cenowej. Dostarczane licencje mają uwzględniać wymaganą pojemność brutto macierzy dyskowej. OD.3. Prosimy o określenie wymagań dotyczących przygotowania procedur eksploatacyjnych oraz instrukcji aby Oferent przed złożeniem oferty i oświadczeń miał możliwość zapoznania się z wymaganiem na zasadach równouprawnienia dostępu do informacji i pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Zamawiający wymaga, aby w momencie odbiorów Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie wytworzone przez producenta sprzętu dokumenty/instrukcje: - montażu sprzętu, - obsługi i eksploatacji sprzętu, - konserwacji sprzętu, - i inne jeśli występują. WDS.23 WDS.24. Czy w przypadku gdy architektura macierzy dyskowej spełniająca wymagania określone w siwz uwzględnia konieczność zainstalowania dodatkowych elementów np. Serwery zarządzania usługami, modułów zasilania etc. Zamawiający uzna za spełniające wymagania dostarczenie urządzeń dodatkowych realizujących określone funkcje. Należy w tym miejscu

6 Strona 6 z 11 zaznaczyć, że zamieszczone w specyfikacji wymagania maja odniesienie do typu i rodzaju macierzy dyskowych, które dla realizacji funkcjonalności opisane siwz, wymagają, lub wymagać mogą dodatkowych elementów takich jak np. Serwery zarządzające komunikacją dla obsługi protokołu CIFS. Ponadto nie są znane dostępne urządzenia spełniające określone siwz wymagania przy zachowaniu parametrów dotyczących zintegrowania funkcji wewnątrz pojedynczego urządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do odsprzedaży licencji a w niektórych przypadkach, zależnie od statusu, do zapewnienia w imieniu producenta stosownej opieki serwisowej dla oprogramowania. W związku z tym, czy Zamawiający akceptuje sytuację, w której uprawniony Dostawca nie udziela a przekazuje za opłatą lub bez, licencje oprogramowania Zamawiającemu? Stosownie do zapisów Istotnych postanowień Umowy taka sytuacja jest dopuszczona. Istotne postanowienia umowy dopuszczają sytuację, w której Wykonawca nie jest producentem oprogramowania. Zamawiający oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (dalej zwane MAiC ) mają w wyniku wykonania umowy, uzyskać prawo licencji na warunkach wskazanych w istotnych postanowieniach umowy i OPZ. Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której Zamawiający i MAiC uzyskaliby jedynie prawo sublicencji do oprogramowania. Zamawiający w treści zapisów Istotnych postanowień Umowy wskazuje na zasady wniesienia i tryb zwolnienia zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania Umowy. W związku z odniesieniem do rękojmi dla częściowego zwrotu zabezpieczenia prosimy o określenie, czy zwrot zabezpieczenia z tego tytułu nastąpi zgodnie z postanowieniem art. 568 K.C. czy też innym. Zwolnienie wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie dokonane na zasadach wskazanych w 15 Istotnych postanowień umowy. Okres rękojmi za wady jest określony w 7 ust. 8 Istotnych postanowień umowy. W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie WDS.21. Zamawiający wymaga, aby macierze dyskowe obsługiwały następujące poziomy RAID: 0, 1, 5, 10. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające alternatywne poziomy RAID, zapewniające tą samą wydajność i poziom bezpieczeństwa? Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ w tym zakresie. Czy Zamawiający będzie oceniał spełnienie wymogów odnoszących się do parametrów technicznych i funkcjonalnych proponowanego rozwiązania w odniesieniu do zapisów określonych w SIWZ w formule TAK spełnia / NIE nie spełnia, gdzie tylko odpowiedź TAK nie powoduje odrzucenia oferty jako nie spełniającej zapisów SIWZ czy też w formule TAK spełnia / NIE nie spełnia / PRAWIE spełnia?

7 Strona 7 z 11 Zamawiający odsyła do art. 89. ust. 1 pkt 2) Ustawy oraz pkt lit. b) SIWZ. Czy wszystkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają dla Zamawiającego znaczenie i muszą zostać spełnione przez produkty / rozwiązanie proponowane przez Oferenta czy też są w SIWZ zapisy, które dla Zamawiającego są nieistotne i nie muszą być spełnione przez produkty / rozwiązanie proponowane przez Oferenta? W przypadku, gdy NIE wszystkie zapisy są istotne prosimy o podanie ścisłej klasyfikacji zapisów SIWZ z podziałem na ważne i nieważne. Zamawiający odsyła do art. 89. ust. 1 pkt 2) Ustawy oraz pkt lit. b) SIWZ. Czy wszystkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają dla Zamawiającego znaczenie i muszą zostać spełnione przez produkty / rozwiązanie proponowane przez wszystkich Oferentów czy też jest Oferent/Grupa Oferentów, która nie musi spełniać wszystkich zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy NIE wszyscy Oferenci muszą spełniać wszystkie zapisy prosimy o podanie kryteriów podziału Oferentów na tych, którzy muszą spełniać wszystkie zapis SIWZ i tych, którzy wszystkich zapisów SIWZ spełniać nie muszą. Zamawiający odsyła do art. 7 ust. 1 Ustawy. Wskazana powyżej koncepcja Wykonawcy dot. wprowadzania podziału Oferent/Grupa Oferentów, która nie musi spełniać wszystkich zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Czy wszystkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zostać spełnione wg. stanu na dzień składania ofert, czy też istnieje grupa zapisów, której spełnienie jest określone innym przyszłym terminem czasowym lub brakiem terminu czasowego. W przypadku gdy NIE wszystkie zapisy SIWZ mają być spełnione wg. stanu na dzień składania ofert prosimy o sprecyzowanie, które z zapisów mogą być spełnione w innych przyszłych terminach oraz prosimy o określenie tych terminów. Zamawiający odsyła do art. 82 ust. 3 Ustawy oraz pkt lit. b) SIWZ. Zamawiający w wymogu WDS.17 wskazuje: Macierze dyskowe muszą gwarantować ilość operacji wejścia/wyjścia na poziomie co najmniej IOPS przy założeniu następujących parametrów pracy macierzy: Read % 70, Read Hit % 30, Drive Busy % 75. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia na etapie odbioru umowy niezależnemu podmiotowi trzeciemu wykonania testów wydajnościowych i funkcjonalnych macierzy, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego wymagania. Fundamentalną zasadą prowadzenia postępowań w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień publicznych jest ich jawność, transparentność i publiczny dostęp do informacji. 1. Prosimy o wyjaśnienie:

8 Strona 8 z 11 Co Zamawiający ma na myśli pisząc zastrzega możliwość? Na bazie, jakich przesłanek Zamawiający będzie dokonywał wyboru skorzystania bądź nie skorzystania z owej zastrzeżonej możliwości? Czy jeżeli Oferta wygrywająca będzie bazowała na macierzy IBM V7000 to Zamawiający skorzysta z tej możliwości czy nie skorzysta? Czy jeżeli Oferta wygrywająca nie będzie bazowała na macierzy IBM V7000 to Zamawiający skorzysta z tej możliwości czy nie skorzysta? Sformułowanie zastrzega możliwość oznacza ma prawo. Tym samym to Zamawiający decyduje o przeprowadzeniu ewentualnego testu (test nie będzie obligatoryjny). W opinii Zamawiającego, kwestia przesłanek nie ma znaczenia dla Wykonawcy na tym etapie postępowania, a SIWZ uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 Ustawy. Ponadto, prawo do przeprowadzenia testu, będzie przysługiwało Zamawiającemu niezależnie od zaoferowanego rozwiązania technologicznego. 2. Prosimy o podanie dokładnej metodyki i metodologii testów. 3. Prosimy o udostępnienie narzędzi informatycznych, którymi testy będą wykonywane. 4. Prosimy o podanie nazwy podmiotu trzeciego, który będzie testował macierz. 5. Czy podmiot trzeci będzie to czynu nieodpłatnie w formie darowizny dla CPI? 6. Czy koszty będzie opłacać CPI? 7. Czy koszty testów będzie opłacał Wykonawca? 8. Czy koszty testów należy uwzględnić w Ofercie? Koszty ewentualnego testu poniesie Zamawiający. Na obecnym etapie Zamawiający nie dysponuje informacją dot. podmiotu który będzie przeprowadzał ewentualny test i stosowanej przez ten podmiot metodyki jego prowadzenia. W opinii Zamawiającego, powyższe pytania nie mają znaczenia dla Wykonawcy na tym etapie postępowania i są formułowane wyłącznie dla zwłoki. SIWZ uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 Ustawy. 9. Jakie są koszty testów? Na tym etapie koszty nie są znane. Odpowiedź j.w. 10. Na jakich zasadach inni Oferenci będą brali udział w testach? Wynik ewentualnego testu będzie podlegał udostępnieniu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej. 11. Jak Zamawiający zagwarantuje jawność testów - zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym?

9 Strona 9 z 11 Wynik ewentualnego testu będzie podlegał udostępnieniu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej. Zamawiający w wymogu WDS.17 wskazuje: Macierze dyskowe muszą gwarantować ilość operacji wejścia/wyjścia na poziomie co najmniej IOPS przy założeniu następujących parametrów pracy macierzy: Read % 70, Read Hit % 30, Drive Busy % 75. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia na etapie odbioru umowy niezależnemu podmiotowi trzeciemu wykonania testów wydajnościowych i funkcjonalnych macierzy, celem potwierdzenia spełnienia niniejszego wymagania. Czy podane powyżej parametry odnoszą się do macierzy dyskowej (liczba pojedyncza), która musi gwarantować ilość operacji wejścia/wyjścia na poziomie co najmniej IOPS przy założeniu następujących parametrów pracy macierzy (Read % 70, Read Hit % 30, Drive Busy % 75) czy też do macierzy dyskowych (liczba mnoga) - ŁĄCZNIE, i macierze łącznie zsumowane będą gwarantować ilość operacji wejścia / wyjścia na poziomie co najmniej IOPS przy założeniu następujących parametrów pracy macierzy (Read % 70, Read Hit % 30, Drive Busy % 75). Czy Zamawiający oczekuje, że suma wydajności zaproponowanych w ofercie macierzy (liczba mnoga) da łącznie co najmniej IOPS czy leż KAŻDA z nich ma się cechować wydajnością IOPS. Zamawiający wyjaśnia, że parametry wydajnościowe dotyczą pojedynczej macierzy dyskowej. Zamawiający w wymogu WDS.16 wskazuje: Wykonawca musi dostarczyć macierze dyskowo w ilości co najmniej 2 szt. wraz z niezbędnymi kablami połączeniowymi z możliwością montażu w szafach rack 19. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą zmieścić się w szafie rack 19 o wysokości 42U (jedna szafa dla jednej macierzy). Czy można zrealizować macierz dyskową poprzez połączone clusterwarem co najmniej dwóch macierzy dyskowych? Czy można zrealizować macierz dyskową poprzez połączenie co najmniej dwóch macierzy dyskowych. Zamawiający nie narzuca konkretnej realizacji, pod warunkiem spełnienia przez macierz/macierze wszystkich wymagań określonych w OPZ. Zamawiający wymaga WDS-18 Macierze dyskowe muszą posiadać interfejsy sieciowe, w tym co najmniej 8 portów Fibre Channel minimum 4Gbps oraz nie mniej niż 4 interfejsy iscsi minimum 1 Gbps. W opisie użyto liczby mnogiej macierze dyskowe - czy oznacza to że łączna ilość interfejsów ma być nie mniejsza niż podana w WDS-1 8 czy też KAŻDA z macierzy ma się cechować parametrami określonymi w WDS-18. Wymagania WDS.17 WDS.33 dotyczą pojedynczej macierzy dyskowej i muszą być spełnione przez każdą z dostarczanych macierzy.

10 Strona 10 z 11 Zamawiający wymaga WDS-25 Pojemność każdej z macierzy dyskowej musi wynosić co najmniej 80TB brutto na maksymalnie 300 dyskach twardych w każdej macierzy. Cala przestrzeń dyskowa musi mieć jednolity charakter w zakresie zastosowanych dysków. Czy jeżeli celem spełnienia parametrów wydajnościowych realizuję się macierz dyskową (liczba pojedyncza) poprzez połączenie klastrowe dwóch macierzy dyskowych to każda z owych dwóch macierzy dyskowych ma mieć pojemność 80TB? Tak, każda z macierzy musi mieć pojemność co najmniej 80TB brutto. Zamawiający wymaga WDS-26 Macierze dyskowe muszą mieć możliwość dalszej rozbudowy pojemności przestrzeni dyskowej do pojemności 200TB brutto o dyski kompatybilne z aktualnie używanymi oraz z aktualnie obsługiwanym poziomem RAID. W opisie użyto liczby mnogiej macierze dyskowe - czy oznacza to że wymóg odnosi się do macierzy dyskowych (liczba mnoga) czy do macierzy dyskowej (liczba pojedyncza). Wymaganie dotyczy pojedynczej macierzy dyskowej. W związku z brakiem w SIWZ definicji macierzy dyskowej, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych zarządzanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów zewnętrznych, serwerów lub kontrolerów wirtualizujących, etc). Zamawiający potwierdza, że przez macierz dyskową należy rozumieć zestaw dysków twardych zarządzanych przez kontrolery macierzowe. Wymagania w zakresie dostawy sprzętu, określone w pkt. 5.1 Załącznika nr 1 do SIWZ, wskazują pośrednio, że macierz dyskowa powinna być wyposażona w dwa kontrolery. Z uwagi na fakt, że w wymaganiach WDS.16-WDS.33 brak jest jednoznacznego określenia tego parametru macierzy dyskowej, prosimy o potwierdzenie, czy pojedyncza macierz dyskowa ma być wyposażona w dwa redundantne kontrolery macierzowe? Zamawiający nie narzuca konkretnej realizacji, pod warunkiem spełnienia przez macierz/macierze wszystkich wymagań określonych w OPZ, jak również zachowania dobrych praktyk w dostarczaniu tego typu rozwiązań (z uwzględnieniem wysokiej dostępności i niezawodności rozwiązania). Prosimy o potwierdzenie, czy wymagania określone w pkt. WDS.17-WDS.33 dotyczą pojedynczej macierzy dyskowej i muszą być spełnione przez każdą z dostarczonych macierzy?

11 Strona 11 z 11 Tak, wymagania WDS.17 WDS.33 dotyczą pojedynczej macierzy dyskowej i muszą być spełnione przez każdą z dostarczanych macierzy. Prosimy o informację, przy pomocy jakiego oprogramowania testującego ma być mierzona i weryfikowana wymagana w pkt. WDS.17 wydajność IOPS oraz o wskazanie przez jaki niezależny podmiot trzeci ta wydajność będzie mogła być weryfikowana. Na obecnym etapie Zamawiający nie dysponuje informacją dot. podmiotu który będzie przeprowadzał ewentualny test i stosowanej przez ten podmiot metodyki jego przeprowadzenia. Dotyczy WDS.29. Prosimy o weryfikację wymaganej wersji VMware ESX. Wersja VMware ESX v3.0.1 osiągnęła już datę End of Service Life i nie jest już wspierana przez samego VMWare'a. W przypadku gdy Zamawiający podtrzymuje wymaganą wersję systemu prosimy o podanie ilości posiadanych przez Zamawiającego licencji Vmware ESX v3.0.1 oraz czy Zamawiający dopuści możliwość, w ramach projektu, aktualizacji posiadanych licencji VMWare ESX v3.0.1 do wersji bieżącej?. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie. ZMIANA NR 2 TREŚCI SIWZ 1. Zamawiający przekazuje zmienioną treść Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający przekazuje zmienioną treść Załącznika nr 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy. Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Agnieszka Boboli Załącznik: - ujednolicona treść Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, - ujednolicona treść Załącznika nr 7 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TEKST JEDNOLITY) Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 01.07.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/13/2015

Znak sprawy: ZP/13/2015 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-12-47-303,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r.

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r. Postępowanie 1/2017 Warszawa, dnia 6.02.2017 r. Dotyczy: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ. Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 3.02.2017

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.7.2017 Katowice, dn. 12.05.2017r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje,

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Szczecin 2012-05-04 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 BZP.243.8.2012.KP Wrocław, dnia 13 listopada 2012 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 dotyczy: postępowania nr BZP.243.8.2012.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych

Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych Tytuł projektu: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY we Wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 330 Wrocław Tel. (071) 798 79 00 Fax. (071) 798 79 02

SĄD APELACYJNY we Wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 330 Wrocław Tel. (071) 798 79 00 Fax. (071) 798 79 02 Wrocław, dnia 26.10.2012 r. SĄD APELACYJNY we Wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 330 Wrocław Tel. (071) 798 79 00 Fax. (071) 798 79 02 L.Dz. D 31 542/2012/Z Do uczestników postępowania Dot. odpowiedź na pytania

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zakup dysków na potrzeby rozbudowy architektury epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POST

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POST Warszawa, dnia 14 września 2010 r. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup, instalację, konfigurację oraz uruchomienie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014 Kraków, 19 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014 1. Przedmiot zapytania: GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Macierz dyskowa Tabela 1. Specyfikacja wymagań w stosunku do dostawy macierzy dyskowej przez Wykonawcę (w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. CPV 30213100-6, 30232100-5,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina.

Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM w lewobrzeżnej części Szczecina. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wprowadza modyfikację

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa nr..

Załącznik nr 6. Umowa nr.. Załącznik nr 6 Umowa nr.. Zawarta w dniu... w Cieszynie, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych Tabela 1. Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej Lp Parametr Wymagania 1. Szafa RACK 1. Szafa stelażowa (RACK) producenta macierzy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania nr 8/CPD/PN/KOMP/2012 na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwerowego oraz akcesoriów komputerowych.

Dotyczy: postępowania nr 8/CPD/PN/KOMP/2012 na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwerowego oraz akcesoriów komputerowych. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dn. sierpnia 2012 r. Dyrektor Mirosław KOCHALSKI CPD III 2374 2924 / 12 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych Tabela 1. Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej Lp Parametr Wymagania 1. Szafa RACK 1. Szafa RACK producenta macierzy o wysokości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ Pismo: OZP/16/2016/1 Garwolin, dnia 2017-01-16 O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW CPD.ZP.272.5.2016.RZE.5 PN/1/16/RZE Warszawa, 20.05.2016 r. Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZP Uniejów, dnia r.

ZP Uniejów, dnia r. ZP.217.11.2015 Uniejów, dnia 28.07.2015 r. Działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis:

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis: Nr RI.272.3.2014 Myszków, dn. 06.02.2014 r. Do wszystkich wykonawców postępowania Nr RI.272.3.2014 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr RI.272.3.2014

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 1. Zamawiający GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź NIP: 725-16-36-609 Regon: 471628860 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 311322-2015 z dnia 2015-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Macierz dyskowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Model (oznacze producenta), producent Lp Opis Wymagania minimalne Oferowane przez Wykonawcę 1 1Obudowa Do montażu w szafie typu RACK 19 wraz

Bardziej szczegółowo