Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique. Umowa ramowa nr 30-CE /00-37 Ocena WOR w sektorze owoców i warzyw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agrosynergie. Groupement Européen d Intérêt Economique. Umowa ramowa nr 30-CE-0035027/00-37 Ocena WOR w sektorze owoców i warzyw"

Transkrypt

1 Agrosynergie Groupement Européen d Intérêt Economique Umowa ramowa nr 30-CE /00-37 Ocena WOR w sektorze owoców i warzyw Ocena środków dotyczących przetworzonych pomidorów Krótka synteza Październik 2006

2 Niniejsza ocena wykonywana jest w ramach oceny WOR owoców i warzyw (O&W). Jej celem jest sporządzenie bilansu skutków przepisów wspólnotowych dla sektora przetworzonych pomidorów, objętego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/96. Ocena obejmuje okres , rozróżniając okres sprzed reformy z 2000 r. i po niej. Dotyczy wszystkich państw członkowskich podlegających badanym przepisom. Pięć państw będących największymi producentami (Włochy, Hiszpania, Grecja, Francja i Portugalia) było przedmiotem dokładniejszej analizy. Sektor przetworzonych pomidorów UE jest eksporterem netto i największym producentem światowym, będąc równocześnie największym importerem. Pomidory przeznaczone do przetwórstwa uprawiane są przede wszystkim we Włoszech i w Hiszpanii, a w nieco mniejszym stopniu w Portugalii i w Grecji. W krajach tych uprawy i zakłady przetwarzania wstępnego skoncentrowane są w ograniczonej liczbie regionów. W 2005 r. działały 302 zakłady przemysłowe (w tym 33 spółdzielnie i organizacje producentów przetwarzające własną produkcję). Znajdowały się one przede wszystkim we Włoszech, a w drugiej kolejności w Hiszpanii. Wspólnotowe ramy prawne Pierwsze postanowienia WOR dotyczące przetworzonych pomidorów powstały w 1977 r. W roku 1996 przeprowadzono reformę WOR: rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 powierzyło organizacjom producentów (OP) kluczową rolę w sektorze produktów świeżych i produktów przeznaczonych do przetwórstwa, rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 zmieniło instrumenty interwencyjne na rynku produktów przetworzonych i uporządkowało system pomocy i wymiany handlowej z państwami trzecimi. System pomocy na przetwórstwo pomidorów, ustalony w 1996 r., opierał się na następujących elementach: Pomoc była wypłacana zakładom przemysłowym zatwierdzonym przez państwa członkowskie na podstawie umowy z uznanymi OP. Pomoc przyznawano jedynie na produkty przetworzone zgodnie z wymogami minimalnej jakości, uzyskane z surowca zebranego w UE, za który zapłacono cenę równą co najmniej cenie minimalnej. Pomoc była ograniczona do ilości produktów przetworzonych odpowiadających ilości pomidorów świeżych. Ilość pomidorów świeżych, ustalana w trzech grupach (koncentraty pomidorowe, pomidory bez skórek całe w konserwie i inne produkty) była co roku rozdzielana pomiędzy państwa członkowskie w zależności od średniej ilości wyprodukowanych pomidorów. Reforma z roku 2000 (rozporządzenie Rady (WE) nr 2699/00) zniosła cenę minimalną, a pomoc wypłacana jest rolnikom za pośrednictwem uznanych OP, zawsze pod warunkiem istnienia umowy z zatwierdzonymi zakładami przetwórstwa. Kwota pomocy wynosi 34,50 EUR na tonę pomidorów. System kwotowy został zastąpiony wspólnotowymi i krajowymi progami przetwórstwa. W razie przekroczenia progów stosowane są kary. Metoda oceny Metoda oceny opiera się na analizie historycznych szeregów danych statystycznych i administracyjnych oraz na analizie informacji jakościowych i ilościowych zebranych u podmiotów, których sprawa dotyczy. 2

3 Skutki stosowania środków WOR O&W dotyczące przetworzonych pomidorów Skutki wynikające z wdrożenia WOR zostały poddane analizie w odniesieniu do jej celów oraz w stosunku do ogólnych celów Traktatu Rzymskiego i WPR sprzed reformy z 2003 r. Cel stabilizacji rynku wspólnotowego Wielkość produkcji: Przed reformą z 2000 r. system kwot na zakład produkcyjny i na produkt był zbyt sztywny i nie pozwalał przemysłowi przetwórczemu na szybkie dostosowanie się do potrzeb rynku. W odniesieniu do tego celu WOR nie odznaczała się ani spójnością, ani skutecznością. Reforma z 2000 r. spowodowała istotne skutki: Na poziomie rolnictwa, pomoc produkcyjna za pośrednictwem OP przyczyniła się do przyjęcia strategii rozwoju, ze stopniowym wzrostem ilości surowca dostarczanego przetwórcom, o wiele powyżej progów przewidzianych przez WOR. Okazało się, że mechanizm stabilizacyjny ma słabą zdolność reagowania na wzrost produkcji. Na poziomie przemysłu, zniesienie kwot pozwoliło przetwórcom na lepsze dostosowywanie działalności przetwórczej do własnych możliwości technologicznych i strategii rynku produktów, w szczególności z korzyścią dla produktów o większej wartości dodanej oraz w zależności od zmian popytu na rynkach. Jednakże w kontekście większej swobody i konkurencyjności, przetwórcy rozwinęli strategie inwestowania i wzrostu, bez uwzględnienia w wystarczającym stopniu strategii konkurentów. Doprowadziło to do wzrostu wspólnotowej produkcji produktów przetworzonych i, w związku z powyższym, do wzrostu wspólnotowej produkcji surowców. Wzrost ilości produktów przetworzonych w obliczu braku wystarczającego wzrostu eksportu doprowadził do silnego zwiększenia zasobów wewnętrznych. Zreformowana w 2000 r. WOR okazała się w związku z tym nieskuteczna wobec celu stabilizacji rynku w zakresie ilości surowca. Doprowadziło to do powstania nierównowagi na rynku surowca i produktów przetworzonych. Równocześnie reforma z 2000 r. przyczyniła się do lepszego dostosowania produkcji wspólnotowej do wymogów popytu rynkowego w zakresie rodzaju przetwarzanych produktów. Jakość surowca: Pomoc dla producentów za pośrednictwem OP pobudziła inwestycje i przyjęcie metod produkcji rolnej mających na celu wzrost wydajności w celu maksymalizacji pomocy na hektar. Doprowadziło to do spadku jakości surowca (niższy stopień Brixa) i, w związku z tym, do powszechnego pogorszenia wydajności przy przetwarzaniu. Pomoc produkcyjna okazała się w zatem nieskuteczna wobec celu osiągnięcia lepszej równowagi między podażą i popytem na poziomie technicznej jakości surowca. Jednak, zdaniem zainteresowanych podmiotów, dzięki czynnikom niezależnym od WOR osiągnięto poprawę równowagi. Jakość produktów przetworzonych: Ocena jakości produktów przetworzonych zależy od tradycji żywieniowych państw konsumentów i od różnych grup docelowych. Po reformie z 2000 r. jakość produktów przetworzonych wykorzystywana jest przez przemysł jako czynnik konkurencyjności (z ceną), w celu poprawienia pozycjonowania ich produktu na rynku. Tym sposobem negocjacje między OP a przemysłem przyczyniły się, pośrednio, do osiągnięcia lepszej równowagi pomiędzy podażą (rolną) a popytem (przemysłowym) gatunków lepiej nadających się do przetwórstwa. Normy, które przed reformą z 2000 r. warunkowały zakwalifikowanie do pomocy na przetwórstwo produktu przetworzonego, straciły już rację bytu, a wdrożenie zasad wspólnotowych dotyczących bezpieczeństwa żywności powinno być lepszą odpowiedzią na obawy konsumentów. 3

4 Wahania cenowe: Analiza wykazała pewną cykliczność wokół tendencji lekkiego spadku cen hurtowych produktów przetworzonych. Po reformie z 2000 r. zaobserwować można duży spadek cen w związku z zakłóceniem równowagi między popytem a podażą. Wprowadzenie w życie swobodnych negocjacji cenowych pozwoliło przetwórcom na zaopatrywanie się w surowiec po niższych cenach kupna, które były ponadto lepiej dostosowane do sytuacji rynkowej produktów końcowych. Jednak nieskuteczność mechanizmu zmniejszania pomocy z powodu przekroczenia progów przełożyła się na obniżenie cen produktów przetworzonych i, w związku z tym, na obniżkę cen kontraktowych surowca. W tym sensie cel zmniejszenia wahań cenowych nie został osiągnięty. Ponadto swobodne negocjowanie cen pociągnęło za sobą silne zróżnicowanie regionalne, w zależności od parametrów terytorialnych, strukturalnych i organizacyjnych oraz od istnienia niejednorodnych pozycji negocjacyjnych między stronami. Cel zapewnienia konsumentom produktów po rozsądnych cenach Konsumentowi oferuje się szeroki wachlarz cen, w obrębie którego dokonuje on wyboru zależnie od skłonności do wydawania i własnych oczekiwań. Nie zależy to jednak od pomocy produkcyjnej, lecz od powiązania strategii pozycjonowania produktu na rynku przemysłowym ze strategią rynku dystrybucji oraz ich wzajemnej równowagi. Cel zapewnienia sektorowi konkurencyjności Pozycja konkurencyjna zewnętrzna: udział Wspólnoty w produkcji światowej koncentratu pomidorowego utrzymał się, a jej udział w rynku pomidorów bez skórek i innych produktów przetworzonych wzrósł. udział Wspólnoty w światowym rynku eksportu rósł do 2002 r., by następnie stracić część zdobytych pozycji. System wymiany handlowej z państwami trzecimi wywarł na te zmiany jedynie nieznaczny wpływ. Konkurencyjność wewnętrzna: Na poziomie rolnictwa, obniżenie ceny minimalnej (do 2000 r.) i dochodów jednostkowych (cenapomoc począwszy od 2001 r.) sprzyjało koncentracji produkcji w gospodarstwach o niskiej wydajności. Pomoc produkcyjna przyczyniła się do wzrostu powierzchni upraw pomidorów w niektórych regionach z powodu wyższej opłacalności (wraz z pomocą) pomidorów w stosunku do innych upraw. Reformy z 1996 i 2000 r. poprawiły koordynację pionową sektora. Zniesienie systemu kwotowego wywarło wpływ na sektor przemysłowy, w szczególności w postaci: procesu koncentracji, zmiany asortymentu produkcji w systemach różnych państw: w szczególności większy nacisk na dostarczanie półproduktów (zwłaszcza koncentratu) w Portugalii i w Hiszpanii oraz większe zróżnicowanie produktów końcowych we Włoszech. Wskutek światowej i wspólnotowej nadprodukcji, wzrostu nacisków konkurencji i rewaluacji euro, w ostatnich latach wewnętrzne ceny produktów przetworzonych spadły, wzrósł natomiast wpływ kosztów surowca. 4

5 Cel zapewnienia rolnikom godziwych dochodów Wsparcie wspólnotowe pozwoliło gospodarstwom wyspecjalizowanym w produkcji pomidorów na osiągnięcie większej wydajności czynników produkcji i dochodów wyższych w porównaniu z ogółem gospodarstw zajmujących się uprawą pomidorów, nawet jeżeli, z czasem, wskaźnik opłacalności względnej spada. Cel zachowania działalności związanej z produkcją i przetwórstwem Uprawy pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa lokalizowane są zwykle w regionach gospodarczo słabych, o wysokiej stopie bezrobocia. Z wyjątkiem kilku regionów, WOR umożliwiła zachowanie, a nawet rozwój upraw i działalności przetwórczej w regionach tradycyjnie z tym związanych i w nowych regionach. Wynik ten pozwolił także na utrzymanie, a nawet na wzrost działalności nierolniczej związanej z tym sektorem. Proces racjonalizacji mający na celu wzrost konkurencyjności wywarł wpływ na rynek zatrudnienia, zarówno w sektorze rolniczym (większa mechanizacja, zwłaszcza przy zbiorach), jak i w sektorze przemysłowym (inwestycje w wyposażenie labour-saving ). Ewentualne negatywne skutki wpływu na środowisko związane z intensywniejszymi metodami produkcji zostały ograniczone przez wprowadzenie w życie specyfikacji i dobrych praktyk rolniczych. Skuteczność i trwałość pomocy produkcyjnej Mechanizm kontrolowania produkcji (kwoty) przed 2000 r. okazał się skutecznym narzędziem kontrolowania wydatków, które malały stopniowo od 1996 do 2001 r. Natomiast system progów i pomocy produkcyjnej nie okazał się już tak skuteczny. Brak wystarczających danych z zakresu zarządzania i kontroli nie pozwala na sporządzenie pełnej i wiarygodnej analizy kosztów w stosunku do uzyskanych rezultatów, co nie pozwoliło wyrazić opinii na temat skuteczności. Możliwe konsekwencje oddzielenia pomocy od produkcji Kwestia dotyczyła skutków wprowadzenia systemu pomocy opartej na oddzieleniu pomocy od produkcji. Przeanalizowano ją za pośrednictwem badania wyników aktualnego systemu pomocy i przy uwzględnieniu jego ograniczeń oraz wyciągnięto następujące wnioski. Utrzymanie wyjątkowo w sektorze pomocy powiązanej z produkcją w kontekście powszechnego oddzielenia wsparcia od produkcji może zakłócać przyznawanie środków i podział dochodów. Oddzielenie pomocy od produkcji w przemyśle przetwórczym pomidorów jest wyborem koniecznym w celu zachowania spójności z ogólną reformą WPR z 2003 r. Oddzielenie pomocy od produkcji połączone ze środkami równoległymi przewidzianymi w reformie z 2003 r. powinno umożliwić realizację celów WOR i zreformowanej WPR. Reorientacja na rynek, stymulowana oddzieleniem pomocy od produkcji, powinna zmienić strukturę zachęt na korzyść upraw oferujących lepsze perspektywy handlowe. Kontynuowanie produkcji pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa będzie interesujące z dwóch podstawowych względów: zdolności gospodarstw do osiągania wyższych poziomów skuteczności: można się spodziewać, że gospodarstwa będą reagować poprzez wprowadzanie w życie lub kontynuację dostosowań struktur i technik produkcyjnych, nakierowanych na zmniejszenie kosztów produkcji. poziomu cen na rynku zliberalizowanym, który wpłynie na wielkość podaży surowca: przy założeniu niezmienionego popytu przemysłu możliwy jest wzrost cen surowca. Ewentualny wzrost cen (ze zmniejszeniem kosztów) będzie mógł przyczynić się do utrzymania lub osiągnięcia zysków z upraw. Dla przemysłu zdolność do sprostania wzrostowi cen surowca będzie uzależniona od: 5

6 zmian na rynku produktów przetworzonych: ogólnie rzecz biorąc, zniesienie przyczyn, które doprowadziły do nierównowagi podaży produktów przetworzonych w stosunku do popytu (w szczególności pomoc powiązana z produkcją) powinno przyczynić się do ogólnej poprawy cen i, w związku z tym, do możliwości zniwelowania ewentualnego wzrostu kosztów surowca. Jednak taka poprawa cen może być znikoma lub żadna w przypadku produktów mocno uzależnionych od konkurencji międzynarodowej, w szczególności koncentratu. zdolności reagowania poprzez rozwój nowatorskich technologii mających na celu zmniejszenie kosztów przetwarzania i/lub rozwój nowych produktów mający na celu poprawę pozycjonowania produktu na rynku. Przetwórcy, którzy będą umieli (lub mogli) obrać tę drogę działania, z większą łatwością poradzą sobie z ewentualnym wzrostem kosztów surowca i zapewnią sobie odpowiednie zaopatrzenie. Liberalizacja rynku surowca powinna stymulować późniejszy proces reorganizacji tego sektora. Jednak proces ten może być bardzo wybiórczy w zależności od różnic technologicznych, strukturalnych i kierunków strategicznych przedsiębiorstw. Można rozróżnić trzy grupy przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa, które będą skuteczne i konkurencyjne, z uwagi na osiągnięte wyniki i już stosowane strategie produkcyjne. przedsiębiorstwa, które, wskutek ewentualnego wzrostu cen surowca, nie będą już konkurencyjne, lecz które mogą stać się konkurencyjne poprzez przyjęcie strategii wzrostu i modernizacji. przedsiębiorstwa, które obecnie nie są konkurencyjne i które nie mogą stać się konkurencyjne. W ich przypadku nieuniknione będzie wycofanie się z sektora przetwórstwa pomidorów. Zalecenia Wyniki oceny prowadzą do przedstawienia następujących zaleceń: W przypadku zachowania obecnego systemu poprawa systemu monitorowania, w szczególności w zakresie cen zmiana procedur mająca na celu lepsze reagowanie mechanizmu stabilizacji oraz jego większą skuteczność w zwalczaniu mechanizmów nadprodukcji. W przypadku oddzielenia pomocy od produkcji Ewentualne przejście od systemu pomocy powiązanej z produkcją do systemu oddzielenia mogłoby wywołać trudności w niektórych sektorach przemysłu przetwórczego, w szczególności w sektorach specjalizujących się w wytwarzaniu półproduktu do produkcji koncentratu pomidorowego, podlegających silnej presji konkurencji międzynarodowej. Z tego względu, ponieważ, wydaje się, że zasada równoważności przewidziana w procedurze uszlachetniania czynnego przyczyniła się do obniżenia cen koncentratu, efektu tego można by uniknąć poprzez zniesienie samej zasady. Wykorzystanie instrumentów mogących sprzyjać modernizacji potencjalnie konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz zmianie kierunków produkcji przedsiębiorstw, dla których niemożliwe jest osiągnięcie celu konkurencyjności. W związku z intensyfikacją metod produkcji pomidorów przeznaczonych na przetwórstwo i z wzmożonym stosowaniem produktów chemicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowia. Uwzględniając przejście na system oddzielenia pomocy od produkcji oraz przestrzeganie zasady wzajemnej zgodności, zaleca się, by OP nadal wspierały środki agrośrodowiskowe i środki związane z bezpieczeństwem produktu w obszarach, w których zostały już one wdrożone, a także by je zalecały tam, gdzie nie zostały jeszcze wprowadzone w życie. 6

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013

L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 L 347/608 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Raport końcowy Poznań, 22 grudnia 2010 r. Lider Projekt Sp. z o.o. ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Nowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 7.12.2005 COM(2005) 627 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych {SEC(2005) 1571} PL PL SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 371 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Zielona księga w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (2014/C 126/04)

Opinia Komitetu Regionów Zielona księga w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (2014/C 126/04) 26.4.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 126/11 Opinia Komitetu Regionów Zielona księga w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (2014/C 126/04) I. ZALECENIA POLITYCZNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo