3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) (dalej: Projekt) 1. Zamawiaj cy. Warszawska Wy sza Szko a Informatyki ul. Lewartowskiego Warszawa Tel.: Fax: Postanowienia ogólne Niniejsze post powanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zmiany tre ci niniejszego zaproszenia do up ywu terminu sk adania ofert. Je eli zmiany b d mog y mie wp yw na tre sk adanych w post powaniu ofert, Zamawiaj cy przed u y termin sk adania ofert. Dokonane zmiany przekazuje si niezw ocznie wszystkim wykonawcom, do których zosta o wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wi ce. O dokonanych zmianach informuje si tak e na stronie internetowej, na której zosta o zamieszczone og oszenie o zamówieniu. 2.. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do uniewa nienia niniejszego post powania bez podania uzasadnienia, a tak e do pozostawienia post powania bez wyboru oferty W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiaj cy i wykonawcy przekazuj, poza wyj tkami przewidzianymi w tre ci niniejszego zapytania, faksem lub drog elektroniczn.. Opis przedmiotu zamówienia..1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+..2. Szczegó owy zakres zamówienia: Pozycja zamówienia 1. Og oszenia prasowe w dzienniku o zasi gu dodatku, rubryce albo dziale po wi conym tematyce edukacji lub nauki. 2. Og oszenia prasowe w dzienniku o zasi gu dodatku, rubryce albo dziale po wi conym tematyce edukacji lub nauki.. Og oszenia prasowe w tygodniku b d dwutygodniku o zasi gu Liczba og osze Przybli one terminy emisji poszczególnych og osze : 1.) kwiecie maj 2.) wrzesie.) kwiecie 1.) maj 2.) wrzesie.) maj kwiecie maj Maksymalna cena za jedno og oszenie (brutto) 6 000, , ,00

2 dodatku, rubryce albo dziale po wi conym tematyce edukacji lub nauki. wed ug projektu 4. Og oszenia prasowe w tygodniku b d dwutygodniku o zasi gu dodatku, rubryce albo dziale po wi conym tematyce edukacji lub nauki. wed ug projektu 5. Og oszenie prasowe w miesi czniku o zasi gu ogólnokrajowym, w dodatku, rubryce albo dziale po wi conym tematyce edukacji lub nauki. 4 1.) maj 2.) wrzesie.) wrzesie 1.) maj 2.) wrzesie.) maj 4.) wrzesie 8 000, ,00.. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo sk adania ofert cz ciowych na poszczególne cz ci zamówienia (wymienione pozycje). Oferta, sk adana na ka de z zada (od 1 do 5), musi obejmowa wszystkie og oszenia przewidziane dla danego zadania. Wykonawca mo e z o y tylko jedn ofert na poszczególne zadanie, pod rygorem odrzucenia ofert zawieraj cych podwójne oferty na poszczególne zadania..4. Wykonawca sk adaj c ofert na poszczególne zadania musi za o y, e ka de z og osze w poszczególnych pozycjach b dzie oferowane i zrealizowane na takich samych warunkach, ocenianych zgodnie z pkt 7 niniejszego zapytania (tzn. ka de z og osze oferowanych w ramach zadania b dzie posiada taki sam rozmiar i podobne pozycjonowanie)..5. O konkretnych terminach emisji og osze wybrany wykonawca b dzie powiadomiony w formie faksu przez w a ciw osob ze strony Zamawiaj cego, z wyprzedzeniem ustalonym w umowie..6. Projekty og oszenia b d przekazane wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia po zawarciu umowy. 4. Warunki wymagane od wykonawców. O udzielenie niniejszego zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy: 1. s uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 2. posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie, potencja ekonomiczny i techniczny, a tak e zatrudniaj pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,. czasopisma o zasi gu ogólnokrajowym wydawane s z cz stotliwo ci wymagan dla danego zadania (warunek nale y odnie do poszczególnych zada odpowiednio), 4. posiadaj nak ad co najmniej egzemplarzy (dotyczy dzienników), egzemplarzy (dotyczy tygodników i dwutygodników) oraz (dotyczy miesi czników), 5. posiadaj w swoich czasopismach dodatki, dzia y lub rubryki po wi cone tematyce edukacji lub nauki. Wykonawcy nie spe niaj cy ww. warunków zostan wykluczeni z post powania. 5. Sposób porozumiewania si wykonawców z Zamawiaj cym. 5.1 Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego w formie elektronicznej o wyja nienie tre ci zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiaj cego uprawnionym do udzielania wyja nie jest Pani Justyna Go aszewska, adres internetowy: Informacja zostanie udzielona w terminie 2

3 dni, chyba, e pro ba o wyja nienie wp yn a do zleceniodawcy na mniej ni 4 dni przed terminem otwarcia ofert lub pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiaj cego wp ywu na tre oferty. 5.2 Zamawiaj cy jednocze nie przesy a tre wyja nienia wszystkim wykonawcom, którym dor czono zapytanie ofertowe, bez ujawniania ród a zapytania, a tak e umieszcza j na stronie internetowej 6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich sk adania: 6.1. Oferty powinny zosta z o one w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci wed ug wzoru oferty b d cego za cznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 9 kwietnia r. do godz Do oferty wykonawcy do czaj nast puj ce dokumenty pod rygorem wykluczenia z post powania: a) o wiadczenie o spe nianiu warunków wzi cia udzia u w post powaniu, o których mowa w pkt. 4 niniejszego zapytania wzór stanowi za cznik nr 2 do niniejszego zapytania, b) aktualny odpis z w a ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, c) pe nomocnictwo do z o enia oferty w niniejszym post powaniu, je li wykonawca pos uguje si w celu z o enia oferty pe nomocnikiem, d) informacj nt. przekroju grupy czytelniczej tytu u (z uwzgl dnieniem w szczególno ci wieku, wykszta cenia oraz liczby potencjalnych czytelników). 6.. Dokumenty sk ada si w oryginale albo kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez wykonawc z wyj tkiem ewentualnego pe nomocnictwa, które sk ada si w oryginale albo kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez notariusza Zamawiaj cy zastrzega, i w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagaj cych, b dzie mia prawo da od wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z o onych dokumentów i tre ci oferty, a tak e b dzie mia prawo wezwa do uzupe nienia wymaganych dokumentów, je li nie zostan one z o one lub b d zawiera b dy. W szczególno ci zamawiaj cy b dzie mia prawo da wyja nie od wykonawców, których oferty b d zawiera ra co nisk cen Oferty nale y umie ci w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemo liwiaj cy zapoznanie si z ich tre ci przed otwarciem ofert. Na kopercie nale y umie ci napis Oferta na og oszenia prasowe w ramach Projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) Warszawska Wy sza Szko a Informatyki Oferty nale y sk ada w biurze projektu (pok. 220), ul. Lewartowskiego 17, Warszawa. 7. Kryteria oceny ofert: - powierzchnia og oszenia waga 70% (oceniane b d zaproponowane w ofercie rozmiary og oszenia: 70 pkt dostanie wykonawca, który zaoferuje najwi kszy rozmiar og oszenia gwarantowany w ramach przewidzianej na jedno og oszenie kwoty brutto podany w modu ach oraz mm kwadratowych; ka dy kolejny wykonawca dostanie o 5 pkt. mniej od poprzedzaj cego go wykonawcy w zale no ci od zaoferowanego rozmiaru), - pozycjonowanie og oszenia waga 20 % (oceniane b d zaproponowane w ofercie warunki zamieszczenia og oszenia, tj. lokalizacja og oszenia gwarantowana w ramach przewidzianej na jedno og oszenie kwoty brutto; za mo liwo wyboru przez Zamawiaj cego miejsca zamieszczenia og oszenia wykonawca dostanie 20 pkt; za umieszczenie og oszenia na stronach redakcyjnych wykonawca otrzyma 15 pkt, za umieszczenie og oszenia na stronach z og oszeniami 10 pkt, za inne pozycjonowanie 5 pkt. - (bonus) waga 10% - (oceniana b dzie warto dodana zamówienia w postaci dodatkowych emisji og osze ; wykonawca otrzyma po 2 punkty za ka d dodatkow emisj og oszenia o parametrach okre lonych w swojej ofercie). W tym kryterium wykonawca mo e dosta maksymalnie 10 pkt, czyli zaoferowa 5 bonusów. 8. Zamawiaj cy b dzie ocenia ka de zadanie oddzielnie wg powy szych kryteriów. 9. Zamawiaj cy poprawia w ofercie oczywiste omy ki i inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z zapytaniem ofertowym, nie powoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wykonawc, którego oferta zosta a poprawiona.

4 10. Termin zwi zania ofert. Wykonawcy b d zwi zani swoj ofert przez 0 dni, licz c od up ywu terminu sk adania ofert. 11. Przes anki odrzucenia ofert. Zamawiaj cy odrzuci ofert, je eli: a) jej tre nie b dzie odpowiada tre ci zapytania ofertowego, b) zostanie z o ona przez wykonawc wykluczonego z udzia u w post powaniu, c) zostanie z o ona po terminie sk adania ofert, d) b dzie zawiera ra co nisk cen, e) b dzie niewa na na podstawie odr bnych przepisów. 12. Wykonawcy, którzy z o oferty w niniejszym post powaniu zostan powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a tak e o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz zostanie powiadomiony odr bnie o formalno ciach niezb dnych do zawarcia umowy. 1. Istotne postanowienia umowy: 1.1 Rozliczenie b dzie nast powa o po realizacji ka dego z elementów ka dego zamówienia na podstawie odr bnych faktur. 1.2 P atno ci regulowane b d przez zamawiaj cego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 0 dni licz c od daty otrzymania faktury. 1. Spory wynik e w zwi zku z realizacj umowy b d podlega rozstrzygni ciu przez s d powszechny w a ciwy dla 1.4 W razie niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy obowi zywa b dzie kara umowna w wysoko ci 20% warto ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy gdy Zamawiaj cy odst pi od umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy.

5 Za cznik nr 1 do zapytania ofertowego... Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy..., dnia... FORMULARZ OFERTOWY Przedk adany przez wykonawc zamawiaj cemu - Warszawskiej Wy szej Szkole Informatyki Odpowiadaj c na zapytanie ofertowe maj ce za przedmiot us ugi polegaj ce na emisji og osze prasowych w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) sk adamy niniejszym ofert jak w poni szej tabeli: Pozycja zamówienia* 1.) Og oszenia prasowe w dzienniku o zasi gu 2.) Og oszenia prasowe w dzienniku o zasi gu.) Og oszenia prasowe w tygodniku b d dwutygodniku o zasi gu Liczba og osze Przybli one terminy emisji 4.) kwiecie maj 5.) wrzesie 6.) kwiecie 4.) maj 5.) wrzesie 6.) maj kwiecie maj Powierzchnia og oszenia (liczba modu ów oraz rozmiar w mm kwadratowych) Pozycjonowanie (okre lenie miejsca emisji og oszenia) Cena brutto za jedno og oszenie

6 4.) Og oszenia prasowe w tygodniku b d dwutygodniku o zasi gu 5.) Og oszenie prasowe w miesi czniku o zasi gu 4 4.) maj 5.) wrzesie 6.) wrzesie 5.) maj 6.) wrzesie 7.) maj 8.) wrzesie W ramach zadania/zada i w zakresie zaoferowanego wynagrodzenia, na które sk adamy ofert, oferujemy dodatkowe emisje og osze (bonusy), b d ce przedmiotem naszej oferty, w ilo ci bonusów dla zadania/zada, na które sk adamy ofert ** 1. Ceny wskazane w tabelach uwzgl dniaj wszystkie koszty zwi zane z realizacj umowy oraz s cenami sta ymi w okresie obowi zywania umowy.. O wiadczamy, e zapoznali my si tre ci zapytania ofertowego oraz e przyjmujemy bez zastrze e wymagania zawarte w jego tre ci. 4. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 5. Zobowi zujemy si, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umów w terminie wskazanym przez 6. Za cznikami do niniejszego formularza s dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 zapytania ofertowego. Miejsce i data Podpisano (imi, nazwisko, podpis, piecz tka)*** *) wykonawca skre la w wyra ny sposób zadania, na które nie sk ada oferty. **) nale y wskaza, ile dodatkowych emisji wykonawca oferuje w ramach ka dego z zada, na które sk ada ofert. ***) podpis osoby figuruj cej lub osób figuruj cych w rejestrach do zaci gania zobowi za w imieniu Wykonawcy lub we w a ciwym upowa nieniu.

7 Za cznik nr 2 do zapytania ofertowego..., dnia Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy O wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu Przyst puj c do post powania w sprawie udzielenia zamówienia realizowanego w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) maj cego na celu emisj og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy o wiadczam, e: 1. wykonawca jest uprawniony do wyst powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi oraz posiada uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, 2. wykonawca posiada niezb dn wiedz i do wiadczenie, potencja ekonomiczny i techniczny, a tak e zatrudnia pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,. czasopisma ogólnokrajowe wykonawcy s wydawane z cz stotliwo ci wymagan przez Zamawiaj cego dla zadania, na które wykonawca sk ada ofert, 4. wykonawca posiada nak ad co najmniej egzemplarzy (dotyczy dzienników), egzemplarzy (dotyczy tygodników i dwutygodników) oraz (dotyczy miesi czników)*, 5. wykonawca posiada w swoim czasopi mie dodatek, dzia lub rubryk po wi cone tematyce edukacji lub nauki, w którym zamieszczane b d zamawiane w niniejszym post powaniu og oszenia. Miejsce i data Podpisano (imi, nazwisko, podpis, piecz tka)** *) warunek nale y odnie do zadania, na które wykonawca sk ada ofert. **) Podpis osoby figuruj cej lub osób figuruj cych w rejestrach do zaci gania zobowi za w imieniu Wykonawcy lub we w a ciwym upowa nieniu.

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1 tel. (68) 327-02-15 328-48-70

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

(dalej: Projekt) Warszawa, 17 lipca 2012. 1. Zamawiający.

(dalej: Projekt) Warszawa, 17 lipca 2012. 1. Zamawiający. Warszawa, 17 lipca 2012 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo