9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE"

Transkrypt

1 9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion 3rd ShaleScience Conference III KONFERENCJA SHALESCIENCE

2 ORGANIZATOR / Organizer PATRONAT HONOROWY / Honorary Patronage PARTNERZY / Partners PATRONI MEDIALNI / MEDIA PATRONS

3 Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion 3 rd ShaleScience Conference III KONFERENCJA SHALESCIENCE

4 Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Jacek Krawiec PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY PKN ORLEN PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER PKN ORLEN Szanowni Państwo, Eksperci rynku energetycznego zgodnie twierdzą, że udział błękitnego paliwa w światowym miksie energetycznym w nadchodzących latach będzie się dynamicznie zwiększał. W obliczu fundamentalnej debaty na temat stymulacji konkurencyjności europejskiej gospodarki, przy jednoczesnym ograniczaniu jej wpływu na środowisko, to właśnie gaz ziemny, dający możliwość znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla, należy uznać za najlepsze remedium na aktualne problemy. Podczas gdy uwaga opinii publicznej koncentruje się na bardzo uproszczonej opozycji: paliwa tradycyjne vs energia odnawialna, warto pamiętać, że to właśnie gaz ziemny, najczystsze z paliw kopalnych, daje możliwość płynnego przejścia od energetyki tradycyjnej do OZE. O korzyściach związanych ze wzrostem wykorzystania tego paliwa w gospodarce najlepiej świadczy przykład USA, które dzięki zwiększeniu udziału gazu w miksie energetycznym mają obecnie emisje na poziomie zbliżonym do tego z lat 90, przy jednoczesnym spadku kosztów produkcji przemysłowej. Fakt, że zmiana ta jest następstwem zwiększenia wydobycia surowców ze źródeł niekonwencjonalnych jest szczególnie istotny także z punktu widzenia aktualnego ostatnio zagadnienia niezależności od dostaw zewnętrznych. O ile kilka lat temu mogliśmy co najwyżej mówić o stabilizującym wpływie wydobycia ropy i gazu ze źródeł niekonwencjonalnych na ich ceny, obecnie widać wyraźnie, że te źródła energii mogą stać się podstawą budowy konkurencyjności przemysłu. PKN ORLEN już w 2008 roku zdefiniował sektor wydobycia węglowodorów także ze źródeł niekonwencjonalnych jako bardzo perspektywiczny i konsekwentnie realizuje przyjętą wówczas strategię biznesową, prowadząc poszukiwania ropy i gazu w Polsce oraz wydobycie w Kanadzie. W najbliższych latach na inwestycje w aktywa poszukiwawczo-wydobywcze planujemy przeznaczyć do 5,1 mld zł, z czego znaczną część będą stanowiły nakłady na poszukiwania surowców ze złóż niekonwencjonalnych. Już teraz jesteśmy krajowym liderem w zakresie poszukiwań gazu z łupków zakończyliśmy 10 odwiertów badawczych, w tym dwa pełnoskalowe zabiegi szczelinowania, a kolejny planujemy na ten rok. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wiemy już, że polskie złoża niekonwencjonalne są o wiele bardziej wymagające niż północnoamerykańskie. Właśnie dlatego konsekwentnie zmierzamy do wypracowania własnego know-how i technologii, które umożliwią nam opłacalne wydobycie gazu z łupków na skalę przemysłową możliwie jak najszybciej. Ważnym elementem tych działań jest przejęcie kanadyjskiej spółki TriOil i uczynienie z niej wehikułu do kolejnych akwizycji spółek posiadających nie tylko aktywne złoża produkcyjne, ale także doświadczenie, które pomoże nam w opracowaniu technologii niezbędnych do skutecznego poszukiwania oraz wydobycia gazu z łupków w Polsce. Bez stałej współpracy i wymiany doświadczeń z międzynarodowym środowiskiem ekspertów i najlepszych praktyków sektora upstream trudno myśleć o pozytywnych rezultatach naszych prac poszukiwawczych. Konferencja ShaleScience już od 2011 roku jest doskonałym narzędziem i platformą międzynarodowej współpracy biznesu, nauki, ekspertów i instytucji państwowych. Jestem przekonany, iż tegoroczne spotkanie pozwoli wysnuć wiele interesujących wniosków, które będą mogły być z sukcesem przełożone na konkretne działania w Polsce. Serdecznie zapraszam do udziału w III edycji Konferencji ShaleScience. Jacek Krawiec Prezes Zarządu PKN ORLEN

5 Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion Ladies and Gentlemen, There is a consensus among energy market experts that, in the coming years, the share of natural gas will rapidly increase as part of the global energy mix. In the fundamentally-important debate on the ways to stimulate the European economy s competitiveness while reducing its environmental impact, natural gas emerges as the best solution for our current challenges, offering the opportunity to significantly cut carbon dioxide emissions. While the attention of the public is still on the over-simplified division between traditional fuels and renewables, we should remember that it is natural gas, the cleanest of the fossil fuels, that gives us the most seamless transition from traditional to renewable energy. That its increased use can be beneficial is best exemplified by the United States, where natural gas has been given a larger share of the energy mix, bringing the country s emissions close to 1990 s levels while reducing industrial production costs. This change is one effect of intensified production from unconventional deposits, a particularly important fact in the pertinent issue of independence from external energy supplies. Only a few years ago, unconventional oil and gas had little effect beyond the stabilisation of the prices of these commodities, but now we can clearly see they may well become the foundation on which to build a competitive industry. Back in 2008, PKN ORLEN recognised hydrocarbons production, both conventional and unconventional, as a very promising direction to move in, and has since continued in pursuit of the business strategy adopted at that time by carrying out oil and gas exploration projects in Poland and production activities in Canada. We are planning to spend up to PLN 5.1bn on exploration and production assets in the coming years, with a significant portion of this capital expenditure allocated to the exploration for unconventional deposits. Even now we are Poland s leading shale gas explorer, having completed 10 exploration wells, including two full-scale hydraulic fracturing operations with another one scheduled to commence later this year. Our experience so far has shown that Polish unconventional deposits present much more of a challenge than those found in North America. Therefore, we are working towards developing our own know-how and technological capabilities to enable commercially viable shale gas production as soon as possible. A key element of these efforts was the acquisition of Canada s TriOil, which will be used as a vehicle to acquire further companies that have both producing deposits and the expertise to help us develop technologies necessary for effective shale gas exploration and production operations in Poland. It is only through regular collaboration and sharing of experience with the international community of experts and world s top upstream professionals that our exploration projects can succeed. Since 2011, the ShaleScience Conference has been an excellent tool and platform for international cooperation between business leaders, scientists, experts and government institutions. I firmly believe that this year s edition of the Conference will inspire many interesting conclusion which we can transform into real-life solutions here in Poland. I warmly encourage you all to attend the 3 rd edition of the ShaleScience Conference. Jacek Krawiec CEO and President of the Management Board, PKN ORLEN

6 Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Wiesław Prugar Prezes Zarządu ORLEN Upstream President of the Management Board, ORLEN Upstream Szanowni Państwo, Konferencja ShaleScience już od kilku lat pełni rolę międzynarodowego forum wymiany wiedzy oraz praktycznych doświadczeń, angażując w dyskusję środowiska naukowe i przedstawicieli przemysłu naftowo-gazowniczego. Dotychczasowe edycje konferencji ShaleScience gromadziły ekspertów branżowych z całego świata. Cykl dyskusji rozpoczęliśmy od Ewolucji wyobrażeń o zwięzłych skałach łupkowych, starając się zdefiniować najistotniejsze właściwości formacji ilasto-mułowcowych, wpływające na jakość tych skał. Wiedza ta przyczyniła się do rozwoju koncepcji pozyskania węglowodorów ze skał łupkowych o niskich parametrach kolektorowych. Celem kolejnej edycji, zatytułowanej Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych, było stworzenie podstaw do wykreowania nowego spojrzenia na dwa kluczowe zbiory cech odpowiedzialnych za opłacalność produkcji ze złóż typu shale: jakości złoża oraz jakości jego udostępniania. Prawidłowe zdefiniowanie tych kompleksowych pojęć umożliwia coraz lepsze rozumienie własności formacji łupkowych oraz ekonomiki wydobycia ze złóż niekonwencjonalnych. Podczas tegorocznej edycji, zatytułowanej Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych, skoncentrujemy się na porównaniu polskich formacji geologicznych dolnego paleozoiku z nielicznymi analogami występującymi w Ameryce Północnej. Motywem przewodnim konferencji będzie wypracowanie nowego podejścia do projektowania i realizacji zabiegów intensyfikacyjnych w skałach o umiarkowanych własnościach kolektora złożowego. Wnioski dotyczące intensyfikacji wydobycia z łupkowych skał zbiornikowych w lokalnych warunkach geologicznych zostaną oparte o dostępne już wyniki z prac poszukiwawczych realizowanych przez operatorów w latach w Polsce. Odniesiemy się również do faktów i doświadczenia w obszarze środowiskowym, zdobytego na etapie poszukiwań złóż niekonwencjonalnych, z uwagi na fakt, że zagadnienia te nadal wywołują wiele kontrowersji w debacie publicznej i naszym zdaniem wymagają zracjonalizowania. Gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału w dyskusji. Spróbujmy wspólnie wypracować podczas III Międzynarodowej Konferencji ShaleScience wnioski przybliżające Polskę do przemysłowej eksploatacji węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Jednocześnie w imieniu organizatorów konferencji pragnę podziękować Panu Ministrowi Maciejowi H. Grabowskiemu za objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem, a Partnerom konferencji: Instytutowi Energetyki i Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Utah, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutowi Nafty i Gazu Państwowemu Instytutowi Badawczemu za ich merytoryczne zaangażowanie w agendę tegorocznej edycji ShaleScience. Wiesław Prugar Prezes Zarządu, ORLEN Upstream

7 Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion Ladies and Gentlemen, For a few years now, the ShaleScience Conference has played the role of an international forum for the exchange of knowledge and practical experiences, with the involvement of scientists and the representatives of the oil & gas industry. The previous editions of ShaleScience brought together industry experts from all around the world. Our discussions started at the conference Evolution of the Mental Picture of Tight Shales, during which we tried to identify the most important characteristics of tight shale formations that impact their quality. This was then used to develop a concept of producing hydrocarbons from low-parameter shale reservoirs. The aim of the second edition, entitled Developing the Mental Picture of Reservoir Quality and Completion Quality for Tight Shales, was to create the foundations of a new perception of two key sets of features that influence the economic feasibility of production from shale deposits: reservoir quality and completion quality. Defining these complex terms correctly enables us to understand the properties of shale formations even better, and to understand the economics of producing from unconventional deposits. During this year s edition, entitled Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion, we will focus on comparing Polish Lower Palaeozoic geological formations with the few analogues that occur in North America. The overarching theme of the conference will be to work out a new approach to designing and performing stimulation operations in moderate-quality reservoir rocks. Our conclusions concerning production stimulation in shale reservoirs in the local geological conditions will be based on the results of prospecting work done by the operators in Poland in As far as the environment is concerned, we will also discuss the facts and experiences learned while prospecting for unconventional deposits, as these topics remain highly controversial in the public debate and, we believe, require rationalisation. I wholeheartedly invite you to participate in the discussion. Together, during the 3 rd International ShaleScience Conference, we will try to work out conclusions that will bring Poland closer to industrial-scale production of hydrocarbons from unconventional deposits. On behalf of the organisers, I would also like to take this opportunity to thank Minister Maciej H. Grabowski for assuming Honorary Patronage of the conference, and the Partners of the conference: the Energy and Geoscience Institute at the University of Utah, the AGH University of Science and Technology in Krakow, and the Oil and Gas Institute National Research Institute, for their expert input into the agenda of this year s ShaleScience Conference. Wiesław Prugar President of the Management Board, ORLEN Upstream

8 Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Program konferencji DZIEŃ I 9 CZERWCA 2014 DZIEŃ II 10 CZERWCA 2014 Strona 15 Strona 19 Strona 21 Strona 24 Strona 27 Strona 30 08:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09:00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji 09:20 Wprowadzenie do tematyki konferencji skały, złoże, udostępnianie. SESJA i Geologia polskich skał łupkowych dolnego paleozoiku doświadczenia polskie i amerykańskie 09:50 Charakterystyka uwarunkowań depozycyjnych, strukturalnych i geohistorycznych perykratonicznego pasa łupkowego w Polsce w oparciu o wyniki ostatnich prac poszukiwawczych. Paweł Poprawa Ekspert, Instytut Studiów Energetycznych 10:50 Zróżnicowanie mineralogiczno-geochemiczne łupków dolnopaleozoicznych i jego wpływ na zabiegi szczelinowania. richard E. Lewis Kierownik Techniczny ds. Petrofizyki, Złoża Niekonwencjonalne, Schlumberger 11:50 Przerwa kawowa 12:20 pole naprężeń i systemy naturalnych spękań w dolnopaleozoicznych polskich łupkach na podstawie analizy profilowań FMI. Birger Hansen Prezes Zarządu, Eriksfiord AS 13:20 Lunch 14:20 Geomechanika skał łupkowych i rola matrycy spękań. John McLennan Profesor Inżynierii Chemicznej, Instytut Energetyki i Nauk o Ziemi (EGI), Uniwersytet w Utah SESJA ii Wiercenie i stymulacja otworów w kolektorach skał łupkowych o umiarkowanej jakości 15:20 Geomechaniczne aspekty stabilności górotworu w procesie wiercenia oraz oceny jakości udostępniania w skałach łupkowych: polskie przykłady. Vincenzo De Gennaro Główny Inżynier ds. Geomechaniki, Schlumberger Daniel Dyndor Starszy Specjalista Wiertnik, ORLEN Upstream 16:20 Występowanie i przepływ gazu w skałach nanoporowatych. Milind Deo Dyrektor Wydziału Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet w Utah 17:20 podsumowanie i wnioski z pierwszego dnia konferencji 17:30 Koktajl Centrum Nauki Kopernik 09:00 Wprowadzenie do tematyki drugiego dnia konferencji jakość kolektora łupkowego. 09:30 Projektowanie i wykonanie szczelinowania hydraulicznego w skałach o umiarkowanej jakości kolektora. John Ely Prezes Zarządu, Ely and Associates Piotr Kenar Kierownik Działu Inżynierii Złożowej i Eksploatacji, ORLEN Upstream 10:30 Przerwa kawowa 11:00 Wyzwania w doborze płynów zabiegowych. piotr Kasza Kierownik Zakładu Stymulacji Wydobycia Węglowodorów, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy 12:00 Wady i zalety monitoringu mikrosejsmicznego metodologia i wyniki. pierre-françois Roux Kierownik ds. Rozwoju Technicznego, CGG/Magnitude Krzysztof Krzysik Starszy Geofizyk, ORLEN Upstream 13:00 Lunch SESJA iii Wyzwania środowiskowe przy wykonywaniu zabiegów szczelinowania 14:00 Wpływ prac poszukiwawczych za gazem ziemnym ze skał łupkowych na emisje do atmosfery oraz kształtowanie się klimatu akustycznego etap szczelinowania hydraulicznego/test produkcyjny. Jan Macuda Prodziekan, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza Magdalena Piątkowska Dyrektor Biura Operacji, ORLEN Upstream 15:00 Zasoby wody i możliwość ich wykorzystania w zabiegach szczelinowania. Ewa Krogulec Dziekan Wydziału Geologii, Uniwersytet Warszawski 16:00 Przerwa kawowa 16:15 Gospodarka odpadami wydobywczymi wytwarzanymi w trakcie szczelinowania hydraulicznego. Didier Bigeonneau Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia Ropy i Gazu, Veolia Environment 17:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji Strona 33 Strona 37 Strona 40 Strona 45 Strona 49 Strona 52

9 Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion Agenda of the Conference 1 st DAY 9 JUNE nd DAY 10 JUNE 2014 Page 15 Page 19 8:30 a.m. Registration of participants, coffee break 9:00 Official opening 9:20 Introduction to the conference subject Rocks, Reservoir, Completion. SESSION i Geology of Polish Lower Paleozoic Shales Polish and American Experience 9:50 Characteristics of depositional, structural and geo-historical conditions of pericratonic shale formations in Poland based on recent exploration results. Paweł Poprawa Expert, The Energy Studies Institute 10:50 Mineralogical and geochemical heterogeneity of Lower Paleozoic shales and its impact on hydraulic fracturing. Richard E. Lewis Petrophysics Technical Manager, Unconventional Resources, Schlumberger 11:50 Coffee break 9:00 a.m. introduction to the second day of the conference Shale Reservoir Quality. 9:30 Hydraulic fracturing design and execution in moderate quality rocks. John Ely CEO, Ely and Associates Piotr Kenar Reservoir and Production Manager, ORLEN Upstream 10:30 Coffee break 11:00 Challenge of fracturing fluids selection. piotr Kasza Head of Department of Production Stimulation, Oil and Gas Institute National Research Institute 12:00 p.m. advantages and disadvantages of microseismic monitoring methods and results. pierre-françois Roux Technical Business Development Manager, CGG/Magnitude Krzysztof Krzysik Senior Geophysicist, ORLEN Upstream Page 33 Page 37 Page 40 Page 21 Page 24 Page 27 Page 30 12:20 p.m. stress field and natural fracture systems in Polish Lower Paleozoic shale belt in Poland based on FMI studies. Birger Hansen Chairman of Eriksfiord AS 1:20 Lunch 2:20 shale rock geomechanics and role of fractures matrix. John McLennan Associate Professor of Chemical Engineering, The Energy and Geoscience Institute, University of Utah SESSION ii Drilling and Completing Wells in Moderate Quality Shale Reservoirs 3:20 Geomechanics for drilling integrity and completion quality evaluation in shales: Polish examples. Vincenzo De Gennaro Principal Geomechanics Engineer, Schlumberger Daniel Dyndor Senior Drilling Engineer, ORLEN Upstream 4:20 Storage and flow in nanoporous rocks. Milind Deo Chair, Department of Chemical Engineering, University of Utah 5:20 Summary and first day closing remarks 1:00 Lunch SESSION iii Hydraulic Fracturing Environment Risk Management 2:00 environment assessment and monitoring in the areas of field work, including environment elements like: soil, water, air and acoustic climate exploration phase. Jan Macuda Deputy Dean, Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology Magdalena Piątkowska Operations Director, ORLEN Upstream 3:00 Water supply and its usage in the exploration phase. Ewa Krogulec Dean of the Faculty of Geology, University of Warsaw 4:00 Coffee break 4:15 Management of mining waste generated during hydraulic fracturing. Didier Bigeonneau Global Director Oil&Gas Upstream, Veolia Environment Page 45 Page 49 Page 52 5:30 Evening cocktail Copernicus Science Centre 5:15 Conference closing comments

10 Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Komitet Naukowy Prof. Maria Ciechanowska Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego Prof. Andrzej Gonet Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza Dr Raymond Levey Dyrektor Instytutu Energetyki i Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Utah Prof. Szczepan J. Porębski Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza Dr Wiesław Prugar Prezes Zarządu, ORLEN Upstream Prof. Tadeusz Słomka Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Moderatorzy Moderators Dr Raymond Levey Prelegenci Didier Bigeonneau Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia Ropy i Gazu, Veolia Environment Prof. Milind Deo Dyrektor Wydziału Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet w Utah Daniel Dyndor Starszy Specjalista Wiertnik, ORLEN Upstream Prof. John McLennan Dr Vincenzo De Gennaro Główny Inżynier ds. Geomechaniki, Schlumberger John Ely Prezes Zarządu, Ely & Associates Dr Birger Hansen Prezes Zarządu, Eriksfiord AS Dr Piotr Kasza Kierownik Zakładu Stymulacji Wydobycia Węglowodorów, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Piotr Kenar Kierownik Działu Inżynierii Złożowej i Eksploatacji, ORLEN Upstream Prof. Ewa Krogulec Dziekan Wydziału Geologii, Uniwersytet Warszawski Krzysztof Krzysik Starszy Geofizyk, ORLEN Upstream Richard E. Lewis Kierownik Techniczny ds. Petrofizyki, Złoża Niekonwencjonalne, Schlumberger Dr hab. Jan Macuda Prodziekan, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza Prof. John McLennan Profesor Inżynierii Chemicznej, Instytut Energetyki i Nauk o Ziemi (EGI), Uniwersytet w Utah Magdalena Piątkowska Dyrektor Biura Operacji, ORLEN Upstream Paweł Poprawa Ekspert, Instytut Studiów Energetycznych Dr Pierre-François Roux Kierownik ds. Rozwoju Technicznego, CGG/Magnitude

11 Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion The Scientific Committee Prof. Maria Ciechanowska Managing Director, Oil and Gas Institute National Research Institute Prof. Andrzej Gonet Dean, Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology Dr Raymond Levey Director of Energy & Geoscience Institute, University of Utah Prof. Szczepan J. Porębski Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection, AGH University of Science and Technology Dr Wiesław Prugar President of the Management Board, ORLEN Upstream Prof. Tadeusz Słomka Rector of AGH University of Science and Technology Speakers Didier Bigeonneau Global Director Oil&Gas Upstream, Veolia Environment Prof. Milind Deo Chair, Department of Chemical Engineering, University of Utah Daniel Dyndor Senior Drilling Engineer, ORLEN Upstream Dr Vincenzo De Gennaro Principal Geomechanics Engineer, Schlumberger John Ely CEO, Ely & Associates Dr Birger Hansen Chairman of Eriksfiord AS Dr Piotr Kasza Head of Department of Production Stimulation, Oil and Gas Institute National Research Institute Piotr Kenar Reservoir and Production Manager, ORLEN Upstream Prof. Ewa Krogulec Dean of the Faculty of Geology, University of Warsaw Krzysztof Krzysik Senior Geophysicist, ORLEN Upstream Richard E. Lewis Petrophysics Technical Manager, Unconventional Resources, Schlumberger Dr Jan Macuda Deputy Dean, Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology Prof. John McLennan Associate Professor of Chemical Engineering, Energy and Geoscience Institute, University of Utah Magdalena Piątkowska Operations Director, ORLEN Upstream Paweł Poprawa Expert, The Energy Studies Institute Dr Pierre-François Roux Technical Business Development Manager, CGG/Magnitude

12 Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Organizator Spółka ORLEN Upstream została powołana przez PKN ORLEN w 2006 roku do realizacji strategii Koncernu w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Strategia Grupy ORLEN na lata zakłada intensyfikację działalności poszukiwawczo-wydobywczej w celu poszerzania dostępu do własnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym w szczególności pochodzących ze źródeł niekonwencjonalnych. Działania te konsekwentnie zmierzają do zbudowania stabilnego i zdywersyfikowanego portfela projektów upstream. Wszelkie działania ORLEN Upstream realizuje z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, przy równoczesnej trosce o rozwój kadry i dbałości o środowisko naturalne. Standardem działalności ORLEN Upstream jest respektowanie światowych norm zarządzania środowiskowego. Spółka posiada certyfikat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 w zakresie nadzoru oraz realizacji projektów poszukiwań i wydobycia węglowodorów. O naszym sukcesie operacyjnym decydują innowacyjność, optymalizacja i zaawansowane technologie. Tę samą, sprawdzoną filozofię działania stosujemy, by wypracować możliwie najlepsze podejście do poszukiwań i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Partnerzy Więcej na stronie: The Energy & Geoscience Institute jest największym w swoim rodzaju konsorcjum technologii nauk o Ziemi na świecie, zrzeszającym w ramach Corporate Associates Program 60 członków z 18 państw. Jego początki sięgają 1973 roku, kiedy na Uniwersytecie Południowej Karoliny utworzono Earth Science and Resources Institute (ESRI), którego działalność koncentrowała się na badaniach z dziedziny nauk o Ziemi w Północnej Afryce. W 1996 roku pierwotna organizacja połączyła się z University of Utah Research Institute (UURI) w Salt Lake City, którego działalność koncentrowała się na kwestiach energii geotermalnej, a wraz z nową nazwą EGI, Instytut nadal rozwijał działalność zarówno w dziedzinie badań stosowanych nad węglowodorami, jak i zastosowaniem geotermii na potrzeby rządu i przemysłu. Więcej na stronie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, przodująca w kraju w dziedzinie nowoczesnych technologii i rozwijająca partnerską współpracę z uczelniami Europy i świata. Akademia Górniczo-Hutnicza została powołana do kształcenia i wychowywania studentów, kształcenia i rozwoju kadry naukowej oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Działalność badawcza Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje 8 grup tematycznych: technologie informacyjne, nowe materiały i technologie, środowisko i zmiany klimatyczne, energię i jej zasoby, górnictwo, inżynierię elektryczną i mechaniczną, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne. Uczelnia oferuje obecnie 54 kierunki studiów w ponad 200 specjalnościach. Więcej na stronie: Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką podległą Ministrowi Gospodarki, pracującą na potrzeby przemysłu naftowego i gazowniczego. Instytut legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w górnictwie naftowym, gazownictwie, a także w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Kierunki merytorycznej działalności Instytutu wpisują się w krajową i europejską politykę zrównoważonego rozwoju energetyki obejmując m. in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego metodami geologii, geofizyki, geochemii i mikrobiologii, poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów, magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, procesy przetwarzania ropy naftowej, doskonalenie i monitorowanie jakości produktów naftowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ochronę środowiska w przemyśle naftowym i gazowniczym. Więcej na stronie:

13 Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion Organizer ORLEN Upstream was established by PKN ORLEN in 2006 to implement its strategy regarding crude oil and natural gas exploration and production (E&P). According to ORLEN Group strategy for , the group is to step up its exploration and production operations in order to expand access to its own resources of crude oil and natural gas, in particular from unconventional deposits. These activities consistently lead to establishing a stable and diversified portfolio of upstream projects. In all its operations, ORLEN Upstream complies with the rules of corporate governance and corporate social responsibility, while fostering the development of its employees and caring for the environment. Complying with global environmental management standards is ingrained in ORLEN Upstream s operations. The company holds ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and PN-N 18001:2004 certificates for the supervision and implementation of hydrocarbon exploration and production projects. Innovation, optimisation and advanced technologies are the cornerstones of our operating success. We employ our tried-and-tested philosophy to work out the optimum approach to the exploration and production from unconventional deposits of hydrocarbons. Partners More information on: The Energy & Geoscience Institute is the largest geoscience technology consortium of its kind in the world, with over 60 members in the Corporate Associates Program from 18 countries. Its history dates back to 1973, when the Earth Science and Resources Institute (ESRI) was founded at the University of South Carolina, with a primary focus in geoscience research in North Africa. In 1996, the original organization was merged with the University of Utah Research Institute (UURI) in Salt Lake City, which primarily focused on geothermal energy issues and with its new name, EGI has continued to expand both in applied research in hydrocarbons as well as geothermal applications for both government and industry. More information on: AGH University of Science and Technology is one of the best and most renowned modern Polish universities. For many years it has been ranked in the top of the list of institutions of higher education. AGH UST is a leading Polish university in modern technologies, and belongs to a group of prestigious international educational centers. The University, being a technical school, serves science and industry through educating students, the development of academic staff, as well as research and development. Research activities of AGH University of Science and Technology encompass 8 Subject Areas: Information Technologies, New Materials and Technologies, Environment and Climate Changes, Energy and its Resources, Mining, Electrical and Mechanical Engineering, Exact and Earth Sciences, Social-Economic Sciences and Humanities. The University offers 54 branches of science, including 200 specializations. More information on: The Oil and Gas Institute National Research Institute is a research and development unit, subordinated to the Polish Ministry of Economy, working for the benefit of petroleum and natural gas industries. Institute has considerable scientific achievements and numerous research solutions implemented in oil field exploration and development, natural gas industry, and petroleum and petrochemical industry. The directions of the substantive activity of the Institute have become a significant part of the domestic and European policy of the sustainable development of power industry: evaluation of prospecting forecasts of oil and natural gas with methods of geology, geophysics, geochemistry and microbiology, exploration and exploitation of deposits of hydrocarbons, storage, transport, distribution and use of the natural gas, crude oil and petroleum products, petroleum processing, improving and monitoring of the petroleum product quality, using the renewable sources of Energy, environmental protection in the oil and gas industry. More information on:

14 SESJA / SESSION 1 Geologia polskich skał łupkowych dolnego paleozoiku doświadczenia polskie i amerykańskie Geology of Polish Lower Paleozoic Shales Polish and American Experince 14

15 Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion PREZENTACJA / PRESENTATION 1 Charakterystyka uwarunkowań depozycyjnych, strukturalnych i geohistorycznych perykratonicznego pasa łupkowego w Polsce w oparciu o wyniki ostatnich prac poszukiwawczych. Characteristics of depositional, structural and geohistorical conditions of perictratonic shale formations in Poland based on recent exploration results. Paweł Poprawa 15 Instytut Studiów Energetycznych The Energy Studies Institute Paweł Poprawa geolog, pracuje na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Instytucie Studiów Energetycznych w Warszawie. Studiował nauki o Ziemi i geologię naftową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dublińskim University College. W 1994 obronił pracę magisterską na temat geochemii organicznej skał macierzystych zawierających węglowodory. W okresie pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, gdzie w latach był kierownikiem Pracowni Prospekcji Naftowej. W pełniącym rolę służby geologicznej Państwowym Instytucie Geologicznym, był odpowiedzialny za badania związane z gazem i ropą z łupków. Od kwietnia 2012 pełni funkcję doradcy w Instytucie Studiów Energetycznych w Warszawie, jednocześnie prowadząc własną firmę konsultingową ECR. Jego główne zainteresowania zawodowe obejmują geologię naftową, a przede wszystkim niekonwencjonalne złoża ropy i gazu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji i monografii naukowych, z których część traktowała o geologii naftowej. Jest również autorem kilkuset abstraktów i publikacji nierecenzowanych. Paweł Poprawa geologist working at AGH University of Sciences and Technology in Cracow, Department of Geology, Geophysics and Environment Protection and associated with the Energy Studies Institute in Warsaw. He studied geosciences and petroleum geology at Jagiellonian University in Cracow, AGH University of Sciences and Technology, and University Collage Dublin, and completed MSc Thesis on organic geochemistry of hydrocarbon source rocks in In a period of employee of Polish Geological Institute in Warsaw, where in he was a Head of Petroleum Prospection Division. At Polish Geological Institute, which acts as a geological survey, he was responsible for shale gas and shale oil related research. Since April 2012 he is an advisor at the Energy Studies Institute in Warsaw, running the same

16 Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych time his own consulting company ECR. His main subjects of professional interest are petroleum geology, with the main emphasis on unconventional oil and gas resources. He is an author or coauthor of a few tens of reviewed scientific papers and monographs, of which some are related to petroleum geology, as well as author of a few hundred abstracts and not reviewed publication. Począwszy od roku 2006 łupki dolnego paleozoiku w zachodniej części kratonu wschodnioeuropejskiego stały się przedmiotem poszukiwań złóż gazu łupkowego, a następnie również ropy łupkowej. Po blisko dekadzie badań, reinterpretacja danych archiwalnych i analiza danych z blisko 60 nowych otworów badawczych (w tym 10 poziomych) pozwalają obecnie na lepsze rozumienie potencjału złożowego omawianych formacji łupkowych. 16 Podczas osadzania się łupków górnoordowickich i sylurskich, basen bałtycko-podlasko-lubelski (BBPL) był przedpolem kaledonidów północnoniemiecko-polskich, powstałych na skutek skośnej kolizji Awalonii z Baltiką. Przedgórski charakter basenu jest podobny do charakteru basenów zawierających górnodewońskie-dolnokarbońskie gazo- i roponośne łupki w USA i Kanadzie. Ogólny trend w ewolucji facjalnej basenu, począwszy od etapu basenu wygłodniałego, sprzyjającego rozwojowi łupków o wysokiej zawartości substancji organicznych, po etap szybkiego wypełniania basenu materiałem detrytycznym, jest również charakterystyczny dla fleksuralnych basenów przedgórskich. Trend ten został jednak zaburzony przez znaczne eustatyczne zmiany poziomu morza na przełomie ordowiku i syluru. Eustatyczne obniżenie poziomu morza w aszgilu (późny ordowik) spowodowało zastąpienie depozycji osadów mułowcowo-ilastych przez osady węglanowe, natomiast eustatyczne podniesienie się poziomu morza w landowerze doprowadziło do osadzenia się łupków silnie wzbogaconych w substancję organiczną. Łupki dolnego paleozoiku w BBPL charakteryzują się II typem kerogenu, podobnie jak wszystkie gazo- i roponośne łupki w USA i Kanadzie. Jednakże ich zawartość TOC jest stosunkowo niska, a w konsekwencji tego niska jest również miąższość interwału produktywnego netto. Średnia zawartość TOC w obrębie interwałów potencjalnie produktywnych osiąga 3-5%, podczas gdy w najlepszych basenach w USA osiąga ona zakres 10-14%. Miąższość interwału produktywnego netto w najkorzystniejszych strefach basenu wynosi poniżej 50 m, co jest porównywalne do średniej jakości złóż USA, zaś w pozostałych obszarach BBPL nie przekracza m. Łupki te cechuje również stosunkowo wysoka zawartość minerałów ilastych, choć karadockie łupki z Sasina są lokalnie w strefie wyniesienia Łeby wzbogacone w krzemionkę. Łupki dolnego paleozoiku w BBPL często mają podwyższoną zawartość węglanów. Ich wskaźnik kruchości waha się w szerokim zakresie od 0,4 do 0,7, a jego wyższe wartości są charakterystyczne dla centralnych i zachodnich stref poszczególnych subbasenów, a także dla utworów karadoku na wyniesieniu Łeby. Całkowita porowatość omawianych łupków jest zwykle określana na 4-7%, co jest porównywalne z niektórymi basenami w USA, aczkolwiek przepuszczalność szkieletu ziarnowego jest stosunkowo niska. Historia pogrzebania/wypiętrzania znacząco zmienia się obocznie w obrębie BBPL, a w efekcie historia generowania węglowodorów też nie jest jednolita w obrębie całego basenu. Główna faza generowania ropy naftowej i gazu ziemnego przypada albo na waryscyjskie pogrzebanie i towarzyszący mu wysoki strumień cieplny, bądź też na okres maksymalnego pogrzebania i zderzenia termicznego w mezozoiku. Stopień deformacji tektonicznych jest stosunkowo niski w basenie bałtyckim oraz obniżeniu podlaskim, natomiast zwiększa się znacznie w basenie lubelskim. Jeszcze większa intensywność zuskokowania i pofałdowania charakteryzuje strefę Biłgoraj-Narol.

17 Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion W basenie bałtyckim łupkowa skała zbiornikowa może charakteryzować się wysokim nasyceniem gazem ziemnym, na co wskazują publikowane dane określające je na ft 2 /tonę. Testy złożowe w BBPL wciąż są jeszcze nieliczne, aczkolwiek uzyskiwane dotąd przypływy węglowodorów są stosunkowo niskie. Najwyższe, spośród opublikowanych, tempo wypływu gazu z otworu wiertniczego po szczelinowaniu sięgało 8-10 tysięcy m 3 /dobę, co jest zdecydowanie zbyt niskie by gwarantować komercyjne wydobycie gazu. Niemniej jednak te wstępne wyniki testów złożowych są traktowane jedynie jako początek krzywej uczenia się i postępu. Najważniejszymi z dotychczas zidentyfikowanych, geologicznych elementów ryzyka poszukiwawczego są niska średnia zawartość substancji organicznej oraz niska miąższość interwału potencjalnie produktywnego. Stosunkowo niska przepuszczalność szkieletu ziarnowego oraz niepewność co do efektywności naturalnych systemów spękań tektonicznych są szczególnym utrudnieniem dla prób wydobycia ropy naftowej z łupków. Wysoki stopień deformacji tektonicznych jest czynnikiem znacząco ograniczającym możliwość komercyjnego wydobycia gazu/ropy w południowej części BBPL. Ogólna charakterystyka geologiczna łupków dolnego paleozoiku w BBPL stwarza zagrożenie, że średnie szacowane łączne wydobycie (EUR) gazu/ropy z otworu może utrzymywać się na niskim poziomie, co znacząco rzutowało by na komercyjną stronę wydobycia węglowodorów. Na opłacalność wydobycia gaz/ropy z łupków w polskich warunkach silnie oddziałują również wysokie koszty wierceń, po części wynikające z dużej głębokości zalegania łupków (około m dla okna gazu mokrego i suchego). Obecnie jest to jednak częściowo kompensowane wysoką ceną gazu oraz niskim poziomem podatków. Przejście projektu łupkowego w Polsce z fazy poszukiwawczej do wydobywczej w znacznym stopniu warunkowane jest możliwością obniżenia kosztów wierceń i związanego z nimi serwisu, jak również zwiększeniem wielkości przypływów gazu/ropy w czasie testów złożowych, co zapewniało by wyższe EUR. W najbardziej perspektywicznym obszarze, tj. na wyniesieniu Łeby, możliwość uzyskania wyższych EUR warunkowana jest odpowiednim zaplanowaniem szczelinowania, tak by ograniczyć wpływ barier dla szczelinowania, przejawiających się w profilu tego obszaru ze zbiornikowymi łupkami. Dotychczas testy koncentrowano albo na łupkach landoweru, albo na łupkach górnego ordowiku, bądź też na łupkach ałunowych (górny kambr dolny tremadok), które oddzielone są od siebie wzajemnie litologicznymi barierami dla szczelinowania. Zdolność do objęcia pojedynczym szczelinowaniem co najmniej dwóch z powyżej wymienionych interwałów potencjalnie produktywnych stanowi warunek do uzyskania lepszych wyników testów złożowych, a w efekcie do osiągania lepszych EUR i polepszenia warunków ekonomicznych wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej z omawianych łupków. 17 Since 2006 the Lower Paleozoic shale at the western slope of the East European Craton become a subject for shale gas, and subsequently also shale oil exploration. After nearly a decade of studies a reinterpretation of legacy data and a data from nearly 60 new exploration wells (including 10 lateral ones) allows for better understanding of the shale reservoir potential. During deposition of the Upper Ordovician to Silurian shale the Baltic-Podlasie-Lublin Basin (BPLB) was a foreland of the North-German Polish Caledonides, developed due to oblique collision of the Avalonia with the Baltica. The foredeep origin of the basin is similar to origin of the Upper Devonian to Lower Carboniferous basins with shale gas/oil in USA and Canada. General trend of facies evolution with time from a starved basin, favoring development of organic rich shale, to an overfilled stage is also characteristic of flexural foredeeps. This trend is

18 Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych however interrupted by significant eustatic sea level changes at the turn of Ordovician and Silurian. The Ashgill eustatic sea level low resulted with replacement of shale deposition by carbonate one, while early Llandovery eustatic sea level rise led to deposition of hot shale on a broad regional scale. The Lower Paleozoic shale of the BPLB is characterized by the II type of kerogen, alike all gas/oil shale in US and Canada. However TOC contents of the shale is relatively low, and therefore net pay thickness is low as well. Average TOC contents within net pay interval in the best locations could rich 3-5%, while for the best US basins this is rather in a range of 10-14%. Net pay thickness in a sweet spot locations is typically less than 50 m, typical for moderate quality US gas/oil shales, while at the remaining part of the BPLB is could be less than m. The shale is also relatively rich in clay minerals at average, although e.g. Caradoc Sasin shale in the Leba Elevation (northern part of the onshore Baltic Basin) is locally silica rich. The Silurian shale tend to have elevated carbonate contents. Brittleness factor of the shale reservoir varies within a range of 0.4 to 0.7, which higher values being characteristic for Caradoc shale, as well as for the central and western zones of the individual sub-basins. Total porosity of the shale is often reported as 4-7%, comparable with many US shale reservoirs, however permeability of these formations often tends to be relatively low. Burial and uplift history vary significantly across the BPLB, and though hydrocarbon generation history in not consistent in whole the basin. The main phase of oil and gas generation is related either to the Variscan maximum burial and high heat flow, or to the Mesozoic burial and thermal event. Degree of tectonic deformation is relatively low in the Baltic Basin and Podlasie Depression, however in the Lublin region is significantly higher. Even more intensive faulting and folding is characteristic for the Bilgoraj-Narol zone. 18 In the Baltic Basin the Lower Paleozoic shale could have relatively high gas saturation, as indicated by a few data available, reporting total desorbed gas in a range of scf/ton. Well test results are still few in the basin, and relatively low gas/oil flows were obtained so far. The best reported rates of gas flow from lateral multifractured well were equal roughly to 8-10 thousand m 3 /day, significantly too low for commercial production, though this is regarded only as a beginning of a learning curve. The key exploration risk factors identified so far are a lean TOC and locally low net pay thickness. Relatively low matrix permeability and uncertainties related to efficiency of natural fracture systems are a concern particularly for a shale oil production. High degree of tectonic deformation is an exploration risk factor significantly limiting commercial potential of the Lower Paleozoic shale in the southern part of the BPLB. Cumulative geological characteristics of the analyzed shale reservoir indicate a risk, that average well EUR would be at relatively low level, significantly affecting economics of the gas/oil production. Commercial concerns are additionally upraised by high drilling costs, partly related to high burial depth of the shale reservoir (roughly m for wet to dry gas zone). At current stage this is however partly compensated by high gas price and low level of taxation. The transition of the shale gas/oil project in Poland from exploration to production phase depends solely on an ability to reduce drilling costs and to increase gas flows during well tests results, allowing for higher average well EUR. In the most prospective zone, i.e. at the Leba Elevation, the later depends to large extend on a frac design diminishing the impact of frac barriers in a section. So far fracturing tests were concentrated either on the Llandovery shale, the Upper Ordovician shale, or the Alum shale (Upper Cambrian to Tremadocian), which are separated from each other by lithological frac barriers. Ability to cover with individual fracturing two pay interval at ones would be a first step towards better well test results, and though higher EUR and better chance for commercial gas/oil production.

19 Evolution of the Mental Picture of Shale Reservoir Completion PREZENTACJA / PRESENTATION 2 Zróżnicowanie mineralogiczno-geochemiczne łupków dolnopaleozoicznych i jego wpływ na zabiegi szczelinowania. Mineralogical and geochemical heterogeneity of Lower Paleozoic Shales and its impact on hydraulic fracturing. 19 RICHARD E. LEWIS Schlumberger Richard (Rick) Lewis jest autorem modelu procesu oceny łupków gazonośnych (gas shale evaluation workflow) po raz pierwszy zastosowanego dziesięć lat temu i do dziś wykorzystanego w ponad trzech tysiącach odwiertów w Ameryce Północnej. Obecnie pracuje w Dallas, kierując zespołem odpowiedzialnym za udoskonalanie tego modelu, wdrażanie go i zastosowanie na rynkach zagranicznych, oraz za rozwój procesów oceny łupków zawierających węglowodory płynne. Richard Lewis jest również liderem zespołów badawczo-inżynieryjnych firmy Schlumberger, zajmujących się rozwojem technologii oceny zasobów niekonwencjonalnych. Wcześniej był odpowiedzialny za rozwój metod interpretacji danych z profilowań geofizyki wiertniczej w centralnej i wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Pracował również w firmie Shell Oil oraz w USGS. Richard Lewis ukończył studia na kierunku Geologia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA). Stopień magistra i doktorat otrzymał w Kalifornijskim Instytucie Technologii (Cal Tech), również w zakresie geologii. Richard (Rick) Lewis is the developer of the gas shale evaluation workflow that was initially fielded ten years ago and has been applied to more than 3000 wells in North America. In his current position, located in Dallas, Rick manages a group responsible for the continual improvement for this workflow, for its introduction and application to the international market, and for the development of workflows for the evaluation of liquids-producing shales. Rick is also the interface to the Schlumberger research and engineering groups for the development of evaluation technologies for unconventional reservoirs. Prior to this assignment, he was responsible for wireline interpretation development for the Central and Eastern United States. Rick has also worked for Shell Oil and the U.S. Geological Survey. Rick received a BS degree from UCLA and MS and PhD degrees from Cal Tech, all in geology.

20 Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Rozpoznawanie złóż gazu łupkowego trwa w Polsce już ponad trzy lata. Do tej pory wykonano liczne pionowe odwierty testowe, pobierano z nich rdzenie, przeprowadzano profilowanie oraz intensyfikację hydrauliczną. Ponadto odwiercono również kilka otworów poziomych i przeprowadzono w nich intensyfikację. Zebrano i przeanalizowano wystarczającą ilość danych by operatorzy byli w stanie określić zalety i wady polskich łupkowych złóż organicznych. W prezentacji porównamy kilka przykładów łupków polskich z przykładami łupków zagospodarowanych w Ameryce Północnej zarówno takich, w których możliwe było opłacalne wydobycie, jak i takich, gdzie nie było ono opłacalne. Nasze porównanie obejmuje jakość złoża (RQ) i udostępniania (CQ). Uwzględnione parametry RQ to m.in. porowatość całkowita i względna, przepuszczalność gazu, zawartość substancji organicznych (TOC) i interwał produktywny. Parametry CQ to m.in. szacowane naprężenie zamknięcia i horyzontalna anizotropia naprężeń (tektonicznych), ciśnienie w porach, parametr γ Thomsena, zawartość i rodzaj iłu. Ponadto w porównaniu poruszymy też kwestię kosztów wykonywania odwiertów, oceny i udostępniania w Polsce i Ameryce Północnej. 20 Shale gas exploration has been active for more than three years in Poland. To date multiple vertical test wells have been drilled, cored, logged and hydraulically stimulated. Several horizontal wells have also been drilled and stimulated. Enough data have been collected and analyzed to enable operators to determine the strengths and weaknesses of these organic shale reservoirs in Poland. This presentation will compare several organic shales penetrated, evaluated and tested from Poland with shales that were developed in North America some that were economical, and some that were not. The comparison will include reservoir quality (RQ) and completion quality (CQ) parameters. RQ parameters include total and effective porosity, gas-filled porosity, permeability to gas, total organic carbon, net feet pay and reservoir. CQ parameters include estimated closure stress and horizontal stress anisotropy (tectonic), pore pressure, Thomsen Gamma, clay content, clay type. In addition, drilling, evaluation, and completion costs in Poland and North America will also be addressed in the comparison. NOTATKI / NOTES

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego . .. . . MINISTERSTWO ŚRODOWISKA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE ZAKŁAD SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH AGH PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo