Repertorium A Nr /2016 wzór umowy deweloperskiej AKT NOTARIALNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Repertorium A Nr /2016 wzór umowy deweloperskiej AKT NOTARIALNY"

Transkrypt

1 Repertorium A Nr /2016 wzór umowy deweloperskiej AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące szesnastego roku (.2016 r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4 stawili się: Przedstawiciel Spółki -.., PESEL., zamieszkały:.- działający w imieniu Spółki pod firmą SENTO 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dawniej Salwator Bociana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie), adres: Kraków, ul. Włościańska numer 2b, REGON , NIP , kapitał zakładowy zł wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy za numerem KRS , jako pełnomocnik Spółki na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w tutejszej Kancelarii Notarialnej z dnia 15 września 2015 roku do Rep A Nr 7230/2015, przy czym SENTO 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz jej Przedstawiciel będzie zwany dalej także Deweloperem lub Spółką, , córka, PESEL.., zamieszkała:, legitymująca się dowodem osobistym o numerze, , syn, PESEL.., zamieszkały: legitymujący się dowodem osobistym o numerze, ad. 2 i 3 zwani/y/a będą//będzie dalej także Nabywcą, którzy/która/który podaje/ą adres do doręczeń: Stawający ad.1 jest notariuszowi osobiście znany, natomiast tożsamość pozostałych Stawających ustalono na podstawie dokumentów tożsamości wskazanych przy ich nazwiskach Deweloper i Nabywca zwani są w niniejszej umowie ("Umowa") także łącznie jako: "Strony" UMOWA DEWELOPERSKA I. A. Deweloper oświadcza, że na podstawie umowy sprzedaży i aktu ustanowienia 1

2 hipotek oraz umowy najmu z dnia 4 czerwca 2007 roku Rep. A Nr 9437/2007 oraz porozumienia w sprawie prowadzenia robót budowlanych oraz umowy ustanowienia służebności z dnia 3 marca 2009 roku Rep A Nr 3032/2009 jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 43 (czterdzieści trzy) składającej się z działki numer 1207/2 obszaru 6556m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/ /4 (pięćset pięć tysięcy trzysta osiem przez cztery), w której: a/ w dziale II - jako właściciel - wpisany jest Skarb Państwa, zaś jako użytkownik wieczysty oraz właściciel budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, wpisana jest Spółka, na podstawie odpisu pełnego z rejestru przedsiębiorców, decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia roku, znak GG VI 7224/8A/931/MA oraz decyzji Wojewody Krakowskiego z dnia roku, znak GG III 7224/8A/93/MA (przy przeniesieniu podstawy wpisu z kw KR1P/ /8) b/ w dziale I-Sp i III widnieją wpisy szczegółowo wskazane w załączniku do tego aktu, c/ w dziale IV wpisana jest: hipoteka umowna łączna do kwoty złotych w celu zabezpieczenia wierzytelności banku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu kredytu udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych nr KRI\13A1QCT z dnia roku, która to wierzytelność obejmuje spłatę kredytu, odsetek obliczanych według zmiennej stopy procentowej, odsetek z tytułu zadłużenia przeterminowanego, zapłatę prowizji i opłat oraz innych należności ubocznych, w tym: kosztów monitów, wezwań do zapłaty i zawiadomień, kosztów zaświadczeń, kosztów wycen nieruchomości oraz innych składników majątkowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelności banku, kosztów monitorowania realizacji kredytowanej Inwestycji, kosztów zastępczego wykonania obowiązków Kredytobiorcy przez Bank, kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych, kosztów ustanowienia i zwolnienia zabezpieczeń kredytu, odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie ( Hipoteka ), księgi współobciążone KR1P/ /3, KR1P/ / Deweloper okazuje wypis z rejestru gruntów dla działki numer 1207/2 obszaru 6556 m2, który to wypis został wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa dnia 06 sierpnia 2015 roku, znak GD , z którego ponadto wynika, że działka ta jest zabudowana budynkiem numer 6B i 6C przy ulicy Bociana Prawo użytkowania wieczystego działki 1207/2 obszaru 6556 m2 zwane będzie w dalszej treści aktu także Nieruchomością B. Spółka jest współwłaścicielem, w ułamku wystarczającym do zawarcia niniejszej umowy, na podstawie umowy zniesienia współwłasności nieruchomości, umowy ustanowienia służebności oraz aktu zmiany ustanowienia hipoteki z dnia 21 sierpnia 2013 r. objętej aktem 2

3 notarialnym Rep. A nr 6862/2013 sporządzonym przez Ryszarda Gomułkę notariusza w Krakowie, nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bociana, jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 43, składającej się z działki numer 275/1 obszaru 0,0585 ha ( Nieruchomość 2 ) objętej księgą wieczystą numer KR1P/ /3 ( Księga Wieczysta 2 ), a w Księdze Wieczystej 2 widnieją następujące wpisy: a/ w dziale I-O widnieje działka nr 275/1 obszaru 585m2, b/ w dziale I Sp i w dziale III ujawniono wpisy wykazane w załączniku numer 1, c/ w dziale II - jako współwłaściciel wpisana jest Spółka pod firmą SENTO 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz widnieją wzmianki o wnioskach dotyczących sprzedaży udziałów wynoszących po 1/360 części w tej nieruchomości na rzecz nabywców lokali wydzielonych z Nieruchomości 1, d/ w dziale IV wpisana jest wyżej zdefiniowana Hipoteka, oraz hipoteka na udziale innym niż będący przedmiotem tej umowy Na potwierdzenie powyższego Deweloper powołuje się na wgląd do wyżej powołanych ksiąg wieczystych, dokonany za pomocą Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, w dniu dzisiejszym II. Deweloper oświadcza, że: jest użytkownikiem wieczystym Nieruchomości 1 oraz współwłaścicielem Nieruchomości 2, zgodnie z opisem ksiąg wieczystych wskazanym w pkt. I tego aktu, w stosunku do Spółki jako użytkownika wieczystego Nieruchomości 1 i współwłaściciela Nieruchomości 2 nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne zmierzające do odjęcia prawa użytkowania wieczystego oraz współwłasności, ani też nikomu nie przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu tej umowy, budownictwo i zbywanie lokali stanowi przedmiot działalności gospodarczej Dewelopera, w związku z czym Deweloper z tytułu zawarcia umowy przeniesienia własności jaka będzie zawarta w wykonaniu umowy deweloperskiej jest podatnikiem podatku VAT - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Spółka nie została postawiona w stan likwidacji w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych, nie została wobec niej ogłoszona upadłość oraz nie toczy się względem niej postępowanie upadłościowe lub naprawcze, jak również nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki bądź o otwarcie postępowania układowego w stosunku do Spółki, Spółka nie posiada zaległości z tytułu składek, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.) ani zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych względem Skarbu Państwa i 3

4 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących podstawę do powstania hipoteki przymusowej, stosownie do art. 34 i następne ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami (w tym wynikającymi z Dz. U. Nr 39 z 2001 roku poz. 459), w dniu 5 października 2011 podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, wyrażająca zgodę na zbywanie lokali, które zostaną wyodrębnione z budynków przy ul. Bociana w Krakowie, za cenę i na warunkach według uznania Zarządu, a w dniu 24 października 2013 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie udziałów w Nieruchomości 2 oraz ustanowienie służebności na Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Atrium Park, do zawarcia niniejszej umowy nie jest konieczna zgoda innych organów Spółki, dane odnośnie reprezentacji Spółki nie uległy zmianie, Przedstawiciel Spółki działając imieniem własnym oświadcza, że jego pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani odwołane III. Deweloper przy niniejszym akcie okazuje: / ostateczną z dniem 22 września 2010 roku decyzję numer 1714/10, wydaną dnia 11 sierpnia 2010 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, znak: AU-01-1.ABM /10 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B3 z garażem podziemnym, wewnętrzną infrastrukturą techniczną (instalacje wod.- kan., c.o., elektr., wentylacja mechaniczna mieszkań i garażu podziemnego) wraz z infrastrukturą drogową (przebudowa zjazdów i wewnętrznego układu drogowego) oraz budową sieci SN 15 KV zasilającej projektowane budynki, na działkach nr 273/1, 275, 276, 277 i 280 obr. 43 Krowodrza przy ul. Bociana w Krakowie wydaną dla Salwator Bociana sp. z.o.o., ulica Bratysławska numer 1A, Kraków / ostateczną z dniem roku decyzję nr 1683/2012 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, dnia 22 sierpnia 2012 roku, znak AU ABM o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i zmianie decyzji pozwolenia na budowę nr 1714/10 z dnia , wydaną dla SENTO 15 sp. z o.o. w (30-138) Krakowie, ul. Włościańska 2B (poprzednio Salwator Bociana Sp. z o.o.) dla zamierzenia budowlanego Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1, B2, B3 z garażem podziemnym, wewnętrzną infrastrukturą techniczną (instalacje wod.- kan., c.o., elektr., wentylacja mechaniczna mieszkań i garażu podziemnego) wraz z infrastrukturą drogową (przebudowa zjazdów i wewnętrznego układu drogowego) oraz budową sieci SN 15 KV zasilającej projektowane budynki, na działkach nr 273/1, 275, 276, 277 i 280 obr. 43 Krowodrza 4

5 przy ul. Bociana w Krakowie, w tym miejscu przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że wyżej wskazana Spółka pod firmą Salwator Bociana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, zmieniła nazwę na SENTO 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, co zostało udokumentowane w protokole sporządzonym w tutejszej Kancelarii Notarialnej dnia 6 lipca 2011 roku do Rep A Nr 4944/2011 i jak oświadcza Deweloper nie została zaskarżona w terminie do tego przewidzianym, Decyzje opisane w podpunkcie 1 i 2 powyżej będą zwane dalej także Decyzjami Pozwolenia na Budowę W tym miejscu Deweloper zobowiązuje się, że promesa bezobciążeniowego wydzielenia Lokalu zostanie przekazana Nabywcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy IV. 1.Deweloper oświadcza ponadto, że: ) na podstawie wyżej zdefiniowanych Decyzji Pozwolenia na Budowę na działce 1207/1 został wybudowany budynek wielomieszkaniowy oznaczony roboczo B3 (aktualnie posiadający nr 6A przy ulicy Bociana pierwszy etap inwestycji) oraz na działce 1207/2 zostaną wybudowane kolejne dwa budynki wielomieszkaniowe które zostaną realizowane w kolejnych etapach inwestycji (dalej Inwestycja Atrium Park lub Przedsięwzięcie Deweloperskie ), przy czym w drugim etapie został już wybudowany budynek B2 obecnie numer 6B przy ulicy Bociana oraz w trzecim etapie zostanie wybudowany budynek B3 obecnie numer 6C przy ulicy Bociana (dalej Budynek oraz Zadanie Inwestycyjne ), w którym znajdować się będą lokale mieszkalne oraz lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne ( Lokale ), których odrębna własność będzie ustanawiana na podstawie zawieranych przez Dewelopera umów z klientami oraz przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ( Ustawa o Własności Lokali ), ) prowadzi proces sprzedaży Lokali i do ustanowienia odrębnej własności Lokali będzie dochodziło sukcesywnie w myśl przepisów Ustawy o Własności Lokali, wobec czego udział Dewelopera w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości 1 oraz własności Budynku będzie sukcesywnie pomniejszany, wobec zawierania przez Dewelopera umów ustanowienia odrębnej własności Lokali w tym Budynku ) Z własnością Lokali połączony będzie udział w nieruchomości wspólnej utworzonej z wszelkich części budynków i innych urządzeń, posadowionych na Nieruchomości 1, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli Lokali oraz z prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego Nieruchomość 1 ("Nieruchomość Wspólna"), obliczony zgodnie z art. 3 Ustawy o Własności Lokali z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej, a w skład Nieruchomości Wspólnej dla 5

6 budynków 6B i 6C nie będzie wchodził grunt stanowiący działkę ewidencyjną nr 1207/1, na której jest posadowiony budynek nr 6A przy ulicy Bociana ) Budynek będzie składał się z 8 kondygnacji nadziemnych oraz garażu podziemnego ( Garaż Podziemny ), a na... kondygnacji (... piętrze) wskazanego Budynku, powstanie samodzielny lokal mieszkalny oznaczony roboczo numerem... składający się z pomieszczeń:..., o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej... m2, do którego przylegał będzie balkon, zaznaczony kolorem na załączniku pochodzącym z dokumentacji technicznej opisanego budynku mieszkalnego ( Lokal Mieszkalny ), na którym zaznaczono także usytuowanie Lokalu Mieszkalnego w Budynku oraz układ i powierzchnię poszczególnych jego pomieszczeń. Standard wykończenia oraz wyposażenia Lokalu Mieszkalnego zawarty jest w załączniku do prospektu stanowiącego integralną część niniejszej umowy; ) na kondygnacji minus 1 Budynku będą znajdowały się dwa Garaże Podziemne (oznaczony roboczo literami B, w którym znajdować się będzie 31 miejsc postojowych i oznaczony roboczo literą C, w którym znajdować się będzie 51 miejsc postojowych), które będą stanowiły samodzielne lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, które zostaną wydzielone z Budynku jako odrębne nieruchomości lokalowe, w związku, z czym nie będą wchodziły w skład Nieruchomości Wspólnej. W Garażach Podziemnych będą się znajdować miejsca parkingowe i komórki lokatorskie, które będą oferowane nabywcom Lokali w Budynku W Garażu Podziemnym oznaczonym roboczo literą B/C, projektowane jest między innymi miejsce postojowe oznaczone roboczo numerem. (na załączniku do tego aktu zaznaczone kolorem zielonym), z którego na zasadzie wyłączności korzystać będzie Nabywca, a w zamian za to będzie zobowiązany do zapłaty Deweloperowi kwoty brutto Z pozostałych miejsc postojowych korzystać będą inni nabywcy, którym Spółka przyzna uprawnienia w tym zakresie Powyższe uprawnienia będą ustalone w drodze ustanowienia odpowiedniej służebności ( Służebność Miejsca Parkowania ) lub umownego podziału do korzystania części Nieruchomości Wspólnej (podział quad usum); w umowach przeniesienia własności, ) na części Nieruchomości Wspólnej zlokalizowane będą zewnętrzne miejsca postojowe (parkingowe) dla samochodów osobowych, z których korzystać będą wyłącznie niektórzy właściciele Lokali, którym zostanie przyznane uprawnienie do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w drodze ustanowienia odpowiedniej służebności ( Służebność Miejsca Parkowania ) lub umownego podziału do korzystania części Nieruchomości Wspólnej (podział quad usum). 6

7 7) na części Nieruchomości Wspólnej zlokalizowane będą ogródki przydomowe, z których korzystać będą wyłącznie niektórzy właściciele Lokali, którym zostanie przyznane uprawnienie do wyłącznego korzystania z ogródka przydomowego w drodze ustanowienia odpowiedniej służebności ( Służebność Ogródka Przydomowego ) lub umownego podziału do korzystania części Nieruchomości Wspólnej (podział quad usum); W tym miejscu Strony ustalają, że Nabywcy w Umowie Przeniesienia Własności Deweloper ustanowi na rzecz Nabywcy uprawnienie do wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego / Ogródka Przydomowego w drodze ustanowienia na wskazanej w załączniku do niniejszej umowy części Nieruchomości Wspólnej odpowiedniej służebności albo umownego podziału do korzystania z tej części Nieruchomości Wspólnej (podział quoad usum), zgodnie z którym do korzystania z Nieruchomości Wspólnej w części odpowiadającej Miejscu Postojowemu/Ogródkowi Przydomowemu/ uprawniony będzie wyłącznie Nabywca opcjonalnie, w zamian za co Nabywca zapłaci Deweloperowi wynagrodzenie ustalone w punkcie VI tego aktu ) 1. prace budowlane w ramach wyżej opisanego przedsięwzięcia deweloperskiego zostały rozpoczęte dnia roku, a zakończenie prac w ramach przedsiewzięcia deweloperskiego nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, natomiast prace w zakresie zadania inwestycyjnego (prace budowlane związane ze wzniesieniem Budynku numer 6C) zostały rozpoczęte w styczniu 2015 roku, a zakończenie prac budowlanych odnośnie Budynku 6C przy ulicy Bociana nastąpi najdalej w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku, przy czym termin ten może ulec zmianie wyłącznie na skutek siły wyższej Nabywca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy został mu doręczony prospekt informacyjny wraz z załącznikami (który to prospekt wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego aktu) w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, a nadto Deweloper przed zawarciem niniejszej umowy poinformował Nabywcę o możliwości zapoznania się z aktualnym stanem Księgi Wieczystej, aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, kopią Decyzji Pozwolenia na Budowę, sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią prospektu informacyjnego wraz z załącznikami Strony zgodnie oświadczają, że w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem niniejszej umowy nie nastąpiły zmiany w treści tego aktu względem wzoru umowy zamieszczonego w prospekcie informacyjnym, względnie zmiany te zostały indywidualnie wynegocjowane z Nabywcą Strony ustalają, iż Deweloper uprawniony jest do dokonywania zmian w przedłożonym projekcie architektonicznym, obejmujących również zmiany w zakresie Decyzji Pozwolenia na Budowę, jednakże jedynie w zakresie, w którym zmiany te nie naruszają zobowiązań 7

8 Dewelopera w zakresie realizacji Lokalu Mieszkalnego oraz informacji zawartych w prospekcie informacyjnym, załącznikach do niego, lub załącznikach do niniejszego aktu notarialnego V. Deweloper przy niniejszym akcie powołuje się na wyżej opisane dokumenty : ) wypis z rejestru gruntów dla Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2, ) ostateczne Decyzje Pozwolenia na Budowę, ) rzut Lokalu Mieszkalnego wraz z jego usytuowaniem w Budynku i układem pomieszczeń,- 4) promesa Banku ) standard wykończenia Lokalu Mieszkalnego, ) rzut Miejsca Postojowego VI. 1. Deweloper zobowiązuje się wybudować budynek roboczo oznaczony nr B1 obecnie nr 6C oraz ustanowić odrębną własność Lokalu Mieszkalnego, z własnością którego związany będzie odpowiedni udział w Nieruchomości Wspólnej obliczony zgodnie z zapisami umowy oraz Ustawy o Własności Lokali, a następnie po zakończeniu Zadania Inwestycyjnego opisanego w pkt IV tego aktu, Deweloper zobowiązuje się przenieść własność na Nabywcę w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, w tym jakichkolwiek hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich wyżej opisanego Lokalu Mieszkalnego, za cenę nabycia ( Cena Lokalu Mieszkalnego ) tego prawa w kwocie... brutto, a Nabywca ten lokal wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej, za podaną cenę nabędzie, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, w tym jakichkolwiek hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich, zobowiązując się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa Deweloper oraz Nabywca zobowiązują się zawrzeć umowę, na mocy której Deweloper sprzeda Nabywcy w stanie wolnym od obciążeń, za wyjątkiem wskazanych w załączniku służebności, udział w prawie własności Nieruchomości 2 stanowiącej działkę 275/1 wynoszący 1/360 części za cenę 500 zł (pięćset złotych) brutto, a Nabywca wyżej wskazany udział w Nieruchomości 2 kupi Deweloper ponadto zobowiązuje się, że po założeniu księgi wieczystej dla Garażu B/C, sprzeda Nabywcy udział we współwłasności Garażu B/C w ramach którego to udziału Nabywca będzie miał prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego numer.. za cenę w kwocie.. zł, -- tym samym Deweloper zobowiązuje zbyć samodzielny Lokal Mieszkalny, udział w Nieruchomości 2 oraz udział we współwłasności Garażu, oraz ustanowić podział quad usum co do miejsca postojowego nr, za łączną cenę nabycia ( Cena ) tych praw w kwocie brutto, a Nabywca ten lokal, wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udział w Nieruchomości 2, a także udział we współwłasności 8

9 Garażu, a także prawo do miejsca postojowego nr., za podaną Cenę nabędzie, zobowiązując się do jej zapłaty, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, w tym jakichkolwiek hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich Nabywca oświadcza, że: jest stanu wolnego lub pozostaje w związku małżeńskim, a umów majątkowych małżeńskich nie zawierał względnie pozostaje w związku małżeńskim w obowiązującym ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej znane jest mu położenie nabywanej Nieruchomości oraz usytuowanie Lokalu w Budynku Cena Lokalu Mieszkalnego może ulec zmianie w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy rzeczywistą powierzchnią Lokalu Mieszkalnego wyznaczoną zgodnie z pkt VIII, a powierzchnią projektową wskazaną w niniejszej umowie. W takim przypadku Cena Lokalu Mieszkalnego zostanie wyznaczona zgodnie z pkt VIII ust. 2 i 3 z zachowaniem prawa Nabywcy do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy różnica powierzchni rzeczywistej wyznaczonej zgodnie z pkt VIII i wskazanej w niniejszej umowie (powierzchni projektowej) przekroczy 1,5 % powierzchni Lokalu Mieszkalnego wskazanej w niniejszej umowie (powierzchni projektowej) Strony ustalają, że w skład Nieruchomości Wspólnej wejdzie grunt tworzący Nieruchomość 1 oraz części wspólne budynków położonych na Nieruchomości 1 nie służące do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych Lokali, takie jak: korytarze, windy, klatki schodowe itp VII. 1. Nabywca zobowiązuje się zapłacić deweloperowi przelewem na rachunek bankowy wskazany w pkt XXII ust. 1. całą Cenę Lokalu Mieszkalnego w następujących częściach i terminach: a) część ceny w kwocie... zł brutto w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, b) część ceny w kwocie... zł brutto w terminie, c) część ceny w kwocie...zł brutto w terminie d) część ceny w kwocie...zł brutto w terminie g) pozostała część Ceny Lokalu Mieszkalnego stanowiąca różnicę pomiędzy ostateczną Ceną Lokalu Mieszkalnego ustaloną w oparciu o rzeczywistą powierzchnię Lokalu Mieszkalnego obliczoną zgodnie z pkt VIII ust. 2 i ust. 3, a sumą wszystkich uiszczonych przez Nabywcę zaliczek na poczet Lokalu Mieszkalnego będzie płatna po Odbiorze Technicznym Lokalu w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dewelopera ostatecznego rozliczenia Ceny Lokalu Mieszkalnego zgodnie z pkt VIII ust. 3, nie później jednak niż przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego na Nabywcę

10 2. Kwota wpłacona zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a) powyżej w wysokości... zł powyżej, stanowić będzie z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym wskazanym przez Dewelopera zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego ( Zadatek ). W związku z powyższym w razie niewykonania niniejszej umowy przez jedną ze Stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej Od kwot, w odniesieniu, do których Nabywca opóźnia się z płatnością Deweloper ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych Deweloper oświadcza, że niniejsza umowa zawierana jest odnośnie Przedsięwzięcia Deweloperskiego w odniesieniu do którego rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ( Ustawa ), a zatem nie znajdują zastosowania do niniejszej umowy środki ochrony o których mowa w art. 4 wyżej wskazanej ustawy, a Nabywca przyjmuje ten fakt do wiadomości Zapłata wskazanych wyżej zaliczek na poczet Ceny Lokalu Mieszkalnego następować będzie na rachunek bankowy wskazany przez Dewelopera w pkt XXII ust W przypadku zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego Zadatek zostanie zaliczony na poczet Ceny Lokalu Mieszkalnego VIII. 1. Strony zgodnie postanawiają, iż zakończenie wszystkich prac w zakresie realizacji Lokalu Mieszkalnego nastąpi najdalej do dnia roku, przy czym termin ten może ulec zmianie wyłącznie na skutek wystąpienia siły wyższej Ostateczny metraż powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego wynikać będzie z powykonawczej dokumentacji stanowiącej podstawę do ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego. Jeżeli z powołanej dokumentacji wynikać będzie, iż łączna powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego ulegnie zmianie w stosunku do projektowanej powierzchni określonej w niniejszej umowie to znajdzie to odzwierciedlenie w Cenie Lokalu Mieszkalnego poprzez odpowiednią jej korektę, o czym Deweloper poinformuje na piśmie Nabywcę W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej nastąpi korekta Ceny Lokalu Mieszkalnego przy przyjęciu ceny za 1 m2 powierzchni mieszkalnej na kwotę... zł brutto. Korekta Ceny Sprzedaży zostanie uwzględniona i rozliczona w ostatniej zaliczce na poczet Ceny Sprzedaży, którą Nabywca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Sprzedającego zgodnie z harmonogramem wpłat z pkt VII). Ostateczne rozliczenie Ceny Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego zostanie przedstawione Nabywcy przy Odbiorze Technicznym Lokalu Mieszkalnego lub w innym ustalonym terminie, nie później niż 14 dni przed ustalonym 10

11 terminem zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego Obmiar powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego będzie dokonany zgodnie z normą budowlaną PN-ISO 9836:1997 dotyczącą sposobu dokonywania pomiaru powierzchni użytkowej lokali Jeżeli metraż powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego ulegnie zmianie o więcej niż 1,5% w stosunku do powierzchni projektowej Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powiadomienia przez Dewelopera o rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego. W takim wypadku Deweloper zwróci Nabywcy kwoty wpłacone, na podany uprzednio przez Nabywcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie przez Nabywcę od umowy na podstawie niniejszej klauzuli nie będzie traktowane jako niewykonanie umowy przez Dewelopera. Opisane prawo odstąpienia można wykonać w terminie najdalej do dnia wyznaczonego na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia własności na Nabywcę \ tylko gdy dodatkowe wykończenie 6. Niezależnie od zobowiązania Dewelopera do wykonania Lokalu Mieszkalnego zgodnie z zapisami umowy oraz załącznikiem nr 8 do prospektu informacyjnego dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego, Strony ustalają, iż w ramach uiszczonej Ceny Sprzedaży, Nabywcy przysługuje prawo do dodatkowego wykończenia Lokalu Mieszkalnego na zasadach określonych w ust poniżej ( Dodatkowe Wykończenie Lokalu Mieszkalnego ) Dodatkowe Wykończenie Lokalu Mieszkalnego zostanie wykonane w imieniu Dewelopera przez podmiot wskazany przez Dewelopera ( Wykonawca ) według standardu stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej umowy ("Wersja Standard"). Nabywca nie ma prawa do zamiany Wykonawcy Nabywca wyraża chęć Dodatkowego Wykończenia Lokalu Mieszkalnego według Wersji Standard, przy czym szczegółowy wybór materiałów wykończeniowych oraz zakresu prac dostępnych w Wersji Standard (załącznik nr 5) nastąpi w Umowie na Prace Wykończeniowe ( Umowa na Prace Wykończeniowe ). Nabywca zobowiązuje się do zawarcia ze Spółką i wskazanym przez Spółkę Wykonawcą mowy na Prace Wykończeniowe Lokalu Mieszkalnego w terminie 6 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy. Nabywca zobowiązuje się do dnia 31 marca 2017 roku, wybrać materiały wykończeniowe dostępne w Wersji Standard, w takim wypadku Nabywca nie poniesie dodatkowych opłat z tytułu realizacji Dodatkowego Wykończenia Lokalu Mieszkalnego. Brak wyboru materiałów wykończeniowych lub zakresu prac oraz brak zawarcia Umowy na Prace Wykończeniowe w terminach powyżej wskazanych, oznaczać będzie rezygnację Nabywcy z Dodatkowego Wykończenia Lokalu Mieszkalnego, 11

12 przy czym taka rezygnacja nie wpływa na Cenę Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że w ramach Ceny Sprzedaży, Dodatkowe Wykończenie Lokalu Mieszkalnego obejmuje wyłącznie wykończenie w Wersji Standard, a wybranie przez Nabywcę innych materiałów niż dostępne w Wersji Standard lub zmiana zakresu wykończenia powodować będzie konieczność zawarcia przez Nabywcę odrębnej umowy z Wykonawcą, w której zostanie ustalone dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu indywidualnie ustalonych prac wykończeniowych oraz termin ich realizacji. Zawarcie odrębnej umowy z Wykonawcą nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej. W takim wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za materiały i prace wykończeniowe nieobjęte Wersją Standard, a wykonane w ramach odrębnej umowy zawartej przez Nabywcę oraz Wykonawcę Strony określają, iż Lokal Mieszkalny zostanie wykończony w Wersji Standard zgodnie z Umową na Prace Wykończeniowe w ciągu 12 tygodni od protokolarnego bezusterkowego przekazania przez Nabywcę Lokalu do Dodatkowego Wykończenia. Protokolarne przekazanie Lokalu zostanie dokonane pomiędzy Nabywcą i Wykonawcą przy obecności przedstawiciela Spółki. Warunkiem przekazania przez Nabywcę Lokalu Mieszkalnego oraz przystąpienia do prac w ramach Dodatkowego Wykończenia Lokalu Mieszkalnego będzie wcześniejszy Odbiór Techniczny Lokalu Mieszkalnego oraz zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego na rzecz Nabywcy zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Brak przekazania Lokalu Mieszkalnego do wykończenia pomimo spełnienia warunków do jego przekazania oraz pomimo dodatkowego pisemnego wezwania wystosowanego przez Spółkę do Nabywcy będzie uważany za rezygnację przez Nabywcę z Dodatkowego Wykończenia Lokalu Mieszkalnego, przy czym taka rezygnacja nie wpływa na Cenę Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego Po zakończeniu prac realizowanych w ramach Dodatkowego Wykończenia Lokalu zgodnie z Umową na Prace Wykończeniowe, zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru prac wykończeniowych pomiędzy Wykonawcą, a Nabywcą przy uczestnictwie przedstawiciela Spółki Materiały i prace wykonane w Wersji Standard w ramach Dodatkowego Wykończenia Lokalu Mieszkalnego objęte będą rękojmią na zadach określonych w Kodeksie cywilnym, która rozpoczyna się z chwilą odbioru prac wykończeniowych przez Nabywcę. W przypadku, w którym Nabywca w ramach odrębnej umowy na wykończenie zleca Wykonawcy wykończenie Lokalu Mieszkalnego w zakresie zarówno materiałowym i ilościowym innym niż przewidziany w Załączniku nr 5 (Wersja Standard), w tym zakresie Nabywcy przysługują roszczenia wyłącznie względem Wykonawcy

13 IX. 1. Po zakończeniu budowy Lokalu Mieszkalnego zostanie przeprowadzony odbiór techniczny Lokalu Mieszkalnego ( Odbiór Techniczny ). Warunkiem Odbioru Technicznego Lokalu Mieszkalnego będzie zapłata przez Nabywcę wszystkich wymagalnych wcześniej zaliczek na poczet Ceny Lokalu Mieszkalnego poza ostatnią zaliczką, która będzie płatna zgodnie z harmonogramem wpłat z pkt VII.). Odbiór Techniczny nie będzie oznaczał wydania Lokalu Mieszkalnego w posiadanie Nabywcy O planowanym terminie Odbioru Technicznego Deweloper powiadomi pisemnie Nabywcę, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed jego planowanym terminem Strony ustalają, że jeżeli Nabywca nie stawi się na Odbiór Techniczny w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2, względnie stawi się, ale odmówi podpisania protokołu z Odbioru Technicznego, Deweloper wyznaczy Nabywcy kolejny termin Odbioru Technicznego, który przypadał będzie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia o kolejnym terminie. Niestawienie się Nabywcy na kolejny termin Odbioru Technicznego lub też ponowna odmowa podpisania protokołu z Odbioru Technicznego, upoważnia Dewelopera do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku jeżeli nie dojdzie do podpisania protokołu Odbioru Technicznego pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. W takim wypadku Deweloper zwróci Nabywcy kwoty wpłacone przez Nabywcę (pomniejszone o kwotę Zadatku), na podany uprzednio rachunek bankowy, w terminie 30 dni licząc od dnia odstąpienia. Opisane prawo odstąpienia można wykonać w terminie najdalej 30 dni od dnia rozpoczęcia terminu do odstąpienia. 4. Strony ustalają, że w przypadku stwierdzenia przy Odbiorze Technicznym usterek, braków lub wad w Lokalu Mieszkalnym zostaną one odnotowane w protokole Odbioru Technicznego, a Deweloper jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach. W protokole tym zostaną dokładnie oznaczone występujące usterki i braki oraz termin, w którym nastąpi ich usunięcie. Termin do usunięcia oznaczonych w protokole usterek nie może odbiegać od technicznie uzasadnionego czasu niezbędnego na ich usunięcie, przy czym nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia ich stwierdzenia w protokole, chyba że pomimo zachowania należytej staranności usunięcie wad nie będzie możliwe w powyższym terminie, w takim wypadku Deweloper wyznaczy inny, odpowiedni termin usunięcia uznanych wad lokalu. Po przeprowadzeniu prac mających na celu usunięcie stwierdzonych wad lub usterek Deweloper powiadomi Nabywcę o terminie ponownego Odbioru Technicznego. 13

14 Usunięcie lub też nie usunięcie stwierdzonych uprzednio usterek zostanie potwierdzone protokolarnie Nabywca może rozpocząć prace wykończeniowe na własny koszt i ryzyko w Lokalu Mieszkalnym przed dniem zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody od Dewelopera w tym zakresie. W takim przypadku, Strony sporządzą stosowny protokół, w którym zostaną podane stany liczników i od daty sporządzenia protokołu koszty utrzymania Lokalu Mieszkalnego, w tym należności za media oraz koszty zarządu Nieruchomością Wspólną przypadające na Lokal Mieszkalny będą pokrywane w całości przez Nabywcę w ten sposób, iż Deweloper będzie obciążał Nabywcę powyższymi kosztami. Ponadto w takim przypadku z dniem podpisania powyższego protokołu na Nabywcę przejdą inne ciężary związane z Lokalem Mieszkalnym oraz odpowiedzialność za ewentualne spowodowanie szkody, w tym zniszczenie Lokalu Mieszkalnego X. Strony postanawiają, że umowa ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia jego własności (sprzedaży) zostanie zawarta najdalej do dnia roku, w terminie (czasie) i miejscu (kancelarii notarialnej) wskazanym przez Dewelopera w pisemnym wezwaniu wystosowanym do Nabywcy po: a/ podpisaniu przez Nabywcę protokołu z Odbioru Technicznego, co będzie miało miejsce po zawiadomieniu Nabywcy o zakończeniu budowy, czego dowodem będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, b/ doprowadzeniu Lokalu do stanu, w którym spełniać on będzie warunki dla uznania go za samodzielny lokal mieszkalny zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, c/ zapłaceniu przez Nabywcę ostatniej raty na poczet Ceny Lokalu Mieszkalnego, zgodnie z wykonanym obmiarem W przypadku, braku zapłaty przez Nabywcę pełnej Ceny Lokalu Mieszkalnego Deweloper nie będzie zobowiązany do przystąpienia do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia własności na Nabywcę XI. Strony ustalają, że Deweloper do umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego przedłoży następujące dokumenty: ) wypis z rejestru gruntów wydany dla Nieruchomości Wspólnej wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, z ujawnieniem Budynku, ) kopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, ) zaświadczenie o samodzielności Lokalu Mieszkalnego, ) rzut Lokalu Mieszkalnego z oznaczeniem powierzchni, ) świadectwo charakterystyki energetycznej Lokalu Mieszkalnego,

15 6) oświadczenie wierzyciela hipotecznego o zgodzie na bezobciążenionwe wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego z odpowiednim udziałem w Nieruchomości Wspólnej, jak również udziału w Nieruchomości 2, Garażu w przypadku, gdy Nieruchomości te będą obciążona Hipoteką XII. Deweloper wyda Nabywcy w posiadanie samoistne Lokal Mieszkalny w terminie do 7 dni po zawarciu umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego. Wydanie w posiadanie nastąpi na podstawie stosownego protokołu zdawczo- odbiorczego XIII. W związku z faktem, iż Inwestycja Atrium Park jest realizowana w trzech etapach (Budynki 6A, 6B i 6C), Nabywca oświadcza, iż wyraża zgodę na realizację Inwestycji Atrium Park przez Dewelopera na terenie, który w chwili realizacji kolejnych etapów powyższej inwestycji może stanowić część Nieruchomości Wspólnej, w tym dysponowanie Nieruchomością, w tym Nieruchomością Wspólną przez Dewelopera na cele budowlane z tym związane oraz prowadzenie przez Dewelopera niezbędnych postępowań administracyjnych, w tym związanych z ewentualnym podziałem Nieruchomości XIV. Deweloper oświadcza, iż Nieruchomość 1 oraz Lokale, w tym Lokal Mieszkalny będą posiadały dostęp do drogi publicznej, który może zostać zapewniony również poprzez ustanowienie na nieruchomościach sąsiadujących z Nieruchomością 1 odpowiednich służebności gruntowych przejazdu i przechodu. W przypadku podziału Nieruchomości 1 zgodnie z pkt IV pkt 3) dojazd i dostęp do drogi publicznej jak również możliwość korzystania z niezbędnych instalacji i urządzeń dla budynków 6B i 6C, które zostaną zrealizowane w ramach Inwestycji Atrium Park, będą zagwarantowane poprzez ustanowienie odpowiednich służebności gruntowych na rzecz wszystkich nieruchomości powstałych w wyniku podziału Nieruchomości 1. Nabywca oświadcza, iż wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie i nie wnosi z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń XV. 1. Strony uzgadniają, że Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w formie pisemnego oświadczenia, przesłanego listem poleconym Deweloperowi w następujących okolicznościach: a) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy, b) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy; c) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z przepisami Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;

16 d) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy; e) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy, f) w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu Mieszkalnego będącego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie określonym w niniejszej umowie. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a)-e), Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt f), przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy Nabywca wyznacza Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie własności Lokalu Mieszkalnego, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku: a) niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, b) niestawienia się Nabywcy do podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo własności Lokalu Mieszkalnego, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, stosownie do treści art. 31 ust. 1 Ustawy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera na warunkach opisanych w pkt IX ust. 3 i pkt XV ust. 4 lit a) i b) tego aktu, Nabywca jest zobowiązany wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu w terminie 30 dni od doręczenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od umowy Jeżeli od umowy odstępuje Nabywca z przyczyn, o których mowa w ust. 1) pkt. a) do e), Deweloper zobowiązany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia Deweloperowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić całość nominalnie wpłaconych przez Nabywcę wpłat Jeżeli od umowy odstępuje Nabywca z przyczyn, o których mowa w ust. 1) pkt. f), Deweloper zobowiązany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia Deweloperowi 16

17 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić całość nominalnie wpłaconych przez Nabywcę wpłat, z uwzględnieniem kwoty Zadatku w podwójnej wysokości, który będzie należny Nabywcy Jeżeli od umowy odstępuje Deweloper z przyczyn, o których mowa w pkt XV ust. 4 lit. a) i b) jak również w pkt IX ust. 3 tego aktu, Deweloper zobowiązany jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia Nabywcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić całość nominalnie wpłaconych przez Nabywcę wpłat, pomniejszonych o kwotę wpłaconego już Zadatku, który będzie należny Deweloperowi Strony postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Nabywcę lub Dewelopera z prawa odstąpienia na warunkach określonych tą Umową, środki pieniężne zostaną zwrócone Nabywcy w sposób i terminach opisanych powyżej, jednak nie wcześniej niż po doręczeniu Deweloperowi zgody w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem na wykreślenie roszczenia wpisanego do Księgi Wieczystej na podstawie niniejszego aktu notarialnego XVI. 1. Nabywca wyraża zgodę na ustanawianie przez Dewelopera Służebności Miejsc Parkowania oraz Służebności Ogródków Przydomowych/Tarasów na rzecz wskazanych przez Dewelopera właścicieli Lokali jak również odpowiednich służebności na rzecz dostawców mediów, które będą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Inwestycji Atrium Park. Nabywca wyraża ponadto zgodę na zawarcie i zmiany umów o podział do korzystania Nieruchomości Wspólnej w części odpowiadającej korzystaniu z Miejsc Postojowych i Ogródków Przydomowych/Tarasów zlokalizowanych na Nieruchomości Wspólnej Nabywca zobowiązuje się nie naruszać praw innych właścicieli Lokali do korzystania z części Nieruchomości Wspólnej, które na mocy umowy o podział do korzystania z Nieruchomości Wspólnej zostaną przeznaczone do wyłącznego używania przez tych właścicieli XVII. 1. Nabywca udziela pełnomocnictwa Deweloperowi do: a) ustanawiania Służebności Miejsca Parkowania oraz Służebności Ogródków Przydomowych na rzecz wskazanych przez Dewelopera właścicieli Lokali jak również służebności na rzecz dostawców mediów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Inwestycji Atrium Park na warunkach ustalonych przez Dewelopera, b) zawierania i zmiany umów o podział do korzystania z Nieruchomości Wspólnej w zakresie korzystania z miejsc postojowych i ogródków przydomowych zlokalizowanych na Nieruchomości Wspólnej, na podstawie których wyłącznie uprawnieni do korzystania z miejsc postojowych ogródków przydomowych oraz z części budynków takich jak tarasy (balkony), będą niektórzy właściciele Lokali wskazani przez Dewelopera na pozostałych warunkach ustalonych przez Dewelopera

18 2. Nabywca oświadcza, że Deweloper w zakresie pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 może ustanowić dalszych pełnomocników, a ponadto, że może być drugą stroną czynności prawnej lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności prawnej jak też reprezentować wszystkie strony tej czynności. W przypadku zbycia Lokalu Mieszkalnego, w umowie z nabywcą, Nabywca zobowiązuje się, iż nabywca udzieli zgód i pełnomocnictw dla Dewelopera wymienionych w niniejszej umowie Nabywca zobowiązuje się powtórzyć w umowie ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego oświadczenia złożone w niniejszej umowie oraz pełnomocnictwa udzielone Deweloperowi, o których mowa w ust XVIII. Strony ustalają, iż rękojmia na Lokal Mieszkalny będzie obowiązywała zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a gwarancja na urządzenia zamontowane w Lokalu Mieszkalnym (m. in. grzejniki wraz z głowicami, osprzęt elektryczny i teletechniczny) oraz stolarkę okienną, drzwiową i balkon wraz z barierkami wynosi 12 (dwanaście) miesięcy i rozpoczyna się z dniem ich wydania w posiadanie Nabywcy. Strony ustalają, iż zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem opisu. Deweloper zobowiązuje się usuwać zgłoszone w ten sposób wady w terminie 14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia, za wyjątkiem wad wymagających dłuższego okresu czasu do ich usunięcia - w takim przypadku zostanie podany odpowiedni termin usunięcia wady w formie pisemnej XIX. Nabywca wyraża zgodę na powierzenie w trybie art. 18 Ustawy o Własności Lokali zarządu Nieruchomością Wspólną osobie fizycznej lub prawnej wskazanej uchwałą wspólnoty mieszkaniowej. Zasady zarządu Nieruchomością Wspólną zostaną ustalone w pierwszym akcie ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności XX. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż w Nieruchomości Wspólnej oraz w lokalach o przeznaczeniu innym niż mieszkalne wykonana zostanie instalacja telewizji terytorialnej i satelitarnej oraz sieci Lan, która stanowić będzie własność wykonawcy w/w sieci wskazanego w umowie ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego. Nabywca zobowiązany będzie do umożliwiania nieodpłatnie właścicielowi w/w sieci umieszczania, eksploatacji, konserwacji oraz naprawy tych urządzeń, a także umieszczenia na terenie Nieruchomości Wspólnej oraz lokalach o przeznaczeniu innym niż mieszkalne tabliczek informacyjnych o urządzeniach, o których mowa w niniejszym paragrafie, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z późn. zm.). Deweloper na żądanie Nabywcy udostępni mu wszelkie dane umożliwiające zawarcie odrębnej umowy z wykonawcą sieci na świadczenie usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury, o której mowa w niniejszym ustępie. Nabywca oświadcza ponadto, iż wyraża zgodę na ustanowienie na Nieruchomości Wspólnej 18

19 służebności przesyłu w powyższym zakresie na rzecz wykonawcy instalacji telewizji oraz sieci Lan XXI. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia i korespondencja związane z niniejszą umową kierowane będą pod adresy wskazane jako właściwe do doręczeń w komparycji niniejszego aktu notarialnego chyba, że pisemnie Strony powiadomią się o zmianie w tym zakresie, wskazując nowy adres. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego przekazywania informacji na piśmie o każdej zmianie adresu do korespondencji XXII. 1. Deweloper oświadcza, iż wszelkie istniejące oraz przyszłe wierzytelności wynikające z niniejszej umowy zostały przelane (w rozumieniu art. 509 i n. kodeksu cywilnego) na rzecz Getin Noble Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres ul. Przyokopowa 33, Warszawa, jako zabezpieczenie udzielonego przez Bank Deweloperowi kredytu inwestycyjnego dla klientów instytucjonalnych numer KRI\13A1QCT z dnia 19 września 2013 roku. Przelew wierzytelności nie zostanie odwołany bez pisemnej zgody Banku. W związku z powyższym Nabywca przyjmuje do wiadomości fakt dokonania przelewu powyższych wierzytelności i zobowiązuje się do dokonywania wszelkich płatności wynikających z niniejszej umowy na rachunek Banku numer albo inny rachunek wskazany na piśmie przez Bank Nabywca oświadcza, iż został poinformowany i wyraża zgodę na to, że w bankowym zbiorze danych Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, ze zm.) będą przetwarzane jej dane osobowe w celu wykonywania czynności bankowych, w których zabezpieczeniu bierze udział w związku z powyższym przelewem wierzytelności. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, ze zm.) przez Dewelopera jako administratora danych w związku z zawarciem niniejszej umowy w zakresie realizacji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na Nabywcę. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania XXIII. Nabywca za zgodą Dewelopera wnosi aby Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w dziale III księgi wieczystej KR1P/ /4 wpisał na rzecz Nabywcy roszczenie o wybudowanie budynku numer 6C, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego numer... w budynku 6C przy ulicy Bociana i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz 19

20 praw niezbędnych do korzystania z lokalu w tym miejsce postojowe numer..na nabywcę w zakresie wynikającym z niniejszej umowy deweloperskiej na rzecz Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na wydzielenie z Nieruchomości Wspólnej w stanie wolnym od roszczenia innych lokali niż Lokal Mieszkalny XXIV. Wszelkie koszty związane z zawarciem tej umowy (wraz z opłatą sądową zarejestrowaną za numerem Repertorium nadanym temu aktowi oraz koszty wypisów) ponoszą Deweloper i Nabywca w równych częściach, koszty umowy przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej ponosi w całości Nabywca XXV. Pobrano tytułem: a/ opłaty sądowej na podstawie art. 7 2 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 91 ze zmianami), 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych (Dz. U. Nr 90 poz. 1011) oraz art. 43 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 167 poz z późn.zm.) kwotę 150 zł za wpis roszczenia, b/ taksy notarialnej na podstawie 2, 3 i 6 ust. 15a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz z późn. zmianami) zł za sporządzenie umowy Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w kwocie //// zł Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę ///// zł (///////////////////////////////////) Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Zawarta dnia 2016 roku pomiędzy: 1. Przedstawiciel Spółki -, PESEL., zamieszkały:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Zawarta dnia 2016 roku pomiędzy: 1. Przedstawiciel Spółki -, PESEL., zamieszkały: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Zawarta dnia 2016 roku pomiędzy: 1. Przedstawiciel Spółki -, PESEL., zamieszkały: działający w imieniu Spółki pod firmą SENTO 15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy : Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76 200 SŁUPSK, ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Data wydania:. 2016r. Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego Atrium Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Bociana Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA Przedstawiciel Spółki ., Sento 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie KRS

UMOWA PRZEDWSTĘPNA Przedstawiciel Spółki ., Sento 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie KRS UMOWA PRZEDWSTĘPNA Zawarta dnia 2018 roku pomiędzy: 1. Przedstawiciel Spółki -., PESEL., zamieszkały.., legitymująca się dowodem osobistym serii i nr., działająca w imieniu Sento 14 Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek B zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 7

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek B zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 7 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek B zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 7 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Index Rzeczowy. Index

Index Rzeczowy. Index Index Rzeczowy Index Akt notarialny forma 1008-1012 str. 301-302 odpis a wypis 427-432 str. 147-149 wynagrodzenie notariusza 1013-1016 str. 302 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 385-397 str. 135-140 Budowa informacje

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A Nr.../2014

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A Nr.../2014 Repertorium A Nr.../2014 wzór AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (...2014r.) przed notariuszem Dominiką Angerman-Wajda/Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA, PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY, ORAZ PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY

UMOWA DEWELOPERSKA, PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY, ORAZ PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I SPRZEDAŻY Repertorium A Nr.../2017 projekt AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące siedemnastego roku (...2017r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą / Dominiką Angerman-Wajda w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5 Inwestor: Sento 15 Sp. z o.o., Ul. Włościańska 2b, Kraków Dzień sporządzenia Prospektu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y - PROJEKT

N O T A R I A L N Y - PROJEKT Repertorium A numer / A K T N O T A R I A L N Y - PROJEKT Dnia roku ( r.) przed Notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w Szczecinie przy ulicy numer, w siedzibie kancelarii stawili się: 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został już wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zależne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dziennik Ustaw z 2011 roku poz.232 nr 1377 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5.

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5. Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego SENTOPARK budynek A zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 5. Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: UMOWA DEWELOPERSKA NR / / zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: (imię/imiona i nazwisko) (adres zamieszkania/zameldowania: ulica, nr/nr, kod, miejscowość) (seria i numer dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP

PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego Szmaragdowe Wiry 2 ETAP Data sporządzenia prospektu: 28.07.2016 CZĘŚĆ OGÓLNA ll I. DANE

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową 1. OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 1. Deweloper oświadcza, że: ------------------------------------------------------------------- 1) na

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105

Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego. zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Prospekt informacyjny dla projektu deweloperskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Zbrojarzy 105 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt nie został jeszcze wykupiony od Gminy Kraków (użytkowanie wieczyste). Klauzule dodatkowe

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3004/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3004/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3004/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20.10.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo