BADANIE MÓZGU KOBIET PODCZAS ORGAZMU PRZY U YCIU fmri

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE MÓZGU KOBIET PODCZAS ORGAZMU PRZY U YCIU fmri"

Transkrypt

1 BADANIE MÓZGU KOBIET PODCZAS ORGAZMU PRZY U YCIU fmri Barry R. Komisaruk, PhD, Beverly Whipple, PhD, RN, FAAN Streszczenie Kobiety diagnozowane z powodu ca kowitego uszkodzenia rdzenia kr gowego (SCI, spinal cord injury) na poziomie T10 i powy ej odbierajà bodêce czuciowe generowane przez mechaniczà samostymulacj pochwowo-szyjkowà (VCSS, vaginal-cervical mechanical self-stimulation). U kobiet tych, w przedstawionym poni ej badaniu, oceniamy odpowiedê mózgu na seksualne pobudzenie i orgazm. W dalszej cz Êci wysuwamy równie hipotez, e droga doprowadzajàca dla tego nieoczekiwanego pobudzenia przebiega przez nerw b dny, który omija rdzeƒ kr gowy. Przy u yciu fmri stwierdziliêmy, e region w rdzeniu przed u onym, w którym nerw b dny rzutuje (jàdro pasma samotnego, NTS-The Nucleus of the Solitery Tract) jest aktywowany podczas VCSS. ZastosowaliÊmy tak e pomiar celowany na odpowiedê przeciwbólowà, indukowanà VCSS, powsta à na eksperymentalnie wywo any ból palca. Odpowiedê ta potwierdza funkcjonalnoêç tej drogi nerwowej. Podczas VCSS kilkanaêcie kobiet doêwiadczy o orgazmu. Do obszarów mózgu, które uleg y aktywacji podczas orgazmu zaliczamy: jàdro podwzgórzowe przy okomorowe, cia o migda owate, jàdro pó le àce prà kowia obszaru przedwzrokowego, hipokamp, zwoje podstawy (szczególnie skorupa), mó d ek, przednià kor obr czy, wysp, ciemieniowà i czo owà kor i struktury ni szego pnia mózgu (istota szara Êrodkowa, istota siatkowata Êródmózgowia, NTS). Stwierdzamy, jako wniosek naszego badania, e w nerwie b dnym omijajàcym rdzeƒ kr gowy biegnie droga nerwowa odpowiedzialna za czucie pochwowo-szyjkowe i e aktywacja tej drogi jest zwiàzana z dzia aniem przeciwbólowym i orgazmem. S owa kluczowe fmri mózgu, orgazm, rdzeƒ kr gowy, pochwa, nerw b dny Barry R. Komisaruk, PhD Professor II in the Department of Psychology Beverly Whipple, PhD, RN, FAAN Professor Emerita of the College of Nursing, Rutgers. The State University of New Jersey, Newark, NJ. The authors gratefully acknowledge the following funding support: The Christopher Reeve Paralysis Foundation (BRK and BW), NIH-R25GM60826 (BRK), and the Charles and Johanna Busch Foundation, Rutgers, The State University of New Jersey (BRK and BW). FUNCTIONAL MRI OF THE BRAIN DURING ORGASM IN WOMEN Summary Women diagnosed with complete spinal cord injury (SCI) at T10 or higher report sensations generated by vaginal-cervical mechanical self-stimulation (VCSS). In this paper we review brain response to sexual arousal and orgasm in such women, and further hypothesize that the afferent pathway for this unexpected perception is provided by Vagus nerves, which bypass the spinal cord. Using functional magnetic resonance imaging (fmri), we ascertained that the region of the medulla oblongata to which the vagus nerves project (the Nucleus of the Solitary Tract or NTS) is activated by VCSS. We also used an objective measure, VCSS-induced analgesia response to experimentally-induced finger pain, to ascertain the functionality of this pathway. During VCSS, several women experienced orgasms. Brain regions activated during orgasm included the hypothalamic paraventricular nucleus, amygdala, accumbens-bed nucleus of the stria terminalis-preoptic area, hippocampus, basal ganglia (especially putamen), cerebellum, and anterior cingulate, insular, parietal and frontal cortices, and lower brainstem (central gray, mesencephalic reticular formation, and NTS). We conclude that the vagus nerves provide a spinal cord-bypass pathway for vaginal-cervical sensibility and that activation of this pathway can produce analgesia and orgasm. Key words brain imaging, fmri, orgasm, spinal cord, vagina, Vagus nerves PRACA RECENZOWANA 10 Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10

2 Orgazm, jako fenomen warty badaƒ neurobiologicznych, otrzyma mniej uwagi ni wynika oby to z jego wa nego wp ywu na percepcyjne funkcjonowanie cz owieka. Dzieje si tak z powodu jego dziedzicznych w aêciwoêci i historycznie ma ej iloêci badaƒ. JesteÊmy zainteresowani zjawiskiem orgazmu z dwóch powodów: po pierwsze dalej odkrywamy jego intrygujàce neurobiologiczne w aêciwoêci, po drugie pragniemy zweryfikowaç doêwiadczenia pewnej grupy kobiet, które przyznawa y, e doêwiadczy y orgazmu: a) pomimo, e ich lekarze wykluczyli u nich takà mo liwoêç, ze wzgl du na ich zaburzenia neurologiczne, na przyk ad ca kowite SCI.; b) w odpowiedzi na stymulacj pochwowego punktu G ; c) w odpowiedzi na szyjkowà stymulacj ; i/albo w odpowiedzi na stymulacj wyobra eniowà, bez fizycznej stymulacji. ORGAZM GENITALNY I NIEGENITALNY Pomimo, e orgazm jest charakteryzowany jako odpowiedê na stymulacj genitalnà, istnieje wiele doniesieƒ, e inne formy stymulacji czuciowej równie wywo ujà orgazm. Niektórzy badani stymulacj t postrzegajà jako czucie genitalne, inni jako niegenitalne. Na przyk ad, istniejà udokumentowane przypadki kobiet, które przyznajà, e do- Êwiadczajà orgazm tylko przez myêlenie, bez adnej stymulacji fizycznej. Ich reakcje fizyczne przyspieszenie akcji serca, wzrost ciênienia, rozszerzenie êrenic i próg bólu potwierdzajà ich oêwiadczenie (Whipple, Ogden i Komisaruk 1992). M czyêni i kobiety z uszkodzeniem rdzenia kr gowego opisujà, e skóra w okolicy miejsca uszkodzenia wykazuje nadwra liwoêç na dotyk. Zg aszana bywa przez nich bolesnoêç i intensywnoêç odczucia, je eli dojdzie do przypadkowego przejechania szczotkà podczas mycia tego miejsca. JeÊli natomiast stymulacja jest wykonywana w odpowiedni sposób, albo przez odpowiednià osob, taki dotyk mo e wywo aç uczucie orgazmu, które mo- e albo nie mo e byç spostrzegane jako pochodzàce z genitaliów. Jedna z kobiet z ca kowitym SCI na poziomie wy szego odcinka piersiowego doêwiadcza a obszaru nadreaktywnoêci w okolicy karku i ramion. Przyznawa a ona równie, e stymulacja tych obszarów wywo uje u niej orgazm. W warunkach laboratoryjnych, przy samostymulacji miejsca po àczenia karku z ramionami wibratorem odnotowano u tej kobiety znaczàcy wzrost akcji serca i ciênienia krwi. Opisa a ona równie, e odczuciu przez nià opisywanemu towarzyszy o mrowienie w pochwie (Sipski, Komisaruk, Whipple i Alexander 1993). Kinsey, Pomeroy i Martin (1948), Master i Johnson(1966) i Paget (2001) wykazali u kobiet wystàpienie orgazmu przy dra nieniu piersi i brodawek sutkowych. W dodatku Paget (2001) wykaza wystàpienie orgazmu przy stymulacji ust i odbytu, zarówno u kobiet i m czyzn. Bohaterka z powieêci Kinflicks doêwiadczy a orgazmu, kiedy kochanek trzyma jej r k. Przyzna a ona równie, e mo e doêwiadczyç orgazmu przez stymulacj ka dego fragmentu jej cia a (Alther 1975). Bioràc pod uwag drog czuciowà dla zjawiska orgazmu, prawdopodobnie aktywowanà w niektórych z wymienionych wy ej przyk adów, mo na zasugerowaç podstawy neurologiczne dla tak wywo anego orgazmu. Nerw miedniczny jest odpowiedzialny za doprowadzajace unerwienie z pochwy, szyjki i odbytnicy (Barkley, Hotta, Robbins i Sato 1990, Komisaruk, Adler i Hutchinson 1972, Peters, Kristal i Komisaruk 1987). Poniewa aktywacja tego nerwu przez stymulacj pochwowà mo e wywo ywaç orgazm, nie jest zaskoczeniem, e aktywacja niegenitalna (tzn. analna) mo e równie wywo aç orgazm. Kobiety rzeczywiêcie opisujà uczucie parcia na stolec podczas skurczów macicy w czasie porodu. Wskazuje to na fakt, e unerwienie pochodzàce z tego samego nerwu wywo uje nak adajàce si na siebie odczucia. U m czyzn, unerwienie doprowadzajàce z gruczo u krokowego (pochodzàce z nerwu podbrzusznego), podczas wytrysku wp ywa na odczucie przyjemnoêci podczas orgazmu. Wykazano, e wykonanie prostakektomii zmniejsza odczucia m czyzn podczas orgazmu (Koeman, van Driel, Schultz i Mensink 1996). Rol jakà w osiàgni ciu orgazmu odgrywa to pobudzenie potwierdza fakt, e mo liwe jest osiàgni cie przez nich orgazmu przez stymulacj mechanicznà gruczo u krokowego podczas stosunku analnego. Pobudzenie to sumuje si z pobudzeniem doprowadzajàcym z nerwu Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10 11

3 miednicznego. Nerw podbrzuszny stanowi równie drog doprowadzajàcà z macicy i szyjki (Barkley i in. 1990, Bonica i in. 1967, Peters i in. 1987). Rola w wywo ywaniu orgazmu, przypisywana aktywnoêci doprowadzajàcej tego nerwu u m czyzn, mo e na zasadzie paralelnej, wyjaêniç podobne odczucia podczas stymulacji macicy i pochwy podczas porodu i podczas orgazmu. Orgazm wywo any stymulacjà piersi i brodawek mo e byç zwiàzany z funkcjonalnà zbie noêcià w centralnym uk adzie nerwowym dróg doprowadzajàcych nerwów rdzeniowych i dróg doprowadzajàcych z pochwy i szyjki (Komisaruk i Whipple 2000). Dowodem na takà konwergencj jest fakt, e u kobiet oksytocyna jest wydzielana z tylnego p ata przysadki do krwioobiegu w odpowiedzi na dwa êród a stymulacji: odruch mleko- -wyrzut i odruch Fergusona. Oksytocyna uwalniana przez ssanie stymuluje skurcz komórek mi Êniowo-nab onkowych, które otaczajà gruczo y mlekowe i dochodzi do wydalenia mleka. Uwalniana oksytocyna jednoczeênie stymuluje mi Ênie g adkie macicy do skurczu. Odwrotnie, ciênienie wewnàtrzmaciczne i mechaniczna stymulacja szyjki przez p ód podczas porodu stymuluje doprowadzajàcy nerw miedniczny i dochodzi do uwolnienia oksytocyny jako pozytywne sprz enie zwrotne, odruch Fergusona (Ferguson 1941). Oksytocyna mo e równie wywo aç wydalenie mleka u kobiet w trakcie laktacji. Poniewa ostatnia wspólna droga nerwowa dla sekrecji oksytocyny mieêci si g ównie w przykomorowych jàdrach podwzgórza (dodatkowo w nadzwrokowym jàdrze podwzgórza) doprowadzajàce pobudzenie z piersi, brodawek, szyjki i pochwy równie pokrywa si z tà lokalizacjà. Oksytocyna jest uwalniana podczas orgazmu zarówno u kobiet jak i u m czyzn (Carmichael i in. 1987, 1994, Blaicher i in. 1999). WykazaliÊmy, e jàdro przykomorowe podwzgórza ulega aktywacji podczas orgazmu u kobiet (Komisaruk i in. 2004, w tym artykule). Percepcja orgazmu najprawdopodobniej nie jest zwiàzana z sekrecjà oksytocyny, poniewa podanie do ylne oksytocyny nie indukuje orgazmu, ani go nie wzmacnia (Gooren 1991). Istnieje jednak doniesienie, oparte na przypadku jednej kobiety, która opisa a wzmo one, subiektywne odczuwanie przyjemnoêci zwiàzane z intensywniejszymi skurczami macicy i pochwy po samodzielnej aplikacji donosowej oksytocyny (Andersen-Hunt i Dennerstein 1994). BezpoÊrednie dzia anie oksytocyny na mózg, zwiàzane z modulacjà orgazmu, nie mo e zostaç wykluczone. Wydaje si jednak bardziej prawdopodobne, e wzmacniajàce dzia anie oksytocyny zachodzi g ównie przez maciczne i pochwowe doprowadzajàce po àczenia nerwowe generowane przez oksytocyn, które stymulujà skurcze mi Êni g adkich pochwy, szyjki, i/albo macicy. Efekt oksytocyny aktywujàcy seksualnoêç, przez stymulacj skurczowà muskulatury genitalnej, zosta potwierdzony laboratoryjnie. U samic szczurzych nie wykazano wp ywu oksytocyny na orgazm. Podanie jednak oksytocyny podskórnie zwi kszy o ich wra liwoêç seksualnà. Przeci cie unerwienia czuciowego nerwów pochwy, szyjki i macicy znosi wy ej opisany efekt (Moody, Steinman, Komisaruk i Adle 1994). Spekulujemy, e inny czynnik jest bardziej znaczàcy dla osiàgni cia orgazmu ni sama oksytocyna. Dwa êród a wra eƒ czuciowych (brodawki sutkowe i szyjka macicy), z których pobudzenia dochodzà do tego samego miejsca w mózgu, mogà ze sobà wspó dzia aç (tzn. stymulacja piersi zmienia jakoêç odczuwania wspó towarzyszàcej stymulacji pochwowej) i aktywowaç jàdro przykomorowe, które w rezultacie aktywuje uk ad nerwowy. Uk ad ten z kolei generuje percepcyjne do- Êwiadczenie orgazmu. Nie wykluczamy, e oksytocyna mo e wp ywaç na ten system przez bezpoêredni efekt na mózg. Dowód na drog nerwowà omijajàcà rdzeƒ kr gowy: nerwy b dne Chocia czujemy si przekonani, e istnieje potrzeba rozszerzenia koncepcji postrzegania orgazmu poza sfer genitalnà, jesteêmy ciàgle zaintrygowani doniesieniami w literaturze na temat kobiet z ca kowitym SCI, które doêwiadczajà orgazmu. Zostali- Êmy jeszcze bardziej zach ceni do próby analizy tego fenomenu, kiedy kobiety z ca kowitym SCI z naszego badania przyzna y, e odpowiadajà na pochwowà i/albo szyjkowà samostymulacj. Niektóre z nich tylko odczuwa y t stymulacj, inne natomiast w odpowiedzi na nià zareagowa y orgazmem. WczeÊniejsze badania wykaza y, e kobiety z ca kowitym SCI mogà doêwiadczyç ró nych odczuç genitalnych, w tym tak e orgazmu (Cole 1975, Kettl i in. 1991, Whipple 12 Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10

4 1990), które to my (Komisaruk i Whipple, 1994, Whipple i Komisaruk 1997, Whipple, Gerdes i Komisaruk i 1996, Komisaruk, Gerdes i Whipple 1997) i inni (Sipski i Alexander 1995, Sipski,Alexander i Rosen 1995) potwierdzili. W dodatku, Berard (1989) wykaza, e kobiety ci arne z SCI poni ej T12 mogà odczuwaç skurcze macicy i ruchy p odu w macicy. Wysun liêmy hipotez, e pewne odczucia genitalne mogà pojawiç si jeêli ca kowite SCI rozciàga si do wysokoêci T11. Wybór miejsca zosta dokonany na podstawie dowodów o obwodowej dystrybucji i poziomie wejêcia do rdzenia kr gowego czuciowych nerwów u kobiet (Bonica 1967), jak równie na podstawie mapowania pól i stref czuciowych wejêcia nerwów do rdzenia kr gowego u samic szczurzych. (Berkley i in. 1990, Cunningham, Steinman, Whipple, Mayer i Komisaruk 1991, Komisaruk i in. 1972, Kow i Pfaff , Peters i in. 1987). Hipoteza zosta a sformu owana na podstawie tego, e nerw podbrzuszny wznosi si w aƒcuchu sympatycznym i wchodzi do rdzenia kr gowego na wysoko- Êci T (Bonica 1967, Netter 1986). Konsekwentnie z rozmieszczeniem nerwów, wykazaliêmy, e grupa 10 kobiet (z niskim uszkodzeniem rdzenia), które mia y ca kowite uszkodzenie rdzenia poni ej T10 (to przypuszczalnie umo liwia niektórym genitalno-rdzeniowym wp ywom na dotarcie do mózgu na poziomie T10) odczuwa y samostymulacj szyjki macicy (CSS). Odczuwa y one równie aplikacj stymulatora przez jednego z badaczy i wykaza y znaczàcy efekt przeciwbólowy (obiektywny pomiar odpowiedzi) w stosunku do bólu wywieranego na opuszki palców podczas CSS (Whipple i Komisaruk, 1985, 1988). Poza tym dwie z nich osiàgn y orgazm w wyniku samostymulacji (Komisaruk, Gerdes i in 1997, Komisaruk i Whipple, 1994, Whipple i in 1996, Whipple i Komisaruk i 1997). Du e zainteresowanie wzbudzi a grupa 6 kobiet z ca kowitym SCI na wysokoêci albo powy ej T10 (powy ej T 7, grupa z wysokim uszkodzeniem rdzenia kr gowego). Grupa ta mia a postrzeganie porównywalne do kobiet z niskim uszkodzeniem rdzenia. Szczególnie grupa 4 z 6 kobiet zareagowa a na stymulacj przez badacza i na CSS. Wszystkie doêwiadczy y efektu przeciwbólowego mierzonego bólem opuszek palców (znaczàcy efekt grupy) i jedna z kobiet doêwiadczy a orgazmu w laboratorium. W dodatku, w obu grupach, wszystkie kobiety z wyjàtkiem jednej z grupy z niskim uszkodzeniem, cz sto doêwiadcza y dyskomfort zwiàzany z krwawieniem miesi cznym. W oparciu o przedstawione powy ej zaskakujàce obserwacje, uwa amy e u kobiet z wy szym ca kowitym SCI doêwiadczajàcych stymulacji pochwowo-szyjkowej pobudzenie do mózgu dochodzi przez nerwy b dne (10 nerw czaszkowy) z pomini ciem rdzenia kr gowego (Komisaruk, Gerdes i in 1997, Komisaruk i Whipple, 1994, Komisaruk, Whipple,Gerdes, Harkness i Keyes 1997, Whipple i in. 1996, Whipple i Komisaruk 1997). Zak adane by o, e droga nerwowa, którà pobudzenie genitalne dociera do mózgu prowadzi przez trakt rdzeniowo-wzgórzowy. W przypadku traumatycznego SCI, jeêli ten trakt zostanie przerwany, to genitalna stymulacja odpowiedzialna za orgazm zostaje zablokowany u kobiet i m czyzn (Beric i Light 1993). Ciekawe jest, e ta droga nerwowa zawiera tak e aksony, które przenoszà impulsy bólowe do mózgu. W takich przypadkach jak niereagujàcy na leki ból nowotworowy, trakt rdzeniowo-wzgórzowy mo e zostaç przerwany chirurgicznie. W przypadku jednego pacjenta p ci m skiej procedura ta razem z zablokowaniem bólu spowodowa a blokad orgazmu przez stymulacj genitalnà. Blokada bólu utrzymywa a si przez wiele miesi cy. Kiedy ból powróci, powróci- o tak e genitalne odczuwanie orgazmu (Elliott 1969). Nasza hipoteza na temat dodatkowej drogi czuciowej u kobiet staje si wi c wiarygodna. Dowody na temat roli nerwu b dnego w przewodzeniu impulsów czuciowych z pochwy i szyjki zosta y najpierw zaprezentowane przez Guevara-Guzmana i wspó pracowników w oparciu o badanie na zwierz tach (Ortega-Villalobos i in. 1990). Wykazali oni, e znacznik neuronalny, peroksydaza chrzanowa, podany doszyjkowo powoduje zaznaczenie neuronów w zwoju guzowatym, który mieêci si w korzeniach grzbietowych (czuciowych) zwojów nerwu b dnego. Ostatnio potwierdzono u szczurów istnienie unerwienia czuciowego macicy i szyjki przebiegajàcego w nerwie b dnym (Collins, Lin, Berthoud i Papka 1999). Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10 13

5 Unerwienie czuciowe pochwy i szyjki pochodzàce z nerwu b dnego zosta o potwierdzone badaniami czynnoêciowymi. Elektryczna stymulacja pochwy wykaza a dzia anie analgetyczne u szczurów (Maixner i Randich 1984, Ness, Randich, Fillingim, Faught i Backensto 2001, Randich i Gebhart 1992) i u ludzi (Kirchner, Birklein, Stefan i Handwerer 2000). WykazaliÊmy tak e, e elektryczna stymulacja pochwowo-szyjkowa u szczurów wykazuje efekt przeciwbólowy nawet po obustronnym przeci ciu nerwów genitalno-rdzeniowych (sromowy, miedniczny i podbrzuszny; Cueva-Rolon i in. 1996). U niektórych szczurów (Cueva-Rolon i in. 1994) efekt analgetyczny zosta zniesiony po obustronnym przeci ciu nerwów b dnych. Poza tym, w jednym badaniu wykazano znaczne rozszerzenie êrenic w odpowiedzi na pochwowo-szyjkowà stymulacj, chocia o mniejszym nasileniu, po ca kowitej ablacji rdzenia kr gowego w odcinku T7. Odpowiednio, ca kowite przeci cie nerwów b dnych w odcinku podprzeponowym ca kowicie znios o odpowiedê ze êrenic (Komisaruk, Bianca i in. 1996). Poza tym, elektryczna stymulacja centralnego koƒca przeci tego nerwu b dnego spowodowa a znaczne i natychmiastowe rozszerzenie êrenic (Bianca i in. 1994, Komisaruk i in. 1995). W dodatku Hubscher i Berkley (1994, 1995) wykazali, e neurony z jàdra pasma samotnego u szczurów odpowiadajà na mechanicznà stymulacj pochwy, szyjki, macicy albo odbytu i vagotomia zmienia t odpowiedê. Jak widaç, istnieje wiele dowodów, zarówno anatomicznych i czynnoêciowych, popierajàcych rol nerwu b dnego w przenoszeniu impulsów czuciowych z genitaliów, przynajmniej u szczurów laboratoryjnych. Dowód na to, e nerw b dny jest nerwem genitalno-czuciowym u kobiet Aby upewniç si, e nerw b dny odpowiedzialny jest za przenoszenie bodêców czuciowych z obszarów genitalnych u yli- Êmy fmri i obserwowaliêmy projekcj nerwu w mózgu (obszar NTS) przy zastosowaniu VCSS. W badaniu tym braliêmy pod uwag kobiety z ca kowitym uszkodzeniem rdzenia kr gowego na tle mechanicznym, a nie kompresyjnym. Pozwoli o to uniknàç artefaktów pod postacià niewykrytej, przetrwa ej po urazie drogi nerwowej. Region NTS w mózgu zosta okreêlony przy pomocy fmri z u yciem testu z s odko s onà, kwa- Êno gorzkà miksturà (Komisaruk, Mosier i in. 2002), eby aktywacji uleg górny region NTS, do którego docierajà bodêce smakowe (Travers i Norgren 1995). SprawdzaliÊmy, czy dany region ulega aktywacji przez podanie 1ml testowej mikstury do ust pacjentki i zarejestrowanie przy pomocy fmri aktywowanej drogi nerwowej. Nast pnie u takiej kobiety wykonano VCSS. U cz owieka NTS jest d ugim, cylindrycznym jàdrem usytuowanym pionowo w rdzeniu przed u onym pnia mózgu, który z kolei stanowi wyd u enie rdzenia kr gowego. U szczurów NTS odpowiada za czucie trzewne. Obserwacje te pozwalajà ekstrapolowaç, e u cz owieka w najwy ym polu NTS projektuje si czucie odpowiednio z warg, prze yku, o àdka i jelit (Altschuler, Rinaman i Miselis, 1992). Z tego powodu hipoteza, e odpowiedê na CSS pojawi si w najni szym regionie NTS (tj. region NTS po przeciwnej stronie i poni ej pola aktywowanego przez mikstur ) wydaje si byç s uszna. FMRI pierwszej kobiety #1 pokazuje lokalizacj anatomicznà NTS w oparciu o atlas histologiczny. Pokazuje równie w p aszczyênie strza kowej i wieƒcowej regiony odpowiednio aktywowane przez smak i przez CSS (ryc. 1). Otrzymane wyniki stanowià poparcie dla naszej hipotezy. Kobieta ta potwierdzi a równie wystàpienie orgazmu podczas CSS. Rycina 2 przedstawia dane 5 ró nych kobiet, z uszkodzeniem rdzenia kr gowego, w p aszczyênie wieƒcowej, pokazujàc indywidualnà lokalizacj aktywacji NTS podczas VCSS. Zwraca uwag podobieƒstwo lokalizacji u respondentek. Ka da z tych kobiet mog a czuç stymulacj w pochwie albo na szyjce. Kiedy stymulacja dotyczy a szyjki, jedna z kobiet AN, opisa a uczucie zmiany ciênienia kiedy stymulator zosta usuni ty. Inna kobieta VA, opisa a uczucie ch odu w Êrodku, które to zwi ksza o si wraz ze wzrostem ucisku na szyjk. Ta percepcyjna odpowiedê na VCSS przedstawiona przez te dwie kobiety by a zgodna z naszymi wczeêniejszymi obserwacjami u innych kobiet z podobnym zasi giem i poziomem uszkodzenia rdzenia kr gowego (Komisaruk, Gerdes i in. 1997). Kolejna kobieta AP opisa a uczucie jako 14 Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10

6 SMAK SAMO-STYM SZYJKOWA Ryc. 1. Regiony mózgu aktywowane przez samostymulacj szyjkowà oraz silnym bodêcem smakowym u kobiet z ca kowitym uszkodzeniem rdzenia kr gowego, które blokuje drog czuciowà przez rdzeƒ kr gowy. Aktywowane regiony korespondujà z wy szà i ni szà granicà NTS, które jest jàdrem czuciowym nerwu b dnego w pniu mózgu, w rdzeniu przed u onym. dotyk w Êrodku kiedy zwi kszano u niej nacisk na szyjk. Wykazano równie u niej wzrost o 93,5% progu bólowego podczas VCSS. Uczestniczka ED mia a prawid owà wra liwoêç na poziomie T10, ale jej brak poni ej tego poziomu. Twierdzi a ona równie, e czuje stymulacje przedniej Êciany pochwy i du y wzrost progu bólowego o 108,8%. Ka da z czterech wymienionych kobiet spe nia a kryteria American Spinal Injury Association (ASIA 1992) dotyczàce ca kowitego uszkodzenia rdzenia kr gowego, gdzie raportowany jest brak czucia przy symulacji analnej. Kobieta EL nie mia a skórnej wra liwoêci poni ej T9. Jakkolwiek doêwiadcza a stymulacji analnej i w zwiàzku z tym zosta a zdiagnozowana jako niekompletne uszkodzenia rdzenia kr gowego. U kobiety tej MRI wykaza uszkodzenie rdzenia w formie strzykawki (tzn. patologiczna, cylindryczna jama w rdzeniu kr gowym) na poziomie T7-8, chocia nie by o dowodów na ca kowite przerwanie ciàg oêci rdzenia (ryc. 2. kobieta EL). Kobieta ta twierdzi a, e mia a uczucie dotyku w Êrodku i skurcz mi Êni pochwy kiedy stymulator by wk adany. Próg detekcji bólu u niej wzrós o 39,6%. Jak pokazano na rycinie 2, niektóre z badanych kobiet doêwiadczy y równie orgazmu podczas VCSS, co zosta o zarejestrowane równie przy pomocy fmri. Pozwoli o nam to na obserwacj regionów w mózgu aktywowanych przed, podczas i po osiàgni ciu orgazmu. Rycina 3 pokazuje ca kowity obraz mózgu na poczàtku CSS w porównaniu z aktywnoêcià mózgu podczas orgazmu. Zwraca uwag bardziej intensywna i o szerszym zasi gu aktywacja w ni szym pniu mózgu, przedmózgowiu i mó d ku podczas orgazmu. Ten wzór aktywacji mózgu podczas orgazmu jest powszechny u kobiet. Rycina 4 pokazuje przy dwóch ró nych istotnoêciach statystycznych (p<0,05 Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10 15

7 Ryc. 2. Aktywacja NTS przez samo-stymulacj szyjkowà u 5 kobiet z uszkodzeniem rdzenia kr gowego (regiony, które nas interesujà zosta y zaznaczone strza kà). Poziom i stopieƒ uszkodzenia zosta opisany pod ka dym zdj ciem. Kryteria ASIA zaznaczajà najni szy poziom dermatomu, gdzie istnieje obustronna, prawid owa reakcja czucia powierzchniowego (uszczypni cie albo dotyk). A oznacza ca kowite uszkodzenie rdzenia kr goweg (brak czucia albo Êwiadomych ruchów poni ej miejsca uszkodzenia i brak ÊwiadomoÊci palpacyjnej stymulacji odbytu); B oznacza nieca kowite uszkodzenia rdzenia kr gowego, gdzie notuje si brak czucia albo Êwiadomych ruchów poni ej miejsca uszkodzenia, ale zostaje zachowana percepcja palpacyjnej stymulacji odbytu. Oznakowanie Neur jest bardziej sztywnà kategoryzacjà uszkodzeƒ rdzenia, z której korzystaliêmy we wczeêniejszych pracach (Komisaruk, Gerdes i in. 1997). Jest to najni szy poziom, gdzie nie ma jakiegokolwiek czucia. Ponadto, numery 1 i 2 reprezentujà odpowiednio uszkodzonà i prawid owà wra liwoêç czuciowà. W zwiàzku z tym w przypadku kobiety AN wskazuje na uszkodzenie wra liwoêci na poziomie T7 i jej brak poni ej, a wskazuje na prawid owe czucie na poziomie T7, ale brak poni ej u kobiety VA. Obie kobiety doêwiadczy y zwi kszonego progu bólowego w odpowiedzi na VCSS o 21.4% i 45.3% w porównaniu z próbà kontrolnà. Próg czucia dotyku mierzony w óknami von Freya pozosta niezmieniony. Ryc. 3. Porównanie aktywacji kolejnych poziomów w mózgu (przekroje w p aszczyênie czo owej) podczas samo-stymulacji szyjkowej przed orgazmem i podczas orgazmu. 16 Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10

8 Ryc. 4. Niektóre regiony przedczo owe aktywowane podczas orgazmu. CIÑG A STYMULACJA SZYJKOWA ORGAZM BRAK ORGAZMU Kolejne minuty Ryc. 5. Powtarzane uj cia aktywacji cia a migda owatego u kobiet z uszkodzonym rdzeniem kr gowym. Prosz zauwa- yç, e cia o migda owate uleg o aktywacji tylko podczas orgazmu, pomimo dalszej kontynuacji CSS. Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10 17

9 Kora obr czy Przegroda Wyspa Jàdro oko okomorowe podwzgórza Cia o migda owate AP jàdro pó le àce cia o migda owate Ryc. 6. Dodatkowe regiony przodomózgowia ulegajàce aktywacji podczas orgazmu. i p<0,01) regiony mózgu aktywowane podczas orgazmu: podwzgórze, cia o migda owate, kor obr czy i kor wyspy. Zdj cie po stronie lewej przedstawia obraz anatomiczny wy ej wymienionych struktur. Zaanga owanie cia a migda owatego w orgazm sam w sobie jest czymê wi cej ni prostà odpowiedzià na CSS (ryc. 5). W tym przypadku CSS zosta o zastosowane w sposób ciàg y, generujàc orgazm wielokrotny podczas tylko pierwszych 3 z 5 min przedstawionych. CSS by o podtrzymywane podczas okres 5 min. W tym przypadku aktywacja cia- a migda owatego nastàpi a tylko podczas 3 min., kiedy wystàpi orgazm. Podczas kolejnych 2 min., chocia CSS by o kontynuowane, zarówno usta a aktywacja cia a migda owatego jak i skoƒczy si orgazm. Mo na z tego wyciàgnàç wniosek, e cia o migda owate nie odpowiada tylko i wy àcznie na czuciowà aktywacj zwiàzanà z CSS, ale jego aktywacja jest zwiàzana z samym orgazmem pochwowo-szyjkowym. Nie jest mo liwe, aby na podstawie tego badania odpowiedzieç na pytanie, czy aktywacja cia a migda owatego jest przyczynà czy efektem orgazmu. Pewne jest natomiast, e cia o migda owate nie jest regionem, gdzie po prostu docierajà bodêce czuciowe z genitaliów. Rycina 6 przedstawia obrazy fmri z dwóch ró nych regionów mózgu: podwzgórze (obrazy po prawej stronie) i do przodu od niego jàdro przedwzrokowei/albo pó le àce prà kowia. Zdj cia przedstawione wy ej przedstawiajà zarejestrowanà fmri aktywnoêç mózgu podczas orgazmu. Obrazy z rezonansu magnetycznego pokazane powy ej przedstawiajà te regiony, które uleg y aktywacji z pokazaniem odpowiedniej anatomii mózgu. Zauwa ono aktywacj w regionie jàder przykomorowych podwzgórza, cia a migda owatego, kory obr czy, kory wyspy iwregionie jàdra pó le àcego. Rycina 7 pokazuje obraz fmri w regionie jàder przykomorowych podwzgórza podczas orgazmu. Po prawej stronie na rysunku widzimy schematyczne przedstawienie wy- ej opisanego regionu, gdzie jàdro przykomorowe po o one jest na lewo i delikatnie poni ej spoid a przedniego. Anatomiczne zdj cie MRI pokazuje porównywalny region, gdzie przeci cie pokazuje lokalizacj spoid a przedniego. Zdj cie po stronie prawej pokazuje obraz aktywnoêci mózgu podczas 18 Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10

10 PRZEDNIE SPOID O JÑDRA OKO OKOMOROWE Poczàtek CSS ORGAZM Ryc. 7. Aktywacja jàdra oko okomorowego podwzgórza, które produkuje oksytocyn, podczas, a nie przed orgazmem. CSS zastosowano przed i podczas orgazmu. orgazmu zobrazowany przy pomocy fmri na o ony na obraz anatomiczny. Dwa najni- ej po o one zdj cia obrazujà aktywnoêç mózgu na poczàtku CSS (po stronie lewej) i podczas orgazmu (po stronie prawej). Prosz zauwa yç, e aktywacja regionu przykomorowego wyst puje podczas orgazmu. Rycina 8 przedstawia wi kszà aktywacj w obszarze hipokampa podczas orgazmu ni podczas CSS. Rycina 9 obrazuje sekwencyjnà aktywacj struktur przedmózgowia jednej z kobiet (EL) podczas CSS (8 min.), która to stymulacja doprowadzi a do osiàgni cia orgazmu. Na poczàtku, aden z 7 obszarów mózgu nie uleg aktywacji. Podczas 8 minutowej stymulacji, która doprowadzi a do osiàgni cia orgazmu, najwczeêniej aktywacji uleg o cia o migda owate, jàdra podstawy i wyspa, troch póêniej kora obr czy. Podczas orgazmu aktywacji uleg o jàdro pó le àce, jàdro przykomorowe podwzgórza i hipokamp. W dodatku jeszcze wi kszemu wzmocnieniu uleg y zwoje podstawy i wyspa. AktywnoÊç mózgu obserwowana podczas VCSS zawiera tak e t aktywnoêç, która generowana jest przez rami i r k podczas samo-stymulacji. W zwiàzku z tym, eby dok adnie okreêliç, które obszary mózgu ulegajà aktywacji tylko podczas orgazmu, wyselekcjonowaliêmy kobiety, które do- Êwiadczajà orgazmu przez myêlenie i wyobraêni, bez adnej fizycznej samo-stymulacji. Ju wczeêniej opisaliêmy 10 kobiet, które raportowa y wystàpienie orgazmu generowanego wyobraênià (Whipple i in. 1992). Na poczàtku, z powodu naszego sceptycyzmu do tak osiàgni tego orgazmu, porównaliêmy odpowiedê autonomicznà tych kobiet w dwóch sytuacjach: podczas orgazmu osiàgni tego na drodze samo-stymulacji i podczas orgazmu wywo anego my- Êlami. Zauwa yliêmy, ku naszemu zaskoczeniu, e mierzone parametry (tj. akcja serca, Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10 19

11 czo owa Kora: ciemieniowa Hipokamp Tylko anatomicznie fmri na o one na obraz anatomiczny Ryc. 8. Aktywacja hipokampa podczas orgazmu. Ryc. 9. Sekwencyjne uj cia w wybranych cz Êciach mózgu, aktywacja ró nych obszarów mózgu podczas orgazmu uzyskanego na drodze CSS. ciênienie krwi, rozszerzenie êrenic, próg bólu) wzros y istotnie statystycznie w porównaniu z wartoêciami podczas spoczynku w obu tych sytuacjach. Kobiety opisywa y wyobra enia, które generujà orgazm w ró ny sposób: w pewnych przypadkach by y to myêli erotyczne, w innych myêli sielankowe, w innych przypadkach myêli abstrakcyjne ( przep yw energii wznoszàcy i opadajàcy w sposób powtarzajàcy si wzd u osi cia a). Badania wst pne uzyskane z analizy fmri u kobiet, które osiàgajà orgazm dzi ki pewnym wyobra eniom wykaza y, e podobnie jak podczas orgazmu wywo anemu VCSS, aktywacji ulega obszar jàdra pó le àcego, jàdra przykomorowego podwzgórza 20 Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2007, nr 10

SEN I SEKS: CO MAJÑ ZE SOBÑ WSPÓLNEGO?

SEN I SEKS: CO MAJÑ ZE SOBÑ WSPÓLNEGO? SEN I SEKS: CO MAJÑ ZE SOBÑ WSPÓLNEGO? prof. dr hab. med. Zygmunt Zdrojewicz, stud. Katarzyna Ko uch Streszczenie Pierwsze doniesienia naukowe sugerujàce, e zachowania seksualne w czasie snu mogà byç nowym

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 1 (6) 73 86 ISSN 1896-1800 Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Izabela Krejtz 1 Krzysztof Krejtz 2 Maksymilian Bielecki 3 1 Instytut Psychologii PAN

Bardziej szczegółowo

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange 37 Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange Adam Szyszka** Streszczenie Strategia momentum opiera si na za o eniu, e w perspektywie

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004

ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 ISSN 1429-7930 Nr 16, 2004 Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym przez ROZTOCZA SKÑ SZKO ULTRASONOGRAFII Adres redakcji: Zak ad Diagnostyki Obrazowej II Wydzia

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004

ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004 ISSN 1429-7930 Nr 18, 2004 ULTRASONOGRAFIA Nr 18, 2004 ISSN 1429-7930 Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Ultrasonografia jest pismem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydawanym

Bardziej szczegółowo

syllabus rynologiczny

syllabus rynologiczny www.magazynorl.pl ISSN 1643-0050 KWARTALNIK STYCZE MARZEC 2012 TOM XI ZESZYT 1 syllabus rynologiczny dodatek No 41 ANATOMIA I FIZJOLOGIA TRÑBKI S UCHOWEJ prof. dr hab. med. El bieta Hassmann-Poznaƒska

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

ABBOTT NR 2 (2) Spis treêci. Szanowni Paƒstwo. Post py w diagnostyce matczynych i wrodzonych zaka eƒ wirusem cytomegalii (CMV) 2

ABBOTT NR 2 (2) Spis treêci. Szanowni Paƒstwo. Post py w diagnostyce matczynych i wrodzonych zaka eƒ wirusem cytomegalii (CMV) 2 ABBOTT NR 2 (2) W R Z E S I E 2 2 Spis treêci Post py w diagnostyce matczynych i wrodzonych zaka eƒ wirusem cytomegalii (CMV) 2 Ró yczka, toksoplazma, cytomegalowirus - pewne i wczesne rozpoznanie wczesnego

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

magazyn OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY Biofilmy bakteryjne w przewlek ym zapaleniu zatok przynosowych WYDANIE SPECJALNE luty 2007

magazyn OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY Biofilmy bakteryjne w przewlek ym zapaleniu zatok przynosowych WYDANIE SPECJALNE luty 2007 magazyn OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY ISSN 1643-0050 WYDANIE SPECJALNE luty 2007 Biofilmy bakteryjne w przewlek ym zapaleniu zatok przynosowych dr James N. Palmer, lek. Norbert P. Górski Biofilmy bakteryjne

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Psychologia Spo eczna 2014 tom 9 4 (31) 378 395 ISSN 1896-1800 doi: 10.7366/1896180020143101 Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Agata B achnio 1, Aneta Przepiórka 1, Tomasz Rowi ski

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA WST P Powszechno i masowo stosowania kredytu handlowego (inaczej kupieckiego,

Bardziej szczegółowo