Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego"

Transkrypt

1 PRACE POGLĄDOWE Natalia ŻUK 1,2 Joanna DUBIS 1,2 Wojciech WITKIEWICZ 1,2,3 Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego The role of proteomics in prognosis and treatment of cardiovascular diseases 1 Wrovasc - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz 3 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz Dodatkowe słowa kluczowe: proteom proteomika choroby sercowo-naczyniowe ekspresja białek Additional key words: proteom proteomics cardiovascular diseases protein expression Adres do korespondencji: Joanna Dubis Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ul. Kamieńskiego 73a, Wrocław Tel.: Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN), pomimo rozwoju nauk biologicznych i medycyny, nadal pozostają główną przyczyną zachorowalności i umieralności ludzi w społeczeństwach całego świata. Konieczne jest więc doskonalenie dotychczas stosowanych metod leczenia, poszukiwanie nowych celów terapeutycznych oraz specyficznych, przydatnych klinicznie biomarkerów. Klasyczne badania naukowe związane z układem krążenia dotyczą przede wszystkim histopatologicznych opisów patofizjologicznych procesów oraz mapowania struktury i ekspresji genów, uczestniczących w procesie rozwoju chorób chorób sercowo-naczyniowych. Informacje te nie opisują jednak w pełni molekularnych podstaw powstawania ChSN. Lukę pomiędzy tradycyjnymi badaniami z dziedziny patofizjologii a najnowszą wiedzą na poziomie DNA skutecznie wypełnia proteomika, nauka zajmująca się budową i funkcjonowaniem proteomu człowieka. Poniższy artykuł przedstawia główne kierunki rozwoju proteomiki w poznaniu patomechanizmów powstawania i diagnostyce chorób serca, naczyń i miażdżycy z uwzględnieniem najnowszych zintegrowanych metod badawczych obejmujących techniki frakcjonowania białek i peptydów, spektroskopię masową oraz macierze proteinowe. Despite advances in medicine and biological sciences the cardiovascular diseases (CVD) are still a major cause of morbidity and mortality in societies around the world. It is therefore necessary to improve the treatment methods used so far, to look for new therapeutic targets and specific, clinically useful biomarkers. Classic research related to the circulatory system are primarily concerned with histopathological descriptions of pathophysiological processes, and mapping the structure and expression of genes involved in the development of cardiovascular diseases. This information, however, does not fully explain the molecular basis of the CVD occurrence. That gap between traditional research in the pathophysiology field and the latest knowledge at the DNA level is effectively filled in by proteomics, the science dealing with the structure and function of the human proteome. This article presents main directions of the proteomics development in explaining pathomechanisms of formation and diagnosis of cardiovascular diseases and atherosclerosis accounting for the latest integrated research methods including techniques for protein and peptide fractionation, mass spectrometry and protein arrays. Wstęp Choroby układu sercowo-naczyniowego (ChSN) są główną przyczyną zgonów w intensywnie rozwijających się społeczeństwach świata i sytuacja ta stale się pogarsza. Miażdżyca, choroby serca, udar czy tętniak aorty brzusznej są następstwem działania zarówno czynników genetycznych, jak i czynników egzogennych związanych ze stylem życia pacjenta [45]. Postęp w badaniach nad molekularnymi podstawami tych chorób potwierdza, że dysfunkcje układu sercowo-naczyniowego nie są konsekwencją aberracji jednego genu ale powstają na skutek złożonych procesów wynikających z predyspozycji genetycznych uwarunkowanych wielogenowo [43]. I chociaż plan wszystkich funkcji biologicznych człowieka znajduje się w genomie, to ich ostateczny przejaw realizowany jest na poziomie białka, przy czym profil ekspresji białek danej komórki czy organu nie jest prostym odbiciem sekwencji kodujących DNA. Analogicznie do genomiki opisującej struktury genów, proteomika skupia kompleksowe badania nad białkami ekspresjonowanymi na podstawie informacji genetycznej w poszczególnych komórkach, tkankach i organach człowieka. Proteomika już dzisiaj rewolucjonizuje podstawowe badania w zakresie schorzeń układu sercowo-naczyniowego, a w przyszłości będzie wpływała na codzienną praktykę kliniczną, zapewniając lekarzom precyzyjne narzędzia diagnostyczne. Dzięki profilom ekspresyjnym białek różnych proteomów możliwa będzie ocena stanu chorego, monitorowanie przebiegu choroby i ocena ryzyka wystąpienia potencjalnych powikłań. Rozwój proteomiki w oparciu o osiągnięcia genomiki, umożliwi opracowanie indywidualnego ryzyka wystąpienia chorób o złożonej Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 3 143

2 etiologii, w tym chorób sercowo-naczyniowych oraz stworzenie indywidualnych strategii terapeutycznych, co jest podstawą medycyny spersonalizowanej [8]. Lekarze, a szczególnie kardiochirurdzy i chirurdzy naczyniowi powinni być świadomi rosnącego znaczenia wpływu nowoczesnych osiągnięć naukowych oraz tego, w jaki sposób mogą być one wykorzystane w praktyce klinicznej. Chirurg w zespołach naukowych odgrywa istotną rolę w planowaniu zadania badawczego i eksperymentu, a także interpretacji wyników prowadzonych analiz. Chirurg pobiera próbki do badań podczas operacji i jest w centrum najbardziej istotnych problemów klinicznych. Dzisiaj nie ma już wątpliwości, że w najbliższych latach proteomika będzie miała ogromny wpływ na wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych i medycznych. Aby w pełni zrozumieć procesy biologiczne komórki, musimy zrozumieć w jaki sposób działają jej podstawowe jednostki funkcjonalne, czyli białka w określonych komórkach. Proteomika Kluczem do zrozumienia podstawowych procesów molekularnych, odpowiedzialnych za powstawanie chorób człowieka, jest poznanie struktury i aktywności wszystkich białek. Analiza struktury samego genomu nie charakteryzuje w pełni różnorodności jego ekspresji, dlatego konsekwencją realizacji przedsięwzięcia jakim był projekt poznania genomu człowieka (Human Genome Projekt) jest podjęcie wysiłku zmierzającego do poznania ludzkiego proteomu. W ramach programu koordynowanego przez organizację HUPO (Human Proteom Organisation) prowadzone są badania, które mają na celu identyfikację i pełną charakterystykę białek ekspresjonowanych w poszczególnych tkankach, populacjach komórek i organach. Wynikiem podjętych badań będzie uzyskanie informacji o tym, jakie jest stężenie danego białka w określonej komórce, jaka jest jego funkcja i jakim modyfikacjom podlega [46]. Proteom (protein component of the genome) jest to kompletny zestaw białek, jaki powstaje z informacji zakodowanej w genomie w danej komórce, tkance lub narządzie. Proteomika jest to dziedzina nauki zajmująca się strukturą proteomu i jego zachowaniem w zmieniających się warunkach. W kontekście proteomiki opisywany jest więc genom pojedynczej komórki, genom tkanki, genom organu a nawet całego organizmu. Fenotyp komórki determinuje nie tylko zapis genetyczny ale przede wszystkim modyfikacje potranslacyjne białek (fosforylacje, glikozylacje, deaminacje, utlenianie) zachodzące w cytoplazmie podczas metabolizmu komórki. Dodatkowo, funkcje białek są zdeterminowane trzeciorzędową strukturą przestrzeną oraz zdolnością tworzenia kompleksów białko-białko. W przeciwieństwie do genomu, proteom jest dużo bardziej dynamicznym systemem, ponieważ na podstawie jednej sekwencji kodującej może powstać wiele produktów białkowych. Szacuje się, że genom człowieka zawiera informacje na temat budowy ok tys. białek. Zapis ten daje prawdopodobnie możliwość powstania ok. miliona białek [17,27,61]. Interakcje między zmodyfikowanymi białkami, w połączeniu z dynamiką ekspresji w określonych warunkach biologicznych, prowadzą do złożoności molekularnej komórek, która wymaga odpowiedniego podejścia. Rozwiązanie problemów może przynieść tylko proteomika. Sekwencje kodujące poszczególne białka w genomie pozostają niezmienne w ciągu życia osobniczego, natomiast proteom komórki i tkanki podlega dynamicznym zmianom w odpowiedzi na różne czynniki. Białka obecne w komórce zmieniają się nieustannie pod wpływem czynników środowiskowych oraz na skutek interakcji z innymi białkami. Ekspresja poszczególnych białek zależy od typu tkanki a nawet od fazy cyklu komórkowego. Tak więc, badając wzory ekspresji białek w określonych warunkach fizjologicznych i patologicznych uzyskuje się informacje na temat cząsteczek bezpośrednio zaangażowanych w dany proces chorobowy. Analiza proteomiczna dostarcza informacji, których nie można uzyskać innymi technikami badawczymi. Proteomika kliniczna Działania naukowców, zaangażowanych w projekt poznania proteomu człowieka, skupiają się nie tylko na badaniu struktury, modyfikacji i funkcji białek poszczególnych proteomów ale zmierzają także do opracowania określonych sposobów analizy danych i propagowania zgromadzonej wiedzy, co jest podstawą szybkiego zastosowanie proteomiki w praktyce [62]. Proteomika kliniczna zajmuje się poszukiwaniem szczegółowych różnic w strukturze i funkcji proteomów komórek i tkanek pomiędzy stanem fizjologicznym a patologicznym. Szczególnie interesujące z klinicznego punktu widzenia są proteomy surowicy i osocza, ponieważ odzwierciedlają fizjologiczny stan różnych tkanek organizmu [36]. Pojedyncze biomarkery różnych chorób nie oddają w pełni stanu chorobowego pacjenta, opisują zwykle patologie procesów, które towarzyszą schorzeniom [63]. Ponadto, płynne frakcje krwi są doskonałym materiałem biologicznym, ponieważ nie wymagają inwazyjnych metod pobierania. Na skutek intensywnego rozwoju proteomiki powstał projekt poznania proteomu surowicy i osocza (HPPP, Human Plasma Proteom Project), którego zadaniem jest analiza wzorów proteomicznych płynnych frakcji krwi w określonych jednostkach chorobowych [14]. Pozwoli to na stworzenie obrazu proteomicznego charakterystycznego dla danej jednostki chorobowej na określonym etapie jej rozwoju [19]. Wybrane metody badań proteomicznych Metody badawcze stosowane w proteomice stanowią nowoczesne, zaawansowane technologicznie i zintegrowane podejście do technik analitycznych tradycyjnie wykorzystywanych w biochemii i biologii molekularnej. Kompleksowe podejście do badania złożonych i wielopostaciowych struktur białkowych umożliwia szybką, wydajną i precyzyjną analizę proteomiczną ogromnej liczby białek występujących w organizmach żywych. Wieloetapowy proces definiowania proteomu rozpoczyna się od wyodrębnienia z badanego materiału biologicznego białka lub grupy białek, będących przedmiotem analizy. Wykorzystuje się w tym celu odmienne cechy fizykochemiczne makrocząsteczek, umożliwiające ich selektywną separację. Techniki separacji Analiza białek, występujących w poddawanym ocenie materiale biologicznym w niewielkim stężeniu, może wymagać selektywnego usunięcia innych protein ekspresjonowanych w znacznych ilościach. Dodatkowo niskocząsteczkowe białka często wykazują tendencję do tworzenia kompleksów z białkami transportującymi. Zjawiska te determinują stosowanie technik separacyjnych, pozwalających na ograniczenie zakresu badanego materiału do frakcji zawierającej interesujące badacza makrocząsteczki [3]. Opracowano szereg metod rozdziału białek wykorzystujących chromatografię powinowactwa bądź immunopowinowactwa czy techniki filtracji i ultrafiltracji membranowej [12,31]. Największą popularnością cieszą się jednak techniki elektroforetyczne, które zapewniają niedościgniony poziom rozdzielczości, a przy tym nie wymagają skomplikowanej aparatury i nie generują wysokich kosztów. Spośród nich najczęściej wykorzystywana jest dwuwymiarowa (dwukierunkowa) elektroforeza żelowa (2-DE, ang. two-dimensional electrophoresis), której zastosowanie umożliwia rozdział białek w zależności od ich dwóch właściwości fizykochemicznych: punktu izoelektrycznego (pi) oraz masy cząsteczkowej, a cały proces odbywa się w jednym żelu. W pierwszym wymiarze rozdział dokonywany jest metodą obrazowania izoelektrycznego (IEF, ang. isoelectric focusing) w żelu z immobilizowanym gradientem ph, w którym po przyłożeniu napięcia elektrycznego białka migrują do momentu osiągnięcia zrównoważenia ładunku dodatniego i ujemnego, pochodzącego od kwasowych i zasadowych reszt aminokwasowych. Drugi wymiar uzyskiwany jest techniką elektroforezy w żelu poliakryloamidowym w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-PAGE, ang. sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis), prowadzoną w warunkach denaturujących i redukujących, gdzie białka o zbliżonym pi ulegają rozdziałowi w zależności od posiadanej masy cząsteczkowej. Wizualizacja wyników eksperymentu następuje pod wpływem wprowadzenia do żelu barwników takich jak Coomassie Brilant Blue czy barwniki fluorescencyjne [23,40,48]. Wyznakowanie badanych prób fluorescencyjnymi barwnikami cyjaninowymi Cy2, Cy3 i Cy5 jeszcze przed elektroforezą pozwala na ilościową analizę różnicową białek pochodzących z trzech próbek w jednym żelu. Technika ta nosi nazwę dwuwymiarowej fluorescencyjnej elektroforezy różnicowej (2D-DIGE, ang. two-dimensional fluorescence difference gel electrophoresis). Uwzględniając nanoszenie próbki standardowej, 2D-DIGE umożliwia ograniczenie ilości wykorzystanych żeli o połowę, jednocześnie oferując zwiększoną czułość detekcji białek (poniżej 1 ng) i wiarygodność wyników w porównaniu ze standardową elektroforezą dwukierunkową, w której białka wykrywane 144 J. Dubis i wsp.

3 są w zakresie ng [32,58]. Po wybarwieniu uzyskany obraz żelu jest skanowany i interpretowany za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego, a efektem końcowym jest informacja o ilościowej ekspresji poszczególnych białek w badanej próbce. Obrazy żeli są archiwizowane i mogą być wykorzystywane do bezpośrednich porównań z innymi zdjęciami w analizie różnicowej. Natomiast sam żel stanowi punkt wyjścia do selektywnej ekstrakcji badanego białka i dalszych analiz mających na celu pełniejszą identyfikację proteomu. Spektrometria mas Identyfikacja białek z rozdzielonej i częściowo zdegradowanej mieszaniny jest kolejnym etapem na drodze prowadzącej do scharakteryzowania proteomu. Podstawową techniką używaną w tym celu jest spektrometria mas (MS, ang. mass spectrometry), umożliwiająca określenie składu elementarnego próbki z rozdzielczością odpowiadającą jednemu elektronowi. Oprócz wysokiej czułości detekcji, niewątpliwą zaletą MS jest możliwość wydajnej identyfikacji składników złożonej mieszaniny białek na podstawie widm masowych z bardzo dobrą selektywnością i powtarzalnością [20]. Niezależnie od zastosowanych modyfikacji konstrukcyjnych, istotę działania spektrometru masowego można sprowadzić do trzech zasadniczych etapów: jonizacji badanej próbki, rozdziału jonów o różnej wartości stosunku masy do ładunku elektrycznego (m/z) w polu elektromagnetycznym oraz detekcji jonów i rejestracji uzyskanych danych. Do najczęściej stosowanych w proteomice metod jonizacji próbki należą: laserowa desorpcja i jonizacja wspomagana przez matrycę (MALDI, z ang. matrix-assisted laser desorption and ionisation), powierzchniowo wzmocniona laserowa desporpcja i jonizacja (SELDI, ang. surface enhanced laser desorption and ionisation) oraz jonizacja poprzez elektrorozpylanie (ESI, ang. electrospray). W technice MALDI w przekazywaniu energii cieplnej do badanej substancji pośredniczy matryca, która absorbując główną część energii pochodzącej z wiązki laserowej, chroni próbkę przed rozkładem. Udoskonalenie MALDI stanowi metoda SELDI, w której powierzchnia matrycy jest zaktywowana chemicznie tak, aby wiązać określony typ białek. Natomiast jonizacja techniką ESI polega na rozpylaniu badanej próbki za pomocą igły, do której przykładane jest napięcie rzędu kliku kv. Jonizacja metodą ESI może być przeprowadzana jedynie w próbkach o bardzo dobrej czystości [2,21,28,47]. W kolejnym etapie oznaczenia uzyskana wiązka jonów kierowana jest do analiztora, rozdzielającego jony ze względu na m/z. Powszechnie wykorzystywanym w badaniu proteomu analizatorem m/z jest analizator czasu przelotu jonów (TOF, ang. time of flight), rejestrujący czas przelotu zjonizowanej próbki do detektora. Równie wysoką rozdzielczość zapewnia analizator rezonansu cyklotronowego z transformacją Fouriera (FT ICR, ang. Fourier transform ion cyclotron resonance). W proteomice klinicznej stosowane są również analizatory kwadrupolowe (Q, ang. Quadrupole) działające na zasadzie filtru masy, przepuszczającego jony o określonym zakresie m/z oraz liniowe pułapki jonowe (LIT, LTQ ang. linear ion trap, linear trap quadrupole), które dodatkowo pozwalają na przechowywanie jonów. Analizatory Q i LTQ zapewniają bardzo wysoką czułość przy stosunkowo niskiej rozdzielczości [28,64]. Przeprowadzenie analizy jakościowej MS, poprzedzonej rozdziałem za pomocą 2-DE, wymaga ekstrakcji materiału badawczego z plamek białkowych (spots) uzyskanych z żelu oraz trawienia enzymatycznego z użyciem specyficznej proteazy. Niekiedy wykorzystywana bywa odmienna strategia badawcza, w której badana próbka najpierw poddawana jest trawieniu proteolitycznemu, a dopiero później przeprowadzany jest jej rozdział. Taki schemat postępowania określany bywa jako proteomika shotgun. Wspólną cechą tych dwóch strategii jest ocena białka na podstawie m/z jego fragmentów analizowanych w MS, co jest charakterystyczne dla analizy typu bottomup. Odmiennym podejściem, stosowanym obecnie w proteomice obok bottom-up, jest analiza typu top-down, którą rozpoczyna się od wyznaczenia m/z całego białka, a następnie jego fragmentów lub pojedynczych aminokwasów. Ponieważ analiza top-down nie jest poprzedzona trawieniem enzymatycznym białka, technika ta wymaga stosowania spektrometrów masowych umożliwiających jego fragmentację [6,26]. Możliwość identyfikacji struktury badanej próbki dają jony fragmentacyjne uzyskiwane w tandemowej spektroskopii masowej (MS/MS). Najczęściej w technice tej z widma masowego selekcjonowany jest jon macierzysty, który następnie poddawany jest zderzeniom z gazem obojętnym wprowadzanym do komory kolizyjnej, w efekcie czego dochodzi do jego fragmentacji na jony potomne. Otrzymywane w ten sposób fragmenty różnią się od siebie o masę kolejnych aminokwasów jonu macierzystego, co pozwala na przeanalizowanie pełnej sekwencji białka w tandemowym widmie mas. Inną metodą identyfikacji badanego białka jest technika masowego odcisku palca białka (PMF, ang. peptide mass fingerprinting), która w dużym uproszczeniu polega na porównaniu widma masowego peptydów otrzymanych na skutek trawienia białka specyficznym enzymem proteolitycznym z teoretycznymi widmami masowymi, jakie powstałyby po proteolizie tym samym enzymem wszystkich białek, których sekwencje dostępne są w wykorzystywanej do analizy bazie danych. W porównaniu do MS/MS jest to metoda znacznie tańsza oraz szybsza, jednak nie nadaje się do analizowania złożonych próbek i jest mniej dokładna [57,64]. Stosowanie technik MS sprzężonych z innymi metodami instrumentalnymi takimi jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC, ang. high performance liquid chromatography), chromatografia gazowa (GC, ang. gas chromatography), czy elektroforeza kapilarna (CE, ang. capillary electrophoresis) stwarza jeszcze większe możliwości analityczne i otwiera nowe perspektywy badawcze. Badania struktury białek, ich izoform, modyfikacji potranslacyjnych, interakcji pomiędzy białkami czy stanu aktywacji to tylko niektóre z możliwości jakie oferuje nowoczesna MS [51,53,54]. Macierze białkowe Macierze białkowe, nazywane również chipami lub czujnikami białkowymi, to zminiaturyzowane układy służące do selektywnego wychwytywania białek ze złożonej mieszaniny. Podstawową zasadą działania tej techniki jest specyficzne wyłapywanie i kompleksowanie oznaczanego białka przez czynniki pułapkujące. Najczęściej są to przeciwciała, białka bądź ich fragmenty, które są w sposób uporządkowany immobilizowane na membranie lub szklanej powierzchni cienkiej płytki. Zastosowanie powierzchni stałej jako nośnika pozwala na jednoczesne wykrywanie tysięcy białek. Do detekcji, w zależności od konstrukcji testu, wykorzystywane są metody takie jak chemiluminescencja, fluorescencja czy MS. Czynniki pułapkujące mogą być także zadsorbowane na powierzchni ruchomego nośnika. Ogranicza to pulę analizowanych białek do ilości znaczników jednoznacznie przyporządkowanych nośnikom. Rozdział odbywa się za pomocą cytometrii przepływowej lub platformy Luminex. Analiza proteomiczna techniką macierzy białkowych przebiega szybko i wystarczy niewielka ilość materiału biologicznego do przeprowadzenia oznaczenia, jednak obecnie ograniczenie tej metody w praktyce klinicznej stanowi fakt, że rozpoznanych jest stosunkowo niewiele białek będących markerami stanów patologicznych ludzkiego organizmu [9,22,49,56]. Bioinformatyka w proteomice Badania proteomiczne, przeprowadzne chociażby techniką macierzy białkowych, generują równocześnie setki a nawet tysiące wyników. Analiza, interpretacja i usystematyzowanie tak ogromnej ilości danych nie byłyby możliwe, gdyby nie zastosowanie osiągnięć bioinformatyki. Zaawansowane narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane są począwszy od etapu projektowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych, przez przetwarzanie surowych wyników, aż po tworzenie baz danych. Do obszarów proteomiki wspieranych bioinformatyką należą: identyfikacja białek, ustalanie i analizowanie ich sekwencji, modelowanie homologiczne, modelowanie fizykochemiczne, przewidywanie modyfikacji potranslacyjnych, funkcji białek, oddziaływań z innymi białkami, a także przemieszczania się i lokalizacji komórkowej. Dokonujący się aktualnie rozwój proteomiki wymaga i będzie wymagał coraz doskonalszego warsztatu informatycznego [55]. Proteomika w chorobach sercowo-naczyniowych Miażdżyca Rozwój proteomiki umożliwił stworzenie zaplecza technologicznego do badań proteomów na dużą skalę. Obecnie dostępne są już różne proteomiczne strategie badawcze do badań molekularnego podłoża chorób o tak złożonej patofizjologii jak miażdżyca Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 3 145

4 [42]. Zastosowanie proteomiki w miażdżycy w przeważającej części skupia się na rozpoznaniu patomechanizmów powstawania choroby. Mimo, że pewne czynniki ryzyka powstania miażdżycy takie jak: dyslipidemia, cukrzyca, nadciśnienie i niektóre molekularne markery powstawania blaszki miażdżycowej (CRP, IL-6, IL-10, IL-18, CD40L) zostały zidentyfikowane, to nadal brakuje czynników predykcyjnych takich patologii jak niestabilność blaszki miażdżycowej czy pęknięcie naczynia [36]. Prace badawcze prowadzone w tej dziedzinie z wykorzystaniem proteomiki mają przede wszystkim na celu uzyskanie swoistego profilu białkowego naczyń i płytki miażdżycowej, który umożliwi pełną ocenę stabilności tętnic i ich podatności na czynniki uszkodzenia [4,50]. Proteomiczna analiza płytki miażdżycowej pobranej od pacjentów poddanych endarterektomii tętnicy szyjnej wykazała, że obecność skrzepów w naczyniu ma bezpośredni wpływ na ekspresję białek płytki. W trakcie prowadzonych badań udało się także ustalić, że w powstawaniu blaszki miażdżycowej uczestniczą różne izoformy α 1 -antytrypsyny. Białko to jest inhibitorem proteaz serynowych i może być odpowiedzialne za twardnienie naczyń podczas rozwoju miażdżycy [13]. W badaniach nad miażdżycą, do testowania skutków działania leków u pacjentów poddawanych farmakoterapii z powodu schorzeń układu naczyniowego o podłożu miażdżycowym, prowadzona jest szczegółowa analiza proteomiczna surowicy i osocza. Z użyciem technik proteomicznych, wykryte zostały modyfikacje w mapie ekspresji białek osocza u pacjentów z hipercholesterolemią leczonych statynami. Zmiany te są ważną informacją na temat nieprawidłowości metabolicznej związanej z podwyższonym stężeniem cholesterolu we krwi pacjentów. Podawana pacjentom statyna modyfikuje m.in. ekspresję izoformy 1 i izoformy 2 fibrynogenu (FGG) [1]. Natomiast ekspresja jednego izotypu łańcucha FGG i trzech izotypów haptoglobiny wzrasta w osoczu pacjentów aspirynoopornych [30]. Podobne techniki wykorzystywane są do analizy profilu ekspresji osoczowych białek powiązanych z metabolizmem lipoprotein wysokiej gęstości (HDL, high density lipoprotein). Białka te odgrywają także istotną rolę w procesie zapalenia oraz aktywacji układu immunologicznego. Zastosowanie proteomicznej strategii shotgun do badań nad heterogenną grupą kompleksów lipidowo-białkowych pozwoliło na ustalenie, iż HDL 3 pacjentów z rozpoznaną chorobą wieńcową zawiera więcej apolipoproteiny E w porównaniu z grupą osób zdrowych [60]. Choroby naczyń Istotnym czynnikiem w patofizjologii naczyń krwionośnych jest zmiana fenotypu komórek mięśni gładkich wewnętrznej warstwy naczynia (VSMC, vascular smooth muscule cells) pod wpływem czynników zewnętrznych. Dojrzałe komórki VSMC utrzymują fizjologiczną plastyczność ściany, konieczną do prawidłowego funkcjonowania naczynia. Zróżnicowany fenotyp VSMC jest przedmiotem intensywnych badań, ponieważ odgrywa istotną rolę w patogenezie nadciśnienia tętniczego, tętniaków i astmy. Analiza proteomiczna wykazała, że odwróceniu fenotypu komórek VSMC (ze spoczynkowego na fenotyp komórek proliferujących) towarzyszą zmiany w ekspresji m.in. białek cytoszkieletu oraz białek zaangażowanych w regulację procesów utleniania i redukcji [5]. W leczeniu chorób naczyniowych ważnym problemem medycznym są powikłania związane z procesami patologicznej przebudowy naczyń. Jak się okazuje komórki VSMC odpowiadają za liczne powikłania odległe, pojawiające się po zabiegach angioplastycznych jak np. przerost błony wewnętrznej ściany naczynia (intimal hyperplasia) [52]. Zmiana fenotypu komórek VSMC na skutek uszkodzenia naczynia w trakcie zabiegu powoduje redukcję ekspresji białek odpowiedzialnych za właściwości kurczliwe ściany. Hiperplazja włóknista błony środkowej naczynia jest przyczyną niedrożności przeszczepów pomostowania tętnic wieńcowych i powikłań z tym związanych w ciągu pierwszych 2 lat po implantacji [10]. Badania struktury łożyska rozrostowego wykazały, że składa się ono przede wszystkim z komórek mięśni gładkich ściany naczynia o bardzo zróżnicowanym fenotypie. Dalsze analizy proteomiczne oraz badania prowadzone na modelu zwierzęcym pozwoliły stwierdzić, że białka HSP (heat shock proteins) mogą chronić przeszczepiane naczynia przed hiperplazją włóknistą błony środkowej [7, 34]. Choroby serca Świadomość złożoności komórkowych procesów biologicznych na skutek oddziaływania czynników środowiska narzuca konieczność opracowywania badań kompleksowych, umożliwiających równoczesną analizę kliniczną genomu i proteomu. Zintegrowane badania z zakresu genomiki i proteomiki w dziedzinie chorób sercowonaczyniowych już dzisiaj dają wymierne efekty. Dzięki takim badaniom udało się szczegółowo scharakteryzować konwertazę angiotensyny 2 (ACE2, angiotensin converting enzyme 2), ważny regulator funkcji skurczowej serca, który równoważy aktywność enzymu ACE w układzie reninaangiotensyna. Dzięki przeprowadzonym analizom, enzym ACE2 uważany jest obecnie za jeden z głównych potencjalnych celów w opracowywaniu nowych farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego, nie tylko w zakresie kontroli ciśnienia krwi, ale także w procesach hamowania włóknienia narządów [15]. Większość badań nad chorobami serca, które prowadzone są w oparciu o techniki proteomiczne skupiona jest na procesie uszkodzenia mięśnia sercowego i powikłań z tym związanych jak np. przerost mięśnia lewej komory serca (LVH, left ventricular hypertrophy). W centrum badań znajdują się więc kardiomiopatie, choroby mięśnia serowego, u podłoża których leżą pierwotne zaburzenia funkcji kardiomiocytów. Z użyciem technik proteomicznych badany jest m. in. wpływ procesów zapalenia na obraz kliniczny choroby. Pionierskie prace w tej dziedzinie wykazały, że ponad 100 specyficznych białek tkanki serca w stanie kardiomiopatii rozstrzeniowej wykazuje zmiany ekspresji w porównaniu z tkanką zdrową [24,25,37]. Kardiomiopatia rozstrzeniowa charakteryzuje się ścieńczeniem i zwłóknieniem mięśnia sercowego oraz powiększeniem jąder kardiomiocytów. Czy i jak białka te wpływają na dysfunkcję skurczową lewej komory serca podczas jego uszkodzenia nie zostało jeszcze ocenione. Przy stosowanym właściwym leczeniu, przebudowa lewej komory serca może nadal postępować, w wyniku czego dochodzi do pogłębienia niewydolności serca. Parametry hemodynamiczne i echokardiografia często nie określają precyzyjnie procesów adaptacyjnych mięśnia sercowego a pojedyncze biomarkery krwi nie oddają w pełni stanu dysfuncji mięśnia sercowego, ze względu na niską specyficzność i wartość predykcjną [38]. Proteomiczne badania mogą pomóc w identyfikacji optymalnego czasu, jaki jest potrzebny do przeprowadzenia interwencji kardiochirurgicznej. Badania w tej dziedzinie są intensywnie rozwijane z wykorzystaniem modeli zwierzęcych oraz proteomicznych badań bioptatów mięśnia sercowego w stanie kardiomiopatii [37]. Tętniak aorty brzusznej Tętniak aorty brzusznej (AAA, abdominal aortic aneurysm) jest schorzeniem o nierozpoznanej etiologii, którego leczenie opiera się na interwencji chirurgicznej, ponieważ nie opracowano jeszcze żadnej skutecznej farmakoterapii. Operacje są zwykle dużym obciążeniem dla pacjentów ze względu na podeszły wiek i choroby współistniejące. Istotnym problemem medycznym tej choroby jest brak biomarkerów krwi, które umożliwiłyby precyzyjną ocenę szybkości wzrostu tętniaka oraz stratyfikację ryzyka pęknięcia patologicznie poszerzonej aorty [44]. Przewiduje się, że na podstawie profilu białkowego patologicznej tkanki AAA opracowana zostanie strategia przewidywania ryzyka pęknięcia tętniaka. Obecnie, w oparciu o proteomiczne metody, uzyskano już pierwsze wzory ekspresyjne białek tkanki tętniaka aorty brzusznej. Wykazano, że w porównaniu z naczyniem nie zmienionym, istnieją różnice w ekspresji cytokin prozapalnych (IL-1α IL-1β, TNF-α, TNF-β, oncostatyna M, LI-6), chemokin (ENA-78, GRO, IL-8, MCP-1, MCP-2, RANTES), cytokin przeciwzapalych (IL-10, IL-13) i czynników wzrostu (angiogenina, G-CSF, EGF, SCF, lektyna, IL-3, IL-7, trombopoetyna) [39]. Potencjał zidentyfikowanych białek jako biomarkerów AAA nie został jeszcze w pełni oceniony, jednak wyniki dają już dziś solidną podstawę do rozwijania analiz proteomicznych, porównujących zdrową tkankę naczynia z tkanką tętniaka aorty. Rozwojowi tętniaka aorty brzusznej bardzo często towarzyszy uformowany skrzep w wewnętrznej części naczynia (ILT, intraluminal thrombus). Objętość ILT powiązana jest z wielkością tętniaka, patogenezą i wystąpieniem incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów [16,18]. Okazuje się, że fragmenty skrzepu pobrane biopsją, mogą być klinicznie istotnym materiałem do badań diagnostycznych i prognostycznych. Analiza białek, które wydzielane są ze świeżego skrzepu podczas wielogodzinnej inkubacji w temperaturze 37 0 C w inkubatorze CO 2 wy- 146 J. Dubis i wsp.

5 kazała, że zmiany w strukturze proteomów skrzepów ILT izolowanych z naczyń objętych tętniakiem zależą od wielkości AAA [42,59]. Zastosowanie analizy tak uzyskanego proteomu ILT pozwoliło na zidentyfikowanie licznych białek bezpośrednio powiązanych z AAA, a wśród nich białka PRX-1 (peroxiredoxin-1) uczestniczącego w procesach utleniania i redukcji. Szczegółowe badania przeprowadzone w grupie osób z AAA, wykazały, że poziom PRX-1 w surowicy tych pacjentów jest podwyższony w porównaniu z grupą osób zdrowych i dodatnio koreluje z rozmiarem tętniaka aorty brzusznej [33]. Odpowiednio zaplanowane badania proteomiczne pozwoliły także na zidentyfikowanie w strukturze skrzepu ILT peptydu H7, który odzwierciedla proces proteolizy hemoglobiny wewnątrz aorty i stanowi swoisty marker patologicznej przebudowy naczynia [42]. Dzięki kompleksowej analizie proteomu wewnątrznaczyniowego skrzepu tętniaka aorty brzusznej oraz proteomu osocza pacjentów z AAA, udało się ustalić, że u chorych z AAA występuje obniżone stężenie trombospondyny-1 oraz apolipoproteiny J. Trombospondyna-1 (TSP-1, thrombospondin-1) bierze udział w procesach angiogenezy oraz adhezji, proliferacji i migracji komórek. Odpowiada również za przebudowę ściany naczynia i oddziałuje z czynnikiem XIIIa krzepnięcia krwi, który uczestniczy w formowaniu się wiązań między cząsteczkami fibryny [41]. Jakkolwiek udział trombospondyny można powiązać z rozwojem tętniaka aorty brzusznej, tak udział apolipoproteiny J w powstawaniu AAA nie jest oczywisty, ponieważ spadek stężenia tego białka obserwuje się w różnych chorobach układu naczyniowego [59]. Wyniki otrzymane analizą proteomiczną, w powiązaniu z danymi uzyskanymi na podstawie badań genetycznych, z pewnością przyspieszą rozpoznanie patogenezy tętniaka aorty brzusznej Podsumowanie Transfer wyników badań i analiz proteomicznych już dzisiaj daje wgląd w biologię układu sercowo-naczyniowego, jednak zgromadzona i sukcesywnie uzupełniana wiedza wymaga interdyscyplinarnego podejścia w rozwiązywaniu problemów dotyczących molekularnych patomechanizmów powstawania i opracowywania skutecznych strategii leczenia ChSN. Tylko zespoły składające się z naukowców i lekarzy różnych specjalizacji w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych mogą efektywnie wykorzystać potencjał kliniczny jaki niesie proteomika. O ile proteomika dostarcza szczegółowej wiedzy na temat funkcji poszczególnych białek, tak zastosowanie tej dziedziny nauki w diagnostyce i leczeniu ChSN wymaga jeszcze olbrzymiego nakładu pracy. Bez badań klinicznych przeprowadzonych na dużą skalę uzyskane wyniki badań naukowych w większości nie będą miały praktycznego zastosowania. Podziękowania This publication is part of Project Wro- Vasc Integrated Cardiovascular Centre, co-financed by the European Regional Development Fund, within Innovative Economy Operational Program, realized in Provincial Specialized Hospital, Research and Development Center in Wroclaw. European Funds for the development of innovative economy Publikacja jest częścią projektu Wrovasc Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo Naczyniowej, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata realizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodku Badawczo-Rozwojowym. Piśmiennictwo 1. Alonso-Orgaz S., Moreno L., Macaya C. et al.: Proteomic study of plasma from mod-erate hypercholesterolemic patients. J. Proteome Res. 2006, 5, Ashcroft A.E.: Protein and peptide identification: the role of mass spectrometry in pro-teomics. Nat. Prod. Rep. 2003, 20, Balestrieri M.L., Giovane A., Mancini F.P. et al.: Proteomics and cardiovascular dis-ease: an update. Curr. Med. Chem. 2008, 15, Blanco-Colio L.M., Martín-Ventura J.L., Vivanco F. et al.: Biology of atherosclerotic plaques: what we are learning from proteomic analysis. Cardiovasc. Res. 2006, 72, Boccardi C., Cecchettini A., Caselli A. et al.: A proteomic approach to the investiga-tion of early events involved in the activation of vascular smooth muscle cells. Cell Tissue Res. 2007, 29, Chait B.T.: Chemistry. Mass spectrometry: bottom-up or top-down? Science 2006, 314, Connolly E.M., Kelly C.J., Chen G. et al.: Pharmacological induction of HSP27 atten-uates intimal hyperplasia in vivo. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2003, 25, Cooney M.T., Dudina A., D Agostino R. et al.: Cardiovascular risk-estimation systems in primary prevention: do they differ? Do they make a difference? Can we see the fu-ture? Circulation 2010, 20, Cutler P.: Protein arrays: The current state-of-the-art. Proteomics 2003, 3, Davies A.H., Hawdon A.J., Sydes M.R. et al.: VGST Participants Is duplex surveil-lance of value after leg vein bypass grafting? Principal results of the Vein Graft Sur-veillance Randomised Trial (VGST). Circulation 2005, 112, Dejouvencel T., Féron D., Rossignol P. et al.: Hemorphin 7 reflects hemoglobin prote-olysis in abdominal aortic aneurysm. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2010, 30, Donatoa P., Cacciolab F., Mondello L. et al.: Comprehensive chromatographic separa-tions in proteomics. J. Chromatogr. A 2011, 1218, Donners M.M., Verluyten M.J., Bouwman F.G. et al.: Proteomic analysis of differen-tial protein expression in human atherosclerotic plaque progression. J. Pathol. 2005, 206, Farrah T., Deutsch E.W., Omenn G.S. et al.: A highconfidence human plasma prote-ome reference set with estimated concentrations in PeptideAtlas. Mol. Cell. Prote-omics 2011, 10, Ferreira A.J., Raizada M.K.: Genomic and proteomic approaches for targeting of angi-otensin-converting enzyme2 for cardiovascular diseases. Curr. Opin. Cardiol. 2008, 23, Fontaine V., Jacob M.P., Houard X. et al.: Involvement of the mural thrombus as a site of protease release and activation in human aortic aneurysms. Am. J. Pathol. 2002, 161, Ginsburg G.S., Haga S.B.: Translating genomic biomarkers into clinically useful diag-nostics. Expert Rev. Mol. Diagn. 2006, 6, Golledge J., Wolanski P., Parr A. et al.: Measurement and determinants of infrarenal aortic thrombus volume. Eur. Radiol. 2008, 18, Good D.M., Thongboonkerd V., Novak J. et al.: Body fluid proteomics for biomarker discovery: lessons from the past hold the key to success in the future. J. Proteome Res. 2007, 6, Guerrera I.C., Kleiner O.: Application of mass spectrometry in proteomics. Biosci. Rep. 2005, 25, Gygi S.P., Aebersold R.: Mass spectrometry and proteomics. Curr. Opin. Chem. Biol. 2000, 4, Hu S., Loo J.A., Wong D.T.: Human body fluid proteome analysis. Proteomics 2006, 6, Jamesdaniel S., Salvi R., Coling D.: Auditory proteomics: Methods, accomplishments and challenges. Brain Res. 2009, 1277, Jungblut P., Otto A., Zeindl-Eberhart E. et al.: Protein composition of the human heart: the construction of a myocardial two-dimensional electrophoresis database. Electrophoresis 1994, 15, Knecht M., Regitz-Zagrosek V., Pleissner K.P. et al.: Characterization of myocardial protein composition in dilated cardiomyopathy by two-dimensional gel electrophoresis. Eur. Heart J. 1994, (Suppl D), Kubota K., Kosaka T., Ichikawa K.: Combination of two-dimensional electrophoresis and shotgun peptide sequencing in comparative proteomics. J Chromatogr B Analyt Technol. Biomed. Life Sci. 2005, 815, Lander, E.S., Linton, L.M., Birren et al.: Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature 2001, 409, Lin D., Tabb D.L., Yates J.R.: Large-scale protein identification using mass spectrom-etry. Biochim. Biophys Acta. 2003, 1646, Little K.M., Smalley D.M., Harthun N.L. et al.: The plasma microparticle proteome. Semin. Thromb. Hemost. 2010, 36, López-Farré A.J., Mateos-Cáceres P.J., Sacristán D. et al.: Relationship between vita-min D binding protein and aspirin resistance in coronary ischemic patients: a proteomic study. J. Proteome Res , Luque-Garcia J.L., Neubert T.A.: Sample preparation for serum/plasma profiling and biomarker identification by mass spectrometry. J. Chromatogr. A. 2007, 15, Marouga R., David S., Hawkins E.: The development of the DIGE system: 2D fluo-rescence difference gel analysis technology. Anal. Bioanal. Chem. 2005, 382, Martinez-Pinna R., Ramos-Mozo P., Madrigal- Matute J. et al.: Identification of peroxiredoxin-1 as a novel biomarker of abdominal aortic aneurysm. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2011, 31, Martin-Ventura J.L., Duran M.C., Blanco-Colio L.M. et al.: Identification by a differ-ential proteomic approach of heat shock protein 27 as a potential marker of atheroscle-rosis. Circulation 2004, 110, Mause S.F., Weber C.: Microparticles: protagonists of a novel communication network for intercellular information exchange. Circ. Res. 2010, 107, Mayr M., Zhang J., Greene A.S. et al.: Proteomicsbased development of biomarkers in cardiovascular disease: mechanistic, clinical, and therapeutic insights. Mol. Cell. Proteomics. 2006, 5, McGregor E., Dunn M.J.: Proteomics of heart disease. Hum. Mol. Genet. 2003, 12, McGregor E., Dunn M.J.: Proteomics of the heart: unraveling disease. Circ. Res. 2006, 98, Middleton R.K., Lloyd G.M., Bown M.J. et al.: The pro-inflammatory and chemotac-tic cytokine microenvironment of the abdominal aortic aneurysm wall: a protein array study. J. Vasc. Surg. 2007, 45, Miller I., Crawford J., Gianazza E.: Protein stains for proteomic applications: Which, when, why? Proteomics 2006, 6, Moxon J.V., Padula M.P., Clancy P. et al.: Proteomic analysis of intra-arterial throm-bus secretions reveals a negative association of clusterin and thrombospondin-1 with abdominal aortic aneurysm. Atherosclerosis 2011, 219, Moxon J.V., Padula M.P., Herbert B.R. et al.: Challenges, current status and future perspectives of proteomics in improving understanding, diagnosis and treatment of vascular disease. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2009, 38, Ndiaye N.C., Azimi Nehzad M., El Shamieh S. et al.: Cardiovascular diseases and ge-nome-wide association studies. Clin. Chim. Acta. 2011, 412, Nordon I.M., Brar R., Hinchliffe R.J. et al.: Proteomics and pitfalls in the search for potential biomarkers of abdominal aortic aneurysms. Vascular. 2010, 18, O Donnell C.J., Nabel E.G.: Genomics of cardiovascular disease. N. Engl. J. Med. 2011, 365, Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 3 147

6 46. Omenn G.S., States D.J., Adamski M. et al.: Overview of the HUPO Plasma Proteome Project: results from the pilot phase with 35 collaborating laboratories and multiple analytical groups, generating a core dataset of 3020 proteins and a publicly-available database. Proteomics 2005, 5, Palmblad M., Tiss A., Cramer R.: Mass spectrometry in clinical proteomics from the present to the future. Proteomics Clin. Appl. 2009, 3, Penque D.: Two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry for biomarker discovery. Proteomics Clin. Appl. 2009, 3, Pollard H.B., Srivastava M., Eidelman O. et al.: Protein microarray platforms for clin-ical proteomics. Proteomics Clin. Appl. 2007, 1, Porcelli B., Ciari I., Felici C. et al.: Proteomic analysis of atherosclerotic plaque. Bio-med Pharmacother. 2010, 64, Roepstorff P.: Mass spectrometry in protein studies from genome to function. Curr. Opin. Biotechnol. 1997, 8, Rzucidlo E.M., Martin K.A., Powell R.J.: Regulation of vascular smooth muscle cell differentiation. J. Vasc. Surg. 2007, 5, A Simpson D.C., Smith R.D.: Combining capillary electrophoresis with mass spectrome-try for applications in proteomics. Electrophoresis 2005, 26, Siwya J., Vlahoub A., Zimmerlic L.U. et al.: Clinical proteomics: Current techniques and potential applications in the elderly. Maturitas 2011, 68, Strassberger V., Fugmann T., Neri D. et al.: Chemical proteomic and bioinformatic strategies for the identification and quantification of vascular antigens in cancer. J. Proteomics 2010, 73, Templin M.F., Dieter S., Schwenk J.M.: Protein microarrays: Promising tools for pro-teomic research. Proteomics 2003, 3, Thiedea B., Höhenwarterb W., Krah A. et al.: Peptide mass fingerprinting. Methods 2005, 35, Timms J.F., Cramer R.: Difference gel electrophoresis. Proteomics 2008, 8, Urbonavicius S., Lindholt J.S., Delbosc S. et al.: Proteins associated with the size and expansion rate of the abdominal aortic aneurysm wall as identified by proteomic anal-ysis. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2010, 11, Vaisar T., Pennathur S., Green P.S., at al.: Shotgun proteomics implicates protease in-hibition and complement activation in the antiinflammatory properties of HDL. J. Clin. Invest. 2007, 117, Venter, J.C., Adams, M.D., Myers, E.W. et al.: The sequence of the human genome. Science 2001, 291, Vivanco F., Martín-Ventura J.L., Duran M.C. et al.: Quest for novel cardiovascular bi-omarkers by proteomic analysis. J. Proteome Res. 2005, 4, Wilson A.M., Kimura E., Harada R.K. et al.: Beta2- microglobulin as a biomarker in peripheral arterial disease: proteomic profiling and clinical studies. Circulation 2007, 16, Yates J.R.: Mass Spectrometry and the age of the proteome. J. Mass. spectrom. 1998, 33, J. Dubis i wsp.

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010 spis treści 3 Zespół metaboliczny w aspekcie zaburzeń związanych z insulinoopornością Metabolic syndrome in an aspect of insuline resistance Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz 9 Grelina czyli przez

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek

Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia nerek diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 3 239-245 Praca poglądowa Review Article Zastosowanie nowych markerów wydalanych z moczem w diagnostyce wczesnego uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

Markery epigenetyczne w diagnostyce: Metody oceny metylacji DNA

Markery epigenetyczne w diagnostyce: Metody oceny metylacji DNA diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2009 Volume 45 Number 2 167-173 Praca poglądowa Review Article Markery epigenetyczne w diagnostyce: Metody oceny metylacji DNA Aleksandra Majchrzak,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Dobieszków 15-17 Październik 2009 385 Prozakrzepowe działanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Monika Młot-Michalska Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

PATOFIZJOLOGIA MIAŻDŻYCY I CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA

PATOFIZJOLOGIA MIAŻDŻYCY I CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie PATOFIZJOLOGIA MIAŻDŻYCY I CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz PATOFIZJOLOGIA MIAŻDŻYCY I CHOROBY

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Investigations of molecularly. Poszukiwania polimerów ze śladem molekularnym do diagnostyki medycznej i analizy klinicznej

Investigations of molecularly. Poszukiwania polimerów ze śladem molekularnym do diagnostyki medycznej i analizy klinicznej Polimery w Medycynie 2011, T. 41, Nr 1 Poszukiwania polimerów ze śladem molekularnym do diagnostyki medycznej i analizy klinicznej Piotr Luliński*, Dorota Maciejewska, Dorota Klejn Katedra i Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C

BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C Nr 2 (20) Listopad 2009 ISSN 1895-5924 BADANIA PRZEGLĄDOWE ZAKAŻEŃ wirusem zapalenia wątroby typu C NGAL jako nowy marker w diagnostyce chorób nerek Walidacja metody badawczej w laboratorium medycznym

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik

BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE. Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Boguni-Kubik BADANIA IMMUNOGENETYCZNE W TRANSPLANTOLOGII I DIAGNOSTYCE Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod

Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 4, 198 207 NEFROKARDIOLOGIA Redaktor działu: dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Diagnostyka i leczenie zwężenia tętnic nerkowych przegląd metod Diagnosis and treatment

Bardziej szczegółowo

DNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA STR. 13

DNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA STR. 13 NUMER 22-23 JESIEŃ 2014 ISSN 2080-7775 KWARTALNIK NAUKOWY ZAKŁADU GENETYKI MOLEKULARNEJ I SĄDOWEJ DNA A POCHODZENIE CZŁOWIEKA STR. 13 WYWIAD Z DR. CHRISTOPHEREM PHILLIPSEM EDYTORIAL DRODZY CZYTELNICY!

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP)

W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) W poszukiwaniu miejsc wiązania regulatorów transkrypcji technika immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) Małgorzata Kus-Liśkiewicz 1 Wiesława Widłak 2,* 1 Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Osiągnięcia naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego stanowią cykl szesnastu publikacji wydanych po uzyskaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Metody poszukiwania nowych substancji o potencjalnym

Metody poszukiwania nowych substancji o potencjalnym Modelowanie komputerowe w badaniach nad lekiem projektowanie i poszukiwanie cząstki aktywnej, ocena właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska Pracownia

Bardziej szczegółowo

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 83 103 NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA M a r e k P i e s z k a, M a r i u s z P. P i e t r a s Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663

Genetyka. I Ogólnopolskie Forum Kierowników MLD. Warszawa 23-24 maja 2014 r. ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 ROK XI NR 1 (30) MARZEC 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ROK XI NR 4 (34) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2084-1663 BEZPŁATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN

PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN Przewlekłe niedokrwienie kończyn (PAD, peripheral arterial disease) to zespół objawów będących skutkiem znacznego zwęŝenia lub zamknięcia głównych szlaków tętniczych kończyny,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd.

Streszczenie. Summary. Eliza Turlej. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693. Słowa kluczowe: www.phmd. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 213-224 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2008.12.15 Accepted: 2009.04.17 Published: 2009.05.07 Współczesne metody detekcji cytokin real time PCR,

Bardziej szczegółowo

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo