Program edukacyjno-konsultacyjny przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Siechnice.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program edukacyjno-konsultacyjny przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Siechnice."

Transkrypt

1 Program edukacyjno-konsultacyjny przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Siechnice. I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa projektu: 1. Program w zakresie edukacji o narkotykach i szkodliwości ich działania dla rodziców, nauczycieli i dzieci oraz osób zajmujących się zawodowo lub poprzez pełnione funkcje profilaktyką uzaleŝnień. 2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w formie Punktu Konsultacje dla mieszkańców gminy w zakresie uzaleŝnień od narkotyków. Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach. II. INFORMACJE O PROJEKCIE Cel główny: Celem głównym programu jest przekazanie informacji o szkodliwości stosowania narkotyków prowadzącego do uzaleŝnień i powstałych w wyniku ich stosowania negatywnych skutków zdrowotnych oraz udzielanie porad dla rodzin w których wystąpił problem narkomanii. Diagnoza: Problem narkomanii w Polsce stał się podobnie jak alkoholizm zagroŝeniem powszechnym, dotykającym wielu środowisk i grup społecznych. Zachowania takie jak picie alkoholu i eksperymenty z narkotykami podobnie często podejmuje młodzieŝ z domów o najniŝszym statusie ekonomicznym i edukacyjnym, jak młodzieŝ z domów o statusie najwyŝszym. W przypadku tej drugiej grupy rozpowszechnienie konsumpcji substancji psychoaktywnych bywa nawet wyŝsze. Narkotyki stały się dostępne w wielu miejscach: na ulicach w dyskotekach, w szkole. Od wielu lat obserwujemy proces lansowania wiary w to, Ŝe nauka i

2 medycyna dysponują odpowiednimi środkami na wszelkie problemy. W tym kontekście współczesna popularność amfetaminy (pomaga się uczyć) lub ekstazy (pozwala długo tańczyć) moŝe być w pewnym stopniu wyjaśniana jako szczególny przejaw bardziej ogólnego zjawiska. WaŜnym staje się systematyczne monitorowanie tego zjawiska wśród społeczności lokalnej. Dlatego teŝ w 29 r. przeprowadzono badania monitorujące występowanie problemów narkotycznych na terenie gminy. Badania przeprowadzono w trzech formach: jako sondę terenową w 9 rejonach gminy (Święta Katarzyna, Siechnice, Radwanice, śerniki Wr./Radomierzyce, Bogusławice/Łukaszowice/Ozorzyce, Sulimów/Grodziszów/Zębice/Szostakowice, Groblice, Kotowice, Blizanowice/ Trestno/Mokry Dwór) i objętych nią zostało 35 osób (dobieranych losowo), na grupie 217 uczniów (klasy VI szkół podstawowych i klasy II gimnazjum) oraz wśród osób, które zawodowo lub poprzez pełnioną funkcję stykają się z problemem. Na ich podstawie powstał raport Monitorowanie problemów alkoholowych i narkotycznych na terenie Gminy Święta Katarzyna w okresie Wyniki sondy terenowej wykazały zahamowanie przyrostu ilości młodzieŝy uŝywającej środków odurzających (29-9,1 %; 26 23,9% ), wzrósł teŝ wiek młodzieŝy uŝywającej środki (16-18 lat i powyŝej ). Według respondentów nie występuje widoczna penetracja miejsc spotkań młodzieŝy przez dealerów narkotykowych, tym bardziej, Ŝe ilość takich miejsc wyraźnie spadła (potwierdza to 1,5% badanych; 26 6%). Wśród badanych respondentów tylko 1,1 % zauwaŝyło sprzedaŝ środków na terenie gminy, co w porównaniu z wynikiem z 26 12,8% daje pozytywny wynik. Wyniki sondy terenowej: informacje od respondentów co do kontaktu badanych ze zjawiskiem narkomanii w latach kontakt z problemem narkomanii kontakt brak kontaktu nie w ie

3 Badania przeprowadzone wśród młodzieŝy szkolnej wykazały styczność z problemem narkotycznym na poziomie poniŝej średniej w regionie (gimnazjum 21,7 % ,9 %; SP 12, %, 26 11,5 % ). Próbę uŝywania środków deklarowała w szkołach podstawowych 1 osoba, zaś w gimnazjum ok. 5 % badanych. Propozycję zaŝycia środka odurzającego otrzymało 4, % ( 26-5,21 % ) uczniów SP i 1,9 % gimnazjalistów ( 26 13,65 %). Dystrybucję środków odurzających w okolicach szkół potwierdzało 3,2 % uczniów SP ( 26 5,2 % ) i 9,8 % gimnazjalistów ( 26 13,7 % ). UŜywanie i próby ze środkami odurzającymi potwierdził następujący odsetek respondentów gimnazjum- wyniki przestawiono w zestawieniu z wynikami uczniów klas VIII szkół podstawowych z 1999r. próbował środków odurzajacych PRÓBOWAŁ NIE PRÓB. SP 99 GIM 6 GIM 9 Badana młodzieŝ wypowiedziała się za koniecznością przeciwdziałania problemom narkotycznym (88,8 % SP i 82,6 % gimnazjaliści). Uczniowie aktywnie uczestniczą w róŝnorodnych programach profilaktycznych (64,8 % SP, 78,3 % gimnazjum) i deklarują potrzebę systematycznego prowadzenia zajęć z dokładnym omawianiem zjawisk. kto powinien przeciwdziałać rodzina spec. placów ki szkoła organizacje policja SP 99 GIM 6 SP 6 GIM 9 SP 9 3

4 Wyniki sondy przeprowadzonej wśród osób funkcją lub zawodem związanych z badanym zjawiskiem wykazały zahamowanie przyrostu ilości młodzieŝy uŝywającej środków odurzających. Bezpośredni kontakt z problemami narkomanii w rejonie swojego działania potwierdziło 53,9% (26-29,4%). Podobnie jak w sondzie terenowej wiek osób uŝywających środków odurzających to lat i starsi. Badani znają miejsca produkcji narkotyków domowym sposobem (7,7 %; 26 %) i potwierdzają (7,7 %) występowanie dealerów narkotykowych na swoim terenie działania. posiada rozeznanie środowiska 1 5 brak słabe średnie dobre b. dobre Według badanych, w ciągu ostatnich trzech lat zahamowany został przyrost ilości uŝywającej środków odurzających młodzieŝy, dynamikę zjawiska przedstawia poniŝszy diagram. ilośc biorących w ost. 3 latach zmiejsza się jest stała w zrasta znacznie w zrasta brak danych Z przeprowadzonych badań występowania problemów narkotycznych na terenie Gminy Siechnice wynika, iŝ prowadzone dotychczas działania w zakresie profilaktyki uzaleŝnień przyniosły wymierne efekty i naleŝy je kontynuować ze względu na pozytywny odbiór, szczególnie przez młodzieŝ. W związku z powyŝszym przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z waŝnych zadań podejmowanych przez gminę w ramach działań profilaktycznych. 4

5 Odbiorcy projektu: Program realizowany będzie w dwóch częściach: I część: 1. warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych, 2. pogadanki z rodzicami w ramach spotkań rodziców w szkołach, 3. szkolenie kadry pedagogicznej w szkołach na terenie gminy, 4. szkolenie osób zawodowo lub poprzez pełnione funkcje zajmujących się problemem uzaleŝnień. II część: Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w ramach którego udzielane będą konsultacje dla wszystkich zainteresowanych problematyką przez terapeutę z Ośrodka Leczenia UzaleŜnień MONAR w Milejowicach. Miejsce i sposób realizacji: Szkoły: 1. warsztaty dla dzieci (6 szkół x 4 klasy x 1 godzina), 2. pogadanki z rodzicami w ramach spotkań rodziców w szkołach (5 szkół x 2 godziny), 3. szkolenie kadry pedagogicznej w szkołach na terenie gminy (4 szkoły x 4 godziny), 4. szkolenie osób zawodowo lub poprzez pełnione funkcje zajmujące się rozwiązywaniem problemów uzaleŝnień ( 2 x 3 godziny dla grupy 2 osób: pracownicy socjalni, straŝnicy miejscy, wychowawcy świetlic środowiskowych). Punkt: Punkt działał będzie raz w tygodniu (środa) przez 3 godziny w ZOZ w Świętej Katarzynie. Wynajem pomieszczeń nastąpi na podstawie umowy. W Punkcie przyjmował będzie terapeuta ze specjalizacją narkotyczną. Terapeuta wyposaŝony zostanie w telefon (komórkowy) przypisany do Punktu z moŝliwością konsultowania problemów na telefon. Z doświadczenia specjalistów wynika, iŝ pierwszy kontakt jest z reguły telefoniczny z uwagi na obawę i presję społeczną dotyczącą ujawnienia problemu narkotycznego w rodzinie. 5

6 Kadra Zarówno pogadanki, szkolenia oraz konsultacje prowadzić będą terapeuci pracujący w Ośrodku Leczenia UzaleŜnień MONAR. Na realizację zadania podpisana zostanie umowa z Fundacją załoŝoną na potrzeby prowadzenia szkoleń dla zainteresowanych podmiotów oraz instytucji w zakresie profilaktyki uzaleŝnień od narkotyków. Do umowy zostaną załączone kwalifikacje kadry oraz program z zakresu profilaktyki w szkołach oraz działalności Punktu. Wskazania wynikające z programu Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice na lata Zadanie 2: Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej [ ] Zadanie 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii [ ] Efekt społeczny Przewidywane efekty realizacji zadań: 1. zwiększenie świadomości rodziców w zakresie problematyki uzaleŝnień od narkotyków, 2. zwiększenie świadomości kadry pedagogicznej w zakresie problematyki uzaleŝnień oraz wiedzy jak postępować w przypadkach pojawienia się podejrzeń co do stosowania narkotyków wśród dzieci i młodzieŝy, 3. nabycie umiejętności diagnozowania problemu narkotycznego w domach, szkole oraz innych instytucjach na terenie gminy, 4. szybkie zdiagnozowanie problemu i podjęcie działań zmierzających do jego rozwiązania, 5. zwiększenie świadomości społecznej z zagroŝeń wynikających z narkomanii. Termin realizacji: Styczeń 211- Czerwiec 211 (szkolenia w szkołach) Styczeń Grudzień 211 (punkt konsultacyjny) 6

7 III. INFORMACJE DODATKOWE Współpracę z Ośrodkiem w Milejowicach rozpoczęliśmy w 21 r. Przeprowadzone zostały pogadanki z rodzicami w szkołach, a takŝe szkolenia dla kadry pedagogicznej i osób zawodowo związanych z problematyką uzaleŝnień. W związku z ogromnym zainteresowaniem problematyką i pozytywnym odbiorem przekazywanych informacji postanowiliśmy kontynuować współpracę z Ośrodkiem w Milejowicach. W tym roku rozszerzamy szkolenia o szkoły podstawowe, dla których został opracowany, dostosowany do wieku odbiorców program szkoleń. Sądzimy, iŝ kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Monar pogłębi dotychczas zdobytą wiedzę odpowiednich słuŝb, rodziców i dzieci, rozszerzy ją o nowe elementy, a takŝe umoŝliwi skorzystanie z wiedzy na temat uzaleŝnień szerszej liczbie osób, które dotychczas nie uczestniczyły w spotkaniach z terapeutami. Wraz z rozwojem gminy i ciągłym przyrostem liczby mieszkańców sądzimy, iŝ problematyka związana z narkomanią będzie wymagała dalszego monitorowania i podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie. Siechnice, dnia 1 lutego 211 r. 7

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Załącznik do Uchwały Nr IV/23/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2016 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia25.11.2011r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Listopad 2011 2 I.Wstęp. Narkomania od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 293/XXX/2014 z dnia 10 stycznia 2014r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MYKANÓW na rok 2014

Załącznik do uchwały nr 293/XXX/2014 z dnia 10 stycznia 2014r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MYKANÓW na rok 2014 Załącznik do uchwały nr 293/XXX/2014 z dnia 10 stycznia 2014r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY MYKANÓW na rok 2014 1 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 opracowany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice, 2013 rok I. WPROWADZENIE Zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011 DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011 Spis treści ANALIZA DESK RESEARCH... 4 1.1. ALKOHOLIZM... 7 1.2. NARKOMANIA... 8 1.3. PRZEMOC W RODZINIE... 9 2.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Gmina Zelów. Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych

Gmina Zelów. Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych Gmina Zelów 2012 Wykonawca: DIALOG Centrum Edukacji i Profilaktyki 30-069 Kraków ul. Smoluchowskiego 8/24 Spis treści Rozdział I - Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo