Kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po 45 roku życia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po 45 roku życia"

Transkrypt

1 Poznao, dnia 21 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez projektu Kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem (Umowa nr POKL /10-00 z dnia 22 czerwca 2011 r.) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu zapewnienia konkurencyjności przy wyłanianiu wykonawców usług przewidzianych w ramach projektu, zapraszamy Paostwa do złożenia łącznej oferty na organizację pobytu uczestników szkoleo oraz kadry szkoleniowej, przeprowadzanych w ramach w/w projektu zgodnie z poniższymi wytycznymi. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Zaznaczamy, iż do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ul. Janickiego 20B Poznao tel. (061) fax. (061) Biuro Projektu: społecznym po 45 roku życia ul. Kombatantów 34., Gorzów Wielkopolski, tel

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie organizacji pobytu: - uczestników odbywających szkolenia w ramach projektu Kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, - kadry trenerskiej szkolącej w ramach projektu Kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, Projekt społecznym po 45 roku życia, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Rodzaj zamówienia: Usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia kadry trenerskiej, wynajmu sali szkoleniowej. 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu, zakwaterowania i wyżywienia kadry trenerskiej oraz wynajmu sali szkoleniowej Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu oraz trenerów na terenie Polski (miejsce realizacji zamówienia na terenie województwa lubuskiego) obejmuje: Zakwaterowanie uczestników projektu w trakcie 5 (pięciu) dni trwania szkolenia tj. od poniedziałku do piątku; Wyżywienie uczestników projektu w trakcie 5 (pięciu) dni trwania szkolenia tj. od poniedziałku do piątku; Wyżywienie trenerów w trakcie 5 (pięciu) dni trwania szkolenia, tj. od poniedziałku do piątku; Zakwaterowanie trenerów w trakcie 5 (pięciu) dni trwania szkolenia, tj. od poniedziałku do piątku. Opis przedmiotu zawartego w pkt. 3.1 zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

3 3.2. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja), dodatkowo 2 przerwy kawowe dziennie w trakcie 8-godzinnych szkoleo. Opis przedmiotu zawartego w pkt. 3.2 zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe Zakwaterowaniem i wyżywieniem objętych zostanie łącznie około 30 (trzydziestu) uczestników projektu oraz kadra szkoleniowa (1 os. / dzieo szkolenia). Opis przedmiotu zawartego w pkt. 3.2 zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe Wynajem sali szkoleniowej obejmuje dostęp do 1 (jednej) sali szkoleniowej. Jej wykorzystanie zależed będzie od zapotrzebowania zgłoszonego z 5 (pięcio) dniowym wyprzedzeniem. Każdej grupie szkoleniowej zapewniona zostanie sala szkoleniowa (klimatyzowana), wyposażona w rzutnik multimedialny, flipchart, ekran oraz odpowiednią listę stołów i krzeseł. Dla trenerów zapewniony będzie dostęp do Internetu oraz dostęp do drukarki w trakcie trwania szkolenia. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji Transport uczestników szkoleo z miejsca zamieszkania do ośrodka szkoleniowego i z ośrodka szkoleniowego do miejsca zamieszkania. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): Nieregularny transport osób Termin wykonania zamówienia: sierpieo 2011 grudzieo 2011 r. 3.7 Przewidziano szkolenia pięciodniowe. Szkolenie rozpoczynad się będzie w poniedziałek śniadaniem, a kooczyd w piątek obiadem. W ostatnim dniu szkolenia zamiast kolacji uczestnicy otrzymają prowiant na drogę. W każdym szkoleniu weźmie udział średnio 10 (dziesięciu) uczestników projektu, w projekcie przewidziano 3 (trzy) szkolenia po 5 (pięd) dni każde; w trakcie podanego okresu jednorazowo szkolid się będzie 1 (jedna) średnio dziesięcioosobowa grupa (1 grupa / tydzieo). WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEO: Dokładne terminy wykonania usługi zostaną określone po podpisaniu umowy z Wykonawcą, realizacja szkoleo następowad będzie w miarę identyfikowania potrzeb Zamawiającego do kooca terminu podanego w pkt Każde ze szkoleo trwad będzie 5 dni po 8 godzin zegarowych (wraz z przerwami).

4 PRZESŁANA PRZEZ PAOSTWA OFERTA POWINNA ZAWIERAD: 1. Podstawowe informacje o Wykonawcy: a. dokładną nazwę firmy, b. adres, c. numer telefonu i faksu, d. NIP, e. ogólny adres , f. imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, bezpośredni adres osoby kontaktowej. 2. Ceny za usługi wymienione w zapytaniu ofertowym: 2.1. Koszt zakwaterowania uczestników szkolenia: 10 (dziesięd) osób x 4 (cztery) noclegi x 3 (trzy) grupy; łącznie 120 (sto dwadzieścia) noclegów. Koszt zakwaterowania uczestnika na dobę oraz całkowity koszt zakwaterowania grupy przypadający na jedno szkolenie Koszt wyżywienia uczestników: Zestaw: śniadanie + dwie przerwy kawowe podczas szkolenia (kawa / herbata, ciastka) + obiad (dwa dania) + kolacja. 10 (dziesięd) osób x 5 dni x 3 (trzy) grupy, łącznie 150 (sto pięddziesiąt) zestawów. Koszt wyżywienia uczestnika na dobę oraz całkowity koszt wyżywienia grupy przypadający na jedno szkolenie Koszt wyżywienia kadry szkoleniowej: Zestaw: śniadanie + dwie przerwy kawowe podczas szkolenia (kawa / herbata, ciastka) + obiad (dwa dania) + kolacja 1 (jedna) osoba x 5 (pięd) dni x 3 (trzy) grupy = 15 (piętnaście) zestawów Koszt wyżywienia trenera na dobę oraz całkowity koszt wyżywienia kadry szkoleniowej przypadający na jedno szkolenie Koszt zakwaterowania kadry szkoleniowej:

5 1 (jedna) osoba x 4 (cztery) noclegi x 3 (trzy) grupy = 12 (dwanaście) noclegów Koszt zakwaterowania trenera na dobę oraz całkowity koszt zakwaterowania trenera przypadający na jedno szkolenie Koszt wynajmu sali szkoleniowej z zapleczem technicznym 5 (pięd) dni x 3 (trzy) grupy = 15 dni Koszt wynajmu sali szkoleniowej na dobę oraz całkowity koszt wynajmu przypadający na jedno szkolenie Koszt transportu uczestników z miejsc umówionych lub miejsc zamieszkania (woj. lubuskie) do miejsca organizacji szkoleo oraz z miejsca odbywania się szkoleo do miejsc umówionych lub miejsc zamieszkania (woj. lubuskie). Transport tam i z powrotem x 3 (trzy) grupy = 3 x transport tam i z powrotem OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym zawierad będzie cenę netto i brutto, przy czym stawka brutto jest dla Wykonawcy wiążąca i niezmienna w całym okresie obowiązywania usługi. W przedmiotowym zamówieniu, dla poszczególnych usług należy naliczyd podatek VAT według stawek obowiązujących dla nich po 1 stycznia 2011r. 1. Cena powinna byd podana w PLN w jako łączna wartośd usług dla wszystkich uczestników szkolenia i wszystkich grup szkoleniowych. 2. Oferta powinna zawierad informację, że Wykonawca zapewni i wliczy w cenę oferty pomoc w transporcie wewnątrz obiektu hotelowego osobom niepełnosprawnym. 3. Proponowana cena winna obejmowad wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

6 INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1. Oferta powinna zawierad informację, iż Wykonawca umożliwi umieszczenie we wszystkich wymaganych miejscach informacji o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego według zasad przekazanych przez 2. Oferta powinna zawierad zgodę na oględziny obiektu przez Zamawiającego w celu stwierdzenia stanu technicznego obiektu i warunków sanitarnych panujących w siedzibie potencjalnego Wykonawcy. 3. Oferta powinna zawierad zgodę na realizację płatności zaliczkowo, jeżeli zaistnieje taka możliwośd ze strony Zamawiającego. 4. Kwota wskazana w niniejszym zamówieniu może ulec zmianie adekwatnie do faktycznej liczby uczestników szkoleo i liczby wykorzystanych przez nich świadczeo. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 6. W trakcie przygotowania ofert, Wykonawca ma prawo zgłaszad dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego. Pytania muszą byd kierowane w formie pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres ogólny Zamawiającego: Odpowiedzi zostaną niezwłocznie przesłane do Wykonawcy. 7. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w całości lub w części, bez podawania przyczyn. Jednocześnie spółka zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z podmiotem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmowad całośd lub częśd zakresu odpowiedzi złożonej na zapytanie ofertowe. Dodatkowo zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. 8. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium. 9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo. b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 10. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy spełniają określone w zapytaniu wymagania.

7 PROCEDURA I KRYTERIA OCENY 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. 2. Wykonawca ma prawo złożyd tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: 3.1. Cena brutto waga 100% (1% = 1 pkt.) 4. Zamawiający do oceny punktowej przyjmie łączną cenę za organizację pobytu dla trzech 10 (dziesięcio) - osobowych grup szkoleniowych. 5. Termin związania ofertą: 5 dni roboczych od ostatecznego terminu składania ofert. 6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą ilośd punktów w oparciu o podane kryteria wyboru. 7. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzid dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyd ofertę ostateczną w terminie 3 (trzech) dni od dnia zakooczenia negocjacji. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 1. Dokumenty składane przez Paostwa powinny zostad dostarczone faksem na numer: Ostateczną datą złożenia ofert jest r. (piątek) godzina O złożeniu oferty decyduje data i godzina przesłania oferty. 3. Termin związania ofertą: 5 dni roboczych od ostatecznego terminu składania ofert. TAJEMNICA SPÓŁKI Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicę Spółki. Informacje dotyczące faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą byd udzielane przez Wykonawcę jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu ROSSMANN SDP Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź Tel.

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r.

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r. Jastrzębie-Zdrój, dn. 24.04.2015r. LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 157/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia konferencji i szkoleń zgodnie z opisem zamówienia

dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia konferencji i szkoleń zgodnie z opisem zamówienia Warszawa, dn. 9 grudnia 2014r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) Zapytanie ofertowe nr 4/NI/sz/2014/cz.4 dotyczy zamówienia: organizacji zaplecza do przeprowadzenia konferencji i szkoleń zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,:

III. Terminy realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym nr 6/213,: Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo