Ogólnopolski program rozwijania talentów kadry menedŝerskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnopolski program rozwijania talentów kadry menedŝerskiej"

Transkrypt

1 Kontakt dla mediów: Joanna śuk kom: , tel Być tym, kim jesteśmy i stawać się tym, kim moŝemy się stać, to jedyny cel Ŝycia Baruch Spinowa, filozof Program Talent Club Ogólnoświatowe badania najskuteczniejszych menedŝerów naszych czasów wykazały, Ŝe jedyną rzeczą, która odróŝniała ich od przeciętnej kadry jest to, Ŝe nie próbowali oni zmieniać czy poprawiać ludzi. Dostrzegali jedynie specjalne zdolności poszczególnych członków swojego zespołu oraz pozwalali rozwijać im swoje talenty i umiejętności. Zainspirowało nas to do stworzenia ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla polskiej kadry menedŝerskiej o nazwie Talent Club. Celem programu jest zachęcenie menedŝerów do rozwijania swoich talentów, umiejętności i pogłębiania wiedzy. Organizatorem i pomysłodawcą programu jest Diners Club Polska. Szczegółowe informacje o programie Talent Club: Pokolenie talentów Talent to powszechnie uŝywane określenie nabytych lub wrodzonych umiejętności do łatwego przyswajania informacji i wykorzystywania ich praktyce. Talent to równieŝ synonim pracownika, który cechuje się ogromnym potencjałem i wartością dla firmy. Kogoś, kto ma wybitne predyspozycje i potencjał w danym kierunku. Osoby, o których mówi się, Ŝe mają talent, są otwarte na niekonwencjonalne pomysły, podejmują ryzyko biznesowe i są wytrwałe w swoich celach. Z drugiej strony, to osoby wraŝliwe i pełne wiary w swoje moŝliwości. 1

2 Według modelu zdolności Renzulliego człowieka moŝna uznać za utalentowanego, jeŝeli spełnia 3 warunki: - Posiada ponadprzeciętne zdolności, szczególnie dotyczące konkretnych dziedzin; - Jest twórczy, wraŝliwy i niekonwencjonalnie podchodzi do rozwiązywania problemów; - Wykazuje silne zaangaŝowanie i motywację do pracy. Kluczem do osiągnięcia sukcesu i zadowolenia z pracy jest poznanie swoich talentów i predyspozycji przy jednoczesnym doskonaleniu swoich umiejętności i wiedzy. Koncepcja A.J. Tannenbauma wskazuje z kolei, Ŝe talent wynika z interakcji 7 czynników: - Odpowiedniego poziomu inteligencji (zdolność rozumowania i wnioskowania); - Określonej konfiguracji zdolności specjalnych; - Struktury osobowości zabezpieczającej duŝą efektywność działania (silna motywacja, koncentracja na celu, niezaleŝność, itp.); - Rozwiniętego myślenia twórczego; - Sprzyjającego środowiska społecznego, które umoŝliwia rozwój zdolności; - Indywidualnej aktywności; - Czynnika losowego - talent ma największe szanse rozwoju, kiedy człowiek o ponadprzeciętnych zdolnościach znajdzie się z odpowiednim miejscu i czasie. Talent moŝna znaleźć wszędzie: na dowolnym stanowisku w korporacji czy w małej, ale pręŝnie działającej firmie. Talentem moŝe być równieŝ osoba wykonująca wolny zawód. To nie miejsce pracy, ale nastawienie na karierę osobistą i rozwój, predysponuje pracownika do kategorii talentów. Rola menedŝera w identyfikowaniu talentów pracowników Niewystarczająca liczba utalentowanej kadry menedŝerskiej, to obecnie jeden z największych dylematów biznesu w Polsce. Ponad połowa pracodawców skarŝy się na brak wykwalifikowanych pracowników, co prowadzi do wolniejszego rozwoju firm i gospodarki. Mamy do czynienia bardziej z rynkiem pracownika niŝ pracodawcy, a utalentowani pracownicy stanowią o konkurencyjności firmy i są jej największym bogactwem. 2

3 Specjaliści zgodnie potwierdzają, Ŝe w najbliŝszych latach na znaczeniu zyska tzw. zarządzanie talentami w organizacjach. Współczesne pokolenie menedŝerów i specjalistów, to osoby o dobrze sprecyzowanym planie kariery. Silnie zmotywowani młodzi ludzie chcą szybko piąć się po szczeblach kariery, mają jasne cele biznesowe, które łączą z potrzebą doskonalenia swoich umiejętności, zarówno zawodowych, jak równieŝ kwalifikacji miękkich tzw. interpersonalnych. W dzisiejszych czasach oprócz efektywności menedŝera, liczy się takŝe zaangaŝowanie w pracę, stawianie sobie nowych celów, wyzwań, czyli motywacja do podnoszenia kwalifikacji. Dlatego, tak trudno pozyskać talenty i na dodatek utrzymać je w organizacji. Z kolei talenty są świadome swoich atutów na rynku pracy i nie są tak lojalne wobec pracodawców, jak jeszcze kilka lat temu. Coraz więcej osób chce budować swoją przewagę rynkową na wrodzonych lub nabytych talentach. Chcemy mieć wpływ na kierunek naszej kariery oraz precyzyjnie wykorzystujemy nasz wolny i zawodowy czas na pogłębianie wiedzy oraz doświadczenia. Te naturalne zdolności i predyspozycje poparte cięŝką pracą i wytrwałością, są gwarantem sukcesu, przynajmniej na polu zawodowym. Współczesny menedŝer powinien tak dobierać swoich pracowników, by potrafili spełniać się w rolach zawodowych, jakie zostały im powierzone i umieli pokazać swoje mocne strony w działalności biznesowej. Międzynarodowe badania wskazują, Ŝe aŝ ośmiu na dziesięciu pracowników uwaŝa, Ŝe pracuje na niewłaściwych stanowiskach i ma nieodpowiedni zakres kompetencji. Wartościowi i konkurencyjni na rynku utalentowani pracownicy, to coraz częściej rzadkość. Z roku na rok stają się deficytowym zasobem. Dlatego wiele firm i organizacji kładzie duŝy nacisk na obszar zarządzania karierą i talentami. Odkrywanie i rozwijanie talentów w organizacji prowadzi do osiągania lepszych wyników i przewagi konkurencyjnej. 3

4 Partnerzy merytoryczni programu Talent Club Extended Disc Extended DISC Polska naleŝy do międzynarodowej grupy działającej w ponad 40 krajach na świecie. Firma pomaga organizacjom wykorzystać potencjał i kreatywność ludzi i zespołów. Wspomaga organizacje w zarządzaniu jej zasobami ludzkimi poprzez m.in. dobór pracowników, planowanie karier, określenie potrzeb szkoleniowych oraz doskonalenie pracy zespołowej. Główne obszary specjalizacji Extended DISC Polska to: Doskonalenie pracy zespołowej Trafność decyzji rekrutacyjnych Diagnoza talentów i ocena kompetencji Badanie zaangaŝowania i satysfakcji pracowników Learn Up Learn Up to niezaleŝna spółka wyodrębniona z firmy szkoleniowej Hoffmann Consulting wyłącznego przedstawiciela francuskiego instytutu badań konsumentów Georges Chetochine Conseil S.A. na terenie Polski. Zespół pracowników LearnUp ma kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu szkoleń elektronicznych na wszystkich poziomach zatrudnienia poczynając od najwyŝszego po najniŝszy poziom zarządzania oraz specjalistów wybranych dziedzin. Learn Up jest dostawcą platformy e-learningowej, na której umieszczone zostały testy i badania skierowane do menedŝerów. PKPP Lewiatan Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia 55 branŝowych i regionalnych związków pracodawców oraz 16 członków indywidualnych łącznie reprezentuje 3500 firm, zatrudniających ponad sześćset tysięcy pracowników. 4

5 Członkowie i eksperci PKPP Lewiatan zaopiniowali ponad 1400 projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących róŝnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców w procesach legislacyjnych. PKPP Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej. WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Niepubliczna uczelnia akademicka, uznana za najlepszą w szkołę biznesu szerokiego profilu w Europie Środkowo-Wschodniej. Powstała w 1993 r. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a takŝe studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyŝszych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Jako jedyna w tej części kontynentu WSPiZ im. Leona Koźmińskiego posiada najbardziej prestiŝową europejską akredytację EQUIS (European Quality Improvement System), nadawaną w wyniku długotrwałej i wszechstronnej oceny przez European Foundation for Management Development w Brukseli. Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego Uniwersytet Wrocławski z jego 300-letnią historią, łączy dziedzictwo historii Śląska, spuściznę kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej, Ŝydowskiej i polskiej. Obecnie społeczność studencka Uniwersytetu Wrocławskiego liczy 38 tys. studentów róŝnych kierunków i rodzajów studiów. Wśród 3416 osób pracujących na Uniwersytecie Wrocławskim 1855 to pracownicy naukowi. Pracownicy naukowi Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim naleŝą do krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, zasiadają w komisjach i zespołach ekspertów. Wielu z nich jest członkami redakcji czasopism naukowych w kraju i za granicą, niektórzy przewodniczą zespołom redakcyjnym prestiŝowych czasopism o zasięgu międzynarodowym. 5

6 Eksperci programu Talent Club Ekspert programu Obszar Kontakt Anna Wilk Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. Czesław Szmidt WSPiZ im. Leona Koźmińskiego Grzegorz Mazurek WSPiZ im. Leona Koźmińskiego Romeo Grzębowski Extended Disc Grzegorz Wagant Extended Disc Piotr Maryniak LearnUp / Hoffmann Consulting Badania, metodologia tel.: Kompetencje menedŝerskie, jakość kształcenia Talenty, mocne strony, diagnozowanie potencjału pracowników, coaching Metodyka badań tel.: (0-22) tel.: (0-61) Piotr Cebulski LearnUp / Hoffmann Consulting Małgorzata Rusewicz Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan Grzegorz Turniak Prezes BNI Polska Technologia i e-learning Konkurencyjność polskich menedŝerów oraz pracodawców Networking, zarządzanie talentami, karierą i czasem tel.: (0-61) tel. (0-22) , 6

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 8. Od redaktora serii wydawniczej... 9. Wstęp... 11

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 8. Od redaktora serii wydawniczej... 9. Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 8 Od redaktora serii wydawniczej... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. Istota przywództwa... 16 1.1. Uwagi wprowadzające... 16 1.2. Istota przywództwa...

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 100 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce kadry w Polsce 2011 kwiecień 2011 cena 70 zł (w tym 8% VAT) nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce trendy wyzwania firm w odkrywaniu potencjału pracowników jest trudno, będzie jeszcze trudniej

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Skuteczna motywacja w biznesie

Skuteczna motywacja w biznesie 30 Skuteczna motywacja w biznesie fot: fotolia Obowiązki pracodawcy wobec pracownika Według raportu The Global Competitiveness polski rynek pracy uplasował się dopiero na 93. miejscu na 144 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych Idea kształcenia ustawicznego i jej rola w rozwoju zawodowym człowieka.

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych Idea kształcenia ustawicznego i jej rola w rozwoju zawodowym człowieka. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych Idea kształcenia ustawicznego i jej rola w rozwoju zawodowym człowieka. śycie we współczesnym społeczeństwie pełnym dynamicznych przemian wymaga stałego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

www.adventureforthought.com

www.adventureforthought.com Adventure for Thought leadership&strategy ul. Zagłoby 10A, 54-514 Wrocław +48 71 789 52 64 aft@adventureforthought.com Firma konsultingowo-szkoleniowa Adventure for Thought istnieje od 1991 roku. Założona

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH

CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer CSR-Kompedium Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialnośc biznesu przedsiębiorstw PENDIUM CSR-KOMPEDIUM CH LNISCH

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo