Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Regulamin programu staży krajowych w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). 1. Krajowe staże, finansowane w ramach projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (Projekt) są dobrowolne. Wymiar stażu wynosi ok. 12 tygodni i stanowi 150 godzin praktyk. Ilość dostępnych miejsc: 60. O przyjęcie na staż mogą ubiegać się studenci uczestniczący w Projekcie. 2. Warunkiem przystąpienia do procedury kwalifikacyjnej jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w programie na staże krajowe (załącznik nr 1 do Regulaminu). 3. Informacje związane z organizacją staży krajowych będą na bieżąco podawane na stronie www Projektu. 4. Miejscem praktyk są: zakłady pracy lub inne instytucje spełniające warunki do zrealizowania programu stażu (załącznik nr 2 do Regulaminu). W wyjątkowych sytuacjach staż może być realizowany w miejscu zaproponowanym przez studenta decyzję o możliwości realizacji stażu w w/w miejscu podejmuje Koordynator ds. współpracy z pracodawcami w porozumieniu z Koordynatorem ds. realizacji zadania nr 3 Projektu. 5. Celem studenckich staży w ramach Projektu jest: poznanie zasad funkcjonowania zakładu pracy lub instytucji (technologia, gospodarka materiałowa i wodno - ściekowa, kontrola jakości, laboratoria przemysłowe, analityczne itp.); poznanie obowiązków i odpowiedzialności osób na poszczególnych szczeblach w hierarchii zarządzania jednostką; poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danej jednostce; nabycie umiejętności stosowania przepisów prawnych stanowiących podstawę organizacji i funkcjonowania zakładu; poznanie i zrozumienie potrzeby rzetelnego i uczciwego wywiązywania się ze swoich obowiązków, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej; poznanie i zrozumienie konieczności racjonalnego zarządzania surowcami, produktami, chemikaliami, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki; 1

2 poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy; stworzenie perspektyw realizacji pracy dyplomowej lub magisterskiej. 6. Praktyki odbywają się w czasie wolnym od zajęć akademickich oraz w okresie objętym sesją egzaminacyjną tzn. w okresie od 15 czerwca do 30 września. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami w porozumieniu z Koordynatorem ds. realizacji zadania nr 3 Projektu, mogą odbywać się również w systemie śródrocznym (w wyjątkowych sytuacjach). 7. Odbycie stażu zalicza obowiązkową praktykę przewidzianą programem studiów. 8. Studentowi zakwalifikowanemu do uczestniczenia w stażu w ramach Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 29 zł brutto za godzinę praktyk. Świadczenie będzie pomniejszone o kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa podatkowego. 9. Uniwersytet Gdański pokrywa koszty ubezpieczenia NNW stażysty Projektu; Studentowi nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe, ani w stosunku do Uniwersytetu Gdańskiego, ani w stosunku do zakładu pracy/instytucji, w którym odbywa praktyki. 10. Listę studentów zakwalifikowanych do uczestniczenia w stażach w ramach Projektu wyłania komisja kwalifikacyjna (Komisja) po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Komisja jest powoływana przez Kierownika Projektu. W skład Komisji powołuje się, co najmniej, trzy osoby: Prodziekana ds. Studiów, Koordynatora ds. realizacji zadania nr 3 Projektu i Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami. 11. Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestniczenia w stażach w ramach Projektu wyłaniani są w oparciu o złożone przez nich deklaracje uczestnictwa w programie na staże krajowe, na podstawie postępowania konkursowego tj. listy rankingowej określonej na podstawie średniej z ocen z poprzedniego semestru (dla rocznika 2012/2013 w roku 2013 oraz dla rocznika 2013/2014 w roku 2014) lub z poprzedniego roku studiów (dla rocznika 2012/2013 w roku 2014 oraz dla rocznika 2013/2014 w roku 2015). 12. W czasie trwania stażu Student jest zobowiązany m.in. do: a. realizacji programu stażu; b. przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu odbywania stażu; 2

3 c. stawiania się w miejscu odbywania stażu o godzinie wyznaczonej przez osobę prowadzącą staż z ramienia zakładu pracy/instytucji (opiekuna); d. usprawiedliwiania i odnotowywania każdej nieobecności; 13. Student jest zobowiązany do podpisania trójstronnej umowy na staże krajowe (załącznik nr 3 Regulaminu) 14. W czasie przebiegu stażu krajowego Student jest zobowiązany zgłaszać pracodawcy a także Koordynatorowi ds. współpracy z pracodawcami wszelkie sprawy mające negatywny wpływ na realizację programu praktyki. Student zgłasza się na staż w dniu rozpoczęcia stażu po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z zakładem pracy/instytucją godziny rozpoczęcia stażu. Student odbywający staż zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom kierownictwa zakładu pracy, oraz do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów. Student, który nie przestrzega przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu odbywania stażu, zobowiązań określonych w pkt. 11 niniejszego Regulaminu, lub warunków zawartych w umowie trójstronnej na staże krajowe, lub przerwał odbywanie stażu, zostaje odwołany przez Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami z odbywania stażu. 15. Student zobowiązany jest do dostarczenia do bieżącego roku: a. opinii o przebiegu stażu wraz z oceną dokonaną przez zakładowego opiekuna, potwierdzoną pieczątką i podpisem kierownika (dyrektora) zakładu pracy/instytucji, b. 2 stronnicowego sprawozdanie podpisanego przez zakład (1 strona: nazwa zakładu i krótka prezentacja zadań zrealizowanych na stażu, 2 strona: dokładny opis jednego zadania realizowanego przez studenta). 16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.s Uniwersytet Gdański jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie www Projektu. 3

4 Załącznik 1 Gdańsk, dn.... DEKLARACJA... (Imię i nazwisko)... (Adres zamieszkania)... Nr PESEL: Wyrażam chęć przystąpienia do STAŻU KRAJOWEGO organizowanego w roku oraz realizowanego w ramach projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno- AgroChemOś) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... (czytelny podpis składającego deklarację) 4

5 Załącznik 2 OFERTA STUDENCKICH STAŻY KRAJOWYCH W RAMACH PROJEKTU Inno-AgroChemOś Kształcenie Kadr dla Innowacyjnej Gospodarki Opartej na Wiedzy w zakresie Agrochemii, Chemii i Ochrony Środowiska 1) Firma CERKO Ilość miejsc: 3 Adres: CERKO Sp.z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia; ul. Rakietowa 2, Gdańsk Firma CERKO założona została w roku 1999 przez farmaceutów. Receptury i technologie wytwarzania kosmetyków powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę płynącą z aktualnej literatury fachowej. Preparaty firmy CERKO produkowane są na bazie surowców o najwyższej jakości, nie zawierają barwników oraz substancji zapachowych. Wszystkie produkty CERKO posiadają wymagane badania w zakresie skuteczności oraz bezpieczeństwa ich stosowania i są zgłoszone w Centralnej Ewidencji Kosmetyków. Dzięki współpracy z ośrodkami naukowobadawczymi, w laboratoriach na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego w Gdyni, powstają kolejne produkty. Nowe kierunki rozwoju Firmy CERKO to produkcja urządzeń do analizy leków, żywności oraz środowiska. Osiągnięciem firmy było wprowadzenie na rynek Polski w 2005 roku urządzeń do mikrotitracji: Cerko Lab System. Cerko Lab System to innowacyjny układ modułowy z przeznaczeniem do prac naukowo-badawczych w przemyśle, uczelniach wyższych oraz w laboratoriach kontroli jakości. Zestaw może zawierać moduł potencjometryczny, konduktometryczny, amperometryczny i może być konfigurowany zgodnie z potrzebami odbiorcy np. moduł dozujący może spełniać funkcję mikrobiurety i/lub pompy strzykawkowej. Osiągnięcia firmy CERKO prezentowane są na licznych zjazdach, konferencjach naukowych oraz w czasopismach fachowych. 5

6 Od roku 2008 w laboratoriach na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego realizowane są prace dyplomowe- magisterskie oraz prace doktorskie. 6

7 2) J.S. Hamilton Poland S.A. Ilość miejsc: 2 Adres: ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia J.S. Hamilton Poland S.A. świadczy szeroki wachlarz profesjonalnych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania, w tym miedzy innymi: szeroki zakres analiz laboratoryjnych żywności, farmaceutyków, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, opakowań, paliw ciekłych i stałych oraz chemikaliów, badania próbek środowiskowych (wody, ścieków, odpadów, gleb itp.) oraz opracowywanie dokumentacji środowiskowej, konsumenckie testy produktów, ustalanie ilości i wagi towarów, kontrole techniczne oraz nadzór nad terminowością wysyłek, monitorowanie i badanie jakości paliw w obrocie hurtowym i detalicznym, certyfikacja towarów eksportowanych do Rosji, usługi audytorskie dla producentów i dystrybutorów żywności, szkolenia. 7

8 3) Firma Hydrolab Ilość miejsc: 3 Adres: Hydrolab Sp. z o.o. Sp.K. Dziewięć Włók 27B; Wiślina/k. Gdańska Firma Hydrolab specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu systemów oczyszczania wody do celów laboratoryjnych. Hydrolab jest liderem w produkcji demineralizatorów laboratoryjnych w Polsce. Od prawie dwudziestu lat Hydrolab wprowadza i wdraża najnowsze technologie oczyszczania wody w filtracji mechanicznej, adsorpcji, odżelazianiu, zmiękczaniu, technik membranowych (odwrócona osmoza, mikrofiltracja, nanofiltracja, ultrafiltracja), w prominiowaniu UV 185 nm i 254 nm oraz w dejonizacji. Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do oczyszczania wody. Na podstawie własnych doświadczeń zaprojektowano i wyprodukowano trzy serie demineralizatorów: TECHNICAL, HLP oraz SPRING. Stworzono również szereg unikalnych rozwiązań stanowiących uzupełnienie oferty podstawowej, systemy serii: BASIC, DOCZYSZCZAJĄCE, R, PLUS oraz systemy przemysłowe: SPRING i TECHNICAL. Demineralizatory mogą być wykorzystywane zarówno w laboratoriach analitycznych, jak również w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, a także w przemyśle elektronicznym, spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, itp. Firma posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu systemów oczyszczania wody, który gwarantuje wysoką jakość produktów oraz świadczonych usług. 8

9 4) Firma BioAnayltic Ilość miejsc: 1-2 Adres: ul. Piekarnicza 5, Gdańsk Firma BioAnalytic powstała w 1998 roku w celu reprezentowania firmy Perkin Elmer Polska na obszarze Polski północnej. W roku 2000, z uwagi na odniesione sukcesy, Perkin Elmer Polska Sp. z o.o. rozszerzył obszar działania BioAnalytic na Polskę zachodnią (Wielkopolska). W tym samym roku BioAnalytic rozpoczął promocję i sprzedaż oprogramowania chromatograficznego - data handling, typu klient/serwer, a w 2002 roku również oprogramowania LIMS (Laboratory Informatics Managment System). Wraz ze zmianami w strukturze firmy PerkinElmer w 2004 roku nasza firma, poza promocją i sprzedażą instrumentów analitycznych, rozpoczęła swoją aktywność w zakresie produktów z grupy life science, osiągając na tym polu znaczące sukcesy. Rok 2004 zaowocował również współpracą z dostawcami materiałów zużywalnych z zakresu chromatografii oraz spektroskopii, które stanowią uzupełnienia oferty naszego głównego partnera handlowego. W 2004 r. naszym partnerem została firma LabHut oraz Microelemental Analysis. Od 2008 roku oferujemy strzykawki firmy ILS. Rok 2009 to rozpoczęcie dystrybucji plastikowych probówek oraz końcówek do pipet automatycznych. W 2010 roku uzyskaliśmy miano autoryzowanego dystrybutora w Polsce IDEX Health & Science dla marek Rheodyne i Upchurch Scientific. W 2011r. zintensyfikowaliśmy działania na polu dostaw rozwiązań do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) poprzez podjęcie współpracy z firmą United Chemical Technologies, Inc. oraz zacieśnienie kontaktów z dostawcami komór: próżniowych i nadciśnieniowych. 9

10 5) Firma Chemical Research Consulting & Production Ilość miejsc: 1 Adres: ul. Budapesztańska 3/17, Gdańsk Polska firma Chemical Research Consulting & Production powstała w 1991 roku. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja leków oraz badania i doradztwo naukowe w zakresie wprowadzania nowych leków zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. W ramach stażu będzie można zdobyć doświadczenie w ramach zagadnień prawnych dotyczących wdrażania nowych leków na rynek i prawa farmaceutycznego obowiązującego w Unii Europejskiej oraz zapoznać się z funkcjonowaniem firmy oraz sposobem wytwarzania leków. Firma Chemical Research Consulting & Production zdobyła wiele nagród. Złoty OTIS to najważniejsza nagroda konsumencka polskiego rynku farmaceutycznego i jednocześnie ruch środowiskowy inicjujący polskie i międzynarodowe akcje promujące zdrowie. Nagroda Zaufania Złoty OTIS integruje wokół swoich działań środowiska konsumentów, farmaceutów, lekarzy, firm farmaceutycznych, organizacji pacjentów, stowarzyszeń i mediów pracujących dla zdrowia. Nagroda przyznawana jest od kilkunastu lat w dwóch sekcjach: produktowej i społecznej. Nagrody produktowe dla preparatów farmaceutycznych, które konsumenci wskazują jako godne zaufania w bezpośrednim głosowaniu. Lek wytwarzany przez firmę Chemical Research Consulting & Production dwukrotnie był laureatem tej nagrody, w 2004 i w 2007 roku. Ta prestiżowa nagroda jest potwierdzeniem najwyższej jakości leków wytwarzanych przez Chemical Research Consulting & Production. 10

11 6) Firma Doradcza ISOTOP s.c. Ilość miejsc: 1 Adres: ul. Sowińskiego 4/6, Gdańsk Firma ISOTOP poszukuje osoby na staż biegle operującej programem WordPress oraz umiejącej podstawy tworzenia stron www. Potrzebują też osoby która bardzo dobrze posługuje się pakietem Microsoft Office tzn word, excel, ma zdolności edytorskie, łatwo przychodzi jej tworzenie tekstów, ale też łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi. Firma zajmuje tworzeniem kart charakterystyk oraz doradztwem dla laboratoriów i przemysłu chemicznego. Brak możliwości odbywania praktyk w laboratorium. 11

12 Załącznik 3 UMOWA O STAŻ Nr.. realizowany w ramach projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IV. Działanie 4.1 Poddziałanie Zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1A w Gdańsku, reprezentowanym przez:, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prof. dr hab. Bernarda Lammka - Rektora zwanym dalej Uczelnią a Firmą z siedzibą w... (pełny adres), REGON., NIP, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/ Rejestru Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą, prowadzonym przez. pod nr. reprezentowaną przez.. zwaną w dalszej części Pracodawcą oraz Panią.. zamieszkałą przy.. legitymującym/ą się dowodem osobistym.., nr. Studentką., zwanym/ą w dalszej części umowy Stażystą. Wyżej wymienione Strony postanawiają, co następuje: Postanowienia ogólne: 1 1. Przez staż należy rozumieć nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. 2. Okres trwania stażu określony w 2 ust. 1 jest czasem obowiązywania niniejszej umowy. 3. Okres odbywania stażu nie może zostać przerwany, poza przypadkiem określonym w 1 ust Staż może zakończyć się zatrudnieniem Stażysty w trakcie trwania niniejszej umowy ; w takim przypadku z dniem podpisania umowy o pracę, niniejsza umowa automatycznie przestaje obowiązywać. 5. Stypendium Stażysty oraz dodatkowe wynagrodzenie dla Opiekuna stażu finansowane będzie w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Obsługę administracyjną projektu prowadzi Biuro projektu mieszczące się na Wydziale Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk (pok. F118), tel Pracodawca zobowiązuje się do: 2 1. Przyjęcia Stażysty na 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie Pracodawcy, w okresie od r. do roku, w wymiarze 50 godzin zegarowych miesięcznie. Miejscem wykonywania stażu jest Zapewnienia Stażyście Opiekuna stażu. 12

13 3. Opracowania planu stażu (załącznik nr 1 do Umowy punkt IV) zgodnie z kierunkiem studiów Stażysty i prowadzenia stażu zgodnie z programem. 4. Przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego Stażysty, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 5. Poinformowania Stażysty o klauzulach poufności. 6. Zapoznania Stażysty z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania stażu. 7. Zapoznania Stażysty z obowiązującym regulaminem pracy i innymi właściwymi regulacjami u Pracodawcy. 8. Dostarczenia do Biura Projektu zatwierdzonej przez Pracodawcę listy obecności Stażysty w ciągu 7 dni od zakończenia stażu. 9. Prowadzenia stażu zgodnie z najlepszymi praktykami, zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy. 10. Zapewnienia Stażyście materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej niezbędnych do odbycia stażu. 11. Udzielenia wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. 12. Zatwierdzenia sprawozdania końcowego z odbytego stażu przygotowanego przez Stażystę. 13. Niezwłocznego poinformowania Uczelni o nieusprawiedliwionej/nych nieobecnościach Stażysty oraz o przerwaniu stażu przez Stażystę. 14. Wystawienia Stażyście zaświadczenia i opinii o odbytym stażu. 15. Ochrony danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 16. Udzielenie na wniosek Stażysty dni wolnych od pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy. 17. Nieubiegania się o dodatkowe finansowanie Stażu będącego przedmiotem niniejszej umowy z innych źródeł. Uczelnia zobowiązuje się do: 3 1. Wypłaty stypendium stażowego Stażyście w wysokości 29 zł (słownie dwadzieścia dziewięć zł) za godzinę pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłata należnego stypendium nastąpi na wskazane przez Stażystę konto bankowe na koniec każdego miesiąca trwania stażu. 2. Opłacania składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe). 3. Sprawowania nadzoru organizacyjnego nad przebiegiem stażu i jego monitorowania. 4. Wypłaty Pracodawcy, który należycie wykonał swoje obowiązki określone w 2, dodatkowego wynagrodzenia dla Opiekuna stażu w wysokości 1200 zł brutto (słownie tysiąc dwieście zł) płatnego na koniec ostatniego miesiąca trwania stażu, wypłacane na podstawie wystawionej przez Pracodawcę faktury/rachunku/noty obciążeniowej w terminie 21 dni od daty wystawienia ww. dokumentu. 5. Pozbawienia Stażysty możliwości kontynuowania stażu na wniosek Pracodawcy wynikających z nieprzestrzegania przez Stażystę warunków niniejszej umowy, nieusprawiedliwionej/nych nieobecności w pracy, nieprzestrzegania obowiązków określonych w regulaminie pracy lub innych regulacjach obowiązujących u Pracodawcy. 6. Dostarczenia Pracodawcy, poprzez Biuro Projektu, stosownych logotypów i wytycznych związanych ze źródłem finansowania stażu oraz wszelkiej dokumentacji do prawidłowego rozliczenia stażu. Stażysta zobowiązuje się do: 4 1. Odbywania stażu w wymiarze 50 godzin zegarowych miesięcznie oraz prowadzenia Dziennika Stażu wg wzoru dostarczonego przez Biuro Projektu. 2. Ubezpieczenia się w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres trwania stażu. 3. Rozpoczęcia i zakończenia stażu zgodnie z terminami podanymi w 2 ust 1 niniejszej umowy oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Pracodawcę. 4. Odbywania stażu w miejscu i zgodnie z zasadami i programem określonym przez Pracodawcę, używając do tego materiałów i narzędzi powierzonych przez Pracodawcę. 5. Przestrzegania zasad określonych przez Pracodawcę dotyczących tajemnicy służbowej. 6. Wykonywania powierzonych przez Pracodawcę czynności w terminie i z należytą starannością oraz z poszanowaniem mienia stanowiącego własność Pracodawcy. 13

14 7. Podpisywania się na liście obecności. 8. Złożenia, do Biura Projektu, w terminie 14 dni od ukończenia stażu sprawozdania z przebiegu stażu zaakceptowanego i podpisanego przez Pracodawcę. 9. Nieubiegania się o dodatkowe finansowanie Stażu będącego przedmiotem niniejszej umowy z innych źródeł. 10. Przestrzegania Regulaminu pracy i innych regulacji obowiązujących u Pracodawcy oraz przepisów Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. 11. Pisemnego poinformowania Uczelni o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu. 12. Zawiadomienia Pracodawcy i Uczelni (Biuro projektu) o każdej nieobecności, wskazując przyczynę nieobecności, jak i przewidywany czas nieobecności w ciągu 5 dni roboczych od dnia nieobecności. 13. Natychmiastowego zwrotu w całości pobranego od Uczelni stypendium stażowego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia jego otrzymania, w przypadku nie dopełnienia obowiązków wymienionych w 4 ust niezależnie od przyczyn niedopełnienia tych obowiązków lub w razie przerwania stażu (z wyjątkiem sytuacji określonej w 1 ust. 4). Stażysta oświadcza, że: 14. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pracodawcę i Uczelnię w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu oraz odbywania stażu, w tym w celach statystycznych, ewaluacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu. 15. Nie pozostaje w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z Pracodawcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), a także nie osiąga dochodów z tytułu innych umów cywilno-prawnych z Pracodawcą. 5 Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy, zaniedbania, niedopełnienie obowiązków popełnione lub jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Stażystę lub Pracodawcę. 6 Pracodawca, jak i Stażysta zobowiązani są do udzielenia rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, Uczelni oraz innym upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację niniejszej umowy Umowa niniejsza ma charakter cywilnoprawny i nie stanowi nawiązania stosunku pracy między Pracodawcą a Stażystą. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i/lub Kodeksu Cywilnego. Spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo dla Uczelni sądy powszechne. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron niniejszej Umowy Uczelnia Pracodawca Stażysta 14

15 PROGRAM STAŻU Zał. nr 2 do Umowy I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Imię i nazwisko Adres zamieszkania Tel. kontaktowy II. NR RACHUNKU STAŻYSTY (do wypłaty stypendium stażowego) Nr rachunku bankowego: III. INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ Nazwa Dane teleadresowe Instytucja przyjmująca Adres strony www Profil działalności Nazwa działu, w którym odbywać się będzie staż Osoba reprezentująca instytucję Imię i nazwisko Dane kontaktowe Planowany termin odbycia stażu (od do) Opiekun stażu Imię i nazwisko Dane kontaktowe (telefon, ) 15

16 IV. PLAN STAŻU L.p. Zadania/etapy Uczelnia Pracodawca Stażysta 16

Inno-AgroChemOś. Kształcenie Kadr dla Innowacyjnej Gospodarki Opartej na Wiedzy w zakresie Agrochemii, Chemii i Ochrony Środowiska

Inno-AgroChemOś. Kształcenie Kadr dla Innowacyjnej Gospodarki Opartej na Wiedzy w zakresie Agrochemii, Chemii i Ochrony Środowiska OFERTA STUDENCKICH STAŻY KRAJOWYCH W RAMACH PROKEKTU Inno-AgroChemOś Kształcenie Kadr dla Innowacyjnej Gospodarki Opartej na Wiedzy w zakresie Agrochemii, Chemii i Ochrony Środowiska 1) Firma CERKO Ilość

Bardziej szczegółowo

b) Panem/Panią... zamieszkałym/łą w... nr. legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... posiadającym/ą nr PESEL...

b) Panem/Panią... zamieszkałym/łą w... nr. legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... posiadającym/ą nr PESEL... Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA NR Umowa o płatny 8 - tygodniowy staż studencki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. Panią/em. zamieszkałą przy ul. legitymującym/ą się dowodem osobistym nr

UMOWA O STAŻ. Panią/em. zamieszkałą przy ul. legitymującym/ą się dowodem osobistym nr UMOWA O STAŻ Nr. realizowany w ramach projektu Interdyscyplinarny program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż'. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o Staż nr.../ds/...

Umowa o Staż nr.../ds/... Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa o Staż nr.../ds/... 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

a. Przyjąć Stażystę na 6-cio tygodniowy staż, w łącznym wymiarze 256 godzin, w okresie od 01.04.2015 do 30.06.2015, w miejscu wykonania stażu:

a. Przyjąć Stażystę na 6-cio tygodniowy staż, w łącznym wymiarze 256 godzin, w okresie od 01.04.2015 do 30.06.2015, w miejscu wykonania stażu: UMOWA O STAŻ nr POKL/EU1/ /2015 w ramach Projektu Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ WZÓR UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ w ramach projektu pt.: Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia ogólne

dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia ogólne praktyki Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII REGULAMIN REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWODOWYCH dla Wydziału Oceanografii i Geografii Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu stażu zawodowego Zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: I. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa o praktykę/staż 1

Umowa o praktykę/staż 1 Zawarta w Łodzi dnia. r. pomiędzy: Umowa o praktykę/staż 1 a) Politechniką Łódzką z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, NIP: 7270021895, REGON: 000001583 zwaną w dalszej części umowy Uczelnią reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn dnia..... pomiędzy: 1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: prof.

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

LISTA PLANOWANYCH MIEJSC ODBYCIA STAŻY KRAJOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013 / 2014 W RAMACH PROJEKTU Inno-AgroChemOś

LISTA PLANOWANYCH MIEJSC ODBYCIA STAŻY KRAJOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013 / 2014 W RAMACH PROJEKTU Inno-AgroChemOś LISTA PLANOWANYCH MIEJSC ODBYCIA STAŻY KRAJOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2013 / 2014 W RAMACH PROJEKTU Inno-AgroChemOś 1. OCEANIC (osoba po II roku studiów specjalizacja: chemia kosmetyków) Ilość miejsc: 1

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż nr WSPiA/B/ST/0XX/2012

Umowa o staż nr WSPiA/B/ST/0XX/2012 Umowa o staż nr WSPiA/B/ST/0XX/2012 zawarta w Rzeszowie dnia..pomiędzy: Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Przemyślu, z siedzibą w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 2, NIP 795-10-56-506,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

a Panią/Panem... zamieszkałą/ym w,

a Panią/Panem... zamieszkałą/ym w, UMOWA STAŻOWA NR FSD-4/RIE5/S/2015/ W ramach projektu: Nowoczesne kadry dla nowoczesnej energetyki Nr POKL.04.01.02-00-130/12 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 4.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Załącznik nr 5 do Regulaminu Umowa trójstronna o staż w ramach projektu pn.: Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji staży w ramach Projektu 1. Staże są organizowane w ramach projektu Pomost na rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W RAMACH PROJEKTU DYDAKTYKA BLISKA GOSPODARCE

REGULAMIN PRAKTYK DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W RAMACH PROJEKTU DYDAKTYKA BLISKA GOSPODARCE REGULAMIN PRAKTYK DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W RAMACH PROJEKTU DYDAKTYKA BLISKA GOSPODARCE. PRAKTYKI ZAWODOWE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej

Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej Umowa nr.../zad2/nipr/2015 dotycząca realizacji 3-miesięcznej praktyki studenckiej zawarta w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: a. Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 16c, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 O odbywanie praktyki/stażu* zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywności Lokalnej, nr POKL.07.04.00

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 17 maja 2013 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy

UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców. zawarta w w dniu pomiędzy UMOWA uczestnictwa w projekcie WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców zawarta w w dniu pomiędzy dyrektorem / dyrektorką szkoły zawodowej 1 (nazwa i adres ).. reprezentowanym/ną przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami" współ finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wil Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik nr 4 do REGULAMINU ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie Studia Środowiskowe:

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Regulamin organizacji staży studenckich u pracodawców oraz wypłacania stypendiów za staże realizowanych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE w ramach projektu nr POKL-04.01.02-00-237/12 Innowacyjny inżynier chemia dla gospodarki i środowiska regionu zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą

2. Nazwa: Adres: e-mail: tel. reprezentowaną przez (Imię i nazwisko osoby reprezentującej): zwanego dalej Przedsiębiorcą Umowa stażu nr / /.. z dnia.. odbywanego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach Zadania 7 projektu pt. Dobre studia=lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA O STAŻ NR /2014 r.

UMOWA TRÓJSTRONNA O STAŻ NR /2014 r. UMOWA TRÓJSTRONNA O STAŻ NR /2014 r. zawarta dnia pomiędzy: II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka, ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń, reprezentowanym przez Panią Renatę Tatarę Dyrektora II Liceum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG Wzór umowy obowiązujący od 24.02.2014 r. UMOWA nr U/S/ /CAB_R/2014 Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH POKL.07.02.01-14-142/12 o odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1 Społeczna Akademia Nauk Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 ZASADY odbywania praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK"

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK Projekt UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK" Zawarta dniu. 2015 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frysztaku

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. Zarządzenie Politechniki Gdańskiej nr 2/2011 z 28 stycznia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej. Na podstawie art. 66.2 ustawy prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Strona1 Załącznik nr 3 do regulaminu UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO NR.. STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH w ramach projektu PWP Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej - innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu

Umowa o staż nr /.../2015 zawarta w dniu UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projekt Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu inżynierów Ochrony Środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Fnergii i Gospodarki Odpadami" współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż Przyjmującym na staż/przedsiębiorcą: ATOS sp, z o.o

Umowa o staż Przyjmującym na staż/przedsiębiorcą: ATOS sp, z o.o Umowa o staż zawarta w dniu...w..., pomiędzy: Przyjmującym na staż/przedsiębiorcą: ATOS sp, z o.o z siedzibą w Łodzi, ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu stażowego realizowanego w ramach projektu PUK Inżynieria Materiałowa plus Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP)

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP) Umowa na realizację stażu pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedsiębiorstwie w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy nr POKL.04.01.01-00-041/13-00,

Bardziej szczegółowo

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP)

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP) Umowa na realizację stażu pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedsiębiorstwie w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM

Bardziej szczegółowo

1 Zasady udziału w Projekcie

1 Zasady udziału w Projekcie UMOWA O STAŻ Nr NAUKOWCY W WIELKOPOLSKICH FIRMACH STAŻE BADAWCZE SZANSĄ PODNIESIENIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI KLUCZOWYCH BRANŻ DLA ROZWOJU REGIONU Niniejsza umowa określa zasady udziału i sposób

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu ACK II Staże dla Turystyki. 1. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oznaczają:

Regulamin projektu ACK II Staże dla Turystyki. 1. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oznaczają: Regulamin projektu ACK II Staże dla Turystyki 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oznaczają: 1. Projekt Projekt ACK II Staże dla Turystyki, nr projektu: UDA-POKL.04.01.01-00-178/13

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU STUDENTÓW W PROGRAMIE STAŻOWYM. Przepisy ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU STUDENTÓW W PROGRAMIE STAŻOWYM. Przepisy ogólne REGULAMIN UDZIAŁU STUDENTÓW W PROGRAMIE STAŻOWYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zadaniu dotyczącym

Bardziej szczegółowo

konto kosztowe nr zadanie kategoria suma kontrolna wniosku Umowa stażowa Zawarta w dniu... we Wrocławiu, pomiędzy:

konto kosztowe nr zadanie kategoria suma kontrolna wniosku Umowa stażowa Zawarta w dniu... we Wrocławiu, pomiędzy: konto kosztowe nr zadanie kategoria suma kontrolna wniosku Umowa stażowa Zawarta w dniu... we Wrocławiu, pomiędzy: 1. Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 50-137, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Termin realizacji projektu: 24.03.2009r. 30.06.2012r. Termin odbywania praktyk i staży: 01.07.2009r. 30.06.2012r. I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START. I. Postanowienia ogólne. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START. I. Postanowienia ogólne. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane są w ramach projektu STAŻ na START

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH W KONINIE RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 62-500 Konin ul. Zagórowska 3a tel. (063) 249 15 15 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12

UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 UMOWA nr U/PR/PZ/ /CA_RA /2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ P0KL.07.04.00-14-030/12 O odbywanie praktyki zawodowej przez Uczestników projektu Centrum Aktywności Lokalnej nr POKL.07.04.00 14 030/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW NA KIERUNKACH STUDIÓW PROWADZONYCH W

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zorganizowanie stażu

UMOWA o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie S.6711-../13 UMOWA o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.. 2013 r. w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr.. Umowa o staż nr.. zawarta w dniu. w., pomiędzy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2014 UNIWERSYTETEM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka Rektora zwanym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce 1. ZASADY OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu Od studenta do eksperta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Realizowany w ramach projektu Kuźni Kadr IV. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU (umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-271/12-00) pt. Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy

UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy UMOWA NR o zorganizowanie stażu dla Uczestnika Projektu Gotowi do pracy zawarta w dniu pomiędzy Centrum Edukacji Zawodowej im. Witolda Pluty Katarzyna Pluta zwanym w treści umowy PROJEKTODAWCĄ, a zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW ORAZ STAŻY ZAGRANICZNYCH W OŚRODKACH AKADEMICKICH dla studentów uczestniczących w projekcie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami-unikatowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr..

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. w ramach projektu zadanie nr 5 Wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia staże zagraniczne (Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie 1 ust.2 Zarządzenia nr 115/2013

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż

Umowa trójstronna o staż Załącznik nr 4 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ Umowa trójstronna o staż zawarta w Białymstoku w dniu... roku pomiędzy: a) Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKACH O PROFILU PRAKTYCZNYM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ 2016 Charakter i cel studenckich praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 1/2014 Senatu WSBiO z dnia 26 lutego 2014 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Na postawie

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2014 r. Regulamin organizacji staży w ramach projektu PWP Partnerstwo Informatyka Nanofizyka - - zadanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01. Nr../ST/CNP/W/2011 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych nr WND-POKL.06.01.01-02-027/11 Zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo