Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Regulamin programu staży krajowych w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). 1. Krajowe staże, finansowane w ramach projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (Projekt) są dobrowolne. Wymiar stażu wynosi ok. 12 tygodni i stanowi 150 godzin praktyk. Ilość dostępnych miejsc: 60. O przyjęcie na staż mogą ubiegać się studenci uczestniczący w Projekcie. 2. Warunkiem przystąpienia do procedury kwalifikacyjnej jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w programie na staże krajowe (załącznik nr 1 do Regulaminu). 3. Informacje związane z organizacją staży krajowych będą na bieżąco podawane na stronie www Projektu. 4. Miejscem praktyk są: zakłady pracy lub inne instytucje spełniające warunki do zrealizowania programu stażu (załącznik nr 2 do Regulaminu). W wyjątkowych sytuacjach staż może być realizowany w miejscu zaproponowanym przez studenta decyzję o możliwości realizacji stażu w w/w miejscu podejmuje Koordynator ds. współpracy z pracodawcami w porozumieniu z Koordynatorem ds. realizacji zadania nr 3 Projektu. 5. Celem studenckich staży w ramach Projektu jest: poznanie zasad funkcjonowania zakładu pracy lub instytucji (technologia, gospodarka materiałowa i wodno - ściekowa, kontrola jakości, laboratoria przemysłowe, analityczne itp.); poznanie obowiązków i odpowiedzialności osób na poszczególnych szczeblach w hierarchii zarządzania jednostką; poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danej jednostce; nabycie umiejętności stosowania przepisów prawnych stanowiących podstawę organizacji i funkcjonowania zakładu; poznanie i zrozumienie potrzeby rzetelnego i uczciwego wywiązywania się ze swoich obowiązków, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej; poznanie i zrozumienie konieczności racjonalnego zarządzania surowcami, produktami, chemikaliami, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki; 1

2 poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy; stworzenie perspektyw realizacji pracy dyplomowej lub magisterskiej. 6. Praktyki odbywają się w czasie wolnym od zajęć akademickich oraz w okresie objętym sesją egzaminacyjną tzn. w okresie od 15 czerwca do 30 września. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami w porozumieniu z Koordynatorem ds. realizacji zadania nr 3 Projektu, mogą odbywać się również w systemie śródrocznym (w wyjątkowych sytuacjach). 7. Odbycie stażu zalicza obowiązkową praktykę przewidzianą programem studiów. 8. Studentowi zakwalifikowanemu do uczestniczenia w stażu w ramach Projektu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 29 zł brutto za godzinę praktyk. Świadczenie będzie pomniejszone o kwoty składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa podatkowego. 9. Uniwersytet Gdański pokrywa koszty ubezpieczenia NNW stażysty Projektu; Studentowi nie przysługują żadne inne roszczenia finansowe, ani w stosunku do Uniwersytetu Gdańskiego, ani w stosunku do zakładu pracy/instytucji, w którym odbywa praktyki. 10. Listę studentów zakwalifikowanych do uczestniczenia w stażach w ramach Projektu wyłania komisja kwalifikacyjna (Komisja) po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Komisja jest powoływana przez Kierownika Projektu. W skład Komisji powołuje się, co najmniej, trzy osoby: Prodziekana ds. Studiów, Koordynatora ds. realizacji zadania nr 3 Projektu i Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami. 11. Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestniczenia w stażach w ramach Projektu wyłaniani są w oparciu o złożone przez nich deklaracje uczestnictwa w programie na staże krajowe, na podstawie postępowania konkursowego tj. listy rankingowej określonej na podstawie średniej z ocen z poprzedniego semestru (dla rocznika 2012/2013 w roku 2013 oraz dla rocznika 2013/2014 w roku 2014) lub z poprzedniego roku studiów (dla rocznika 2012/2013 w roku 2014 oraz dla rocznika 2013/2014 w roku 2015). 12. W czasie trwania stażu Student jest zobowiązany m.in. do: a. realizacji programu stażu; b. przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu odbywania stażu; 2

3 c. stawiania się w miejscu odbywania stażu o godzinie wyznaczonej przez osobę prowadzącą staż z ramienia zakładu pracy/instytucji (opiekuna); d. usprawiedliwiania i odnotowywania każdej nieobecności; 13. Student jest zobowiązany do podpisania trójstronnej umowy na staże krajowe (załącznik nr 3 Regulaminu) 14. W czasie przebiegu stażu krajowego Student jest zobowiązany zgłaszać pracodawcy a także Koordynatorowi ds. współpracy z pracodawcami wszelkie sprawy mające negatywny wpływ na realizację programu praktyki. Student zgłasza się na staż w dniu rozpoczęcia stażu po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z zakładem pracy/instytucją godziny rozpoczęcia stażu. Student odbywający staż zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom kierownictwa zakładu pracy, oraz do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów. Student, który nie przestrzega przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu odbywania stażu, zobowiązań określonych w pkt. 11 niniejszego Regulaminu, lub warunków zawartych w umowie trójstronnej na staże krajowe, lub przerwał odbywanie stażu, zostaje odwołany przez Koordynatora ds. współpracy z pracodawcami z odbywania stażu. 15. Student zobowiązany jest do dostarczenia do bieżącego roku: a. opinii o przebiegu stażu wraz z oceną dokonaną przez zakładowego opiekuna, potwierdzoną pieczątką i podpisem kierownika (dyrektora) zakładu pracy/instytucji, b. 2 stronnicowego sprawozdanie podpisanego przez zakład (1 strona: nazwa zakładu i krótka prezentacja zadań zrealizowanych na stażu, 2 strona: dokładny opis jednego zadania realizowanego przez studenta). 16. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.s Uniwersytet Gdański jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie www Projektu. 3

4 Załącznik 1 Gdańsk, dn.... DEKLARACJA... (Imię i nazwisko)... (Adres zamieszkania)... Nr PESEL: Wyrażam chęć przystąpienia do STAŻU KRAJOWEGO organizowanego w roku oraz realizowanego w ramach projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno- AgroChemOś) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... (czytelny podpis składającego deklarację) 4

5 Załącznik 2 OFERTA STUDENCKICH STAŻY KRAJOWYCH W RAMACH PROJEKTU Inno-AgroChemOś Kształcenie Kadr dla Innowacyjnej Gospodarki Opartej na Wiedzy w zakresie Agrochemii, Chemii i Ochrony Środowiska 1) Firma CERKO Ilość miejsc: 3 Adres: CERKO Sp.z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia; ul. Rakietowa 2, Gdańsk Firma CERKO założona została w roku 1999 przez farmaceutów. Receptury i technologie wytwarzania kosmetyków powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę płynącą z aktualnej literatury fachowej. Preparaty firmy CERKO produkowane są na bazie surowców o najwyższej jakości, nie zawierają barwników oraz substancji zapachowych. Wszystkie produkty CERKO posiadają wymagane badania w zakresie skuteczności oraz bezpieczeństwa ich stosowania i są zgłoszone w Centralnej Ewidencji Kosmetyków. Dzięki współpracy z ośrodkami naukowobadawczymi, w laboratoriach na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technicznego w Gdyni, powstają kolejne produkty. Nowe kierunki rozwoju Firmy CERKO to produkcja urządzeń do analizy leków, żywności oraz środowiska. Osiągnięciem firmy było wprowadzenie na rynek Polski w 2005 roku urządzeń do mikrotitracji: Cerko Lab System. Cerko Lab System to innowacyjny układ modułowy z przeznaczeniem do prac naukowo-badawczych w przemyśle, uczelniach wyższych oraz w laboratoriach kontroli jakości. Zestaw może zawierać moduł potencjometryczny, konduktometryczny, amperometryczny i może być konfigurowany zgodnie z potrzebami odbiorcy np. moduł dozujący może spełniać funkcję mikrobiurety i/lub pompy strzykawkowej. Osiągnięcia firmy CERKO prezentowane są na licznych zjazdach, konferencjach naukowych oraz w czasopismach fachowych. 5

6 Od roku 2008 w laboratoriach na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego realizowane są prace dyplomowe- magisterskie oraz prace doktorskie. 6

7 2) J.S. Hamilton Poland S.A. Ilość miejsc: 2 Adres: ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia J.S. Hamilton Poland S.A. świadczy szeroki wachlarz profesjonalnych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania, w tym miedzy innymi: szeroki zakres analiz laboratoryjnych żywności, farmaceutyków, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, opakowań, paliw ciekłych i stałych oraz chemikaliów, badania próbek środowiskowych (wody, ścieków, odpadów, gleb itp.) oraz opracowywanie dokumentacji środowiskowej, konsumenckie testy produktów, ustalanie ilości i wagi towarów, kontrole techniczne oraz nadzór nad terminowością wysyłek, monitorowanie i badanie jakości paliw w obrocie hurtowym i detalicznym, certyfikacja towarów eksportowanych do Rosji, usługi audytorskie dla producentów i dystrybutorów żywności, szkolenia. 7

8 3) Firma Hydrolab Ilość miejsc: 3 Adres: Hydrolab Sp. z o.o. Sp.K. Dziewięć Włók 27B; Wiślina/k. Gdańska Firma Hydrolab specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu systemów oczyszczania wody do celów laboratoryjnych. Hydrolab jest liderem w produkcji demineralizatorów laboratoryjnych w Polsce. Od prawie dwudziestu lat Hydrolab wprowadza i wdraża najnowsze technologie oczyszczania wody w filtracji mechanicznej, adsorpcji, odżelazianiu, zmiękczaniu, technik membranowych (odwrócona osmoza, mikrofiltracja, nanofiltracja, ultrafiltracja), w prominiowaniu UV 185 nm i 254 nm oraz w dejonizacji. Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do oczyszczania wody. Na podstawie własnych doświadczeń zaprojektowano i wyprodukowano trzy serie demineralizatorów: TECHNICAL, HLP oraz SPRING. Stworzono również szereg unikalnych rozwiązań stanowiących uzupełnienie oferty podstawowej, systemy serii: BASIC, DOCZYSZCZAJĄCE, R, PLUS oraz systemy przemysłowe: SPRING i TECHNICAL. Demineralizatory mogą być wykorzystywane zarówno w laboratoriach analitycznych, jak również w gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych, a także w przemyśle elektronicznym, spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, itp. Firma posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu systemów oczyszczania wody, który gwarantuje wysoką jakość produktów oraz świadczonych usług. 8

9 4) Firma BioAnayltic Ilość miejsc: 1-2 Adres: ul. Piekarnicza 5, Gdańsk Firma BioAnalytic powstała w 1998 roku w celu reprezentowania firmy Perkin Elmer Polska na obszarze Polski północnej. W roku 2000, z uwagi na odniesione sukcesy, Perkin Elmer Polska Sp. z o.o. rozszerzył obszar działania BioAnalytic na Polskę zachodnią (Wielkopolska). W tym samym roku BioAnalytic rozpoczął promocję i sprzedaż oprogramowania chromatograficznego - data handling, typu klient/serwer, a w 2002 roku również oprogramowania LIMS (Laboratory Informatics Managment System). Wraz ze zmianami w strukturze firmy PerkinElmer w 2004 roku nasza firma, poza promocją i sprzedażą instrumentów analitycznych, rozpoczęła swoją aktywność w zakresie produktów z grupy life science, osiągając na tym polu znaczące sukcesy. Rok 2004 zaowocował również współpracą z dostawcami materiałów zużywalnych z zakresu chromatografii oraz spektroskopii, które stanowią uzupełnienia oferty naszego głównego partnera handlowego. W 2004 r. naszym partnerem została firma LabHut oraz Microelemental Analysis. Od 2008 roku oferujemy strzykawki firmy ILS. Rok 2009 to rozpoczęcie dystrybucji plastikowych probówek oraz końcówek do pipet automatycznych. W 2010 roku uzyskaliśmy miano autoryzowanego dystrybutora w Polsce IDEX Health & Science dla marek Rheodyne i Upchurch Scientific. W 2011r. zintensyfikowaliśmy działania na polu dostaw rozwiązań do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) poprzez podjęcie współpracy z firmą United Chemical Technologies, Inc. oraz zacieśnienie kontaktów z dostawcami komór: próżniowych i nadciśnieniowych. 9

10 5) Firma Chemical Research Consulting & Production Ilość miejsc: 1 Adres: ul. Budapesztańska 3/17, Gdańsk Polska firma Chemical Research Consulting & Production powstała w 1991 roku. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja leków oraz badania i doradztwo naukowe w zakresie wprowadzania nowych leków zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. W ramach stażu będzie można zdobyć doświadczenie w ramach zagadnień prawnych dotyczących wdrażania nowych leków na rynek i prawa farmaceutycznego obowiązującego w Unii Europejskiej oraz zapoznać się z funkcjonowaniem firmy oraz sposobem wytwarzania leków. Firma Chemical Research Consulting & Production zdobyła wiele nagród. Złoty OTIS to najważniejsza nagroda konsumencka polskiego rynku farmaceutycznego i jednocześnie ruch środowiskowy inicjujący polskie i międzynarodowe akcje promujące zdrowie. Nagroda Zaufania Złoty OTIS integruje wokół swoich działań środowiska konsumentów, farmaceutów, lekarzy, firm farmaceutycznych, organizacji pacjentów, stowarzyszeń i mediów pracujących dla zdrowia. Nagroda przyznawana jest od kilkunastu lat w dwóch sekcjach: produktowej i społecznej. Nagrody produktowe dla preparatów farmaceutycznych, które konsumenci wskazują jako godne zaufania w bezpośrednim głosowaniu. Lek wytwarzany przez firmę Chemical Research Consulting & Production dwukrotnie był laureatem tej nagrody, w 2004 i w 2007 roku. Ta prestiżowa nagroda jest potwierdzeniem najwyższej jakości leków wytwarzanych przez Chemical Research Consulting & Production. 10

11 6) Firma Doradcza ISOTOP s.c. Ilość miejsc: 1 Adres: ul. Sowińskiego 4/6, Gdańsk Firma ISOTOP poszukuje osoby na staż biegle operującej programem WordPress oraz umiejącej podstawy tworzenia stron www. Potrzebują też osoby która bardzo dobrze posługuje się pakietem Microsoft Office tzn word, excel, ma zdolności edytorskie, łatwo przychodzi jej tworzenie tekstów, ale też łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi. Firma zajmuje tworzeniem kart charakterystyk oraz doradztwem dla laboratoriów i przemysłu chemicznego. Brak możliwości odbywania praktyk w laboratorium. 11

12 Załącznik 3 UMOWA O STAŻ Nr.. realizowany w ramach projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IV. Działanie 4.1 Poddziałanie Zawarta w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1A w Gdańsku, reprezentowanym przez:, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prof. dr hab. Bernarda Lammka - Rektora zwanym dalej Uczelnią a Firmą z siedzibą w... (pełny adres), REGON., NIP, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/ Rejestru Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą, prowadzonym przez. pod nr. reprezentowaną przez.. zwaną w dalszej części Pracodawcą oraz Panią.. zamieszkałą przy.. legitymującym/ą się dowodem osobistym.., nr. Studentką., zwanym/ą w dalszej części umowy Stażystą. Wyżej wymienione Strony postanawiają, co następuje: Postanowienia ogólne: 1 1. Przez staż należy rozumieć nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. 2. Okres trwania stażu określony w 2 ust. 1 jest czasem obowiązywania niniejszej umowy. 3. Okres odbywania stażu nie może zostać przerwany, poza przypadkiem określonym w 1 ust Staż może zakończyć się zatrudnieniem Stażysty w trakcie trwania niniejszej umowy ; w takim przypadku z dniem podpisania umowy o pracę, niniejsza umowa automatycznie przestaje obowiązywać. 5. Stypendium Stażysty oraz dodatkowe wynagrodzenie dla Opiekuna stażu finansowane będzie w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Obsługę administracyjną projektu prowadzi Biuro projektu mieszczące się na Wydziale Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk (pok. F118), tel Pracodawca zobowiązuje się do: 2 1. Przyjęcia Stażysty na 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie Pracodawcy, w okresie od r. do roku, w wymiarze 50 godzin zegarowych miesięcznie. Miejscem wykonywania stażu jest Zapewnienia Stażyście Opiekuna stażu. 12

13 3. Opracowania planu stażu (załącznik nr 1 do Umowy punkt IV) zgodnie z kierunkiem studiów Stażysty i prowadzenia stażu zgodnie z programem. 4. Przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego Stażysty, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 5. Poinformowania Stażysty o klauzulach poufności. 6. Zapoznania Stażysty z zakresem obowiązków powierzonych mu w trakcie trwania stażu. 7. Zapoznania Stażysty z obowiązującym regulaminem pracy i innymi właściwymi regulacjami u Pracodawcy. 8. Dostarczenia do Biura Projektu zatwierdzonej przez Pracodawcę listy obecności Stażysty w ciągu 7 dni od zakończenia stażu. 9. Prowadzenia stażu zgodnie z najlepszymi praktykami, zapewniając bezpieczeństwo i higienę pracy. 10. Zapewnienia Stażyście materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej niezbędnych do odbycia stażu. 11. Udzielenia wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań. 12. Zatwierdzenia sprawozdania końcowego z odbytego stażu przygotowanego przez Stażystę. 13. Niezwłocznego poinformowania Uczelni o nieusprawiedliwionej/nych nieobecnościach Stażysty oraz o przerwaniu stażu przez Stażystę. 14. Wystawienia Stażyście zaświadczenia i opinii o odbytym stażu. 15. Ochrony danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 16. Udzielenie na wniosek Stażysty dni wolnych od pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy. 17. Nieubiegania się o dodatkowe finansowanie Stażu będącego przedmiotem niniejszej umowy z innych źródeł. Uczelnia zobowiązuje się do: 3 1. Wypłaty stypendium stażowego Stażyście w wysokości 29 zł (słownie dwadzieścia dziewięć zł) za godzinę pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wypłata należnego stypendium nastąpi na wskazane przez Stażystę konto bankowe na koniec każdego miesiąca trwania stażu. 2. Opłacania składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe). 3. Sprawowania nadzoru organizacyjnego nad przebiegiem stażu i jego monitorowania. 4. Wypłaty Pracodawcy, który należycie wykonał swoje obowiązki określone w 2, dodatkowego wynagrodzenia dla Opiekuna stażu w wysokości 1200 zł brutto (słownie tysiąc dwieście zł) płatnego na koniec ostatniego miesiąca trwania stażu, wypłacane na podstawie wystawionej przez Pracodawcę faktury/rachunku/noty obciążeniowej w terminie 21 dni od daty wystawienia ww. dokumentu. 5. Pozbawienia Stażysty możliwości kontynuowania stażu na wniosek Pracodawcy wynikających z nieprzestrzegania przez Stażystę warunków niniejszej umowy, nieusprawiedliwionej/nych nieobecności w pracy, nieprzestrzegania obowiązków określonych w regulaminie pracy lub innych regulacjach obowiązujących u Pracodawcy. 6. Dostarczenia Pracodawcy, poprzez Biuro Projektu, stosownych logotypów i wytycznych związanych ze źródłem finansowania stażu oraz wszelkiej dokumentacji do prawidłowego rozliczenia stażu. Stażysta zobowiązuje się do: 4 1. Odbywania stażu w wymiarze 50 godzin zegarowych miesięcznie oraz prowadzenia Dziennika Stażu wg wzoru dostarczonego przez Biuro Projektu. 2. Ubezpieczenia się w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres trwania stażu. 3. Rozpoczęcia i zakończenia stażu zgodnie z terminami podanymi w 2 ust 1 niniejszej umowy oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Pracodawcę. 4. Odbywania stażu w miejscu i zgodnie z zasadami i programem określonym przez Pracodawcę, używając do tego materiałów i narzędzi powierzonych przez Pracodawcę. 5. Przestrzegania zasad określonych przez Pracodawcę dotyczących tajemnicy służbowej. 6. Wykonywania powierzonych przez Pracodawcę czynności w terminie i z należytą starannością oraz z poszanowaniem mienia stanowiącego własność Pracodawcy. 13

14 7. Podpisywania się na liście obecności. 8. Złożenia, do Biura Projektu, w terminie 14 dni od ukończenia stażu sprawozdania z przebiegu stażu zaakceptowanego i podpisanego przez Pracodawcę. 9. Nieubiegania się o dodatkowe finansowanie Stażu będącego przedmiotem niniejszej umowy z innych źródeł. 10. Przestrzegania Regulaminu pracy i innych regulacji obowiązujących u Pracodawcy oraz przepisów Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. 11. Pisemnego poinformowania Uczelni o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu. 12. Zawiadomienia Pracodawcy i Uczelni (Biuro projektu) o każdej nieobecności, wskazując przyczynę nieobecności, jak i przewidywany czas nieobecności w ciągu 5 dni roboczych od dnia nieobecności. 13. Natychmiastowego zwrotu w całości pobranego od Uczelni stypendium stażowego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia jego otrzymania, w przypadku nie dopełnienia obowiązków wymienionych w 4 ust niezależnie od przyczyn niedopełnienia tych obowiązków lub w razie przerwania stażu (z wyjątkiem sytuacji określonej w 1 ust. 4). Stażysta oświadcza, że: 14. Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pracodawcę i Uczelnię w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu oraz odbywania stażu, w tym w celach statystycznych, ewaluacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu. 15. Nie pozostaje w stosunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z Pracodawcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), a także nie osiąga dochodów z tytułu innych umów cywilno-prawnych z Pracodawcą. 5 Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy, zaniedbania, niedopełnienie obowiązków popełnione lub jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Stażystę lub Pracodawcę. 6 Pracodawca, jak i Stażysta zobowiązani są do udzielenia rzetelnych informacji i wyjaśnień, udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, Uczelni oraz innym upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację niniejszej umowy Umowa niniejsza ma charakter cywilnoprawny i nie stanowi nawiązania stosunku pracy między Pracodawcą a Stażystą. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i/lub Kodeksu Cywilnego. Spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo dla Uczelni sądy powszechne. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron niniejszej Umowy Uczelnia Pracodawca Stażysta 14

15 PROGRAM STAŻU Zał. nr 2 do Umowy I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Imię i nazwisko Adres zamieszkania Tel. kontaktowy II. NR RACHUNKU STAŻYSTY (do wypłaty stypendium stażowego) Nr rachunku bankowego: III. INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ Nazwa Dane teleadresowe Instytucja przyjmująca Adres strony www Profil działalności Nazwa działu, w którym odbywać się będzie staż Osoba reprezentująca instytucję Imię i nazwisko Dane kontaktowe Planowany termin odbycia stażu (od do) Opiekun stażu Imię i nazwisko Dane kontaktowe (telefon, ) 15

16 IV. PLAN STAŻU L.p. Zadania/etapy Uczelnia Pracodawca Stażysta 16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin programu stażowego w ramach Projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska (Inno-AgroChemOś) (POKL). PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/

UMOWA O STAŻ. posiadającym numer REGON. nr NIP..., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w stażach UMOWA O STAŻ Dla pracownika naukowo-dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. Z Uczelni do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH

REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku REGULAMIN BADAŃ KLINICZNYCH Gdańsk Przedmiotem Regulaminu są zasady realizacji współpracy w zakresie umów badań klinicznych pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/10 z dnia 4 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/10 z dnia 4 czerwca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 41/10 z dnia 4 czerwca 2010 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralny Szpital Weteranów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawarta w dniu..r. w Poznaniu pomiędzy: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo