KADRY I PŁACE PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KADRY I PŁACE PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA"

Transkrypt

1 KADRY I PŁACE PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA

2 MAGDALENA MEINERT KADRY I PŁACE PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA Kluczbork 2013

3 Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Ćwiczenia z zakresu kadr i płac przeznaczone są dla uczniów szkół ekonomicznych i handlowych o różnych profilach dostosowane do nowego programu nauczania zawodowego dla kwalifikacji A65 i A35. Ćwiczenia mogą być również wykorzystywane w pracowni, w samodzielnej nauce oraz przez uczestników kursów. W opracowaniu przygotowano ćwiczenia, które mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu zawierania i rozwiązywania umów, uprawnień pracowniczych, rozliczenia czasu pracy, procesu rekrutacyjnego i polityki zatrudnienia, obowiązków pracowniczych i pracodawców, regulaminów pracy, przebiegu zatrudnia (akta osobowe, planowanie rozwoju pracowniczego), obliczania wynagrodzeń w różnych systemach wynagrodzeń, obliczania wymiaru urlopu i wynagrodzenia urlopowego, obliczania wynagrodzenia chorobowego, ustalania prawa do zasiłku oraz wymiaru zasiłku chorobowego, ustalania prawa do emerytury. Materiały przygotowane zostały w formie ćwiczeń ułatwiających zrozumienie zagadnień teoretycznych. Informacje zawarte w publikacji zostały opracowane na podstawie ustaw, w sposób zrozumiały dla ucznia w formie przypadków sytuacyjnych. Opracowane materiały zawierają przykłady i ćwiczenia do rozwiązania, które stanowią logiczną całość zbliżoną do praktyki gospodarczej. Przykłady i ćwiczenia przedstawiają różne sytuacje gospodarcze. Przykłady i ćwiczenia mogą być wykorzystywane przy rozliczaniu za pomocą programu Płatnik i programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych. Ćwiczenia Kadry i Płace Praktycznie są zbiorem ćwiczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz U Poz. 752) nie podlegają zatwierdzeniu na podstawie art 27. ISBN Copyright by Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Wszelkie formy powielania, również w formie elektronicznej, całości lub fragmentu bez zgody wydawcy zabronione. Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Kluczbork, Jagiełły 1a tel tel , Skład i przygotowanie do druku: Studio Grafiki i DTP Grafpa, Druk: Drukarnia Sowa, ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa Polska

4 15 Ćwiczenie nr 1.4. Umowa Zlecenia POLECENIE 1. Sporządź umowę zlecenia pomiędzy Jackiem Makiem prowadzącym działalność gospodarczą Sklep u Jacka oraz Janem Krukiem, dla którego ta umowa jest jedynym tytułem do ubezpieczeń. Umowa została podpisana w Opolu r. 2. Określ na jakim druku i w jakim terminie należy zgłosić pana Jana Kruka do ubezpieczeń i jaką informację powinien przekazać płatnikowi w celu prawidłowego ustalenia obowiązku. Wiadomo również, że: Jacek Mak prowadzi działalność w Opolu, przy ulicy 1 Maja 32, nr RE- GON , jego miejsce zamieszkania jest przy ul. Kilińskiego 32/1 w Opolu, Jan Kruk ma miejsce zamieszkania w Opolu, przy ulicy Piastowskiej 32/21, jego numer PESEL to , Jan Kruk zobowiązuje się w okresie od do r. przewozić towar własnym samochodem, z magazynu do sklepu, w dniach roboczych. Za wykonane czynności pan Jan otrzyma przychód w kwocie 1700,00 zł/miesiąc. Uregulowanie należności nastąpi w terminie 7 dni od złożenia rachunku przez zleceniobiorcę. Uwaga! Zwróć uwagę, że rachunek powinien wystawić zleceniobiorca. Rachunek jest wystawiony w kwocie brutto, zleceniodawca dokonuje potrąceń i wypłaca w kwocie netto. Zaliczka na podatek dochodowy z umowy zlecenia jest płatna do 20 dnia miesiąca po miesiącu wypłaty.

5 16 Ćwiczenie nr 1.4.

6 17 Ćwiczenie 1.5. Załącznik do umowy zlecenia. Stwórz druk załącznika do umowy zlecenia w programie tekstowym lub wypisz ręcznie, aby możliwe było prawidłowe zgłoszenie zleceniobiorcy do ZUS. Skorzystaj z wiadomości dotyczących zbiegów tytułów ubezpieczeń oraz zbierz potrzebne informacje z druku ZUS ZUA.

7 23 WYGAŚNIECIE UMOWY O PRACĘ Wygaśnięcie umowy o pracę ze względu na: śmierć pracownika, śmierć pracodawcy dotyczy tylko sytuacji gdy pracodawcą jest osoba fizyczna (Osobom zatrudnionym w spółkach, spółdzielniach, sferze budżetowej raczej to nie grozi), nieobecność pracownika w pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące z powodu tymczasowego aresztowania. Tabela nr 1.1. Rodzaj umowy o pracę a tryb rozwiązania umowy Rodzaj umowy Charakterystyka Rozwiązanie umowy Umowa na okres próbny Umowa nie może 1. Z upływem terminu, na przekraczać trzech miesięcy. który była zawarta Umowę na czas próbny można zawrzeć tylko raz z każdym pracownikiem. 2. Za porozumieniem stron 3. Za wypowiedzeniem 4. Bez wypowiedzenia Umowa na czas nieokreślony Umowa na czas określony Jest to umowa bezterminowa. Zapewnia najdalej idącą ochronę stosunku pracy. Zawierana jest w celu wykonania zadań w określonym czasie 1. Za porozumieniem stron 2. Za wypowiedzeniem 3. Bez wypowiedzenia 1. Za porozumieniem stron 2. Z upływem terminu, na który została zawarta 3. Za wypowiedzeniem, jeżeli była zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy lub pracodawca jest w stanie likwidacji albo upadłości Umowa na czas wykonania określonej pracy Nie jest możliwe ścisłe określenie terminu zakończenia pracy, a ustanie stosunku pracy uzależnione jest od przyszłego zdarzenia, czyli wykonanie pracy. 1.Z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta 2.Za porozumieniem stron 3.Bez wypowiedzenia: 4. Za wypowiedzeniem, jeżeli zakład jest w stanie upadłości lub likwidacji, albo w związku z zwolnieniami grupowymi

8 24 Umowa na zastępstwo Termin końcowy umowy może być oznaczony konkretną datą lub przez wskazanie okoliczności, 1.Z upływem terminu, na który została zawarta lub zajścia okoliczności określonej w umowie której zaistnienie spowoduje 2. Za porozumieniem stron rozwiązanie umowy. Np. Powrót zastępowanego 3.Bez wypowiedzenia 4.Za wypowiedzeniem,. pracownika Źródło: Opracowanie własne Tabela nr 1.2. Rodzaj umowy, a okresy wypowiedzenia Rodzaj umowy Okres wypowiedzenia Umowa na okres próbny 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Umowa na czas nieokreślony 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata Umowa na czas określony Umowa na czas wykonania określonej pracy 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy, jeżeli okres wypowiedzenia jest zawarty w umowie o pracę. 2 tygodnie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy 2 tygodnie tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy Umowa na zastępstwo 3 dni robocze Źródło: Opracowanie własne Okres wypowiedzenia umowy o pracę określony w tygodniach kończy się odpowiednio w sobotę. Okres wypowiedzenia określony w miesiącach kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

9 25 Ćwiczenia nr 1.8. Termin wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy i okresu wypowiedzenia. Określ okres wypowiedzenia oraz datę rozwiązania umowy Rodzaj umowy Okres wypowiedzenia Data wypowiedzenia Data rozwiązania umowy Umowa na czas nieokreślony zawarta r Umowa na czas nieokreślony zawarta r Umowa na czas nieokreślony zawarta r Umowa na okres próbny zawarta na dwa tygodnie r Umowa na okres próbny na okres 3 miesięcy zawarta r. Umowa na okres próbny zawarta na jeden miesiąc w dniu r r r r r r r. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi: 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art Kodeksu Pracy. Art Kodeksu Pracy Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, jednak nie może być krótszy niż 1 miesiąc. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

10 108 Tabela nr 5.1. Granice potrąceń bez zgody pracownika Rodzaj potrącenia Granica wysokości Kwoty wolne od potrąceń potrącenia sumy egzekwowane na mocy P 60% W tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, P 50% W minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku- proporcjonalnie do wymiaru etatu zaliczki pieniężne udzielone przez pracodawcę kary pieniężne przewidziane w art. 108 P 50% W P 10% W Uwaga! Za jedno przekroczenie kara nie może być wyższa niż W/ND 75,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku, proporcjonalnie do wymiaru etatu 90,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku, proporcjonalnie do wymiaru etatu Legenda: W wynagrodzenie pracownika, P potrącenie, ND norma czasu pracy Źródło: Opracowanie własne Uwaga! Suma potrąceń z grupy 2 i 3 nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca musi potrącić alimenty i inne potrącenia to suma tych potrąceń nie może być wyższa niż 60% wynagrodzenia. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Tabela nr 5.2. Dobrowolne potrącenia Rodzaj dobrowolnego potrącenia Dobrowolne należności na rzecz pracodawcy Dobrowolne należności inne niż na rzecz pracodawcy Źródło: Opracowanie własne Kwota wolna od potrąceń minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku proporcjonalnie do wymiaru etatu 80,00% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatku, proporcjonalnie do wymiaru etatu

11 109 SPOSÓB LICZENIA WYNAGRODZENIA Z POTRĄCENIAMI 1. Wynagrodzenie brutto (WB) 2. Podstawa na ubezpieczenie społeczne (PS) 3. Wynagrodzenie chorobowe (WCH) i kwoty nieoskładowane ubezpieczeniem społecznym, ale opodatkowywane (KNUS) 4. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika- (SUSP) SUSP=PS*13,71% 5. Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne (PZ) PS-SUSP+WCH+KNUS=PZ 6. Koszty uzyskania przychodu (KUP) 7. Podstawa opodatkowania (PO) PZ KUP~PO (zaokrąglona do pełnych złotówek) 8. Podatek (P) PO* stawka podatku = P 9. Kwota wolna od podatku (KW) KW=46, Podatek po odliczeniu kwoty wolnej (PPKW) PPKW=P-KW 10. Składka zdrowotna odliczana od podatku (SZOP) PZ*7,75%=SZOP z uwzględnieniem ograniczenia zdrowotnej 11. Składka zdrowotna odprowadzana do ZUS- z uwzględnieniem ograniczenia zdrowotnej (SZOZ) PZ*9%= SZOZ 12. Zaliczka na podatek- (ZP) PPKW-SZOP~ ZP (zaokrąglona do pełnych złotówek) 14. Kwoty zwolnione z opodatkowania oraz z ubezpieczenia społecznego -(KZZO- PUS) 15. Wynagrodzenie netto z dodatkami zwolnionymi (WN) WN= PZ-SZOZ-ZP+KZZOPUS 16. Potrącenia bez zgody pracownika z uwzględnieniem kolejności i ograniczeń (PBZP) 17. Wynagrodzenie po potrąceniach bez zgody pracownika (WPPBZP) WN-PBZP=WPPBZP 18. Potrącenia dobrowolne z uwzględnieniem kolejności i ograniczeń (PD) 19. Do wypłaty (DW) WPPBZP-PD=DW

12 110 Ćwiczenie nr 5.1. Granice potrąceń POLECENIE Określ kwotę maksymalnego potrącenia dla podanych kwot wynagrodzeń za pracę. Wysokość wynagrodzenia brutto 1600, , , ,00 Potrącenia na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie świadczenia alimentacyjnego Potrącenia na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne Zaliczki pieniężne udzielone przez pracodawcę Tytuł wykonawczy jest do dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela oraz egzekucję tego roszczenia, zaopatrzony klauzulą wykonalności. Wysokość wynagrodzenia brutto 1600, , , ,00 Kary pieniężne przewidziane w art. 108 Dobrowolne należności na rzecz pracodawcy PORA NOCNA Dobrowolne należności inne niż na rzecz pracodawcy Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Zamiast dodatku pracodawca może wypłacić ryczałt w wysokości odpowiadającej przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej jeżeli pracownik wykonuje tę pracę stale poza zakładem pracy. NADGODZINY Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

13 118 Zgodnie z nowo dodanym art. 22 ust. 9a, 50-proc. koszty uzyskania przychodów nie będą mogły przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Wskazany wyżej limit jest limitem rocznym i dotyczy wszelkich przychodów uzyskanych w danym roku, do których mają zastosowanie koszty uzyskania przychodu ustalane w taki właśnie sposób. Ćwiczenie nr 5.2. Umowa zlecenia Osoba wykonująca pracę na podstawie umowę zlecenia jest studentem w wieku dwudziestu dwóch lat. Nie wyraziła zgody na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kwota za wykonanie zlecenia na rachunku 1200,00, koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%. POLECENIE Ustal składniki rachunku do umowy zlecenia wypełniając schemat: 1. Przychód z umowy zlecenia 2. Koszty uzyskania przychodu 20% 3. Podstawa opodatkowania 4. Podatek 5. Zaliczka na podatek dochodowy 6. Do wypłaty 7. Koszt całkowity z umowy zlecenia Uwaga! Student nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Ćwiczenie nr 5.3. Umowa o dzieło Osoba fizyczna wykonała 20 szt rękodzieła po 300,00 zł za sztukę zgodnie z umową o działo. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%. Osoba ta nie jest zatrudniona na umowę o pracę u zlecającego działo. POLECENIE: Ustal składniki rachunku do umowy o dzieło wypełniając schemat 1. Przychód z umowy o dzieło 2. Koszty uzyskania przychodu 50% 3. Podstawa opodatkowania

14 126 WYNAGRODZENIA Z UMOWY O PRACĘ Tabela nr 5.4. Skala podatku rok 2013 Podstawa obliczenia podatku Ponad zł Do Podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł Źródło: Tabela nr 5.5. Kwota zmniejszająca podatek Kwota zmniejszająca podatek Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku Miesięczna Roczna zł 46 zł 33 gr 556 zł 02 gr Źródło: Tabela nr. 5.6 Koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy o pracę Pracownik miejscowy Pracownik dojeżdżający Miesięczne Roczne 111 zł 25 gr 139 zł 06 gr 1335 zł z jednej umowy 2002 zł 05 gr z wielu umów 1668 zł 72 gr z jednej umowy 2502 zł 56 gr z wielu umów Ćwiczenie nr System czasowy Pracownik w wieku 34 lat, zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat, nie otrzymuje żadnych dodatków do wynagrodzenia. Pracownik pracuje w miejscowości zamieszkania, wyraził zgodę na odliczanie kwoty wolnej od podatku. Księgowa otrzymała informację z kadr, że pracownik przepracował wymaganą ilość dni i godzin wg czasu pracy obowiązującego go w danym miesiącu tj. 20 dni po 8 godzin Wariant: a) Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1700,00 zł

15 127 b) Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie godzinowe w wysokości 15 zł/godz POLECENIE: Ustal składniki listy płac wypełniając podany schemat w wariancie a i b. a) Wynagrodzenie stałe miesięczne 1. Wynagrodzenie zasadnicze 2. Podstawa na ubezpieczenie społeczne 3. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika 4. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 5. Koszty uzyskania przychodu 6. Podstawa opodatkowania 7. Kwota wolna od podatku 8. Podatek 9. Składka zdrowotna odliczana od podatku 10. Zaliczka na podatek dochodowy 11. Składka zdrowotna płacona do ZUS 12. Do wypłaty 13. Składki ZUS płacone przez pracodawcę 14. Koszt całkowity z umowy o pracę b) Wynagrodzenie stałe godzinowe 1. Wynagrodzenie zasadnicze 2. Podstawa na ubezpieczenie społeczne 3. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika 4. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 5. Koszty uzyskania przychodu 6. Podstawa opodatkowania 7. Kwota wolna od podatku 8. Podatek 9. Składka zdrowotna odliczana od podatku 10. Zaliczka na podatek dochodowy 11. Składka zdrowotna płacona do ZUS

16 Do wypłaty 13. Składki ZUS płacone przez pracodawcę 14. Koszt całkowity z umowy o pracę Ćwiczenie nr System czasowy W bieżącym miesiącu zatrudniono mężczyznę w wieku 55 lat na umowę o pracę na pełny etat, pracownik nie otrzymuje żadnych dodatków do wynagrodzenia. Pracownik pracuje w miejscowości zamieszkania, wyraził zgodę na odliczanie kwoty wolnej od podatku. Księgowa otrzymała informację z kadr: pracownik rozpoczął pracę w połowie miesiąca ilość dni pracy w miesiącu 23 dni po 8 godzin ilość dni przepracowanych przez pracownika 13 dni po 8 godzin Wariant: a) Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3000,00 zł b) Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie godzinowe w wysokości 23 zł/godz POLECENIE: Ustal składniki listy płac wypełniając podany schemat w wariancie a i b. Wariant a 1. Wynagrodzenie zasadnicze 2. Podstawa na ubezpieczenie społeczne 3. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika 4. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 5. Koszty uzyskania przychodu 6. Podstawa opodatkowania 7. Kwota wolna od podatku 8. Podatek 9. Składka zdrowotna odliczana od podatku 10. Zaliczka na podatek dochodowy 11. Składka zdrowotna płacona do ZUS 12. Do wypłaty 13. Składki ZUS płacone przez pracodawcę 14. Koszt całkowity z umowy o pracę

17 132 1a) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 100% 1b) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 50% 1c) Dodatek za pracę w nocy 2. Podstawa na ubezpieczenie społeczne 3. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika 4. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 5. Koszty uzyskania przychodu 6. Podstawa opodatkowania 7. Kwota wolna od podatku 8. Podatek 9. Składka zdrowotna odliczana od podatku 10. Zaliczka na podatek dochodowy 11. Składka zdrowotna płacona do ZUS 12. Do wypłaty 13. Składki ZUS płacone przez pracodawcę 14. Koszt całkowity z umowy o pracę Ćwiczenie nr System akordowy Pracownica w wieku 52 lat zatrudniona na umowę o pracę na pełny etat, otrzymująca wynagrodzenie w wysokości 2,50 zł za sztukę wyrobu, pracuje w miejscowości zamieszkania, wyraziła zgodę na odliczanie kwoty wolnej od podatku. Wariant a akord indywidualny Akordowa norma miesięczna dla pracownicy wynosi 900 szt. Księgowa otrzymała informację z kadr, że pracownica w miesiącu: przepracowała 168 godzin w podstawowym wymiarze czasu pracy, wykonała 900 szt. wszystkie zgodne z normą jakościową Wariant b- akord zespołowy Akordowa norma miesięczna dla zespołu 100 pracowników wynosi szt Księgowa otrzymała informację z kadr, że w miesiącu: 100 pracowników przepracowało po 168 godzin w podstawowym wymiarze czasu pracy, zespół wykonał szt wszystkie zgodne z normą jakościową

18 133 POLECENIE: Ustal składniki listy płac wypełniając podany schemat w wariancie a i b. Wariant a 1. Wynagrodzenie zasadnicze 2. Podstawa na ubezpieczenie społeczne 3. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika 4. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 5. Koszty uzyskania przychodu 6. Podstawa opodatkowania 7. Kwota wolna od podatku 8. Podatek 9. Składka zdrowotna odliczana od podatku 10. Zaliczka na podatek dochodowy 11. Składka zdrowotna płacona do ZUS 12. Do wypłaty 13. Składki ZUS płacone przez pracodawcę 14. Koszt całkowity z umowy o pracę Wariant b 1. Wynagrodzenie zasadnicze 2. Podstawa na ubezpieczenie społeczne 3. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika 4. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 5. Koszty uzyskania przychodu 6. Podstawa opodatkowania 7. Kwota wolna od podatku 8. Podatek 9. Składka zdrowotna odliczana od podatku 10. Zaliczka na podatek dochodowy 11. Składka zdrowotna płacona do ZUS 12. Do wypłaty 13. Składki ZUS płacone przez pracodawcę 14. Koszt całkowity z umowy o pracę

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie za pracę Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Co to jest wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201 MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA Kluczbork 201 Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Ćwiczenia z zakresu podatków przeznaczone są dla

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Małgorzata Sołtysiak Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe Potrącanie należności z tytułów wykonawczych z wynagrodzenia pracownika Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo