PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J P E Ł N O M O C N I K M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J DS. REFORMY SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje WARSZAWA, maj 2007 r.

2 W opracowaniu Program reformy wyŝszego szkolnictwa wojskowego, zawarto szczegółową analizę obecnego potencjału, aktualnie realizowanych i perspektywicznych zadań wyŝszego szkolnictwa wojskowego. Na podstawie wyników analizy przedstawiono propozycję modelu przygotowania i doskonalenia zawodowego kadry oficerskiej Sił Zbrojnych RP oraz organizacyjnego kształtu wyŝszego szkolnictwa wojskowego. Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe rekomendacje zawarte w proponowanym programie reformy. Podstawowym załoŝeniem leŝącym u podstaw prezentowanej reformy jest optymalne wykorzystanie wszystkich wartościowych, dostępnych zasobów wyŝszego szkolnictwa wojskowego, które powinny słuŝyć zabezpieczeniu wysokiego poziomu, profesjonalnego kształcenia kadr wojskowych, a takŝe przyjęcie zasady promowania na pierwszy stopień oficerski kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych, absolwentów studiów I stopnia. 1. Cele reformy 1. Przystosowanie wyŝszego szkolnictwa wojskowego do pełnienia roli kluczowego elementu zaplecza intelektualnego Sił Zbrojnych RP. 2. Stworzenie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego, którego misją będzie przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu wojskowych i cywilnych kadr w celu sprostania współczesnym i przyszłym wyzwaniom dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 3. Dostosowanie wyŝszego szkolnictwa wojskowego do nowej sytuacji prawnej stworzonej wejściem w Ŝycie ustawy Prawo o Szkolnictwie WyŜszym. 4. Zapewnienie systemowi kształcenia i doskonalenia zawodowego zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby Sił Zbrojnych i państwa polskiego. 5. Racjonalizacja organizacyjna i ekonomiczna systemu edukacyjnego realizującego zadania na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. 6. Ustabilizowanie systemu pozyskiwania kadr oficerskich po nieudanych próbach reform, pozwalające na stworzenie długofalowych programów rozwoju wyŝszego szkolnictwa wojskowego. 2. ZałoŜenia reformy wyŝszego szkolnictwa wojskowego 1. DuŜa dynamika zmian sytuacji międzynarodowej, wyłaniające się zagroŝenia zmuszają system bezpieczeństwa państwa do szybkiego reagowania. Aby reakcja ta była adekwatna do pojawiających się wyzwań, wojskowe i cywilne kadry państwa, powinny być po pierwsze dobrze przygotowane, po drugie mieć moŝliwość ciągłego uzupełnienia swojej wiedzy. System edukacyjny słuŝący obronności państwa powinien zatem kształcić kadry posiadające kompetencje pozwalające na dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji. Powinien równieŝ posiadać zdolność do ciągłej aktualizacji wiedzy eksperckiej w dziedzinach związanych ze sferą bezpieczeństwa. 2. Władze państwowe podjęły decyzję o przekształceniu Sił Zbrojnych w kierunku armii w pełni profesjonalnej. W zaleŝności od wybranego modelu transformacji, perspektywiczne roczne zapotrzebowanie na nowych oficerów moŝna oceniać na ok. 800 osób. Przy tak małej potencjalnej liczbie kształconych i tak wielu 2

3 niezbędnych SZ kierunkach i specjalnościach kształcenia (ponad 50 grup osobowych), przyjmowane we wcześniejszych koncepcjach rozwiązania zakładające skupienie całego potencjału wyŝszego szkolnictwa wojskowego w jednej uczelni, przeznaczonej do kształcenia wyłącznie dla potrzeb wojska są nieracjonalne. Rozwiązanie, polegające na specjalizowaniu się w kształceniu dla systemu obronności państwa, w tym głównie MON, przy jednoczesnym stworzeniu moŝliwości otwarcia niektórych zdolnych do konkurencji na otwartym rynku edukacyjnym uczelni wojskowych dla ogółu studentów, jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem. Rozwiązanie to oznacza równieŝ, Ŝe resort obrony narodowej jedynie częściowo partycypuje w kosztach utrzymania potencjału dydaktycznego uczelni. Pozostałe źródła utrzymania uczelni to środki uzyskiwane z budŝetu państwa na kształcenie studentów cywilnych na studiach stacjonarnych, przychody z płatnych form działalności dydaktycznej (studia niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy) oraz przychody z działalności naukowo-badawczej (dla przykładu w roku 2006 dotacja MON dla Wojskowej Akademii Technicznej stanowi jedynie 33% planowanych przychodów uczelni). 3. System wyŝszego szkolnictwa wojskowego nie moŝe być tworzony jedynie z myślą o czasie pokoju. Musi posiadać zdolność funkcjonowania w warunkach zagroŝenia wojennego. System powinien, zatem posiadać pewne rezerwy na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na przygotowanie kadr oficerskich. Zachowanie takich rezerw w kilku ośrodkach na terenie kraju wydaje się być właściwym rozwiązaniem. 4. Przewidywane nowe cechy jakościowe sił zbrojnych (wysoka mobilność, zdolność do manewrowego działania samodzielnymi i niewielkimi zgrupowaniami, spłaszczona struktura hierarchiczna) wymagać będzie od oficera innych kompetencji, niŝ wymagane były w duŝej armii epoki zimnej wojny. Model dowódcy plutonu ze ściśle określonymi zadaniami musi być zastąpiony modelem oficera organizatora systemów, rozumiejącego szerokie uwarunkowania działań dowodzonego przez niego pododdziału. Przyszłych dowódców musi równieŝ cechować technologiczna kompetencja, która umoŝliwia podjęcie decyzji nie tylko na podstawie doświadczenia i rozsądku, ale takŝe przy uŝyciu nowoczesnych środków analizy informacji do zaplanowania i wykonania wojskowych operacji, optymalnie wykorzystujących wszystkie walory dostępnej techniki bojowej. Kompetencja technologiczna jest niezbędna w XXI stuleciu, kiedy podstawowe koncepcje taktyki i strategii przechodzą wiele zmian spowodowanych wprowadzeniem nowych systemów broni. Rosnąca rola korpusu podoficerskiego spowoduje uwolnienie oficerów od realizacji szeregu zadań do tej pory im przypisanych. Oficer, począwszy od dowódcy plutonu, będzie miał więcej czasu na samokształcenie w celu lepszego zrozumienia istoty misji realizowanych przez siły zbrojne oraz wprowadzania innowacji w procesie szkolenia. Musi być zatem przygotowany do samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy. 5. Niezwykle szybki postęp technologiczny (80% technologii dezaktualizuje się w ciągu 10 lat), szczególnie w zakresie technik teleinformatycznych i systemów kierowania ogniem, wymaga kształcenia duŝej części przyszłych kadr oficerskich w uczelni prowadzącej badania naukowe na najwyŝszym poziomie, a przez to wyposaŝonej w laboratoria z najnowszymi generacjami sprzętu (cykl Ŝycia części sprzętu moŝe być krótszy od czasu trwania studiów). NaleŜy podkreślić, Ŝe badania nie powinny być dodatkiem do działalności dydaktycznej, ale drugą podstawową funkcją uczelni. Dzięki realizacji tej funkcji tworzy się wiedza 3

4 ekspercka niezbędna Siłom Zbrojnym przy podejmowaniu decyzji w zakresie pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 6. Szybko zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, wyłaniające się zagroŝenia, wpływ postępu technologicznego na prowadzenie działań bojowych, doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji misji stwarzają wymóg ciągłego aktualizowania poglądów na temat polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego, a takŝe sposobów realizacji misji Sił Zbrojnych. Zadaniem uczelni wojskowych powinna być rola ekspercka w tym zakresie. RozwaŜając przyszłą organizację wyŝszego szkolnictwa wojskowego naleŝy zatem połoŝyć nacisk na praktyczną realizację tej roli. 7. W dającej się przewidzieć przyszłości atrakcyjność słuŝby wojskowej nie będzie dostateczna do tego, aby móc pozyskać ze szkolnictwa cywilnego magistrów (zgodnie z ustawą pragmatyczną) w odpowiedniej ilości i w specjalnościach zgodnych z charakterem przyszłej słuŝby w wojsku. Daleko odbiegające od oczekiwań wyniki rekrutacji do studium oficerskiego w WSO w latach , a w tym brak dostatecznej ilości kandydatów posiadających wykształcenie w preferowanych kierunkach, są wystarczającym dowodem, Ŝe taki model pozyskiwania kadr oficerskich nie sprawdza się w obecnych warunkach. W wyniku niŝu demograficznego a stąd zmniejszenia populacji młodzieŝy w wieku studenckim oraz zbliŝenia się do europejskich proporcji studentów kształconych na studiach II stopnia (jedynie ok. 30% kontynuuje studia II stopnia), malejąca populacja absolwentów studiów magisterskich określonych kierunków nie będzie wystarczająca dla wyłonienia z niej dostatecznej ilości kandydatów do studium oficerskiego. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest powrót do modelu kształcenia podchorąŝych. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wymóg magisterium został wprowadzony w kontekście decyzji o wprowadzeniu systemu pozyskiwania kadr oficerskich spośród absolwentów uczelni cywilnych, wśród których dominowali absolwenci jednolitych studiów magisterskich. Powszechne wprowadzenie studiów dwustopniowych i powrót do kształcenia podchorąŝych powoduje, Ŝe argumenty za utrzymaniem tego wymogu stały się nieaktualne. 8. Ze względu na specyfikę zawodu oficera, resort obrony narodowej powinien mieć wpływ na kształtowanie sylwetki kandydatów w trakcie odbywania przez nich studiów w szkole wyŝszej. MoŜe to dotyczyć całości studiów I i II stopnia, lub jedynie studiów II stopnia. Wpływ MON nie powinien oznaczać przy tym ręcznego sterowania uczelniami wojskowymi przez ministerialnych urzędników. Lepsze efekty przyniesie zarządzanie poprzez jasne zdefiniowanie zadań i celów stawianych uczelniom wojskowym oraz rozliczanie z efektów. 9. Nowa pragmatyka zakłada, Ŝe większość oficerów będzie słuŝyć w armii znacznie krócej niŝ to miało miejsce w przeszłości. Większego znaczenia, zatem nabiera konieczność zapewnienia przyszłym oficerom wykształcenia zgodnego z obowiązującymi standardami w narodowym systemie szkolnictwa wyŝszego. Model przygotowania oficera musi pogodzić proces kształcenia z procesem szkolenia przygotowującym do objęcia stanowisk słuŝbowych. NaleŜy skorzystać w tym względzie z dobrych doświadczeń Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej, które wykształconym w nich oficerom dają dobre przygotowanie i wysokie kwalifikacje przydatne równieŝ na cywilnym rynku pracy. 10. System doskonalenia zawodowego oficerów nie musi być związany z uczelnią wyŝszą w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyŝszym. WaŜniejszą cechą tego 4

5 systemu jest fachowe przygotowanie organizatorów i prowadzących kurs, niŝ spełnienie przez nich formalnych kryteriów akademickich i uruchamianie dla spełnienia tych kryteriów dodatkowej działalności niespójnej z celem zasadniczym. Koniecznym jest, aby w znacznie większym stopniu niŝ dotychczas w procesie kształcenia wykorzystać praktyków, a w tym oficerów z doświadczeniem wyniesionym min. z misji zagranicznych. 11. W systemie edukacyjnym na szczeblu państwowym brak jest instytucji realizującej szkolenie dla kadry dowódczej i zarządczej resortu obrony narodowej i innych resortów na potrzeby systemu bezpieczeństwa państwa. Taką rolę np. w Wielkiej Brytanii odgrywa Royal College of Defence Studies (RCDS). Wzorując się na RCDS, misją takiej instytucji powinno być przygotowanie oficerów starszych i wysokich urzędników państwowych RP oraz przyszłych liderów z sektorów prywatnego i publicznego do wykonywania odpowiedzialnych zadań w ich organizacjach, poprzez rozwijanie zdolności analitycznych, wiedzy o zagadnieniach obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz umiejętność tworzenia strategicznej wizji bezpieczeństwa narodowego. Biorąc pod uwagę potrzeby państwa, naleŝy na bazie istniejącego potencjału, przy włączeniu do współpracy innych działających w sferze bezpieczeństwa narodowego instytucji, utworzyć elitarny ośrodek typu RCDS. 12. Edukacyjny system resortu obrony narodowej powinien obejmować obok kandydatów na oficerów, równieŝ cywilnych specjalistów kształconych dla potrzeb sił zbrojnych. W celu obniŝenia kosztów utrzymania sił zbrojnych, przy jednoczesnym utrzymaniu potencjału kadrowego na wypadek zagroŝenia, zasadnym jest obsadzanie części stanowisk w Siłach Zbrojnych przewidzianych obecnie dla oficerów, osobami cywilnymi o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Osoby te mogłyby być kształcone w wyŝszych uczelniach wojskowych w specjalnościach zdefiniowanych potrzebami MON. Absolwenci podejmowaliby pracę w jednostkach resortu Obrony Narodowej w korpusie personelu cywilnego, głównie w obszarze logistyki i słuŝb technicznych. W przypadku zagroŝenia mogliby zostać zmobilizowani i powołani do słuŝby czynnej. W razie potrzeby mogliby być kierowani do Studium Oficerskiego i po jego ukończeniu powoływani do słuŝby wojskowej w korpusie oficerskim. 13. Myśląc o wojskowym systemie edukacji, naleŝy go rozpatrywać jako część narodowego systemu edukacji. Podkreślił to ustawodawca włączając uczelnie wojskowe do systemu prawnego, którego ramy określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyŝszym. Doświadczenia z przeszłości dobitnie wskazują na szkodliwość tworzenia wydzielonych resortowych systemów kształcenia. Takie enklawy, chronione przed konfrontacją ze światem zewnętrznym poprzez szczególne uregulowania prawne, z reguły ulegają wynaturzeniu. Utrzymywana do 2005 roku odrębność systemu wyŝszego szkolnictwa wojskowego jest obecnie źródłem trudności części uczelni wojskowych w przystosowaniu się do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym. Nie moŝna tutaj nie wskazać na przykład Akademii Obrony Narodowej, która funkcjonowała do tej pory częściowo jakby w podwójnej izolacji. Tworzyły ją zapisy ustawy o wyŝszym szkolnictwie wojskowym, a takŝe usytuowanie działalności naukowej w dziedzinie nauk wojskowych. Na mocy zapisów ustawy o wyŝszym szkolnictwie wojskowym AON (podobnie jak WSO) prowadziła kierunki studiów nie spełniające standardów obowiązujących w szkolnictwie wyŝszym. Z kolei nauki wojskowe są dziedziną naukową nie podzieloną na dyscypliny naukowe, co pokazuje trudność w zdefiniowaniu, czym 5

6 one w istocie są, poza ich rodowodem. Jest to dziedzina uprawiana jedynie w AON i w niewielkim wymiarze w AMW. Nie jest, zatem konfrontowana ze światem zewnętrznym, co stanowi zawsze źródło zagroŝeń dla przestrzegania standardów rzetelnej działalności naukowej. 14. Szybki rozwój technologiczny powoduje, iŝ z chwilą przejścia Ŝołnierzy zawodowych do rezerwy juŝ nawet po 10 latach słuŝby, niezaleŝnie od posiadania dyplomu czy to I czy II stopnia, chcąc zmienić charakter pracy, oficer będzie musiał uzupełnić wykształcenie przygotowujące go do nowej rzeczywistości zawodowej. 3. Analiza SWOT aktualnego stanu wyŝszego szkolnictwa wojskowego Strony silne 1. DuŜy potencjał kadrowy. 2. Liczba samodzielnych pracowników naukowych zapewniająca uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów zabezpieczających ok. 90% potrzeb w zakresie kształcenia kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych. 3. Posiadanie uprawnień do kształcenia na II stopniu (dotyczy akademii). 4. Pełne zabezpieczenie potrzeb doskonalenia zawodowego kadry oficerskiej. 5. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego pozwalające na odtwarzanie kadr naukowych (dotyczy akademii). 6. Relatywnie duŝy potencjał naukowy w zakresie techniki wojskowej i bezpieczeństwa narodowego. 7. DuŜy potencjał materialny (infrastruktura, tereny, wyposaŝenie laboratoriów). 8. MoŜliwość pozyskiwania środków na utrzymanie uczelni spoza resortu obrony narodowej (dotyczy głównie akademii). Strony słabe 1. Negatywne skutki wcześniejszej izolacji wyŝszego szkolnictwa wojskowego od systemu edukacji narodowej na poziomie wyŝszym: bariery świadomościowe, nieznajomość zasad funkcjonowania szkół wyŝszych, rozbieŝność aktów prawa wewnętrznego z aktami prawnymi normującymi funkcjonowanie szkolnictwa wyŝszego, zjawiska patologiczne (rozwijanie komercyjnego kształcenia bez spełnienia stosownych przepisów prawa, kształcenie na kierunkach spoza oficjalnej listy kierunków, nadawanie stopni naukowych w zakresie nauk wojskowych przy braku rzeczywistych dokonań naukowych), przerosty zatrudnienia w sferze administracyjnej. 2. Fiasko obecnego programu pozyskiwania oficerów spośród absolwentów uczelni cywilnych. 3. Kadra samodzielnych pracowników naukowych w WSO zatrudniona w większości na drugim etacie, co powoduje słabe związanie z uczelnią. 4. Brak jasnej koncepcji wykorzystania przez SZ RP potencjału naukowego uczelni wojskowych. 5. Brak inwestycji ze strony MON w rozwój bazy dydaktycznej uczelni wojskowych. 6. System doskonalenia zawodowego oficerów wymagający zmian ze względu na nadmierne obciąŝenie kadry i nieuzasadniona długotrwałość niektórych form. 7. System przygotowania kadr oficerskich w zbyt małym stopniu wykorzystuje zarówno kadrę 6

7 mającą doświadczenie nabyte w misjach zagranicznych, jak i niedostatecznie uwzględnia przygotowania do działań połączonych. 8. Brak koordynacji programów kształcenia w poszczególnych uczelniach wojskowych. Szanse ZagroŜenia 1. Obecny potencjał uczelni wojskowych daje Utrzymywanie stanu braku decyzji w obszarze pełną moŝliwość odtworzenia kształcenia wyŝszego szkolnictwa wojskowego spowoduje Ŝe: podchorąŝych. 1. Kontynuacja modelu pozyskiwania kadr 2. Nowy model kształcenia pozwoli pogodzić oficerskich spośród absolwentów uczelni wymóg posiadania przez oficerów wyŝszego cywilnych doprowadzi do istotnych braków wykształcenia zgodnego ze standardami kadrowych, sięgających 40-50% rocznych obowiązującymi w całym szkolnictwie potrzeb w zakresie obsadzenia stanowisk o wyŝszym z profesjonalnym przygotowaniem stopniu etatowym podporucznik. wojskowym. 2. Brak jasnych perspektyw wyŝszego 3. Jasne określenie zadań uczelni wojskowych i centrów szkolenia w zakresie przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr oficerskich pozwoli na racjonalizację organizacyjną i szkolnictwa wojskowego i nieprzemyślane próby reformy osłabiają morale kadry uczelni, co moŝe prowadzić do obniŝenia jakości realizacji zadań, a nawet utraty potencjału ekonomiczną wyŝszego szkolnictwa kadrowego. wojskowego. 3. Sprowadzanie problemu reformowania 4. System doskonalenia zawodowego oficerów wyŝszego szkolnictwa wojskowego jedynie do zostanie lepiej przystosowany do potrzeb SZ zmian organizacyjnych i etatowych bez RP. głębszej zmiany zadań prowadzić moŝe do 5. Jasne określenie zadań uczelni wojskowych ruchów pozornych, nie rozwiązujących jako zaplecza badawczego i eksperckiego rzeczywistych problemów. pozwoli lepiej zaspokajać potrzeby SZ RP oraz 4. Brak zdecydowanych działań w zakresie wzmocni suwerenność podejmowanych przystosowania uczelni wojskowych do decyzji dotyczących wprowadzania do wojsk nowego UiSW.. 6. Do listy kierunków nauczania wprowadzono kierunki wojskowe, powołano Zespół wymogów Prawa o szkolnictwie wyŝszym grozi utratą uprawnień do kształcenia, a takŝe negatywnymi ocenami organów kontrolnych państwa (NIK, PKA). Państwowej Komisji Akredytacyjnej tychŝe kierunków, tym samym podkreślając rolę kształcenia kadr dla obronności i bezpieczeństwa państwa co w konsekwencji powinno wzmocnić pozycję i rolę uczelni wojskowych. Ponadto, wobec realnej moŝliwości zniesienia dziedziny naukowej nauki wojskowe, oznacza moŝliwość przekwalifikowania uprawnień kadry 4. Podstawowe wnioski z analizy stanu aktualnego 1. WyŜsze szkolnictwo wojskowe przedstawia znaczący potencjał dydaktyczny i badawczy. 7

8 2. WAT zatrudnia ponad 50% wszystkich nauczycieli akademickich oraz ok 60% samodzielnych pracowników naukowo dydaktycznych. WAT to takŝe najbardziej zaawansowane technologicznie zaplecze naukowo-badawcze MON. 3. AON posiada ok. 20% wszystkich pracowników samodzielnych wyŝszego szkolnictwa wojskowego. Zdecydowana większość z nich reprezentuje słabo zdefiniowane nauki wojskowe. AON stanowi podstawowy ośrodek doskonalenia zawodowego wyŝszych kadr wojskowych. JednakŜe w coraz większym stopniu odchodzi od swojej zasadniczej misji, stając się uczelnią o profilu ekonomicznohumanistycznym, typowym dla wielu powstałych w ostatnim czasie uczelni niepublicznych. Spośród sześciu prowadzonych w AON kierunków kształcenia, na trzy kierunki nie ma zapotrzebowania ze strony Sił Zbrojnych. Z punktu widzenia potrzeb MON i systemu bezpieczeństwa państwa celowym jest powrót AON do jej zasadniczej misji, z równoczesnym jej rozszerzeniem w kierunku stworzenia centrum analiz strategicznych i ośrodka kształcenia kadr w zakresie bezpieczeństwa narodowego. 4. AMW trzecia, co do potencjału uczelnia wojskowa pełni rolę uczelni zabezpieczającej zasadnicze potrzeby Marynarki Wojennej w zakresie kształcenia i systemu doskonalenia zawodowego kadry. Potencjał kadrowy Akademii zdecydowanie przekracza podstawowe potrzeby MW. Na dwa z pięciu prowadzonych dotychczas kierunków studiów nie ma zapotrzebowania ze strony Sił Zbrojnych. 5. WSOWL i WSOSP zabezpieczają tylko częściowo potrzeby kształcenia kadr oficerskich dla wojsk lądowych i sił powietrznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunki i poziomie kształcenia (Dz U 114 poz 1048), są one wyŝszymi szkołami zawodowymi. Pomimo ambicji osiągnięcia wyŝszego statusu (uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia - magisterskich) WSO posiadają niewielki potencjał dydaktyczny i naukowy. Zdecydowana większość zadań realizowanych przez WSO sytuuje je w roli centrów szkolenia RSZ. Nie jest moŝliwe pogodzenie tej roli ze statusem szkoły wyŝszej, działającej zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyŝszym. Dlatego celowym jest rozdzielenie zadań i organizacyjne wyodrębnienie WSO oraz centrów szkolenia. 6. System doskonalenia zawodowego wymaga głębokiej przebudowy w celu opracowania mechanizmów elastycznego reagowania systemu na doraźne potrzeby poszczególnych korpusów i grup osobowych, zdecydowanego zwiększenia w tym procesie ilości uczestniczących w charakterze wykładowców doświadczonych w misjach oficerów oraz zmniejszenia obciąŝenia kadry kształceniem na długotrwałych studiach podyplomowych. 7. Słabo zdefiniowana jest rola uczelni wojskowych jako zaplecza badawczego i eksperckiego Sił Zbrojnych. W tym kontekście naleŝałoby dokonać całościowej analizy potencjału badawczego, jaki obecnie znajduje się w resorcie obrony narodowej. 5. Proponowany model przygotowania kadry oficerskiej 8

9 Model studiów przyjęty w polskich uczelniach, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyŝszym, pozwala na wytyczenie siedmiu moŝliwych ścieŝek dojścia od matury do pierwszego stanowiska słuŝbowego dla oficerów (rys.5.1.). Pierwsze stanowisko słuŝbowe Kurs oficerski Uczelnia wojskowa Uczelnia wojskowa Studia I stopnia (wojskowe) Studia II stopnia (wojskowe) Studia I stopnia (cywilne) Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie Uczelnia cywilna Uczelnia cywilna Matura 1,2 3 4,5,6 7 Rys.5.1. Siedem ścieŝek od matury do pierwszego stanowiska słuŝbowego Poszczególne ścieŝki to: 1 studia I stopnia odbywane w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, 2 studia I i II stopnia odbywane w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, 3 studia I stopnia odbywane jako studia cywilne w uczelni wojskowej, studia II stopnia odbywane w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, 4 studia I stopnia odbywane jako studia cywilne w uczelni cywilnej, studia II stopnia odbywane w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, 5 - studia I stopnia odbywane w uczelni cywilnej + kurs oficerski dla absolwentów, 6 - studia I i II stopnia odbywane w uczelni cywilnej + kurs oficerski dla absolwentów, 7 jednolite studia magisterskie odbywane w uczelni cywilnej + kurs oficerski dla absolwentów. ŚcieŜka 1 moŝe być wybrana dla korpusów (grup) osobowych, dla których priorytetem jest dobre przygotowanie do Ŝołnierskiego rzemiosła. ŚcieŜki 2 i 3 mogą odnosić się do korpusów (grup) osobowych, dla których wymagane jest gruntowne wykształcenie na poziomie magisterskim. Odnosi się to głównie do technicznych 9

10 kierunków kształcenia, wymagających opanowania szerszej wiedzy i odbycia duŝej liczby zajęć laboratoryjnych ( np. informatyka, telekomunikacja). ŚcieŜka 3 moŝe być wykorzystana w przypadku przygotowania do objęcia stanowisk o charakterze technicznym i logistycznym. ŚcieŜka 4 jest równowaŝna ścieŝce 3. ŚcieŜki 5 i 6 mają charakter uzupełniający. Dotyczą kierunków studiów, których niecelowym byłoby realizowanie w uczelni wojskowej. Mogą być równieŝ wykorzystane do elastycznego reagowania na zwiększone zapotrzebowanie na przygotowanie podporuczników. ŚcieŜka 7 dotyczy wąskiej grupy kierunków studiów, dla których dopuszczalne jest prowadzenie jednolitych studiów magisterskich: prawo, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja, teologia. Wymóg posiadania wykształcenia II stopnia do promowania na stopień podporucznika, zapisany w ustawie o słuŝbie wojskowej Ŝołnierzy zawodowych, wyklucza w chwili obecnej ścieŝki 1 i 5. Proponuje się odejście od tego wymogu, co pozwoli bardziej elastycznie reagować na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych. Zaletą proponowanego modelu przygotowania kadr oficerskich jest jego elastyczność. Poprzez wprowadzenie wielu ścieŝek daje on moŝliwość szybkiego reagowania na potrzeby kadrowe sił zbrojnych. Z kolei równoległe kształcenie kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych i osób cywilnych w wybranych uczelniach wojskowych pozwala racjonalizować koszty w przypadku, gdy pojawia się potrzeba przygotowania niewielkiej grupy kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych o określonym profilu wykształcenia (w skrajnym przypadku nawet jednego). Wymagane standardami kształcenia treści programowe mogą oni opanowywać uczestnicząc w zajęciach ze studentami cywilnymi. Jedynie część zajęć, specjalizujących w zakresie wymaganym w przyszłej słuŝbie wojskowej, odbywałaby się odrębnie. W tabeli 5.1 wstępnie zaproponowano przypisanie kierunków kształcenia prowadzonych aktualnie w uczelniach wojskowych (lub przewidzianych do uruchomienia) do poszczególnych korpusów i grup osobowych. W niektórych przypadkach zaproponowano rozwiązania alternatywne np. kierunki zarządzanie lub mechanika i budowa maszyn. PoniŜej przedstawiono charakterystykę studiów I i II stopnia realizowanych w uczelniach wojskowych. 10

11 Lp Tabela 5.1. Proponowane kierunki kształcenia dla poszczególnych korpusów i grup osobowych. Korpus osobowy Łączności i Informatyki grupa osobowa kierunek kształcenia Uczelnia wojskowa Zmechanizowana zarządzanie (mechanika i budowa WSOWL/AON1 maszyn)2 Pancerna zarządzanie (mechanika i budowa WSOWL/AON1 maszyn)2 Rozpoznawcza zarządzanie (elektronika i telekom.) 2 WSOWL/ AON1 Geograficzna geodezja i kartografia WAT Eksploatacji systemów łączności elektronika i telekomunikacja WAT Rozpoznania i zakłóceń radiowych elektronika i telekomunikacja WAT Projektowo-programowa informatyki Informatyka WAT Eksploatacji systemów informatycznych Informatyka WAT Techniczna elektronika i telekom. WAT Radiolokacyjna elektronika i telekom. WAT Ogólnowojskowy Radiotechniczny Radionawigacyjna elektronika i telekom. WAT zarządzanie Rakietowy i Naziemna lufowa WSOWL/ AON1 (mechatronika) 2 Artylerii Rakietowa Mechatronika WAT Artylerii przeciwlotniczej zarządzanie (mechatronika) 2 WSOWL/ AON1 Przeciwlotniczy 5 Przeciwlotniczych zestawów rakietowych Mechatronika WAT Techniczna Mechatronika WAT zarządzanie (budownictwo) Saperska WSOWL/ AON1 InŜynierii 2 6 Wojskowej Przeprawowa mechanika i budowa maszyn WAT Infrastruktury Budownictwo WAT 7 OPBMR Rozpoznania i likwidacji skaŝeń Chemia WAT Pilotów lotnictwo i kosmonautyka WSOSP,WAT,AON3 Nawigatorów lotnictwo i kosmonautyka WSOSP,WAT,AON3 8 Lotnictwa 9 Marynarki Wojennej Pokładowa lotnictwo i kosmonautyka WSOSP,WAT,AON3 ruchu lotniczego lotnictwo i kosmonautyka WSOSP,WAT,AON3 Meteorologiczna geodezja i kartografia WAT InŜynieryjno-lotnicza lotnictwo i kosmonautyka WAT Pokładowa nawigacja AMW Broni morskiej nawigacja AMW Uzbrojenia morskiego nawigacja AMW Techniczna mechanika i budowa maszyn AMW Nawigacyjna i hydrograficzna nawigacja AMW Ratownictwa morskiego nawigacja AMW Ogólnologistyczna logistyka WAT+AON Materiałowa logistyka WAT+AON 10 Logistyki Transportu i ruchu wojsk mechanika i budowa maszyn WAT mechanika i budowa maszyn Techniczna mechatronika WAT elektronika i telekom. 1 studia II stopnia będą realizowane w AON 2 w roku akademickim 2006/07 rekrutacja został przeprowadzono do WAT 3 studia II stopnia będą realizowane alternatywnie w AON lub WAT 11

12 Studia I stopnia (licencjackie/inŝynierskie) Wiedza i umiejętności uzyskane przez kandydatów na oficerów na studiach I stopnia powinny wprowadzić ich w specyfikę zawodu i zapewnić sprawne funkcjonowanie na najniŝszych stanowiskach słuŝbowych w systemie dowodzenia określonego rodzaju wojsk. Studia te powinny zapewnić kandydatom podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania jednorodnym, niewielkim zespołem oraz sprawowania funkcji dowódcy plutonu (równorzędnego) w określonym rodzaju wojsk. Program tych studiów powinien obejmować i zapewnić: podstawową wiedzę wojskową i przystosowanie do specyfiki zawodu; treści zawarte w standardzie nauczania obowiązującego na określonym kierunku studiów; ogólna wiedzę o siłach zbrojnych i rodzaju sił zbrojnych; gruntowną wiedzę o rodzaju wojsk, w którym kandydat podejmie słuŝbę; podstawową wiedzę i umiejętności związane z kierowaniem małymi zespołami oraz dowodzeniem druŝyną i plutonem w czasie pokoju, kryzysu i wojny; taktykę ogólną i taktykę pododdziałów rodzaju wojsk; moŝliwości taktyczno-bojowe oraz zasady uŝycia pododdziałów rodzajów wojsk; zasady organizacji i metodykę prowadzenia szkolenia pojedynczego Ŝołnierza, druŝyny i plutonu. Studia II stopnia (magisterskie) Studia powinny znacznie pogłębić wiedzę i umiejętności zawodowe oficera, zapewnić mu moŝliwość aktywnego funkcjonowania w procesach decyzyjnych oraz podczas kierowania złoŝonymi zespołami (grupami broni połączonych) w systemie dowodzenia rodzaju sił zbrojnych na poziomie taktycznym. Absolwent tych studiów powinien posiadać równieŝ podstawowy zasób wiedzy operacyjnej. Studia te powinny zapewnić oficerom gruntowną wiedzę i umiejętności do aktywnego funkcjonowania na stanowiskach dowódczych i sztabowych na taktycznym poziomie systemu dowodzenia rodzaju sił zbrojnych. Absolwent tych studiów powinien być przygotowany do planowania i uŝycia w działaniach zespołów broni połączonych (pododdziałów róŝnych rodzajów wojsk) w róŝnych operacjach. Program tych studiów powinien obejmować: Treści zawarte w standardzie nauczania kierunku studiów: pogłębioną wiedzę o siłach zbrojnych i gruntowną wiedzę o rodzaju sił zbrojnych; gruntowną wiedzę i umiejętności związane z kierowaniem złoŝonymi zespołami oraz dowodzeniem wzmocnionymi pododdziałami typu kompani, batalion (równorzędne); teoretyczne podstawy i praktyczne umiejętności w zakresie oceny sytuacji i podejmowania decyzji; procedury sztabowej obowiązującej w NATO; moŝliwości bojowe i zasady uŝycia rodzajów wojsk w róŝnych rodzajach działań; ogólne podstawy sztuki operacyjnej i taktyki działania poszczególnych rodzajów wojsk określonego rodzaj sił zbrojnych; 12

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

AGH NA DRODZE PRZEMIAN

AGH NA DRODZE PRZEMIAN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE W KADENCJI 2005-2008 1 WSTĘP 31 sierpnia br. zakończyła się trzyletnia kadencja władz działających od 1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 2012 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W PRZEDEDNIU DZIEWIĘĆDZIESIĄ TEJ ROCZNICY DZIAŁ ALNOŚ CI 1 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Autorzy: Jakub Głowacki Jerzy Hausner Krzysztof Jakóbik Krzysztof Markiel AmbroŜy Mituś Michał śabiński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ JAKO JEDNA Z MOśLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo