PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J P E Ł N O M O C N I K M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J DS. REFORMY SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO PROGRAM REFORMY WYśSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO Rekomendacje WARSZAWA, maj 2007 r.

2 W opracowaniu Program reformy wyŝszego szkolnictwa wojskowego, zawarto szczegółową analizę obecnego potencjału, aktualnie realizowanych i perspektywicznych zadań wyŝszego szkolnictwa wojskowego. Na podstawie wyników analizy przedstawiono propozycję modelu przygotowania i doskonalenia zawodowego kadry oficerskiej Sił Zbrojnych RP oraz organizacyjnego kształtu wyŝszego szkolnictwa wojskowego. Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe rekomendacje zawarte w proponowanym programie reformy. Podstawowym załoŝeniem leŝącym u podstaw prezentowanej reformy jest optymalne wykorzystanie wszystkich wartościowych, dostępnych zasobów wyŝszego szkolnictwa wojskowego, które powinny słuŝyć zabezpieczeniu wysokiego poziomu, profesjonalnego kształcenia kadr wojskowych, a takŝe przyjęcie zasady promowania na pierwszy stopień oficerski kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych, absolwentów studiów I stopnia. 1. Cele reformy 1. Przystosowanie wyŝszego szkolnictwa wojskowego do pełnienia roli kluczowego elementu zaplecza intelektualnego Sił Zbrojnych RP. 2. Stworzenie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego, którego misją będzie przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu wojskowych i cywilnych kadr w celu sprostania współczesnym i przyszłym wyzwaniom dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 3. Dostosowanie wyŝszego szkolnictwa wojskowego do nowej sytuacji prawnej stworzonej wejściem w Ŝycie ustawy Prawo o Szkolnictwie WyŜszym. 4. Zapewnienie systemowi kształcenia i doskonalenia zawodowego zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby Sił Zbrojnych i państwa polskiego. 5. Racjonalizacja organizacyjna i ekonomiczna systemu edukacyjnego realizującego zadania na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. 6. Ustabilizowanie systemu pozyskiwania kadr oficerskich po nieudanych próbach reform, pozwalające na stworzenie długofalowych programów rozwoju wyŝszego szkolnictwa wojskowego. 2. ZałoŜenia reformy wyŝszego szkolnictwa wojskowego 1. DuŜa dynamika zmian sytuacji międzynarodowej, wyłaniające się zagroŝenia zmuszają system bezpieczeństwa państwa do szybkiego reagowania. Aby reakcja ta była adekwatna do pojawiających się wyzwań, wojskowe i cywilne kadry państwa, powinny być po pierwsze dobrze przygotowane, po drugie mieć moŝliwość ciągłego uzupełnienia swojej wiedzy. System edukacyjny słuŝący obronności państwa powinien zatem kształcić kadry posiadające kompetencje pozwalające na dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji. Powinien równieŝ posiadać zdolność do ciągłej aktualizacji wiedzy eksperckiej w dziedzinach związanych ze sferą bezpieczeństwa. 2. Władze państwowe podjęły decyzję o przekształceniu Sił Zbrojnych w kierunku armii w pełni profesjonalnej. W zaleŝności od wybranego modelu transformacji, perspektywiczne roczne zapotrzebowanie na nowych oficerów moŝna oceniać na ok. 800 osób. Przy tak małej potencjalnej liczbie kształconych i tak wielu 2

3 niezbędnych SZ kierunkach i specjalnościach kształcenia (ponad 50 grup osobowych), przyjmowane we wcześniejszych koncepcjach rozwiązania zakładające skupienie całego potencjału wyŝszego szkolnictwa wojskowego w jednej uczelni, przeznaczonej do kształcenia wyłącznie dla potrzeb wojska są nieracjonalne. Rozwiązanie, polegające na specjalizowaniu się w kształceniu dla systemu obronności państwa, w tym głównie MON, przy jednoczesnym stworzeniu moŝliwości otwarcia niektórych zdolnych do konkurencji na otwartym rynku edukacyjnym uczelni wojskowych dla ogółu studentów, jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem. Rozwiązanie to oznacza równieŝ, Ŝe resort obrony narodowej jedynie częściowo partycypuje w kosztach utrzymania potencjału dydaktycznego uczelni. Pozostałe źródła utrzymania uczelni to środki uzyskiwane z budŝetu państwa na kształcenie studentów cywilnych na studiach stacjonarnych, przychody z płatnych form działalności dydaktycznej (studia niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy) oraz przychody z działalności naukowo-badawczej (dla przykładu w roku 2006 dotacja MON dla Wojskowej Akademii Technicznej stanowi jedynie 33% planowanych przychodów uczelni). 3. System wyŝszego szkolnictwa wojskowego nie moŝe być tworzony jedynie z myślą o czasie pokoju. Musi posiadać zdolność funkcjonowania w warunkach zagroŝenia wojennego. System powinien, zatem posiadać pewne rezerwy na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na przygotowanie kadr oficerskich. Zachowanie takich rezerw w kilku ośrodkach na terenie kraju wydaje się być właściwym rozwiązaniem. 4. Przewidywane nowe cechy jakościowe sił zbrojnych (wysoka mobilność, zdolność do manewrowego działania samodzielnymi i niewielkimi zgrupowaniami, spłaszczona struktura hierarchiczna) wymagać będzie od oficera innych kompetencji, niŝ wymagane były w duŝej armii epoki zimnej wojny. Model dowódcy plutonu ze ściśle określonymi zadaniami musi być zastąpiony modelem oficera organizatora systemów, rozumiejącego szerokie uwarunkowania działań dowodzonego przez niego pododdziału. Przyszłych dowódców musi równieŝ cechować technologiczna kompetencja, która umoŝliwia podjęcie decyzji nie tylko na podstawie doświadczenia i rozsądku, ale takŝe przy uŝyciu nowoczesnych środków analizy informacji do zaplanowania i wykonania wojskowych operacji, optymalnie wykorzystujących wszystkie walory dostępnej techniki bojowej. Kompetencja technologiczna jest niezbędna w XXI stuleciu, kiedy podstawowe koncepcje taktyki i strategii przechodzą wiele zmian spowodowanych wprowadzeniem nowych systemów broni. Rosnąca rola korpusu podoficerskiego spowoduje uwolnienie oficerów od realizacji szeregu zadań do tej pory im przypisanych. Oficer, począwszy od dowódcy plutonu, będzie miał więcej czasu na samokształcenie w celu lepszego zrozumienia istoty misji realizowanych przez siły zbrojne oraz wprowadzania innowacji w procesie szkolenia. Musi być zatem przygotowany do samodzielnego zdobywania i rozwijania wiedzy. 5. Niezwykle szybki postęp technologiczny (80% technologii dezaktualizuje się w ciągu 10 lat), szczególnie w zakresie technik teleinformatycznych i systemów kierowania ogniem, wymaga kształcenia duŝej części przyszłych kadr oficerskich w uczelni prowadzącej badania naukowe na najwyŝszym poziomie, a przez to wyposaŝonej w laboratoria z najnowszymi generacjami sprzętu (cykl Ŝycia części sprzętu moŝe być krótszy od czasu trwania studiów). NaleŜy podkreślić, Ŝe badania nie powinny być dodatkiem do działalności dydaktycznej, ale drugą podstawową funkcją uczelni. Dzięki realizacji tej funkcji tworzy się wiedza 3

4 ekspercka niezbędna Siłom Zbrojnym przy podejmowaniu decyzji w zakresie pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 6. Szybko zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, wyłaniające się zagroŝenia, wpływ postępu technologicznego na prowadzenie działań bojowych, doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji misji stwarzają wymóg ciągłego aktualizowania poglądów na temat polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego, a takŝe sposobów realizacji misji Sił Zbrojnych. Zadaniem uczelni wojskowych powinna być rola ekspercka w tym zakresie. RozwaŜając przyszłą organizację wyŝszego szkolnictwa wojskowego naleŝy zatem połoŝyć nacisk na praktyczną realizację tej roli. 7. W dającej się przewidzieć przyszłości atrakcyjność słuŝby wojskowej nie będzie dostateczna do tego, aby móc pozyskać ze szkolnictwa cywilnego magistrów (zgodnie z ustawą pragmatyczną) w odpowiedniej ilości i w specjalnościach zgodnych z charakterem przyszłej słuŝby w wojsku. Daleko odbiegające od oczekiwań wyniki rekrutacji do studium oficerskiego w WSO w latach , a w tym brak dostatecznej ilości kandydatów posiadających wykształcenie w preferowanych kierunkach, są wystarczającym dowodem, Ŝe taki model pozyskiwania kadr oficerskich nie sprawdza się w obecnych warunkach. W wyniku niŝu demograficznego a stąd zmniejszenia populacji młodzieŝy w wieku studenckim oraz zbliŝenia się do europejskich proporcji studentów kształconych na studiach II stopnia (jedynie ok. 30% kontynuuje studia II stopnia), malejąca populacja absolwentów studiów magisterskich określonych kierunków nie będzie wystarczająca dla wyłonienia z niej dostatecznej ilości kandydatów do studium oficerskiego. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest powrót do modelu kształcenia podchorąŝych. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wymóg magisterium został wprowadzony w kontekście decyzji o wprowadzeniu systemu pozyskiwania kadr oficerskich spośród absolwentów uczelni cywilnych, wśród których dominowali absolwenci jednolitych studiów magisterskich. Powszechne wprowadzenie studiów dwustopniowych i powrót do kształcenia podchorąŝych powoduje, Ŝe argumenty za utrzymaniem tego wymogu stały się nieaktualne. 8. Ze względu na specyfikę zawodu oficera, resort obrony narodowej powinien mieć wpływ na kształtowanie sylwetki kandydatów w trakcie odbywania przez nich studiów w szkole wyŝszej. MoŜe to dotyczyć całości studiów I i II stopnia, lub jedynie studiów II stopnia. Wpływ MON nie powinien oznaczać przy tym ręcznego sterowania uczelniami wojskowymi przez ministerialnych urzędników. Lepsze efekty przyniesie zarządzanie poprzez jasne zdefiniowanie zadań i celów stawianych uczelniom wojskowym oraz rozliczanie z efektów. 9. Nowa pragmatyka zakłada, Ŝe większość oficerów będzie słuŝyć w armii znacznie krócej niŝ to miało miejsce w przeszłości. Większego znaczenia, zatem nabiera konieczność zapewnienia przyszłym oficerom wykształcenia zgodnego z obowiązującymi standardami w narodowym systemie szkolnictwa wyŝszego. Model przygotowania oficera musi pogodzić proces kształcenia z procesem szkolenia przygotowującym do objęcia stanowisk słuŝbowych. NaleŜy skorzystać w tym względzie z dobrych doświadczeń Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej, które wykształconym w nich oficerom dają dobre przygotowanie i wysokie kwalifikacje przydatne równieŝ na cywilnym rynku pracy. 10. System doskonalenia zawodowego oficerów nie musi być związany z uczelnią wyŝszą w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyŝszym. WaŜniejszą cechą tego 4

5 systemu jest fachowe przygotowanie organizatorów i prowadzących kurs, niŝ spełnienie przez nich formalnych kryteriów akademickich i uruchamianie dla spełnienia tych kryteriów dodatkowej działalności niespójnej z celem zasadniczym. Koniecznym jest, aby w znacznie większym stopniu niŝ dotychczas w procesie kształcenia wykorzystać praktyków, a w tym oficerów z doświadczeniem wyniesionym min. z misji zagranicznych. 11. W systemie edukacyjnym na szczeblu państwowym brak jest instytucji realizującej szkolenie dla kadry dowódczej i zarządczej resortu obrony narodowej i innych resortów na potrzeby systemu bezpieczeństwa państwa. Taką rolę np. w Wielkiej Brytanii odgrywa Royal College of Defence Studies (RCDS). Wzorując się na RCDS, misją takiej instytucji powinno być przygotowanie oficerów starszych i wysokich urzędników państwowych RP oraz przyszłych liderów z sektorów prywatnego i publicznego do wykonywania odpowiedzialnych zadań w ich organizacjach, poprzez rozwijanie zdolności analitycznych, wiedzy o zagadnieniach obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz umiejętność tworzenia strategicznej wizji bezpieczeństwa narodowego. Biorąc pod uwagę potrzeby państwa, naleŝy na bazie istniejącego potencjału, przy włączeniu do współpracy innych działających w sferze bezpieczeństwa narodowego instytucji, utworzyć elitarny ośrodek typu RCDS. 12. Edukacyjny system resortu obrony narodowej powinien obejmować obok kandydatów na oficerów, równieŝ cywilnych specjalistów kształconych dla potrzeb sił zbrojnych. W celu obniŝenia kosztów utrzymania sił zbrojnych, przy jednoczesnym utrzymaniu potencjału kadrowego na wypadek zagroŝenia, zasadnym jest obsadzanie części stanowisk w Siłach Zbrojnych przewidzianych obecnie dla oficerów, osobami cywilnymi o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Osoby te mogłyby być kształcone w wyŝszych uczelniach wojskowych w specjalnościach zdefiniowanych potrzebami MON. Absolwenci podejmowaliby pracę w jednostkach resortu Obrony Narodowej w korpusie personelu cywilnego, głównie w obszarze logistyki i słuŝb technicznych. W przypadku zagroŝenia mogliby zostać zmobilizowani i powołani do słuŝby czynnej. W razie potrzeby mogliby być kierowani do Studium Oficerskiego i po jego ukończeniu powoływani do słuŝby wojskowej w korpusie oficerskim. 13. Myśląc o wojskowym systemie edukacji, naleŝy go rozpatrywać jako część narodowego systemu edukacji. Podkreślił to ustawodawca włączając uczelnie wojskowe do systemu prawnego, którego ramy określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyŝszym. Doświadczenia z przeszłości dobitnie wskazują na szkodliwość tworzenia wydzielonych resortowych systemów kształcenia. Takie enklawy, chronione przed konfrontacją ze światem zewnętrznym poprzez szczególne uregulowania prawne, z reguły ulegają wynaturzeniu. Utrzymywana do 2005 roku odrębność systemu wyŝszego szkolnictwa wojskowego jest obecnie źródłem trudności części uczelni wojskowych w przystosowaniu się do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym. Nie moŝna tutaj nie wskazać na przykład Akademii Obrony Narodowej, która funkcjonowała do tej pory częściowo jakby w podwójnej izolacji. Tworzyły ją zapisy ustawy o wyŝszym szkolnictwie wojskowym, a takŝe usytuowanie działalności naukowej w dziedzinie nauk wojskowych. Na mocy zapisów ustawy o wyŝszym szkolnictwie wojskowym AON (podobnie jak WSO) prowadziła kierunki studiów nie spełniające standardów obowiązujących w szkolnictwie wyŝszym. Z kolei nauki wojskowe są dziedziną naukową nie podzieloną na dyscypliny naukowe, co pokazuje trudność w zdefiniowaniu, czym 5

6 one w istocie są, poza ich rodowodem. Jest to dziedzina uprawiana jedynie w AON i w niewielkim wymiarze w AMW. Nie jest, zatem konfrontowana ze światem zewnętrznym, co stanowi zawsze źródło zagroŝeń dla przestrzegania standardów rzetelnej działalności naukowej. 14. Szybki rozwój technologiczny powoduje, iŝ z chwilą przejścia Ŝołnierzy zawodowych do rezerwy juŝ nawet po 10 latach słuŝby, niezaleŝnie od posiadania dyplomu czy to I czy II stopnia, chcąc zmienić charakter pracy, oficer będzie musiał uzupełnić wykształcenie przygotowujące go do nowej rzeczywistości zawodowej. 3. Analiza SWOT aktualnego stanu wyŝszego szkolnictwa wojskowego Strony silne 1. DuŜy potencjał kadrowy. 2. Liczba samodzielnych pracowników naukowych zapewniająca uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów zabezpieczających ok. 90% potrzeb w zakresie kształcenia kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych. 3. Posiadanie uprawnień do kształcenia na II stopniu (dotyczy akademii). 4. Pełne zabezpieczenie potrzeb doskonalenia zawodowego kadry oficerskiej. 5. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego pozwalające na odtwarzanie kadr naukowych (dotyczy akademii). 6. Relatywnie duŝy potencjał naukowy w zakresie techniki wojskowej i bezpieczeństwa narodowego. 7. DuŜy potencjał materialny (infrastruktura, tereny, wyposaŝenie laboratoriów). 8. MoŜliwość pozyskiwania środków na utrzymanie uczelni spoza resortu obrony narodowej (dotyczy głównie akademii). Strony słabe 1. Negatywne skutki wcześniejszej izolacji wyŝszego szkolnictwa wojskowego od systemu edukacji narodowej na poziomie wyŝszym: bariery świadomościowe, nieznajomość zasad funkcjonowania szkół wyŝszych, rozbieŝność aktów prawa wewnętrznego z aktami prawnymi normującymi funkcjonowanie szkolnictwa wyŝszego, zjawiska patologiczne (rozwijanie komercyjnego kształcenia bez spełnienia stosownych przepisów prawa, kształcenie na kierunkach spoza oficjalnej listy kierunków, nadawanie stopni naukowych w zakresie nauk wojskowych przy braku rzeczywistych dokonań naukowych), przerosty zatrudnienia w sferze administracyjnej. 2. Fiasko obecnego programu pozyskiwania oficerów spośród absolwentów uczelni cywilnych. 3. Kadra samodzielnych pracowników naukowych w WSO zatrudniona w większości na drugim etacie, co powoduje słabe związanie z uczelnią. 4. Brak jasnej koncepcji wykorzystania przez SZ RP potencjału naukowego uczelni wojskowych. 5. Brak inwestycji ze strony MON w rozwój bazy dydaktycznej uczelni wojskowych. 6. System doskonalenia zawodowego oficerów wymagający zmian ze względu na nadmierne obciąŝenie kadry i nieuzasadniona długotrwałość niektórych form. 7. System przygotowania kadr oficerskich w zbyt małym stopniu wykorzystuje zarówno kadrę 6

7 mającą doświadczenie nabyte w misjach zagranicznych, jak i niedostatecznie uwzględnia przygotowania do działań połączonych. 8. Brak koordynacji programów kształcenia w poszczególnych uczelniach wojskowych. Szanse ZagroŜenia 1. Obecny potencjał uczelni wojskowych daje Utrzymywanie stanu braku decyzji w obszarze pełną moŝliwość odtworzenia kształcenia wyŝszego szkolnictwa wojskowego spowoduje Ŝe: podchorąŝych. 1. Kontynuacja modelu pozyskiwania kadr 2. Nowy model kształcenia pozwoli pogodzić oficerskich spośród absolwentów uczelni wymóg posiadania przez oficerów wyŝszego cywilnych doprowadzi do istotnych braków wykształcenia zgodnego ze standardami kadrowych, sięgających 40-50% rocznych obowiązującymi w całym szkolnictwie potrzeb w zakresie obsadzenia stanowisk o wyŝszym z profesjonalnym przygotowaniem stopniu etatowym podporucznik. wojskowym. 2. Brak jasnych perspektyw wyŝszego 3. Jasne określenie zadań uczelni wojskowych i centrów szkolenia w zakresie przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr oficerskich pozwoli na racjonalizację organizacyjną i szkolnictwa wojskowego i nieprzemyślane próby reformy osłabiają morale kadry uczelni, co moŝe prowadzić do obniŝenia jakości realizacji zadań, a nawet utraty potencjału ekonomiczną wyŝszego szkolnictwa kadrowego. wojskowego. 3. Sprowadzanie problemu reformowania 4. System doskonalenia zawodowego oficerów wyŝszego szkolnictwa wojskowego jedynie do zostanie lepiej przystosowany do potrzeb SZ zmian organizacyjnych i etatowych bez RP. głębszej zmiany zadań prowadzić moŝe do 5. Jasne określenie zadań uczelni wojskowych ruchów pozornych, nie rozwiązujących jako zaplecza badawczego i eksperckiego rzeczywistych problemów. pozwoli lepiej zaspokajać potrzeby SZ RP oraz 4. Brak zdecydowanych działań w zakresie wzmocni suwerenność podejmowanych przystosowania uczelni wojskowych do decyzji dotyczących wprowadzania do wojsk nowego UiSW.. 6. Do listy kierunków nauczania wprowadzono kierunki wojskowe, powołano Zespół wymogów Prawa o szkolnictwie wyŝszym grozi utratą uprawnień do kształcenia, a takŝe negatywnymi ocenami organów kontrolnych państwa (NIK, PKA). Państwowej Komisji Akredytacyjnej tychŝe kierunków, tym samym podkreślając rolę kształcenia kadr dla obronności i bezpieczeństwa państwa co w konsekwencji powinno wzmocnić pozycję i rolę uczelni wojskowych. Ponadto, wobec realnej moŝliwości zniesienia dziedziny naukowej nauki wojskowe, oznacza moŝliwość przekwalifikowania uprawnień kadry 4. Podstawowe wnioski z analizy stanu aktualnego 1. WyŜsze szkolnictwo wojskowe przedstawia znaczący potencjał dydaktyczny i badawczy. 7

8 2. WAT zatrudnia ponad 50% wszystkich nauczycieli akademickich oraz ok 60% samodzielnych pracowników naukowo dydaktycznych. WAT to takŝe najbardziej zaawansowane technologicznie zaplecze naukowo-badawcze MON. 3. AON posiada ok. 20% wszystkich pracowników samodzielnych wyŝszego szkolnictwa wojskowego. Zdecydowana większość z nich reprezentuje słabo zdefiniowane nauki wojskowe. AON stanowi podstawowy ośrodek doskonalenia zawodowego wyŝszych kadr wojskowych. JednakŜe w coraz większym stopniu odchodzi od swojej zasadniczej misji, stając się uczelnią o profilu ekonomicznohumanistycznym, typowym dla wielu powstałych w ostatnim czasie uczelni niepublicznych. Spośród sześciu prowadzonych w AON kierunków kształcenia, na trzy kierunki nie ma zapotrzebowania ze strony Sił Zbrojnych. Z punktu widzenia potrzeb MON i systemu bezpieczeństwa państwa celowym jest powrót AON do jej zasadniczej misji, z równoczesnym jej rozszerzeniem w kierunku stworzenia centrum analiz strategicznych i ośrodka kształcenia kadr w zakresie bezpieczeństwa narodowego. 4. AMW trzecia, co do potencjału uczelnia wojskowa pełni rolę uczelni zabezpieczającej zasadnicze potrzeby Marynarki Wojennej w zakresie kształcenia i systemu doskonalenia zawodowego kadry. Potencjał kadrowy Akademii zdecydowanie przekracza podstawowe potrzeby MW. Na dwa z pięciu prowadzonych dotychczas kierunków studiów nie ma zapotrzebowania ze strony Sił Zbrojnych. 5. WSOWL i WSOSP zabezpieczają tylko częściowo potrzeby kształcenia kadr oficerskich dla wojsk lądowych i sił powietrznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunki i poziomie kształcenia (Dz U 114 poz 1048), są one wyŝszymi szkołami zawodowymi. Pomimo ambicji osiągnięcia wyŝszego statusu (uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia - magisterskich) WSO posiadają niewielki potencjał dydaktyczny i naukowy. Zdecydowana większość zadań realizowanych przez WSO sytuuje je w roli centrów szkolenia RSZ. Nie jest moŝliwe pogodzenie tej roli ze statusem szkoły wyŝszej, działającej zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyŝszym. Dlatego celowym jest rozdzielenie zadań i organizacyjne wyodrębnienie WSO oraz centrów szkolenia. 6. System doskonalenia zawodowego wymaga głębokiej przebudowy w celu opracowania mechanizmów elastycznego reagowania systemu na doraźne potrzeby poszczególnych korpusów i grup osobowych, zdecydowanego zwiększenia w tym procesie ilości uczestniczących w charakterze wykładowców doświadczonych w misjach oficerów oraz zmniejszenia obciąŝenia kadry kształceniem na długotrwałych studiach podyplomowych. 7. Słabo zdefiniowana jest rola uczelni wojskowych jako zaplecza badawczego i eksperckiego Sił Zbrojnych. W tym kontekście naleŝałoby dokonać całościowej analizy potencjału badawczego, jaki obecnie znajduje się w resorcie obrony narodowej. 5. Proponowany model przygotowania kadry oficerskiej 8

9 Model studiów przyjęty w polskich uczelniach, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyŝszym, pozwala na wytyczenie siedmiu moŝliwych ścieŝek dojścia od matury do pierwszego stanowiska słuŝbowego dla oficerów (rys.5.1.). Pierwsze stanowisko słuŝbowe Kurs oficerski Uczelnia wojskowa Uczelnia wojskowa Studia I stopnia (wojskowe) Studia II stopnia (wojskowe) Studia I stopnia (cywilne) Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie Uczelnia cywilna Uczelnia cywilna Matura 1,2 3 4,5,6 7 Rys.5.1. Siedem ścieŝek od matury do pierwszego stanowiska słuŝbowego Poszczególne ścieŝki to: 1 studia I stopnia odbywane w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, 2 studia I i II stopnia odbywane w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, 3 studia I stopnia odbywane jako studia cywilne w uczelni wojskowej, studia II stopnia odbywane w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, 4 studia I stopnia odbywane jako studia cywilne w uczelni cywilnej, studia II stopnia odbywane w charakterze kandydata na Ŝołnierza zawodowego, 5 - studia I stopnia odbywane w uczelni cywilnej + kurs oficerski dla absolwentów, 6 - studia I i II stopnia odbywane w uczelni cywilnej + kurs oficerski dla absolwentów, 7 jednolite studia magisterskie odbywane w uczelni cywilnej + kurs oficerski dla absolwentów. ŚcieŜka 1 moŝe być wybrana dla korpusów (grup) osobowych, dla których priorytetem jest dobre przygotowanie do Ŝołnierskiego rzemiosła. ŚcieŜki 2 i 3 mogą odnosić się do korpusów (grup) osobowych, dla których wymagane jest gruntowne wykształcenie na poziomie magisterskim. Odnosi się to głównie do technicznych 9

10 kierunków kształcenia, wymagających opanowania szerszej wiedzy i odbycia duŝej liczby zajęć laboratoryjnych ( np. informatyka, telekomunikacja). ŚcieŜka 3 moŝe być wykorzystana w przypadku przygotowania do objęcia stanowisk o charakterze technicznym i logistycznym. ŚcieŜka 4 jest równowaŝna ścieŝce 3. ŚcieŜki 5 i 6 mają charakter uzupełniający. Dotyczą kierunków studiów, których niecelowym byłoby realizowanie w uczelni wojskowej. Mogą być równieŝ wykorzystane do elastycznego reagowania na zwiększone zapotrzebowanie na przygotowanie podporuczników. ŚcieŜka 7 dotyczy wąskiej grupy kierunków studiów, dla których dopuszczalne jest prowadzenie jednolitych studiów magisterskich: prawo, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja, teologia. Wymóg posiadania wykształcenia II stopnia do promowania na stopień podporucznika, zapisany w ustawie o słuŝbie wojskowej Ŝołnierzy zawodowych, wyklucza w chwili obecnej ścieŝki 1 i 5. Proponuje się odejście od tego wymogu, co pozwoli bardziej elastycznie reagować na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych. Zaletą proponowanego modelu przygotowania kadr oficerskich jest jego elastyczność. Poprzez wprowadzenie wielu ścieŝek daje on moŝliwość szybkiego reagowania na potrzeby kadrowe sił zbrojnych. Z kolei równoległe kształcenie kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych i osób cywilnych w wybranych uczelniach wojskowych pozwala racjonalizować koszty w przypadku, gdy pojawia się potrzeba przygotowania niewielkiej grupy kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych o określonym profilu wykształcenia (w skrajnym przypadku nawet jednego). Wymagane standardami kształcenia treści programowe mogą oni opanowywać uczestnicząc w zajęciach ze studentami cywilnymi. Jedynie część zajęć, specjalizujących w zakresie wymaganym w przyszłej słuŝbie wojskowej, odbywałaby się odrębnie. W tabeli 5.1 wstępnie zaproponowano przypisanie kierunków kształcenia prowadzonych aktualnie w uczelniach wojskowych (lub przewidzianych do uruchomienia) do poszczególnych korpusów i grup osobowych. W niektórych przypadkach zaproponowano rozwiązania alternatywne np. kierunki zarządzanie lub mechanika i budowa maszyn. PoniŜej przedstawiono charakterystykę studiów I i II stopnia realizowanych w uczelniach wojskowych. 10

11 Lp Tabela 5.1. Proponowane kierunki kształcenia dla poszczególnych korpusów i grup osobowych. Korpus osobowy Łączności i Informatyki grupa osobowa kierunek kształcenia Uczelnia wojskowa Zmechanizowana zarządzanie (mechanika i budowa WSOWL/AON1 maszyn)2 Pancerna zarządzanie (mechanika i budowa WSOWL/AON1 maszyn)2 Rozpoznawcza zarządzanie (elektronika i telekom.) 2 WSOWL/ AON1 Geograficzna geodezja i kartografia WAT Eksploatacji systemów łączności elektronika i telekomunikacja WAT Rozpoznania i zakłóceń radiowych elektronika i telekomunikacja WAT Projektowo-programowa informatyki Informatyka WAT Eksploatacji systemów informatycznych Informatyka WAT Techniczna elektronika i telekom. WAT Radiolokacyjna elektronika i telekom. WAT Ogólnowojskowy Radiotechniczny Radionawigacyjna elektronika i telekom. WAT zarządzanie Rakietowy i Naziemna lufowa WSOWL/ AON1 (mechatronika) 2 Artylerii Rakietowa Mechatronika WAT Artylerii przeciwlotniczej zarządzanie (mechatronika) 2 WSOWL/ AON1 Przeciwlotniczy 5 Przeciwlotniczych zestawów rakietowych Mechatronika WAT Techniczna Mechatronika WAT zarządzanie (budownictwo) Saperska WSOWL/ AON1 InŜynierii 2 6 Wojskowej Przeprawowa mechanika i budowa maszyn WAT Infrastruktury Budownictwo WAT 7 OPBMR Rozpoznania i likwidacji skaŝeń Chemia WAT Pilotów lotnictwo i kosmonautyka WSOSP,WAT,AON3 Nawigatorów lotnictwo i kosmonautyka WSOSP,WAT,AON3 8 Lotnictwa 9 Marynarki Wojennej Pokładowa lotnictwo i kosmonautyka WSOSP,WAT,AON3 ruchu lotniczego lotnictwo i kosmonautyka WSOSP,WAT,AON3 Meteorologiczna geodezja i kartografia WAT InŜynieryjno-lotnicza lotnictwo i kosmonautyka WAT Pokładowa nawigacja AMW Broni morskiej nawigacja AMW Uzbrojenia morskiego nawigacja AMW Techniczna mechanika i budowa maszyn AMW Nawigacyjna i hydrograficzna nawigacja AMW Ratownictwa morskiego nawigacja AMW Ogólnologistyczna logistyka WAT+AON Materiałowa logistyka WAT+AON 10 Logistyki Transportu i ruchu wojsk mechanika i budowa maszyn WAT mechanika i budowa maszyn Techniczna mechatronika WAT elektronika i telekom. 1 studia II stopnia będą realizowane w AON 2 w roku akademickim 2006/07 rekrutacja został przeprowadzono do WAT 3 studia II stopnia będą realizowane alternatywnie w AON lub WAT 11

12 Studia I stopnia (licencjackie/inŝynierskie) Wiedza i umiejętności uzyskane przez kandydatów na oficerów na studiach I stopnia powinny wprowadzić ich w specyfikę zawodu i zapewnić sprawne funkcjonowanie na najniŝszych stanowiskach słuŝbowych w systemie dowodzenia określonego rodzaju wojsk. Studia te powinny zapewnić kandydatom podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania jednorodnym, niewielkim zespołem oraz sprawowania funkcji dowódcy plutonu (równorzędnego) w określonym rodzaju wojsk. Program tych studiów powinien obejmować i zapewnić: podstawową wiedzę wojskową i przystosowanie do specyfiki zawodu; treści zawarte w standardzie nauczania obowiązującego na określonym kierunku studiów; ogólna wiedzę o siłach zbrojnych i rodzaju sił zbrojnych; gruntowną wiedzę o rodzaju wojsk, w którym kandydat podejmie słuŝbę; podstawową wiedzę i umiejętności związane z kierowaniem małymi zespołami oraz dowodzeniem druŝyną i plutonem w czasie pokoju, kryzysu i wojny; taktykę ogólną i taktykę pododdziałów rodzaju wojsk; moŝliwości taktyczno-bojowe oraz zasady uŝycia pododdziałów rodzajów wojsk; zasady organizacji i metodykę prowadzenia szkolenia pojedynczego Ŝołnierza, druŝyny i plutonu. Studia II stopnia (magisterskie) Studia powinny znacznie pogłębić wiedzę i umiejętności zawodowe oficera, zapewnić mu moŝliwość aktywnego funkcjonowania w procesach decyzyjnych oraz podczas kierowania złoŝonymi zespołami (grupami broni połączonych) w systemie dowodzenia rodzaju sił zbrojnych na poziomie taktycznym. Absolwent tych studiów powinien posiadać równieŝ podstawowy zasób wiedzy operacyjnej. Studia te powinny zapewnić oficerom gruntowną wiedzę i umiejętności do aktywnego funkcjonowania na stanowiskach dowódczych i sztabowych na taktycznym poziomie systemu dowodzenia rodzaju sił zbrojnych. Absolwent tych studiów powinien być przygotowany do planowania i uŝycia w działaniach zespołów broni połączonych (pododdziałów róŝnych rodzajów wojsk) w róŝnych operacjach. Program tych studiów powinien obejmować: Treści zawarte w standardzie nauczania kierunku studiów: pogłębioną wiedzę o siłach zbrojnych i gruntowną wiedzę o rodzaju sił zbrojnych; gruntowną wiedzę i umiejętności związane z kierowaniem złoŝonymi zespołami oraz dowodzeniem wzmocnionymi pododdziałami typu kompani, batalion (równorzędne); teoretyczne podstawy i praktyczne umiejętności w zakresie oceny sytuacji i podejmowania decyzji; procedury sztabowej obowiązującej w NATO; moŝliwości bojowe i zasady uŝycia rodzajów wojsk w róŝnych rodzajach działań; ogólne podstawy sztuki operacyjnej i taktyki działania poszczególnych rodzajów wojsk określonego rodzaj sił zbrojnych; 12

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 47/2007. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 25 października 2007 roku.

UCHWAŁA Nr 47/2007. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 25 października 2007 roku. UCHWAŁA Nr 47/2007 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 25 października 2007 roku. w sprawie: utworzenia Związku Uczelni Wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

porządzenia Ministra Obrony Narodowej z 8 marca 2004 r. sprawie utworzenia szkół podoficerskich

porządzenia Ministra Obrony Narodowej z 8 marca 2004 r. sprawie utworzenia szkół podoficerskich Szczecin, dn. sierpnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie 71-420 S Z C Z E C I N ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-06-06 fax (091) 422-45-81 P/08/163 LSZ 41040-1-08 Pan st. chor.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 241 z 2004 r., poz. 2416). Art. 166a 1. Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów wyŝszych zawodowych lub jednolitych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445718 Warszawa, dnia 19 grudnia 2007 r. Nr kontroli: P/07/089 KOB-30-41005/07

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Dz.Urz.MON.2014.305 DEYZJA Nr 375/MON MINISTRA ORONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 20 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 2014 r.) Departament

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. w sprawie stanowisk słuŝbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej, maksymalnych stopni przypisanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Bielsko-Biała dnia 03.12.2009 KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 W związku z kontynuacją procesu pozyskiwania i kształcenia studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Gdynia 2012 1. Studium Języków Obcych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracowników socjalnych Kwalifikacje pracowników socjalnych wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok 1 HISTORIA Kształcenie pielęgniarek w systemie szkolnictwa średniego 5-letnie licea pielęgniarskie (ostatni nabór w roku 1991), 2 letnie szkoły policealne/pomaturalne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 1 STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 2 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron.

Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 1. ROZPRAWA DOKTORSKA: Szkolenie operacyjno-taktyczne dowództwa brygady zmechanizowanej SZ RP, AON, Warszawa 2002, 180 stron. 2. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE: 2.1. Przed doktoratem: 1. Obieg informacji

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława DĄBROWSKIEGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZASADY

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM Reorganizacja oraz przebudowa polskiej armii wymusiła nowe warunki naboru oraz szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych. Z dniem 1 lipca 2004 r. weszła w życie ustawa z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. KNO-41000-2/2008 P/08/074. Pan. Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik. Rektor. Politechniki Warszawskiej

Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. KNO-41000-2/2008 P/08/074. Pan. Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik. Rektor. Politechniki Warszawskiej 1 KNO-41000-2/2008 P/08/074 Warszawa, dnia 8 lipca 2008 r. Pan Prof. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kurnik Rektor Politechniki Warszawskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku

UCHWAŁA NR 22/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku UCHWAŁA NR 22/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: określenia dodatkowych efektów kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA ODDZIAŁ SZKOLENIA

INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA ODDZIAŁ SZKOLENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA ODDZIAŁ SZKOLENIA ZATWIERDZAM SZEF INSPEKTORATU - SZEF SŁUŻBY ZDROWIA WP /-/ płk lek. Piotr DZIĘGIELEWSKI Warszawa, dnia 310.2012 r. ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

KNO-41102-1/2007 R/07/003 Pan prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

KNO-41102-1/2007 R/07/003 Pan prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Warszawa, dnia 28 sierpnia 2007 r. KNO-41102-1/2007 R/07/003 Pan prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Aktualny stan prawny Struktura szkolnictwa zawodowego zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niŝ 2 lata i nie dłuŝszym niŝ 3 lata, której ukończenie

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do:

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do: Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ranach powszechnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W

W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W W Y T Y C Z N E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 9 kwietnia 2013 r. do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2013 2022 Na podstawie 8 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

Ponadto Wydział korzysta z sal wykładowych ogólnie dostępnych w WAT.

Ponadto Wydział korzysta z sal wykładowych ogólnie dostępnych w WAT. 1. FORMY STUDIÓW Wydział Mechaniczny specjalizuje się w dwóch dyscyplinach nauki: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika. Prowadzi studia stacjonarne (dla osób cywilnych i kandydatów na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce Materiał przygotowany przez KSN NSZZ Solidarność na WZD Katowice 14 16.06.2012 Propozycja do dyskusji opracowana pod kier. M. Sapor Strategia rozwoju i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Certyfikacja zawodu księgowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1907 2011 ZADANIA STATUTOWE SKwP Działalność wydawnicza w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nr kontroli: P/07/089 Nr ewid.

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nr kontroli: P/07/089 Nr ewid. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Nr kontroli: P/07/089 Nr ewid. 6/008/P07089/KOB Informacja o wynikach kontroli wykorzystania przez Siły Zbrojne RP kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY PRASOWE. Załącznik 3

ARTYKUŁY PRASOWE. Załącznik 3 ARTYKUŁY PRASOWE Załącznik 3 "Szef MON: profesjonalizacja armii musi się udać", PAP - Artykuł nt. Konferencji Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP Szef MON: profesjonalizacja armii musi się udać 11.6. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /09 Starosty Pabianickiego z dnia 10 marca 2009 r. Polityka szkoleniowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach realizowana

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Rokosowo, 24-25.02.2009.

Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu. Rokosowo, 24-25.02.2009. Efektywne inicjatywy klastrowe istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu Rokosowo, 24-25.02.2009. Politechnika Poznańska w liczbach dziewięć wydziałów prawie 20 tys. studentów 25 kierunków studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE. SUPLEMENT DO DYPLOMU waŝny z dyplomem nr.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE. SUPLEMENT DO DYPLOMU waŝny z dyplomem nr. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNES/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych i pełnych informacji

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T W A W YśSZEGO 1 ) z dnia

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T W A W YśSZEGO 1 ) z dnia Projekt z dnia 9 grudnia 2014 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T W A W YśSZEGO 1 ) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy.

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy. WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH Magdalena Kotnis Wprowadzenie Zakres tematyczny obszaru Informatyki Ekonomicznej jest obszerny. Pierwsze próby zakreślenia

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego Białystok,17 marca 2011r. 1 Potrzeba i cel uchwalenia projektowanych zmian Analiza stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57 - 72 fax.

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57 - 72 fax. Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57 - 72 fax. 444-57 62 P/08/163 LWA 41038 1 2008 Pan st. chorąŝy sztab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z LOTNICTWEM W POLSCE

AKTUALNA SYTUACJA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z LOTNICTWEM W POLSCE 1 AKTUALNA SYTUACJA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z LOTNICTWEM W POLSCE Lotnictwo to dziedzina działalności współczesnego człowieka odgrywająca znaczącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym świata. Szybkość

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kielce, Sandomierz, 26 października 2016 r. Sz. P. Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa

Kielce, Sandomierz, 26 października 2016 r. Sz. P. Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/ Warszawa Kielce, Sandomierz, 26 października 2016 r. Sz. P. Jarosław Gowin Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Wniosek rektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac

Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac Aktualnie realizowane prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze C4ISR oraz perspektywa podjęcia nowych prac płk Piotr KOWALUK Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwo Obrony Narodowej Seminarium DNiSzW

Bardziej szczegółowo