XI Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XI Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty"

Transkrypt

1 PROGRAM XI KONFERENCJI OSKKO BLOK PROGRAMOWY - WARSZTAT DYREKTORA PRAKTYKA. ELEMENT PROTOKOŁU I SAVOIR VIVRE PRZY ORGANIZACJI WYDARZEŃ OFICJALNYCH. Agnieszka Staniszewska - zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta Krakowa, kierująca zespołem odpowiedzialnym za organizację uroczystości oficjalnych, specjalistka ws. społecznego i publicznego wymiaru komunikacji językowej. Zagadnienia: Ceremoniał, precedencja, savoir vivre, organizacja wydarzeń oficjalnych i przyjmowania ważnych gości. Właściwe planowanie minimalizujące ryzyko gaf i niezręcznych sytuacji, właściwe rozwiązania, wzmacniające u gości wrażenie, że przybyli do profesjonalnie zarządzanej placówki na profesjonalnie przygotowaną uroczystość. W jakim zakresie obowiązują nas sztywne wymogi protokolarne, a w jakich możemy zachować elastyczność? Praktyczne uwagi i wskazówki. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY W SZKOLE. Spotkanie z inspektorem PIP, z praktyką w inspekcji szkół. Jakie są pięty achillesowe placówek oświatowych, jeśli chodzi o prawo pracy? Czy dyrektor może korzystać z porad PIP w sytuacjach dotyczących stosowania prawa pracy? Co kontroluje PIP w szkołach? Przykłady z doświadczenia praktyka. Wewnątrzzakładowe źródła prawa w szkołach, nawiązanie stosunków pracy z nauczycielami ( forma kodeksowa i z karty nauczyciela), rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY W PRAKTYCE. Seminarium dla przedszkoli Seminarium dla szkoły podstawowej i gimnazjum Seminarium dla szkoły ponadgimnazjalnej W programie każdej grupy spotkania z parami: dyrektor i nauczyciel - lider ewaluacji wewnętrznej, prezentującymi dobrą praktykę realizowania nadzoru w wybranych placówkach. Zagadnienia: plan nadzoru pedagogicznego, skuteczna ewaluacja wewnętrzna, przykład raportu, wniosków z ewaluacji wewnętrznej, wypracowane w szkole narzędzia do obserwacji, kontroli, dokumentowanie nadzoru, w tym pracy zespołów nauczycielskich, planowanie działań do wniosków z ewaluacji, monitorowanie realizacji podstawy programowej, budowanie/realizacja koncepcji pracy szkoły. Prowadzący podzielą się z koleżankami i kolegami swoimi materiałami i opracowaniami. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI SWIAT. 3 spotkania z małymi szkołami, które parami: dyrektor i nauczyciel - lider ewaluacji wewnętrznej, prezentującymi dobrą praktykę realizowania nadzoru w wybranych placówkach. Zagadnienia: plan nadzoru pedagogicznego, skuteczna ewaluacja wewnętrzna, przykład raportu, wniosków z ewaluacji wewnętrznej, wypracowane w szkole narzędzia do obserwacji, kontroli, dokumentowanie AKTYWNOŚĆ RODZICÓWW SZKOLE I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ EDUKACJI. Krystyna Wardach, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu. Opis przykładu praktyki: Edukacja w szkole opiera się na mocnej i ciągle wzmacnianej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli, wpisana jest w codzienną organizację pracy szkoły i przedszkola (planowanie działań i organizacji pracy szkoły, ewaluacja tych działań, debaty rodzice-uczniowienauczyciele, systematyczne raporty o postępach dzieci, projekty środowiskowe, rodzice jako eksperci podczas zajęć lekcyjnych i projektowych, wspólne z rodzicami pisanie próbnego sprawdzianu,

2 wolontariat rodziców). Dzięki podjętej współpracy szkoła jest prawdziwie demokratyczna. WPROWADZENIE METODY PROJEKTU DO CODZIENNYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY. Anna Grzybowska, Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach. Opis przykładu praktyki: W szkole wprowadzono jeden dzień w tygodniu, podczas którego uczniowie wszystkich klas realizują projekty edukacyjne. Dzieci pracują w grupach różnowiekowych (kl. I-III i kl. IV-VI). Grupy projektowe składają się maksymalnie z 20 uczniów i pracują pod kierunkiem dwóch nauczycieli. Realizowane są projekty matematyczno-przyrodnicze, społeczno-obywatelskie oraz artystyczne. Uczniowie samodzielnie formułują problem, stawiają sobie cele, planują etapy realizacji, dokonują samooceny i oceny koleżeńskiej, a nauczyciele stosują ocenianie kształtujące. SZKOLNE CENTRUM NAUKI - UCZENIE SIĘ POPRZEZ BADANIE. Danuta Adamowicz, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Pezały w Purdzie. Opis przykładu praktyki: Wprowadzenie do dydaktyki szkolnej metod pracy opartych na badaniu, które mają służyć rozwojowi wiedzy, umiejętności uczenia się oraz wykorzystania istniejącego zasobu informacji do rozumienia otaczającego świata. Podczas zajęć uczniowie uczą się formułowania pytań, stawiania hipotez, analizowania informacji oraz wyciągania wniosków. Uczą się również pracy zespołowej, skutecznej komunikacji oraz myślenia kreatywnego, organizują zajęcia naukowe dla młodszych kolegów ze swojej i z innych szkół. Nauczyciele doskonalą umiejętność formułowania celów lekcji oraz określania kryteriów sukcesu a także doskonalą metody oceniania. WYRÓŻNIJ SIĘ LUB ZGIŃ... DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE JAKO ISTOTNY ELEMENT BUDOWANIA PRESTIŻU SZKOŁY WŚRÓD RODZICÓW I UCZNIÓW. Wojciech Kreft. Temat wspierany przez wydawnictwo PROGRA. Prowadzący odpowie na 3 główne pytania: Jak przyciągać do szkoły najlepszych uczniów? Jakie elementy budują prestiż placówki edukacyjnej? Jak spowodować aby szkoła wyróżniała się spośród innych, aby stała się upragnionym miejscem edukacji zarówno w oczach uczniów jak i ich rodziców. PODRĘCZNIKI NA TABLECIE W SZKOLE. Jakub Orczyk, Multiedukacja. W ramach prowadzonego od 2 lat projektu 600 Uczniów w 20 gimnazjach korzysta z podręczników interaktywnych największych polskich wydawców na urządzeniach mobilnych. Uczniowie nie korzystają z papierowych podręczników. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione wnioski i doświadczenia wynikające z realizacji projektu oraz z badań przeprowadzonych wśród Uczniów biorących udział w projekcie. Podczas spotkania omówiony zostanie wpływ wykorzystania podręczników mobilnych i tabletów na atrakcyjność szkoły dla Uczniów i ich Rodziców. Zostaną przedstawione skuteczne modele wdrożeniowe w szkołach publicznych i niepublicznych, omówione zostaną również wady i zalety zastąpienia publikacji papierowych przez oprogramowanie na urządzeniach mobilnych. Uczestnicy seminarium będą mieli okazję poznać koszty realizacji takiej metody pracy szkoły i kierunki rozwoju dla szkoły, gdzie każdy Uczeń "przynosi własne urządzenie" (Bring Your Own Device). UCZ I INSPIRUJ, CZYLI W JAKI SPOSÓB NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ OBLICZE EDUKACJI? Bartłomiej Postek, Prezes Funmedia Sp. z o.o. Jak w obliczu omawianych rewolucji kształtować jakość nauczania? Jak utrzymać aktywność i zaangażowanie uczniów w procesie kształcenia, w czasach powszechnego dostępu do niezliczonej ilości informacji? W jaki sposób sprawić, aby edukacja czerpała z dokonań nowych technologii? Celem prelekcji będzie ukazanie, w jaki sposób wykorzystywać osiągnięcia nowych technologii, aby realizować główne cele dydaktyczne - skutecznie utrzymywać uwagę, zwiększać motywację i wiedzę uczniów. E-klasa, to uczniowie chętni wiedzy i inspiracji oraz

3 nauczyciele otwarci na możliwości oferowane przez nowe technologie. Obydwa składniki są przyszłością edukacji na miarę XXI wieku. PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY W PRZYPADKACH UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA WYNIKAJĄCYMI Z ADHD, ZESPOŁU ASPERGERA I INNYCH ZWIĄZANYCH ZE STANEM ZDROWIA DZIECKA. Teresa Krysztofiak, redaktor naczelna "Poradnika Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce". Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Warsztat. przyczyny niepożądanych zachowań uczniów w klasie (zespół Aspergera, ADHD, obniżona norma intelektualna); diagnoza przyczyn i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez dyrektora szkoły; wpływ dzieci z zaburzeniami zachowania na środowisko klasy i szkoły; oczekiwane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów; postawy rodziców uczniów. sytuacje kryzysowa w klasie wynikająca z niewłaściwego zachowania ucznia (przykłady z praktyki); wypracowanie modelu/procedury działania w sytuacji kryzysowej; współpraca ze specjalistami, relacje z rodzicami uczniów, polityka informacyjna dyrektora szkoły w sytuacji kryzysowej; RUCH SŁUŻBOWY I OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY. SEMINARIUM. Edward Wiśniewski, OSKKO. Edukator, znany z Forum OSKKO Dyrek. Kompendium wiedzy niezbędnej do organizacji ruchu służbowego. Zachęcamy do przygotowania pytań dotyczących własnej praktyki. ZGŁOSZENIA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Adam Korzuch, Dyrektor Internet Community, zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Wbrew powszechnym przekonaniom placówki oświatowe powinny zgłaszać wybrane zbiory do centralnego rejestru GIODO. Rejestr można przeglądać na stronie: https://egiodo.giodo.gov.pl/search_basic.dhtml i proste zapytanie, np. Przedszkole czy Szkoła Podstawowa w polu Administrator danych pokazuje, że obowiązek rzeczywiście istnieje. Zagadnienia: podstawy prawne i wykładnie GIODO dot. zgłaszania zbiorów, jakie zbiory należy zgłosić, a które są zwolnione ze zgłaszania, jak przygotować materiały do zgłoszenia, jak prowadzić dokumentację, jak dokonać przykładowego zgłoszenia krok po kroku, dalsze działania po zgłoszeniu oraz aktualizacja zgłoszeń. BLOK PROGRAMOWY - POLITYKA OŚWIATOWA. SPOTKANIE Z MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, JOANNĄ KLUZIK-ROSTKOWSKĄ. Kolejna wizyta Ministra Edukacji Narodowej na Konferencji OSKKO największego ruchu społecznego polskich dyrektorów i osób zajmujących się profesjonalnym zarządzaniem w oświacie w historii polskiej edukacji. Przewidujemy wysłuchanie przez ministra dyskusji oraz informacje o pracach MEN. DYSKUSJA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ SYSTEMU WSPIERANIA ROZWOJU SZKÓŁ. Zaproszeni: ORE, MEN. Dyskusja, słabe i mocne strony dotychczasowych ustaleń, rekomendacje kadry

4 kierowniczej szkół dla przyszłego systemu, w tym status SORE, jakość szkoleń i przetargów, dobór kadry itd. BLOK PROGRAMOWY POŚWIĘCONY ROZWOJOWI DYDAKTYKI I PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE. WROCŁAWSKI TUTORING SZKOLNY. CZY MOŻLIWY JEST TUTORING W POLSKIEJ SZKOLE? Jarosław Traczyński. Fundacja Kolegium Tutorów. Program tutorski realizowany szósty rok we wrocławskich publicznych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie realizacji programu wypracowano szereg rozwiązań, które mogą być inspiracją dla innych szkół, chcących wprowadzać indywidualizację kształcenia i wychowania. Wykład. Warsztaty. JAK NIE NISZCZYĆ MOTYWACJI UCZNIÓW? EWOLUCJA BIOLOGICZNA A PROCESY UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA. DYDAKTYKA EWOLUCYJNA. Dr Marek Kaczmarzyk, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Śląskiego. Jak reprodukujemy wiedzę i umiejętności, jak wpływamy na ich zmienność i selekcję? Czy świadomie wykorzystujemy możliwości i bariery naszego mózgu? Co to takiego są emulator oraz hipokamp oraz jak nauczyciel może wykorzystywać ich możliwości w procesie uczenia uczniów? Jak dzięki prostym działaniom nauczyciela wyzwalać naturalne opiaty w mózgu ucznia, które pomogą mu w uczeniu się? Jak nauczyciel może wykorzystać wiedzę na temat ewolucyjnych procesów uczenia się w budowaniu swojego autorytetu? NEURODYDAKTYKA. NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ PRZYJAZNE MÓZGOWI. Dr Marzena Żylińska, NKJO w Toruniu, DSW we Wrocławiu. Czy chcemy przygotowywać młodych Polaków do roli kreatywnych, innowacyjnie myślących twórców, czy raczej będziemy wspierać naukę po śladzie i nagradzać tych, którzy potrafią powielać znane schematy i najlepiej się dostosować? Czy celem jest wychowanie ludzi umiejących wyrażać własne, czy cudze myśli? Czy szkoła ma ograniczać się do przekazywania informacji, czy powinna również rozwijać kreatywność, umiejętność pracy w grupie, czy zdolność wyszukiwania i selekcji informacji? Czy chcemy rozwijać u uczniów jedynie tzw. twarde kompetencje, które łatwo sprawdzić za pomocą testów, czy również miękkie, o które dopominają się pracodawcy? Czy miarą sukcesu edukacyjnego powinna być liczba zdobytych na teście punktów, czy raczej to, czy uczeń rozwinął w szkole swoje zainteresowania i zachował chęć do nauki? UŚWIADOMIONA SKUTECZNA KOMUNIKACJA O wyzwaniach komunikacji w ponowoczesnym świecie. Witold Kołodziejczyk - redaktor naczelny miesięcznika Edukacja i Dialog, autor innowacyjnego programu gimnazjum i liceum Collegium Futurum, ekspert Ośrodka Analitycznego ThinkTank, Apple Education Mentor, autor eksperckiego bloga Edukacja Przyszłości. Jednym z największych wyzwań współczesnego człowieka, nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale również ogólnym jest komunikacja. Niedostatki jej - zdaniem wielu ekspertów - są jednym z największych zagrożeń dla współczesnych organizacji. Porozumiewamy się pomiędzy sobą nie tak dobrze, jak byśmy chcieli, przez co nie zawsze jesteśmy w tej komunikacji skuteczni. W szkole uczniowie uczą się poprzez obserwowanie dorosłych. Jakie strategie nieświadomie powielają? W jaki sposób nauczyciele komunikują się między sobą? Jak komunikuje się z nimi dyrektor i wreszcie, w jaki sposób nauczyciele komunikują się z uczniami i ich rodzicami? Jakie zachowania modelujemy? W stworzonej przez Iwonę Majewską - Opiełkę koncepcji logodydaktyki mówi się o uświadomionej skutecznej komunikacji opartej na charakterze. O skuteczności takiego podejścia przekonują się nauczyciele w momencie, kiedy widzą efekty nowego sposobu komunikowania i bardzo szybko doceniają tę filozofię budowania nowych

5 relacji w szkole. Takie działanie jest w zgodzie z koncepcją Stephena Coveya, czy Marshalla Rosenberga. Uświadomiona skuteczna komunikacja ma zapewnić zarówno słuchanie i słyszenie tego, co chce nam przekazać nadawca, jak i takie mówienie, by maksymalnie zwiększyć szansę na to, że nasz komunikat zostanie właściwie odebrany. BLOK PROGRAMOWY - PRZYWÓDZTWO PROJEKT KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA DYREKTORÓW. WYKŁAD WSTĘPNY. Grzegorz Mazurkiewicz, Roman Dorczak, UJ. Zapowiedź systemu, którego pilotaż ORE/UJ rusza wkrótce. PRZYWÓDZTWO. BUDOWANIE KONCEPCJI PRACY SZKOŁY. Formułowanie celów dla szkoły, operacjonalizacja. Seminarium prezentujące przykład nowych szkoleń dla dyrektorów i kandydatów na dyrektorów. ORE/UJ. KULTURA ORGANIZACYJNA SKONCENTROWANA NA PROCESIE UCZENIA SIĘ. Warsztaty prezentujące przykład nowych szkoleń dla dyrektorów i kandydatów na dyrektorów. Wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli. ORE/UJ. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. NIEDZIELA, 9 MARCA 2014 R., ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 1 W KRAKOWIE, GODZ. 9:30 Tylko Członkowie OSKKO Sprawozdanie Zarządu. Relacja z prac OSKKO w roku Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uchwała o absolutorium dla Zarządu. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSKKO Dyskusja programowa, stanowisko OSKKO w sprawie podstawowych problemów oświaty. Plan działań na 2014 r. Program nadal jest rozwijany. Przewidujemy pojawienie się kolejnych szkoleń i dyskusji. Zastrzegamy możliwość zmian programu. Po aktualizacje zapraszamy na stronę

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA-

MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- Danuta Brzezińska MODELOWE WSPARCIE SZKOŁY PRZEZ NA- UCZYCIELA BIBLIOTEKARZA I ZASOBY BI- BLIOTEKI SZKOLNEJ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo