KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO"

Transkrypt

1 KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO Warszawa 2012

2 I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie kadry dowódczej szczebla strategicznego do współdziałania w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO Sylwetka absolwenta W wyniku realizacji szkolenia słuchacz powinien: a) w sferze poznawczej: omawiać zasady wypowiadania się i prowadzenia komunikacji w kryzysie, omawiać zasady organizacji zespołów prasowo-informacyjnych w sytuacji kryzysowej, omawiać zasady prowadzenia analizy zagrożeń i oceny ryzyka, wskazywać zakres odpowiedzialności i wyjaśniać zasady współpracy służb i podmiotów zabezpieczających imprezy masowe, omawiać zasady zabezpieczenia operacyjnego i logistycznego imprez masowych, omawiać zasady prowadzenia działań podczas zagrożeń CBRN, omawiać zasady zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych, b) w sferze praktycznej: współpracować z mediami, komunikować się w sytuacji kryzysowej, dokonywać analizy ryzyka, oceniać skutki zagrożeń, organizować zabezpieczenie operacyjne i logistyczne imprez masowych, prowadzić działania podczas zagrożeń CBRN, organizować dekontaminację i zabezpieczenie socjalne, prowadzić segregację poszkodowanych, c) w sferze motywacyjnej, mieć ukształtowane postawy w zakresie: odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, odpowiedzialności za zdrowie i życie ludzi. 3. Warunki przyjęcia na szkolenie W szkoleniu mogą uczestniczyć: dowódcy podoperacji stadion, dowódcy odcinka CBRN, dowódcy podoperacji strefa kibica, zastępcy dowódcy podoperacji strefa kibica, szefowie sztabu komendanta miejskiego PSP, zastępcy komendanta miejskiego PSP ds. operacyjnych, członkowie sztabu komendanta miejskiego PSP ds. rozpoznawania zagrożeń, szefowie sztabu komendanta wojewódzkiego PSP,

3 członkowie sztabu komendanta wojewódzkiego PSP ds. logistyki, członkowie sztabu komendanta wojewódzkiego PSP inni niż wymienieni powyżej, rzecznicy prasowi komendanta wojewódzkiego PSP, przedstawiciele KCKRiOL KG PSP.

4 II. REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 1. Organizacja szkolenia a) Szkolenie organizowane jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej. b) Podstawą organizacji procesu dydaktycznego jest plan nauczania. Podstawową formą nauczania jest lekcja, której odpowiada jedna godzina dydaktyczna trwająca 45 minut. Dopuszcza się łączenie jednostek lekcyjnych. c) Na szkolenie przewidziano 31 godzin dydaktycznych. d) Zajęcia teoretyczne z poszczególnych tematów należy przeprowadzić w pierwszym dniu szkolenia. e) Osoby, które ukończą szkolenie otrzymują zaświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku. 2. Zalecenia i wskazówki metodyczne a) Zajęcia należy prowadzić w grupach od 20 do 25 osób. b) Grupa szkoleniowa na zajęciach praktycznych nie może przekraczać 6 osób. c) Zajęcia należy realizować w pomieszczeniach wyposażonych zarówno w proste, jak i techniczne środki dydaktyczne oraz odpowiadających warunkom higieny szkolnej. d) Zajęcia praktyczne należy realizować w formie warsztatów. e) Scenariusze zajęć powinny dotyczyć zdarzeń niebezpiecznych w strefach kibica, na dworcach kolejowych/autobusowych, stadionach. f) Tematykę dotyczącą rozpoznawania zagrożeń dla obszarów miast-gospodarzy należy zrealizować na podstawie Sposobu opracowania oceny zagrożeń na obszarze powiatu wg zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. g) W trakcie realizacji zajęć z tematu Zabezpieczenie operacyjne i logistyczne należy zwrócić uwagę słuchaczy, na uwzględnianie w planowaniu zabezpieczenia wniosków z analiz zagrożeń i oceny ryzyka. h) Scenariusze zajęć praktycznych z tematu Zabezpieczenie operacyjne i logistyczne powinny zawierać przede wszystkim następujące elementy: wypracowanie koncepcji zabezpieczenia imprezy masowej, analiza możliwości ksrg (w tym podmiotów wspomagających) na poziomie miasta /powiatu bilans sił (I i II rzut w aspekcie poziomu gotowości); bilans sił poziomu wojewódzkiego i centralnego; budowa struktury zarządczej (dowodzenia); organizacja łączności; organizacja wsparcia logistycznego operacji zabezpieczenia. i) Temat CBRN i organizacja dekontaminacji należy zrealizować w oparciu o następujące scenariusze: atak terrorystyczny z użyciem sarinu na dworcu, celowe podpalenie na jednej z trybun stadionu (organizacja i zadania zespołu CBRNE), użycie brudnej bomby w pobliżu strefy kibica (biologiczne, chemiczne, radiacyjne), organizacja dekontaminacji w mieście-gaspodarzu. W trakcie omawiania zagadnienia dotyczącego skutków zdrowotnych użycia sarinu, należy przeprowadzić symulację komputerową pokazującą skutki użycia różnych ilości sarinu. j) Zajęcia praktyczne z tematu Komunikacja w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem specyfiki PSP należy realizować w formie podgrywek prowadzonych w ramach zajęć praktycznych z pozostałych tematów.

5 3. Plan nauczania L.p. Temat Liczba godzin T P R 1. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem specyfiki PSP Rozpoznawanie zagrożeń Zabezpieczenie operacyjne i logistyczne Zagrożenia CBRNE i organizacja dekontaminacji Zdarzenia masowe RAZEM: T - zajęcia teoretyczne, P zajęcia praktyczne, R - razem

6 III. TREŚCI KSZTAŁCENIA 1. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem specyfiki PSP 3T, 3P Materiał nauczania: rodzaje sytuacji kryzysowych; zasady prowadzenia komunikacji w kryzysie; sposoby wypowiadania się w sytuacji kryzysowej; metody działania przynoszące korzyści i straty w trudnych sytuacjach; organizacja pracy zespołów prasowo-informacyjnych w sytuacji kryzysowej. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć: rozróżnić sytuacje kryzysowe, omówić metody zachowania się mediów podczas sytuacji kryzysowych, omówić metody komunikacji z mediami podczas kryzysu, wyjaśnić zasady tworzenia materiału prasowego (informacja prasowa, komunikat, oświadczenie, metoda pytań i odpowiedzi), opracować materiał prasowy (informacja prasowa, komunikat, oświadczenie, metoda pytań i odpowiedzi), skomunikować się w sytuacji kryzysowej, wskazać metody działania przynoszące korzyści i straty w trudnych sytuacjach, omówić i stosować techniki wychodzenia z kryzysu, współpracować z mediami, omówić metody przepływu informacji i pracy zespołu prasowego grupy MSW podczas Euro 2012 oraz pracę sztabu kryzysowego. 2. Rozpoznawanie zagrożeń 1T, 5P Materiał nauczania: podstawy prawne czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną; metodyka oceny zagrożenia; analiza zagrożeń dla obszarów miast gospodarzy turnieju EURO 2012; karty charakterystyki obiektów związanych z organizacją EURO 2012; metodyka oceny ryzyka dla obiektów związanych z organizacją EURO 2012; arkusze oceny ryzyka; metodyka oceny skutków potencjalnych zagrożeń pożarowo-wybuchowych oraz chemicznych; modelowanie skutków potencjalnych zagrożeń z wykorzystaniem programu ALOHA. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć: wskazać podstawy prawne czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez PSP, omówić metodykę oceny zagrożenia, przeanalizować zagrożenie dla obszarów miast gospodarzy turnieju EURO 2012, scharakteryzować karty charakterystyki obiektów związanych z EURO 2012, wskazać sposób wykorzystania danych zawartych w kartach charakterystyki obiektu, sporządzić kartę charakterystyki obiektu związanego z EURO 2012, określić możliwe scenariusze zdarzeń niebezpiecznych, omówić metodykę oceny ryzyka dla obiektów związanych z EURO 2012,

7 przeanalizować arkusz oceny ryzyka sporządzanego dla obiektów związanych z EURO 2012, przedstawić sposób wykorzystania arkuszy oceny ryzyka, omówić metodykę oceny skutków potencjalnych zagrożeń pożarowo-wybuchowych oraz chemicznych, oszacować zasięgi stref i skutków uwolnień substancji niebezpiecznych przy wykorzystaniu programu komputerowego ALOHA, nanieść strefę zagrożenia na mapy. 3. Zabezpieczenie operacyjne i logistyczne 2T, 6P Materiał nauczania: podstawy prawne operacyjnego zabezpieczenia imprez masowych; cel operacyjnego zabezpieczenia imprez masowych EURO 2012; gotowość podczas realizacji zabezpieczenia w aspekcie zagrożeń i oceny ryzyka; zabezpieczenie wewnętrzne imprezy masowej siłami organizatora, a zadania zewnętrznych służb i podmiotów zabezpieczających; zasady współdziałania służb i podmiotów uczestniczących w zabezpieczeniu; kalkulacja sił ksrg dla potrzeb zabezpieczenia imprezy masowej EURO 2012 (siły I i II rzutu); struktura zarządzania podczas zabezpieczenia imprezy masowej EURO 2012; organizacja łączności; organizacja wsparcia logistycznego operacji zabezpieczenia turnieju EURO 2012; dokumentacja operacyjnego zabezpieczenia turnieju plany operacji; koszty zabezpieczenia (przygotowania oraz operacji i działań). Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć: wskazać podstawy prawne operacyjnego zabezpieczenia imprez masowych, wskazać cel operacyjnego zabezpieczenia imprez masowych EURO 2012, omówić zasady osiągania gotowości podczas realizacji zabezpieczenia w aspekcie zagrożeń i oceny ryzyka, wskazać zadania zewnętrznych służb i podmiotów zabezpieczających imprezy masowe, omówić zasady i możliwości wykorzystania sił organizatora w trakcie prowadzenia działań, wyjaśnić zasady współdziałania służb i podmiotów uczestniczących w zabezpieczeniu, wyjaśnić zasady kalkulacji sił ksrg dla potrzeb zabezpieczenia imprezy masowej EURO 2012, dokonać analizy możliwości ksrg na poziomie miasta/powiatu, województwa i na poziomie centralnym, omówić strukturę zarządzania podczas zabezpieczania imprezy masowej, zbudować strukturę zarządzania (dowodzenia), omówić zasady organizacji łączności, zbudować łączność, omówić zasady organizacji wsparcia logistycznego operacji zabezpieczenia, wymienić i omówić elementy składowe planu operacji oraz wskazać możliwości ich wykorzystania, omówić zasady obliczania kosztów operacji zabezpieczenia.

8 4. Zagrożenia CBRN i organizacja dekontaminacji 1T, 5P Materiał nauczania: podstawy prawne dotyczące zagrożeń CBRN, organizacji akcji i zarządzania kryzysowego; podstawowe pojęcia: CBRN, środki masowego rażenia, terroryzm, bioterroryzm, terroryzm radiologiczny, bojowe środki chemiczne, brudne bomby; zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi wynikające z zagrożeń CBRN; zasady prowadzenia działań podczas zagrożeń CBRN; planowanie i organizacja ewakuacji podczas zagrożeń CBRN; dekontaminacja i zabezpieczenie socjalne; współdziałanie z zarządzaniem kryzysowym, służbami, inspekcjami, specjalnymi jednostkami wojska (zespoły rozpoznania biologicznego, chemiczno-radiacyjne zespoły awaryjne). Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć: wskazać podstawy prawne dotyczące zagrożeń CBRN, organizacji akcji i zarządzania kryzysowego, wyjaśnić podstawowe pojęcia: CBRN, środki masowego rażenia, terroryzm, bioterroryzm, terroryzm radiologiczny, bojowe środki chemiczne, brudne bomby, omówić wpływ wystąpienia zagrożenia CBRN na zdrowie ludzi na przykładzie sarinu, omówić zasady prowadzenia działań podczas zagrożeń CBRN, poprowadzić działania podczas zagrożeń CBRN, wyjaśnić zasady planowania i organizacji ewakuacji podczas zagrożeń CBRN, zaplanować i zorganizować ewakuację podczas zagrożeń CBRN, wyjaśnić zasady organizacji dekontaminacji i zabezpieczenia socjalnego, zorganizować dekontaminację i zabezpieczenie socjalne, omówić zasady współdziałania z zarządzaniem kryzysowym, służbami, inspekcjami, specjalnymi jednostkami wojska (zespoły rozpoznania biologicznego, chemicznoradiacyjne zespoły awaryjne), współdziałać z zarządzaniem kryzysowym, służbami, inspekcjami, specjalnymi jednostkami wojska (zespoły rozpoznania biologicznego, chemiczno-radiacyjne zespoły awaryjne). 5. Zdarzenie masowe 1T, 5P Materiał nauczania: podstawy prawne funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; organizacja ratownictwa medycznego w ramach ratownictwa zintegrowanego; zabezpieczenie medyczne działań ratowniczych; wyposażenie podmiotu ratowniczego w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy; rola i zadania koordynatora medycznych działań ratowniczych; prowadzenie segregacji pierwotnej poszkodowanych w sytuacji zdarzenia mnogiego lub masowego kwalifikowanie do poszczególnych grup segregacji, kolory segregacyjne; karta udzielonej pomocy; zasady prowadzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia aktów terrorystycznych;

9 zasad organizacji wsparcia psychicznego dla ofiar zdarzenia. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć: wskazać podstawy prawne funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, omówić organizację ratownictwa medycznego w ramach ratownictwa zintegrowanego, wyjaśnić zasady zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych, omówić i wskazać wyposażenie podmiotu ratowniczego w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, omówić rolę i zadania koordynatora medycznych działań ratowniczych, omówić zasady prowadzenia segregacji pierwotnej poszkodowanych w sytuacji zdarzenia mnogiego lub masowego, wyjaśnić zasady kwalifikowania do poszczególnych grup segregacji, przyporządkować poszkodowanych do poszczególnych grup segregacji, zastosować kolory segregacyjne, omówić zasady wypełniania karty udzielonej pomocy, wypełnić kartę udzielonej pomocy, omówić zasady prowadzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia aktów terrorystycznych, omówić zasady organizacji wsparcia psychicznego dla ofiar zdarzenia.

10 Literatura 1. M. Kowalczyk, S. Rump, Z. Kołaciński Medycyna katastrof chemicznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa J. Konieczny, J. Ranecki Ratownictwo chemiczno-medyczne. Garmond Oficyna Wydawnicza Poznań. Poznań-Warszawa 2007.

11 Strona pierwsza Załącznik... (pieczęć podłużna) ZAŚ WIADCZENIE... (imię i nazwisko) urodzon... dnia... r. w... woj.... ukończył... szkolenie dla kadry dowódczej szczebla strategicznego przeprowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w okresie od... r. do... r. według programu z dnia... zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej..., dnia...r. (miejscowość) Nr... ORGANIZATOR... (pieczęć, podpis)

12 Strona druga L.p. Temat Liczba godzin T P R 1. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych z uwzględnieniem specyfiki PSP Rozpoznawanie zagrożeń Zabezpieczenie operacyjne i logistyczne Zagrożenia CBRNE i organizacja dekontaminacji Zdarzenia masowe RAZEM: T - zajęcia teoretyczne, P zajęcia praktyczne, R - razem

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA Warszawa 2011 Program w zakresie treści kształcenia opracowano na podstawie wyników przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI SPIS TREŚCI Lp. Treść 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU 1.1.

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008

REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH REALIZACJA ZADAŃ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO GASNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2008 Katowice, 13 lutego 2009 REALIZACJA ZADAŃ KSRG W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA POLICYJNEGO ZABEZPIECZENIA TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012

RAPORT KOŃCOWY PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA POLICYJNEGO ZABEZPIECZENIA TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 RAPORT KOŃCOWY PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA POLICYJNEGO ZABEZPIECZENIA TURNIEJU FINAŁOWEGO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 Warszawa, marzec 2013 roku Strona 1 z 184 Wyjaśnienie skrótów użytych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 140

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 140 Warszawa, dnia 1 maja 015 r. Poz. 140 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 DECYZJA Nr 158 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 015 r. w sprawie realizacji szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I. W odniesieniu do uwag dotyczących kwestii organizacyjnych zawartych w projekcie aktu: 1. Uwaga nieuwzględniona Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki Program nauczania Autor: Mieczysław Borowiecki Wstęp Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Bezpieczeństwo wewnętrzne

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Bezpieczeństwo wewnętrzne Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Bezpieczeństwo wewnętrzne REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE W SPECJALNOŚCIACH:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 2 Spis treści Wprowadzenie 5 I. Założenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 1 Moduł programowy kształcenia w zawodzie technik logistyk w oparciu o Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe Technik logistyk 333107 2 Spis treści CZĘŚĆ I: PODEJŚCIE MODUŁOWE... 5 SZKOLNY

Bardziej szczegółowo