Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie kapitału intelektualnego dla regionu w oparciu o wysoko wykwalifikowaną własną kadrę, nowoczesną bazę naukowobadawczą i wysokiej jakości badania naukowe. Mocne strony: Analiza SWOT perspektyw rozwoju Wydziału Pracownicy naukowo-dydaktyczni dla których Wydział stanowi podstawowe miejsce pracy. Ich liczba i kompetencje pozwoliły w ostatnim czasie znacząco poszerzyć ofertę dydaktyczną Wydziału o kierunki cieszące się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży oraz przychylnością regionalnych pracodawców. Nowoczesna naukowa i dydaktyczna baza aparaturowa i lokalowa. Duża jej część została oddana do użytku dzięki pozyskanym przez Wydział i Uczelnię w latach znaczącym środkom finansowym. Wydział jest liderem w Uniwersytecie pod względem inwestycji w rozwój infrastruktury naukowej. Kierunki studiów prowadzone przez Wydział. Prowadzone są studia w zakresie nauk matematycznych, fizycznych i technicznych I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (licencjackie, inżynierskie i magisterskie o profilach ogólnoakademickich i praktycznych), a także III stopnia wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN, oraz studia podyplomowe. Kierunki studiów prowadzone są według programów kształcenia na różnych specjalnościach zorientowanych głównie na potrzeby rynku pracy. Świadczy o tym fakt, że kierunki matematyka, informatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika i fizyka techniczna są wspierane przez program ministerialny kierunków zamawianych, jak również zwiększająca się pomimo wyraźnie zaznaczającego się niżu demograficznego liczba studentów Wydziału. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Utrzymanie stałego tempa wzrostu liczby publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Utrzymanie stałego poziomu rekrutacji studentów dzięki elastyczności programów kształcenia uwzględniających zmiany na rynku pracy. Utrzymanie na stałym poziomie stanu kadry naukowo-dydaktycznej, w szczególności w gronie pracowników samodzielnych. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału oparty na rozwoju własnej kadry naukowej i infrastruktury naukowo-dydaktycznej, na programach kształcenia dostosowanych do Krajowych Ram Kwalifikacji przy udziale regionalnych pracodawców, a także na efektywnych procedurach weryfikacji efektów kształcenia i organizacji toku studiów. Umiędzynarodowienie działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału. W ramach wielu umów międzynarodowych pracownicy Wydziału prowadzą aktywną 1

2 współpracę naukową, której przejawem są wspólne publikacje, projekty badawcze, staże naukowe, wizyty studyjne i in. Pracownicy i studenci korzystają z międzynarodowych programów Erasmus, Comenius a także z programów uniwersyteckich zorientowanych na międzynarodową współpracę, między innymi UR nowoczesność i przyszłość regionu, Budowa potencjału dydaktycznego na poziomie europejskim, Nowoczesne technologie stosowane w przemyśle lotniczym. Organizacja staży studentów w przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie Podkarpacia, a także studiów podyplomowych zorientowanych głównie na lokalny rynek pracy. Działania na rzecz środowiska gospodarczego regionu ukierunkowane w strategicznych projektach wydziałowych Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej i Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Szanse: Staże studenckie i absolwenckie. Biuro Karier monitorujące losy absolwentów uczelni. Informacje uzyskiwane poprzez staże, biuro i inne źródła mają służyć ciągłemu rozwojowi programów kształcenia na różnego rodzaju studiach, w tym podyplomowych. Uruchomione w 2013 roku nowe laboratoria naukowo-badawcze, w tym wyposażone w unikatową aparaturę: technologii materiałów dla przemysłu (7 pracowni), inżynierii wytwarzania (7 pracowni), spektroskopii materiałów (4 pracownie), sterowania układami mechanicznymi (5 pracowni), badań i kontroli środowiska (5 pracowni), badań struktury materii (6 pracowni), informatyki stosowanej (9 pracowni), zagadnień społeczeństwa informacyjnego (5 pracowni), matematyki stosowanej (3 pracownie), luminescencji w nanostrukturach, magneto-transportu elektronowego przy ultra-niskich temperaturach i in. Stwarza to szansę na istotne przyspieszenie rozwoju kadry naukowej i jej udziału w badaniach prowadzonych z użyciem nowoczesnych technologii, ukierunkowanych na uzyskanie praktycznych efektów i publikowanie ich opisu w wysokiej rangi międzynarodowych czasopismach naukowych. Uruchomione nowe kierunki studiów zorientowane na nowoczesne technologie i aktualne potrzeby rynku pracy, między innymi: inżynieria materiałowa, mechatronika, inżynieria bezpieczeństwa. Uruchomiono również nowe specjalności: na kierunku fizyka techniczna nanoelektronikę; na kierunku inżynierii materiałowej nanotechnologia i materiały nanokompozytowe; na międzywydziałowym kierunku biotechnologia nanomateriały. Ponadto wydział prowadzi klasy akademickie w szkołach regionu oraz różnorodne studia podyplomowe. Stwarza to szansę na utrzymanie stałego poziomu rekrutacji, a także na dobre przygotowanie absolwentów studiów do wymogów współczesnego rynku pracy zorientowanego na wysokie technologie. Intensywne działania ukierunkowane na uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych, co stworzyłoby możliwość uruchomienia studiów III stopnia na Wydziale i istotnie umocniłoby jego pozycję w Uniwersytecie. Planuje się też uzyskanie uprawnień habilitacyjnych z fizyki. Szersze wykorzystanie stypendiów post doktorskich i staży naukowych w celu przyspieszenia postępowań habilitacyjnych dla pracowników Wydziału w ramach już funkcjonujących umów międzynarodowych. Wydział jest w pełni przygotowany do prowadzenia procesu dydaktycznego w języku angielskim dla studentów z zagranicy. 2

3 Kontynuacja realizowanych projektów oraz aktywne włączenie się w nowe projekty wpisujące się w kolejne strategiczne plany regionalne na lata , w ramach nowych programów europejskich. Słabe strony: Niewystarczająco jeszcze rozwinięty system monitoringu losów absolwentów. Brak kadry samodzielnych pracowników naukowych na kluczowym dla Wydziału kierunku informatyka, na poziomie umożliwiającym wystąpienie w najbliższej przyszłości o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Niewystarczająca oferta dydaktyczna na kierunkach fizyka, fizyka techniczna i matematyka skutkująca niską rekrutacją. Brak uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych skutkujący brakiem zadowalającej dynamiki w rozwoju kadry naukowej w dziedzinie nauk matematycznych. Niedostateczny udział w programach badawczych i edukacyjnych finansowanych przez NCN, NCBiR oraz Unię Europejską. Nie zostały uruchomione stałe studia w języku angielskim, co skutkuje brakiem stałych grup studenckich spoza kraju. Niewystarczający poziom współpracy z partnerem regionalnym Politechniką Rzeszowską w planie rozwoju nowych form działalności naukowej i aplikacyjnej na rzecz Podkarpacia. Zagrożenia: Brak uprawnień habilitacyjnych z fizyki utrudnia możliwości tworzenia nowych kierunków studiów wynikających z potrzeb regionu. Trudność pozyskiwania samodzielnych pracowników do minimum kadrowego w celu pozyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk w zakresie informatyki. Brak studiów doktoranckich ogranicza przyspieszony rozwój młodej kadry naukowej z nauk fizycznych i matematycznych. Niewystarczający poziom finansowania Wydziału. Ewentualny odpływ studentów z powodu braku studiów w języku angielskim. Strategia rozwoju Wydziału wynikająca z analizy SWOT Założenia strategii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego są zgodne ze strategią Uniwersytetu Rzeszowskiego i obejmują następujące cele rozwojowe: o Kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy i aktualnym stanem nauk matematycznych, fizycznych, informatycznych, technicznych oraz ich zastosowań, realizowane ze szczególną troską o ich jakość i praktyczne zastosowanie, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez różnorodne interdyscyplinarne formy kształcenia, rozwijanie oferty studiów podyplomowych oraz innych form dokształcania. 3

4 o Podniesienie ilości, jakości i efektywności badań naukowych w matematyce, fizyce, informatyce, naukach technicznych, między innym w zakresie takim jak matematyka finansowa, biomatematyka, biofizyka, inżynieria nanostruktur, inżynieria medyczna, mechatronika i inżynieria bezpieczeństwa, zapewniających Wydziałowi stałą obecność w krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowo-badawczych i aplikacyjnych, a także szczególna dbałość o rozwój młodej kadry naukowej w tym kadry pracowników samodzielnych. o Systemowe i profesjonalne budowanie relacji ze społeczno-gospodarczym środowiskiem regionu poprzez zaangażowanie w różnorodne badania na rzecz innowacyjnej gospodarki, poprzez transfer wiedzy nowoczesnych technologii do przemysłu, a także poprzez rozbudowę praktycznych specjalizacji programów nauczania i upowszechnianie nauki w szkołach w różnych formach, w tym przez klasy akademickie, koła naukowe, olimpiady szkolne, organizowanie otwartych dni nauki, a także przez uruchomienie klas akademickich dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół regionu. Strategiczny naukowy kierunek rozwoju Wydziału zakłada szczególną troskę o rozwój młodej, samodzielniej kadry naukowej w dziedzinach nauk matematycznych, fizycznych, informatycznych i technicznych. Celowi temu podporządkowane są wydziałowe inwestycje mające na celu rozwój własnej infrastruktury naukowo-badawczej, zwłaszcza unikatowej bazy aparaturowej pozwalającej prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie. Otwiera to także szanse dla międzynarodowej współpracy naukowej na bazie wydziałowych centrów, laboratoriów i pracowni badawczych oraz dla szerszego udziału w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii wspólnie z otoczeniem gospodarczym. Wśród naukowych celów szczegółowych wymienić należy jako pierwszorzędne: uzyskanie uprawnień doktorskich z matematyki, uzyskanie uprawnień habilitacyjnych z fizyki, uzyskanie uprawnień doktorskich z nauk technicznych. Uzyskanie powyższych uprawnień daje możliwość uruchomienia studiów doktoranckich na kierunkach prowadzonych na Wydziale oraz studiów podyplomowych w zakresie nowoczesnych technologii i nowych dziedzin wiedzy co przełoży się w znaczący sposób na rozwój kadry naukowej i badawczej Uczelni i Województwa, podwyższenie jakości kształcenia oraz poszerzy ofertę edukacyjną dla Podkarpacia. W planach rozwoju dydaktyki na Wydziale przewidziane jest uruchomienie szeregu nowych specjalizacji w ramach już prowadzonych kierunków studiów. W szczególności, poszerzenie matematyki o praktyczne specjalności takie jak statystyka, w tym statystyka medyczna, biomatematyka, modelowanie matematyczne w nano- i biosystemach. Do specjalizacji matematycznej o profilu matematyka w finansach i bankowości dołączy nowy kierunek informatyka i ekonometria. Kierunek fizyka zamierza się poszerzyć o inżynierskie specjalności z biofizyki. W planach jest poszerzenie 4

5 kierunku fizyka techniczna o inżynierskie specjalności: nanoelektronika i optyka medyczna. Przewiduje się też rozwój nowych kierunków i specjalności o profilach technicznych, w szczególności o biocybernetykę, inżynierię medyczną i inżynierię produkcji. Informatykę poszerzy się o specjalność bioinformatyka. Wydział dba także o rozwój międzywydziałowych form kształcenia, w szczególności na kierunkach biotechnologia i informatyka i ekonometria. Wydział planuje udział w uruchomieniu na UR klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej w projekcie Liceum UR. W stałych planach Wydziału przewiduje się kontynuację prowadzenia klas akademickich w liceach regionu, udział w organizacji olimpiad szkolnych. Najbliższym celem jest uruchomienie w nowej siedzibie Wydziału nowych laboratoriów i pracowni naukowo-badawczych w ramach Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, a także uruchomienie nowych laboratoriów i pracowni naukowo-dydaktycznych oraz nowych specjalności na bazie Centrum Dydaktyczno- Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Uruchomienie tych Centrów wiąże się także z potrzebą pozyskania grantów naukowo-badawczych, innowacyjnych i szkoleniowych zapewniających płynność finansową Wydziału. 5

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Załącznik do uchwały nr 44/2013 z dnia 22.11.2013 r. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju UMW

Strategia rozwoju UMW Strategia rozwoju UMW 2014 2020 1 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Założenia Strategii... 4 2.1 Potencjał Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu... 4 2.2 Analiza SWOT... 7 3 Model Strategii... 9 4 Misja,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na lata 2013-2016

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr 31/2012/2013 Senatu PWSZ w Nysie z 22.03.2013 r. STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na lata 2013-2016 Nysa 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 AUTORZY PROJEKTU...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata 2014-2020

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu nr 12/2014 z dnia 25 marca 2014 roku Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. na lata 2014 2020 Załącznik do Uchwały nr 262/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dnia 14 listopada 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014 2020 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo