ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR"

Transkrypt

1 tel ; faks Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku Gdańsk, ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski wraz z Kaszubskim Uniwersytetem Ludwym z siedzibą w Wieżycy, realizując prjekt pn. Mój cel-praca współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki Prirytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Pprawa dstępu d zatrudnienia raz wspieranie aktywnści zawdwej w reginie, Pddziałanie Wsparcie sób pzstających bez zatrudnienia na reginalnym rynku pracy Zaprasza d złżenia ferty na przeprwadzenie kursu zawdweg- Specjalista d spraw kadr, płac i HR I. Opis przedmitu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest przeprwadzenie kursu zawdweg Specjalista d spraw kadr, płac i HR (zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia r., w sprawie kwalifikacji zawdów i specjalnści na ptrzeby rynku pracy raz zakresu jej stswanie- kd zawdu (specjalista ds. kadr), (specjalista ds. wynagrdzeń), , (specjalista d spraw rekrutacji pracwników) raz przeprwadzenie egzaminu sprawdzająceg dla 2 uczestników prjektu Mój cel-praca. Kurs musi trwać minimum 290 gdzin i bejmwać przynajmniej następujące zagadnienia: Praw pracy d pdstaw Czas pracy Pzyskiwania pracwników, metdy pszukiwania pracwnika Opisy stanwisk pracy Rekrutacja Selekcja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

2 tel ; faks Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku Rzmwa rekrutacyjna Wprwadzenie nweg pracwnika (adaptacja) Ocena pracy i pracwników Mtywwanie pracwników Rzwój pracwników: szklenia, budwanie ścieżek karier, zarządzanie talentami Ocena kreswa pracwnika Wynagrdzenie ze stsunku pracy d pdstaw Pdstawwe infrmacje dtyczące ubezpieczeń spłecznych ĆWICZENIA PRAKTYCZNE w wyliczaniu wynagrdzenia z uwzględnieniem sytuacji szczególnych Twrzenie listy płac w parciu różne elementy wynagrdzenia raz ustalanie zbwiązań budżetwych- ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Obliczanie wynagrdzenia za pracę wyknywaną na pdstawie umwy zlecenia i umwy dzieł- ĆWICZENIA Obwiązki płatnika w zakresie rzliczeń miesięcznych i rcznych z US z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT- 11, PIT-12, PIT-40) Prgram PŁATNIK- ĆWICZENIA PRZY KOMPUTERZE (celem jest biegłe pruszanie się p prgramie) Odprawy, dszkdwania i rekmpensaty na liście płac- zasady ustalania Wynagrdzenie wypłacane p śmierci pracwnika- sby uprawnine i spsób rzliczenia (ZUS, pdatek) Symfnia Kadry i Płace- ĆWICZENIA przy kmputerze Rzliczanie pracwników niepełnsprawnych z dfinanswania przez PFRON, SODiR- ĆWICZENIA Prgram OPTIMA- ĆWICZENIA przy kmputerze (celem jest biegłe pruszanie się w prgramie) Współpraca z instytucjami kntrlującymi II. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Lkalizacja: Kścierzyna/Kartuzy/Trójmiast Przewidywany termin realizacji zamówienia (uzależniny d daty rzpczęcia kursu): Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

3 tel ; faks Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku III. Kryteria jakściwe zamówienia: 1. Wyknawca musi legitymwać się statusem instytucji szkleniwej w rzumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. prmcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednlity- Dz. U. z 2008 r. Nr 69, pz. 415 ze zm.), wpisanej d rejestru instytucji szkleniwych raz psiadać niezbędne uprawnienia d przeprwadzenia szkleń zawdwych i specjalistycznych. 2. Zajęcia muszą dbywać się przy użyciu kmputerów/laptpów i kmputerwych prgramów Symfnia Kadry i Płace, Płatnik raz OPTIMA 3. Każdy uczestnik trzymuje w cenie kursu: Pdręcznik Dkumentacja i ewidencja pracwnicza Książka Kdeks pracy (aktualne wydanie) Skrypt Praw pracy Skrypt ZUS kmentarz d Ustawy świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie chrby, macierzyństwa Skrypt Płace wybrane zagadnienia z rku 2014 Pracwnicze teczki ABC Płytę instalacyjną systemu Symfnia, Optima, Płatnik wraz z kurswymi bazami i pdręcznikiem elektrnicznym Zestawy wzrów dkumentów kadrw płacwych, wydruków Materiały biurwe (długpis, zeszyt/ntatnik) 4. Wyknawca zapewni uczestnikm ubezpieczenie NNW na czas realizacji kursu. 5. Wyknawca musi zapewnić zaplecze dstswane d prwadzenia kursów zawdwych tj. sala szkleniwa z knami, wypsażna w stły i krzesła, z dstępem d WC; sala pwinna mieścić minimum 3 sby; świetlenie sali pwinn być dstswane d pracy przy kmputerze a sala pwinna być wietrzna lub klimatyzwana. Miejsce dbywania zajęć musi być wypsażne w rzutnik multimedialny, ekran, tablicę flipchart raz sprawny sprzęt kmputerwy wraz z niezbędnymi prgramami d przeprwadzenia kursu z zakresu kadr i płac tj. Prgram Płatnik raz prgram Symfnia kadry i płace, Optima. 6. Wyknawca zbwiązuje się d prwadzenia kursu zgdnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy raz zapznania uczestników z bwiązującymi przepisami BHP. 7. Zajęcia teretyczne i praktyczne muszą być prwadzne przez uprawninych instruktrów/wykładwców psiadających kierunkwe wykształcenie/kwalifikacje niezbędne d prwadzenia teg typu kursów. 8. Łączna dpuszczalna ilść uczestników w ramach kursu 5 sób. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

4 tel ; faks Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku 9. Wyknawca zbwiązuje się prwadzić dziennik zajęć, sprawdzać listę becnści uczestników kursu a także dbać frmalnści związane z imiennymi ptwierdzeniami dbiru materiałów szkleniwych, zaświadczeń/certyfikatów. 10. Wyknawca zbwiązany jest d zamieszczenia lgtypów Unii Eurpejskiej i Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki raz infrmacji współfinanswaniu na wszystkich dkumentach związanych z kursem (materiały szkleniwe, listy becnści, zaświadczenia ukńczeniu kursu) a także znaczenia miejsca dbywania zajęć, zgdnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiająceg. 11. W celu intensyfikacji kursu raz przeciwdziałaniu wydłużenia się kursu w czasie, zajęcia pwinny bejmwać nie mniej niż 40 gdzin zegarwych w tygdniu (gdzina zegarwa kursu t 60 minut z pdziałem na 45 minut zajęć edukacyjnych i średni 15 minut przerwy; długść przerw mże być ustalana w spsób dwlny, jednakże sumwane przerwy nie mgą skracać czasu trwania kursu). Zajęcia muszą dbywać się w dni pwszednie, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych, w gdzinach d 8.00 d Szczegółwy harmngram kursu zstanie ustalny przez Wyknawcę wspólnie z Zamawiającym p dknaniu wybru Wyknawcy. 13. Wyknawca zbwiązuje się d przeprwadzenia egzaminu ptwierdzneg stswnym zaświadczeniem. Jednstki uprawnine d wydania zaświadczenia wg Rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawiczneg w frmach pzaszklnych (Dz. U. z 2014 r., pz. 622) wydają zaświadczenie zgdne z MEN raz suplement d niniejszeg zaświadczenia, pzstałe jednstki wydają tylk zaświadczenie zgdne z Rzprządzeniem Ministra Pracy i Plityki Spłecznej w sprawie szczegółwych warunków realizacji raz trybu i spsbów prwadzenia usług rynku pracy z dnia 14 maja 2014 r. (Dz. U pz. 667).Zamawiający nie dpuszcza składania fert częściwych lub wariantwych. 14. Wyknawca umżliwi Zamawiającemu bądź innym uprawninym Instytucjm mnitrwanie prwadzneg kursu. 15. Wyknawca wykaże się przeprwadzeniem c najmniej 5 kursów w tematyce przedmitu zamówienia lub pkrewnej. 16. Wyknawca wykaże się c najmniej 3 referencjami z przeprwadzenia kursów z zakresu przedmitu zamówienia lub pkrewnej. IV. Dkumenty i infrmacje wymagane d Wyknawcy: a) Wypełniny frmularz ferty stanwiący załącznik nr 1 d niniejszeg zapytania, Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

5 tel ; faks Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku b) Wypełnine świadczenie braku pwiązań stanwiące załącznik nr 2 d niniejszeg zapytania fertweg, c) Ptwierdzenie wpisu d rejestru instytucji szkleniwych (kpia ptwierdzna za zgdnść z ryginałem), d) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wydruk z ewidencji działalnści gspdarczej lub KRS Wyknawcy (kpia ptwierdzna za zgdnść z ryginałem), e) Aktualne (tj. nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenie z ZUS niezaleganiu w płacaniu składek raz zaświadczenie z Urzędu Skarbweg niezaleganiu z uiszczaniem pdatków wbec Skarbu Państwa, f) Opis kursu ferwaneg przez Wyknawcę: szczegółwy prgram kursu (tj. tematyka zajęć z ilścią gdzin i pdziałem na terię i praktykę), pis miejsca prwadzenia kursu wraz ze wskazaniem warunków lkalwych d prwadzenia zajęć, g) Wykaz kadry dydaktycznej prwadzącej kurs wraz z danymi psiadanym wykształceniu i kwalifikacjach zawdwych a także dświadczeniu w prwadzeniu kursów z zakresu kadr i płac. D wykazu należy dłączyć życirysy wykładwców/ instruktrów, kserkpie dyplmów ukńczenia szkły lub świadectwa kwalifikacji zawdwych raz pisemną zgdę tych sób na przeprwadzenie w/w kursu. V. Zamawiający dkna wybru ferty w parciu następujące kryteria: 1. Cena- maksymalnie 50 punktów przyznanych zgdnie ze wzrem Cena ferty najniższej x 50 punktów Cena ferty badanej W przypadku, gdy zaferwana cena budzić będzie wątpliwści, c d mżliwści należyteg wyknania usługi w tej cenie, Zamawiający zastrzega sbie praw d zażądania przedstawienia szczegółwej kalkulacji ksztów kursu raz drzucenia ferty z rażąc niską ceną. W przypadku gdy najtańsza ferta przewyższa kwtę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, Zamawiający zastrzega sbie mżliwść przeprwadzenia negcjacji z ptencjalnym Wyknawcą. 2. Dświadczenie Wyknawcy w realizacji kursów współfinanswanych przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg - 10 punktów. Wyknawca winien wykazać, że przeprwadził c najmniej 3 szklenia grupwe współfinanswane przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w kresie statnich trzech lat Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

6 tel ; faks Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie. 3. Referencje z przeprwadznych kursów z zakresu Specjalista d spraw kadr, płac i HR lub pkrewnych maksymalnie 20 punktów Referencje d 4 d 6 zamawiających- 5 pkt Referencje d 7 d 10 zamawiających- 10 pkt Referencje d 11 i więcej zamawiających 20 pkt 4. Dświadczenie Wyknawcy w rganizwaniu kursów Specjalista d spraw kadr, płac i HR lub tżsamych, mierzne na pdstawie ilści przeprwadznych kursów - maksymalnie 20 punktów Zrealizwał 6 d 10 kursów stanwiących przedmit zamówienia lub tżsamych - 10 pkt, Zrealizwał kursów stanwiących przedmit zamówienia lub tżsamych - 15 pkt, Zrealizwał 17 i więcej kursów stanwiących przedmit zamówienia lub tżsamych - 20 pkt, Wyknawca pwinien przedstawić dkumenty, w tym referencje lub prtkły zdawcz - dbircze (kpie ptwierdzne za zgdnść z ryginałem), pświadczające iż psiada dświadczenie w rganizwaniu kursów z zakresu przedmitu zamówienia bądź tżsamych. VI. Spsób i termin złżenia fert: 1. Ofertę należy przekazać w terminie d dnia r. d gdz. 14:00 (liczy się data wpływu) 2. Ofertę mżna dstarczyć: a) Osbiście na adres: al. Grunwaldzka 190, Gdańsk b) Przesłać za pśrednictwem pczty tradycyjnej bądź przesyłką kurierską na adres: al. Grunwaldzka 190, Gdańsk 3. Kmisyjne twarcie i cena fert nastąpi dnia gdzinie 14:30 w siedzibie Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ s.c., al. Grunwaldzka 190, Gdańsk 4. W tku badania i ceny Zamawiający mże żądać d Wyknawców wyjaśnień dtyczących treści złżnych fert. 5. W tku pstępwania Zamawiający mże przeprwadzić ddatkwe czynnści nie przewidziane w treści niniejszeg zapytania d złżenia ferty. VII. Opis spsbu wybru ferty Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

7 tel ; faks Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku 1. Oferty nie spełniające wymgów frmalnych nie będą rzpatrywane. 2. Oferty które dtrą w terminie późniejszym niż wskazany w punkcie VI niniejszeg zapytania nie będą rzpatrywane. 3. Wyknawca mże uzyskać pdczas badania i ceny ferty maksymalnie 100 punktów. 4. Punkty za pszczególne kryteria zstaną zsumwane i będą stanwić kńcwą cenę ferty. 5. Zamówienie zstanie udzielne temu Wyknawcy, który w ramach przedstawinych pwyżej kryteriów uzyska najwyższą ilść punktów. VIII. IX. Opis spsbu bliczania ceny składanej ferty W cenę prpzycji należy wliczyć: Wartść usługi/dstawy kreślnej w parciu przedmit zamówienia Obwiązujący pdatek d twarów i usług VAT Cena pdana przez Wyknawcę za świadczną usługę/dstawę jest bwiązująca przez kres ważnści umwy wynikający ze wskazaneg terminu w pkt II. Zamawiający zastrzega sbie praw nie dknywania wybru żadnej z fert. Infrmacje dtyczące wybru najkrzystniejszej ferty 1. O wybrze najkrzystniejszej ferty Zamawiający zawiadmi telefnicznie lub w wszystkie pdmity, które złżyły ferty w ustalnym terminie. 2. Jeżeli firma, której ferta zstała wybrana uchyla się d zawarcia umwy, Zamawiający mże wybrać najkrzystniejszą spśród pzstałych fert. X. Osba uprawnina d kntaktu: Angelika Engler- asystent krdynatra prjektu, Nr tel , tel. km Adres Niniejsze zapytanie fertwe nie stanwi zbwiązania d zawarcia umwy. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

8 tel ; faks Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku Załącznik nr 1 OFERTA My, niżej pdpisani,.... Działając w imieniu i na rzecz.... w dpwiedzi na przekazane Zapytanie Ofertwe dtyczące:.. składamy niniejszą fertę. Oświadczamy, że zapznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertweg i nie wnsimy d nich żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgdnie z Zapytaniem Ofertwym za cenę:. PLN brutt /..PLN nett za zakres przedmitu zamówienia. W cenie ferty uwzględnine zstały: Uważamy się za związanych niniejszą fertą przez kres Ofertę składamy na pnumerwanych strnach. Załączniki: 1).. 2).. 3)...., dn.... (pdpis upważninej sby) Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

9 tel ; faks Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ S.C. w Gdańsku Załącznik nr 2 /Miejscwść, data/. /Nazwa i adres/ OŚWIADCZENIE Ja, niżej pdpisany, reprezentując. (imię i nazwisk) (nazwa firmy) świadczam, iż nie jest pwiązany z Centrum (nazwa firmy) Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski, Kaszubskim Uniwersytetem Ludwym z siedzibą w Wieżycy raz Pwiatwym Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach sbw lub kapitałw. Przez pwiązanie kapitałwe lub sbwe rzumie się wzajemne pwiązanie pmiędzy.. lub sbami upważninymi d zaciągania zbwiązań w (nazwa firmy) imieniu. a Centrum Dradztwa (nazwa firmy) Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski, Kaszubskim Uniwersytetem Ludwym z siedzibą w Wieżycy raz Pwiatwym Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach lub sbami upważninymi d zaciągania zbwiązań w ich imieniu lub sbami wyknującymi czynnści związanych z przygtwaniem i prwadzeniem prcedury wybru wyknawcy, plegające w szczególnści na: pełnieniu funkcji człnka rganu nadzrczeg lub zarządzająceg, prkurenta, pełnmcnika; pzstawania w związku małżeńskim, w stsunku pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli.. /Pdpis/ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt Nwy wymiar zawdu współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy sprzętu kmputerweg dla placówek światy Zapytanie realizwane jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Dstawa mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo