- rozwi¹zania o klasê wy sze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- rozwi¹zania o klasê wy sze"

Transkrypt

1 - rozwi¹zania o klasê wy sze

2 Elektroniczna Informacja Kadrowa Jak usprawniæ kontakty z pracownikami i zaoszczêdziæ mnóstwo czasu? Szanowni Pañstwo! Zobacz, dlaczego warto zamówiæ program: Pe³na ochrona udostêpnianych danych atwe wdro enie niezak³ócaj¹ce bie ¹cej pracy Wygodne formy wspó³pracy Niewielkie koszty u ytkowania Kontakty z pracownikami w ka dej instytucji, to niezwykle czasoch³onne, a jednoczeœnie bardzo wa ne zadanie. WyobraŸcie sobie sytuacjê, kiedy wiêkszoœæ informacji udzielanych dotychczas przez Dzia³ Kadrowy, mo na ³atwo znaleÿæ na specjalnej stronie internetowej. Pomyœlcie, e pracownicy tego dzia³u nie musz¹ ju wielokrotnie odpowiadaæ na te same pytania, a dodatkowo maj¹ pewnoœæ, e przypadkowo nie udzielili b³êdnych informacji. To nie fikcja, znamy sposób na to, aby powy sze korzyœci sta³y siê tak e Pañstwa udzia³em. U ytkownikom naszego systemu kadrowo-p³acowego proponujemy rozwi¹zanie, które ca³kowicie zmienia charakter pracy osób odpowiedzialnych za tê sferê dzia³alnoœci instytucji. Wykorzystanie naszego nowego produktu - eik, oznacza przede wszystkim znaczn¹ oszczêdnoœæ czasu oraz poprawê efektywnoœci kontaktów pomiêdzy Dzia³em Kadr a pracownikami. eik jest programem pozwalaj¹cym prezentowaæ pracownikowi informacje zwi¹zane z jego zatrudnieniem (np. dane dotycz¹ce zawartych umów, wynagrodzenia, ocen pracy, urlopów, innych nieobecnoœci, u ytkowanego sprzêtu, itp.). Wykorzystanie programu w jednostce nie wi¹ e siê przy tym z adnymi dodatkowymi obowi¹zkami dla pracowników Dzia³u Kadr. eik czerpie dane z programów naszego autorstwa: Kadry, P³ace oraz ST. Korzystanie z programu jest intuicyjne i bezpieczne. Dane wyœwietlane U ytkownikowi s¹ szyfrowane za pomoc¹ protoko³u SSL, a dostêp do nich warunkowany jest zalogowaniem siê pracownika na stronie internetowej programu. Tworz¹c eik, korzystaliœmy z najnowszych technologii umo liwiaj¹cych realizacjê wydajnych systemów dostêpnych przez przegl¹darkê internetow¹. Program eik jest stosunkowo "m³odym" produktem, jednak zd¹ y³ ju zdobyæ uznanie U ytkowników. Wœród nich s¹ miêdzy innymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego, Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki. Polecamy lekturê niniejszego folderu. Znajdziecie Pañstwo w nim przede wszystkim informacje dotycz¹ce funkcjonalnoœci eik oraz korzyœci, jakie przynosi wykorzystanie programu. Dowiecie siê równie Pañstwo, w jaki sposób mo na staæ siê jego U ytkownikiem. Z powa aniem Aleksandra Krawczykowska-Wiêc³aw Dyrektor ds. Handlowych, Cz³onek Zarz¹du

3 Elektroniczna Informacja Kadrowa - rozwi¹zania o klasê wy sze Optymalne warunki wspó³pracy dla Twojej jednostki: Indywidualna wycena dostosowana do wielkoœci jednostki Brak kosztów zakupu licencji Umowa na korzystanie z programu przez wybrany okres P³atnoœæ w formie niskiego abonamentu w dogodnych terminach Jak zostaæ U ytkownikiem programu? Wycena zakupu programu eik odbywa siê indywidualnie. Podstaw¹ do jej wykonania jest dla nas informacja o wielkoœci jednostki, mierzona liczb¹ zatrudnionych w niej pracowników. Dziêki temu uzyskujemy pewnoœæ, e przedstawiona kalkulacja jest dobrze dostosowana do mo liwoœci finansowych jednostki. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wyceny zapraszamy do wype³nienia formularza kontaktowego na stronie internetowej: Korzystaj wygodnie - dogodna forma wspó³pracy U ytkowanie programu jest wygodne nie tylko w sferze samej obs³ugi programu, ale tak e jeœli chodzi o formê wspó³pracy. Proponujemy Pañstwu specjaln¹ umowê pozwalaj¹c¹ korzystaæ z programu przez wybrany okres czasu (1 rok, 2 lata, 3 lata). Oznacza to, e nie jesteœcie Pañstwo zmuszeni do zakupu licencji bezterminowej, co wi¹ e siê czêsto z doœæ du ymi kosztami. W proponowanym przez nas modelu wspó³pracy p³atnoœci uiszczane s¹ w formie cyklicznego abonamentu. Mo liwe jest dowolne ustalenie terminów wnoszenia op³at: miesiêcznie, kwartalnie, co 6 miesiêcy, raz w roku, raz na dwa lata, raz na trzy lata. eik bez tajemnic - porozmawiajmy na temat programu Jeœli macie Pañstwo pytania dotycz¹ce sposobu zakupu programu prosimy o kontakt z naszym dzia³em handlowym pod numerami telefonów: oraz Natomiast zapytania zwi¹zane ze sfer¹ technologii prosimy kierowaæ na adres WWWiêcej o produkcie - zapoznaj siê z wersj¹ demonstracyjn¹ Zapraszamy Pañstwa na specjaln¹ stronê internetow¹ poœwiêcona programowi eik. Znajdziecie tam wiele informacji na temat funkcjonalnoœci programu i zastosowanych przez nas technologii. Ka dy U ytkownik przegl¹daj¹cy witrynê, mo e równie bezpoœrednio przekonaæ siê o atrakcyjnoœci naszego rozwi¹zania, zapoznaj¹c siê z jego wersj¹ demonstracyjn¹. Zapraszamy zatem Pañstwa na: 2

4 Jak usprawniæ kontakty z pracownikami i zaoszczêdziæ mnóstwo czasu? Informacje kadrowe Program prezentuje pracownikom informacje kadrowe, które do tej pory mo na by³o uzyskaæ tylko poprzez wizytê w Dziale Kadr. Dziêki temu nie ma koniecznoœci anga owania czasu pracowników odpowiedzialnych za tê sferê. Wszystkie informacje widoczne s¹ na stronie internetowej programu eik. Przyjrzyjmy siê bli ej zakresowi informacji kadrowych, których mo e siê na niej spodziewaæ U ytkownik: Elektroniczne wnioski urlopowe Jedn¹ z funkcji oferowanych przez program jest elektroniczny obieg wniosków urlopowych. Dziêki niej pracownik, mo e wyst¹piæ o urlop bez kolejnej wizyty w Dziale Kadr oraz wypisywania wniosku papierowego. Równie zatwierdzenie elektronicznego wniosku odbywa siê zdalnie, a informacja o jego statusie ca³y czas dostêpna jest dla U ytkownika. dane osobowe pracownika i jego rodziny, wykaz umów o pracê i umów cywilno - prawnych, informacje o nale nym i wykorzystanym urlopie wypoczynkowym oraz innych nieobecnoœciach, kalendarz i harmonogram pracy, informacje o czasie przepracowanym, historia zatrudnienia, informacje o wykszta³ceniu, specjalizacjach, kwalifikacjach dodatkowych oraz szkoleniach, opis stanowiska pracy oraz dodatkowych obowi¹zków, informacje o badaniach okresowych i szkoleniach BHP, oceny pracy wraz z informacj¹ o odznaczeniach i nagrodach. Przyk³adowe informacje dostêpne w eik Program pozwala podgl¹daæ stan przepracowanego czasu, w tym liczbê nadgodzin do wyp³aty oraz do wykorzystania jako czas wolny. Ka dy pracownik mo e samodzielnie sprawdziæ wymiar nale nego mu urlopu oraz liczbê dni urlopu pozosta³ego do wykorzystania. 3

5 Elektroniczna Informacja Kadrowa - rozwi¹zania o klasê wy sze Zbiorcza informacja urlopowa Informacje p³acowe eik posiada równie funkcjonalnoœæ dedykowan¹ kierownikowi zespo³u. Syntetyczna informacja na temat planowanych przez pracowników urlopów, u³atwia planowanie i organizacjê pracy podw³adnych. Dziêki zastosowaniu programu pracownik mo e w dowolnym momencie przegl¹daæ dane dotycz¹ce otrzymywanego wynagrodzenia. Oprócz informacji na temat bie ¹cej wyp³aty, ma on tak e mo liwoœæ sprawdzania wyp³at z przesz³oœci. Oto lista danych wyœwietlanych za pomoc¹ programu: informacje o wyp³atach wraz z ich sk³adnikami, informacje o po yczkach i harmonogramach sp³aty, dane na temat uzyskanych dodatkowych œwiadczeñ, informacje o z³o onych oœwiadczeniach o dochodach, informacje podatkowe. Przyk³adowe informacje dostêpne w eik Jedn¹ z najchêtniej odwiedzanych przez pracowników zak³adek jest informacja o wysokoœci wszystkich sk³adników p³acowych w wybranym okresie. Pokazuj¹c harmonogram sp³aty zaci¹gniêtych po yczek, eik pomaga pracownikom w bie ¹cym zarz¹dzaniu finansami osobistymi. 4

6 Jak usprawniæ kontakty z pracownikami i zaoszczêdziæ mnóstwo czasu? Informacje o wyposa eniu i œrodkach trwa³ych eik, to tak e Ÿród³o informacji dotycz¹cych u ytkowanego przez pracownika wyposa enia oraz œrodków trwa³ych, za które jest odpowiedzialny. Ka da zatrudniona osoba ma wgl¹d do swojej kartoteki wyposa enia i porównania zakresu przypisanego jej wyposa enia ze stanem faktycznym. Przyk³adowe informacje dostêpne w eik Jedno spojrzenie na kartotekê wyposa enia pozwala przeprowadziæ ma³¹ inwentaryzacjê" wyposa enia przypisanego pracownikowi. 5

7 Technologia Program eik wykorzystuje najnowsze technologie, pozwalaj¹ce na tworzenie zaawansowanego i niezwykle wydajnego oprogramowania pracuj¹cego z wykorzystaniem przegl¹darki internetowej. Program wykorzystuje trójwarstwow¹ architekturê systemu informatycznego polegaj¹c¹ na rozdzieleniu interfejsu u ytkownika, przetwarzania i sk³adowania danych. Jak to realizujemy w praktyce 1 Sk³adowanie danych - serwer bazy danych (warstwa danych) Najwa niejsze w ka dym systemie informatycznym s¹ zgromadzone w nim dane, bez nich nawet najlepsze analizy i zestawienia nie mia³yby racji bytu. W naszym rozwi¹zaniu program eik wykorzystuje do zarz¹dzania danymi aplikacjê Sybase SQL Anywhere Studio gwarantuj¹c¹ du ¹ szybkoœæ pracy oraz zapewniaj¹c¹ najwy sze standardy bezpieczeñstwa danych. 2 Przetwarzanie danych - serwer aplikacji (warstwa przetwarzania) Dane, nim trafi¹ na Pañstwa monitory musz¹ byæ odpowiednio obliczone, czyli na przyk³ad musi zostaæ obliczony wymiar urlopu do wykorzystania, czy wyszukane wszystkie informacje o czasie pracy w ostatnim miesi¹cu. Do realizacji tych wymagañ wykorzystujemy kontener aplikacji webowych Apache Tomcat, który umo liwia uruchamianie aplikacji w technologii J2EE. Gwarantuje on stabilne i niezawodne przetwarzanie danych. 3 Przegl¹danie danych - przegl¹darka internetowa (warstwa prezentacji) To z czym bêdziecie Pañstwo mieli kontakt bezpoœredni, to wgl¹d w wyœwietlane za pomoc¹ przegl¹darki internetowej informacje. Dlatego z bardzo du ¹ starannoœci¹ przygotowaliœmy czytelny i prosty w obs³udze interfejs. Skorzystaliœmy z technologii AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML). Pozwala ona na prezentacjê dynamicznych treœci na stronie internetowej, bez koniecznoœci odœwie ania ca³ej strony przy ka dej zmianie zawartoœci. Technologia ta jest coraz powszechniej wykorzystywana przez najwiêksze serwisy internetowe na ca³ym œwiecie oraz we wszelkiego typu aplikacjach internetowych. 1 Warstwa danych serwer bazy danych informacje kadrowe informacje p³acowe informacje o wyposa eniu pracownika 2 Warstwa przetwarzania serwer aplikacji 3 Warstwa prezentacji przegl¹darka internetowa 6

8 Elektroniczna Informacja Kadrowa Jak usprawniæ kontakty z pracownikami i zaoszczêdziæ mnóstwo czasu? QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Biuro handlowe: Zabrze, ul. Knurowska 19 Dzia³ handlowy (32)

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr

Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Program finansowo-ksiêgowy - Qwant Program p³acowy - Qwark Program kadrowy - Qadr Nie ustajemy w pracy nad doskonaleniem wykorzystywanych przez Pañstwa programów administracyjnych. Na bie ¹co monitorujemy

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹?

Jak budowaæ wiarygodnoœæ p³atnicz¹? Poradnik Zwi¹zku Banków Polskich www.bik.pl www.zbp.pl www.infomonitor.pl Ten poradnik jest dla Ciebie gdy: Myœlisz o zaci¹gniêciu kredytu lub zakupie ratalnym; Chcesz kupiæ telefon na abonament, telewizjê

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

WIZYTY PROFILAKTYCZNE CONAJMIEJ 1 W MIESI CU ZAWANSOWANE BEZPIECZEÑSTWO KOPIE BEZPIECZEÑSTWA TWOJA FIRMA WDRA ANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA

WIZYTY PROFILAKTYCZNE CONAJMIEJ 1 W MIESI CU ZAWANSOWANE BEZPIECZEÑSTWO KOPIE BEZPIECZEÑSTWA TWOJA FIRMA WDRA ANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA Jako firma It Partners dzia³amy na Polskim rynku ju od 7 lat. Okres naszej dzia³alnoœci pozwoli³ nam na zdobycie doœwiadczenia i uznania wielu klientów. G³ównym celem naszej dzia³alnoœci jest obs³uga informatyczna

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo,

Nr 4/02 (21) biuletyn informacyjny firmy 400 EURO. W numerze. Grudzień 2002. Touch screen. tylko. Szanowni Pañstwo, biuletyn informacyjny firmy Nr 4/02 (21) Grudzień 2002 Szanowni Pañstwo, znowu nadchodzi koniec roku, a wiêc jest okres, kiedy firmy przeprowadzaj¹ podsumowania bie ¹cych dokonañ, jak równie przygotowuj¹

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo