PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ"

Transkrypt

1 PROGRAM PRZYGOTOWANIA INFORMACYJNEGO KADRY OŚWIATOWEJ DO KORZYSTANIA Z ZASOBÓW DOLNOŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ Danuta Sebastjan, Lucyna Kurwska-Trudzik, Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna we Wrcławiu Opublikwan Pdstawwą misją Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej we Wrcławiu jest wspieranie prcesu permanentnej edukacji nauczycieli i ich pracy zawdwej pprzez zapewnienie dstępu d zasbów służących kształceniu raz świadczenie usług infrmacyjnych związanych z cdzienną pracą dydaktyczną, wychwawczą i piekuńczą. Refrma systemu edukacji nardwej, której wdrażanie rzpczęt we wrześniu 1999 rku, zaangażwała wszystkie instytucje systemu światy, a w tym także bibliteki pedaggiczne. Wtedy też wyraźnie wzrsła ich rla, gdyż stały się placówkami stanwiącymi bazę infrmacyjną wprwadzanej refrmie i bazę materialną - materiałów dtyczących zmian systemwych w świacie, nwych prgramów i pdręczników, nwczesnych materiałów dydaktycznych, aktualnej literatury wspmagającej kadrę zarządzającą raz nauczycieli realizujących w praktyce refrmę edukacji. W ramach refrmy, bibliteki pedaggiczne stały się też ważnymi śrdkami wspierania dradztwa metdyczneg. Zakładając, że nauczyciel jest niezastąpinym elementem prcesu światweg na wszystkich etapach systemu kształcenia, pzim edukacji nardwej zależy d merytryczneg przygtwania raz aktywnści tej grupy zawdwej, przejawiającej się w ciągłym pdnszeniu kwalifikacji i kmpetencji, aktualizacji wiedzy i nwatrstwie pedaggicznym. Bibliteka pedaggiczna jest naturalnym miejscem pracy twórczej i zawdwej pracwników placówek światwych i wychwawczych różneg typu i stpnia, przedstawicieli nadzru pedaggiczneg, pracwników śrdków dsknalenia nauczycieli. Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna we Wrcławiu jak jedyna bibliteka na terenie naszeg wjewództwa psiada tak bgaty księgzbiór z nauk edukacji, by wspmóc nauczycieli w dkształcaniu, dsknaleniu i pracy zawdwej. Mcną strną grmadznych zasbów jest ukierunkwanie na ptrzeby śrdwiska światweg raz dążenie d kmpletnści klekcji z zakresu wszystkich dziedzin pedaggiki raz w dużym wybrze piśmiennictwa z nauk pkrewnych. Prenumerujemy rkrcznie k. 190 tytułów czaspism. Psiadamy większść tytułów prasy pedaggicznej i metdycznej zasięgu gólnkrajwym, ważniejsze tytuły czaspism psychlgicznych, selekcyjnie dbrane tytuły czaspism scjlgicznych, spłecznych, kulturalnych, filzficznych, tytuły z zakresu infrmacji naukwej i biblitekarstwa. Uzupełnieniem tradycyjnych zasbów Bibliteki są klekcje nśników medialnych: kasety wide i płyty CD. Infrmacja zgrmadznych zasbach Bibliteki prezentwana jest pprzez nwczesne narzędzie infrmacji - zautmatyzwany system bibliteczny ALEPH. Szczególnie plecamy je kadrze pedaggicznej ustawicznie rzwijającej się zawdw, pdnszącej kwalifikacje, pszukującej nwatrskich rzwiązań, rganizatrm i administratrm edukacji, studentm raz wszystkim zaintereswanym prblemami światy i wychwania. Nauczycielm zapewniamy infrmację naukwą z pedaggiki, pmcną w pracy naukwej i badawczej raz infrmację charakterze praktycznym, dtyczącą działalnści wychwawczej i dydaktycznej realizwanej w szkłach i innych placówkach światwych Szybkiemu i łatwemu dtarciu d tych zasbów infrmacji służyć ma pracwany w Biblitece Prgram przygtwania infrmacyjneg kadry światwej d krzystania z zasbów Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej. PROGRAM zakłada zapznanie słuchaczy z wdrżnym na Dlnym Śląsku systemem infrmacji edukacyjnej - Dlnśląski System Infrmacji Pedaggicznej - partym na zautmatyzwanym prgramie biblitecznym 1

2 ALEPH i Internecie raz przygtwanie ich d samdzielneg psługiwania się nwym narzędziem infrmacji. ZAKŁADANE KOMPETENCJE SŁUCHACZY: Umiejętnść zdalneg krzystania z zasbów Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej Umiejętnść pprawneg sfrmułwania zapytania infrmacyjneg Umiejętnść wyszukiwania pżądanej infrmacji w różnych bazach Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej Umiejętnść przygtwania zestawienia bibligraficzneg Umiejętnść wydrukwania spisu literatury Umiejętnść wydrukwania zamówienia (rewersu) d Czytelni i Wypżyczalni lub przesłania zestawienia bibligraficzneg pcztą elektrniczną. WYMAGANIA: pdstawwa znajmść kmputera PŁASZCZYZNA TREŚCIOWA PROGRAMU: 1. Dlnśląski System Infrmacji Pedaggicznej 2. Strna internetwa Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej 3. Ogólnbiliteczny prgram ALEPH 4. Bazy danych Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej: Wspólne bazy sieci biblitek pedaggicznych wjewództwa dlnśląskieg Bazy Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej we Wrcławiu dstępne w Internecie Bazy dstępne tylk na miejscu w Infrmatrium DBP we Wrcławiu Wybrane bazy danych innych Biblitek dstępne w Internecie Bezpłatne archiwa praswe 5. Mduł www OPAC systemu ALEPH 6. Pszukiwania w bazach danych Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej: katalgu centralnym sieci katalgu dkumentów elektrnicznych bibligrafii zawartści czaspism - EDUKACJA 7. Zajęcia indywidualne przy kmputerach PLANY SZCZEGÓŁOWE DO PŁASZCZYZNY TREŚCIOWEJ: 1. Dlnśląski System Infrmacji Pedaggicznej - geneza, zasby, efekty realizacji DSIP. Na pczątku 1999 r. Samrząd Wjewództwa Dlnśląskieg twrząc Strategię Rzwju Wjewództwa Dlnśląskieg umieścił w niej zadanie kreślne mianem kształcenie kształcących, przyjmując za prirytetwe zadanie z bszaru edukacji kształcenie ustawiczne nauczycieli. Dla realizacji teg zadania pracwan Dlnśląski System Kształcenia Ustawiczneg Nauczycieli, który wspierany jest przez Dlnśląski System Infrmacji Pedaggicznej. Celem Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej jest zapewnienie kadrze kierwniczej, liderm wdn, pszczególnym nauczycielm raz pracwnikm innych placówek światwych, a także instytucjm wspierającym permanentne dsknalenie zawdwe nauczycieli dstępu d zrganizwanych zasbów infrmacji edukacji i dla edukacji. Dlnśląski System Infrmacji Pedaggicznej twrzą: 2

3 BAZA MATERIALNA: zgrmadzne zasby źródeł wiedzy i źródeł infrmacji wszystkich biblitek pedaggicznych sieci ZASOBY INFORMACJI PRZETWORZONEJ: baza katalgwa baza bibligraficzna zawartści czaspism (baza jest największym w skali kraju elektrnicznym zbirem danych zawartści czaspism w zakresie edukacji) baza wydawnictw multimedialnych baza edukacyjnych strn www adresy www specjalistycznych baz bibligraficznych baza czaspism baza knferencji edukacyjnych (w budwie) Efektem realizacji Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej ma być: zdalny dstęp d katalgów raz baz danych twrznych przez bibliteki pedaggiczne sieci zdalny dstęp d wyselekcjnwanej infrmacji edukacyjnej z zasbów Internetu prezentwanej na strnie www Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej. Dla efektywneg działania Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej niezbędna jest pwszechna w śrdwisku światwym wiedza istnieniu systemu raz umiejętnść pracy w prgramie biblitecznym ALEPH. Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna we Wrcławiu pdjęła się przygtwania infrmacyjneg swich becnych i przyszłych użytkwników. W celu umżliwienia wszystkim zaintereswanym zdalneg krzystania z zasbów Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej, przygtwan kurs efektywneg wyszukiwania infrmacji w bazach biblitecznych. 2. Strna internetwa Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej. Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna we Wrcławiu psiada dstępny 24 gdziny na dbę serwer, na którym umieściła swją witrynę internetwą raz strny www biblitek pedaggicznych dlnśląskiej sieci. Serwis przeznaczny jest dla wszystkich zaintereswanych zbirami biblitek pedaggicznych naszeg wjewództwa raz infrmacją edukacyjną. Witryna ma strukturę hierarchiczną, pdzielną najczęściej na 3 pzimy. Na pszczególnych strnach użytkwnicy znajdą: zasby tekstwe, katalgi OPAC raz inne interaktywne usługi infrmacyjne. Na strnie głównej zamieszczne są dane adreswe Bibliteki (adres instytucji, numery telefnów, faks, ), gdziny twarcia, licznik dwiedzin, data statniej aktualizacji, mapa serwisu, menu. Główne działy Serwisu t: Dkumenty prgramwe, Struktura, Działalnść, Zbiry, Histria, Filie, Linki edukacyjne, Bazy, Aktualnści. Dkumenty prgramwe - w dziale tym zaprezentwan: Statut Bibliteki, Regulamin Bibliteki, Strategiczny plan rzwju Bibliteki raz Standardy mierzenia jakści pracy Bibliteki. Struktura - przedstawin tu rgany Bibliteki raz pszczególne Wydziały wraz z mżliwścią kntaktu telefniczneg lub pprzez pcztę elektrniczną. Działalnść - przedstawin tu misję Bibliteki raz mówin jej działalnść infrmacyjną, pedaggiczną, ppularyzatrską, zasady udstępniania zbirów i infrmacji, prgram współpracy z biblitekami szklnymi raz stan kmputeryzacji Bibliteki. Zbiry - w tym dziale scharakteryzwan klekcję Bibliteki raz plitykę rzbudwy zbirów. W wykazie aktualnie grmadznych czaspism zapewnin płączenie d strn www tytułm praswym prezentwanym w Internecie. 3

4 Histria - dział dla sób zaintereswanych histrią naszej Bibliteki. W dużym skrócie przedstawin najważniejsze wydarzenia w dziejach placówki. Filie - t dział, gdzie zaprezentwan strukturę sieciwą biblitek pedaggicznych na Dlnym Śląsku wraz z linkami d strn www pszczególnych biblitek. Linki edukacyjne - t zbiór edukacyjnych strn www, który stanwi zaczątek klejnej bazy w systemie infrmacyjnym Bibliteki. Strny są skatalgwane wg k. 160 haseł tematycznych raz zapatrzne w adntacje zawartściwe. W dziale tym znajdują się też linki d urzędów i instytucji światwych raz wrcławskich biblitek. Bazy - w tym dziale znajduje się dstęp d baz danych. Mżna z nieg uzyskać płączenie d katalgów n-line naszej Bibliteki, baz katalgwych pszczególnych biblitek pedaggicznych sieci wjewódzkiej raz bazy centralnej tej sieci, bazy zawartści czaspism, bazy dkumentów elektrnicznych. Zamieszczn tu również charakterystykę pszczególnych baz raz infrmację bazach udstępnianych jedynie na miejscu. W pddziale Bazy dstępne w Internecie, zgrmadzn dziedzinwe bazy bibligraficzne. Pddział Archiwum praswe kieruje d elektrnicznej wersji czaspisma. Aktualnści - są tu zawiadmienia sptkaniach, knferencjach, szkleniach dbywających się w Biblitece, wystawach rganizwanych w naszej placówce, infrmacje cennych nwściach w zbirach. Witryna internetwa Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej jak źródł infrmacji edukacyjnej jest wciąż rzbudwywana i aktualizwana. Birąc pd uwagę kryteria ceny serwisów biblitecznych, spełnia na większść warunków zapewniających użytkwnikwi trzymanie pszukiwanej infrmacji. Pełny serwis udstępniliśmy w Internecie w kńcu września 2002 rku pd adresem 3. Ogólnbibliteczny prgram ALEPH. W październiku 2001 rku pwłan Knsrcjum Biblitek Wrcławskich Użytkwników ALEPHa. Pwstał n na mcy przumienia Marszałka Wjewództwa Dlnśląskieg, rektrów: Akademii Rlniczej, Akademii Wychwania Fizyczneg, Plitechniki Wrcławskiej, a także dyrektrów: Miejskiej Bibliteki Publicznej raz Wjewódzkiej i Miejskiej Bibliteki Publicznej im. T. Mikulskieg. W skład Knsrcjum weszły: Bibliteka Główna Akademii Rlniczej Bibliteka Główna Akademii Wychwania Fizyczneg Bibliteka Główna i Ośrdek Infrmacji Naukw - Technicznej Plitechniki Wrcławskiej Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna Miejska Bibliteka Publiczna Wjewódzka i Miejska Bibliteka Publiczna im. T. Mikulskieg Według dkumentu pwłująceg, "Knsrcjum ma na celu stwrzenie platfrmy dla ptymalneg udstępniania śrdwisku akademickiemu raz mieszkańcm Wrcławia i Dlneg Śląska zasbów biblitecznych biblitek-człnków Knsrcjum". Dyrektrzy biblitek twrzących Knsrcjum uznali, że realizacja teg celu wymaga zakupu i eksplatacji jedneg zintegrwaneg bibliteczneg systemu kmputerweg. P kreśleniu kryteriów wybru i przeglądzie kilku systemów funkcjnujących w biblitekach wybran prgram ALEPH. Zyskał n aprbatę dyrektrów i infrmatyków pszczególnych biblitek. Bibliteki wrcławskie należą d Plskiej Grupy Użytkwników Systemu ALEPH Plska. 4

5 Prgram ALEPH jest prgramem zaprjektwanym d zarządzania dużymi biblitekami, centrami infrmacji, archiwami raz muzeami. Pjemnść bazy danych zawiera się d 100 tys. d 9 milinów rekrdów. System, dstswany pd względem językwym i kulturwym d pszczególnych instytucji, mże być używany w wielu wersjach językwych. Umżliwia użycie znaków z alfabetów: łacińskieg, hebrajskieg, arabskieg, greckieg raz cyrylicy. Działa w 20 wersjach językwych, które krzystają z wielu zestawów znaków. Następne interfejsy językwe są w trakcie pracwywania. Obecnie ALEPH jest stswany w pnad 500 biblitekach różnej wielkści i typu - statni bibliteka Harvardu, śrdek infrmacji pracujący dla nauki (np. CERN w Genewie), także archiwa (np. Radi Wlna Eurpa) i muzea (np. Index f Christian Art w Princetn University, USA). Na świecie z systemu ALEPH krzystają 3 miliny użytkwników w 700 miejscach w 48 krajach. System mże bsługiwać sieć biblitek na jednym lub wielu serwerach. W ramach Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej na jednym serwerze współpracuje ze sbą 26 placówek, twrzących sieć biblitek pedaggicznych Dlneg Śląska - bibliteka centralna we Wrcławiu, raz 25 biblitek filialnych, które twrzą katalg centralny książek. Z katalgu centralneg zstały wydzielne bazy lgiczne dla każdej z biblitek sieci. Jest t w pełni zintegrwany system bibliteczny, tzn. taki, który umżliwia bsługę całeg prcesu biegu książki w biblitece, pcząwszy d zamówienia pprzez zakup zbirów, inwentaryzację, pracwanie d udstępnienia książki czytelnikwi. System umżliwia pzyskanie przez Internet infrmacji statusie i dstępnści przechwywanych w biblitekach zbirów. Jest t system typu n-line działający w czasie rzeczywistym, tzn. wprwadzane zmiany pwdują natychmiastwe uaktualnienie bazy danych. System ALEPH zstał tak pracwany, aby był jak najbardziej przyjazny użytkwnikwi. 4. Bazy danych Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej. wspólne bazy sieci Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej Katalg centralny sieci Bibligrafia zawartści czaspism - EDUKACJA bazy Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej we Wrcławiu dstępne w Internecie Katalg książek Katalg dkumentów elektrnicznych Katalg czaspism bazy dstępne tylk na miejscu w Infrmatrium DBP we Wrcławiu Praw plskie Praw światwe Praw pracy i ubezpieczeń spłecznych wybrane bazy danych innych Biblitek dstępne w Internecie bezpłatne archiwa praswe Wspólne bazy sieci Dlnśląskieg Systemu Infrmacji Pedaggicznej: Katalg centralny sieci Twrzny jest przez 26 biblitek - tyle biblitek wchdzi w skład sieci biblitek pedaggicznych wjewództwa dlnśląskieg. Zawiera infrmacje książkach będących w psiadaniu pszczególnych biblitek sieci. Bibligrafia zawartści czaspism EDUKACJA 5

6 Baza zawiera infrmacje z zakresu edukacji w Plsce i na świecie, terii i praktyki pedaggicznej, dydaktyki gólnej i metdyk pszczególnych przedmitów nauczania, psychlgii raz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy. Zawiera materiał źródłwy d 1990 r. Baza jest twrzna przez Dlnśląską Biblitekę Pedaggiczną we Wrcławiu i jej bibliteki filialne: w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Bazy Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej we Wrcławiu dstbpne przez Internet: Katalg książek Baza katalgwa zawiera infrmacje książkach grmadznych przez Dlnśląską Biblitekę Pedaggiczną we Wrcławiu d 1998 rku. Książek nie znalezinych w bazie należy pszukiwać w katalgu kartkwym. Katalg dkumentów elektrnicznych Zawiera infrmacje wszystkich prgramach edukacyjnych na CD-ROM-ach znajdujących się w Biblitece. Katalg czaspism Zawiera infrmacje wszystkich czaspismach zgrmadznych w Biblitece. Bazy dstbpne tylk na miejscu w Infrmatrium DBP we Wrcławiu: Praw plskie Praw światwe Praw pracy i ubezpieczeń spłecznych Bazy te są c miesiąc aktualizwane, zawierają tematycznie wyselekcjnwane, ujednlicne teksty aktów prawnych, rzecznictw i głsy, kmentarze i artykuły specjalistów, wzry umów i pism, bazy teleadreswe. Wybrane bazy danych innych Biblitek dstbpne w Internecie: Są t bazy z następujących dziedzin wiedzy: pedaggika, literatura, gegrafia, nauki bilgiczne, nauki medyczne, praw, plityka, sprt, sztuka, technika. Stanwią uzupełnienie baz danych DBP. Bezpłatne archiwa praswe niektórych czaspism dstbpnych w Internecie: Rzeczpsplitej, Gazety Wybrczej, Plityki, Tygdnika Pwszechneg, czaspism kmputerwych: Enter, Internet i Kmputer Świat. Oprócz zasbów archiwalnych mżna w nich przeglądać numery bieżące. 5. Mduł www OPAC w systemie ALEPH - prezentacja spsbów wyszukiwania w bazach. Mduł OPAC jest dstępny dla wszystkich użytkwników systemu ALEPH bez kniecznści pdawania hasła dstępu. Język interfejsu interfejs użytkwnika mże krzystać z różnych języków raz różnych alfabetów użytkwnik mże dknywać zmiany wykrzystywaneg języka niegraniczną ilść razy pdczas trwania sesji używany język jest niezależny d rdzaju wyświetlanych danych Frmaty wyświetlania infrmacja egzemplarzu zawierająca dane nt. statusu wypżyczenia, terminu zwrtu, ilści egzemplarzy, sygnatury, itp. definiwane frmaty mgą wyświetlać pełną lub skrócną infrmację bibligraficzną. Przeszukiwanie baz - bazy mżna przeszukiwać za pmcą 6

7 list indekswanych (autrów, haseł przedmitwych, tytułów) pjedynczych słów Przeglądanie baz - bazy mżna przeglądać przez INDEKSY, które ułżne są alfabetycznie: wybranie jedneg z pól d przeglądania (autrów, tytułów, tytułów czaspism, słów kluczwych, haseł przedmitwych, haseł Jeleniej Góry i haseł Legnicy, miejsce wydania, wydawców, serii) wpisanie d wyszukiwarki słwa lub pczątku słwa: tytułu, nazwiska autra, hasła przedmitweg, itd. Wyświetli się wówczas lista w wybranym punkcie alfabetu. wyświetlną listę mżna przewijać w górę, w dół, przenieść się na następną lub pprzednią strnę p wybraniu pzycji z listy wyświetli się dpwiadający jej dkument na ekranie wyświetlnych rekrdów znajduje się szerki zakres infrmacji (np. tytuł, autr, rk wydania, adntacja, hasł przedmitwe). Otwierając knkretny rekrd przez kliknięcie w liczbę przy tytule, twrzy się pełny pis rekrdu każdemu rekrdwi twarzyszy menu infrmujące tym, jakie czynnści mżna wyknać z rekrdem, tzn. mżna g zaznaczyć, zapisać, wrzucić d kszyka, itd. mżna również zdecydwać, czy wyświetlenie rekrdu ma być skrócne czy całkwite (frmat standardwy, pis bibligraficzny, cytata, wszystkie pla z nazwami MARC) uzyskaną listę mżna uszeregwać wg stpnia d daneg klucza pszukiwań WYSZUKIWANIE przed przystąpieniem d wyszukiwania infrmacji należy dkładnie zdefiniwać klucz swjeg pszukiwania (hasł przedmitwe, słw, tytuł). System wyszuka tylk te rekrdy, które dpwiadają zapytaniu należy przeszukać listę w celu znalezienia dkumentów, które pasują d klucza zapytania wyszukiwanie mże być prste i zaawanswane, przez wiele pól i wiele baz wyszukiwanie prste plega na wyszukiwaniu tylk w jednym plu wyszukiwanie w wielu plach i zaawanswane jest bardziej dkładne, dbywa się w kilku plach jedncześnie p każdej peracji wyszukiwania wyświetli się lista z wynikami, która zawiera wyszukane pzycje, ich ilść raz klucz, wg któreg dknan wyszukiwania 7 SPOSOBY PRZESZUKIWANIA skrócenie i maskwanie - mżna skrócić pczątek lub kniec pszukiwaneg wyrazu pprzez znak? Mżna maskwać jeden lub więcej znaków w wyrazie; na przykład?eknmia - system wyszuka mikreknmia, makreknmia, aptek? - system wyszuka apteka, apteki, aptekarstw, aptekarze. Znaku? mżna też używać, by zamaskwać śrdek wyrazu, np. alumi?m wyszuka zarówn plską, jak i amerykańską frmę metalu aluminium duże i małe litery - mają tę samą wartść. W taki sam spsób system dczyta wyraz kmputer, jak i Kmputer czy KOMPUTER

8 peratry lgiczne - peratry, których mżna używać t: AND (i), OR (lub), NOT (nie). Operatry AND i NOT zawężą pszukiwania, zaś peratr OR rzszerzy je. Pmiędzy pszczególnymi słwami dmyślnie występuje peratr AND. Na przykład szklnictw r edukacja - system wyszuka rekrdy zawierające słw szklnictw raz rekrdy ze słwem edukacja 8 filtry - uzyskany zestaw pzycji mże być pddany filtrwaniu. Pwstanie wtedy nwa lista wynikwa. Mżna ułżyć ją wg daty, alfabetu, zawartści tekstu srtwanie - uzyskany zestaw pzycji mże być srtwany np. wg autra, rku, tytułu. Na dle każdeg ekranu wyszukiwania umieszczne są pdpwiedzi. REZULTATY POSZUKIWAR rezultaty pszukiwań mgą być wyświetlane, drukwane, przesyłane pcztą elektrniczną jeżeli nie znalezin żadnej pzycji na kreślny temat, zstanie wyświetlny kmunikat, a użytkwnik mże rzpcząć klejne pszukiwania d pczątku 6. Pszukiwania w bazach danych. Katalg centralny wydawnictw zwartych: - charakterystyka grmadznych wydawnictw zwartych katalg wydawnictw zwartych Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej we Wrcławiu katalgi wydawnictw zwartych biblitek pedaggicznych wchdzących w skład sieci Katalg wydawnictw multimedialnych: - charakterystyka zbirów medialnych katalg płyt CD (prgramy edukacyjne) katalg kaset wide (filmy edukacyjne) Katalg czaspism Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej we Wrcławiu - charakterystyka grmadznych czaspism Bibligrafia zawartści czaspism - EDUKACJA - geneza bazy zawartści czaspism DBP we Wrcławiu - zasób infrmacyjny bazy CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW I BAZ Katalg wydawnictw zwartych Dlnśląska Bibliteka Pedaggiczna, mająca charakter bibliteki specjalnej, prwadzi dpwiednią d specjalizacji plitykę grmadzenia, przechwywania i udstępniania zbirów. Są t głównie zbiry z różnych dziedzin humanistycznych charakterze naukwym i ppularnnaukwym. Specjalizacja zbirów ukierunkwana jest na literaturę z zakresu pedaggiki i psychlgii raz pkrewnych dziedzin wiedzy, a zakres infrmacji na infrmację edukacji i dla edukacji. Książki z dziedziny pedaggiki stanwią 60 % całści zbirów; scjlgii i psychlgii 25 %, 10 % t literatura naukwa z innych dziedzin wiedzy, a 5 % t literatura piękna. Baza katalgwa zawiera infrmacje książkach grmadznych w Biblitece d 1998 r., wcześniejsze wydawnictwa znajdują się w katalgu kartkwym. Katalg wydawnictw zwartych Grmadzne w Biblitece prgramy na CD-ROM-ach, t głównie prgramy edukacyjne d pszczególnych przedmitów nauczania na wszystkich etapach kształcenia. W zasbach multimedialnych znajdują się również wydawnictwa encyklpedyczne gólne i specjalistyczne,

9 kmpendia dziedzinwe, prgramy wspierające nauczycieli w przygtwaniu merytrycznym lekcji raz służące samkształceniu. Udstępniane prgramy psiadają rekmendację ministerstwa edukacji. Obecnie stan tych zbirów wynsi pnad 100 jednstek inwentarzwych. Zbiry pracwane są wg aktualnej nrmy międzynardwej dla pisu dkumentów elektrnicznych. Od pczątku rku szklneg 2003/2004 rzpczęt wypżyczanie edu-rom-ów placówkm światwym na zasadach kreślnych w Regulaminie Bibliteki. Grmadzne w Biblitece filmy na kasetach wide, t głównie pakiety multimedialne Pwszechnej Wideteki Edukacyjnej, Państwweg Wydawnictwa Naukweg i innych wydawnictw. Dtyczą ne prblemów światy w naszym kraju i krajach eurpejskich, wspierają nauczanie pszczególnych przedmitów szklnych raz działania wychwawcze, jak: zdrwie, eklgia, prfilaktyka uzależnień i in. Pakiety Wideteki zawierają wiedzę z 7 bszarów edukacyjnych: spłeczeństw, język jczysty, histria, edukacja, sztuka, technika, przyrda. Kasety wide wypżyczane są placówkm światwym na zasadach kreślnych w Regulaminie Bibliteki. Katalg czaspism W DBP we Wrcławiu prenumeruje się rcznie k. 190 tytułów czaspism. Mamy większść tytułów prasy pedaggicznej i metdycznej zasięgu gólnkrajwym, ważniejsze tytuły czaspism psychlgicznych, selekcyjnie dbrane tytuły czaspism scjlgicznych, spłecznych, kulturalnych, filzficznych, z zakresu infrmacji naukwej i biblitekarstwa. Czaspisma grmadzne są w Biblitece d pczątku jej istnienia, tj. d 1946 rku.w zbirach Bibliteki znajdują się m.in. pwjenne czaspisma metdyczne, jak: pycie Szkły d 1946 r., Wiadmści Histryczne, Nwa Szkła, Bilgia w Szkle - d 1948 r.; dzienniki urzędwe resrtu światy - d 1945 r., Dziennik Ustaw - d 1946 r., Mnitr Plski - d 1948 r., a także przedwjenne peridyki, jak: Język Plski d rku 1919, Kwartalnik Pedaggiczny d 1935 r., Ruch Pedaggiczny d 1923 r. Bibligrafia zawartści czaspism - EDUKACJA Najcenniejszym źródłem infrmacji Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej we Wrcławiu jest baza zawartści czaspism. Baza prezentuje tematykę z zakresu edukacji w Plsce i na świecie, terii i praktyki pedaggicznej - pedaggiki gólnej, specjalnej, piekuńczej, spłecznej, andraggiki, dydaktyki gólnej i dydaktyk pszczególnych przedmitów nauczania. Jej pdstawę twrzą w większści adntwane pisy bibligraficzne artykułów z czaspism grmadznych i pracwywanych w DBP we Wrcławiu. Zawartść bazy jest stpniw rzszerzana artykuły z wydawnictw ciągłych ficyn uczelnianych, w szczególnści uniwersytetów i wyższych szkół pedaggicznych. Baza jest twrzna na bieżąc d 1995 r. w biblitece wrcławskiej. W ramach retrknwersji wprwadzn d niej dane z kartteki zagadnieniwej za lata Obecnie, na pczątku 2004 r. baza liczy k. 96 tys. pisów bibligraficznych. Pdbnie jak wrcławska kartteka zagadnieniwa baza ta jest największym w skali kraju elektrnicznym zbirem danych zawartści czaspism w zakresie edukacji. padna bibliteka - ani pedaggiczna ani uniwersytecka czy inna bibliteka naukwa - nie stwrzyły tak bgatej bazy teg typu. Psiadanie tak ptężneg zasbu czaspiśnienniczych danych, funkcjnująceg już dziś w prfesjnalym prgramie biblitecznym ALEPH, czyni Dlnśląską Biblitekę Pedaggiczną widąca w zakresie zgrmadznej i pwszechnie udstępnianej na strnach www infrmacji edukacji i dla edukacji. P knwersji wrcławskiej bazy zawartści czaspism d ALEPH-a, d 2003 r. - 3 bibliteki: jelenigórska, legnicka i wałbrzyska włączyły się d współpracwywania danych d bazy. Pdstawą dla bazy EDUKACJA stała się bibligraficzna kartteka zagadnieniwa, unikatwa w skali całeg kraju, twrzna w DBP we Wrcławiu. Obejmuje materiał źródłwy za lata , d 2001 rku kntynuwana jest wyłącznie w pstaci elektrnicznej. Artykułów sprzed 1990 r. należy pszukiwać w kartkwej karttece zagadnieniwej. POSZUKIWANIA W BAZACH DANYCH D teg celu zstała pracwana instrukcja "Wyszukiwanie w bazach danych Dlnśląskiej Bibliteki Pedaggicznej we Wrcławiu" 7. ZajBcia indywidualne przy kmputerach. 9

10 Przykłady tematów d wyszukiwania infrmacji w bazie Katalgu centralneg raz w bazie bibligrafii zawartści czaspism - EDUKACJA znajdują się w załączniku nr 2 d prgramu. 10

11 11 Załącznik 2 PRZYKŁADY TEMATÓW d wyszukiwania infrmacji w bazie Katalgu centralneg raz w bazie bibligrafia zawartści czaspism - EDUKACJA 1. AIDS Zawęź swje pszukiwania d występwania AIDS wśród młdzieży, prfilaktyki AIDS. 2. Anreksja i bulimia Zawęź swje pszukiwania d prblemu anreksji i bulimii u chłpców. 3. Twórczść Wisławy Szymbrskiej Zawęź swje pszukiwania d artykułów przyznaniu petce Nagrdy Nbla. 4. Muzyka rckwa Zawęź swje pszukiwania d muzyki rckwej w Plsce. 5. pywnść genetycznie zmdyfikwana Zawęź swje pszukiwania d aspektów zdrwtnych. 6. Przemc w telewizji Zawęź swje pszukiwania d wpływu prgramów telewizyjnych na dzieci i młdzież. 7. Mtywy w literaturze Wybierz dwlny mtyw i wyszukaj g. 8. Edukacja w krajach Unii Eurpejskiej Zawęź swje pszukiwania d Francji. 9. Narkmania Zawęź swje pszukiwania d prgramów prfilaktycznych. 10. Prgram wychwawczy szkły Zawęź swje pszukiwania d prgramów gimnazjalnych. 11. Dzień Babci

12 12 Zawęź swje pszukiwania d zajęć dla klas I-III szkły pdstawwej 12. Agresja Zawęź swje pszukiwania d prblemów agresji w szkle 13. Urczystści szklne Zawęź swje pszukiwania d urczystści zakńczenia rku szklneg w szkle pdstawwej 14. Bajka i baśń Zawęź swje pszukiwania d scenariuszy lekcji języka plskieg 16.Literatura fantastyczna Zawęź swje pszukiwania d utwrów Stanisława Lema. 17. Gry kmputerwe Zawęź swje pszukiwania d wpływu gier kmputerwych na rzwój agresji dziecka. 18. Kbieta Zawęź swje pszukiwania d przemcy fizycznej i psychicznej wbec kbiet 19. Rynek pracy Zawęź swje pszukiwania d krajów Unii Eurpejskiej. 20 Jan Paweł II Zawęź swje pszukiwania d artykułów twórczści literackiej. 21. Mbbing Zawęź swje pszukiwania d teg prblemu w szkle. 22. Alkhlizm

13 13 Zawęź swje pszukiwania d teg prblemu wśród kbiet. 23. Matematyka Zawęź swje pszukiwania d wykrzystania zabawy na lekcjach matematyki w klasach I-III szkły pdstawwej. 24. Dzieck zdlne Zawęź swje pszukiwania d pracy z dzieckiem zdlnym w szkle. 25. Fundacje Zawęź swje pszukiwania d fundacji światwych w Plsce. 26. Dysleksja Zawęź swje pszukiwania d prblemu rzpznawania dysleksji w klasach pczątkwych.

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - knspekt lekcji biblitecznej dla klasy v szkły pdstawwej Marzenna Przybyszewska, Bibliteka Pedaggiczna w Truniu 1 Czas trwania lekcji: 90 minut CEL: pznanie źródeł infrmacji,

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rbty budwlane Dstawy X Usługi SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiająceg Nazwa Urząd Miejski w Łwiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres Stary

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 1. Zeszyty Naukwe Dktrantów Wydziału Dwdzenia i Operacji Mrskich Akademii Marynarki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825 Biskupiec: Przeprwadzenie zajęć z matematyki w Zesple Szkln-Przedszklnym nr 1 - Szkła Pdstawwa nr 2 w Biskupcu raz zajęć z bilgii w Zesple Szkół w Kbułtach - Gimnazjum z pdziałem na zadania. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Katalog elektroniczny

Katalog elektroniczny Katalg elektrniczny (wskazówki dla użytkwników) Pszukiwania książki rzpczynamy zawsze d katalgu elektrniczneg. Jeżeli nie znajdziemy w nim książki, a: jest t pzycja wydana przed 1991 rkiem - sprawdzamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ)

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ) STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ) W pracy licencjackiej i inżynierskiej student pwinien wykazać się znajmścią literatury badaneg bszaru i umiejętnścią zastswania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Bożena Zwierzyńska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu

Bożena Zwierzyńska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu KOMPUTERYZACJA KARTOTEKI ZAGADNIENIOWEJ W SYSTEMIE LIBRA V. 3.07. BUDOWANIE BAZY DANYCH, TWORZENIE SŁOWNIKA HASEŁ WZORCOWYCH, JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH. Sptkanie wewnątrzbibliteczneg zepped PaTkPztaEceniweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Pilotażowe badania efektywności bibliotek 2014 r. (na podstawie danych z 2013 r.)

Pilotażowe badania efektywności bibliotek 2014 r. (na podstawie danych z 2013 r.) Piltażwe badania efektywnści biblitek 2014 r. (na pdstawie danych z 2013 r.) Analiza wskaźników funkcjnalnści i wybranych surwych danych statystycznych biblitek pedaggicznych Oprac. w sierpniu 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Usługa pracwania prgramu zajęć z nematlgii dla studentów uczelni rlniczych,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn - Spłecznych i Szkleń Kim jesteśmy? Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn-Spłecznych i Szkleń (WCIES) jest samrządwą placówką dsknalenia nauczycieli, instytucją

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo